Notater. Torill Vangen. Nasjonal utdanningsdatabase NUDB Dokumentasjonsrapport. Datavarehus for utdanningsdata, /54.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater. Torill Vangen. Nasjonal utdanningsdatabase NUDB Dokumentasjonsrapport. Datavarehus for utdanningsdata, 1970-2006 2007/54."

Transkript

1 2007/54 Ntater Trill Vangen Ntater Nasjnal utdanningsdatabase NUDB Dkumentasjnsrapprt Datavarehus fr utdanningsdata, Avdeling fr persnstatistikk/seksjn fr utdanningsstatistikk

2

3 Frrd Dette ntatet dkumenterer frløpsdatabasen Nasjnal utdanningsdatabase (heretter kalt NUDB). I tillegg til at dette ntatet beskriver hvilke data sm inngår i NUDB, innehlder det gså en dkumentasjn av de arbeidsmetder sm er benyttet g den statistikkfaglige vurderingen sm er lagt til grunn fr å mfrme g tilrettelegge disse data fr innlasting i NUDB. Mye arbeid har vært lagt ned i å gjøre dataene sammenlignbare ver tid slik at det skal være mulig å ta sammenhengende frløpsdata ut av NUDB, gså der hvr det på grunnlagsfilene er benyttet frskjellige kdelister ver tid. Fr brukere av data fra NUDB vil kap.8. Feil g mangler i dataene. Endringer i prinsipper, definisjner g avgrensing av ppulasjnen, gi viktig infrmasjn. Dkumentasjnen i dette ntatet mhandler bl.a. data fra filene fr høyeste fullførte utdanning, igangværende/avsluttet utdanning pluss diverse beflkningsfiler. Filene innehlder utdanningspplysninger fr hele beflkningen fr årene fra g med 1970 g fram til i dag. I arbeidet med å tilrettelegge data fr NUDB er det mange persner sm har bistått prsjektgruppa med faglig råd g veiledning. Vi nytter her anledningen til å takke medlemmene i referansegruppa fr NUDB. Disse er Per Olaf Aamdt fra Nrsk institutt fr studier av frskning g utdanning(nifu), Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret, Jnny Einarsen fra Læringssenteret g Mrten Nrdlie, Odd Larsen, Mads Gravås, Dankert Vedeler, Erik Dahl g Marie Arneberg fra Utdannings- g frskningsdepartementet. En spesiell takk går gså til Jrunn Lajrd fr verdifull bistand i frbindelse med spesifikasjn av data. Ntatet er blitt til ved å samle dkumentasjn sm er skrevet underveis av de ulike medlemmene av prsjektgruppen, samt dkumentasjn sm grunnlag fr kap. 8 fra Tr Jørgensen. Trill Vangen har hatt redigeringsansvaret fr ntatet. Dkumentasjn av dataene i NUDB, med variabler g kdelister finnes på 1

4 Innhld 1. Intrduksjn til NUDB Bakgrunn fr mdellvalg Definisjn av en frløpsdatabase Hva er en frløpsdatabase? Revisjn av frløpsdata Frdeler g ulemper ved den valgte mdellen Resultat Arbeidsflyten i NUDB prsjektet Tilrettelegging av grunnlagsregistrene Beskrivelse av grunnlagsregistre Filidenter Igangværende utdanning per 1.kt.: Avslutta utdanning i "skle"-året Beflkningens høyeste utdanning (BHU) per 1.kt Filbeskrivelser fr grunnlagsregistrene Igangværende utdanning per 1.kt. g avslutta utdanning i løpet av året Beflkningens høyeste utdanning per 1.ktber Krreksjner g kntrller Fødselsnummerkntrll Dublettkntrller Igangværendefilene: Avsluttafilene: BHU-filene: Datkntrll Igangværende- g avsluttafilene: BHU-filene: Endring g krreksjn på variabler Igangværendefilene: Avsluttafilene: BHU-filene: Tiltrettelegging av miniregistrene Variable på miniregistre Igangværende- g avslutta utdanning BHU Krreksjner g kntrller Kntrller på filene fr igangværende utdanning per 1.kt. hvert år Kntrller på filene fr avslutta utdanning i skleåret Kntrller på filer fr beflkningens høyeste utdanning, per 1.kt. hvert år Avvik fra tidligere BHU-publisering Diagrammer fr miniregisterrutiner Tilrettelegging av frløp i NUDB Kursfilen. Frløp. (F_UTD_KURS) Viktigste kurs. Persnnivået. Frløp. (F_UTD_PERSON) Generelt STUDIEKODE på persnnivået Regelverk fr valg av viktigste kurs

5 Regler fr telling av "antall semester innen studiet" ved fullføring av utdanning/grad Regler fr å telle nrmert tid fr de sm har fullført en utdanning Videregående utdanning: Høyere utdanning: Demgrafitabellen, daterte variable, årlig datering Høyeste fullførte utdanning(bhu) BU. Ny gruppering av beflkningens utdanningsnivå Tabellene i NUDB med variabelversikter Demgrafitabellen. Demgrafiske pplysninger samt høyeste fullførte utdanning(bhu g BU, gammel g ny definisjn). Frløp med årlig datering per 1. ktber Kurstabellen. Frløp med månedlig datering Viktigste kurs. Frløp med månedlig datering Persntabellen, faste variable på persnnivå. (ikke frløp) Karakterer fr avsluttet grunnskle Vitnemål fra videregående utdanning. Data fra Nasjnal vitnemålsdatabase(nvb) Fag fra videregående utdanning. Data fra Nasjnal vitnemålsdatabase(nvb) Andre filer ifm NUDB Statistikk- g IT-faglige vurderinger Mulige knsekvenser av påføring av vekttall på eldre filer Freldrenes høyeste utdanning/ssial bakgrunn Freldrenes utdanning settes en gang Gruppering av freldrenes utdanningsnivå Bstedskmmune Bstedskmmune ved 16-års alder eller "hjemstedskmmune" Hved (hvedgruppe) Statsbrgerskap Skleslag SSLAG UTD Skleidentifikasjn "Manglende vårsemester" Ktrinn (Klassetrinn gruppert. Gjelder utdanninger under Opplæringslven/Lv m videregående pplæring/lv m fagskler) Nrmert tid i utdanning Telling av antall semester i NUDB Definisjn av semester Gjennmstrømningsvariable i NUDB Gjennmstrømningsvariable sm settes en gang/ved 1. gangs hendelse. (TAB_UTD_PERSON)) Gjennmstrømningsvariable sm det dannes frløp på. (I F_UTD_PERSON) Valg av identifiserende nøkkel i NUDB Oversikt ver nøkkelalternativene Fødselsnummer Snr (statistikknummer) Valg av løsning Snr-katalgen

6 BEBAS Fil med link mellm Dnr. g Fnr Linkmuligheter i de frskjellige katalger/databaser: Implementering av nøklene i NUDB Benytte BEBAS/LINK-filen ved uttak Benytte Snr-katalgen ved uttak Løpende endring av Fnr i NUDB, g ved uttak Benytte Snr sm identifiserende id fr persner i NUDB Ugyldige fødselsnummer g Dnr Studieretning 13 g Feil g mangler i dataene. Endringer i prinsipper, definisjner g avgrensing av massen Innledning Feil g mangler Generelt Prinsipper, definisjner g avgrensing av massen Generelt Vedlegg Prsjektskriv Prsjektskriv fase Begrepsfrklaringer En statistikkfaglig utredning av dubletter på fnr/snr i NUDB En IT-faglig utredning av dubletter på fnr/snr i NUDB

7 Innledning NUDB er et datavarehus bygd pp vha. utdanningsdata fra Seksjn fr utdanningsstatistikk fr årene fra g med 1970 g fram til i dag. NUDB er bygd pp etter samme mdell sm er benyttet av FD-Trygd i Statistisk sentralbyrå, slik at data fra NUDB frhldsvis enkelt vil kunne sammenstilles med data fra FD-Trygd. En annen mye brukt benevnelse i SSB på datavarehus av denne typen er frløpsdatabaser. I denne typen databaser vil alle hendelser sm inntreffer på valgte variabler, dateres til når hendelsen fant sted. I tillegg til uttak av data fr analyse av gjennmstrømninger, så muliggjør denne transfrmasjnen av data at en i tillegg kan ta ut tverrsnitt fr ethvert tidspunkt (ptimalisert fr uttak per 1.kt. fr hvert år ) i datavarehusets gyldige tidsperide. NUDB innehlder per nvember 2007 pplysninger fr hele beflkningen fr periden fra g med 1970 g fram til g med 2006, g vil bli ppdatert med nye årganger med beflknings- g utdanningsdata frtløpende i årene sm kmmer. Målet er at NUDB skal benyttes sm den primære kilden fr prduksjn av fremtidig utdanningsstatistikk g fr utlevering av utdanningsdata i ppdragssammenheng til frskningsfrmål etc. Persn g persnens kurs er statistisk analyseenhet fr alle pplysningene i NUDB. Alle recrds i databasen har påkblet SNR (kalt SNR_NUDB i NUDB) slik at det er mulig å knytte sammen infrmasjn fra NUDB med andre dataregistre, databaser g/eller data fra FD-Trygd. Dataene i NUDB vil være spesielt velegnet til analyse av mange aktuelle prblemstillinger innen utdanningsfrløp, men vil gså kunne gi grunnlag fr studier av vergangen mellm f.eks. utdanning g arbeid. Styringsgruppen fr NUDB har bestått av seksjnssjef fr s360 Seksjn fr utdanningsstatistikk, Elisabetta Vassenden, kntrsjef fr s303 It-seksjnen ved avd. fr persnstatistikk Kristian Lønø/Tm Hansen, fra s360 Lise Styrk Hansen, Terje Risberg g Kjetil Digre. Det daglige arbeidet med å tilrettelegge data fr NUDB samt pprettelsen av frløpsdatabasen har vært utført av prsjektgruppa ved Avdeling fr persnstatistikk, SSB. Prsjektgruppa har bestått av persner fra både statistikkfaglig- (seksjn 360) g IT-faglig side (kntr fr IT, 303). Trill Vangen på seksjn fr beflknings- g utdanningsstatistikk er prsjektleder, mens Jhnny Jhansen fra Kntr fr IT (303) har hatt det IT-tekniske ansvaret fram til mars 2002, da Anders Akselsen vertk. Prsjektgruppa har ellers bestått av: fra s303 Knut Inge Bøe, Carina Nrdseth, Sheila Derakhshanfar g fra s360: Lise Styrk Hansen, Arild Rgnan, Astri Halsan Høiskar g Anne Marie Hlseter. I første del av prsjektet deltk gså Jrun Lajrd fra seksjn 350 Levekårsstatistikk. Prsjektet har hatt både en ekstern g en intern referansegruppe. Den interne referansegruppa hadde medlemmer fra ulike seksjner i SSB. Den eksterne referansegruppa bestd av representanter fra Utdannings- g frskningsdepartementet, Læringssenteret, Nrsk institutt fr studier av frskning g utdanning(nifu) g Frisch-senteret. Prsjektgruppen har valgt å tillegge dkumentasjnen av prsjektet str vekt. Dette gjelder dkumentasjn av dataene sm inngår i NUDB så vel sm dkumentasjn av aktivitetetene sm har vært frbundet med å bygge pp frløpsdatabasen. I dette ntatet er det dkumentert det arbeid sm er utført fr å spesifisere g bearbeide de ulike pplysningene m utdanningsperider samt arbeidet med å bygge pp frløpsdatabasen NUDB etter disse spesifikasjnene. Det har vært behv fr å bygge pp ett eget begrepsapparat (se vedlegg) rundt den mdellen sm er benyttet fr å sikre lik frståelse av de prblemstillingene g frslag til løsninger sm har blitt skissert underveis i prsjektet. Nedenfr følger en krt leseveiledning fr resten av dette ntatet: Kapittel 1 er en intrduksjn til hva NUDB er g hvrdan frløpsmdellen sm ligger bak fungerer. Her vil det i tillegg bli gitt en krt frklaring til de arbeidsprsesser sm har inngått i NUDB. 5

8 Arbeidsprsessene sm er beskrevet er allmenngyldige fr alle statistikkmråder sm benytter FDtrygds frløpsmdell. Kapittelet kan g bør leses av alle sm har tenkt å freta uttak av data fra NUDB, samt persner sm vurderer mdellen fr bruk i andre prsjekter under andre statistikkmråder. Persner fra Kntr fr IT (303) kan på frespørsel være behjelpelig med mer utdypende frklaringer ved behv. Kapittel 2 beskriver grunnlagsregistrene sm har vært benyttet sm input til NUDB, samt arbeidet med å knsistenssjekke data innad på filene, samt filene seg imellm. Kapittel 3 mhandler arbeidet med å tilrettelegge temprære arbeidsfiler sm har vært benyttet sm mellmsteg i arbeidet med å bygge pp NUDB. I dette ntatet g ellers i all dkumentasjn sm mhandler FD-Trygd-mdellen er det benyttet benevnelsen 'miniregister' m disse temprære arbeidsfilene. Det gis en gjennmgang av alle variabler fra grunnlagsregistrene sm tas med videre inn i NUDB, g beskrivelse av de kntrller sm er blitt utført på hver enkelt variabel i denne prsessen. Videre gis det en beskrivelse av alle mkdingsprsesser sm er gjennmført på de ulike kdelistene sm tilhører hver enkelt variabel. Kapittelet kan leses av alle sm ønsker å se på hvilke kntrller sm er utført på variablene, resultatene av disse g hvrdan mkdingen av eldre kdelister til nye har fregått. Kapittel 4 innehlder diagrammer med flytskjemaer fr de ulike prsessene i arbeidet med å bygge pp miniregistrene sm er mtalt i kapittel 3. Kan leses sm et suplement til kapittel 3. Kapittel 5 er en faglig beskrivelse av frløpstabellene i NUDB Kapittel 6 gir en versikt ver alle tabellene i NUDB, både frløpstabellene g andre tabeller. Alle variablene er linket mt definisjn g kdelister, sm gså er tilgjengelig på Kapittel 7 er samling av ulike statistikkfaglige spørsmål sm er gjennmgått ved pprettelsen av NUDB. Oversikten gir detaljerte statistikk- g IT-faglige vurderinger sm ligger bak de valg sm er fretatt mht. valg av variabler, kdelister, identifiserende nøkler etc.. Kapittel 8 gir en beskrivelse av dataene, både med hensyn til endringer i utdanningssystemet, endringer i innhentingssystemet fr utdanningsdataene g en versikt ver kjente feil g mangler i dataene. Bør leses av alle sm ønsker å vite ne m datagrunnlaget i NUDB. 6

9 1. Intrduksjn til NUDB 1.1. Bakgrunn fr mdellvalg Mdellen sm er benyttet i NUDB g tankegangen sm ligger bak design g implementering av denne er hentet fra prsjektet FD-Trygd. I FD-trygd har det siden 1996 vært utviklet g arbeidet med en frløpsmdell sm har resultert i en str g mfattende frløpsdatabase fr persndata. Eier av FD- Trygd er Seksjn fr levekårsstatistikk (350). FD-trygd prduserer i dag frløpsdata fr en rekke temaer innenfr mrådet trygdeytelser. I tillegg innehlder FD-Trygd mange andre typer persndata sm demgrafi-, inntekts- g frmues-, arbeidssøker- g utdanningsdata. Når det gjelder implementasjnen av utdanningsdata i FD-Trygd så har det vært et nært samarbeid mellm seksjn 360 g prsjektgruppen fr FD-Trygd. Frut fr NUDB hadde det fra Seksjn 360's side vært et uttalt ønske m å samle sine utdanningsdata i en felles database sm muligjrde enkle uttak av frløps- g tverrsnittsdata fr prduksjn av statistikk. I tilleg skulle databasen enkelt kunne benyttes fr utlevering av filer med gjennmstrømningsvariabler fr frskningsfrmål. Erfaringene fra, - g resultatene av samarbeidet med FD-Trygd var så psitive at det ble vedtatt å bygge pp NUDB etter samme mdell sm FD-Trygd. Vi vil i dette kapittellet frsøke å gi en krt innføring i mdellen sm er mtalt samt hvilke prinsipper sm ligger bak den. Arbeidet med å bygge pp et datavarehus sm NUDB kan grv deles inn i tre hvedaktiviteter: 1. Tilrettelegging av grunnlagsregistrene (se kapittel 2). 2. Tilrettelegging av miniregistrene (se kapittel 3). 3. Danning av frløp i datavarehuset (se kapittel 5). Punkt 1 g 2 er utført på fagsiden, mens punkt 3 er utført på IT-siden. Arbeidet med å bygge pp NUDB må likevel sees på sm en iterativ prsess hvr fag- g IT-siden i felleskap har løst de ulike prblemene sm har dukket pp underveis Definisjn av en frløpsdatabase Hva er en frløpsdatabase? En frløpsdatabase (g et datavarehus) er egentlig ikke ne mer enn en lgisk sammensetting av data sm er hentet fra allerede eksisterende perasjnelle systemer (les: grunnlagsfiler fr ffisiell statistikk), der data er strukturert g tilrettelagt fr analyse av sammenhenger mellm frtiden, nåtiden g fremtiden. Det essensielle i en frløpsdatabase er dateringen av hendelser. Med hendelser menes her endringer sm skjer innenfr hver enkelt variabel, samt verganger mellm viktige grupperingsvariabler (sk. hvedgrupper). En hvedgruppe kan f.eks. innehlde sklenivåene: grunnskle, videregående utdanning g høyere utdanning. I et slikt tilfelle vil vi datere verganger mellm f.eks. videregående utdanning g høyere utdanning fr hvert enkelt tilfelle. I tillegg dateres alle tilganger g avganger fr hvert enkelt tilfelle (sm ftest persn). Nye data sm tilføres/lastes inn i en frløpsdatabase, bygger på allerede "løpende" data i basen. Dvs. at nye data sammenliknes med de sist registrerte data i databasen. Regler sm er bestemt på frhånd avgjør hvrvidt nye data innehlder ny g interessant infrmasjn fr frløpsdatabasen eller ikke. Dersm det ved en slik sammenligning av datasett viser seg at det har vært endring av verdier i ett eller flere variabler så vil det genereres en ny recrd (i tillegg til allerede eksisterende recrds i databasen). På 7

10 denne nye recrden dateres både selve recrden sm en enhet, samt de av variablene sm har endret verdi. Dette er et viktig prinsipp sm gjør ss i stand til å finne ut hvilke endringer sm skjedde når Revisjn av frløpsdata I mer rdinære transaksjnsdatabaser vil innhldet i databasen bli endret (eldre pplysninger blir ppdatert med nye pplysninger) etter hvert sm tiden går. F.eks. innhldet i variabelen 'adresse' endre seg fr en persn sm flytter. I frløpsdatabaser er det viktig å ta vare på de gamle verdiene (f.eks. alle tidligere registrerte adresser) på det aktuelle tidspunktet de ble registrert. Dette fr å kunne "gjenskape" ethvert tidspunkt i bakver i tid. Hva med revisjn av data i databasen da? Enkelt sagt kan en si at i tradisjnelle databaser er det lett å ppdatere/endre på eksisterende data, men ne vanskeligere å endre struktur på mdellen "n the fly". Fr frløpsdatabaser er det mtsatt; det er vanskelig/uheldig å ppdatere data i basen etter at data er lagt inn, mens det er frhldsvis enkelt å endre struktur/legge til nye variabler etc. Dette gjør at det er ekstremt viktig å legge ned mye resurser i tilpasningen g tilretteleggingen av data før de lastes inn i frløpsdatabasen. Et eksempel: Etter at grunnlagsregister fr år YYYY er lastet inn i basen, så er data fra registeret fr YYYY-1 (g data fr alle tidligere innlagte register) låst i databasen fr "alltid". Dette siden neste kjøring (innlegging av data i frløpsdatabasen) alltid bygger videre på frrige kjøring Frdeler g ulemper ved den valgte mdellen Frdeler: Ved uttak av tverrsnittsdata fr en hvilken sm helst årgang benyttes ett prgram mt hver av maksimalt fire tabeller (KURS-, PERSON-, DEMOGRAFI- g/eller ppslagstabellen med bakgrunnspplysninger). Uttak kan utføres like enkelt fra Oracle sm fra SAS (PROC SQL). Svært mange ulike register ver en lang tidsperide er gjrt tilgjengelig fra nen få tabeller i en database, hvr variablene kan tas ut med betydelig mindre innsats enn tilfellet har vært fram til i dag. Det er enkelt å utføre ad-hc spørringer mt et hvilket sm helst tidspunkt i datamaterialet. Uttak av data til tabeller/studier av gjennmstrømning i utdanningssystemet er enklere å lage. Ulemper: Fr persner fra den statistikkfaglige siden av prsjektet kan de IT-tekniske løsningene sm mdellen støtter seg på, være ne vanskelig "å få tak på" til å begynne med. Det vil være en str utfrdring fr deltagerne fra IT-siden i prsjektet å gjøre mdellen g tankegangen bak mer frståelig fr deltagere fra andre fagmråder. Det er viktig å arbeide med å senke terskelen fr å sikre at dialgen mellm den statistikkfaglige- g den IT-faglige siden i prsjektet fregår på et så høyt faglig plan sm mulig. Uten et uttakssystem vil uttak av data fra et slikt datavarehus kreve dybdefrståelse av mdellen fr å sikre at riktige data tas ut til enhver tid. Et uttakssystem kan i sin enkleste frm være et prgrambiblitek med ferdigskrevet kde fr de mest vanlige uttakene slik sm uttak av data fr løpende statistikk etc Resultat Denne måten å rganisere data på kan ved første øyekast virke svært så plasskrevende. Det genereres trss alt nye rerds til databasen fr hver eneste hendelse sm skjer i datamaterialet! I praksis er det sm regel det mtsatte sm er tilfelle; at datamaterialet kmprimeres. Årsaken til dette er at nye data fte 8

11 ikke gir ss ny infrmasjn (i grunnlagsregistrene er det fte slik at nye recrds kun er rene gjentagelser av fregående recrds). I slike tilfeller registreres det ikke nen nye pplysninger i NUDB (det er ingen nye pplysninger å registrere). Samlet fører dette til at vi sm regel ppnår en betydelig kmprimeringsgevinst (typisk i frhldet 2:1-3:1) i frhld til tradisjnelle databaser g flate filer. Da grunnlagsfilene fr utdanningsdata er rganisert sm årsfiler med betydelige endringer mellm hver årsfil er ikke kmprimeringsgevinsten blitt sm på en del andre statistikkmråder i FD-Trygd. Bruk av mdellen har likevel gitt en frmidabel kmprimeringsgevinst mhp. antall recrds: Fr årene 1970 g fram til i dag (når er "i dag") har det vært benyttet ca. 115 milliner recrds fra ver 80 unike register fr å bygge pp datavarehuset NUDB. Ved en tilsvarende pptelling i NUDB finner vi igjen kun 75 milliner recrds frdelt på tre frløpstabeller g en ppslagstabell. Resultat fr NUDB En reduksjn på 40 milliner recrds fra de pprinnelige grunnlagsfilene Alle utdanningsdata fr periden 1970 g fram til i dag er gjrt sammenlignbare g enkelt tilgjengelig fr uttak av tverrsnitt g gjennmstrømning Det er nå mulig med ad-hc-spørringer mt alle årganger med utdanningsdata Alle tverrsnitt kan gjenskapes; fr hele periden fra 1970 g fram til i dag Alle utdanninger er kdet med NUS2000-kder; fr hele periden fra 1970 g fram til i dag Det er mulig (g fhv. enkelt) å kble utdanningsdata sammens med f.eks. arbeidssøker- g sysselsettingsdata fr frløpsanalyse av gjennmstrømninger mellm utdanning g arbeid Arbeidsflyten i NUDB prsjektet NUDB er bygd pp av ver 80 unike grunnlagsfiler (igangværende- g avsluttafiler, filer fr beflkningens høyeste utdanning, demgrafi-filer etc.) Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i å spesifisere g hente ut data fr de variablene sm nå inngår i NUDB. Grunnlagsfilene sm inngår i NUDB har vært rganisert sm årsfiler med pplysninger knyttet til et bestemt tidspunkt. Under arbeidet med å tilrettelegge g kntrllere årsfilene slik at de blir sammenlignbare ver tid, er det laget et nytt sett med filer (heretter kalt miniregistre) fr de dataene sm hentes ut fra de ulike årsfilene. Miniregistrene er så blitt benyttet sm input til databasen hvr datatene bl.a. har vært igjennm nye knsistenskntrller i arbeidet med kvalitetssikre det arbeidet sm har vært utført på miniregistrene (arbeidet med knsistenskntrller av dataene pågår kntinuerlig, gså etter at dataene er lagt inn i frløpsdatabasen). Etter at dataene i miniregistrene fr hver enkelt årsfil er spesifisert g kntrllert har prsjektgruppas arbeid bestått i å mdellere dataene. Dette betyr krt frtalt å freta en mrganisering av dataene, f. eks. fra data per tidspunkt, til frløpsdata. Omrganiseringen til frløpsdata krever en nøye gjennmgang av mulig g relevant datering av pplysningene i miniregistrene g i de pprinnelige årsfilene fr utdanningsdata, slik at hendelser (sm beskrevet ver) blir ivaretatt g registrert på best mulig måte i frløpsdatabasen. I NUDB er slike hendelser registrert ved hjelp av egne datvariabler med frmat år, måned (YYYYMM). Etter at datamdelleringen er avsluttet har prsjektgruppas arbeid bestått i å prgrammere g utvikle rutiner fr danning av frløp g ilegg av data i databasen. På neste side er et diagram sm viser dataflyten sm er beskrevet venfr: 9

12 Grunnlagsfiler Bearbeidingsrutiner (SAS) Miniregistre Bearbeidingsrutiner (Oracle) Datavarehuset NUDB 10

13 2. Tilrettelegging av grunnlagsregistrene Det er tre hvedtyper av utdanningspplysninger sm er benyttet i NUDB;. data ver hvilken utdanning et individ til enhver tid er/har vært i gang med (igangværende), data ver hvilken type utdanning et individ har fullført ved ulike tidspunkt (avslutta), g til slutt data ver individets til enhver tids høyeste fullførte utdanning (BHU). I tillegg er det benyttet pplysninger fra diverse beflkningsfiler fr å bygge pp demgrafiske bakgrunnspplysninger. I arbeidet med å transfrmere data fra grunnlagsregistre, -sm er tverrsnittsfiler (årfiler), til frløpsdata har vi benyttet et mellmsteg hvr vi har dannet sk. miniregistre. Dette er flate filer sm danner grunnlaget fr hva sm er lagt inn i NUDB g disse innehlder transfrmerte- g tilrettelagte data fr de variablene sm nå inngår i NUDB. I kapittlene sm følger, er det en gjennmgang av hvilke spesifikasjner sm har vært lagt til grunn fr utarbeidelsen av miniregistrene fr de tre nevnte hvedtypene av utdanningspplysninger. I gjennmgangen har det gså vært aktuelt å mtale variable sm ikke er inkludert i NUDB, men sm fr eksempel nyttes til kntrllfrmål, eller ppbygging av andre (nye) variabler Beskrivelse av grunnlagsregistre Grunnlagsregistrene er årgangsfiler sm danner utgangspunkt fr dannelse av miniregistrene. Grunnlagsregistrene har ulik struktur g innhld. En årsak er at det stadig har tilkmmet, men gså frsvunnet variabler sm innhentes fra utdanningsinstitusjnene. Fr å lette innlastingen/danning av frløp i NUDB er det laget et sett identiske filer hva angår filbeskrivelse, - selv m ikke alle årgangsfilene innehlder de aktuelle variablene. I tillegg til at årgangsfilene behandles på denne måten, gjennmgår de gså ulike kntrller fr å sørge fr at pplysningene sm lastes inn i NUDB er så krrekt sm mulig. Det blir gså kblet på en del nye variabler på årgangsfilene. Ut i fra allerede eksisterende variabler på årgangsfilene knstrueres det gså nye variabler sm skal benyttes i NUDB. Nedenfr følger en gjennmgang av grunnlagsregistrene før bearbeiding til miniregistre Filidenter Samtlige filer er langtidslagret sm flate filer på Unix, g er dkumentert i DataDk. De ulike årgangene har imidlertid ne frskjellig filbeskrivelse Igangværende utdanning per 1.kt.: Årgangene har samme filbeskrivelse (se DataDk fr filbeskrivelse), g har følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1974 $UTD/aargang/arkiv/igang_brutt/g1974.dat 1975 $UTD/aargang/arkiv/igang_brutt/g1975.dat $UTD/aargang/arkiv/igang_brutt/g1975.dat Årgangene fra 1987 g fremver har ne varierende filbeskrivelser (se DataDk fr filbeskrivelser), g har følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1987 $UTD/aargang/arkiv/igang_nett/g1987.dat 1988 $UTD/aargang/arkiv/igang_nett/g1987.dat 1989 $UTD/aargang/arkiv/igang_nett_nus2000/g1989.dat 1990 $UTD/aargang/arkiv/igang_nett_nus2000/g1990.dat $UTD/aargang/arkiv/igang_nett_nus2000/g1999.dat 11

14 Avslutta utdanning i "skle"-året Årgangene til g med har samme filbeskrivelse (se DataDk fr filbeskrivelse), g ligger har følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1974/75 $UTD/aargang/arkiv/avslutta_nus73/g1974g1975.dat 1975/76 $UTD/aargang/arkiv/avslutta_nus73/g1975g1976.dat /86 $UTD/aargang/arkiv/avslutta_nus73/g1985g1986.dat Årgangene til g med har ulik filbeskrivelse (se DataDk fr filbeskrivelser). Nen av årgangene har imidlertid samme filbeskrivelse. Filene ligger på følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1986/87 $UTD/aargang/arkiv/avslutta_nus2000/g1986g1987.dat 1987/88 $UTD/aargang/arkiv/avslutta_nus2000/g1987g1988.dat /99 $UTD/aargang/arkiv/avslutta_nus2000/g1998g1999.dat Beflkningens høyeste utdanning (BHU) per 1.kt. Årgangen 1970 har egen filbeskrivelse, g ligger på følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1970 $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g1970.dat Årgangen 1980 har gså egen filbeskrivelser, g ligger på følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1980 $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g1980.dat Årgangene har lik filbeskrivelse, g ligger på følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1985 $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g1985.dat 1986 $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g1986.dat $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g1997.dat Årgangen 1998 har gså egen filbeskrivelser, g ligger på følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1998 $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g1998.dat Årgangene har lik filbeskrivelse, g ligger på følgende sti på UNIX: Årgang Filident UNIX 1999 $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g1999.dat 2000 $UTD/utdnivaa/arkiv/nus2000/g2000.dat 12

15 Filbeskrivelser fr grunnlagsregistrene I de neste kapitlene følger en gjennmgang av variabler på grunnlagsregistrene sm er benyttet fr ppbygging av NUDB. Gjennmgangen tar fr seg variablenes navn g beskrivelse av denne. Fr en mer detaljert beskrivelse av variablenes psisjn på filene, lengde, datatype sv. henvises det til DataDk. Nedenfr har vi listet pp hvilke variabler grunnlagsregistrene innehlder g hvilke variabler vi tar ut fra de ulike filene, samt frklaring på nen av variablene. Variabler sm ikke inngår i miniregistrene blir ikke mtalt nærmere Igangværende utdanning per 1.kt. g avslutta utdanning i løpet av året Igangværendefilene mfatter alle persner sm er i gang med en utdanning ut ver rdinær grunnskle per 1.kt. (SSB har ikke individdata fr igangværende utdanning på rdinær grunnskle.) Årgangene fr igangværende utdanning var i utgangspunktet "bruttfiler". Det vil si at et individ kan være registrert med å være i gang med flere enn et kurs/enkeltutdanninger per 1.kt.. Disse filene er gjrt m til "nettfiler" i bearbeidingen til dannelse av miniregister. Det vil si at kun en av utdanningene et individ er registrert igangværende med, er tatt med videre inn i miniregisteret, g derfra videre inn i databasen. De andre igangværende-årgangene er nettfiler. Seleksjnen av hvilket kurs/enkeltutdanning sm tas med videre er gjrt på følgende måte: Først velges den utdanningen sm er registrert sm heltid. Dersm det er flere utdanninger fr et individ sm er registrert sm heltid, blir det kurset/enkeltutdanningen sm hadde det høyeste klassetrinnet valgt ut, g tatt med videre til databasen. Dersm det ennå er flere kurs/enkeltutdanninger registrert sm igangværende fr samme individ, blir det kurset sm har det høyeste utdanningsnivået av disse valgt ut, g tatt med videre inn i basen. Utdanningsnivået bestemmes av første siffer i NUS73. NUS73 er utdanningsstandarden sm ble benyttet på disse årgangene. Dess høyere siffer, dess høyere utdanningsnivå. Denne utvelgelsesstrategien viser seg å fjerne samtlige "dubletter", slik at vi sitter igjen med bare et igangværende kurs/enkeltutdanning per individ. Filårgangene fra 1987 til nyeste fil er nettfiler, g utvelgingen av hvilken utdanning sm skal være med er allerede fretatt før tilretteleggingen av filene til miniregistrene. Avsluttafilene mfatter alle persner sm avslutter grunnsklen, eller avslutter/avbryter videregående skle eller høyere utdanning. Avsluttafilene fr år t innehlder pplysninger m avsluttet utdanning i periden 1.kt. år t-1 til 30.sept. år t. Vi starter med pplysningene fra avsluttafil 1974/75. Avsluttafilene er bruttfiler. Det vil si at alle kurs/enkeltutdanninger sm en persn avslutter (fullfører eller avbryter) i løpet av et år blir registrert i fila. Nedenfr følger en gjennmgang av hvilke variabler sm finnes på årgangsfilene: Utdanningens art Denne variabelen tilsvarer variabelen utdanningens art (mkdet) i filen fr høyeste fullførte utdanning. Kdene følger "Standard fr utdanningsgruppering (NUS)". NUS finnes i flere utgaver, g det varierer hvilken utgave sm ligger på filene. Disse har NUS73. På grunn av dette må filene gjennm en mkdingsprsess, da vi kun skal ha med kdene fra de t siste utdanningsstandardene NUS89 g NUS2000. NUS73 kdes først m til NUS89, g deretter fra NUS89 til NUS2000 Klassetrinn Fr studenter ved universitetene har fagseksjnen et eget prgram fr ppjustering av klassetrinn. Fr videregående skler g høyskler settes klassetrinn av sklen med utgangspunkt i kurset eleven/studenten går på. Hvis studenten skifter mellm høyskle g universitet, eller endrer studiemål, kan klassetrinn derimt være mindre representativ fr den faktiske prgresjnen studenten har. I 13

16 NUS2000 er klassetrinnene annerledes enn i tidligere versjner av NUS. Miniregistrene vil derfr pålegges disse klassetrinnene m de ikke skulle finnes på grunnlagsregistrene. Filene har klassetrinn sm krrespnderer med NUS73. Variabelen kdes derfr m i bearbeidingen. Dette gjøres ved å først kde m NUS73 klassetrinnene til NUS89 klassetrinn. Deretter kdes disse m til NUS2000 klassetrinn. Heltid/deltid Dette er en variabel sm i utgangspunktet blir satt av sklen ut i fra m kurset er ment å utgjøre et fulltidsstudium. På Avsluttafilene blir alle studenter ved universitetet kdet sm heltidsstudenter. På igangværendefilene blir imidlertid universitetsstudentene registrert på heltid/deltid etter gitte kriterier - f.eks. frventet studieprgresjn. Kursets påbegynningstidspunkt (Mnd/år) Tas med dersm det ikke finnes pplysninger m starttidspunkt på kjennemerket 'Elevens påbegynningstidspunkt' Kursets avslutningstidspunkt (Mnd./år) Tas med dersm det ikke finnes pplysninger m sluttidspunkt på kjennemerket 'Elevens avslutningstidspunkt' SSBs sklenummer Denne variabelen endrer navn til 'inr' i miniregistrene. Klassebetegnelse Ikke i NUDB Vksenpplæring Variabelen viser m kurset er en utdanning sm går inn under lv m vksenpplæring. Variabelen er ikke med i dataene fra 2000 Variabelen har kdene: Vksenpplæring = 1 Ikke vksenpplæring = 2 Hjelpenummer fr RVO-kde ikke i NUDB Linjenummer ikke i NUDB Fødselsnummer Elevens-/studentens fødselsnummer. Utfall Variabelen viser m persnen har avbrutt eller fullført kurset. Hvedregelen er at utdanning regnes sm fullført når vitnemål utstedes. Fr nen kurs blir det imidlertid ikke utstedt vitnemål. Disse blir gså registrert sm fullført. Kdene fr variabelen er: Ikke fullført/avbrutt = 2 Fullført = 8 På igangværendefilene settes utfall til blank. Utfall detaljert Variabelen er mer detaljert enn Utfall g varierer mellm ulike skleslag. Variabelen er blank før 1995, g bare delvis utfylt senere. Kdene fr variabelen er: A = Annen vurdering.har fullført kurs særskilt tilrettelagt innenfr læreplanverket. Fullført individuelt pplegg. Utfall=2. Kilde 20 B = fullført med vitnemål/årskursbevis, bestått. Utfall 8. Kilde20 C = Ikke sensurert. Utfall=2. Kilde 40,41 14

17 D = Ikke bestått. Utfall=2. Kilde 40,41 F = Bestått fagprøve. Utfall = 8. Kilde 21 G = Meget bra bestått fagprøve. Utfall = 8. Kilde 21 I = Fullført med vitnemål/årskursbevis,ikke bestått. Utfall =8 i Refrm94, utfall=2 tidligere. Kilde20. (i ettertid endret i NUDB til utfall 2, avbrutt, gså fr R94) M = Mangler vitnemål/årskursbevis. Har fullført uten vurdering i ett eller flere fag, f.eks. ved strt fravær. Utfall=2. Kilde20 N = Ikke bestått fagprøve. Utfall = 2. Kilde 21 O = Alternativ VKII i skle. Utfall = 2. Kilde 20 P = Bestått: Utfall=8. Kilde 40,41 S = Sluttet/avbrutt i løpet av året. Utfall2. Kilde20 X = Ikke utfylt fra skle. Utfall = 8. Kilde 20 2 = Ikke fullført. Utfall=2. Kilde 10,21,22,23,24 g = Fullført. Utfall=8. Kilde 10,21,22,23,24 g Elevens påbegynningstidspunkt mmåå Gir pplysninger m når eleven påbegynte gjeldende utdanning Elevens avslutningstidspunkt mmåå Gir pplysninger m når eleven avsluttet gjeldende utdanning Sklekmmune Gir pplysninger m hvilken kmmune sklen befinner seg i Næringskde Denne variabelen endrer navn i miniregistrene. Fr årganger fra kalles den fr 'SN72'. Fr årganger fra kalles den 'SN78', g fra årgangen 1994 g fremver kalles den 'SN94'. Sklegruppe har samme innhld sm i variabelen i avsnittet ver Denne variabelen endrer gså navn i miniregistrene. Fr årganger fra kalles den fr 'SN72'. Fr årganger fra kalles den 'SN78', g fra årgangen 1994 g fremver kalles den 'SN94'. Eierfrhld, umkdet Bstedskmmune Gir pplysninger m i hvilken kmmune eleven br i. Dette kan være frskjellig fra sklekmmune. Kjønn Alder Mann = 1 Kvinne = 2 Alder1, mkdet Alder2, mkdet Påbegynnelsestidspunkt Danner kjennemerket 'startd' fr årgangene Avslutningstidspunkt Danner kjennemerket 'sluttd' fr årgangene

18 Elevstatus Bsted kntra sklekmmune Studieretningskde Variabelen benyttes til å lage nye variabler på miniregistrene ('Studretn', 'Kurstrin'). 'Studretn' lages av de t første sifrene i kden, mens 'Kurstrin' lages av det femte sifferet. Utdanningens art, ny inndeling katalg Variabelen benyttes til å lage nye variabler på miniregistrene ('Studretn', 'Kurstrin'). 'Studretn' lages av de t første sifrene i kden, mens 'Kurstrin' lages av det femte sifferet. Eierfrhld, mkdet Gir pplysninger m sklen er statlig, fylkeskmmunal/kmmunal eller privat: Sklekmmunetype Bstedskmmunetype Elever, påbegynt, mkdet Elever, avsluttet, mkdet Omkdet sklegruppe Skleslag, mkdet Gir pplysninger m hvilken skle det her er tale m; grunnskle, videregående-skle, eller universitet/høgskle. Grunnskle = 1 Videregående-skle = 2 Universitet/høgskle = 3 ISCED Dette er den gamle ISCED-kden (1976) Fødeland Statsbrgerskap Frdyp Frdypningsfag NUS2000 NUS2000-kden Kltrinn2000 Klassetrinn etter NUS2000-kden Kdetype Gir pplysninger m dette er en samlekde eller en enkeltutdanning i NUS2000 Samlekde =1 Enkeltutdanning = 2 16

19 Uhg2000 Gruppering av universitets- g høgskleutdanning. Variabelen skifter navn til 'Uhgruppe' i miniregisteret Det ser ut sm nen variable er listet pp 2 ganger - se ISCED på frrige side I97ISCED Den internasjnale utdanningskden ISCED97 I97destn ISCED97, tilleggsdimensjnen 'Destinatin' I97rien ISCED97, tilleggsdimensjnen 'Orientatin' I97varig ISCED97, tilleggsdimensjnen 'Varighet' I97grads ISCED97, tilleggsdimensjnen 'Gradsstruktur' Naering Næringskde 1994 Hgskle Gir pplysninger m hvilket høgsklesentra utdanningen er tatt ved Innvkat Landbak Hskde Gir pplysninger m hvilken høgskle studiet er tatt på Kmpetanse i videregående Gir pplysninger m hvilken kmpetanse eleven har fått etter sin utdanning. Gjelder videregående utdanning g kan kun benyttes fr data fra g med Utd Gruppering av skleslag. Gir pplysninger m hvilken type skle utdanningen er tatt ved. Studretn Studieretning. Gir pplysninger m hvilken studieretning på videregående skle gjeldende utdanning er tatt ved Kurstrin Kurstrinnskde. Gir pplysninger m hvilket kurstrinn utdanningen er tatt på Et av frmålene med NUDB er å finne den periden en persn er under utdanning. Vi har derfr tatt med ss både elevens/studentens g kursets start- g sluttdat, men har bare benyttet kursets start- g sluttdat dersm elevens/studentens dater ligger med blank. Det vil si at det bare er én start, g én sluttdat sm er tatt med videre. På igangværendefilene har vi kun benyttet startdaten fra filene. Vi har kun vært interessert i å finne ut når eleven/studenten påbegynte utdanningen sin på disse filene. Variabelen 'Sklegruppe' eller 'Næringskde' angir "skletype" g tar utgangspunkt i sklen, ikke hvilke kurs studentene leser. Variabelen har t sifre, g dette tilsvarer de t siste sifrene i den femsifrede kden i Standard fr næringsgruppering (fr undervisningssektren) sm gjaldt til g med Denne 17

20 variabelen skal benyttes til å finne ut hvilke studenter sm studerer ved universitetene. Dette har betydning fr å kde hvedgruppevariabelen. Vi lager gså en variabel på miniregistrene, kalt 'Univ' sm markerer fr de sm studerer på universitetene Beflkningens høyeste utdanning per 1.ktber Registeret ver beflkningens høyeste utdanning mfatter persner registrert bsatt i Nrge per 1.kt., sm per 31/12 er 16 år g ver. I tillegg registreres 15-åringer sm har fullført grunnsklen eller sm er i gang med en utdanning utver grunnsklenivå. Opplysningene m høyeste fullførte utdanning blir ppdatert hvert år med pplysninger fra individfilene ver avsluttet utdanning. Fra g med filen per 1.kt blir filen gså ppdatert med pplysninger m utdanning fullført i utlandet (pplysninger fra Statens lånekasse fr utdanning). Opplysningene m utenlands-utdanning dekker utdanning fullført i utlandet, av lånekassens kunder, fra g med skleåret 86/87. Våren 1991 ble det hentet inn på skjema pplysninger m eksamen avlagt i utlandet av utenlandsfødte persner sm hadde innvandret til Nrge fr første gang mellm 1/ g 31/ , g sm var 16 år g ver ved utgangen av første innvandringsåret. Denne undersøkelsen het "Utdanning fullført i utlandet", g en tilsvarende undersøkelse ble gså gjennmført i Respndentene i den siste undersøkelsen var alle med utenlandsk bakgrunn sm var registrert bsatt i Nrge g sm st med uppgitt utdanning i registeret ver beflkningens høyeste utdanning. Også frafallsgruppen i undersøkelsen fra 1991 var inkludert. I tillegg ble nrdmenn sm bdde i utlandet da BHU ble pprettet i 1970 sm st med uppgitt BHU tatt med i undersøkelsen i Det har ikke vært mulig å utarbeide BHU-status fr 1981, 82, 83 g 84. Dette skyldes tekniske prblemer knyttet til mleggingen av Det sentrale persnregisteret. SSB har derimt utarbeidet BHUstatus hvert år siden 1985, basert på bearbeiding av filene fr avsluttet utdanning. Dagens register tillater en løpende ajurføring. BHU-filene er nettfiler i det persner er enhet. Persner sm har fullført mer enn en utdanning, er bare registrert med den høyeste av utdanningene. Det vil si at den utdanningen sm har det høyeste nivået, er registrert. Hvis en persn har fullført flere utdanninger på samme nivå, er det den utdanningen med høyeste fullføringstidspunkt sm er registrert. Alle utdanninger i SSBs utdanningsstatistikk har fått sekssifrede utdanningskder etter den nrske standarden fr utdanningsgruppering (NUS). Dette gjelder gså BHU. Utdanningsstandarden ble første gang utarbeidet i 1970, g deretter revidert i 1973, 1989 g nå sist i 2000 (NUS2000). Ved publisering av SSBs statistikk ver BHU benyttes det t alternative utdanningsvariabler fr å beskrive fullført utdanning. Dette har sin bakgrunn i vergangen fra sjuårig flkeskle til niårig grunnskle. I den umkdede utdanningsvariabelen er grunnleggende ettårig fagutdanning avlagt før basert på sjuårig flkeskle g ett års framhaldsskle plassert på grunnsklenivå. I den mkdede utdanningsvariabelen er tilsvarende utdanning plassert på videregående sklenivå. Hvis man vil belyse utdanningsnivå etter utdanningens kmpetanse, bør den mkdede variablene benyttes. Vi har valgt å kun legge inn mkdet utdanningsvariabler inn i Nasjnal utdanningsdatabase (NUDB). I tillegg til NUS registreres gså den internasjnale standarden fr utdanningsgruppering Internatinal Standard Classificatin f Educatin (ISCED), sm ble utarbeidet av UNESCO på 1970-tallet g ble sist revidert i 1997 (ISCED97). I frbindelse med revisjnen av den nrske standarden fr utdanningsgruppering er det utarbeidet en nøkkel mellm den g ISCED97, der hver NUS-kde har en henvisning til en internasjnal kde med tilhørende tilleggesdimensjner. Et kryss indikerer at variabelen tas med inn i miniregisterene fr BHU. 18

21 Filbeskrivelse av BHU-1970 g hvilke variabler sm tas med inn i miniregisteret BHU-70 Variabelnavn Variabelbeskrivelse x fnr Fødselsnummer x kmmnr Bstedskmmune kjenn Kjønn. 1 = mann, 2 = kvinne NUS73u NUS73 umkdet kltr73 Klassetrinn73 x nusmkd NUS89 mkdet. Skifter navn til 'NUS89' i basen kltrinn Klassetrinn89 mkdet x NUS2000_ NUS2000 mkdet. Skifter navn til 'NUS2000' i basen x kltrinn2000_ Klassetrinn2000 mkdet. Skifter navn til 'kltrinn2000' i basen x uhgruppe_ Universitets g høgsklegruppering, skifter navn til 'uhgruppe' i NUDB x I97ISCED ISCED97-kde, mkdet x I97destn ISCED97, tilleggesdimensjnen destinatin, mkdet x I97rien ISCED97, tilleggesdimensjnen rientatin, mkdet x I97varig ISCED97, tilleggesdimensjnen varighet, mkdet x I97grads ISCED97, tilleggesdimensjnen gradsstruktur, mkdet Filbeskrivelse av BHU-1980 g hvilke variabler sm tas med inn i miniregisteret BHU-80 Variabelnavn Variabelbeskrivelse x fnr Fødselsnummer x kmmnr Bstedskmmune flyttdat Dat fr flytting alderu Alder ved utgangen av året kjnn Kjønn. 1 = mann, 2 = kvinne pphld Dat fr første pphld i Nrge x statbrg Statsbrgerskap. NB er blank i denne årgangen fdeland Fødeland x nusukd NUS89 umkdet kltrinnu Klassetrinn NUS89 umkdet x nusmkd NUS89 mkdet. Skifter navn til 'NUS89' i basen kltrinn Klassetrinn89 mkdet fulland Fullføringsland fulldat Fullføringstidspunkt (YYYYMM) isced ISCED-kde x pedsem Fullført praktisk-pedaggisk utdanning nusigang Utdanningens art NUS89, igangværende utdanning kltrtinn Klassetrinn igangværende utdanning, NUS89 heldel Heltid/deltid. 1 = heltid, 2 = deltid sklekm Sklekmmune start Påbegynningstidspunkt x NUS2000_ NUS2000 mkdet. Skifter navn til 'NUS2000' i basen NUS2000u NUS2000 umkdet x kltrinn2000_ Klassetrinn2000 mkdet. Skifter navn til 'kltrinn2000' i basen nus2000i NUS2000, igangværende utdanning kltrinn2000i Klassetrinn NUS2000 igangværende utdanning x uhgruppe_ Universitets g høgsklegruppering, mkdet. Skifter navn til 'uhgruppe' i NUDB uhgruppe_i Universitets g høgsklegruppering, igangværende utdanning x I97isced ISCED97-kde, mkdet 19

22 BHU-80 Variabelnavn Variabelbeskrivelse x I97destn ISCED97, destinatin, mkdet x I97rien ISCED97, rientatin, mkdet x I97varig ISCED97, varighet, mkdet x I97grads ISCED97, gradsstruktur, mkdet Filbeskrivelse av BHU g hvilke variabler sm tas med inn i miniregisteret BHU Variabelnavn Variabelbeskrivelse x fnr Fødselsnummer x kmmnr Bstedskmmune flyttdat Dat fr flytting alderu Alder ved utgangen av året kjnn Kjønn. 1 = mann, 2 = kvinne pphld Dat fr første pphld i Nrge x statbrg Statsbrgerskap. Er blank i 1985, g er kblet på årgangene fra 1986 til Opprinnelig på filene fra 1990 til fdelad Fødeland nusukd NUS89 umkdet kltrinnu Klassetrinn NUS89 umkdet x nusmkd NUS89 mkdet. Skifter navn til 'NUS89' i basen kltrinn Klassetrinn89 mkdet fulland Fullføringsland fulldat Fullføringstidspunkt isced ISCED-kde, knyttet til 'nusmkd' x pedsem Fullført praktisk-pedaggisk utdanning nusigang Utdanningens art NUS89, igangværende utdanning kltrtinn Klassetrinn igangværende utdanning, NUS89 heldel Heltid/deltid. 1 = heltid, 2 = deltid sklekm Sklekmmune start Påbegynningstidspunkt x NUS2000_ NUS2000 mkdet. Skifter navn til 'NUS2000' i basen NUS2000u NUS2000 umkdet x kltrinn2000_ Klassetrinn2000 mkdet. Skifter navn til 'kltrinn2000' i basen nus2000i NUS2000, igangværende utdanning kltrinn2000i Klassetrinn NUS2000 igangværende utdanning x uhgruppe_ Universitets g høgsklegruppering, mkdet. Skifter navn til 'uhgruppe' i NUDB uhgruppe_i Universitets g høgsklegruppering, igangværende utdanning x I97isced ISCED97-kde, mkdet x I97destn ISCED97, destinatin, mkdet x I97rien ISCED97, rientatin, mkdet x I97varig ISCED97, varighet, mkdet x I97grads ISCED97, gradsstruktur, mkdet Filbeskrivelse av BHU-1998 g hvilke variabler sm tas med inn i miniregisteret BHU-98 Variabelnavn Tekst x fnr Fødselsnummer x kmmnr Bstedskmmune flyttdat Dat fr flytting alderu Alder ved utgangen av året 20

23 BHU-98 Variabelnavn Tekst kjnn Kjønn. 1 = mann, 2 = kvinne pphld Dat fr første pphld i Nrge x statbrg Statsbrgerskap. Er blank i 1985, g er kblet på årgangene fra 1986 til Opprinnelig på filene fra 1990 til fdelad Fødeland nusukd NUS89 umkdet kltrinnu Klassetrinn NUS89 umkdet x nusmkd NUS89 mkdet. Skifter navn til 'NUS89' i basen kltrinn Klassetrinn89 mkdet fulland Fullføringsland fulldat Fullføringstidspunkt isced ISCED-kde, knyttet til 'nusmkd' x pedsem Fullført praktisk-pedaggisk utdanning nusigang Utdanningens art NUS89, igangværende utdanning kltrtinn Klassetrinn igangværende utdanning, NUS89 heldel Heltid/deltid. 1 = heltid, 2 = deltid sklekm Sklekmmune start Påbegynningstidspunkt x NUS2000_ NUS2000 mkdet. Skifter navn til 'NUS2000' i basen NUS2000u NUS2000 umkdet x kltrinn2000_ Klassetrinn2000 mkdet. Skifter navn til 'kltrinn2000' i basen nus2000i NUS2000, igangværende utdanning kltrinn2000i Klassetrinn NUS2000 igangværende utdanning x uhgruppe_ Universitets g høgsklegruppering, mkdet. Skifter navn til 'uhgruppe' i NUDB uhgruppe_i Universitets g høgsklegruppering, igangværende utdanning x I97isced ISCED97-kde, mkdet x I97destn ISCED97, destinatin, mkdet x I97rien ISCED97, rientatin, mkdet x I97grads ISCED97, gradsstruktur, mkdet x I97varig ISCED97, varighet, mkdet Filbeskrivelse av BHU-1999 g hvilke variabler sm tas med inn i miniregisteret BHU99 Variabelnavn Variabelbeskrivelse x fnr Fødselsnummer x kmmnr Bstedskmmune alder Alder ved utgangen av året kjenn Kjønn. 1 = mann, 2 = kvinne fdat Dat fr første pphld i Nrge x statbrg Statsbrgerskap fdeland Fødeland invkat Innvandringskategri landbak Landbakgrunn NUS2000u NUS2000 umkdet kltrinn2000u Klassetrinn NUS2000 umkdet x NUS2000_ NUS2000 mkdet. Skifter navn til 'NUS2000' i basen x kltrinn2000_ Klassetrinn2000 mkdet. Skifter navn til 'kltrinn2000' i basen x fulland Fullføringsland x fulldat Fullføringstidspunkt (YYYYMM) x pedsem Fullført praktisk-pedaggisk utdanning 21

24 BHU99 Variabelnavn Variabelbeskrivelse x kildebhu Kilde fr BHU-pplysning x I97isced ISCED97-kde, mkdet x I97destn ISCED97, destinatin, mkdet x I97rien ISCED97, rientatin, mkdet x I97varig ISCED97, varighet, mkdet x I97grads ISCED97, gradsstruktur, mkdet x uhgruppe Universitets g høgsklegruppering NUS2000_i Utdanningens art NUS2000, igangværende utdanning kltrtinn_i Klassetrinn igangværende utdanning, NUS2000 heldel_i Heltid/deltid, igangværende utdanning rgnr_i Organisasjnsnummer, igangværende utdanning sklekm_i Sklekmmune, igangværende utdanning Ikke alle BHU-filer har alle variablene det er krysset av fr. Imidlertid får de "kblet på" variabelen i miniregisteret med pplysninger der vi har kunnet framskaffe dem, g er blank der pplysningene mangler fr hele årgangen. Fra g med årgang 2000 blir BHU-filene ikke lastet inn i basen, frdi fra g med dette året vil alle data sm er benyttet til å ppdatere Bhu gså ligge på årgangsfilen fr avsluttet utdanning Krreksjner g kntrller Fødselsnummerkntrll Det er kjørt samme type fødselsnummerkntrll fr hele NUDB. Prgrammet fr dette ligger på: $UTD/nudb/prg/sas/mrk_fnr.sas. Siden avsluttafila innehlder dubletter mht. FNR, så kjøres fødselsnummerkntrllen fr disse data på en litt annen måte (se neste punkt). Prgrammet fjerner dubletter kun på grunnlag av fødselsnummer g behlder den første recrden av de like fødselsnummerene. I tillegg markerer prgrammet ugyldige fødselsnummer med variabelen 'mrk_fnr'. Kdelisten fr mrk_fnr ser slik ut: 0 = Gyldig fødselsnummer 1 = Gyldig d-nummer 2 = Ugyldig fødselsnummer sm består av blankt persnnummer 3 = Ugyldig fødselsnummer sm ikke mfattes av 1 g Dublettkntrller Utføres på filene fr å luke ut uønskede dubletter. Nedenfr er beskrivelser av de algritmer sm er benyttet på de frskjellige filene fr å løse prblemene med uønskede dubletter Igangværendefilene: På igangværendefilene skal det ikke frekmme dubletter i fødselsnummer. Dublettene her defineres derfr bare ved fødselsnummer alene, g fjernes derfr i fødselsnummerkntrllen Avsluttafilene: Registrene fr avslutta utdanning er bruttfiler, g har derfr fødselsnummerdubletter. Det skal ikke frekmme t like kurs (lik NUS-kde) sm løper samtidig i NUDB. Like kurs sm er verlappende i tid slås sammen. Det vil si at vi tar startdat fra det kurset sm har startet først, g sluttdat fra det kurset sm er avsluttet sist. Srteringen sm er benyttet til å kntrllere recrds mt hverandre er: 22

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB)

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Behovene for god fagskolerapportering 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Utdanningsstatistikk Individbasert statistikk Startet 1972 Videregående opplæring Fagskoleutdanning Folkehøgskoler

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Torgeir Eidem og Jorunn Lajord

Torgeir Eidem og Jorunn Lajord 98/50 Notater 1998 Torgeir Eidem og Jorunn Lajord FD Trygd Dokumentasjonsrapport Utdanning. 1992-1993 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Forord Denne rapporten inneholder en dokumentasjon

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner Høringsuttalelse fra NLA høgsklen Det ble på høringsknferansen bedt m at en svart på høringen på et verrdnet måte slik at en så på elementer sm er viktig fr hele sektren. Dette er en str sak sm har mange

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Sftware Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Når du har kdet prgramkmpnenter må du e dem. Det er mange måter å e dem på. Vi er de ulike kmpnentene fr å finne faults (feil) g failure (svikt) slik

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet Videreutdanningsbehv blant lærere i grunnpplæringen Læreres g rektrers vurdering av behvet Oxfrd Research er et skandinavisk analyseselskap sm dkumenterer g utvikler kunnskap i analyser, evalueringer g

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys Søknad Extrastiftelsen 2012-13 Nedsatt funksjnsevne i et kulturelt lys DVD, knferanser g artikkelsamling Nedre Gausen kmpetansesenter Dat: 14.6.2011 Prsjektleder: Elisabeth Nilsen Innhldsfrtegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk 1 av 6 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Prgram fr lærerutdanning Masteravtale i fag g yrkesdidaktikk Studieretning DEL I: PROGRESJON 1. Persnalia Etternavn Telefn Frnavn E pst 2. Oppstart,

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

OpenNIS Kursoversikt Vår 2013

OpenNIS Kursoversikt Vår 2013 Kursversikt 9.-11. april OpenNIS Drift - Registrering Effektiv registrering av nett i kart g skjematikk. Opplæring i effektiv metdikk fr registrering av nett g etterkntrll av registrerte data. Det frutsettes

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer