Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del CBNes... 7

2 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten Enhetens bruksområde Konformitet Oversikt over enheten og utstyret Installasjonsmål Spare energi HomeDialog Generelle sikkerhetsanvisninger Betjenings- og kontrollelementer Menystruktur Betjene displayet Temperaturdisplay Oppstart Speilvende dører Vanntilkopling Innbygging i kjøkkeninnredning Transportere enheten Sette enheten på plass Kassere emballasjen Kople til enheten Slå enheten på Betjening Stille inn språket på displayet Lysstyrke på temperaturdisplayet Kontrast i temperaturdisplayet Avlese oppbevaringstider Barnesikring Døralarm Temperaturalarm Kjøledel BioFresh-del Frysedel Vedlikehold Avriming med NoFrost Rengjøre enheten Rengjøre ismaskinen Skifte pære i innvendig belysning Kundeservice Feil Sette ut av drift Slå av enheten Sette ut av drift Kassere enheten Feilbruk av apparatet kan føre til skader på lagrede varer eller at de ødelegges. Videre er apparatet ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Enheten er beregnet for bruk ved begrensede omgivelsestemperaturer i forhold til klimaklasse. Enhetens klimaklasse er angitt på typeskiltet. Merk u Hvis de angitte omgivelsestemperaturene ikke overholdes, kan det føre til redusert kjøleeffekt. Klimaklasse SN 10 C til 32 C N 16 C til 32 C ST 16 C til 38 C T 16 C til 43 C 1.2 Konformitet for omgivelsestemperaturer på Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Enheten oppfyller relevante sikkerhetsbestemmelser samt EU-direktivene 2006/95/EF og 2004/108/EF. 1.3 Oversikt over enheten og utstyret Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi håper derfor du har forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi. Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet. Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*). Anvisninger er merket med en, og resultater er merket med en. 1 Oversikt over enheten 1.1 Enhetens bruksområde Enheten er kun beregnet på kjøling av matvarer. Ved ervervsmessig kjøling av matvarer må gjeldende forskrifter følges. Apparatet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som er behandlet i EU-direktiv 2007/47/EU. Fig. 1 (1) Vifte (11) BioFresh, Hydro-/DrySafe, BioFreshPlus* (2) Glassplate, flyttbar (12) BioFresh, Hydro-/DrySafe (3) Bokshylle, kan tas ut (13) Typeskilt (4) hermetikkholder, flyttbar (14) Isterningmaskin (5) delbar glassplate, flyttbar (15) Frysedel, liten (6) Innvendig lys* (16) VarioSpace 2

3 Generelle sikkerhetsanvisninger (7) Skilleplate med flaskehylle (17) Frysebrett, kjøleelementer (8) Flaskeholder, flyttbar (18) Frysedel, stor (9) Betjeningspanel for Bio- (19) Justerbare ben Fresh Plus* (10) Belysning BioFresh* (20) Dreneringsåpning for smeltevann* 1.4 Installasjonsmål Modell CBNes Spare energi Enhetens høyde H (mm) - Sørg for at det alltid er god ventilasjon. - Hold døren åpen så kort tid som mulig. - Sorter matvarene som legges inn. - Varme matvarer: bør først avkjøles til romtemperatur. - Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet. Støvavleiringer øker energiforbruket: - Fjern støvet fra metallgitteret foran varmeveksleren på baksiden av enheten én gang per år. 1.6 HomeDialog Avhengig av modell og utstyr kan enheten utstyres med ettermonterbare moduler for HomeDialogsystemet eller for serielt grensesnitt (RS 232). Modulene er tilgjengelige fra spesialforhandlere. Du finner mer informasjon på Internett under Fig. 2 2 Generelle sikkerhetsanvisninger Farer for brukeren: - Denne enheten er ikke beregnet på å brukes av personer (eller barn) med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap. I så fall skal en person være ansvarlig for sikkerheten, sørge for opplæring i bruk av enheten og kontrollere at enheten er i orden. Hold oppsikt med barn, og påse at de ikke leker med enheten. - Ved feil: Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. - Reparasjoner og inngrep i enheten samt utskifting av strømtilførselsledningen skal kun utføres av kundeservice eller av faglig opplært person. - Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kabelen. - Denne enheten skal kun installeres og tilkoples i overensstemmelse med anvisningene. - Ta godt vare på denne anvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. - Alle reparasjoner eller inngrep i ismaskinen skal kun utføres av kundeservice eller av person med faglig utdannelse i dette. - Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkoplet korrekt. Fare for brann: - R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Ikke bruk åpen ild eller antenningskilder inne i enheten. Ikke bruk elektriske apparater inne i enheten (f. eks. damprengjøringsutstyr, oppvarmingsapparater, ismaskiner osv.). Hvis kjølemiddel lekker ut: Sørg for at det ikke er åpen ild eller antenningskilder i nærheten av lekkasjestedet. Trekk ut støpselet. Luft ut rommet grundig. Kontakt kundeservice. - Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. - Ikke plasser brennende stearinlys, lamper eller andre gjenstander med åpen flamme på eller inne i enheten. - Væsker med høyt alkoholinnhold skal lagres stående og i tett lukkede beholdere. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. Fall- og vippefare: - Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn. Fare for matforgiftning: - Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres. Fare for forfrysninger, lammelser og smerter: - Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/ frysevarer, eller bruk beskyttelse, f. eks. hansker. Ikke spis is, spesielt saftis eller isbiter, straks de er tatt ut av fryseren. Klemfare - Ikke grip inn i lukkedemperen. Når døren lukkes, kan fingrene komme i klem. Ta hensyn til de spesielle anvisningene i de andre kapitlene: FARE ADVARSEL Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. 3

4 Betjenings- og kontrollelementer FORSIKTIG PASS PÅ Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås. Merk Kjennetegner nyttige råd og tips. 3 Betjenings- og kontrollelementer 3.1 Menystruktur HOVEDMENY AVKJØLING TEMPERATUR FRYSING OPPBEVARINGSTI- DER TILLEGGSFUNKSJO- NER BIOFRESH PLUS* SUPERCOOL HOLIDAY PÅ/AV TEMPERATUR SUPERFROST PÅ/AV PÅ/AV PÅ/AV PÅ/AV ISMASKIN TWISTCLEAN START PÅ/AV VANNTILFØRSEL PÅ/AV PÅ/AV Produktgrupper Produkt OPPBEVARINGSTIDER BARNESIKRING BIOFRESH BIOFRESHPLUS* / HOME- DIALOG SYSTEM* PÅ/AV INNSTILLING INNSTILLING Separat bruksanvisning KONFIGURASJON BELYSNING Belysning innstillingsverdi KONTRAST SPRÅK KONTRAST Valg av språk 4

5 Oppstart 3.2 Betjene displayet 4 Oppstart 4.1 Speilvende dører Ved behov kan du hengsle om døren: Påse at følgende verktøy ligger klart: q Torx 25 q Torx 15 q Skrutrekker q ev. batteridrevet skrutrekker q ev. en annen person for monteringsarbeid Ta av øvre lukkedemper For enheter med lukkedemper begynn med dette punktet. For enheter uten lukkedemper begynner du med (se 4.1.2). Fig. 3 (1) Temperaturdisplay for (5) Venstre-knapp kjøledel (2) Temperaturdisplay for (6) Opp-knapp frysedel (3) OK-knapp (7) Ned-knapp (4) Høyre-knapp Du kan betjene alle enhetens funksjoner over displayet: - Åpne hovedmenyen: Trykk på en vilkårlig knapp. - Bevege markøren oppover: Trykk på knappen Opp Fig. 3 (6). - Bevege markøren nedover: Trykk på knappen Ned Fig. 3 (7). - Bevege markøren mot venstre: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5).. - Bevege markøren mot høyre: Trykk på høyre-knappen Fig. 3 (4). - I displayet ligger lengre infotekster på flere sider: bla forover: Trykk på høyre-knappen Fig. 3 (4). bla bakover: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5). - Bekrefte valg: Trykk på OK-knappen Fig. 3 (3). - Lukke meny: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5). 3.3 Temperaturdisplay Under normal drift vises følgende: - høyeste frysetemperatur - under frysetemperaturen: forhåndsinnstilt temperatur i frysedelen - gjennomsnittlig kjøletemperatur - over kjøletemperaturen: forhåndsinnstilt temperatur i kjøledelen Temperaturdisplayet i frysedelen blinker: - temperaturinnstillingen endres - etter at enheten er slått på, er ikke temperaturen lav nok - temperaturen har steget med flere grader Streker blinker i displayet: Følgende tegn i displayet melder om en feil. Mulige årsaker og eventuelle løsninger: (se Feil). - F0 til F9 - FE - STRØMBRUDD - KONTROLLER VANNTILFØRSELEN Fig. 4 u Åpne den øvre døren. PASS PÅ Fare for skader! Dersom dørpakningene blir skadet, lukker muligens døren ikke riktig, og kjølingen blir ikke tilstrekkelig. u Ikke ødelegg dørpakningen med skrutrekkeren! u Vipp ut panelet Fig. 4 (1) med skrujernet og ta det av. w Panelet henger over dempebøylen. Fig. 5 u Skyv panelet over dempebøylen Fig. 5 (4) i retning mot enheten. u La sikringen Fig. 5 (2) klikke på plass i langlåsen. w Denne sikringen fører til at leddet ikke kan klappe sammen. u Løsne dekselet Fig. 5 (5) på hengselsiden med en skrutrekker til første utklikking. w Bolten kommer til syne. u Trykk bolten Fig. 5 (3) ut nedenfra. u Press dempebøylen Fig. 5 (4) mot døren. u Løsne dekselet Fig. 5 (5) på hengselsiden komplett og ta det av. u Ta av panelet Fig. 5 (1). 5

6 Oppstart u Løsne dekselet på håndtakssiden Fig. 6 (6) ovenfra med en skrutrekker og ta det av. Fig. 6 u Skru lukkedemperenheten av (2 ganger torx 15) Fig. 5 (7). u Trekk lukkedemperenheten litt ut mot håndtakssiden og sving den ut. u Legg lukkedemperenheten til side. u Skru av lageret Fig. 7 (8), snu det 180 og skru det på igjen på motsatt side. Lag ev. skruehull eller bruk batteridrevet skrumaskin. FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Hold døren godt fast. u Sett døren forsiktig ned. u Skru skruene Fig. 10 (22) helt ut. u Ta døren helt av med lagerbukk Fig. 10 (23) og kabel. Lagerbukken kan ev. løsnes ved at den heves forsiktig med en stjerneskrutrekker. u Sett døren til side Ta av den nedre lukkedemperen For enheter med lukkedemper. For enheter uten lukkedemper fortsetter du med (se 4.1.5). Fig Løsne kabelforbindelse på kabinett Fig. 11 u Åpne den nedre døren. Fig. 8 u Åpne ev. den øvre døren. For enheter uten lukkedemper: u Fjerne dekselet på håndtakssiden Fig. 9 (6): løsne på høyre side med en skrutrekker og skyv det utover. u Fjerne dekselet på håndtakssiden Fig. 9 (11): løsne på venstre side med en skrutrekker og skyv den utover. Fig. 9 For alle apparater: u Fjern frontpanelet Fig. 8 (10) med en skrutrekker. u Ta ut kontakten og løsne pluggforbindelsen Fig. 8 (12). u Løsne den grå kabelen Fig. 8 (13) fra føringen. PASS PÅ Fare for skader! Dersom dørpakningene blir skadet, lukker muligens døren ikke riktig, og kjølingen blir ikke tilstrekkelig. u Ikke ødelegg dørpakningen med skrutrekkeren! u Vipp ut panelet Fig. 11 (30) med skrujernet og ta det av. w Panelet henger over dempebøylen Ta av den øvre døren Merk u Fjern matvarene fra dørhyllene før døren tas av, slik at matvarene ikke faller ut. Fig. 10 u Trekk av dekselet Fig. 10 (20) forover og opp. u Løft av dekselet Fig. 10 (21). Fig. 12 u Skyv panelet over dempebøylen Fig. 12 (34) forover mot enheten. u La sikringen Fig. 12 (32) klikke på plass i langlåsen. w Denne sikringen fører til at leddet ikke kan klappe sammen. u Løft dekselet Fig. 12 (31) med skrutrekkeren opp fra utsiden og ta det av utover. u Vipp enheten bakover ev. med hjelp fra en annen person. u Trykk bolten Fig. 12 (33) ut nedenfra. u Press dempebøylen Fig. 12 (34) mot døren. u Ta av panelet Fig. 12 (30). u Skru lukkedemperenheten av (2 ganger torx 15) Fig. 12 (35). u Trekk lukkedemperenheten litt ut mot håndtakssiden og sving den ut. u Legg lukkedemperenheten til side Ta av den nedre døren u Lukk den nedre døren. For enheter uten lukkedemper: 6

7 Oppstart u Trekk den midtre lagerbolten Fig. 13 (41) ut av lagerbukken og den nedre døren. For enheter med lukkedemper: u Trekk den midtre lagerbolten Fig. 13 (41) med skive Fig. 13 (44) ut av lagerbukken og den nedre døren. For alle apparater: u Trekk av plastkappen Fig. 13 (40). FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Hold døren godt fast. u Sett døren forsiktig ned. u Åpne den nedre døren. u Demonter den midtre lagerbukken Fig. 13 (42). u Løft den nedre døren opp og av, og sett den til side Sette midtre lager over til den andre siden. u Løft forsiktig av dekselet på håndtakssiden Fig. 14 (55) og flytt det over. u Skru lagerbukken Fig. 14 (53) fast på igjen på den nye hengselsiden ev. med en batteridrevet skrumaskin. u Skru av lageret Fig. 14 (56), snu det 180 og skru det på igjen. u Vipp enheten lett bakover igjen og sett lagerbolten Fig. 15 (52) på igjen. Fordypningen må vende forover. u Sett dekselet Fig. 14 (57) på motsatt side.* Fig. 15 FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Sikringen (51) må gå sidelengs i inngrep på lagebukken, slik at lagerbolten og dermed døren er sikret. u Fig. 13 u Trekk dekselet Fig. 13 (43) forsiktig av. u Skru av den midtre lagerbukken Fig. 13 (42), snu den 180 og skru den på igjen på den nye hengselsiden. u Snu dekselpanelet Fig. 13 (43) 180 og la det gå i inngrep igjen på den nye håndtakssiden. u La sikringen (51) gå i inngrep på lagerbukken igjen. u Sett hengsellageret Fig. 14 (50) på igjen Sett det nedre lageret over til den andre siden for enheter uten lukkedemper Sett lageret over til den andre siden for enheter med lukkedemper Fig. 14 u Trekk ut sikringen Fig. 14 (51) forover. u Trekk av dekselet Fig. 14 (57).* u Skru justeringsfoten Fig. 14 (52) helt inn. u Vipp ev. enheten lett bakover med hjelp fra en annen person for å fjerne lagerbolten. u Skyv ut lagerbolten Fig. 14 (52) ned, og trekk den ut foran. Ta hensyn til hengsellageret Fig. 14 (50). u Skru løs lagerbukken Fig. 14 (53)(3 x torx 25) Fig. 14 (54). Fig. 16 u Trekk ut sikringen Fig. 16 (51) forover. u Trekk av dekselet Fig. 16 (59).* u Skru justeringsfoten Fig. 16 (52) helt inn. u Vipp ev. enheten lett bakover med hjelp fra en annen person for å fjerne lagerbolten. u Skyv ut lagerbolten Fig. 16 (52) ned, og trekk den ut foran. Ta hensyn til hengsellageret Fig. 16 (58). u Skru av lagerbukken Fig. 16 (53)(3 x Torx 25) Fig. 16 (54). u Skru av lageret Fig. 16 (56) (1 x torx 25) Fig. 16 (57) og flytt det over til festehullet til lagerbukken på motsatt side. Skru det fast igjen u Løft forsiktig av dekselet på håndtakssiden Fig. 16 (55) og flytt det over til den andre siden. 7

8 Oppstart u Skru lagerbukken Fig. 16 (53) fast på igjen på den nye hengselsiden ev. med en batteridrevet skrumaskin. u Vipp enheten lett bakover igjen og sett lagerbolten Fig. 17 (52) på igjen. Fordypningen må vende forover. u Sett dekselet Fig. 16 (59) på motsatt side.* u Sett den midtre lagerbolten Fig. 13 (41) gjennom den midtre lagrebukken Fig. 13 (42) i den nedre døren. Enheter med lukkedemper: u Sett skiven Fig. 13 (44) inn på den midtre lagerbolten Fig. 13 (41) Montere nedre lukkedemper For enheter med lukkedemper. For enheter uten lukkedemper fortsetter du med (se ). Fig. 17 FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Sikringen (51) må gå sidelengs i inngrep på lagebukken, slik at lagerbolten og dermed døren er sikret. u u La sikringen (51) gå i inngrep på lagerbukken igjen. u Sett hengsellageret Fig. 16 (58) på igjen Sette håndtakene over på motsatt side For enheter uten lukkedemper: u Løsne fjærklemmen Fig. 18 (71) fra døren og sett den over til den nye hengselsiden. For alle apparater: u Løft pluggen Fig. 18 (70) ut av lagerhylsen nede i døren og flytt den over til den andre siden. Fig. 19 u Løsne dekselet Fig. 19 (36) fra panelet Fig. 19 (30) og sett det på igjen på den andre siden. u Hekt på lukkedemperenheten med leddet mot hengselsiden (A) og sving den på (B). w Skruehullene på venstre og høyre side må ligge nøyaktig over hverandre. u Skru fast lukkedemperenheten (2 ganger torx 15) Fig. 19 (35). Fig. 18 u Demonter dørhåndtakene Fig. 18 (72), pluggen Fig. 18 (73) og trykkplatene Fig. 18 (74) og sett de over på motsatt side. u Pass på at trykkplatene klikker korrekt på plass når de monteres på motsatt side Montere nedre dør u Sett døren ovenfra ned på lagerbolten Fig. 14 (52). u Lukk døren. u Sett plastkappen Fig. 13 (40) på igjen på den midtre lagerbukken Fig. 13 (42). Fig. 20 u Heng panelet Fig. 20 (30) inn på dempebøylen slik at låsehakene peker forover og mot enhetens fremside. u Trekk dempebøylen Fig. 20 (34) mot lagerdelen Fig. 20 (56) og sett bolten Fig. 20 (33) på igjen ovenfra slik at firkanten sitter i fordypningen. u Sett dekselet Fig. 20 (31) på og la det gå i inngrep. w Pass på at dekselet sitter som det skal, slik at døren lukkes korrekt og bolten sikres. u Ta av sikringen Fig. 20 (32) ved å skru den av. u Klikk panelet Fig. 20 (30) inn på døren. u Lukk den nedre døren. 8

9 Oppstart Sette kabelforbindelsen over på den andre siden (øvre dør) u Snu dekselet Fig. 9 (11) på håndtakssiden 180, sett det på fra utsiden og la det klikke på plass. Enheter med lukkedemper: u La døren stå åpen Montere øvre lukkedemper For enheter med lukkedemper. For enheter uten lukkedemper fortsetter du med (se ). Fig. 21 u Løsne dekselet Fig. 21 (63) på døren med en skrutrekker. u Trekk pluggen Fig. 21 (60) av. u Drei lagerbukken Fig. 21 (23) på den øvre døren utover parallelt med dørkanten. Fig. 23 u Løsne dekselet Fig. 23 (9) fra panelet Fig. 23 (1) og sett det på igjen på den andre siden. u Hekt på øvre lukkedemperenheten (A) med leddet mot hengselsiden og sving den på (B). w Skruehullene på venstre og høyre side må ligge nøyaktig over hverandre. u Skru fast lukkedemperenheten. (2 ganger torx 15) Fig. 23 (7) Fig. 22 PASS PÅ Kablene kan vri seg og kan dermed bli skadet! u Bruk sjablonen. Merk u Pass på rekkefølgen. Først henges panelet inn over dempebøylen, deretter dekselet. u Løsne vedlagte sjablon Fig. 22 (61) fra lagerbukken og sikre lagebukken Fig. 22 (23) og kontakten med den, slik at disse ikke vrir seg. u Skyv lagebukken Fig. 21 (23) ut nedenfra med en skrutrekker og fjern den komplett med kabel fra døren. u Skyv pluggen Fig. 21 (62) ut nedenfra med en skrutrekker og sett den inn igjen på motsatt side. u Innordne kabelen til lagerbukken Fig. 21 (23) på motsatt side og sett inn lagerbukken. u Fjern sjablonen Fig. 21 (61) og fest den i lagerbukken u Sett i pluggen Fig. 21 (60). u Legg kabelen inn i føringen. Enheter uten lukkedemper: u Klikk dekselet Fig. 21 (63) inn på døren Montere øvre dør u Sett den øvre døren på den midtre lagerbolten Fig. 13 (41), lukk døren og sett den øvre lagerbukken Fig. 10 (23) på, slik at den går i inngrep på enhetens overside. u Skru lagerbukken Fig. 10 (23) fast. Lag ev. skruehull eller bruk batteridrevet skrumaskin. u Klikk dekselet Fig. 10 (20) og dekselet Fig. 10 (21) på plass. u Opprett pluggforbindelsen Fig. 8 (12) igjen. u Legg kabelen inn i føringen. u Sett dekselet Fig. 8 (10) på igjen. Enheter uten lukkedemper: u Snu dekselet Fig. 9 (6) på håndtakssiden 180, sett det på fra utsiden og la det klikke på plass. Fig. 24 u Heng panelet Fig. 24 (1) inn på dempebøylen Fig. 24 (4) slik at låsehakene peker forover og mot enhetens fremside. u Skyv dekselet Fig. 24 (5) på fra fremsiden (A), og sving det over lageret Fig. 24 (8) (B) u Sett dekselet Fig. 24 (5) på og la det gå i det første inngrepet. w Åpningene til boltene ligger over hverandre etter at dempebøylen er posisjonert. u Trekk dempebøylen Fig. 24 (4) mot lagerdelen Fig. 24 (8) og sett bolten Fig. 24 (4) på igjen ovenfra slik at firkanten sitter i fordypningen. u Nå kan dekselet Fig. 24 (5) få gå komplett i inngrep på lageret Fig. 24 (8). w Pass på at dekselet sitter som det skal, slik at døren lukkes korrekt og bolten sikres. u Ta av sikringen Fig. 24 (2) ved å skru den av. u Klikk panelet Fig. 24 (1) inn på døren. u Snu dekselet Fig. 6 (6) på håndtakssiden 180, sett det på fra utsiden, og la det klikke på plass. 9

10 Oppstart Justere dørene u Juster ev. døren over de to langhullene i nedre lagerbukk Fig. 16 (53) og midtre lagerbukk Fig. 13 (42) i flukt med enhetens kabinett. Skru ut den midterste skruen på nedre lagerbukk Fig. 16 (53). u Skru skruene godt fast. 4.2 Vanntilkopling ADVARSEL Fare for elektrisk støt! u Trekk støpselet ut av stikkontakten før enheten koples til vanntilførselen. u Steng vannforsyningen før du tilkopler vanntilførselsledningene til isterningsmaskinen. u Tilkopling til drikkevannsnettet skal kun utføres av kvalifiseret VVS-installatør. ADVARSEL Forgiftningsfare! u Vannkvaliteten skal være i overensstemmelse med drikkevannsforskriftene i det aktuelle landet (f.eks. 98/83/ u Ismaskinen er utelukkende beregnet for produksjon av isterninger i husholdningsvanlige mengder og må drives med vann som er egnet for dette. - Vanntrykket må ligge mellom 0.15 MPa og 0.6 MPa (1,5 bar - 6 bar). - Vanntilførselen til enheten må skje over en kaldtvannsledning som tåler trykket og som samsvarer med hygieneforskriftene. Bruk vedlagte slange i rustfritt stål (lengde 1,5 m). Ikke bruk en gammel slange. En slange på 3 m er å få hos kundeservice. Den skal monteres av fagperson. I slangens tilkoplingsstykke befinner det seg et oppsamlingsfilter med pakning. - Mellom slangeledningen og vanntilførselen skal det være montert en stengekran slik at vanntilførselen kan stenges ved behov. - Alle enheter og anordninger som brukes i forbindelse med tilførselen av vann, må være i overensstemmelse med forskriftene i det respektive landet. - Vannforsyningsledningene må ikke skades eller komme i klemme under oppstillingen. u Kople den rette delen av vedlagte slange i rustfritt stål til stengekranen. Magnetventilen er plassert nederst på baksiden av enheten. Den har metriske koplingsgjenger på R3/4. u Kople den vinklede delen av stålslangen til magnetventilen. u Åpne vannkranen til vanntilførselen og kontroller at hele vannsystemet er tett. Før første gangs bruk: u Få en fagpersom til å lufte vannledningen. 4.3 Innbygging i kjøkkeninnredning Fig. 25 Fig. 26 (1) Innbyggingsskap (3) Kjøkkenskap (2) Enhet (4) Vegg Enheten kan bygges inn i kjøkkeninnredningen. For å tilpasse enheten Fig. 26 (2) til kjøkkeninnredningens høyde, kan det monteres et tilsvarende innbyggingsskap Fig. 26 (1) over enheten. Ved innbygging med standard kjøkkenskap (dypde maks. 580 mm) kan enheten plasseres direkte ved siden av kjøkkenskapet Fig. 26 (3). Enhetens dør stikker ut 34 mm i sideretningen, og stikker 50 mm lengre frem enn forsiden av kjøkkenskapet. Den kan derfor åpnes og lukkes uten problemer. Viktig med tanke på ventilasjon: 10

11 Oppstart - På baksiden av innbyggingsskapet må det være en ventilasjonskanal med en dybde på minst 50 mm langs hele innbyggingsskapets bredde. - Ventilasjonsåpningen under taket på skapet må være minst 300 cm 2. - Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energibesparende arbeider den. Hvis enheten plasseres med hengslene mot en vegg Fig. 26 (4), må avstanden mellom enheten og veggen være minst 36 mm. Dette tilsvarer hvor mye håndtaket stikker ut når døren er åpen. 4.4 Transportere enheten FORSIKTIG Fare for materielle skader og personskader ved feilaktig transport! u Transporter enheten i emballasjen. u Transporter enheten stående. u Ikke transporter enheten alene. 4.5 Sette enheten på plass Kontakt leverandøren umiddelbart, før enheten koples til, hvis du oppdager skader. Underlaget på oppstillingsstedet skal være vannrett og jevnt. Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende. Enheten skal alltid plasseres direkte mot veggen. Ikke sett enheten på plass uten hjelp. Rommet der enheten plasseres, må i henhold til standarden EN 378, per 8 g R 600a-kjølemiddel, ha et volum på 1 m 3. Hvis rommet er for lite, kan det dannes en lettantennelig gass/luft-blanding dersom det oppstår lekkasje i kjølemiddelkretsen. Typeskiltet inne i enheten inneholder informasjon om kjølemiddelmengden. ADVARSEL Brannfare på grunn av fuktighet! Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning. u Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut. ADVARSEL Brannfare på grunn av kjølemiddel! R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. u Rørene i kjølekretsen må ikke skades. ADVARSEL Fare for brann og skader! u Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødristere osv. skal ikke plasseres på enheten! PASS PÅ Dørene i edelstål er behandlet med et høyverdig overflatebelegg og skal ikke behandles med det medleverte pleiemidlet. Ellers angripes overflatebelegget. u Tørk av de belagte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. u Kun på sideveggene av rustfritt stål påføres et pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen. På den måten blir senere rengjøring enklere. u Tørk til slutt av de lakkerte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. u Fjern alle transportsikringskomponenter. u Kasser emballasjen (se 4.6). PASS PÅ Fare for skade på grunn av kondensvann! u Ikke still enheten opp like ved siden av en annen kjøle-/fryseenhet. u Bruk vedlagte skrunøkkel og skru justeringsføttene (A) til enheten står jevnt og stabilt. Kontroller med et vater. u Deretter skal døren stabiliseres: Skru ut justeringsfoten på lagerbukken (B), til den ligger mot gulvet, drei så videre 90. Hvis enheten plasseres i fuktige omgivelser, kan det danne seg kondensvann på utsiden av enheten. u Sørg alltid for at det er god ventilasjon der enheten plasseres. 4.6 Kassere emballasjen ADVARSEL Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare! u La aldri barn leke med emballasjen. Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer: - Bølgepapp/papp - Formdeler av polystyrolskumplast - Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen - Spennbånd av polypropylen u Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted. 4.7 Kople til enheten PASS PÅ Fare for skade på elektronikken! u Bruk aldri vekselrettere (omforming fra likestrøm til veksel- eller trefasestrøm) eller strømsparingskontakter. ADVARSEL Fare for brann og skader hvis ventilasjonsgitrene er tette! u Ventilasjonsgitrene må aldri være blokkert. Sørg for at det alltid er god ventilasjon! u Ta bort strømtilførselsledningen på baksiden av enheten. Ta også bort ledningsholderen for å unngå vibrasjonsstøy! u Fjern beskyttelsesfolien på utsiden av enheten. ADVARSEL Fare for brann og overoppvarming! u Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter. Kontroller at strømtype (vekselstrøm) og spenning på oppstillingsstedet samsvarer med det som er oppført på typeskiltet. Typeskiltet sitter på venstre side inne i enheten. 11

12 Betjening Enheten skal kun koples til et forskriftsmessig montert og jordet strømuttak. Kontakten må være beskyttet av en sikring på 10 A eller høyere. Den må være lett tilgjengelig, slik at enheten raskt kan koples fra strømnettet i en nødsituasjon. u Rengjør enheten (se 6.2). u Sett inn kontakten i strømuttaket. Når språkalternativene vises i displayet: u Velge språk: Beveg markøren nedover med ned-knappen Fig. 3 (7) og oppover med oppknappen Fig. 3 (6). u Bekreft med OK-knappen Fig. 3 (3). 5 Betjening 5.1 Stille inn språket på displayet u Åpne hovedmenyen. u Velg menypunktene TILLEGGS- FUNKSJONER -> KONFIGURA- SJON -> SPRÅK etter hverandre. w Språkalternativene vises i displayet. u Plasser markøren på ønsket språk. w Nå blir alle menytekstene vist i det språket du har innstilt. 4.8 Slå enheten på Slå kjøledelen på Enheten leveres i utkoplet stand. Hvis du vil slå hele enheten på, er det nok å slå kjøledelen på. Frysedelen blir også slått på automatisk. 5.2 Lysstyrke på temperaturdisplayet Du kan tilpasse lysstyrken i temperaturdisplayet til lysforholdene i omgivelsene Stille inn lysstyrke Lysstyrken kan stilles inn mellom 0 (minimal lysstyrke) og 5 (maksimal lysstyrke). u Åpne hovedmenyen. u Velg menypunktene TILLEGGS- FUNKSJONER -> KONFIGURA- SJON -> BELYSNING etter hverandre. w Menyen BELYSNING vises. u Åpne menyen KJØLING. u Plasser markøren på PÅ/AV. w Menyen PÅ/AV vises. w Den aktuelle kjøletemperaturen vises i temperaturdisplayet for kjøledelen Fig. 3 (1). Den forinnstilte temperaturen står øverst. w Temperaturdisplayet for frysedelen blinker, til temperaturen er blitt lav nok. Dersom temperaturen ligger over 0 C, blinker streker, hvis den ligger under, blinker den aktuelle temperaturen. Den forinnstilte temperaturen står nederst. u Stille lysere: Trykk på knappen Opp Fig. 3 (6). u Stille mørkere: Trykk på knappen Ned Fig. 3 (7). w Nå overtas den nye innstillingen. 5.3 Kontrast i temperaturdisplayet Du kan justere kontrasten mellom skriften og bakgrunnen i temperaturdisplayet Stille inn kontrast Kontrasten kan innstilles mellom 1 (svak kontrast) og 10 (sterk kontrast). 12

13 Betjening u Velg menypunktene TILLEGGS- FUNKSJONER -> KONFIGURA- SJON -> KONTRAST etter hverandre. u Stille kontrasten sterkere: Trykk på knappen Opp Fig. 3 (6). u Stille kontrasten svakere: Trykk på knappen Ned Fig. 3 (7). w Nå overtas den nye innstillingen. 5.4 Avlese oppbevaringstider u Velg menypunktet OPPBEVARINGSTIDER. w Nå vises en infotekst om matvarers oppbevaringstider. -elleru Vent i 30 sekunder. w Nå vises menyen OPPBEVARINGSTIDER igjen. u Velg en av matvaregruppene. w Det kommer til syne en tabell i displayet med bokstaver fra A til Å. Disse står for den første bokstaven i den matvaren som du leter etter. u Plasser markøren på ønsket bokstav. w Nå vises en liste over matvarebetegnelser i displayet. Markøren befinner seg på den første matvaren med den bokstaven som ble valgt i forrige trinn. Hvis du velger en bokstav som ikke er oppført som første bokstav i listen, står markøren på den neste bokstaven Aktivere barnesikringen u Velg menypunktene TILLEGGSFUNKSJON -> BARNESIK- RING -> etter hverandre. w Infoteksten i displayet beskriver formålet med barnesikringen. u Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5), til det igjen står PÅ og i displayet. w Nå er barnesikringen aktivert. I displayet lyser symbolet w Nå kan du ikke foreta noen innstillinger. Når du trykker på en tilfeldig knapp, kommer det til syne en infotekst. Når du trykker på knappen OK innen 3 sekunder, kan du endre innstillingene på enheten igjen Deaktivere barnesikringen u Velg menypunktene TILLEGGSFUNKSJON -> BARNESIK- RING -> AV etter hverandre. w Nå er barnesikringen deaktivert. Barnesikringssymbolet slukker. 5.6 Døralarm For kjøle-/biofresh-del og frysedel Lydalarmen utløses hvis døren har vært åpen lenger enn 60 sek. Displayet viser: LUKK DØREN. Lydalarmen stopper automatisk når døren lukkes. I displayet vises temperaturen i den delen av enheten som utløste alarmen Stoppe døralarmen Lydalarmen kan stoppes selv om døren er åpen. Lydalarmen lyder så lenge døren er åpen. w Døralarmen stopper. w Displayet viser temperaturen. Displayet går over til normal temperaturvisning. 5.7 Temperaturalarm Lydalarmen utløses hvis frysedeltemperaturen ikke er lav nok. Displayet viser: TEMPERATUR FOR HØY. Årsaken til for høy temperatur kan være: - Varme ferske matvarer er lagt inn - For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av matvarer - Det har vært et langvarig strømbrudd - Enheten er defekt Lydalarmen stopper automatisk når temperaturen synker til riktig nivå igjen. Hvis alarmtilstanden vedvarer (se Feil). u Bekreft riktig matvare med OK-knappen Fig. 3 (3). w De anbefalte oppbevaringstidene kommer til syne i displayet. w Oppbevaringstidene baserer seg på aktuelt oppbevaringssted. -- betyr ikke egnet. u Gå tilbake til matvaregruppene: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5). u Gå tilbake til temperaturdisplayet: Trykk på OK-knappen Fig. 3 (3). 5.5 Barnesikring Med barnesikringen kan du sikre at enheten ikke blir slått av i vanvare. Merk Matvarer kan bli bedervet hvis temperaturen er for høy. u Kontroller matvarenes kvalitet. Matvarer som er bedervet, skal ikke fortæres Stoppe temperaturlydalarmen Lydalarmen kan stoppes manuelt. Alarmfunksjonen aktiveres på nytt når temperaturen har sunket til riktig nivå igjen. w Lydalarmen stopper. w Displayet viser gjeldende temperatur igjen. 13

14 Betjening 5.8 Kjøledel Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen i kjøledelen. Det er kaldest like over skilleplaten til BioFresh-området og ved bakveggen. Det er varmest i øvre, fremre del av enheten og i døren Kjøle matvarer Merk Energiankulutus kohoaa ja jäähdytysteho laskee, jos ilmanvaihto ei ole riittävä. u Pidä tuulettimen ilmaraot aina vapaina. u Plasser og sorter smør, egg og hermetikk i den øvre delen og i døren. (se Oversikt over enheten) u Bruk emballasje som kan gjenvinnes, som plast-, metall-, aluminiums- og glassbeholdere samt beskyttelsesfolier. u Bruk fremre del av bunnen i kjøledelen kun til midlertidig oppbevaring av kjølevarer, f. eks. ved omplassering eller sortering. Ikke la kjølevarer stå her. De kan bli skjøvet bakover eller velte når døren lukkes. u Ikke la matvarene ligge for tett inntil hverandre, ellers kan ikke luften sirkulere fritt. u Sørg for at flasker ikke kan velte: Skyv flaskeholderen på plass. Den integrerte flaskehyllen eller glassplaten kan brukes i bunnen av kjøledelen: u Bruke flaskehyllen: Oppbevar glassplaten under flaskehyllen for å spare plass. u Legg inn flaskene med bunnen mot bakveggen. Hvis flaskene stikker ut over flaskehyllen foran: u Flytt den nedre dørhyllen én plass oppover Innstilling av temperaturen Temperaturen kan innstilles fra +9 C til +3 C / ved enheter med BioFreshPlus +9 C til +2 C, vi anbefaler +5 C. u Velg menypunktene KJØLING -> TEMPERATUR etter hverandre. w Det vises en infotekst over den anbefalte kjøletemperaturen. Deretter vises den aktuelle temperaturen øverst og ønsket temperatur nederst. Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på knappen Opp Fig. 3 (6). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på knappen Ned Fig. 3 (7). u Overta innstillingen: Trykk på OKknappen Fig. 3 (3). w Kjøletemperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien. u Avbryte handlingen: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5). -elleru Ikke trykk på noen knapp i 10 sekunder SuperCool Med SuperCool kopler du om til høyeste kjøleeffekt. Dette senker kjøletemperaturen. Bruk SuperCool for å avkjøle store mengder matvarer raskt. SuperCool har litt høyere energiforbruk. Kjøling med SuperCool u Velg menypunktene KJØLING -> SUPERCOOL -> etter hverandre. w Infoteksten i displayet beskriver hva SuperCool brukes til. u Trykk på OK-knappen Fig. 3 (3), til det igjen står PÅ og IN- FO i displayet. u Velg PÅ. w SuperCool er slått på. w Etter 6 til 12 timer slår SuperCool seg Slå SuperCool av før tiden u Velg menypunktene KJØLING -> SUPERCOOL -> AV etter hverandre. w SuperCool er slått av Ferie-funksjonen Ferie-funksjonen sparer energi og forhindrer at det danner seg lukt når døren til kjøledelen holdes lukket over lengre tid. Frysedelen fortsetter å være i drift mens ferie-funksjonen er aktivert. Slå på holiday-funksjonen u Ta ut alle matvarene. u Velg menypunktene KJØLING -> HOLIDAY -> etter hverandre. w Infoteksten i displayet beskriver hva holiday-funksjonen brukes til. u Trykk på OK-knappen Fig. 3 (3), til det igjen står PÅ og IN- FO i displayet. u Plasser markøren på PÅ. w Nå er holiday-funksjonen aktivert. Nå står det HOLIDAY ØVERST I DISPLAYET istedenfor kjøledelstemperaturen. Slå av holiday-funksjonen u Velg menypunktene KJØLING -> HOLIDAY -> AV etter hverandre. w Nå er holiday-funksjonen deaktivert Flytte hyllene Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell. u Løft hyllene og trekk dem ut forover. u Skyv alltid inn hyllene med anslagslisten vendt innover og oppover. w Matvarene fryser ikke fast på bakveggen Bruke delbare hyller Fig

15 Betjening u Anslagslisten (2) på glassplaten skal ligge bakerst Omplassere hyllene u Ta ut hyllene som vist på illustrasjonen. Bokshyllene kan tas ut og stilles på bordet i sin helhet. Man kan bruke bare den ene eller begge to som man selv vil. Når man skal sette fra seg særlig høye flasker, er det bare å henge den brede boksen inn på flaskehyllen. Hos kundeservice kan man bestille tre små bokser istedenfor en bred og en liten boks som ekstrautstyr. u Sette boksene over på den andre siden: Løft de opp og av og sett de på igjen på et vilkårlig sted. u Ta av dekselet: Åpne det 90 og løsne det oppover og av Ta ut flaskeholderen u Ta alltid tak i plastdelen på flaskeholderen. 5.9 BioFresh-del Med BioFresh-delen kan noen typer ferske matvarer bevare den gode kvaliteten en til tre ganger lenger enn i vanlige kjøleenheter. For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen HydroSafe Med innstillingen Fuktig er HydroSafe egnet for oppbevaring av salat, grønnsaker og frukt med høyt vanninnhold og uten emballasje. Når skuffen er godt fylt, dannes det et duggfriskt klima med en luftfuktighet på opptil maks. 90 %. Luftfuktigheten i skuffen er avhengig av vanninnholdet i de matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen åpnes. Du kan stille inn fuktigheten selv DrySafe DrySafe egner seg til oppbevaring av tørre eller innpakkede matvarer (f. eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølsevarer). Her er oppbevaringsklimaet relativt tørt BioFreshPlus-skuff (regulerbar)* Den regulerbare BioFreshPlus-skuffen er egnet til oppbevaring av havmat, frukt/grønnsaker eller sydfrukter, alt etter hvordan den innstilles Oppbevaring av matvarer Merk u Kuldeømfintlige grønnsaker, som agurk, aubergine, halvmodne tomater, squash samt alle kuldeømfintlige sydfrukter skal ikke oppbevares i BioFresh-delen. u Sitrus- og sydfrukter skal oppbevares i BioFreshPlus-delen ved +6 C.* u For at matvarene ikke skal bli bedervet av overførte kimer: Oppbevar animalske og grønne matvarer som ikke er innpakket adskilt fra hverandre i skuffene. Dette gjelder også for forskjellige typer kjøtt. Dersom matvarer må oppbevares sammen av plassmangel: u Pakk inn matvarene Oppbevaringstider* Veiledende verdier for oppbevaringstider ved lav luftfuktighet Smør opptil 90 dager Faste oster opptil 110 dager Melk opptil 12 dager Pølse og kjøttpålegg opptil 9 dager Fjærkre opptil 6 dager Svin opptil 7 dager Storfe opptil 7 dager Vilt opptil 7 dager Merk u Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye eggehvite bederves raskere. D vs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt. Veiledende verdier for oppbevaringstider ved høy luftfuktighet Grønnsaker, salater Artisjokker opptil 14 dager Selleri opptil 28 dager Blomkål opptil 21 dager Brokkoli opptil 13 dager Chikori opptil 27 dager Vårsalat opptil 19 dager Erter opptil 14 dager Grønnkål opptil 14 dager Gulrøtter opptil 80 dager Hvitløk opptil 160 dager Knutekål opptil 55 dager Issalat opptil 13 dager Urter opptil 13 dager Purre opptil 29 dager Sopp opptil 7 dager Reddik opptil 10 dager Rosenkål opptil 20 dager Asparges opptil 18 dager 15

16 Betjening Veiledende verdier for oppbevaringstider ved høy luftfuktighet Spinat opptil 13 dager Savoikål opptil 20 dager Frukt Aprikoser opptil 13 dager Epler opptil 80 dager Pærer opptil 55 dager Bjørnebær opptil 3 dager Dadler opptil 180 dager Jordbær opptil 7 dager Fiken opptil 7 dager Blåbær opptil 9 dager Bringebær opptil 3 dager Rips og solbær opptil 7 dager Kirsebær, søte opptil 14 dager Kiwi opptil 80 dager Fersken opptil 13 dager Plommer opptil 20 dager Tyttebær opptil 60 dager Rabarbra opptil 13 dager Stikkelsbær opptil 13 dager Druer opptil 29 dager Andre veiledende verdier for oppbevaringstider i Bio- FreshPlus-del Krepsdyr Skjell Sushi Havmat ved -2 C ved -2 C ved -2 C Sydfrukt opptil 4 dager opptil 6 dager opptil 4 dager Papaya ved 6 C opptil 15 dager Kaktusfiken ved 0 C opptil 20 dager Maracuja ved 6 C opptil 24 dager Sitroner ved 6 C opptil 45 dager Limetter ved 6 C opptil 55 dager Stille inn temperaturen for BioFreshPlus fra betjeningspanelet* u Temperaturen for BioFreshPlus-delen kan stilles inn separat fra betjeningspanelet. (se Oversikt over enheten) Fig. 28 u Innstilling for fisk og havmat: Trykk på knappen -2 C. u Innstilling som normal BioFresh-del: Trykk på knappen 0 C. u Innstilling for sydfrukt: Trykk på knappen 6 C Stille inn temperaturen for BioFreshPlus fra displayet* u Alternativt til betjeningspanelet, kan temperaturen i Bio- FreshPlus-skuffen stilles inn over displayet. u Velg menypunktene KJØLING -> BIOFRESHPLUS etter hverandre. w I displayet vises den aktuelle temperaturen øverst og ønsket temperatur nederst. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på knappen Opp Fig. 3 (6). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på knappen Ned Fig. 3 (7). u Overta innstillingen: Trykk på OKknappen Fig. 3 (3). w BioFresh-temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien. u Avbryte handlingen: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5). -elleru Ikke trykk på noen knapp i 10 sekunder Stille inn temperaturen i BioFresh-delen Temperaturen i BioFresh- og i BioFreshPlus*-delen kan stilles inn separat. Forhåndsinnstillingen B5 / U5* tilsvarer standarden IEC u Åpne menyen TILLEGGSFUNKSJONER. u Velg BIOFRESH ELLER BIOFRESHPLUS*. u Velg. w Infoteksten i displayet viser innstillingsområdet for BioFreshtemperaturen. u Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5), til det igjen står INN- STILLING og i displayet. Fig. 29 u Plasser markøren på INNSTILLING. w Den aktuelle innstillingen vises øverst i displayet, og den nye innstillingen vises nederst. Merk Ved å endre innstillingen i retning kaldere, B4 til B1 eller U4 til U1*, kan du oppnå minustemperaturer. u Matvarene kan fryse i BioFresh-skuffene. Kuldeskader er mulig. u Stille temperaturen varmere (B6 til B9 eller U6 til U9*): Trykk på knappen Opp Fig. 3 (6). -elleru Stille temperaturen kaldere (B4 til B1 eller U4 til U1*): Trykk på knappen Ned Fig. 3 (7). 16

17 Betjening u Overta innstillingen: Trykk på OK-knappen Fig. 3 (3). u Avbryte handlingen: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5) Stille inn fuktigheten i HydroSafe u lav luftfuktighet: skyv regulatoren mot venstre. u høy luftfuktighet: skyv regulatoren mot høyre Skuffer Fig. 30 u Trekk skuffene Fig. 30 (1) helt ut. u Løft så skuffens bakre del, trekk forover og løft den av. w For den nedre skuffen løsnes også uttrekkssikringen, og skuffen kan tas ut. u Trekk ut skuffene, la skuffelokket Fig. 30 (2) med fuktighetsregulator klikke ut oppover og trekk lokket forover. Fig. 31 u Sette på skuffelokket Fig. 31 (2): Før sporene på lokket nedenfra og inn i de bakre festeholderne og la dem klikke på plass i festeholderne foran. u Sett skuffene Fig. 31 (1) på skinnene og skyv dem inn til de klikker hørbart på plass. w Sammen med den nederste skuffen klikker også uttrekkssikringen på plass, og grønnsaksskålen sitter godt festet på teleskopskinnene Frysedel I frysedelen kan du oppbevare dypfryste matvarer og frysevarer, produsere isterninger og fryse inn ferske matvarer Fryse inn matvarer Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet under "Frysekapasitet... kg/24h". Hver enkelt skuff og hylle kan belastes med maks. 25 kg frysevarer. FORSIKTIG Fare for personskade på grunn av knust glass! Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke når de fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer. u Ikke frys ned flasker og bokser med drikkevarer! For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, må ikke følgende mengde per pakke overskrides: - Frukt, grønnsaker opptil 1 kg - Kjøtt opptil 2,5 kg u Pakk matvarene separat i fryseposer eller i bokser av plast, metall eller aluminium Tine matvarer - i kjølerommet - ved romtemperatur - i mikrobølgeovn - i stekeovn/varmluftsovn u Opptinte matvarer kan fryses ned igjen kun i unntakstilfeller Stille inn temperaturen i frysedelen Enheten er innstilt på normal drift som standard. Temperaturen kan stilles inn fra -14 C til -28 C, vi anbefaler -18 C. u Velg menypunktene FRYSING -> TEMPERATUR etter hverandre. w Det vises en infotekst over den anbefalte frysetemperaturen. Deretter vises den aktuelle temperaturen øverst i displayet og ønsket temperatur nederst. Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på knappen Opp Fig. 3 (6). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på knappen Ned Fig. 3 (7). u Overta innstillingen: Trykk på OKknappen Fig. 3 (3). w Frysetemperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien. u Avbryte handlingen: Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5). -elleru Ikke trykk på noen knapp i 10 sekunder SuperFrost Med denne funksjonen kan du raskt fryse inn matvarer helt inn til kjernen. Enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt, og støyen fra kjøleaggregatet kan derfor øke i en periode. Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet under "Frysekapasitet... kg/24h". Den maksimale frysevaremengden avhenger av modell og klimaklasse. Fryse inn med SuperFrost SuperFrost må ikke koples inn i følgende tilfeller: - når allerede frosne varer legges inn - når du vil fryse inn opptil ca. 2 kg ferske matvarer daglig u Velg menypunktene FRYSING -> SUPERFROST -> PÅ etter hverandre. w SuperFrost er aktivert. w Frysetemperatur synker, og enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt. Ved liten frossenvaremengde: u Vent ca. 6 timer. -eller- Ved maksimal frossenvaremengde: u Vent ca. 24 timer. Ved liten frossenvaremengde: u Det er best å legge de ferske matvarene inn i de øverste skuffene. -eller- Ved maksimal frossenvaremengde: u Legg de innpakkede matvarene direkte inn på hyllene. Når de er frosne, legges matvarene over i skuffene. w SuperFrost slår seg automatisk av. Tidligst etter 30 timer og senest etter 60 timer, avhengig av matvaremengde. w Innfrysingen er avsluttet. 17

18 Betjening w Enheten fortsetter å arbeide i normal engerisparemodus. Slå av SuperFrost før tiden u Velg menypunktene FRYSING -> SUPERFROST -> AV etter hverandre. w SuperFrost er slått av Skuffer Bruke frysebrett u Fordel frysevarene utover på frysebrettet. u Plasser frysebrettet i en av de øvre skuffene. u La matvarene fryse inn i 10 til 12 timer. u Hell frysevarene over i en frysepose eller en beholder. u Plasser fryseposen eller beholderen i en skuff. u Tin frysevarene ved å fordele dem løst ved siden av hverandre igjen Kjøleelementer u Oppbevare frysevarer direkte på hyllene: Trekk skuffen forover og løft den ut Hyller u Ta ut en hylle: Løft hyllen opp foran og trekk den ut. u Sette en hylle på plass igjen: Skyv den inn så langt den går. Kjøleelementene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strømbrudd. Bruke kjøleelementer u Legg kjøleelementene i frysebrettet for å spare plass. u Legg de frosne kjøleelementene fremme i øvre del av fryseseksjonen, oppå de frosne matvarene.* Ismaskinen VarioSpace I tillegg til skuffene, kan du også ta ut hyllene. Dette gir plass til store frysevarer. Fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer kan fryses inn hele og viderebehandles. u Hver enkelt skuff og hylle kan belastes med maks. 25 kg frysevarer Infosystem Fig. 32 (1) Ferdigretter, iskrem (4) Pølser, brød (2) Svinekjøtt, fisk (5) Vilt, sopp (3) Frukt, grønnsaker (6) Fjærkre, storfe-/kalvekjøtt Tallene angir oppbevaringstiden i måneder for ulike typer frysevarer. De angitte oppbevaringstidene er veiledende Frysebrett Med frysebrettet kan du fryse inn bær, urter, grønnsaker og andre små frysevarer uten at de fryser sammen. Frysevarene bevarer stort sett sitt opprinnelige utseende og blir lettere å porsjonere. Dessuten kan du spare plass ved å oppbevare kjøleelementene på frysebrettet. Ismaskinen befinner seg i den øverste skuffen i frysedelen. Skuffen er merket med påskriften "IceMaker". Påse at følgende betingelser er oppfylt: - Enheten står vannrett. - Enheten er tilkoplet. - Frysedelen er slått på. - Ismaskinen er koplet til vannforsyningen. Slå ismaskinen på Vanntilførselen til enheten må være tilkoplet. u Velg menypunktene FRYSING -> ISMASKIN -> etter hverandre. w Infoteksten i displayet beskriver hva man må ta hensyn til når man bruker ismaskinen. u Trykk på venstre-knappen Fig. 3 (5), til det igjen står PÅ og i displayet. w Nå er ismaskinen aktivert. vises i displayet. Når isterningskuffen er full, vises. Slå av ismaskinen u Velg menypunktene INNFRYSNING -> ISMASKIN -> AV etter hverandre. w Nå er ismaskinen deaktivert. Produsere isterninger Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid. Isterningene faller ned i skuffen fra ismaskinen. Når en bestemt fyllmengde er nådd, blir det ikke produsert flere isterninger. Hvis det trengs store mengder isterninger, kan hele ismaskinskuffen skiftes ut med skuffen i nærheten. Når skuffen lukkes, begynner ismaskinen med produksjonen igjen automatisk. Etter at ismaskinen er blitt slått på for første gang, kan det vare opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert. 18

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 251011 7085018-00 SGN/SGNesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 040614 7085320-01 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel 050612 7084680-00 SWTNes/WTNes... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del 200710 7084412-02 CBNes... 7 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 300909 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 290910 7084364-03 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Oversikt over enheten

Oversikt over enheten Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.4 Installasjonsmål... 3 2 Generelle sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 100112 7084692-00 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør 091210 7084284-03 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon 180908 7082646-00 BNes/SBNes... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over

Detaljer

Bruksanvisning Stående kjøleskap

Bruksanvisning Stående kjøleskap Bruksanvisning Stående kjøleskap 040311 7084678-00 K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør 190911 7084284-04 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 170111 7084282-05 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Bruksanvisning for bordkjøleskap N Bruksanvisning for bordkjøleskap N 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer,

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap. GN(sl)(P) 19.. /

Bruksanvisning. Fryseskap. GN(sl)(P) 19.. / Bruksanvisning Fryseskap 080416 7081986-04 GN(sl)(P) 19.. / 23..... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Stående kjøleskap

Bruksanvisning Stående kjøleskap Bruksanvisning Stående kjøleskap 141212 7084678-00 K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer Fig. A På/av og temperaturregulator. punkt = varmt maks. = kaldt Anbefalt

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Up Down On/Off SuperCool Up Down On/Off SuperCool Ventilation Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N C C 7084 194-00 IKP/IK...6 1108 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig.

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. Stående kjøleskap. K(sl)2630/

Bruksanvisning. Stående kjøleskap. K(sl)2630/ Bruksanvisning Stående kjøleskap 080416 7082831-03 K(sl)2630/3130... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget Bruksanvisning for fryseskap, innebygget N 7082 542-01 IG 6er 5107 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer