Kommunedelplan Fv.17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Fv.17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm"

Transkript

1 Kommunedelplan Fv.17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm Planbeskrivelsemed konsekvensutredninger Høringsutgave Region midt August 2012

2

3 Rapport Oppdrag: Kommunedelplan med konsekvensutredning fv. 17 og fv. 720 Emne: Samferdsel/Arealplan Rapport: TVF-RAP-001_rev00 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt Dato: Tilgjengelighet Alle Utarbeidet av: Synøve Aursand m.fl. Fag/Fagområde: Samferdsel Kontrollert av: Jan Olav Sivertsen Ansvarlig enhet: Plan Godkjent av: Jan Olav Sivertsen Emneord: Kommunedelplan Sya Jaos Jaos Utg. Dato Tekst Ant. sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS Sluppenveien 23 P.b Sluppen 7486 Trondheim Tel.: Fax:

4

5 Forord Statens vegvesen Region midt har som tiltakshaver, etter oppdrag fra Nord-Trøndelag Fylkeskommuneog i samarbeidmed kommuneneverran og Steinkjer, utarbeidetet forslag til kommunedelplanmed konsekvensutredningerfor ny fv. 17 og fv. 720 på strekningenkvarving- Sprova-Malm. Tiltaket omfattesav plan-og bygningslovensbestemmelserom konsekvensutredninger. Planprogrammetfor tiltaket ble fastsatt i Verran kommune og Steinkjer kommune Tillegg til planprogrammetble vedtatti Verrankommune og Steinkjerkommune Formålet med konsekvensutredningener å klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige konsekvenserfor miljø og samfunn.konsekvensutredninge n skal sikre at dissevirkningeneblir tatt i betraktningunderplanleggingenav tiltaket, og nårdettasstilling til om, og eventueltpåhvilke vilkår, planeneller tiltaket skalgjennomføres. Rapportenskal utgjøreet kvalitetssikretbeslutningsgrunnlagfor valg av vegtrasé,og det er lagt vekt påat utredningenskalholdespået overordnetog beslutningsrelevant nivå. For ikke-prissattetemai konsekvensutredningener det utarbeidetegnetemarapporter.i foreliggende rapporter et sammendragfra hvertemarapportgjengitt. På grunnlagav konsekvensutredningenog innkomnehøringsuttalelservil berørtekommuneravgjøre om utredningspliktener oppfylt, noe som er en forutsetningfor vedtak av Kommunedelplanenpå strekningen. Arbeideter ledetav StatensvegvesenRegionmidt, ved prosjektlederasbjørn Moe. Multiconsult AS harværtengasjertil å utarbeidekommunedelplanmedkonsekvensutredning. Kommunenevil leggeforslagettil kommunedelplan medkonsekvensutredninger enut til offentlig ettersyni minimumseksuker.høringsfristenvil framgåavvedtaki kommuneneog annonseri pressen. Planenleggesut påkommuneneshjemmesidewww.steinkjer.kommune.nog påstatensvegvesensin hjemmesideunder Offentlige høringer Spørsmåltil kommunedelplanenkanrettestil: StatensvegvesenRegionmidt Tlf Steinkjerkommunev/ Arne Ivar Tlf Verrankommunev/ Tlf Uttalelsertil Foreslåttkommunedelplanmedkonsekvensutredninger sendestil derespektive kommunene: Verrankommune,Liaveien1, 7790Malm, 5

6

7 Innhol dsfortegn el se Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Planer og retningslinjer Eksisterende forhold Tiltaksbeskrivelse Samfunnsøkonomisk analyse Lokale og regionale forhold Andre konsekvenser Måloppnåelse og rangering Planforslagene Innledning Bakgrunn for prosjektet Mål Finansiering Formelt grunnlag for planarbeidet planprogram Planprosess og medvirkning Framdrift Forholdet til annen planlegging Rikspolitiske retningslinjer Nasjonal transportplan Regional arealpolitikk og jordvern Fylkesplan for Trøndelag Verneplaner Forholdet til naturmangfoldloven Gjeldende arealplaner Eksisterende forhold Dagens veg Øvrige forhold Tiltaksbeskrivelse Prosjektavgrensning Hva som inngår i tiltaket Vegstandard Kryss Lokalt vegnett og gang- og sykkelveger Konstruksjoner Støy Anleggskostnader Tunnel B4/B5 og trasé B6/B Samfunnsøkonomisk analyse Metode Prissatte konsekvenser Trafikktall Ikke-prissatte konsekvenser Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø

8 5.9 Naturressurser Sammenstilling Prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Sammenstilling Lokal og regional utvikling Generelt om tema regional og lokal utvikling Regional utvikling - synergier Lokal utvikling synergier Arbeidsmarked og pendling, og mernytte Mernytte Tettstedsutvikling Transport og markedsmuligheter Oppsummering av lokal utvikling Andre konsekvenser Anleggsperioden Bruk av overskuddsmasser/deponiområder Grunnforhold Risikoanalyse Måloppnåelse og rangering Måloppnåelse Rangering Alternativer til høring Planforslagene Beskrivelse av planforslagene Konsekvenser av planforslagene Flom, stormflo og havnivåstigning ROS-analyse Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser Bestemmelser og retningslinjer Planforutsetninger Planbestemmelser Retningslinjer for reguleringsplanfasen Referanseliste Vedlegg Oversiktskart, august Kommunedelplankart B2a+B5+B7+C1, august 2012 Kommunedelplankart B2ab3+B5+B7+C2, august 2012 Vedleggog egnerapporterog kart somfinnespåstatensvegvesens,samtkommuneneshjemmesider: Temarapportlandskap,august2012 Temarapportkulturmiljø, august2012 Temarapportnærmiljøog friluftsliv, august2012 Temarapportnaturressurser, august2012 Temarapportnaturmiljø,august2012 ROS-analysefv. 17,august2012 Geologiskrapport,juni 2012 Risikoanalyse,juni 2012 Plan-og profiltegninger 8

9 0 Sammendrag 0.1 Innledning Bakgrunn for prosjektet Vegener en viktig regionalog lokal veg for mange kommunerog lokalsamfunn,for næringslivog sysselsetting,sombindeleddmellom regionerog for den regionaletransporten.tiltaket som utredes inngikk i en felles satsningpå utbedringav fv. 17 mellom Namsosog Steinkjer.Det opprinnelige samarbeidsprosjektet ble avviklet våren 2012, men fylkestinget har likevel vedtatt at arbeidetmed dennekommunedelplanenskalferdigstilles. Figur 0-1: Oversiktskart over tiltaksområdet Mål Et viktig mål er å bedretrafikksikkerheten,gi bedre framkommelighetog økt trafikkhastighet,samtå reduseremiljøulempene.lokalt er det et mål å knytte de aktuellekommunenenærmeresammeni reisetid,og leggetil rette for økt samarbeidi næringslivet bådenår det gjeldertransportav varerog utvekslingavarbeidskraft Finansiering I utgangspunktetvar utbedringav fv. 17 mellom Kvarving og Sprovaog fv.720 til Malm en del av vegprosjektet«fv. 17 Steinkjer - Namsos».Vegprosjektet var planlagt delvis bompengefinansiert. Vegprosjektetble vedtattavviklet i Fylkestingetsjunimøte i Det pågåret politisk arbeidfor eventueltå få i ganget nytt bompengeprosjekt. 9

