Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER. Prosjekt faglig ajourføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER. Prosjekt faglig ajourføring"

Transkript

1 Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER Prosjekt faglig ajourføring Sammendrag Prosjekt faglig ajourføring Innledning Prosjektets mål Prosjektets finansiering og organisering Prosjektets bakgrunn System for faglig ajourføring Mål og målgruppe Oppbygging av systemet Faglig innhold Informasjonsside Registrering av faglig ajourføring Fagpoeng Hvordan registrere seg? Ajourføringsregister Hvorfor Ajourføringsregister? Kursrekke i privat praksis Samordning med NFFs spesialister IT-løsninger og økonomi Prøveperiode Utprøving i to pilotavdelinger Erfaringer fra brukerne Erfaringer fra sekretariatet Oppstart av System for faglig ajourføring Informasjonsstrategi Videre oppfølging og drift Avslutning

2 Sammendrag Som en del av et nasjonalt og internasjonalt kvalitetssikringsprogram ønsker NFF å utvikle et system for faglig ajourføring. Utviklingsarbeidet er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Målet for et system for faglig ajourføring er å inspirere fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert på en målrettet og systematisk måte. Målgruppen til systemet er derfor fysioterapeuter som arbeider i praktisk virksomhet. Systemet er laget som et internettbasert verktøy som skal hjelpe til med å strukturere faglig ajourføring. Det skal være informativt, inspirerende, fleksibelt og brukervennlig. Det er frivillig å være med. Faglig ajourføring betyr å utvikle fysioterapikompetansen ved å jobbe med forskjellige læringsaktiviteter. Fysioterapikompetanse er et vidt begrep som står i forhold til den jobben som skal gjøres. Mange læringsaktiviteter kan foregå på arbeidsplassene i form av hospitering, fagmøter, veiledning og nettverksgrupper. Systemet vil ligge på NFFs hjemmeside og består av informasjonssider og en mulighet for å registrere egen faglig ajourføring etter at en er logget på. Registreringen foregår ved at det er laget en dataløsning som integrerer medlemsregisteret med internett. Antall timer med en bestemt læringsaktivitet registreres og så regner programmet timene om til fagpoeng. Det er lagt inn i systemet at det stilles krav om minst 200 fagpoeng i løpet av 5 år fra minst 3 ulike læringsaktiviteter. Hvis det er ønskelig, kan NFF på den måten plukke ut de fysioterapeutene som oppfyller kravene og lage liste over faglig ajourførte fysioterapeuter med navn, kommune og telefonnummer. Dette ajourføringsregisteret kan legges på nettsiden og være nyttig for pasienter, kollegaer eller annet helsepersonell som søker fysioterapeut. Systemet er utviklet ved hjelp av dataprogram NFF allerede bruker, og skal i utgangspunktet være selvforklarende for brukerne. Driften av systemet skal være så lite ressurskrevende som mulig, men bruk av IT-løsninger krever oppfølging. Det kreves ressurser i sekretariatet til medlemsstøtte, oppfølging av IT og faglig oppdatering av innholdet på internettsidene. All registrering er som selvangivelse, og det må tas stilling til om dette må kontrolleres i form av stikkprøver. I 2007 er systemet prøvet ut i avdelingene Sunnmøre og Vestfold. Det er nødvendig å bruke ressurser på informasjonsarbeid når systemet skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer. 2

3 1. Prosjekt faglig ajourføring 1 Innledning NFFs landsmøtevedtak 2004 ga Sentralstyret fullmakt til å videreutvikle et system for faglig ajourføring basert på en fremlagt prosjektrapport. Rapporten beskrev systemer for faglig ajourføring i andre land og organisasjoner og anbefalte at arbeidet videre tar utgangspunkt i systemet for fornyet godkjenning av spesialister MNFF. Landsmøtet forutsatte ekstern finansiering til videreføring av prosjektet. 1.1 Prosjektets mål Prosjektets målsetning er å lage et System for faglig ajourføring av fysioterapeuter som skal legges frem for Landsmøtet Prosjektets finansiering og organisering Prosjektet er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fondet). Organisatorisk er prosjektleder plassert i NFFs fagseksjon. 1.3 Prosjektets bakgrunn Faget fysioterapi er som resten av helse- og sosialtjenesten i stadig utvikling. Ny forskning og utvikling i fagforståelsen og samfunnet generelt setter stadig nye krav til kvalitet i fagutøvelsen. Den nasjonale strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten og bedre skal det bli! fortsetter arbeidet med tidligere satsninger på kvalitet. Strategien følges opp med handlingsplaner innen områdene: styrke brukeren, styrke utøveren, forbedre ledelse og organisasjon, styrke forbedringskunnskapenes plass i utdanningene samt følge med og evaluere tjenestene. System for faglig ajourføring skal styrke fysioterapeuter som utøvere av helsetjenester, og systemet må knyttes til føringer i kvalitetsstrategiens handlingsplaner, spesielt Styrk utøveren. Faglig ajourføring som en kontinuerlig prosess er en naturlig følge av det nasjonale kvalitetsarbeid. Helsepersonelloven 4 sier at Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. I merknaden til 4 står det at med kvalifikasjoner siktes det til formelle og reelle kvalifikasjoner, dvs. helsefaglig utdanning, tilleggsutdanning og erfaring. I forhold til de enkelte helsepersonellgrupper vil de ulike yrkesorganisasjoners normer kunne være veiledende for de respektive yrkesgrupper. Dette betyr at den enkelte fysioterapeut har et individuelt ansvar for å holde et faglig forsvarlig nivå, og NFF har et ansvar på gruppenivå for å tilrettelegge for faglig ajourføring. NFF har i sin hovedmålsetning at fysioterapitjenester skal utøves av kompetente og faglig oppdaterte fysioterapeuter (NFFs Håndbok ). NFF kan legge føringer, men har ikke mandat til å pålegge den enkelte fysioterapeut å drive faglig ajourføring. Fysioterapeuters offentlige autorisasjon er 3

4 en avtale mellom den enkelte fysioterapeut og myndighetene, og NFF kan ikke røre den. European Region of the World Confederation for Physical Therapy (ER-WCPT) anbefaler medlemsorganisasjonene å utvikle programmer for faglig ajourføring for fysioterapeuter (Continuing Professional Development, CPD). CPD må være målrettet, systematisk og kontinuerlig og omfatte mange ulike læringsaktiviteter. På bakgrunn av disse nasjonale og internasjonale føringer tar NFF ansvar som fagorganisasjon og ønsker å utvikle et system for faglig ajourføring av fysioterapeuter. 2 System for faglig ajourføring I det følgende vil System for faglig ajourførings mål og målgruppe, faglige innhold og struktur bli beskrevet. 2.1 Mål og målgruppe Målet for et system for faglig ajourføring er å inspirere fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert på en målrettet og systematisk måte. God fysioterapitjeneste i forhold til brukerne er spesielt viktig. Målgruppen for systemet er derfor fysioterapeuter som arbeider i praktisk virksomhet. 2.2 Oppbygging av systemet Det er viktig at et system for faglig ajourføring er brukervennlig. Det betyr at det må være fleksibelt og gjennomførbart. Derfor må det tydeliggjøres at det er flere muligheter for å holde seg faglig oppdatert, mye kan skje på den enkeltes arbeidsplass og ikke alt koster penger. Systemet er laget som et internettbasert verktøy som skal hjelpe til med å strukturere faglig ajourføring. Det bygger på at den enkelte fysioterapeut vurderer sine egne behov og ønsker for faglig ajourføring. Systemet skal presentere et faglig innhold og gi råd om hvordan faglig ajourføring kan foregå på en god måte. NFF har ikke noe ris bak speilet til fysioterapeuter som ikke holder seg faglig oppdatert, systemet må oppleves som et gode for fysioterapeuter som gjennomfører systematisk ajourføring. Tilbud eller krav er to prinsipielle alternativer som ligger til grunn for Systemet. Det vil si at Systemet presenteres på en Informasjonsside som et tilbud på NFFs hjemmeside slik at det blir enklere for fysioterapeutene å komme i gang og jobbe med faglig ajourføring på en målrettet og systematisk måte. I tillegg er det et register der fysioterapeuter som ønsker det kan registrere sin egen faglige ajourføring. Når bestemte krav til faglig ajourføring tilfredsstilles, vil fysioterapeuten bli med i et Ajourføringsregister. En plass i registeret kan bety fordeler ved ansettelser, lønnsforhandlinger, markedsføring og pasienttilgang. På den måten er NFF forberedt til å utvikle systemet hvis myndighetene i fremtiden stiller krav om faglig ajourføring. 4

5 Denne oppbygningen av System for faglig ajourføring av fysioterapeuter vil nå utdypes ved å beskrive det faglige innholdet, Informasjonssiden og Ajourføringsregisteret. 2.3 Faglig innhold Fysioterapeuters faglige kompetanse er sammensatt, og ulik kunnskap krever ulike aktiviteter. Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oppsummering av forskning om tiltak for faglig ajourføring av fysioterapeuter, påpeker at det er viktig med ulike tiltak, men viser at det ikke finnes tiltak som er vesentlig bedre enn andre. For å gjøre dette tydelig i et system for faglig ajourføring, kan det være nyttig å dele det faglige innholdet i hva fysioterapeuter trenger kompetanse i og hvordan kompetansen kan utvikles. ER-WCTP beskriver i sin anbefaling om utvikling av Continuing Professional Development (CPD) faglig innhold som fysioterapeutiske kompetanseområder og forslag til læringsaktiviteter. Det har sine klare fordeler for NFFs system for faglig ajourføring å legge seg på samme linje som vår internasjonale moderorganisasjon. Det er et viktig grunnlag for et internasjonalt samarbeid om faglig ajourføring. Definisjon av kompetanseområder og læringsaktiviteter presiserer det faglige innholdet i faglig ajourføring. Ved å uttrykke ulike kompetanseområder og læringsaktiviteter i klartekst, kan det inspirere brukerne av systemet til å bruke ulike innfallsvinkler for å holde seg faglig oppdatert. Fysioterapikompetanse må ifølge ER-WCPTs beskrivelse sees i forhold til den enkeltes arbeidsplass og organisasjon og fokuserer på ulik kunnskap og verdier som kreves i en gitt jobbsituasjon. Fysioterapikompetanse handler om hvordan kunnskaper brukes for å gjøre en jobb som fysioterapeut. Det er nødvendig med teoretisk kunnskap som er oppdatert med nyere forskning, praktisk handlingskunnskap og erfaring. Dessuten skal du kunne organisere arbeidet ditt og behandle pasienter og brukere på en medmenneskelig og etisk forsvarlig måte. Derfor må fysioterapikompetansen utvikles på forskjellige områder og ved hjelp av ulike læringsaktiviteter. Faglig ajourføring er å utvikle sin fysioterapikompetanse for å bli en bedre terapeut for brukerne. Læringsaktiviteter er den aktiviteten den enkelte fysioterapeut må gjennomføre for å oppnå og ajourføre sin fysioterapikompetanse. Læringsaktivitetene i system for faglig ajourføring tar utgangspunkt i all den faglige ajourføring som fysioterapeuter allerede gjør, og viser at det er mye mer enn å gå på kurs. Aktuelle læringsaktiviteter er: Praktiske, kliniske kurs Nettverksgrupper Kollegaveiledningsgrupper Fagmøter 5

6 Innhente forskningsresultater, kritisk vurdering og bruk Hospitere og ta imot hospitant Forelesninger og konferanser Prosjektarbeid Undervisning, foredrag og veiledning Litteraturstudier Skrive artikler og rapporter. SAK Informasjonsside Informasjonssidens mål er å informere om faglig ajourføring og inspirere flest mulig fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert. Informasjonen skal ligge på Innholdet i informasjonssiden omfatter følgende: Hva er faglig ajourføring? Om fysioterapikompetanse Hva er kunnskapsbasert fysioterapi? Hvorfor er det viktig med faglig ajourføring? Hva kan jeg gjøre for å holde meg faglig à jour? o Tips til planlegging, målsetting og evaluering o Beskrivelse av ulike læringsaktiviteter o Presentere opplegg for nettverksgrupper Om NFFs Ajourføringsregister Dele gode ideer Linker til andre nettsteder NFFs kurskalender Fysioterapeutens Fag og Vitenskap Registrering til NFFs Ajourføringsregister Internasjonalt. 2.5 Registrering av faglig ajourføring Et Ajourføringsregister skal være et tilbud til fysioterapeuter som ønsker å registrere sin faglige ajourføring. Ved å logge seg inn på kommer medlemmet inn på sin egen side der det er oversikt over tillitsverv, kursdeltakelse og selvregistrert faglig ajourføring. Denne registreringen har to mål. For det første er den hjelp for den enkelte fysioterapeut å bevisstgjøre, samle og registrere sin egen faglige ajourføring. For det andre kan systemet stille krav om faglig ajourføring og lage et register over fysioterapeuter som tilfredsstiller kravene om faglig ajourføring. Grunnlaget for registreringen er at systemet omregner alle læringsaktivitetene til fagpoeng. På den måten kan ulike aktiviteter vektes forskjellig og det blir lettere og kreve en bestemt mengde læringsaktiviteter. 6

7 2.5.1 Fagpoeng System for faglig ajourføring bygger på at fysioterapeuter kan og bør gjøre ulike aktiviteter for å holde seg faglig oppdatert. Når aktivitetene skal summeres ved antall timer, blir det timer med svært ulikt innhold som skal sammenlignes. Ved å omregne aktiviteten til poeng etter bestemte regler, vil det være lettere å summere og kommunisere mengden faglig ajourføring. System for faglig ajourføring skal inkludere både læringsaktiviteter som foregår på arbeidsstedene og i klinikken og ved universitets- og høyskolestudier. Det betyr at både læringsaktiviteter som fører til studiepoeng og læringsaktiviteter som ikke fører til studiepoeng, kan registreres i systemet. Studiepoeng fører til forskjellige kompetansenivå som mastergrad, videreutdanning eller spesialist, men i ajourføringssystemet krediteres alle læringsaktivitetene med fagpoeng. Læringsaktiviteter i praksis skal få forholdsvis god uttelling i dette systemet. 7

8 Definisjon av fagpoeng i forhold til ulike læringsaktiviteter: SAK 6.1 Praksisorientert kollegasamarbeid Hospitering 1 dag Hospitering 1 uke Nettverksgruppe/kollokviegruppe/ veiledningsgruppe Ledelse eller fagansvar for fagmøte Deltakelse i fysioterapifaglig prosjekt Tillittsvalgtsarbeid i NFF Kurs/seminar/konferanse Kurstime (kurs, fagmøte og lignende) Kursrekke i Privat praksis Undervisning/veiledning Originalforedrag Gjentatt foredrag Veilede Fremlegg av litteraturstudier til diskusjon Sensorvirksomhet Undervisning på NFFs kurs Publisering Publisert fagvitenskapelig artikkel m/referee Publisert fagartikkel u/referee Publisert kommentar/debattinnlegg Skriftlige oppgaver tilknyttet NFFs kurs Innlegg på internasjonale kongresser 10 fagpoeng 25 fagpoeng 2 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 30 fagpoeng/år 1 fagpoeng 40 fagpoeng 4 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 4 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 4 fagpoeng/time 40 fagpoeng 20 fagpoeng 10 fagpoeng 15 fagpoeng 20 fagpoeng/time Videreutdanning studiepoeng 50 fagpoeng 30 studiepoeng 100 fagpoeng 60 studiepoeng 150 fagpoeng Mastergrad (120 studiepoeng) 200 fagpoeng Doktorgrad 200 fagpoeng 8

9 2.5.2 Hvordan registrere seg? Registreringen skjer ved selvangivelse på nettsiden. Det er viktig at systemet ikke krever et stort administrativt apparat for å holdes i gang. Derfor må det baseres på tillit der den enkelte fysioterapeut registrerer sin egen faglige ajourføring i et nettbasert register. Dokumentasjon på det som registreres, er den enkelte ansvarlig for. Godkjenning av dokumentene kan ivaretas av nærmeste overordnede, en veileder eller en kollega i en nettverksgruppe, og arkiveres. På den måten bygger fysioterapeuten opp sin egen portefølje som synliggjør faglig aktivitet og som også er bevis hvis registreringen skal kontrolleres med stikkprøver Ajourføringsregister Et ajourføringsregister kan legges ut på og være en oversikt over fysioterapeuter som holder seg faglig oppdatert. Ajourføringsregisteret må markedsføres slik at det kan komme til nytte på ulike måter. Det kan være tilgjengelig for brukere, kollegaer, arbeidsgivere, annet helsepersonell og andre interesserte. Det skal være mulig å søke etter navn, kommune, arbeidssted, spesialitet. For å komme med i Ajourføringsregisteret, må fysioterapeuten oppfylle følgende krav: registrert 200 fagpoeng i løpet av 5 år Poengene skal være fra minst 3 ulike læringsaktiviteter. Dette er krav som nå er innarbeidet i datasystemet og som kan endres hvis erfaring med systemet skulle tilsi det. Det forutsettes at de som ønsker å registrere seg, er i et arbeidsforhold som krever fysioterapikompetanse. I følge opplysninger fra Datatilsynet er denne registreringen ikke problematisk så lenge de registrerte er godt informerte og samtykker ved at de aktivt registrerer seg Hvorfor Ajourføringsregister? Få med flere Det er i utgangspunktet frivillig å være med i et Ajourføringsregister. Hvis fysioterapeuten ser betydningen av å bli registrert og ønsker å være med, må det stilles krav om faglig ajourføring. En undersøkelse i USA sammenlignet fysioterapeuter i stater som hadde innført obligatorisk faglig ajourføring med fysioterapeuter i stater som ikke hadde obligatorisk ajourføring. Undersøkelsen konkluderer med at fysioterapeuter har en grunnleggende motivasjon for faglig ajourføring. Likevel viser det seg at fysioterapeuter med obligatoriske krav gjennomsnittlig gjennomfører flere timer faglig ajourføring, (Physichal Therapy. Volum 85. Number 9. September 2005). Arbeidsgivers prioritering Ifølge Helsepersonelloven 4 er det et individuelt ansvar å holde seg faglig à jour. Et Ajourføringsregister vil være individuelt basert ved å registrere fysioterapeuter 9

10 som er faglig oppdaterte. Dette kan igjen være en kvalitetssikring for arbeidsplassene. Det kan oppleves som en konflikt at NFFs Ajourføringsregister stiller krav til den enkelte fysioterapeut samtidig som faglig ajourføring ikke prioriteres økonomisk eller tidsmessig av ledelsen på arbeidsplassen. En måte å løse denne interessekonflikten er å lage et kvalitetsstempel til arbeidssteder med faglig ajourførte fysioterapeuter. Dermed vil noe av ansvaret for gjennomføringen av faglig ajourføring legges over på arbeidsgiver. Det er viktig at NFFs politiske organer prioriterer dette arbeidet. Sertifisering av arbeidsplasser som et styringssystem for kvalitet brer om seg i samfunnet. ISO-sertifisering er et internasjonalt kvalitetskontrollsystem som startet i produksjonsbedrifter og sprer seg til tjenesteytende virksomhet, også i helsevesenet. For å bli sertifisert, stilles det krav til dokumentert kvalitetsstyring der det legges et klart ansvar på ledelsen til å ivareta og forbedre kompetansen i bedriften som en del av kvalitetssikringen. Ved å arbeide for å gi også ledere ansvar for fysioterapeutenes ajourføring, vil NFF foregripe en samfunnsutvikling med større krav til kvalitetsstyringssystemer. Sikre pasientgrunnlag og markedsføring Å være registrert i et Ajourføringsregister er et grunnlag for å synliggjøre kvalitet. Med økende grad av bevisste pasienter og brukere som søker informasjon om egen helse og muligheter for behandling, vil det være et godt redskap med et Ajourføringsregister tilgjengelig på nettet. I tider med nedskjæringer og økonomiske prioriteringer kan et håndfast bevis på kvalitet på tjenesten være et positivt gode når tjenesten skal markedsføres. Lønnsforhandlinger På sikt bør det arbeides for at Ajourføringsregisteret kan få betydning ved lønnsforhandlinger. NFF kan velge å prioritere ajourførte fysioterapeuter når potten skal fordeles ved lokale lønnsforhandlinger. Landsmøtet kan legge føringer for hvordan Ajourføringsregisteret kan brukes. 3 Kursrekke i privat praksis Det er avsatt øremerkede midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter til et kurs rettet mot drift av privat praksis. Utvikling av denne kursrekken er blitt knyttet til Prosjekt faglig ajourføring. Kursrekken er laget med to todagers samlinger med seks uker imellom. I mellomperioder er det internettbasert undervisning i Fronter. Kursrekken ble gjennomført som en pilot våren 2007 og evaluert positivt. Kursrekken legges inn i NFFs kursprogram og registreres i system for faglig ajourføring på lik linje med andre NFF kurs. Kursrekken skal markedsføres som et viktig og nyttig tilbud til privatpraktiserende fysioterapeuter. 4 Samordning med NFFs spesialister NFF har en egen spesialistordning for fysioterapeuter. Spesialistene er allerede registrert og tilgjengelig på nettet. De gjennomfører et ajourføringsprogram for å fornye sin godkjenning. Et Ajourføringsregister bør også inneholde godkjente spesialister. 10

11 Fysioterapeuter som ønsker å bli spesialist i fysioterapi, kan selvfølgelig hente inspirasjon og ideer fra Systemet for faglig ajourføring, men spesialisering stiller krav om en fagspesifikk fordypning innen ett fagområde. System for faglig ajourføring er basert på selvangivelse, mens spesialistsøknader skal pr. i dag godkjennes. Spesialistenes ajourføringsprogram (fornyet godkjenning) stiller krav om 180 timer over 7 år. Hvis 180 timer regnes om til ca.180 fagpoeng (varierer med innhold i timene) på 7 år, vil dette være lavere krav enn til Ajourføringsregisteret. Disse kravene bør stå i et fornuftig forhold til hverandre. Faglig ajourføring for en fysioterapeut med spesialistkompetanse og en fysioterapeut uten spesialitet, bør ha samme omfang, men forskjellig innhold. Dette betyr at System for faglig ajourføring kan brukes som en hjelp til å strukturere sin egen faglige oppdatering for å bygge opp og ajourføre sin spesialitet. Men for å bli godkjent spesialist, må egen søknad sendes inn og oppfylle de krav som spesialistordningen stiller. En videre utvikling av systemet må ivareta spesialistordningen og de føringer en eventuell offentlig godkjent spesialistordning legger. 5 IT-løsninger og økonomi NFF bruker i dag en løsning fra Visma Sales Office til medlemsregistrering. Dette registeret vil fungere som database for Ajourføringsregisteret. System for faglig ajourføring er laget med en integrasjon mot dette registeret via internett, og vil være tilgjengelig på IT-selskapene ABC Data og Nexus Consulting har på grunnlag av en kravspesifikasjon utviklet IT-løsningen finansiert av Fondet. Ajourføringsregisteret vil ikke føre til økte driftskostnader i og med at NFF allerede betaler for drift av programmene som benyttes til System for faglig ajourføring. Informasjonssidene er en integrert del av NFFs nettsider og laget ved hjelp av konsulentbistand. De kan utvikles videre med flere tekniske løsninger, men det krever større økonomiske ressurser. 6 Prøveperiode 6.1 Utprøving i to pilotavdelinger Avdeling Sunnmøre og avdeling Vestfold er pilotavdelinger for systemet. Prøveperioden ble startet opp med informasjonsmøter i avdelingene i januar -07 og foregår helt frem til Landsmøtet. Informasjonsmøtene ble arrangert på litt ulike måter for å få noe erfaring med hvordan informasjon om systemet når best ut til brukerne. I Vestfold ble alle medlemmer invitert til et stort møte 17. januar i auditoriet på Sykehuset i Tønsberg. Som ekstra trekkplaster var redaktør av det nye nettbaserte 11

12 Helsebiblioteket, Magne Nylenna, invitert til å holde en introduksjon om Helsebiblioteket. Informasjon om NFFs System for faglig ajourføring ble introdusert av forbundsleder Eilin Ekeland og prosjektleder Eline Rygh. Omkring 35 medlemmer var tilstede på møtet. På Sunnmøre ble det avholdt tre møter - i Volda, Valldal og Ålesund - med forbundsleder og prosjektleder tilstede. Avdelingsleder fulgte opp invitasjonen til alle medlemmer med å oppfordre alle tillitsvalgte å delta. Til sammen deltok rundt 50 medlemmer på møtene. Tidsskriftet Fysioterapeuten dekket møtet i Ålesund. 6.2 Erfaringer fra brukerne På oppstartmøtene i pilotavdelingene ble systemet møtt med positiv interesse. Etter hvert som de er i gang med registrering, er det kommet inn en del spørsmål som er med på å utvikle systemet videre. Spesielt er det viktig å lage en bedre registrering av læringsaktiviteter som gir studiepoeng (videreutdanning). I april ble det sendt ut en QuestBack undersøkelse til alle testbrukerne. Det er litt tidlig i prosessen, og en spørreundersøkelse vil gjentas i slutten av prøveperioden. 191 svarte på undersøkelsen, og nesten 40 % har besøkt NFFs nettsider om faglig ajourføring og 13 % (25 personer) har registrert læringsaktiviteter. Dette er små tall, men noen tall fra undersøkelsen kan være illustrerende: Av de som ikke hadde deltatt, svarte 46 % at de ikke har hatt tid, 40 % at de ikke vet nok, mens bare 8 % svarer at de ikke forstår hva de skal med systemet. De 25 personene som har deltatt, fordeler seg likt mellom de to avdelingene (12/13). 80 % er offentlig ansatte og 16 % i privat praksis. På spørsmålet om hva som er viktig for deltakelse i prosjektet, synes 19 deltakere (76 %) at det er fra middels til svært viktig at systemet fører til at læringsaktivitetene blir strukturert, og 21 deltakere (84 %) synes at det er fra middels til svært viktig at systemet kan føre til mer fokus på faglig ajourføring på arbeidsplassen. 52 % (13 personer) av deltakerne svarte ja på spørsmålet om System for faglig ajourføring bør være obligatorisk for NFFs medlemmer, 8 % (2) svarte nei og 40 % (10) vet ikke. 6.3 Erfaringer fra sekretariatet Aktiviteten i pilotavdelingene har ført til e-post og telefoner fra medlemmer om spørsmål og kommentarer tilknyttet systemet. En konsekvens av registrering er at feil i medlemsregisteret om bl.a. kursdeltakelser og tillitsverv oppdages og kan rettes opp. Foreløpig er det få deltakere med, men når systemet skal brukes av alle, vil det i en overgangsperiode sannsynligvis være et økt behov for feilretting i medlemsregisteret. 7 Oppstart av System for faglig ajourføring 7.1 Informasjonsstrategi God og konkret informasjon er nødvendig for å få medlemmer med. Informasjonen må både motivere og tydelig beskrive hvordan systemet kan brukes. I prosjektperioden har det vært informasjon via tidsskriftet Fysioterapeuten, NFFs 12

13 nettside og i NFFs ulike organer. Dette arbeidet må fortsette, samtidig som andre informasjonskanaler kan tas i bruk. Informasjonen kan spres ved at det arrangeres informasjonsmøter rundt i avdelingene. Det fører til en direkte kontakt som kan sikre at konkret brukerinformasjon kommer frem. På en annen side er det tidkrevende å reise rundt til alle avdelinger, og oppmøtet på slike medlemsmøter er tradisjonelt ikke stort. Alternativet til medlemsmøter er å arrangere mer forpliktende møter for tillitsvalgte som får ansvar for å lære opp andre medlemmer rundt på arbeidsplassene. Dette kan føre til bedre lokalt engasjement og sannsynligvis høyere deltagelse i faglig ajourføring blant medlemmene. Et annet tiltak er utsendelse av skriftlig informasjonsmateriale til alle medlemmer som beskriver System for faglig ajourføring skritt for skritt. Kostnader til trykking og utsendelse vil være ca. kr Ifølge informasjonsteori fører skriftlig informasjon til at 90 % har fått med seg at noe skjer og 60 % har satt seg inn i informasjonen. Skriftlig informasjon kan følges opp på nett. Det er et rimeligere alternativ, og en stor del av medlemmene er registrert med nettadresse. Det er sannsynlig at det er nødvendig med både skriftlig informasjon og møter for få System for faglig ajourføring i gang blant medlemmene. Det er avgjørende at det settes av økonomiske midler til dette formålet. Uten ressurser til å gjennomføre informasjonsarbeidet vil det være vanskelig å sette i gang System for faglig ajourføring. 7.2 Videre oppfølging og drift System for faglig ajourføring vil også kreve ressurser etter at det er utviklet. Drift av System for faglig ajourføring krever både en teknisk og faglig oppfølging. Det er vanskelig å forutsi behov for support og konsulentbistand til feilretting og utvikling. De erfaringer vi har med dagens løsning, er at brukerne stort sett mestrer det uten hjelp. Selv om det er lagt opp til at systemet skal være selvforklarende, er det sannsynlig at det vil rettes spørsmål fra medlemmene til sekretariatet pr. telefon og mail som må besvares. For å redusere feil når systemet settes i gang, er det nødvendig med en kampanje for å rette opp medlemmenes registrerte verv og kurs før oppstart. Nettsidene vil også trenge faglig og teknisk oppgradering for å være levende sider som oppleves som interessante. Det betyr at det skal legges inn ny informasjon, nye forslag til oppgaver til nettverksgrupper osv. Det skal også foregå en form for interaktivitet der brukerne kan få svar på spørsmål eller sende inn gode ideer som kan legges ut. Det skal også vurderes om registreringen skal følges opp fra sekretariatet med stikkprøver av medlemmenes dokumentasjon. 13

14 Dette fører til arbeidsoppgaver i sekretariatet anslått til et ca. 10 % årsverk til teknisk oppfølging av IT- ansvarlig, ca. et % årsverk til oppfølging av medlemsregisteret og et ca. 20 % årsverk i fagseksjonen med ansvar for utviklingen av det faglige innholdet. 8 Avslutning NFF har utviklet et nettbasert System for faglig ajourføring som har som mål å inspirere fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert på en målrettet og systematisk måte for å få god kvalitet på fagutøvelsen til alle fysioterapeuter. Systemet er frivillig og brukervennlig og en hjelp for å synliggjøre faglig ajourføring. Systemet er prøvet ut i to avdelinger (Sunnmøre og Vestfold) og legges nå frem for Landsmøtet. Hvis Landsmøtet vedtar systemet, vil det være nødvendig med en satsning gjennom flere kanaler på informasjon til alle medlemmer for at systemet blir tatt i bruk og ressurser i sekretariatet til å følge systemet opp. System for faglig ajourføring må synliggjøres i NFFs Visjoner, verdigrunnlag og hovedmål både under faglige forhold og under inntekts- og arbeidsforhold. En videre utvikling av systemet bør inkludere spesialistordningen tettere, men dette er avhengig av føringer fra en eventuell offentlig spesialistordning. Med System for faglig ajourføring godt integrert, vil det bety et skritt i riktig retning for bedre kvalitet i fysioterapitjenesten og at NFF er godt forberedt hvis myndighetene stiller krav til registrering av faglig ajourføring. 14

15 Kommentarer fra Fag- og spesialistrådet System for faglig ajourføring er laget som et dataverktøy der NFFs medlemsregister og internett er integrert. Systemet skal både informere og hjelpe til med å systematisere og synliggjøre medlemmenes arbeid med å holde seg faglig oppdatert. Målet er å inspirere flest mulig fysioterapeuter til å være med på frivillig basis. For å få det til, er det nødvendig at NFF bruker ressurser på informasjon og oppfølging slik at det nye systemet tas i bruk av medlemmene. En videre utvikling av systemet må ivareta spesialistordningen, og dette avhenger av føringer fra en eventuell offentlig spesialistordning. I utviklingsperioden er systemet blitt diskutert i ulike organer i NFF, og System for faglig ajourføring er beskrevet i vedlagte prosjektrapport. Kommentarer fra Sentralstyret: Sentralstyret ønsker å legge Prosjekt faglig ajourføring frem for Landsmøtet til endelig vedtak og anbefaler at Sentralstyret får fullmakt til å iverksette og videreutvikle System for faglig ajourføring. Sentralstyret synes det er viktig å legge vekt på at systemet skal være inspirerende og anbefaler at det baseres på frivillighet. NFF må arbeide for at det legges til rette for faglig ajourføring på arbeidsplassene. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2007 gir Sentralstyret fullmakt til å iverksette og videreutvikle System for faglig ajourføring. 15

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 Søkerveiledning For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Spesialistgodkjenning for bioingeniører 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører Formål med spesialistgodkjenning for bioingeniører Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil med Spesialistgodkjenning for bioingeniører bidra til en målrettet satsing

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Regodkjenning Ergoterapispesialist

Regodkjenning Ergoterapispesialist Regodkjenning Ergoterapispesialist 2014 Innhold Innledning... 3 Oversikt over Ergoterapeutene syv spesialistområder:... 3 Faglig forsvarlighet... 4 2. Kriterier for regodkjenning av ergoterapispesialist...

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020 Ergoterapeutenes spesialistordning Overgangsordning 2014-2020 Innhold Innledning... 3 Kompetanser i ergoterapi... 3 Oversikt over Ergoterapeutenes syv spesialistområder:... 3 Faglig oppdatering og systematisk

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet. Nora Frydendal Hoem

Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet. Nora Frydendal Hoem Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet Nora Frydendal Hoem Hva bygger vi vår kunnskap på? Det vi har lært på skolen Det vi har erfart virker Det som er bestemt på avdelingen

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kunnskapsbasert Ergoterapi

Studieplan for videreutdanning i Kunnskapsbasert Ergoterapi Studieplan for videreutdanning i Kunnskapsbasert Ergoterapi Modul 1: Søk etter kunnskap - 5 studiepoeng/ects Modul 2: Kritisk vurdering og anvendelse av kunnskap 5 studiepoeng/ects Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Klinisk Fagstige. Etterutdanning for autoriserte helsesekretærer EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Klinisk Fagstige. Etterutdanning for autoriserte helsesekretærer EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Klinisk Fagstige Etterutdanning for autoriserte helsesekretærer EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Med Klinisk fagstige ønsker Delta å gi medlemmene en mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse i tråd

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Høringssvar - forslag om endring av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell

Høringssvar - forslag om endring av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell Høringssvar - forslag om endring av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell 11.03.2009 Vi viser til mottatt forslag om endringer av helsepersonelloven 53 om spesialistgodkjenning

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK I statsbudsjettet for 2006 ble bruken av praksisveiledningsmidlene endret. Intensjonen var å stimulere til gode samarbeidsprosjekter

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer