(Utkast) Masterplan Vegglifjell HA1 Posisjonering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Utkast) Masterplan Vegglifjell HA1 Posisjonering"

Transkript

1 (Utkast) Masterplan Vegglifjell Vegglifjellskalinnen2020væreSkandinavias ledendehelårligelangrennsdestinasjon

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VISJON,MÅLOGDELMÅL 2 FORSLAGVISJONFORVEGGLIFJELL(PROFIL) 3 HOVEDMÅL: 3 DELMÅL 3 FORSLAGTILSLOGAN/PAYOFF 4 2. PRIMÆREMÅLGRUPPER 5 OPPLEVELSESTURIST(RESORTTURIST) 5 AKTIVLANGRENN 5 PROFESJONELLLANGRENN 6 FIRMA/MICE(MEETING,INCENTIVE,CONFERENCEOGEVENT) 6 3. AKTIVITETER 7 4. ENBÆREKRAFTIGUTVIKLINGAVFJELLET 8 NASJONALEFØRINGER 8 HVAERENBÆREKRAFTIGUTVIKLING? 9 BÆREKRAFTPRINSIPPENE 10 FORSLAGTILHVILKEBÆREKRAFTSPRINSIPPERSOMBØRVÆREPRIORITERTE 11 Hemsedal, Side 2

3 1. Visjon,målogdelmål ForslagvisjonforVegglifjell(profil) a) Vegglifjellskalinnen2020væreNorgesledendehelårligelangrennsdestinasjon b) Vegglifjellskalinnen2020væreSkandinaviasledendehelårligelangrennsdestinasjon c) Vegglifjellskalinnen2020være(Nord )Europasledendehelårligelangrennsdestinasjon Åværeledendevilsi: Denmestbesøktedestinasjonenmåltikommersiellegjestedøgn(aogb) 1av3mestbesøktedestinasjonermåltikommersiellegjestedøgn(c) Kvalitetsleverandøravsnøheleåret.Denmestforutsigbaredestinasjonen Hovedmål: Vegglifjellskalinnen2015haigangsattutviklingavenskitunell. Vegglifjellskalfremståsomenkommersiellhelårsdestinsjonhvorlønnsomhetoggjestedøgnerliktfordeltmellomsommer ogvinterhalvår. Denmest Bærekraftige destinasjoneninorge.allutviklingogdriftskalværebasertpå de10bærekraftprinsippene(unwto).vegglifjellkan dokumenteresin Bærekraftighet vedåårligrapportereihht.5 10retningsgivendeindikatorer. Delmål DM1.Enkeltprodukterogaktiviteter(Produktutvikling) Vegglifjellskalprimærtutviklehelårligenaturbaserteaktiviteterogopplevelseritrådmedmarkedet,naturgitteforutsetningeroglokaletradisjoner. Hovedaktivitet(produkt)erlangrenn.Dettotalelangrennstilbudet,inkludertskitunell,skalavmarkedetforprofesjonelle,aktiveogturløpere,fremståsom nr1inorge.posisjoneringmålesiantallkmlangrennsløyper,sammensetningogprofilpåløyper,samthelårligegjestedøgn. Sekundæraktiviteteralpint.Alpintskalutviklessometkombinasjonsproduktnærdefinertsenterfunksjon(kommersieltsenter).Itilleggtilheisog nedfarterskaldetutviklesleikogparkaktiviteterforsnøbrett,alpintoglangrenn. Detskalutviklesetnettavturløypersommerstid.Løypeneskaltilretteleggesforgåing,løping,topptur,funksjonshemmede,gjennomstorgradav tilrettelegging. DM2.Kommersiellesengerogfritidsboliger Paralleltmedbyggingavskitunell,skaldetutviklesca kommersiellesengerigangavstandtilskitunellogalpinsenter. Utviklingavkommersiellesengerskalprimærtutviklesiformavenkomprimertogstemningsfullfjellandsby.Fjellandsbyenskalinneholdeviktige senterfunksjonersomkafe/varmestue,skiutleie,skiskole,informasjon(velkomstsenter),aktivitetsbooking,eventueltenbegrensetmulighetforhandel. Utviklingavca(antall)fritidsboligerihht.Kommuneplanogreguleringsplanerinnen2020.Fritidsboligerskalterrengtilpassesogutviklesetterkravom estetikk/materialvalg,miljøogenergiforbruk,maksstørrelser(bta/bra)ognærmestmuligsenter ogaktivetetsfunksjoner. Hemsedal, Side 3