10 0.1.4 Formelt grunnlag for planarbeidet og planprosess Forskrift om konsekvensutredningerav 26. juni 2009 krever at det skal utarbeides konsekvensutredningfor planen.planenkommerinn underforskriftens 2 «Planerog tiltak somalltid skalbehandlesetterforskriften». Det fasteutvalg for plansakeri Steinkjerog Verran kommuneer planmyndighetog skal fremmeog behandlekommunedelplanenfør denleggesfram for vedtaki kommunestyrene Framdrift Kommunedelplanmed KU forventeslagt ut på høring i periodenseptember-oktober2012. Etter høringsperiodenvil Steinkjerog Verrankommunesluttbehandleplanen,og trasévedta kanforventesi desember Planer og retningslinjer Miljøverndepartementethar fastsattflere rikspolitiske retningslinjer(rpr) som gir føringer for fysisk planlegging,og somvil værerelevantefor fv. 17. o Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnetareal-og transportplanlegging o Rikspolitiskeretningslinjerfor barnog ungesinteresseri planleggingen Nasjonaltransportplan(NTP) omhandlerriksvegnettet i Norge, og fv. 17 er følgelig ikke omtalther. Stortingsmeldingom regional arealpolitikk fra (St. mld. Nr. 29 ( )) signalisereret ønske om å prioritere overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Fylkesplanfor Trøndelag Fjære-/gruntvannsområdetVellamelen, i østre del av Hjellbotn, har status som dyrefredningsområde,nærmerebestemtfor sjøfugl. Utløpet til Moldelva ligger sentralt i området. Ingenvernavassdragblir berørtav utbyggingen. Det er ikke registrertnaturtyperi influensområdetsom er utvalgt i henholdtil forskrift om prioriterte arter og utvalgte naturtyperfastsattved kongelig resolusjonav 12. mai Imidlertid er det registrertsvarhalespovei Vellamelen,en art som er prioritert i henholdtil forskriften. Gjeldendearealplaner o Kommuneplanensarealdelfor Steinkjerkommuneble vedtatti desember2009. o Kommunedelplanfor Veldemelengrendesenter og Hjellnesetble vedtatti desember o Kommuneplanensarealdelfor Verranble vedtatt Eksisterende forhold Fv.17mellomKvarving og Sprovaharen lengdepåca.9,9 km, og har en registrerttrafikkmengdepå ca.3900kjøretøypr. døgn(ådt) fram til kryssmedfv. 720i Hjellbotn. Nord for kryssetharfv. 17 en ÅDT påca.2300kjøretøypr. døgn.vegengårgjennomtettstedetvellamelen,medkryssingi planfor skolebarnsomgårpåvellamelenskole. StrekningenrundtHjellneseter spesieltulykkesutsattmedenopphopningav ulykker. Fv. 720 mellom Hjellbotn og Malm har en lengdepå ca. 8,7 km. ÅDT variererfra ca.1300kjøretøy pr. døgnvedhjellbotn til ca.2300vedmalm. 10

11 Beitstadsundetog Hjellbotn er de mest markerte landskapstrekkenei området. Åser og daldrag parallelt med Beitstadsundet,langgrunnestrender,skogsområderog jordbrukslandskapi de flatere partieneer ogsåkarakteristisketrekk. Figur 0-2: Beitstadsundet. I områdetfinneskulturlandskapog kulturmiljøersomhar eksistertsidenjern- og bronsealderen.det er gjort gravfunn (rundrøys) og spor etter bosetning fra bronse-/jernalderenog udaterte løsfunn. Beitstadsundeter enviktig historiskferdselsåreog harkulturhistoriskbetydningfor heleregionen. Det er registrertflere prioriterte naturtypelokaliteter tilknyttet land og ferskvann.av viltlokaliteter finnes leveområdeog trekkruterfor elg, hekkelokaliteterfor fjellvåk og ulike funksjonsområderfor øvrig fugl. Det er registrertenkelterødlistedearter,fugler, karplanter,lav, ingensoppeller moser.ulike sporav gaupeer registrert,oterog ål forventesi flere av vassdragene. Områdetdomineresav storearealermedfulldyrket jord. Hovedproduksjonenpå dendyrkedejorda er korn og grovfôr. På husdyrsidendominererstorfe (kjøtt- og melkeproduksjon).sau,svin og kylling finnesogså. 11

12 0.4 Tiltaksbeskrivelse Figur 0-3: Oversikt over aktuelle korridorer og traséer. (Kartet er vist i A3 bakerst i rapporten) Planområdetfor ny. fv. 17 strekkersegfra Kvarving til Sprovai to korridorer,a og B, som ligger nordog sørfor Hjellbotn.I tillegg er detforeslåttmuligetraséerfor utbedringav dagensfv. 17 mellom Kvarving og Sprova,benevntsomU. Korridor C angirnyetraséerfor ny fv. 720til Malm somligger påbeggesideravbeitstadsundet. Ut fra forventettrafikkmengdeskaldimensjoneringsklasses4 leggestil grunnfor vegutformingenfor fv. 17 øst for kryssmed fv Dennedimensjoneringsklassenhar fartsgrense80 km/t. For fv. 17, vest for kryss medfv. 720, og for fv. 720 leggesh2-standardtil grunn.her er ogsåfartsgrensen80 km/t. Figur 0-4: Til venstre: Tverrprofil S4, 10 m vegbredde. Til høyre: H2 standard, 7,5 meter vegbredde. Tunnelerpåfv. 17 forutsettesi tunnelklassec. Evt. tunnelpåfv. 720vil bli i tunnelklasseb. Det forutsettesat kryssbyggessomt-krysseller rundkjøring. Det er ikke lagt opptil byggingavegnegang-og sykkelvegeri prosjektetunntatti alt C1. Det vil væreaktuelt med støyskjermingstiltaklangsny fv. 17/ fv. 720 der støynivåetberegnestil å overstigergrenseverdienesattav Miljøverndepartementet. 12

13 Anleggskostnader Tabellen viser beregnedeanleggskostnaderi mill kr. inkl. mva. Usikkerhet +/- 25%. Kostnaden er inkludertmerverdiavgi ft, riggkostnaderog byggherrekostnader. Tabell 0-1: Anleggskostnader i mill kr. Kostnader alternativer Kostnader kombinasjoner mot C Alternativ Sum C1 C2 C3 C4 A A A A2/U U B B1b B2a B2ab B2b B Samfunnsøkonomisk analyse Metode MetodikkenbyggerpåStatensvegvesens håndbok140konsekvensanalyser Prissatte konsekvenser Innsparing i reisetid For de nye alternativeneer det beregnetreduksjon i kjøretid sammenlignetmed dagenssituasjon (alternativ0). I dag er beregnetkjøretid mellom Kvarving og Sprova10 minutter.ved å byggeakorridorenkan manspareopp mot 4 minutter.ved å byggeb-korridoren,som er litt lenger,spares rundt2 minutter. Fra Kvarving til Malm er det beregneten reisetidi dagenssituasjonpå 16 minutter.ved å byggebkorridoreneller C4, som går direkte fra Kvarving til Malm, kan man spareopp til 7 minutter. A- korridorengir kun innsparingpåoppmot3 minutter. Ulykker A - og U-alternativenekommernoebedre ut ennb-alternativenefor ulykker. Detteer trolig fordi A- alternativeneer kortere(ca 7-8 km) enn B-alternativene (ca 9-11 km). Trafikken som blir igjen på eksisterendevegnetthar ogsåbetydningfor resultatet. Derfor kommer A3C1 sværtgodt ut, siden nestenall trafikkenmellomkvarvingog Sprovaflyttes overtil ny veg. 13

14 Støy Tabell 0-2: Oversikt over støyplagede personer. Svært støyplagede personer er regnet ut fra et gjennomsnitt på 2,34 personer pr bolig. Alt. 0 A1C1 A1C4 A2A/UU C1 A3C1 U1C1 B1C1 B1C2 B3C1 Antall svært støyplagede personer Det er ikke utført egnestøyberegninger for B2a,B2ab3og B2b.Disseer tilnærmetlik B1. Ved byggingavny vegutenforeksisterendevegtraséfår vi denstørstegevinstennårdetgjelder støyplagede.det visertabellenfor A1C4 og B1C2.Her blir dagensvegnett,hvor deflestebor, avlastet. Samlet vurdering prissatte konsekvenser Tabell 0-3: Endringer i prissatte konsekvenser i perioden (nåverdi i mill kr). Aktør Komponenter A1C1 A1C4 A3C1 A2A/U UC1 U1C1 B1C1 B1C2 B2ab3 C2 B2aC1 B2bC1 B3C1 g o t- n a fik ra T - - rt o p s n tra ra e p O r re tø e tlig n fe o t e D re e k ru b SUM SUM Drift og vedlikehold Investeringer Overføringer Skatte- og avgifter SUM rig v r ø fo t e n fu m a S Ulykker Restverdi Støy - og luftforurensning Skattekostnad SUM Netto nytte NN Tabell0-3 visernåverdifor alternativeneslik defremkommerav Effektberegningene. 14

15 Netto nytte viser nåverdiav nytten av et tiltak minus nåverdiav alle kostnadeneved tiltaket. Netto nytte viser hva samfunnetfår igjen målt i kroner når kostnadeneved å gjennomføretiltaket er fratrukketnytten. Ingenav alternativeneer økonomisklønnsomme.investeringskostnadener for storei forhold til nytte for trafikanterog transportbrukeresamtulykker og støy. Alternativ B2aC1vurderessomdetbestealternativetut fra beregningfor prissattekonsekvenser,etter alternativ Ikke-prissatte konsekvenser Landskapsbilde Innenfor det definerteinfluensområdetutgjør Beitstadsundetog Hjellbotn, som ligger helt innersti Trondheimsfjorden,de mestmarkertelandskapstrekkenei området.åser og daldrag,hjellbotn med sine langgrunnestrender, skogsområdene og jordbrukslandskap i de flatere partiene, er andre karakteristiskelandskapstrekk.mestbebyggelsefinnesi industristedet Malm og tettstedetvellamelen, meni hovedsakbestårplanområdetav skogsområdermeddyrkamarkog gårdsbebyggelse. Figur 0-5: Fra Beitstadsundet sett mot Vellamelen. Beitstad kirke omgitt av vakkert kulturlandskap til høyre i bildet. Ny veg (alt C4 og B3) sør for Hjellbotn krysser sundet med bru i dette området. Alle A-alternativene får stort omfang og middels negativ konsekvens for Dalbygda. For reiseopplevelsenkommera-alternativeneklart dårligstut av alle alternativene. Alternativ B1, B1b3 og B2a og B2ab3får alle store inngreppå Strømnesog Bjønnadalberget,og de blir godt synligefra fjorden medde lengstebruføringeneover Beitstadsundet.Av disseer det B2ab3 somkommerbestut. B1 rangereslavest. B3 får stort omfang ved Beitstad kirke, da den blir liggende som en barriere mellom kirka, bebyggelsenog fjorden. B3 vurdereslikevel til å komme bedreut enn B1 fordi den ikke berører Strømnesog Bjønnadalberget.Denfår mindre omfangi HolmvikområdetennB1 og B1b3. B2b-alternativetrangereshøyest av B-alternativene. Tunnelføring gjennom Strømnesgir minst omfang. B2b krysser Beitstadsundetmed den korteste bruføringen og ligger godt forankret i landformen. Av C-alternativeneer C1 det beste alternativetfordi det følger dagensveg og gir lite endring av landskapsbildet.c2 får medpåkoblingtil B1/B2 stortnegativtomfangfor Strømnes. Ved sammenstillinger hverkorridor rangerti følgenderekkefølge:u, A, B. De ulike C-variantenegir forskjellig utslagnår desettessammenmedentenu, A eller B-alternativene.C1 er bedreennc2, C3 og C4.Genereltgir alle utbedringsalternativeneu1, U2 og AU laverekonsekvensog høyererangering enn de andre. AU berørerflest delområdermed størst omfang av alternativene,og vil være en dårligereveglinjeennbådeu1 og U2. Nærmiljø og friluftsliv Beitstadfjordenhar betydningsomrekreasjonsområdebådei lokal- og regionalsammenheng.øvrige arealerinnenforinfluensområdethar hovedsakeliglokal verdi. De områdersomer av størstlokal verdi 15

16 er arealerfor lek, oppholdog nærrekreasjoni tilknytning til tettstedeneog boligområdeneinnenfor planområdet.skogområdeneutenfortettbygdeområderer genereltlite i bruk somfriluftsområder. For dettetemaethar konsekvensenefor nærmiljø og friluftsliv i og nærtettstedenevellamelenog Malm størstbetydningdadeter derdetbor og ferdesflest mennesker. Figur 0-6: Foto mot Tjuin-området tatt fra Holmfetbukta på andre siden av sundet 0-alternativet vil være den dårligste løsningenfor fremtiden siden dagensfv. 17 og fv. 720 har negativekonsekvenser for de tettest befolkede områdene.ualternativeneer nest dårligst da de gir liten endring for tettstedene.alle B- alternativeneer bedreenn A-alternativeneda de ikke medførernegativekonsekvensenei Dalbygda/ Fosnesliaog bringerny fv.17 nærmeremalm sentrum. B-alternativeneberører ikke direkte verken Vellamelen eller Malm, men gir indirekte positive konsekvenserfor Vellamelen,sidengjennomgangstr afikken flyttes vekk fra sentrum.på strekningen Kvarving til Holmvikbukta er B2a det bestealternativet. B1 gir større negativekonsekvenserfor friluftsliv på Strømnestangenog B3 gir konflikt med kirka og prestegården.b7 vurderessombedre for nærmiljøeti OsmarkaennB6. Alle A-alternativenegir positive konsekvenserfor Vellamelensentrum.A1 gir minst ulemperfor Dalbygda/Fosnesliaog er derforbestava-alternativene. UtbedringsalternativeneU1 og U2 er nestenlike, men tunnelløsningfor U1 er noebedrefor Østvik gårdennu2. U1 rangeresderfor foranu2. KombinasjonsalternativetA2 +A/U +U flytter trafikkenut av Vellamelenog gir derformerpositiv konsekvensennu1 og U2. C-alternativenehengersammenmedvalg av entena-, B- eller U-alternativog vil meddet ogsåvære en del av en forbedring.c1 somer en utbedring av dagensfv. 720 inn til Malm gir mindre positiv konsekvensfor nærmiljø og boligområderi Malm enn C2, C3 og C4. C2 har færre negative konsekvenser for nærmiljøog friluftsliv ennc3 og C4og vurderesderforsombestav C-alternativene. Denbestekombinasjonenfor nærmiljøog friluftsliv er B2a+ C2. Naturmiljø Det er registrert19 prioritertenaturtypelokaliteter tilknyttet land og ferskvanni influensområdet.av marine naturtyper er det registrert bløtbunnsområder i strandsonen,samt at fjordsystemetkan klassifiseressom fjorder med naturlig oksygeninnhol d i bunnvannet.ni viktige viltlokaliteter er registrert. Flere av elvene/bekkeneer leveområder for spurvefugl, og hele fjordsystemetsamt Landsemvatnethar stor betydning for vannfugl. Det er seks elver med oppgangav laks og/eller sjøørreti influensområdet. Figur 0-7: Dyrefredningsområde i Vellamelen. Av rødlistedearter er det registrert fem karplanter og seks lav i og nær influensområdet.det er ikke registrert rødlistedearterav soppeller moser.det er registrert 19 rødlistede fuglearter, da i hovedsak tilknyttet fjordsystemet og vassdrag,samtkulturlandskapet. 16

17 Det enesteverneområdeti influensområdeter Vellamelen, et fjære-/gruntvannsområde i østredel av Hjellbotn i Steinkjer kommune.vellamelen har statussom dyrefredningsområdemed vernetema sjøfugl. A-alternativenemedfører generelt størst negativ konsekvens.u1 og U2 er også blant de beste trasévalgenefor naturmiljøet.b-alternativenegir ulik konsekvensgrad,men er jevnt over bedrefor naturmiljøetenn de mestkonfliktfylte A-alternativene.For B-korridorener det usikkerhetknyttet til konsekvenseneav fylling i Holmvika somkan påvirkevurderingen.alternativ C3 og C4 er blant de bestevalgenefor naturmiljøet.de andrec-alternativenemedførernoestørrekonflikt. Kombinasjonensomgir minst konflikt mednaturmiljøet er B3+B6+C1.LenkenemedA-alternativer, med unntak av A2+AU+U+C1 (verst kombinasjon), gir også moderate konsekvensernår de kombineresmedc3 eller C4.For disselenkeneer detstørstkonflikt medmoldelva. Kulturmiljø Figur 0-8: Beitstad kirke sett fra strandsonen ved Laberget. Området domineres av store områder med kulturlandskap og kulturmiljøer som har eksistertsidenjern- og bronsealderen.de fleste gårdsanleggenei området har bebyggelsefra og 1900-tallet. Rundt tettstedenehar moderneinngrep ført til at den historiske og kulturhistoriske sammenhengen mellom kulturmiljøerog landskaper svekket. I Malm er denenhetligebygningsmassen, arbeiderboligenetil gruvearbeiderne, bevart. Kombinasjoneneav A1+C4, A2+C4, B3+B4+B6+C1 og B3+B4+B7+C1 gir størst negativ konsekvens.dette fordi alle de nevnte alternativervil ha bru over Beitstadsundetsom vil svekke sundetshistoriskestruktur som ferdselsåreog føre til store moderneinngrep i kulturlandskapsom tidligere er skånetfor dette.b3 vil lage en barriere mellom Solberggård (det gamlekirkestedet)og kirka samtreduseredenhistoriskelesbarhetenmellomsolberg,utvik og Beitstadsundet. B1/B2a/B2b vil ødeleggeden historiske lesbarheten og sammenhengenmellom landarealeneog Hjellbotn i tillegg til at relativt uberørtekulturmiljøer vil blir skadetpåstrømsnes. De alternativenesom har minst negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø er C1 kombinertmeda1, A3, A2+AU+U, U1 eller U2. Alternativenetil vegtrasévil i storgradfølgedagens vegeller etablerte,modernestruktureri kulturlandskapet. Naturressurser Innenfor det definerteinfluensområderer det en lang rekke gårdsbruk.hovedproduksjonenpå den fulldyrkede jorda er korn og grovfôr. På husdyrsiden dominererstorfe (kjøtt- og melkeproduksjon). Sau, svin og kylling finnes også. De dyrkede arealeneer hovedsakeliglettdrevnemed en god arrondering.av skogdominerergrans.boniteten varierer,mendeter myehøybonitet. Alle alternativerhar negativekonsekvenserfor tema naturressurser.detteer i all hovedsakknyttet til beslagav dyrket jord og driftsmessigeulempersom en ny veg medfører.a-alternativenehar jevnt over de størstenegativekonsekvensene, spesielta1 og A2 somer gitt stor negativkonsekvens.det kommerav storearealbeslagav dyrket mark i Dalbygdaog på Sprova.B-alternativeneer noebedre, men de tar dyrket jord på Vikan. B3 har imidlertid like storenegativkonsekvensersom A1/A2, noe som kommer av stort arealbeslagav dyrket jord Solberg-Utvikområdet.Utbedringsalternativener bestefor dettetemaet. 17

18 Av de ulike kombinasjonenegir A1/A2 og C3 størstnegativkonsekvens.de bestealternativenefor dettetemaeter utbedringsalternativerkombinert med C1. B1 (med varianter)kombinertmed C1/C2 gir ogsågodealternativerfor dettetemaet Sammenstilling Sammenstillinger en samlet analyseav prissatteog ikke-prissattekonsekvenserder fordeler ved foreslåttutbyggingveiesmot ulempenedenførermed seg.sammenstillingengir enillustrasjonpåhva detkostersamfunnetå ivaretadeikke-prissatteverdiene. Prissatte konsekvenser Etter 0-alternativetkommer alternativ B2a+C1 best ut for prissattekonsekvenser.netto nytte er beregnetil -304mill. kr. Tabell 0-4: De tre beste alternativene for prissatte konsekvenser, i rangert rekkefølge. Beregnet netto nytte Differanse fra B2a+C1 Rangering B2a+C1-304 mill. kr. 1. B2ab3+C2-387 mill. kr. -83 mill. kr. 2. B2b+C1-389 mill. kr. -85 mill. kr. 2. Ikke prissatte konsekvenser Alle alternativenekommer ut med samlet negativ vurdering for ikke prissatte konsekvenser. Konsekvensenvariererfra middelsnegativ til middelstil stornegativ. For ikke-prissattekonsekvenserer utbedringsalternativenesamta1+c1 og A3+C1 og B2b+C1best etter 0-alternativet.Rangertpå 3. plass,nært opp til 2. plass,er øvrige alternativeri B-korridoren kombinertmedc1/c2. Samlet vurdering Samletvurderingviserat prosjektetikke er lønnsomt. Tabell 0-5: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 0-alternativet er ikke med i tabellen, men dette er rangert som nr. 1. Netto nytte for prissatte konsekvenser er oppgitt i mill kr., og de er rundet av til nærmeste 10 mill. kr. A1C1 A1C4 A3C1 A2A/UU C1 U1C1 B1C1 B1C2 B2ab3 C2 B2aC1 B2bC1 B3C1 Netto nytte NN Prissatte konsekvenser (2011-kr.) Vurdering ikke-prissatte og rangering Negativ Negativ - -/ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ - -/ Samfunnsøkonomisk vurdering Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Rangering Når de negativetotalvurderingenefor bådede prissatteog de ikke-prissattesammenstilles,så må nødvendigvistotalvurderingenbli negativ,og utbyggingen rangeresetteralternativ0. 0-alternativeter ikke vist i tabellennedenfor,mener rangertsomnr

19 B2a+C1er rangertsom det besteav utbyggingsalternativenefor prissattekonsekvensermed minst negativnettonyttepå- 300mill. kr. For ikke-prissatte er detsammealternativetrangertsomnr.3,men detligger nærtopptil desomer rangertsomnr. 2. Alternativ B2a+C1vurderessamletsomdetsamfunnsøkonomiskbestealternativet. Alternativ B2b+C1og B2ab3+C2vurdereså værede nestbesteutbyggingsalternativene. De har noe lavere netto nytte, men B2b+C1 har store fordeler i forhold til landskapetog inngrepet på Strømnestangen. B2b+C1og B2ab3+C2harbeggebedrekurvaturennB2a+C Lokale og regionale forhold Temaethandlerom å synliggjørehvordantilgjengelighetsforbedringereller endreteforutsetningerfor å utnytte arealerkan gi nye mulighetereller begrensningerfor befolkningog næringsliv.drøftingen vil ikke kunnegi eksaktesvar,og måleter å synliggjørenyemuligheterog hvasomkanbli sannsynlig utvikling som følge av tiltaket. Hensikten med utredningeneer å skaffe beslutningsrelevant informasjonfor valg av korridor/ alternativ,ikke for om tiltaket skal gjennomføreseller ikke. Med beslutningsrelevantmenesher forhold og virkninger som er viktig å belysefor å kunne vurdere eventuelleforskjeller mellom korridorenea og B og utbedringsalternativene, og om en korridor kan synes riktigere enndenandrepåbakgrunnav målog ønskedevirkninger. Planprogrammetviser til utredningsbehovfor følgendetema:arbeidsmarkedog pendling,regionalog lokal utvikling - synergier, tettstedsutvikling, mernytte og transport og markedsmuligheter.i forbindelse med Bompengesamarbeidetble det i 2008 gjort en omfattende utredning i prosjektrapporten Rv17 Steinkjer-Namsos,utarbeidet av TrøndelagForskning og utvikling AS, Her belyseslokale og regionaleforhold godt, og det er ikke funnet relevant å gjøre nye beregningerknyttettil temaeti dennekonsekvensutredningen. Alle temafra planprogrammeter omtalt og vurdertut i fra kjent kunnskap.kort oppsummerter det vurdert at det vil væreav mindre betydningom korridor A eller B velges.beggekorridorenevil ha positive virkninger for alle utredningstema.det er vurdert at det for lokale og regionaleforhold er utbedringav vegstrekningenesomer av størstbetydning,ikke valg av korridor. For Malm vil korridor B værenoemer positiv ift reisetidog opplevelsenav å kommenærmerearbeids-og handelsmarkedi Steinkjer og Innherred.Andre lokale tiltak, og større regionalevirkninger anseså væreav større betydningfor arbeidsmarkedog pendling,ennvalg av korridor. 0.7 Andre konsekvenser Anleggsperioden All anleggsvirksomhetmedførerbelastningerpå omgivelsene.hovedproblemenei anleggsfasenvil kunnevære: Støyog rystelserfra driving av tunneler. Forstyrrelserfra anleggsdrifti dagen Utslipp av olje og diesel Massetransport (støy,støv,søleog trafikksikkerhet) Avløpsvannfra tunneldrivingog sigevannfra fyllinger Bruarbeideri og i umiddelbarnærhet av Beitstadsundetog Holmvikbogen Midlertidig beslagav arealertil anleggsvirksomhet Sikring av anleggsplassog skolevegfor barn Trafikkavvikling for alle trafikantgrupper og eiendommer gjennom alle faser av anleggsperioden. Visuelt miljø. 19

20 0.7.2 Geologi For alletunnelalternativener detgjort en vurderingav bl.a.bergart, bergmassekvalitet, svakhetssoner/skjærsoner, påhuggforhold, topografiog bergoverdekning. Figur 0-9: Nummerering av tunneler som er vurdert. Tunnel3, 6, 7, 8, 9 og 18, har fått karakter «dårlig grad av gjennomførbarhet»,og de anbefalesikke. Tunnel 14, 15 og 16 er vurdert å ha «middelsgradav gjennomførbarhet». Tunnel 5, 17 og 19 har fått karakter«god gradavgjennomførbarhet», og anbefales. Tunnel 11, den lengstetunnelenlengst nord på alternativa1, er gjennomførbar,men den anbefales ikke. Det er kompliserteforhold i østrepåhugg.tunnel10, ved alternativa1 er et godt alternativtil tunnel Geoteknikk Boringerutført i kvikkleiresonenr. 1420Sprovamarkaviser ikke kvikkleire eller spørbruddmateriale. Det er imidlertid påtruffet kvikkeleire og sprøbruddmaterialeflere stederutenfor de kjente sonene. Videreer områdenesomdeter påtruffetkvikkleire eller sprøbruddmaterialemarkertpåfigurenunder. Figur 0-10: Kvikkleirekartlegging - faregrad med registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale (kilde: og egne påføringer med rød farge) 20

21 0.7.4 Deponiområder Etterat deter gjort valg av utbyggingsalternativ, og i forbindelsemedvidereplanlegging,vil detbli behovfor ågjøremerdetaljertemengdeberegninger somvisernødvendig størrelsepådeponivolum. Egnedebruksområderog deponiområdermåinngåsomenvesentligdel av reguleringsplanleggingen for valgt alternativ Risikoanalyse Alle de åttealternativenevurderessomforbedringav trafikksikkerheteni området.a1c4 og A2C4 er de alternativenesom beregnestil å ha samlet lavest risiko. Disse alternativenehar høyest investeringskostnader. 0.8 Måloppnåelse og rangering Måloppnåelse Bådekorridor A og B gir stor gradav måloppnåelse,menb gir marginaltbedremåloppnåelsenna. Av C-alternativenegir C1 mota eller U dårligstmåloppnåelse Rangering Ut fra ensamletvurderingav samfunnsøkonomiskanalyseog måloppnåelser detre bestealternativer fra densamfunnsøkonomiskeanalysenrangertsomfølger: 1. B2a+B5+B7+C1,investeringskostnader 881mill. kr. (+/- 25 %). 2. B2b+B5+B7+C1,investeringskostnader973mill. kr. (+/- 25 %). 3. B2a+b3+B5+B7+C2,investeringskostnader 940mill. kr. (+/- 25 %). Nr. 1 og 3 leggesut påhøring. 0.9 Planforslagene Med bakgrunni densamfunnsøkonomiskanalysenog ønskerfra Verranog Steinkjerkommunevil alternativb2a+b5+b7+c1og alternativb2a+b3+b5+b7+c2leggesut påhøring. Alternativ B2agir enkjørelengdepåca.9900m (B2a+B5+B7)mellomKvarving og Sprova.Korridor B2a+b3gir 50 meterkorterekjørelengdepåstrekningen. Bru overbeitstadsundetharseilingshøydepåminimum22 m. Det er behovfor utfylling og bru i Holmvikbogen.Det planleggesen meterlangbru helt inn mot landpådensøndresidenav bukta.for B2ab3 vil fylling og bru ligge lengerut i sundet. Når B2amøterdagensfv. 720,C1,etableresenrundkjøringherfor forbindelsentil Malm. Fartsgrensenmåreduserestil 60 km/t i detteområdet.b2agårviderei tunneli traséb5. For B2a+b3vil detetablereset T-krysspåStrømnes,hvor C2,somer ny vegtil Malm, gårlangs Beitstadsundetog nedtil Malm. B2a+b3fortsetteri sammetrasé,b5+b7 til Sprova. 21

22 Figur 0-11: B2a+B5+B7+C1, alternativ veglinje mellom Kvarving-Sprova-Malm, forslag til Kommunedelplan. Figur 0-12: B2ab3+B5+B7+C2, alternativ veglinje mellom Kvarving-Sprova-Malm, forslag til Kommunedelplan. 22

23 0.9.1 Konsekvenser av planforslagene Beggealternativenegir storeinngrepmed skjæringer på Strømnesog Bjønnadalberget,og blir godt synligefra fjordenmedbruføringenoverbeitstadsundet. Dennye vegenvil påvirkeboligenei Vestvikområdetnoenegativt.I tillegg vil friluftslivskvalitetenei områdetvedny bru bli noeredusert. Flytting av trafikken vekk fra fredningsområdetvellamelen er positivt for fuglelivet. Kryssing i Holmvikbogen på fylling gir et langt større inngrep i fjorden enn en ren bruløsningog berører naturmiljøet. I forhold til kulturmiljøetvil dennyevegenreduserehistoriskestrukturervedat traséengårpåtversav fv En ny bru over sundet vil påvirke kulturmiljøet negativt og endre den historiske lesbarheten. Alternativet vil reduseresammenhengenmellom landarealeneog Hjellbotn, i tillegg til at relativt uberørtekulturmiljøervil bli skadet. For kulturmiljøet vil nytt kryssmellom ny fv. 17 og fv. 720 blir dominerendei landskapetmedbåde skjæringerog fyllinger. Her er konsekvensenstørstfor B2a+C1,mensB2a+b3+C2kommernoebedre ut. Den historiskelesbarhetenreduseresog denhistoriskesammenhengenmellom kulturmiljøerog deres omgivelsersvekkes. For naturressursermedførerdennye vegenen ulempevestfor Østvik der åpnejorder tilhørendeflere gårder splittes og skaper driftsmessigeulemper. Beslag av dyrket mark og noe beslag av skog representererogsåennegativkonsekvensvedplanforslaget. For C1 vil utbedring av vegen ned mot sjøen berøre den allerede smale buffersonenmellom naturtypenog vegenved Landsemvatnet,hvorfra denanadromeholmvikelva kommer.i tillegg økes tilførsler av forurensningsomkanødeleggeleveområderfor fugl og vilt. C2 representererhelt ny veg fra Strømnestil Malm. Dette gir positive konsekvenserfor nærmiljøet langseksisterendefv. 720 nærmalm pgaavlastningav trafikk. Næringsliveti Malm ønskersterkten ny vegpåstrekningenog menerdette vil værepositivt for Malm Geologi Påhuggettil tunnel mellom Holmvikbogenog Hjellosenmå trekkesså langt øst som mulig ut mot Hjellbotn Geoteknikk B-korridor Pådelerav strekningenmellomkvarving og Beitstadsundeter detnødvendigmedtiltak somåslake nedfyllingsutslagetavstabilitetshensyn. I Beitstadsundetkanpilareri sundetfor bruafundamenterespåspissbærendepelertil bergeller fast grunn.dybdentil bergmåundersøkesi forbindelsemeddetaljprosjekteringav brua. OverStrømnestangengårvegeni hovedsaki vegskjæringi berg.utsprengningog sikringav bergskjæringermåvurderesav ingeniørgeolog.løsmasseskjæringe r overbergtilrås anlagtmed helning1:3. I Holmvikbogenmådetiverksettesstabiliserendetiltak. Motfylling vurderessomdetmestaktuelle stabiliserendetiltak. 23

24 Inn mottunnelpåhuggetsøri tunnelb5 ligger vegeni inntil ca.22 m høyskjæring.for å sikre overflatestabilitetenav vegskjæringenemådetvurderesplastringav skjæringen eventueltpukkfylte grøfter. Ved Alhusøra,nordfor tunnelb4, vurderesdetat detikke er mulig å leggeut vegfyllingauten stabiliserendetiltak. C-korridor For å sikreoverflatestabilitetenav vegskjæringenemådetvurderesplastringav skjæringen eventuelt pukkfylte grøfter Flom, stormflo og havnivåstigning Alternativenevil ikke berørestørrevassdragsom ikke alleredei dag er berørt av veg eller andre inngrep. Når det gjelder havnivåstigningog stormflo, er det vurdert at dette ikke vil ha vesentlig betydningfor alternativene ROS-analyse ROS-analysefor prosjektetviser at det gjennomvidere planleggingog risikoreduserendetiltak vil væremulig å redusereantalluønskedehendelser,eller reduserekonsekvensenav disse.for hendelsene som havneri rød eller gul sone,er det foreslått tiltak og eventueltoppfølgendeundersøkelser.når dissefølgesoppvurdereshendelseneå væreinnenforet akseptabeltrisikonivå Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser Det er foreslått en rekke avbøtende tiltak og oppfølgendeundersøkel ser. De fleste av dissevil bli ivaretattgjennomvidereplanleggingog i nesteplanfase. 24

25 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for prosjektet Vegener enviktig regionalog lokal vegfor mangekommunerog lokalsamfunn,for næringslivog sysselsetting,sombindeleddmellomregionerog for den regionaletransporten.tiltaket somutredes inngikk i enfellessatsningpåutbedringav fv. 17 mellomnamsosog Steinkjer.Detopprinnelige samarbeidsprosjektet ble avviklet våren2012,menfylkestingetharlikevel vedtattat arbeidetmed dennekommunedelplanenskalferdigstilles. Dagensfv. 17 og fv. 720 Kvarving - Sprova- Malm har en ujevn og til delsdårlig standardpå store deler av strekningen.krappe kurver, smal veg og mangeavkjørslergjør at vegeneikke oppfyller dagenskrav til vegstandardnår det gjelderframkommelighet,trafikksikkerhetog miljø. Vegeneer til dels ulykkesbelastet,og ved økt trafikk i årene som kommer er det grunn til å frykte at ulykkessituasjonenvil forverreseg. Figur 1-1: Oversiktskart fra Statens vegvesens hjemmeside. 1.2 Mål Regionale og nasjonale målsetninger ved prosjektet Fv. 17 fra Steinkjertil Bodøer kjent somkystriksvegen,og er en populærturistvegspesielti sommersesongen. Fv. 17 er ogsåhovedferdsel såremellom Steinkjerog Namsos,og sammen medfv. 720utgjørfv. 17 ogsåhovedvegmellommalm og Steinkjer. Vegener viktig for bådeperson-og næringstransportpå dissestrekningene,og tungtrafikken utgjør ca.16 %. Detteer enhøytungtrafikkandel, dagjennomsnittetfor riks- og fylkesvegeri Norgeer ca.10 %. 25

26 Prosjektethar som målsettingå bedretrafikksikkerheten,gi bedreframkommelighetog økt trafikkhastighet,samtåreduseremiljøulempene Lokale målsetni nger ved prosjektet Knytte deaktuellekommunenenærmeresammeni reisetid,og leggetil rettefor økt samarbeid i næringslivetbådenårdetgjeldertransport av varerog utvekslingav arbeidskraft. Redusertreisetidog bedretframkommelighetmellommalm og Steinkjer. Reduseremiljøulempenei områdenesom ligger tett opp til dagensveg spesieltgjennom Vellamelen. Forbedretrafikksikkerhetenvedsaneringavavkjørslerog etableringavnyesentralekryss. Forbedreforholdenefor myke trafikanter ved at dagensveg i stor grad kan benyttessom lokalvegog gang-/sykkelveg. 1.3 Finansiering I utgangspunktetvar utbedringavfv. 17 mellomkvarvingog Sprovaog fv.720til Malm endel av vegprosjektet«fv.17 Steinkjer- Namsos».Vegprosjektetvar planlagtdelvis bompengefinansiert. Vegprosjektetble vedtattavviklet i Fylkestingetsjunimøtei 2012.Det pågåret politisk arbeidfor eventueltå få i ganget nytt bompengeprosjekt. I løpet av høsten2012 vil det sannsynligvisavklares om et nytt bompengeprosjektkan startesopp. KommuneneSteinkjerogVerranharsignalisertat devil fremmeforslagfor fylkestingetom å starteet nytt bompengeprosjektsom bare omhandlerstrekningen Dyrstad- Sprova-Malm. Prosjektethar en investeringsrammepå 1 milliard kronerog omhandler strekningendyrstad Kvarving i tillegg til de tiltakene som utredesi dennekommunedelplanen.andre politiske krefter ønskerå gjenopptadet opprinneligefv. 17 Steinkjer - Namsosprosjektet. Med et fylkeskommunaltvedtak om offentlig andeltil finansiering,kanarbeidetmedet nytt vegprosjektstartesoppigjen. Endelig vedtak om bompengefinansiering av vegprosjektetgjøres av Stortinget gjennom en egen proposisjon. 1.4 Formelt grunnlag for planarbeidet planprogram Forskrift om konsekvensutredningerav 26. juni 2009 krever at det skal utarbeides konsekvensutredningfor planen.planenkommerinn underforskriftens 2 «Planerog tiltak somalltid skalbehandlesetterforskriften». Formåletmed forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunnblir tatt i betraktningunder forberedelsenav planen,og når det tas stilling til om, og eventueltpå hvilke vilkår planen skal gjennomføres. Planprogrammeter fastsattav Steinkjerog Verran kommune.planprogrammethar lagt rammerog premisserfor konsekvensutredningen, og har beskrevetmetodeog aktuelle alternativersom skal utredes. 1.5 Planprosess og medvirkning Det fasteutvalg for plansakeri Steinkjerog Verrankommuneer planmyndighet,og skal fremmeog behandlekommunedelplanenfør denleggesfram for vedtaki kommunestyrene. 26

27 Planarbeidethar blitt utført gjennom et samarbeid mellom Statens vegvesen,kommuneneog Multiconsult. I planperiodener det avholdt flere møter mellom de involverte partene. Det er også avholdtet åpentmøtei forbindelsemedhøringav planprogrammet. Enkeltpersonerog organisasjonerharhattanledningtil å kommemedinnspill i heleplanprosessen. Det vil væreanledningtil å kommemeduttalelsernår kommunedelplanenog konsekvensutredningen leggesut påhøring/offentligettersyn.detvil ogsåbli avholdtfolkemøtei høringsperioden. 1.6 Framdrift Kommunedelplanmed KU forventeslagt ut på høring i periodenseptember-oktober2012. Etter høringsperiodenvil Steinkjerog Verrankommunesluttbehandleplanen,og trasévedta kanforventesi desember

28 2 Forholdet til annen planlegging 2.1 Rikspolitiske retningslinjer Miljøverndepartementethar fastsattflere rikspolitiskeretningslinjer(rpr)somgir føringerfor fysisk planlegging,og somvil værerelevantefor fv. 17. Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnetareal-og transportplanlegging Rikspolitiskeretningslinjerfor barnog ungesinteresseri planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for samordnetareal- og transportplanlegginggir nasjonalemål og retningslinjer.i målsettingenheterdetblantannet: Arealbruk og transportsystemskal utvikles slik at det fremmersamfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelsemed miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhetog effektivtrafikkavvikling.det skal leggestil grunn et langsiktig bærekraftig perspektivi planleggingen.det skalleggesvektpå å oppnågoderegionale helhetsløsningerpå tversav kommunegrensene. Videreheterdet: Planlegging av utbyggingsmønsteretog transportsystemetbør samordnesslik at det leggestil rettefor enmestmulig effektiv,trygg og miljøvennlig transport,og slik at transportbehovetkan begrenses.det bør leggesvekt på å få til løsninger somkan gi korte avstanderi forhold til dagligegjøremålog effektivsamordningmellom ulike transportmåter.det bør tilstrebesklare grensermellombebygdeområderog landbruks-,natur- og friluftsområder.en bør søkeå samle naturinngrepmestmulig. I Rikspolitiskeretningslinjerfor barn og ungesinteresseri planleggingentas det sikte på at barnog ungesinteresserblir bedre ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø (Miljøverndepartementet 1995). På kommunenivåinnebærerdetteat barnog ungeblir delaktigei planprosesserog får mulighettil å uttale seg. Arealer og anleggskal sikres mot forurensning,støy, trafikkfare og annenhelsefare.i nærmiljøetskal det tilretteleggesstorenok og egnedearealerfor lek og utfoldelse.i dengradarealer sombrukestil dettegårtapt,skaldetskaffesfullverdigeerstatningsarealer. 2.2 Nasjonal transportplan Nasjonaltransportplan(NTP) omhandleriksvegnetteti Norge,og fv. 17 er følgelig ikke omtalther. 2.3 Regional arealpolitikk og jordvern Stortingsmeldingom regionalarealpolitikk fra (St.mld. Nr. 29 ( ))signalisereret ønskeom å prioritereoverordnetplanlegging,for bedreforvaltningav arealressursene. Det pekespåat Norge har en lav befolkningstetthet,samtidig som bare 4% av arealenei landet er dyrkbar mark. Mestepartenav våreutbygdeområderer konsentrer t rundtdendyrkbaremarken,og skaperkonflikter mellomytterligerekonsentrasjonog jordvern.det leggesvekt påenmerstrategiskinnrettetareal og transportplanleggingslik at alternativeareal og transportstrategierpå et tidlig tidspunktvil kunne 28

29 bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosesseneog gi et bedregrunnlagfor politisk avveiningog vedtak. Nyeremålsetningerom jordverner nedfelti siste stortingsmeldingom Regjeringensmiljøpolitikk og riketsmiljøtilstand(st.mld. Nr. 26 ( )).Regjeringensieri dennemeldingenavdenvil: Halveredenårligeomdisponeringenav demest verdifulle jordressurseneinnen2010 Stimulerekommunentil å utpekekjerneområder for landbruksom grunnlagfor kommunale planavklaringer. Stimuleretil regionaleplanprosesseri by- og tettstedsområder,der det trekkeslangsiktige jordverninteresser. Arbeidefor å redusereavgangenav dyrketmarktil samferdselstiltak. Det pågårarbeidpåflere ulike nivåerfor åstyrkejordvernet,blantannetutredesdetenegenhjemmeli jordlovenfor vernav dyrketmark. 2.4 Fylkesplan for Trøndelag Tiltaket er ikke omtaltspesielti gjeldendefellesfylkesplanfor trøndelagsfylkene. 2.5 Verneplaner Fjære-/gruntvannsområdet Vellamelen i østredel av Hjellbotn har statussom dyrefredningsområde, nærmerebestemtfor sjøfugl. Utløpet til Moldelva ligger sentralti området.det aktuelle området inkludererfjære-og gruntvannsområderlangsen strandlinjepå ca.3,2 km. Det tilgrensendelandareal bestårhovedsakeligav kulturlandskap og tettstedsnæreområder.formåletmedfredningener å sikreet viktig hvile-/beiteområderfor vadefugl og ender m.m. Området har en viss betydning som hekkeområdefor sjøfugl. Ingenvernavassdragblir berørtav utbyggingen. 2.6 Forholdet til naturmangfoldloven Stortingsmeldingnr. 42 ( ),plan- og bygningslovenog naturmangfoldlovenpåleggerden enkeltesektorå gjennomførekartleggingav biologiskmangfoldinnenforsineansvarsområder og haet oppdatertkunnskapsgrunnlagi forvaltningssammenhe ng. Naturmangfoldslovenhar som formål at naturenmed densbiologiske,landskapsmessigeog geologiskemangfoldog økologiskeprosessertas varepåvedbærekraftigbruk og vern. Blant annet er tiltakshaver gjennom naturmangfoldloven pålagt å etablere et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlagtil å gjennomføretil taket på en bestmulig måtei tråd med lovensprinsipper.i temarapportfor naturmiljø (oppsummerti kapittel 5.7) leggeskunnskapsgrunnlagfor de alternative vegtraséenefram for bruk i forvaltningsprosesser, og detvurderesviderehvorvidt dissenaturverdiene faller innundervirkeområdetil loven.det måherpåpekesat kunnskapsgrunnlaget er for dårlig nårdet gjelder konsekvenseneav en fylling i Holmvika (som B-korridoren medfører),samt anleggs-og deponiområdersomforeløpigikke er avklart. Det er ikke registrertnaturtyperi influensområdetsomer utvalgt i henholdtil forskrift om prioriterte arterog utvalgtenaturtyperfastsattved kongeligresolusjon av 12. mai 2011.Påsikt vil trolig listene med utvalgte arter og naturtyperbli markant utvidet, og trolig omfatte de mest truede arteneog naturtypenefra rødlistene. 29

30 Imidlertid er detregistrertsvarhalespovei Vellamelen, enart somer prioritert i henholdtil forskriften. Dettebetyrat enevt. byggingav ny veggjennomområdetmåta spesielthensyn til arten,hvilket også betyrat leveområdetikke måbli negativtberørti enslik gradat artenskadeseller ødelegges. Det er ikke registrertfrededearternevnti naturmangfoldlovensforskrift omfredningavtruedearter. Ut i fra dette kan vi ikke se at de planlagtetiltakene langshjellbotn utløserbehovfor tiltak etter naturmangfoldloven. 2.7 Gjeldende arealplaner Steinkjer kommune Kommuneplanensarealdelble vedtatt i desember2009. Korridorenefor fv. 17/fv. 720 ligger i all hovedsakinnenfor LNF-områder.(Områder regulert til landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift.) Figur 2-1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Steinkjer kommune Kommunedelplanfor Veldemelengrendesenterog Hjellnesetble vedtatti desember2009.korridoren for fv. 17 berørerlnf A-områderog boligområderi Vellamelen.Planenfor Hjellnesetblir kun berørt av evt.omleggingav fv. 720i forbindelsemedkorridor A for fv

31 Figur 2-2: Kommunedelplan for Vellamelen og Hjellneset Verran kommune Kommuneplanensarealdelfor Verraner vedtatt planenviseri tillegg til eks.fv. 720,også traséfor ny fv. 720langsBeitstadsundetog ny fv. 17 overholmvikbogen.foreslåttkorridor for fv. 17 berørerlnf-områderi planen. Figur 2-3: Utsnitt av forslag til kommuneplanens arealdel for Verran kommune 31

32 3 Eksisterende forhold Figur 3-1 Oversiktskart. Rød, uthevet linje, viser dagens veg på strekningen hvor nye alternativer er utredet. 3.1 Dagens veg Fv 17. går mellom Steinkjerog Bodø,og strekningensom inngår i prosjektetny fv.17 Steinkjer Namsoser fra Asp til Spillumshøgdasomutgjørenveglengdepåca.62 km. Dagensfv.17 mellom Kvarving og Sprova har en lengde på ca. 9,9 km, og har en registrert trafikkmengdepåca.3900kjøretøypr. døgn(ådt) fram til kryssmedfv.720 i Hjellbotn, og enådt påca.2300kjøretøypr. døgnfra Hjellbotntil Sprova.Tall fra 2011,hentetfra NVDB. Ca.2/3 av strekningenharfartsgrense80 km/t, mensresterendestrekninghar fartsgrensesomvarierer mellom40,50,60og 70 km/t. Påstrekningener det i perioden registrert 2 dødsulykker,5 ulykker medalvorlige skadde og 16 ulykker medlettereskadde.strekningenrundt Hjellneseter en spesieltulykkesutsattstrekning medenopphopningav ulykker. Fv.17 går gjennomtettstedetvellamelen,medkryssing i plan for skolebarnsomgår på Vellamelen skole. Strekningenhar varierendelinjeføring med til dels sværtkrappekurver. Det er randbebyggelsemed mangeavkjørslerpå strekningen.vegbreddener genereltsmalereenn vegnormalkravenetil denne typeveger. Dagensfv. 720mellom Hjellbotn og Malm har en lengdepå ca.8,7 km, og har en ÅDT somvarierer fra ca.1300kjøretøypr. døgnvedhjellbotn til ca.2300vedmalm. Ca.40 % av strekningenharfartsgrense80 km/t, mensresterendestrekningharfartsgrense60 km/t og 40/50km/t i Malm sentrum. 32