Rapport fra Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag om SAKprosjekt i humanistiske fag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag om SAKprosjekt i humanistiske fag."

Transkript

1 UHR 28. februar 2014 Rapport fra Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag om SAKprosjekt i humanistiske fag. Denne rapporten bygger på vår redegjørelse av med resultatmål og fremdriftsplaner for igangværende delprosjekter og vår rapport til UHR fra mars Fokus for rapporten vil derfor være tildelingene som er gjort i I tillegg har vi med en oversikt over alle delprosjektene, med korte kommentarer om status og resultater. Prosjektrapportene gir et generelt inntrykk av at arbeidet med SAK har vært positivt for samarbeid mellom institusjoner nasjonalt. Noen prosjekter har gitt helt konkrete resultater om både samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Flere av SAK-prosjektene har bestått av kartleggingsarbeid og dialog for å legge grunnlag for et fremtidig samarbeid. Ikke alle prosjekter har ført frem til et konkret samarbeid, og flere prosjekter er ennå ikke avsluttet (se oversikt lenger ned i rapporten). Vår erfaring med SAK-tildelingene er som tidligere rapportert at de fungerer godt som insentivmidler, men at mye avhenger av gjennomføring og implementering, som ikke omfattes av ordningen. For å sikre institusjonell forankring har fakultetsmøtet arbeidet med å knytte prosjektene tettere til det ordinære studiearbeidet. Flere prosjekter melder at en av utfordringene for å få til samarbeid i praksis, er de store ulikhetene i studietilbudenes utforming og sammensetning ved de ulike institusjonene. Sekretariatet for Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag har tatt initiativ til en generell gjennomgang av SAK-prosessen, med særlig blikk på hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hvilke særlige utfordringer som er knyttet til gjennomføringen av SAK-prosjekter. Som grunnlag i dette arbeidet brukes rapportene fra delprosjektene høsten 2013 og tilbakemeldinger fra fakultetene. SAK vil etter planen bli behandlet i Nasjonalt fakultetsmøte og i nasjonalt studiedekanutvalg i mai Tildelinger 2013 Etter utlysning av SAK-midler med søknadsfristen 28. februar. Kom det inn 6 søknader. Alle søknadene ble innvilget. I tillegg ble ett prosjekt støttet etter søknad i november. Nedenfor følger en kort oppsummering av hver søknad med vedtak. Italiensk II Støtte til kartlegging av mulighet til å utvide samarbeid utviklet med UiB (SAK-prosjekt 2010) til nordisk samarbeid, med Helsinki og Århus. Prosjektet skal styrke undervisningstilbud på alle tre nivåer og diskutere mulighet for felles mastergrad. Sekretariatsadresse: Det humanistiske fakultet Telefon nr. : P.b Blindern E-post: 0316 Oslo

2 Prosjektdeltakere: UiO, universitetene i Helsinki og Århus. Prosjektperiode: Innvilget under forutsetning av at UiB inngår i prosjektet. I tråd med føringene fra departementet stilles krav til resultater som innebærer Spansk Støtte til en nasjonal diskusjon mellom institusjoner i Norge som tilbyr studier i spansk filologi. I første omgang en kartlegging av dagens tilbud (faktagrunnlag), deretter diskusjon om felles interesseområder for samkjøring av undervisningstilbud. Prosjektdeltakere: UiO og UiA (prosjektansvarlige), UiN, UiT, Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, NTNU, UiB, HiT, HiØ. Prosjektperiode: Innvilget med merknad om at prosjektet må nyttiggjøre seg resultatene fra første SAK-prosjekt. I tråd med føringene fra departementet stilles krav til resultater som innebærer Logopedi Utvidelse av prosjekt initiert i forrige utlysning om mastertilbud i logopedi, til utredning om muligheter for grunnutdanning med bachelornivå. Praksisfeltet er integrert. Prosjektdeltakere: NTNU, UiA, UiB og UiO. Journalistikk Utvikling av samarbeid om emneportefølje med sikte på arbeidsdeling mellom masterutdanning i journalistikk ved HiOA og UiO. Søker om støtte til faglig og administrativ utrednings- og analyseprosess. Prosjektdeltakere: UiO og HiOA Musikkteknologi Prosjekt for å dokumentere nåværende musikkteknologitilbud I Norge og koordinere den framtidige utdanningsaktiviteten: Database over studietilbud, rapport om feltet, utarbeide veikart for utvikling per institusjon, etablering av nasjonalt nettsted. I diskusjonen skal inngå hvem som skal ta ansavar for hvilke delområder, hvilke områder det kan være konkurranse om og hvilke huller som bør fylles. Prosjektdeltakere UiO, NTNU, NMH og NOTAM (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst). NISS, UiA, UiS, UiB og UiT skal konsulteres. Prosjektperiode:

3 Samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap, UiO, og Norges musikkhøgskole Det søkes om støtte for å iverksette foreliggende samarbeidsplaner: Samarbeidsavtale, lederforum, etablere forskningsprosjekt inkl. EU-søknad om utvikling av felles europeisk forskningsinfrastruktur for digital noteedisjon, etablering av felles ph.d.-utdanning i musikk, planlegge studiesamarbeid og kompetanseutveksling, formidling. Prosjektdeltakere: UiO og NMH. Prosjektperiode Musikkvitenskap i Norge/Norden Det søkes om støte til å kartlegge og koordinere utdanningstilbudet innen musikkvitenskap. Prosjektet skal dokumentere eksisterende musikkvitenskapelige emnetilbud og musikkvitenskapelig forskning, for å lage et veikart for utviklingen av musikkvitenskap som fag og konkretisere samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom institusjonene. Prosjektdeltakere: UiO, UiB, NTNU, og NMH Prosjektperiode: 2014 Prosjektoversikt med merknader, pr februar 2014 Pågående prosjekter: Islamstudier (UiO, Uppsala og København), Skal etablere felles nordisk master med oppstart høsten 2014 (med forbehold). Har som mål å få fellesnordisk finansiering. Samarbeid og konsentrasjon og arbeidsdeling (gjennom nyutvikling) Journalistikk (UiO og HiOA), Utvikling av samarbeid om emneportefølje med sikte på arbeidsdeling mellom masterutdanning i journalistikk ved HiOA og UiO. Diskuterer/vurderer avtaleinngåelse. HiOA har opprettet et eget mastertilbud. Arbeidsdeling Klassiske fag/antikken (UiO, NTNU, UiB ), Nasjonale kurs og felles nettressurser. Her er det potensiale til å få til mer. UiT og UiA melder at de kan være aktuelle for deltakelse. Prosjektet har hatt litt svak framdrift. Behandles videre i nasjonalt studiedekanutvalg. Samarbeid. Logopedi (NTNU, UiA, UiB og UiO+Lund), 2013 (to tidligere prosjekter slått sammen til ett). Skal utrede samarbeid om en felles plattform for en 5-årig logopediutdanning i Norge. Arbeidsdeling og konsentrasjon. Musikkteknologi (UiO, NTNU, NMH og NOTAM (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst). NISS, UiA, UiS, UiB og UiT skal konsulteres), Skal dokumentere nåværende musikkteknologitilbud i Norge og koordinere den framtidige utdanningsaktiviteten. Database med over alle musikkteknologirelaterte studietilbud på høgskole- og universitetsnivå er mer 3

4 eller mindre ferdigstilt. Rapport fra dagens situasjon over musikkteknologifeltet er under utarbeidelse. Diskusjoner om mer konkret undervisningssamarbeid er igangsatt. Samarbeid og Musikkvitenskap, samarbeidsprosjekt (UiO og NMH), Skal iverksette foreliggende samarbeidsplaner: Samarbeidsavtale er utarbeidet, lederforum er etablert, forskningsprosjekt inkl. EU-søknad om utvikling av felles europeisk forskningsinfrastruktur for digital noteedisjon er initiert, felles ph.d.-utdanning i musikk er etablert med oppstart høst En arbeidsgruppe er nedsatt for å kartlegge muligheter og hindringer for videre studiesamarbeid og kompetanseutveksling. Rapporten er forventet ferdigstilt i februar Samarbeid. Musikkvitenskap i Norge/Norden (UiO, UiB, NTNU og Norges musikkhøgskole (NMH)) Kartlegge og koordinere utdanningstilbudet innen musikkvitenskap i Norge og Norden. Tildeling i november Religionshistorie/-vitenskap (UiO, UiT, UiB og NTNU (+Gøteborg)), Skal utrede samarbeid om faget. Prosjektet har kommet langt i konkretisering av undervisningssamarbeid, trenger nå avtaler på institusjonsnivå. Samarbeidet med Gøteborg er satt på vent. GU har til dels falt ut som partner i prosjektet. Gøteborgs kompetanseområder dekkes allerede av de norske deltakerne. De er dessuten i ferd med å opprette egen master, mens de norske universitetene som deltar i SAK-samarbeidet, først og fremst var interessert i å utvikle samarbeid på masternivå. Samarbeid Spansk (UiO og UiA (prosjektansvarlige), UiN, UiT, Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, NTNU, UiB, HiT, HiØ), Kartlegging av dagens tilbud (faktagrunnlag), deretter diskusjon om felles interesseområder for samkjøring av undervisningstilbud. Det er meldt om behov for videre finansiering til utvikling av felles ressurser og nasjonalt seminar om vurdering. Arbeidsdeling Tysk og fransk (UiB og NTNU primærdeltakere, UiT, UiA og UiO i delprosjekt om felles kompetanseportal), Inngått prosjektavtale for 5 år f.o.m Nettundervisning har vist seg ressurseffektivt og eksamensresultatene er gode, men det må arbeides videre med enkelte teknisk-administrative og pedagogiske utfordringer. Arbeidsdeling Øst-Asia (hovedsakelig japansk, men også noe kinesisk UiO, UiB, NTNU 1 ), Prosjektet har kommet langt i å konkretisere nasjonalt samarbeid om fjernundervisning i japansk og Japan-kunnskap mellom UiO og UiB. Kinesisk ved UiB står foran nyansettelser, oppstart av nytt program. Rapporten angir dessuten BI som en mulig ny partner for samarbeid om japansk og kinesisk med UiO. Samarbeidet gjelder studentutveksling, men ingen avklaring ennå. Arbeidsdeling 1 NTNUs institutt for språk og litteratur har ikke kapasitet til deltakelse nå, men ISS /NTNU er aktiv partner. 4

5 Prosjekter avsluttet som SAK-finansierte prosjekter: Ex.phil. (UiO, UiB, NTNU, UiT), Avsluttet uten avtale. SAK-prosjektet avklarte at det ikke er grunnlag for samarbeid med dagens tradisjonelle undervisningsformer grunnet store innholdsmessige forskjeller i de eksisterende ex.phil.-oppleggene i Norge. Ev. muligheter for samarbeid om undervisning via elektroniske plattformer uavklart. Ikke oppnådd konsentrasjon Italiensk I (UiB, UiO), Avsluttet med samarbeidsavtale om veiledning av masterstudenter fra UiO ved UiB for 4 år f.o.m Samarbeid og Italiensk II (UiO, Helsinki og Aarhus), Skal utrede nordisk samarbeid. Bevilgning forutsetter deltakelse av UiB. Prosjektet blir ikke gjennomført. (Intensjon om samarbeid om Roma-kurs) Medievitenskap, administrativt samarbeid (UiO m.fl. høyskoler), Avsluttet. Spansk (UiA og HiT), Avsluttet med felles nettilbud til campusstudenter. Sør-Asia (UiO, København, Aarhus, Göteborg og Uppsala), Avsluttet med samarbeidsavtale om felles emner i Sør-Asiastudier med nettundervisning. Teatervitenskap (UiB, UiO, NTNU), Avsluttet. Det er inngått avtale om at UiB tar nasjonalt ansvar. Konsentrasjon. Tildelte og ubrukte midler En av de generelle utfordringene med SAK-prosjekter basert på frivillig deltakelse er at prosjektperioden trekker ut av hensyn til deltakernes ordinære virksomhet. Det kan derfor ta tid før tildelte midler er benyttet og før det kan avklares om det er ytterligere behov for støtte. Som det fremgår av regnskap gjenstår det ufordelte SAK-midler. Dette er kumulert rest fra tildeling i 2012 og 2013, samt fra prosjektet Italiensk II som fikk tildelt støtte, men som ikke kunne gjennomføres. To pågående prosjekter har i sine rapporter meldt at de har behov for midler til videre drift og nye tiltak. Det kan også være andre aktuelle SAK-tiltak i Vi trenger en avklaring på hvorvidt Nasjonalt fakultetsmøte kan overføre midler til 2014, for eventuelle tilleggsbevilgninger og/eller nye tildelinger. Hvis ikke vil ubrukte midler returneres til UHR. Vedlegg 1: Regnskap tildelinger 2012 og 2013 Vennlig hilsen Rasmus G. Andresen sekretær Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag. 5

6 Bevilgning fra KD Faktura UHR kr Søknader innvilget desember 2012 Prosjekt Øst-Asia/Japansk kr Ansvarlig IKOS Prosjekt Religionshistorie/-vitenskap kr Ansvarlig IKOS Prosjekt Lingvistikk/logopedi kr Ansvarlig UiA Regnskap Faktura Prosjekt Tysk og fransk kr Ansvarlig UiB Regnskap Faktura Prosjekt Antikken kr Ansvarlig IFIKK Prosjekt Islamstudier kr Ansvarlig TF/UiO Regnskap Internfaktura Søknader innvilget februar 2013 Prosjekt Italiensk II kr Ansvarlig ILOS Regnskap Ikke gjennomført Prosjekt Spansk II kr Ansvarlig ILOS Prosjekt Logopedi II kr Ansvarlig UiA Regnskap Faktura Prosjekt Journalistikk kr Ansvarlig IMK 6

7 Prosjekt Musikkteknologi kr Ansvarlig IMV Prosjekt Samarbeid IMV og NMH kr Ansvarlig IMV Søknad innvilget desember 2013 Prosjekt Musikkvitenskap Norge/norden kr Ansvarlig IMV Til fordeling kr Fordelt kr Rest tidl utlysninger kr Ikke gj.ført prosjekt kr Sum ufordelt kr