Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER. Prosjekt faglig ajourføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER. Prosjekt faglig ajourføring"

Transkript

1 Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER Prosjekt faglig ajourføring Sammendrag Prosjekt faglig ajourføring Innledning Prosjektets mål Prosjektets finansiering og organisering Prosjektets bakgrunn System for faglig ajourføring Mål og målgruppe Oppbygging av systemet Faglig innhold Informasjonsside Registrering av faglig ajourføring Fagpoeng Hvordan registrere seg? Ajourføringsregister Hvorfor Ajourføringsregister? Kursrekke i privat praksis Samordning med NFFs spesialister IT-løsninger og økonomi Prøveperiode Utprøving i to pilotavdelinger Erfaringer fra brukerne Erfaringer fra sekretariatet Oppstart av System for faglig ajourføring Informasjonsstrategi Videre oppfølging og drift Avslutning

2 Sammendrag Som en del av et nasjonalt og internasjonalt kvalitetssikringsprogram ønsker NFF å utvikle et system for faglig ajourføring. Utviklingsarbeidet er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Målet for et system for faglig ajourføring er å inspirere fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert på en målrettet og systematisk måte. Målgruppen til systemet er derfor fysioterapeuter som arbeider i praktisk virksomhet. Systemet er laget som et internettbasert verktøy som skal hjelpe til med å strukturere faglig ajourføring. Det skal være informativt, inspirerende, fleksibelt og brukervennlig. Det er frivillig å være med. Faglig ajourføring betyr å utvikle fysioterapikompetansen ved å jobbe med forskjellige læringsaktiviteter. Fysioterapikompetanse er et vidt begrep som står i forhold til den jobben som skal gjøres. Mange læringsaktiviteter kan foregå på arbeidsplassene i form av hospitering, fagmøter, veiledning og nettverksgrupper. Systemet vil ligge på NFFs hjemmeside og består av informasjonssider og en mulighet for å registrere egen faglig ajourføring etter at en er logget på. Registreringen foregår ved at det er laget en dataløsning som integrerer medlemsregisteret med internett. Antall timer med en bestemt læringsaktivitet registreres og så regner programmet timene om til fagpoeng. Det er lagt inn i systemet at det stilles krav om minst 200 fagpoeng i løpet av 5 år fra minst 3 ulike læringsaktiviteter. Hvis det er ønskelig, kan NFF på den måten plukke ut de fysioterapeutene som oppfyller kravene og lage liste over faglig ajourførte fysioterapeuter med navn, kommune og telefonnummer. Dette ajourføringsregisteret kan legges på nettsiden og være nyttig for pasienter, kollegaer eller annet helsepersonell som søker fysioterapeut. Systemet er utviklet ved hjelp av dataprogram NFF allerede bruker, og skal i utgangspunktet være selvforklarende for brukerne. Driften av systemet skal være så lite ressurskrevende som mulig, men bruk av IT-løsninger krever oppfølging. Det kreves ressurser i sekretariatet til medlemsstøtte, oppfølging av IT og faglig oppdatering av innholdet på internettsidene. All registrering er som selvangivelse, og det må tas stilling til om dette må kontrolleres i form av stikkprøver. I 2007 er systemet prøvet ut i avdelingene Sunnmøre og Vestfold. Det er nødvendig å bruke ressurser på informasjonsarbeid når systemet skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer. 2

3 1. Prosjekt faglig ajourføring 1 Innledning NFFs landsmøtevedtak 2004 ga Sentralstyret fullmakt til å videreutvikle et system for faglig ajourføring basert på en fremlagt prosjektrapport. Rapporten beskrev systemer for faglig ajourføring i andre land og organisasjoner og anbefalte at arbeidet videre tar utgangspunkt i systemet for fornyet godkjenning av spesialister MNFF. Landsmøtet forutsatte ekstern finansiering til videreføring av prosjektet. 1.1 Prosjektets mål Prosjektets målsetning er å lage et System for faglig ajourføring av fysioterapeuter som skal legges frem for Landsmøtet Prosjektets finansiering og organisering Prosjektet er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fondet). Organisatorisk er prosjektleder plassert i NFFs fagseksjon. 1.3 Prosjektets bakgrunn Faget fysioterapi er som resten av helse- og sosialtjenesten i stadig utvikling. Ny forskning og utvikling i fagforståelsen og samfunnet generelt setter stadig nye krav til kvalitet i fagutøvelsen. Den nasjonale strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten og bedre skal det bli! fortsetter arbeidet med tidligere satsninger på kvalitet. Strategien følges opp med handlingsplaner innen områdene: styrke brukeren, styrke utøveren, forbedre ledelse og organisasjon, styrke forbedringskunnskapenes plass i utdanningene samt følge med og evaluere tjenestene. System for faglig ajourføring skal styrke fysioterapeuter som utøvere av helsetjenester, og systemet må knyttes til føringer i kvalitetsstrategiens handlingsplaner, spesielt Styrk utøveren. Faglig ajourføring som en kontinuerlig prosess er en naturlig følge av det nasjonale kvalitetsarbeid. Helsepersonelloven 4 sier at Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. I merknaden til 4 står det at med kvalifikasjoner siktes det til formelle og reelle kvalifikasjoner, dvs. helsefaglig utdanning, tilleggsutdanning og erfaring. I forhold til de enkelte helsepersonellgrupper vil de ulike yrkesorganisasjoners normer kunne være veiledende for de respektive yrkesgrupper. Dette betyr at den enkelte fysioterapeut har et individuelt ansvar for å holde et faglig forsvarlig nivå, og NFF har et ansvar på gruppenivå for å tilrettelegge for faglig ajourføring. NFF har i sin hovedmålsetning at fysioterapitjenester skal utøves av kompetente og faglig oppdaterte fysioterapeuter (NFFs Håndbok ). NFF kan legge føringer, men har ikke mandat til å pålegge den enkelte fysioterapeut å drive faglig ajourføring. Fysioterapeuters offentlige autorisasjon er 3

4 en avtale mellom den enkelte fysioterapeut og myndighetene, og NFF kan ikke røre den. European Region of the World Confederation for Physical Therapy (ER-WCPT) anbefaler medlemsorganisasjonene å utvikle programmer for faglig ajourføring for fysioterapeuter (Continuing Professional Development, CPD). CPD må være målrettet, systematisk og kontinuerlig og omfatte mange ulike læringsaktiviteter. På bakgrunn av disse nasjonale og internasjonale føringer tar NFF ansvar som fagorganisasjon og ønsker å utvikle et system for faglig ajourføring av fysioterapeuter. 2 System for faglig ajourføring I det følgende vil System for faglig ajourførings mål og målgruppe, faglige innhold og struktur bli beskrevet. 2.1 Mål og målgruppe Målet for et system for faglig ajourføring er å inspirere fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert på en målrettet og systematisk måte. God fysioterapitjeneste i forhold til brukerne er spesielt viktig. Målgruppen for systemet er derfor fysioterapeuter som arbeider i praktisk virksomhet. 2.2 Oppbygging av systemet Det er viktig at et system for faglig ajourføring er brukervennlig. Det betyr at det må være fleksibelt og gjennomførbart. Derfor må det tydeliggjøres at det er flere muligheter for å holde seg faglig oppdatert, mye kan skje på den enkeltes arbeidsplass og ikke alt koster penger. Systemet er laget som et internettbasert verktøy som skal hjelpe til med å strukturere faglig ajourføring. Det bygger på at den enkelte fysioterapeut vurderer sine egne behov og ønsker for faglig ajourføring. Systemet skal presentere et faglig innhold og gi råd om hvordan faglig ajourføring kan foregå på en god måte. NFF har ikke noe ris bak speilet til fysioterapeuter som ikke holder seg faglig oppdatert, systemet må oppleves som et gode for fysioterapeuter som gjennomfører systematisk ajourføring. Tilbud eller krav er to prinsipielle alternativer som ligger til grunn for Systemet. Det vil si at Systemet presenteres på en Informasjonsside som et tilbud på NFFs hjemmeside slik at det blir enklere for fysioterapeutene å komme i gang og jobbe med faglig ajourføring på en målrettet og systematisk måte. I tillegg er det et register der fysioterapeuter som ønsker det kan registrere sin egen faglige ajourføring. Når bestemte krav til faglig ajourføring tilfredsstilles, vil fysioterapeuten bli med i et Ajourføringsregister. En plass i registeret kan bety fordeler ved ansettelser, lønnsforhandlinger, markedsføring og pasienttilgang. På den måten er NFF forberedt til å utvikle systemet hvis myndighetene i fremtiden stiller krav om faglig ajourføring. 4

5 Denne oppbygningen av System for faglig ajourføring av fysioterapeuter vil nå utdypes ved å beskrive det faglige innholdet, Informasjonssiden og Ajourføringsregisteret. 2.3 Faglig innhold Fysioterapeuters faglige kompetanse er sammensatt, og ulik kunnskap krever ulike aktiviteter. Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oppsummering av forskning om tiltak for faglig ajourføring av fysioterapeuter, påpeker at det er viktig med ulike tiltak, men viser at det ikke finnes tiltak som er vesentlig bedre enn andre. For å gjøre dette tydelig i et system for faglig ajourføring, kan det være nyttig å dele det faglige innholdet i hva fysioterapeuter trenger kompetanse i og hvordan kompetansen kan utvikles. ER-WCTP beskriver i sin anbefaling om utvikling av Continuing Professional Development (CPD) faglig innhold som fysioterapeutiske kompetanseområder og forslag til læringsaktiviteter. Det har sine klare fordeler for NFFs system for faglig ajourføring å legge seg på samme linje som vår internasjonale moderorganisasjon. Det er et viktig grunnlag for et internasjonalt samarbeid om faglig ajourføring. Definisjon av kompetanseområder og læringsaktiviteter presiserer det faglige innholdet i faglig ajourføring. Ved å uttrykke ulike kompetanseområder og læringsaktiviteter i klartekst, kan det inspirere brukerne av systemet til å bruke ulike innfallsvinkler for å holde seg faglig oppdatert. Fysioterapikompetanse må ifølge ER-WCPTs beskrivelse sees i forhold til den enkeltes arbeidsplass og organisasjon og fokuserer på ulik kunnskap og verdier som kreves i en gitt jobbsituasjon. Fysioterapikompetanse handler om hvordan kunnskaper brukes for å gjøre en jobb som fysioterapeut. Det er nødvendig med teoretisk kunnskap som er oppdatert med nyere forskning, praktisk handlingskunnskap og erfaring. Dessuten skal du kunne organisere arbeidet ditt og behandle pasienter og brukere på en medmenneskelig og etisk forsvarlig måte. Derfor må fysioterapikompetansen utvikles på forskjellige områder og ved hjelp av ulike læringsaktiviteter. Faglig ajourføring er å utvikle sin fysioterapikompetanse for å bli en bedre terapeut for brukerne. Læringsaktiviteter er den aktiviteten den enkelte fysioterapeut må gjennomføre for å oppnå og ajourføre sin fysioterapikompetanse. Læringsaktivitetene i system for faglig ajourføring tar utgangspunkt i all den faglige ajourføring som fysioterapeuter allerede gjør, og viser at det er mye mer enn å gå på kurs. Aktuelle læringsaktiviteter er: Praktiske, kliniske kurs Nettverksgrupper Kollegaveiledningsgrupper Fagmøter 5

6 Innhente forskningsresultater, kritisk vurdering og bruk Hospitere og ta imot hospitant Forelesninger og konferanser Prosjektarbeid Undervisning, foredrag og veiledning Litteraturstudier Skrive artikler og rapporter. SAK Informasjonsside Informasjonssidens mål er å informere om faglig ajourføring og inspirere flest mulig fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert. Informasjonen skal ligge på Innholdet i informasjonssiden omfatter følgende: Hva er faglig ajourføring? Om fysioterapikompetanse Hva er kunnskapsbasert fysioterapi? Hvorfor er det viktig med faglig ajourføring? Hva kan jeg gjøre for å holde meg faglig à jour? o Tips til planlegging, målsetting og evaluering o Beskrivelse av ulike læringsaktiviteter o Presentere opplegg for nettverksgrupper Om NFFs Ajourføringsregister Dele gode ideer Linker til andre nettsteder NFFs kurskalender Fysioterapeutens Fag og Vitenskap Registrering til NFFs Ajourføringsregister Internasjonalt. 2.5 Registrering av faglig ajourføring Et Ajourføringsregister skal være et tilbud til fysioterapeuter som ønsker å registrere sin faglige ajourføring. Ved å logge seg inn på kommer medlemmet inn på sin egen side der det er oversikt over tillitsverv, kursdeltakelse og selvregistrert faglig ajourføring. Denne registreringen har to mål. For det første er den hjelp for den enkelte fysioterapeut å bevisstgjøre, samle og registrere sin egen faglige ajourføring. For det andre kan systemet stille krav om faglig ajourføring og lage et register over fysioterapeuter som tilfredsstiller kravene om faglig ajourføring. Grunnlaget for registreringen er at systemet omregner alle læringsaktivitetene til fagpoeng. På den måten kan ulike aktiviteter vektes forskjellig og det blir lettere og kreve en bestemt mengde læringsaktiviteter. 6

7 2.5.1 Fagpoeng System for faglig ajourføring bygger på at fysioterapeuter kan og bør gjøre ulike aktiviteter for å holde seg faglig oppdatert. Når aktivitetene skal summeres ved antall timer, blir det timer med svært ulikt innhold som skal sammenlignes. Ved å omregne aktiviteten til poeng etter bestemte regler, vil det være lettere å summere og kommunisere mengden faglig ajourføring. System for faglig ajourføring skal inkludere både læringsaktiviteter som foregår på arbeidsstedene og i klinikken og ved universitets- og høyskolestudier. Det betyr at både læringsaktiviteter som fører til studiepoeng og læringsaktiviteter som ikke fører til studiepoeng, kan registreres i systemet. Studiepoeng fører til forskjellige kompetansenivå som mastergrad, videreutdanning eller spesialist, men i ajourføringssystemet krediteres alle læringsaktivitetene med fagpoeng. Læringsaktiviteter i praksis skal få forholdsvis god uttelling i dette systemet. 7

8 Definisjon av fagpoeng i forhold til ulike læringsaktiviteter: SAK 6.1 Praksisorientert kollegasamarbeid Hospitering 1 dag Hospitering 1 uke Nettverksgruppe/kollokviegruppe/ veiledningsgruppe Ledelse eller fagansvar for fagmøte Deltakelse i fysioterapifaglig prosjekt Tillittsvalgtsarbeid i NFF Kurs/seminar/konferanse Kurstime (kurs, fagmøte og lignende) Kursrekke i Privat praksis Undervisning/veiledning Originalforedrag Gjentatt foredrag Veilede Fremlegg av litteraturstudier til diskusjon Sensorvirksomhet Undervisning på NFFs kurs Publisering Publisert fagvitenskapelig artikkel m/referee Publisert fagartikkel u/referee Publisert kommentar/debattinnlegg Skriftlige oppgaver tilknyttet NFFs kurs Innlegg på internasjonale kongresser 10 fagpoeng 25 fagpoeng 2 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 30 fagpoeng/år 1 fagpoeng 40 fagpoeng 4 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 4 fagpoeng/time 2 fagpoeng/time 4 fagpoeng/time 40 fagpoeng 20 fagpoeng 10 fagpoeng 15 fagpoeng 20 fagpoeng/time Videreutdanning studiepoeng 50 fagpoeng 30 studiepoeng 100 fagpoeng 60 studiepoeng 150 fagpoeng Mastergrad (120 studiepoeng) 200 fagpoeng Doktorgrad 200 fagpoeng 8

9 2.5.2 Hvordan registrere seg? Registreringen skjer ved selvangivelse på nettsiden. Det er viktig at systemet ikke krever et stort administrativt apparat for å holdes i gang. Derfor må det baseres på tillit der den enkelte fysioterapeut registrerer sin egen faglige ajourføring i et nettbasert register. Dokumentasjon på det som registreres, er den enkelte ansvarlig for. Godkjenning av dokumentene kan ivaretas av nærmeste overordnede, en veileder eller en kollega i en nettverksgruppe, og arkiveres. På den måten bygger fysioterapeuten opp sin egen portefølje som synliggjør faglig aktivitet og som også er bevis hvis registreringen skal kontrolleres med stikkprøver Ajourføringsregister Et ajourføringsregister kan legges ut på og være en oversikt over fysioterapeuter som holder seg faglig oppdatert. Ajourføringsregisteret må markedsføres slik at det kan komme til nytte på ulike måter. Det kan være tilgjengelig for brukere, kollegaer, arbeidsgivere, annet helsepersonell og andre interesserte. Det skal være mulig å søke etter navn, kommune, arbeidssted, spesialitet. For å komme med i Ajourføringsregisteret, må fysioterapeuten oppfylle følgende krav: registrert 200 fagpoeng i løpet av 5 år Poengene skal være fra minst 3 ulike læringsaktiviteter. Dette er krav som nå er innarbeidet i datasystemet og som kan endres hvis erfaring med systemet skulle tilsi det. Det forutsettes at de som ønsker å registrere seg, er i et arbeidsforhold som krever fysioterapikompetanse. I følge opplysninger fra Datatilsynet er denne registreringen ikke problematisk så lenge de registrerte er godt informerte og samtykker ved at de aktivt registrerer seg Hvorfor Ajourføringsregister? Få med flere Det er i utgangspunktet frivillig å være med i et Ajourføringsregister. Hvis fysioterapeuten ser betydningen av å bli registrert og ønsker å være med, må det stilles krav om faglig ajourføring. En undersøkelse i USA sammenlignet fysioterapeuter i stater som hadde innført obligatorisk faglig ajourføring med fysioterapeuter i stater som ikke hadde obligatorisk ajourføring. Undersøkelsen konkluderer med at fysioterapeuter har en grunnleggende motivasjon for faglig ajourføring. Likevel viser det seg at fysioterapeuter med obligatoriske krav gjennomsnittlig gjennomfører flere timer faglig ajourføring, (Physichal Therapy. Volum 85. Number 9. September 2005). Arbeidsgivers prioritering Ifølge Helsepersonelloven 4 er det et individuelt ansvar å holde seg faglig à jour. Et Ajourføringsregister vil være individuelt basert ved å registrere fysioterapeuter 9

10 som er faglig oppdaterte. Dette kan igjen være en kvalitetssikring for arbeidsplassene. Det kan oppleves som en konflikt at NFFs Ajourføringsregister stiller krav til den enkelte fysioterapeut samtidig som faglig ajourføring ikke prioriteres økonomisk eller tidsmessig av ledelsen på arbeidsplassen. En måte å løse denne interessekonflikten er å lage et kvalitetsstempel til arbeidssteder med faglig ajourførte fysioterapeuter. Dermed vil noe av ansvaret for gjennomføringen av faglig ajourføring legges over på arbeidsgiver. Det er viktig at NFFs politiske organer prioriterer dette arbeidet. Sertifisering av arbeidsplasser som et styringssystem for kvalitet brer om seg i samfunnet. ISO-sertifisering er et internasjonalt kvalitetskontrollsystem som startet i produksjonsbedrifter og sprer seg til tjenesteytende virksomhet, også i helsevesenet. For å bli sertifisert, stilles det krav til dokumentert kvalitetsstyring der det legges et klart ansvar på ledelsen til å ivareta og forbedre kompetansen i bedriften som en del av kvalitetssikringen. Ved å arbeide for å gi også ledere ansvar for fysioterapeutenes ajourføring, vil NFF foregripe en samfunnsutvikling med større krav til kvalitetsstyringssystemer. Sikre pasientgrunnlag og markedsføring Å være registrert i et Ajourføringsregister er et grunnlag for å synliggjøre kvalitet. Med økende grad av bevisste pasienter og brukere som søker informasjon om egen helse og muligheter for behandling, vil det være et godt redskap med et Ajourføringsregister tilgjengelig på nettet. I tider med nedskjæringer og økonomiske prioriteringer kan et håndfast bevis på kvalitet på tjenesten være et positivt gode når tjenesten skal markedsføres. Lønnsforhandlinger På sikt bør det arbeides for at Ajourføringsregisteret kan få betydning ved lønnsforhandlinger. NFF kan velge å prioritere ajourførte fysioterapeuter når potten skal fordeles ved lokale lønnsforhandlinger. Landsmøtet kan legge føringer for hvordan Ajourføringsregisteret kan brukes. 3 Kursrekke i privat praksis Det er avsatt øremerkede midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter til et kurs rettet mot drift av privat praksis. Utvikling av denne kursrekken er blitt knyttet til Prosjekt faglig ajourføring. Kursrekken er laget med to todagers samlinger med seks uker imellom. I mellomperioder er det internettbasert undervisning i Fronter. Kursrekken ble gjennomført som en pilot våren 2007 og evaluert positivt. Kursrekken legges inn i NFFs kursprogram og registreres i system for faglig ajourføring på lik linje med andre NFF kurs. Kursrekken skal markedsføres som et viktig og nyttig tilbud til privatpraktiserende fysioterapeuter. 4 Samordning med NFFs spesialister NFF har en egen spesialistordning for fysioterapeuter. Spesialistene er allerede registrert og tilgjengelig på nettet. De gjennomfører et ajourføringsprogram for å fornye sin godkjenning. Et Ajourføringsregister bør også inneholde godkjente spesialister. 10

11 Fysioterapeuter som ønsker å bli spesialist i fysioterapi, kan selvfølgelig hente inspirasjon og ideer fra Systemet for faglig ajourføring, men spesialisering stiller krav om en fagspesifikk fordypning innen ett fagområde. System for faglig ajourføring er basert på selvangivelse, mens spesialistsøknader skal pr. i dag godkjennes. Spesialistenes ajourføringsprogram (fornyet godkjenning) stiller krav om 180 timer over 7 år. Hvis 180 timer regnes om til ca.180 fagpoeng (varierer med innhold i timene) på 7 år, vil dette være lavere krav enn til Ajourføringsregisteret. Disse kravene bør stå i et fornuftig forhold til hverandre. Faglig ajourføring for en fysioterapeut med spesialistkompetanse og en fysioterapeut uten spesialitet, bør ha samme omfang, men forskjellig innhold. Dette betyr at System for faglig ajourføring kan brukes som en hjelp til å strukturere sin egen faglige oppdatering for å bygge opp og ajourføre sin spesialitet. Men for å bli godkjent spesialist, må egen søknad sendes inn og oppfylle de krav som spesialistordningen stiller. En videre utvikling av systemet må ivareta spesialistordningen og de føringer en eventuell offentlig godkjent spesialistordning legger. 5 IT-løsninger og økonomi NFF bruker i dag en løsning fra Visma Sales Office til medlemsregistrering. Dette registeret vil fungere som database for Ajourføringsregisteret. System for faglig ajourføring er laget med en integrasjon mot dette registeret via internett, og vil være tilgjengelig på IT-selskapene ABC Data og Nexus Consulting har på grunnlag av en kravspesifikasjon utviklet IT-løsningen finansiert av Fondet. Ajourføringsregisteret vil ikke føre til økte driftskostnader i og med at NFF allerede betaler for drift av programmene som benyttes til System for faglig ajourføring. Informasjonssidene er en integrert del av NFFs nettsider og laget ved hjelp av konsulentbistand. De kan utvikles videre med flere tekniske løsninger, men det krever større økonomiske ressurser. 6 Prøveperiode 6.1 Utprøving i to pilotavdelinger Avdeling Sunnmøre og avdeling Vestfold er pilotavdelinger for systemet. Prøveperioden ble startet opp med informasjonsmøter i avdelingene i januar -07 og foregår helt frem til Landsmøtet. Informasjonsmøtene ble arrangert på litt ulike måter for å få noe erfaring med hvordan informasjon om systemet når best ut til brukerne. I Vestfold ble alle medlemmer invitert til et stort møte 17. januar i auditoriet på Sykehuset i Tønsberg. Som ekstra trekkplaster var redaktør av det nye nettbaserte 11

12 Helsebiblioteket, Magne Nylenna, invitert til å holde en introduksjon om Helsebiblioteket. Informasjon om NFFs System for faglig ajourføring ble introdusert av forbundsleder Eilin Ekeland og prosjektleder Eline Rygh. Omkring 35 medlemmer var tilstede på møtet. På Sunnmøre ble det avholdt tre møter - i Volda, Valldal og Ålesund - med forbundsleder og prosjektleder tilstede. Avdelingsleder fulgte opp invitasjonen til alle medlemmer med å oppfordre alle tillitsvalgte å delta. Til sammen deltok rundt 50 medlemmer på møtene. Tidsskriftet Fysioterapeuten dekket møtet i Ålesund. 6.2 Erfaringer fra brukerne På oppstartmøtene i pilotavdelingene ble systemet møtt med positiv interesse. Etter hvert som de er i gang med registrering, er det kommet inn en del spørsmål som er med på å utvikle systemet videre. Spesielt er det viktig å lage en bedre registrering av læringsaktiviteter som gir studiepoeng (videreutdanning). I april ble det sendt ut en QuestBack undersøkelse til alle testbrukerne. Det er litt tidlig i prosessen, og en spørreundersøkelse vil gjentas i slutten av prøveperioden. 191 svarte på undersøkelsen, og nesten 40 % har besøkt NFFs nettsider om faglig ajourføring og 13 % (25 personer) har registrert læringsaktiviteter. Dette er små tall, men noen tall fra undersøkelsen kan være illustrerende: Av de som ikke hadde deltatt, svarte 46 % at de ikke har hatt tid, 40 % at de ikke vet nok, mens bare 8 % svarer at de ikke forstår hva de skal med systemet. De 25 personene som har deltatt, fordeler seg likt mellom de to avdelingene (12/13). 80 % er offentlig ansatte og 16 % i privat praksis. På spørsmålet om hva som er viktig for deltakelse i prosjektet, synes 19 deltakere (76 %) at det er fra middels til svært viktig at systemet fører til at læringsaktivitetene blir strukturert, og 21 deltakere (84 %) synes at det er fra middels til svært viktig at systemet kan føre til mer fokus på faglig ajourføring på arbeidsplassen. 52 % (13 personer) av deltakerne svarte ja på spørsmålet om System for faglig ajourføring bør være obligatorisk for NFFs medlemmer, 8 % (2) svarte nei og 40 % (10) vet ikke. 6.3 Erfaringer fra sekretariatet Aktiviteten i pilotavdelingene har ført til e-post og telefoner fra medlemmer om spørsmål og kommentarer tilknyttet systemet. En konsekvens av registrering er at feil i medlemsregisteret om bl.a. kursdeltakelser og tillitsverv oppdages og kan rettes opp. Foreløpig er det få deltakere med, men når systemet skal brukes av alle, vil det i en overgangsperiode sannsynligvis være et økt behov for feilretting i medlemsregisteret. 7 Oppstart av System for faglig ajourføring 7.1 Informasjonsstrategi God og konkret informasjon er nødvendig for å få medlemmer med. Informasjonen må både motivere og tydelig beskrive hvordan systemet kan brukes. I prosjektperioden har det vært informasjon via tidsskriftet Fysioterapeuten, NFFs 12

13 nettside og i NFFs ulike organer. Dette arbeidet må fortsette, samtidig som andre informasjonskanaler kan tas i bruk. Informasjonen kan spres ved at det arrangeres informasjonsmøter rundt i avdelingene. Det fører til en direkte kontakt som kan sikre at konkret brukerinformasjon kommer frem. På en annen side er det tidkrevende å reise rundt til alle avdelinger, og oppmøtet på slike medlemsmøter er tradisjonelt ikke stort. Alternativet til medlemsmøter er å arrangere mer forpliktende møter for tillitsvalgte som får ansvar for å lære opp andre medlemmer rundt på arbeidsplassene. Dette kan føre til bedre lokalt engasjement og sannsynligvis høyere deltagelse i faglig ajourføring blant medlemmene. Et annet tiltak er utsendelse av skriftlig informasjonsmateriale til alle medlemmer som beskriver System for faglig ajourføring skritt for skritt. Kostnader til trykking og utsendelse vil være ca. kr Ifølge informasjonsteori fører skriftlig informasjon til at 90 % har fått med seg at noe skjer og 60 % har satt seg inn i informasjonen. Skriftlig informasjon kan følges opp på nett. Det er et rimeligere alternativ, og en stor del av medlemmene er registrert med nettadresse. Det er sannsynlig at det er nødvendig med både skriftlig informasjon og møter for få System for faglig ajourføring i gang blant medlemmene. Det er avgjørende at det settes av økonomiske midler til dette formålet. Uten ressurser til å gjennomføre informasjonsarbeidet vil det være vanskelig å sette i gang System for faglig ajourføring. 7.2 Videre oppfølging og drift System for faglig ajourføring vil også kreve ressurser etter at det er utviklet. Drift av System for faglig ajourføring krever både en teknisk og faglig oppfølging. Det er vanskelig å forutsi behov for support og konsulentbistand til feilretting og utvikling. De erfaringer vi har med dagens løsning, er at brukerne stort sett mestrer det uten hjelp. Selv om det er lagt opp til at systemet skal være selvforklarende, er det sannsynlig at det vil rettes spørsmål fra medlemmene til sekretariatet pr. telefon og mail som må besvares. For å redusere feil når systemet settes i gang, er det nødvendig med en kampanje for å rette opp medlemmenes registrerte verv og kurs før oppstart. Nettsidene vil også trenge faglig og teknisk oppgradering for å være levende sider som oppleves som interessante. Det betyr at det skal legges inn ny informasjon, nye forslag til oppgaver til nettverksgrupper osv. Det skal også foregå en form for interaktivitet der brukerne kan få svar på spørsmål eller sende inn gode ideer som kan legges ut. Det skal også vurderes om registreringen skal følges opp fra sekretariatet med stikkprøver av medlemmenes dokumentasjon. 13

14 Dette fører til arbeidsoppgaver i sekretariatet anslått til et ca. 10 % årsverk til teknisk oppfølging av IT- ansvarlig, ca. et % årsverk til oppfølging av medlemsregisteret og et ca. 20 % årsverk i fagseksjonen med ansvar for utviklingen av det faglige innholdet. 8 Avslutning NFF har utviklet et nettbasert System for faglig ajourføring som har som mål å inspirere fysioterapeuter til å holde seg faglig oppdatert på en målrettet og systematisk måte for å få god kvalitet på fagutøvelsen til alle fysioterapeuter. Systemet er frivillig og brukervennlig og en hjelp for å synliggjøre faglig ajourføring. Systemet er prøvet ut i to avdelinger (Sunnmøre og Vestfold) og legges nå frem for Landsmøtet. Hvis Landsmøtet vedtar systemet, vil det være nødvendig med en satsning gjennom flere kanaler på informasjon til alle medlemmer for at systemet blir tatt i bruk og ressurser i sekretariatet til å følge systemet opp. System for faglig ajourføring må synliggjøres i NFFs Visjoner, verdigrunnlag og hovedmål både under faglige forhold og under inntekts- og arbeidsforhold. En videre utvikling av systemet bør inkludere spesialistordningen tettere, men dette er avhengig av føringer fra en eventuell offentlig spesialistordning. Med System for faglig ajourføring godt integrert, vil det bety et skritt i riktig retning for bedre kvalitet i fysioterapitjenesten og at NFF er godt forberedt hvis myndighetene stiller krav til registrering av faglig ajourføring. 14

15 Kommentarer fra Fag- og spesialistrådet System for faglig ajourføring er laget som et dataverktøy der NFFs medlemsregister og internett er integrert. Systemet skal både informere og hjelpe til med å systematisere og synliggjøre medlemmenes arbeid med å holde seg faglig oppdatert. Målet er å inspirere flest mulig fysioterapeuter til å være med på frivillig basis. For å få det til, er det nødvendig at NFF bruker ressurser på informasjon og oppfølging slik at det nye systemet tas i bruk av medlemmene. En videre utvikling av systemet må ivareta spesialistordningen, og dette avhenger av føringer fra en eventuell offentlig spesialistordning. I utviklingsperioden er systemet blitt diskutert i ulike organer i NFF, og System for faglig ajourføring er beskrevet i vedlagte prosjektrapport. Kommentarer fra Sentralstyret: Sentralstyret ønsker å legge Prosjekt faglig ajourføring frem for Landsmøtet til endelig vedtak og anbefaler at Sentralstyret får fullmakt til å iverksette og videreutvikle System for faglig ajourføring. Sentralstyret synes det er viktig å legge vekt på at systemet skal være inspirerende og anbefaler at det baseres på frivillighet. NFF må arbeide for at det legges til rette for faglig ajourføring på arbeidsplassene. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2007 gir Sentralstyret fullmakt til å iverksette og videreutvikle System for faglig ajourføring. 15

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020 Ergoterapeutenes spesialistordning Overgangsordning 2014-2020 Innhold Innledning... 3 Kompetanser i ergoterapi... 3 Oversikt over Ergoterapeutenes syv spesialistområder:... 3 Faglig oppdatering og systematisk

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Regodkjenning Ergoterapispesialist

Regodkjenning Ergoterapispesialist Regodkjenning Ergoterapispesialist 2014 Innhold Innledning... 3 Oversikt over Ergoterapeutene syv spesialistområder:... 3 Faglig forsvarlighet... 4 2. Kriterier for regodkjenning av ergoterapispesialist...

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Klinisk Fagstige. Etterutdanning for autoriserte helsesekretærer EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Klinisk Fagstige. Etterutdanning for autoriserte helsesekretærer EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Klinisk Fagstige Etterutdanning for autoriserte helsesekretærer EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Med Klinisk fagstige ønsker Delta å gi medlemmene en mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse i tråd

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Definisjon Med etterutdanning menes i denne sammenheng den livslange læring som legespesialister gjennomfører for å holde seg oppdatert på den

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE Generell informasjon Sortland kommune har tatt i bruk Visma HRM som gir en oversikt over ansattes kompetanse. Det betyr at systemet kjenner

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs

Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs Prosjektsøknad Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs Utvikling av et interaktivt e- læringskurs for å styrke kompetansen om tinnitus hos helsepersonell Grete Skretteberg og Ingrid Nordal Kristoffersen

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Hvorfor Læringsnettverk?

Hvorfor Læringsnettverk? Hvorfor Læringsnettverk? Praktiske erfaringer fra SAK-prosjektet PMU 2014 Bjørnar Nyen Kommuneoverlege SAKs læringsnettverk 2012 Del av et utviklingsprosjekt i Legeforeningen med mål å utarbeide og utvikle

Detaljer

HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Målgruppe Ansatte i kommuner og andre virksomheter som har fullført og bestått

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten

Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref: U-85 Oslo 19.02.2015 Høringssvar NOU 2014:12 Åpen og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE OG STILLINGSSØKERE SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE OG STILLINGSSØKERE SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE OG STILLINGSSØKERE SORTLAND KOMMUNE Registrer de opplysninger du mener er aktuell for den stillingen du har i dag (ansatt) eller for den stillingen du søker

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010 KVINNEKONFERANSEN 2010 SAMMEN I LUFTA Tid: 13.-14. november 2010 Sted: Rica Gardermoen Deltakere som representerte Stjørdal Hang- og Paragliderklubb: Brynhild Jorid Rotvold (PP2) og Mariann Gravråk (PP2)

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset: Årsmelding for 2014. Oppnevning, medlemmer og mandat: Arbeidsform og møteaktivitet:

Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset: Årsmelding for 2014. Oppnevning, medlemmer og mandat: Arbeidsform og møteaktivitet: Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset: Årsmelding for 2014 Oppnevning, medlemmer og mandat: Komiteens medlemmer oppnevnes av direktøren, vanligvis for 3 år av gangen med mulighet for forlengelse. Innenfor

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer