Informatikk anvendt i matematikkundervisningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informatikk anvendt i matematikkundervisningen."

Transkript

1 Informatikk anvendt i matematikkundervisningen. Per B. Løvsletten 24. mai 2004 Sammendrag Bruk av IKT-hjelpemidler er blitt veldig vanlig i de fleste fag både i grunnskolen og i videregående skole. Innen matematikk har også dette gjort sitt inntog, og det som kan diskuteres er hvilket utbytte disse hjelpemidlene har for elevenes læringsprosess og prestasjoner. En annen ting er hvilke aktiviter en bør velge for å øke elevenes interesse og motivasjon for faget. I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan IKT kan nyttes ikke bare for praktisk bruk i undervisningen, men også for å aktualisere hvordan matematikk brukes i vår dags avanserte teknologi. 1 Introduksjon Opplæringa skal medverke til at elevane utviklar kunnskap om, innsikt i og holdningar til utviklinga av informasjonssamfunnet og informasjonsteknologien. Elevane bør utvikle evne til å kunne nytte elektroniske hjelpemiddel og medium kritisk og konstruktivt og som praktisk reiskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt. Følgende står å lese i den generelle delen av opplæring for norsk skole. IKT ska l altså ikke bare diskuteres i spesielle IT-fag, men derimot være en viktig del av alle fag og arbeid på skolen. I denne oppgaven reflekterer jeg over hvordan IKT kan anvendes innen matematikken, samt gjør meg noen tanker om hvordan man kan gjøre det i framtiden. I løpet av de siste årene har vi sett en stor omlegging av norsk skole blant annet innen læringsmetoder og organisering av både elever og lærere. I forbindelse med dette har IKT-støtte i undervisningen blitt utpekt som et satsningsområde, og dette gjelder også innen matematikken. Men hva er egentlig grunnene til at man skal benytte IKT-hjelpemidler i et fag? Hva kan man oppnå med dette, og hva må man eventuelt vektlegge for at elevene skal kunne få et økt læringsutbytte ved bruk av IKT. I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i den videregående skolen, og mange av emnene jeg diskuterer her vil nok være reservert for de som har valgt en almennfaglig fordypning innenfor matematikken. Grunnen til dette er at det er videregående skole jeg kjenner best ut fra min egen praksis, og det er derfor her jeg har best inntrykk av kunnskapsnivå og arbeidsmetoder. 1

2 2 Dagens situasjon Når man skal diskutere IKT og IKT-relaterte fag kommer man raskt innom en betraktning av tilgjengelige ressurser og bruk av disse. I norsk skole er det i dag generelt en mangel av tilgjengelig utstyr, og det som finnes tilgjengelig er i stor grad delvis utdatert sammenlignet med utstyr elevene er vante til på hjemmmebane. Når det ikke finnes en maskin pr. elev, men elevene heller må sitte sammen og samarbeide i grupper gjør dette at læringsutbyttet ikke maksimeres, da elever nok lærer best av å bruke hjelpemidlene aktivt selv, i stedet for å se på at en annen person utfører arbeidet på datamaskinen. Undervisningen I matematikkundervisningen i dagens skole har man mange anvendelser av IKT i timene. Det vanligste er nok at læreren benytter en prosjektør og viser ting på overhead, eller at elevene benytter spill eller matematisk programvare for å løse problemer. Den desidert vanligste datamaskinen elevene stifter bekjentskap med er lommeregneren, og denne brukes til en viss grad til assistering av undervisningen. Eksempler kan være opptegning av grafer, analyser av funksjoner, simulering av stokastiske forsøk etc. Hvor aktivt elevene bruker lommeregneren, samt hvor ivrige de er etter å oppnå kompetanse i å bruke denne til mer avanserte ting er i stor grad avhengig av den som underviser. Mange lærere har nok en liten reservasjon mot å bruke lommeregner for mye, og entusiasmen deres vil nok til en viss grad smitte over på elevene. 3 Hva kan man gjøre alternativt? Dagens situasjon føler jeg det finnes mye skriftlig materiale om, og det er nok utredet mange bra artikler og annet materiale om det pedagogiske grunnlaget her. Dette føler jeg derfor ikke for å skrive så mye om, da det finnes andre som har gjort det, og som sannsynligvis er bedre kvalifisert til dette enn meg. Det jeg derimot har lyst til å diskutere, er alternative måter å benytte IKT innen matematikk. Dette trenger ikke å gå direkte på at elevene bruker datamaskiner aktivt selv, men bruke deres erfaringer med IKT i undervisningen, og bruke deres interesser og erfaringer til å belyse bruksområder av matematikk. 4 Hva vil man oppnå med IKT i matematikkundervisning Den vanligste bruken av IKT i undervisningen i dag, er å få visualisert, samt få sett på matematiske problemer fra flere innfallsvinkler. Eksempler kan være bruk av regneark til simulering av problemer innen statistikk og sannsynlighetsregning, animasjon av grafer og funksjoner osv. Det området jeg savner generelt innenfor matematikkundervisning i norsk skole, er en sterkere fokus på hvordan matematikken anvendes i samfunnet forøvrig, spesielt innenfor teknologi. Årsaken til at jeg savner dette, er at 2

3 jeg føler mange elever føler det som en motivasjonsfaktor når de kan relatere matematikken til sin egen hverdag. På bakgrunn av dette hadde det i mine øyne vært nyttig om man i matematikkundervisningen kunne illustrert tydelig for elevene at matematikken de lærer har praktiske anvendelser, og at det er en grunn til at de skal lære det. Mye av undervisningen blir veldig kontekstløs. Når elevene får presentert oppgaver, er det ofte oppgaver med bare tall, der man ikke ser noen åpenbar nytte av det man utfører. Man tar noen tall, kjører dem gjennom en algoritme man har fått oppgitt av en bok, og ender opp med nye tall. Alternativet er tekstoppgaver, men det hjelper kanskje ikke så mye når teksten presenterer problemer som ikke virker så veldig engasjerende og aktuelle for elevene. Grunnen til at jeg nevner dette i forbindelse med IKT, er at informatikk og datateknikk er fagfelt som i høy grad bygger på et matematisk grunnlag. Derfor bør det også her være mange områder man kan benytte seg av for å illustrere for elever hva man kan bruke deres matematiske kunnskap til. Selvsagt vil det dette kreve en viss teoretisk kunnskap av elevene, men på det nivået man befinner seg på i den videregående skolen, vil man kunne relatere en god del av pensum i mot måten det brukes innen datamaskiner og bruken av disse. 5 Aktualisering Gunn Imsen påpeker i [1] nødvendigheten av å undervise elevene på deres premisser og relatere undervisningen til deres hverdag. Dette er også framhevet i øvrig moderne pedagogikk, elever lærer rett og slett bedre når de interesserer seg for det de ska lære. Derfor bør bruk av IKT for illustrering av anvendelse og bruk av matematikk legges opp på en slik måte at elevene kan dra kjensel på det man snakker om som lærer. Innen IKT kan flere områder nevnes, de aller fleste elever som har benyttet en datamaskin har nok prøvd å spille på den. Området omkring spill og tre-dimensjonal grafikk på en datamaskin omhandler massevis av lineær algebra, og her har man mye man kan hente fra det som undervises om vektorer i VGS. De aller fleste elevene har nok sett filmer med dataanimerte effekter, eller filmer som i sin helhet er produsert ved hjelp av datamaskiner og visualiseringsteknikker. Her har man også muligheten til å hente inn emner fra matematikken som illustrasjon på at matematikk faktisk ikke er så ubrukbart mange nok tror det er. Utfordringen her vil være å tilrettelegge og presentere aspekter av stoffet som kan forståes ut fra det man har lært, og passe på f.eks matrisebegrepet, som ikke introduseres i matematikkundervisning i videregående skole. Kunstig intelligens eller AI er et annet emne som blant inneholder stoff hentet fra det nivået man lærer matematikk på VGS. Et eksempel jeg nevnte i øving 2 der jeg designet en eksamensoppgave er bayesiske nett, der man bruker teorien fra sannsynlighetslæren til å stille opp nettverk som illustrerer hvordan betingede sannsynligheter kan påvirke forskjellige hendelser, og relasjonene mellom de forskjellige hendelsene. Dette kan f.eks anvendes innenfor værmelding, der man samler inn data fra en mengde sensorer og har estimerte verdier for hvordan hver enkelt hendelse kan påvirke andre. Men dette er kanskje ikke noen situasjon elevene vil kjenne seg igjen i fra dagliglivet, men mer en aktualisering av anvendelse av stoffet. 3

4 For å aktualisere bruk av matematikk trenger man kanskje heller ikke å benytte eksempler der man forklarer framgangsmåten ned til minste detalj, noe som nok også overgår forstanden til den som skal undervise i mange tilfeller. Det som må vektlegges er å illustrere hva elevene har lært som er i bruk her, og om nødvendig kan man nevne at det er på et høyere nivå. Eksempel kan være hvordan man produserer datagenererte animasjonsfilmer som har oppnådd en enorm popularitet og kvalitet i de siste årene. Ser man på detaljer her omhandler dette både lineær algebra og løsning av differensialligningssystem ved hjelp av numeriske metoder som ligger langt over det man lærer om i videregående skole. For mer informasjon om matematikken bak nyere filmer som f.eks Monsters Inc. fra Pixar Animation Studios kan jeg anbefale en serie notater utgitt i forbindelse med et kurs holdt av Andrew Witkin og David Baraff [2], der de tar for seg teoretiske aspekter bak produksjonen av titlene utgitt av Pixar. Jeg vil likevel tro at det kan ha en verdi å nevne fagfeltene og hva det har utspring i. På denne måten kan elevene få høre at det er noe de sannsynligvis synes er både underholdende og spennende faktisk er skapt av noe så tilsynelatende kjedelig som matematikk. Dette kan jo være noe å bringe fram når man skal diskutere hvilke fag som man kan ha mest nytte og glede av. 6 Aktivisere Jeg har nevnt en del om aktualisering av hvordan man bruker matematisk grunnlag innenfor IKT-relaterte emner. Dette kan være bra, men elevene vil nok få et betydelig bedre læringsutbytte hvis de kan benytte kunnskap og utføre aktiviteter på egen hånd. Hva kan man så velge av aktiviterer for å stimulere økt forståelse av anvendt matematikk innen IKT? 6.1 Programmering En av de vanligste aktivitetene man vil utføre i forbindelse med IKT er nok programmering av utstyr. Her vil man ofte støte på problemstillinger som stiller krav til matematisk forståelse i forbindelse med design av algoritmer osv. For elevene kan dette innebære bruk av enkle programmeringsspråk i forbindelse med løsning av oppgaver. Et annet aspekt som gjør dette interessant er at det kan utføres under varierende tilgang på ressurser. De aller fleste elevene har tilgang på avanserte grafiske lommeregnere, og disse har som regel et innebygd programmeringsmiljø og et definert språk for å designe programmer. Hva da med å la elevene designe sin egen andregradsløser på kalkulatoren? Problemet her vil nok være læringsterskelen, og at man i stor grad vil bruke tid på rene programmeringstekniske ting. Nå mener jeg personlig at om læreren er flink til å aktivisere og gjøre elevene fortrolige med bruken av lommeregneren, er dette fullt gjennomførbart. Derfor ser jeg heller for meg at programmering innenfor matematikkundervisning bør være basert på et språk designet nettopp for dette. Et eksempel på et designet språk kan være det vi finner medfølgende Lego r Mindstorms TM, se [3] og [4], der man har designet et slags grafisk programmeringsmiljø som gjør at man kan peke og klikke seg fram til et program. Jeg ser for meg et språk som kan være designet spesifikt og 4

5 som lar eleven beskjeftige seg med de matematiske problemstillingene, mens de øvrige problemene tas hånd om av automatisk. Aktuelle programmeringsoppgaver kan f.eks være å bevege objekter ved å spesifisere vektorer, manipulere scener i 3D der elevene kan påvirke ved å spesifisere ting som gravitasjon med vektorer osv. Problemet vil være å lage dette så intuitivt og enkelt at elever uten særlig dataerfaring vil kunne bruke produktet uten å måtte bruke ting på datatekniske utfordringer. En nyttig referanse innenfor dette kan være boken Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas, [5], skrevet av professor Seymour Papert 1 ved MIT. Han er veldig opptatt av hvordan datamaskiner kan brukes innen læring, og hvordan man kan stimulere til læring og kreativ tekning ved bruk av datamaskiner. 6.2 Spill Dette er en vanlig anvendelse av IKT helt ned til de lavere skoletrinnene. Det jeg er litt opptatt av er selve aktualiseringen av matematikken, hvordan kan vi bruke spill til å vise hva matematikk benyttes til? Her vil jeg igjen tilbake til de prinsippene som ligger bak produksjonen av dagens spill. For å gjøre dette ville jeg ikke la elevene spille så mye, men heller tatt for meg noen av de spill som elevene bruker selv på PC eller konsoll. Hvordan får man egentlig til de tilsynelatende imponerende løsningene man kan se i dagens sanntidsspill? Her ville det vært aktuelt å plukke ut emner som kan knyttes opp til dette, og sett på hvordan matematikken vi lærer i 1MA, 2MX og 3MX faktisk danner grunnlaget til det underholdende produktet vi sitter med foran oss. 6.3 Andre emner Det finnes mange emner man kunne valgt blant når det gjelder matematikk og IKT, og det som har vært min fokus i denne oppgaven har vært å belyse ting man kan bruke IKT til for å vise elevene hva matematikk faktisk er godt for i deres daglige bruk av IKT-hjelpemidler. Og som mange nok vil kanskje si er trist, vil nok de aller fleste elever bruke datamaskinen til lite bortsett fra enkelt skolearbeid, chatting og spilling. Derfor har jeg tatt utgangspunkt i disse feltene for å plukke ut stoff som kan brukes. Andre emner som nok kunne ha vært brukt er f.eks kunstig intelligens. Her har man for eksempel mye bruk av sannsynlighetsregningen man driver med i de videregående kursene. Ellers er det også mye innenfor algoritmefeltet som kunne vært brukt etter min mening, f.eks kunne man ha latt elevene få teste effektene dårlig designede algoritmer kan ha for en datamaskin kontra en rask en. Her kunne man ha brukt enkel analyse der man kunne dratt inn logaritmebegrepet hvis man hadde snakket om framgangsmåter som kan modelleres ved hjelp av trær. 1 5

6 7 Oppsummering Jeg har nå fått erfaring gjennom PPU med matematikk sett fra lærerens side. Tidligere har jeg hatt erfaring med matematikk sett fra elevens side. Et av mine inntrykk av matematikkundervisning i norsk skole, er at den ikke akkurat søker å være dagsaktuell og interessant for elevene. Derfor har jeg i denne oppgaven forsøkt å plukke ut emner man kan bruke for å gi elevene en forståelse for at matematikk faktisk danner basisen for veldig mye av den teknologien og underholdningen de befatter seg med. Et av de største problemene matematikkundervisningen har er jo nettopp at elever ikke ser hva de skal bruke matematikk til. En av effektene jeg håper et opplegg som dette kan ha er nettopp å gjøre elevene mer motiverte for matematikken, da de kan se at matematiske metoder faktisk danner grunnlaget for mye av det de befatter seg med utenom skolen. I matematikkbøkene man benytter seg av er det jo stort sett lagt vekt på at stoff knyttes opp mot f.eks meningsmålinger, arealberegninger, volumberegninger, eller bare oppgaver som ikke har noen bestemte kontekster. En typisk elev tror jeg ikke bryr seg så voldsomt om matematikken bak en meningsmåling, men jeg tror kanskje at elevene heller synes det kan være interessant å vite litt om hvordan man designet effektene i Ringenes Herre-filmene. Det er selvsagt ikke realistisk å tro at alle elevene skal bli voldsomt motiverte til å studere videre innen avansert visualisering, men forhåpentligvis kan man kvitte seg litt med stempelet matematikken har som et fag man ikke har bruk for. Denne teksten er nok på mange områder litt overambisiøs både med tanke på ressurser som vil kreves, samt tilgang på egnet programvare. Men litt av hensikten med å utvikle undervisningsopplegg føler jeg også må være å beskrive hvordan man vil ha det, og ikke nødvendigvis bestandig binde seg opp i de gjeldende rammer i dagens situasjon. Referanser [1] Gunn Imsen. Elevens Verden,Innføring i pedagogisk psykologi. Universitetsforlaget, [2] Andrew Witkin and David Baraff. Physically Based Modeling: Principles and Practice. [3] Lego r Mindstorms TM. Robotics Invention System (RIS) TM. [4] Jonathan B. Knudsen. The Unofficial Guide to LEGO r Mindstorms TM. O Reilly, [5] Seymour Papert. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. Basic Books Inc.,