4 DM3.Infrastruktur,fellestiltakogarealprioritering Vegglifjellskalgjennomjuridiskepartnerskapsavtalerforpliktegrunneiere(salgavfritidseiendommer),eiereavfritidsboligerognæringsaktører(eks.drift avkommersiellesenger),tilåbidraietfellesgodefinansieringssystem.bidragifmsalgavfritidseiendomskalprimærtgåtilinvesteringingiproduktutvikling (eksskitunell,skiheis)oginfrastruktur.årligbidragfraeiereavfritidseiendommerognæringsaktørerpåfjellet,skalgåtildriftavvedtattefellestiltak. Detskaletablerestiltakforåreduserebehovforinterntransportpåfjellet.Eksempelvisplasseringavhyttefeltoglangrennsporsomtangererviktige fritidsboligområder. Alleutbyggingpåfjelletskaltilknyttesetfellesvann ogavløpsanlegg Arealprioritering(ABCplanlegging)ihht.1)viktigenatur ogverneområder,2)aktivitetsområder,3)kommersiellesengerog4)fritidsboliger. DM4.Bærekraftigutvikling Vegglifjellskalfremståmiljø ogenergivennliggjennomutviklingavenergibesparendetiltak.løsningeneskalværebasertpå smarte løsninger(les lønnsomme). Vegglifjellskalrespektereviktigenatur ogverneområder.aktiviteter,ferdselogutbyggingskalhensyntaslikeområder.arealbrukogarealomfanger viktigeindikatorerforenbærekraftigutviklingpåvegglifjell. AllutviklingavreiselivetpåVegglifjellskalprimærtstyrkedenlokaleverdiskapingenogkunnesynliggjøreenlokaleffekt(ringvirkning). Vegglifjellskalhaenlokalstyringavutviklingenpåfjellet.Sentrale(felles)funksjonerskalfortrinnsvishaetlokalteierskap. DM5.Organisering Vegglifjellskaletablereetfellesinformasjon,aktivitets ogbookingselskap Alle grunneiernesamlesietfellesjuridiskbindenefelleskap.denneorganisasjonenhartilformålåfremmefellesplanleggingavfjellet,væreet beslutningsorganforutviklingogdriftavfellestiltakpåfjellet,ogbidratilåøkedenlokaleverdiskapingen DM6.Kompetanseheving DetskalutviklesetfellesvertskapsprogramforVegglifjellogsomskalgjennomføresfør førstekommersiellegjest ankommerogderettergjennomføres kontinuerlig. Alleledereogbeslutningstagereskaligjennometkursi Bærekraftigreiselivsutvikling Kommersiellebedrifterskalmiljøsertifiseres Forslagtilslogan/payoff Vegglifjell purenordicskiing 360daysofpureskiing! PureNordictracks" Renlangrennsglede" Hemsedal, Side 4

5 2. Primæremålgrupper Definisjoner Utland/utenlandsk våreprimæreutemarkedererdanmark,sverige,nederland,tysklandogstorbritannia.derikkeanneterspesifisertangir Utland /utenlandsk disse5 nasjonene. Familie Enellerflerevoksnemedetellerflerebarnialderen8+. Aktivlangrennsløper Enhverlangrennsløpersomermedienellerflereårligekonkurranser,hvortidtakingeretviktigelement Profesjonelllangrennsløper Enhverlangrennsløper,kombinertløperellerskiskyttersomharhele,ellerdeleravsininntektfraåutøvedenneidretten. Vår Periodenapril mai Sommer Periodenmai august Høst Periodenseptember november Vinter Periodendesember april Sommerhalvår Periodenmai november Vinterhalvår Periodendesember april Opplevelsesturist(Resortturist) Vegglifjell Bakgrunn FordennemålgruppenvildetværeVegglifjellsinesamledeattraksjonersomeravgjørende. Fjellferie harikkedensammeeksotiskeappellentilnordmennsom detharforutlendinger naturlignok.vedåutvikleogbreddeetimagesom helårliglangrennsbygd vilvikunnetiltrekkeossenstørreandelavfamilierpåferiei Norge.Etalpinttilbudansessomenstyrkeidettesegmentet,damangelangrennsgjesterønsker kombiferie.(langrennogalpint) Profil OpplevelsesturistenerpåjaktetterVegglifjellsineaktiviteter,medellerutenbarnialderen6 16år.Norskellerutenlandsk.Inkludererogsåmuligdagsturisme, primærtfrai,ogrundtdrammenogkongsberg. Aktivlangrenn Bakgrunn EnsatsingpåaktivelangrennsløperevilgiVegglifjellsineeksisterendeognyeovernattingsstederenmerstabilkundestrøm.Detviligjendannegrunnlagfor etableringavfleresekundæretilbyderevinterstid,samtstyrkehelårstilbudene.antasåetterspørrebådehotell,hytterogleilighetermedselvhushold. Vedåfokusereinnsatsenpåmarkedsføringogsalgavferdigpakkedeprodukter(eks.overnattingog tunnel pass )blirrisikoenfor trafikk kork iskitunnellen redusert. Profil UtøverefraNorgeogutlandetforoppholdmedovernattinger,samtdagsturismefraKongsberg,Drammenogomegn. Hemsedal, Side 5

6 Profesjonelllangrenn Bakgrunn ProfesjonelllangrennsløpererenrenB2Bgruppe,medhøyekravtilgjennomføringsevne.Hovedsakligukedagstrafikk.Viktigåpakkeinnflereelementeri markeds ogsalgsprosessen.ensatsingpåprofesjonellelangrennsløperevilgivegglifjellsineeksisterendeognyeovernattingsstederenmerstabilkundestrøm. Antasåetterspørrebådehotell,hytterogleilighetermedselvhushold. Profil UtøverefraNorgeogutlandetforoppholdmedovernattinger.(UtlandhergjelderheleEuropa)Krevendekundesegmentsomharbehovformerplassenn normalt.(mangeparski,støtteapparat,plassforsmørereetc.) Firma/MICE(Meeting,Incentive,ConferenceogEvent) Bakgrunn Dersomdentekniskeinfrastrukturen(varmesenger,møterom,konferansesaloglignende)foråavvikleMICEerpåplass,erfirmaereninteressantmålgruppefor Vegglifjell.Langrennharetstørrespennennalpintift.brukere,ogdeallerflesteansatteienbedriftvilkunnehagledeavenskitur. Profil Norskebedriftermed10ellerflereansatte,innenfor2,5 3timerskjøretid. Baseturist Bakgrunn Vegglifjellsgeografiskeplasseringgjørplassenliteegnetforensatsningpåbaseturisme.Deterforfåattraksjonermednaturligtrekkraftinnenfornormaldagsturdistanse,ogvianbefalerderforatdetikkesatsesidettesegmentet. Målgruppe/sesongmatrise(Uthevetskriftantattstørstpotensial) Vår Sommer Høst Vinter Nasjonalt Opplevelsesturist Firma/MICE Profesjonelllangrenn Aktivlangrenn Opplevelsesturist Internasjonalt Opplevelsesturist Profesjonelllangrenn Opplevelsesturist Aktivlangrenn Profesjonelllangrenn Aktivlangrenn Opplevelsesturist Firma/MICE Opplevelsesturist Aktivlangrenn Profesjonelllangrenn Opplevelsesturist Aktivlangrenn Firma/MICE Opplevelsesturist Aktivlangrenn Hemsedal, Side 6

7 3. Aktiviteter 1 Målgruppe Aktivitet VÅR Opplevelsesturist(O) Firma/MICE(F) SOMMER Profesjonelllangrenn(P) Aktivlangrenn(A) Opplevelsesturist(O) HØST Profesjonelllangrenn(P) Aktivlangrenn(A) Opplevelsesturist(O) Firma/MICE(F) VINTER Aktivlangrenn(A) Opplevelsesturist(O) Profesjonelllangrenn(P) Firma/MICE(F) Ringvirkningseffekt(R) og Lønnsomhets vurdering(l) Skitunell O/F P/A/O P/A/O/F R+/L Høyfjellsløypervinter A/O/(F/P) R Skogsløypervinter A/O/F/(P) R Treningsløypervinter A/P R Alpint O/F/(A) R/L Kanefart F/O R Hundekjøring F/O R Afterski F/O/(A) L+ Skogsstiersommer O/F P/A/O R Treningsløypersommer (O/F) P/A/(O) P/A/(O/F) R Merkedefjellturer O/F O/A O/A R Asfalterterulleskiløype(r) (O/F) P/A/O P/A/O/F R/L Fiske O(F) A/O A/O/F (O) R /L+ Jakt O/F R /L+ Guidedeturer O/F O/(A) O/F/(A) O/F R/L+ Dressintur O/F O O/F R /L+ Sykling O/F O/A O/A/F R /L 1 Hererdetsikkertflereeksisterendeaktivitetersomviikkekjennertil.Vitarinnspillogoppdaterertabellen. Hemsedal, Side 7

8 4. Enbærekraftigutviklingavfjellet Regjeringenharpektpåtoviktigeutviklingsområderfornorskreiselivsnæring: 1) Utviklingavopplevelsesturisme 2) Bærekraftigreiselivsutvikling DetseruttilatdennefokusenharbredtilslutningfraStortingetogvilmedallsannsynlighetværesatsningsområderimangeårframover. Prosjektet BærekraftigReiseliv2015,etnasjonaltprosjekt,erigangsattogvilsluttføresinnenmars2010.Prosjektetharsomformålåøkekunnskapenhos næringsaktøreneogforsøkeåkommeframtilensamletmålsettingogtiltaksplanforreiselivsnæringen.reiselivsnæringenerdeltinni6bransjegruppersom gjennomgårenrelativtdypogomfattendeprosessgjennom2009/2010. Gjennomprosjekteterdetalleredeetklartutfall;Reiselivsnæringenønsker,vilogermotivertforåtaetansvarift.enmerbærekraftigutviklingavnæringen(og ikkjeberrekraftig ).Derimoternæringenrelativtsamletrundtattiltakene(løsningene)måvære smarte,dvs.lønnsomme. TilsvarendebørRollagkommuneogVegglifjelltaetansvarforsinegenutvikling.EnframtidigutviklingpåVegglifjellharpotensialettilåbliet ektebærekraftig reisemål.detkanforklaresmedatreisemåleterungtogeriforkantavdenstoreutviklingen.myekantaleforatenslikutviklinglangtpåveikanvære profildannendeforvegglifjell,ogkanskjeogsåetpreferertreisemålblantstadigmerbevisstegjester.allkunnskapsålangttyderpåatforbrukerneblirmer dedikerteisinevalgbasertpåmiljøvennlige(bærekraftige)reisemål. Nasjonaleføringer Regjeringensreislivsstrategi2007 Mål1:Øktverdiskapingoglønnsomhetireiselivsnæringen Mål2:Levedyktigedistriktergjennomflerehelårsarbeidsplasserinnenforreiselivsnæringen Mål3:Norge etbærekraftigreisemål Ellersfårbekrepetklimaogklimautfordringerbredomtalt.Klimablirknyttettildettredjeoverordnedemåletistrategien Klimaforliket2008 Norgeskalværekarbonnøytralinnen2050,mentiltakpåplassi2030 1/3karbonfangstihavbunnogskog;1/3andreteknologisketiltak;1/3kvotekjøp Fokuspåproduksjon,ikkeforbruk Reiselivetsomproblemetogløsningen Reiselivetharentredeltutfordringiforholdtilmåletomenbærekraftigutvikling Reiselivetsomdelavbærekraftproblemet Reiselivetsomofferforenikke bærekfraftigutvikling Reiselivetsomendelavbærekraft løsningen Hemsedal, Side 8

9 Hvaerenbærekraftigutvikling? Vegglifjell NHOisamarbeidmedInnovasjonNorgehar oversatt UNWTOsinebærekraftprinsipper.PrinsippenebyggerpåElkington s Tripplebottomline teori. Prisnippeneerdeltinni3bærendeakser;1)Natur,kulturogmiljø,2)Sosialeverdierog3)Økonomi. Noeavdenopprinneligeideenlåiatmannærmestkunnerapportereenformforbunnlinjeogsåpåakse1)og2),tilsvarendeøkonomi.Dettevillebidratilå indikere/måleenbærekraftigutvikling. Deterviktigåpoengtereatdenstørstemiljømessigeutfordringenerklimaogklimaendringen.Detteermyeavmotivasjonenbakutviklingenavde10 bærekraftprinsippene.modellennedenforindikererenstadigbratterekurveifmglobaloppvarming.deterbredenighetomatoppvarmingenerforsterket gjennommenneskeskapteco2utslipp.enslikutviklingkanvanskeligfortsette.forskereerenigeomatdetvilkunnebliennsterkereglobaloppvarmingrundt polpunktene.detergjortulikescenariopåeffektenavtemperaturstigninger.vedenøkningavtemperaturpå2graderkanenventesegbådevinnereogtapere. Vedtemperaturstigningover3graderkanenforventebaretapere. Viseralleredeklareendringerinnenforskiturismeverdenrundt.Destinasjonersomførvarviktigeogsentrale,ernåforsvunnetelleriferdmed.AspeniUSAeret eksempelpåendestinasjonsomdetosisteårenehahattendramatisknedgangsomfølgeavmildevintre(les;markedetforsvinner).vitrengerikkegålengerenn tilegetlandforåpekepånegativeeksempler,særligpåvestlandet. Hemsedal, Side 9

10 Bærekraftprinsippene Modellennedenforlisteroppde10bærekraftprinsippenesomNorgesålangtsamlersegomkring.Begrepet klima vilkommesterkereinnimodellen. Modellenindikererikkeatenbedriftellerdestinasjonerbærekraftigdersomdenkunerøkonomisklønnsom.Manmåkunne score påflereviktigeprinsipper, selvomdetikkeeksistererengittdefinisjonpåenbærekraftigdestinasjon.vegglifjellbørtamålavsegåutviklesegpåsentraleprinsipperinnenforalletre aksene. HvaerenbærekraftigutviklingforVegglifjell? Forslagtilvisjon,målogdelmålforVegglifjellsynliggjørensatsningavpååutvikleetbærekraftigdestinasjon. Vegglifjellbørsærligkonsentreresegomfølgende; Tavarepåogrespekterenatur,kultur/tradisjonerogmiljø Bidratilkoordinertekollektivetransportordningertilåfrareisemålet Lokalverdiskaping Lokalstyring Enlønnsomdestinasjonmåltprbedriftoggjennomringvirkningerlokaltogregionalt Hemsedal, Side 10

11 Forslagtilhvilkebærekraftsprinsippersombørværeprioriterte Hemsedal, Side 11

12 Hemsedal, Side 12

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Valgfag på ungdomstrinnet

Valgfag på ungdomstrinnet Valgfag på ungdomstrinnet Innført på 8.trinn fra skoleåret 2012/13 Trinnvis innføring 8 valgfag fra 2012 og 7 nye fra 2013 Omfang på 57 årstimer per. år Sluttkarakter hvert år, snitt på vitnemål Elevene

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Trender i reiselivet av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Agenda Hva mener vi med «trender» Hva går prosjektet ut på? Noen resultater Konklusjon (om mulig) Hva forstår vi med trender? Trender i markedsføringen

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Seminar om sykkelturisme Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Viktig verktøy for sykkelturistene Før avreise: Turbeskrivelser som sier noe om veidekket, tunneler, overnattingstilbud, sykkelparkering,

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT Torill Olsson, 23 oktober 2012 REISELIVETS FIRE BEN OPPLEVELSE Andre bransjer Aktiviteter Overnatting Servering Transport FORSTUDIE I TILBUD OG MARKED OPPSUMMERING OPPLEVELSESTILBUD

Detaljer

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier. Komparative fortrinn v/ Mathias Neraasen

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

«SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på Sørlandet og i Telemark

«SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på Sørlandet og i Telemark «SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på Sørlandet og i Telemark Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark Erling L. Meisingset Bioforsk Bakgrunn Litt om utvikling av hjortebestanden i Norge Krav til kunnskap

Detaljer

INNHOLD. Side Eksempeleksamen 2T - Hele oppgavesettet 1. Oppgave 1 Eksempeleksamen 10

INNHOLD. Side Eksempeleksamen 2T - Hele oppgavesettet 1. Oppgave 1 Eksempeleksamen 10 INNHOLD Side Eksempeleksamen 2T - Hele oppgavesettet 1 Oppgave 1 Eksempeleksamen 10 Oppgave 1a Eksempeleksamen 12 Teori oppgave 1a Eksempeleksamen 12 Løsning oppgave 1a Eksempeleksamen 14 Oppgave 1b Eksempeleksamen

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Prosjektnedbrytingsstruktur PNS

Prosjektnedbrytingsstruktur PNS Prosjekttittel: T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Dokument tittel: Prosjektnedbrytingsstruktur PNS E01 27.11.2011 Til bruk i Forprosjektet StK toqu toqu Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Kontrollert

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Hanne K. Jakhelln, prosjektleder Landskonferanse om stedsutvikling 2008, Bodø 1. september 15.09.2008 1 Den verdifulle kystkulturen i Nordland Hovedmål

Detaljer

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

1. Energi, klima og framtidens byer

1. Energi, klima og framtidens byer Kommuneplankomiteen 24.08.09 sak 12/09 - Vedlegg 3 1. Energi, klima og framtidens byer Innledning Det er en nær sammenheng mellom energibruk, klimautslipp og miljø. Mindre energibruk gir mindre klimautslipp

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Regional plan Rondane - Sølnkletten

Regional plan Rondane - Sølnkletten Regional plan Rondane - Sølnkletten Fra to til en Utgangspunkt: ulik planstatus (revidering av plan og ny plan) to planprogram (noe likt og noe ulikt) ulik organisering av og innhold i prosessene (tema,

Detaljer

Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging

Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging Vegard Gundersen, NINA Ingrid Nerhoel, Norsk villreinsenter Nord Program 1) Levekårsundersøkelser

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unikehva har vi som ingen andre

Detaljer

Internasjonalisering er ikke nytt

Internasjonalisering er ikke nytt Internasjonalisering av høyere utdanning derfor gjør vi det Ole Petter Ottersen, rektor UiO Internasjonalisering er ikke nytt Universitetet i Bologna grunnlagt for over 900 år siden og startet som en skole

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

Ekspressveger for sykkel Nytt tiltak for å få fart på syklingen

Ekspressveger for sykkel Nytt tiltak for å få fart på syklingen Ekspressveger for sykkel Nytt tiltak for å få fart på syklingen Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Tekna, NVTF, ITS Norway Oslo, 26. september 2012 Utredning om sykkelekspressveger Side

Detaljer

REISELIVSPLAN Nesset kommune. KORTVERSJON Høringsutkast

REISELIVSPLAN Nesset kommune. KORTVERSJON Høringsutkast REISELIVSPLAN 2010-2015 Nesset kommune KORTVERSJON Høringsutkast Planprosessen I Strategisk Næringsplan for Nesset kommune av 9. juni 2006, utgave 1.0, prosjektnr. 200509 er økt næringslivsvekst utpekt

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

Forklaring +l verdise0ng av frilu3livsområder i Vang kommune 14.12.2015

Forklaring +l verdise0ng av frilu3livsområder i Vang kommune 14.12.2015 Forklaring +l verdise0ng av frilu3livsområder i Vang kommune 14.12.2015 Høring Verditabellene er utarbeidet i eaerkant av arbeidsmøtet i kommunestyresalen den 10. desember. Til deae møtet s+lte representanter

Detaljer

Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012

Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012 Transnova Styremøte i Norsk Gassforum Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012 Kort om Transnova Innhold Transnova og (bio)gass hvordan kan vi bidra? Om Transnova Transnova er et statlig verktøy for

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

R2 - Vektorer i rommet

R2 - Vektorer i rommet R2 - Vektorer i rommet - 26.01.17 Del I - Uten hjelpemidler Løsningsskisser - versjon 31.01.17 Oppgave 1 Gitt vektorene u 1, 2, 3 og v 2, 1, 4. a) Regn ut u v b) Regn ut u v c) Regn ut w u t v d) Løs vektorligningen

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell Skiforbundets Utviklingsmodell I forbindelse med Skitinget i Trondheim 28.-29. mai la skiforbundet til grunn en ny utviklingsmodell ved inngangen til planperioden 2016-2020. Utviklingsmodellen danner grunnlag

Detaljer

Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning?

Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning? Hvordan øke attraktivitet og verdiskapning? Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier v/ Mathias Neraasen 1. Kort om Ringsaker

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt!

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Trafikk-fritt fjelltun på 950 moh.! Sydvestlig/vestlig vendt; Uslåelig utsikt, Svært høy snøsikkerhet! Fjelltunnel med parkering! Preparert alpintrasé og langrennsløype

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Gode eksempler på kampanjer for sykling og gåing

Gode eksempler på kampanjer for sykling og gåing Gode eksempler på kampanjer for sykling og gåing Anne Wikdahl Haga Mari Olimstad Ine Gjellebæk Marita Fagerheim Veiledere: Torstein Bremset Kristin Forsnes Eivin Winsvold 29.01.2016 Innledning Oppdrag

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Trondheim 4. oktober 2016 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Møteplass for å: Presentere

Detaljer

Gode eksempler på kampanjer for sykling og gåing

Gode eksempler på kampanjer for sykling og gåing Gode eksempler på kampanjer for sykling og gåing Anne Wikdahl Haga Mari Olimstad Ine Gjellebæk Marita Fagerheim Veiledere: Torstein Bremset Kristin Forsnes Eivin Winsvold 28.01.2016 Innledning Oppdrag

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Revisjon kommunenplanen - visjon og mål. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Revisjon kommunenplanen - visjon og mål. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-45 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revisjon kommunenplanen - visjon og mål Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Saken

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

utvikling og vekst Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser!

utvikling og vekst Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser! Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser! Preben N. Bussoli Tlf: 76 97 72 80 Mob: 976 977 90 preben@narvikgaarden.no Lars Skjønnås Tlf: 76 97 72 80 Mob: 932 13 919

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Prosjektpresentasjon Astrid Bjørgen Sund Forskningsleder SINTEF Grønn bydistribusjon i Oslo 1

Prosjektpresentasjon Astrid Bjørgen Sund Forskningsleder SINTEF Grønn bydistribusjon i Oslo 1 Prosjektpresentasjon 2014 Astrid Bjørgen Sund Forskningsleder SINTEF 28.03.2014 Grønn bydistribusjon i Oslo 1 28.03.2014 Grønn bydistribusjon i Oslo 2 Varetransport i by Viktig for å skape attraktive byer

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk

Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk 1 2 Situasjon Etterslepet øker Krav i befolkningen øker Trafikken

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Saknr. 13/3498-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av tiltak for universell utforming ved Sorkodden Prosjekt for universell utforming av reiselivet i Engerdal Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Samarbeidet mellom Standard Norge og Språkrådet. Åse Wetås Direktør, Språkrådet

Samarbeidet mellom Standard Norge og Språkrådet. Åse Wetås Direktør, Språkrådet Samarbeidet mellom Standard Norge og Språkrådet Åse Wetås Direktør, Språkrådet Mer norsk i standarder! Språkrådet skal arbeide for å styrke norsk fagspråk og norsk terminologi. Dette er en viktig del av

Detaljer

(Ikke til stede: Richard Taraldsen)

(Ikke til stede: Richard Taraldsen) Referat Møte om: Arbeidsutvalgsmøte - Fjell-Norge strukturprosjektet Saksnr.: Tilstede: Ragnhild Kvernberg, Birgit Haugen, Per Arne Slapø, Gudrun Sanaker Lohne, Ane Johnsen, Atle Hovi, Eldrid Rudland,

Detaljer

Ny vegnormal betydning for sykling

Ny vegnormal betydning for sykling Ny vegnormal betydning for sykling Kongsberg 21.10.08 Odd Nygård Statens vegvesen Håndbøker i Statens vegvesen Gul farge Forskrifter, normaler og retningslinjer Skal og bør er krav som må søke om fravik

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 4 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 19. oktober til 12. november

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 4 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 19. oktober til 12. november Norges Banks regionale nettverk Runde 5 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 9. oktober til. november Vekst i produksjon. Aggregert Siste måneder og neste 6 måneder Indeks¹ - venstre akse,

Detaljer

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia Barne- og ungdomssenteret på Holmlia Veisten Gård - ferie og avlastningssenter i Gausdal HELDØGNS OMSORGSTJENESTER AKTIVITETER OG OPPLEVELSER AVLASTNING JANUAR 2012 BUSH ( Barne og ungdomssenteret på Holmlia)

Detaljer

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling Guro Aalrust, NAL Ecobox 07.02.2012 NAL ECOBOX er en del av Norske Arkitekters landsforbund

Detaljer

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel 12.05.2017 Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel har i dag ca 820 medlemmer og omfatter fastboende, hytteeiere og næringsdrivende på

Detaljer

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Revidert utgave av 12. oktober 2009 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Barentsregionen en kort beskrivelse 1.2 Historisk bakgrunn 2.0 Mål og innsatsområder 2.1 Hovedmål 2.2

Detaljer

HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger. Aud Skrudland Programstyreleder

HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger. Aud Skrudland Programstyreleder HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger Aud Skrudland Programstyreleder Kunnskapsgrunnlag og signaler HAV21: «Stø kurs mot nye muligheter» Videreføre vinnerresept Møte nye utfordringer

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk miljø 18.10.2012 Formannskapet 22.10.2012 Hovedutvalg teknisk miljø 25.02.2016 Formannskapet

Detaljer

Programmet NORKLIMA Hva skjer fremover? Magne Lystad Norsk Geofysisk Forening, Geilo,

Programmet NORKLIMA Hva skjer fremover? Magne Lystad Norsk Geofysisk Forening, Geilo, Programmet NORKLIMA Hva skjer fremover? Magne Lystad Norsk Geofysisk Forening, Geilo, 11.09.2009 Forskningsrådets muligheter innenfor klimaforskning Fremragendesentre Fri forskning/ uten tema Bjerknessenteret

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Norges nasjonale klimaforskningsprogram Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Uansett hva verdenssamfunnet makter å gjøre med utslippene av klimagasser må vi regne med klimaendringer.

Detaljer

RAULANDSFJELL. Fritidsboliger. Priser fra kr. 1.590.000,-

RAULANDSFJELL. Fritidsboliger. Priser fra kr. 1.590.000,- RAULANDSFJELL Fritidsboliger Beliggende på Raulandsfjell ved inngangen til Hardangervidda. Prosjektet legger opp til rekreasjon og oppleving. Grenda er et samlingssted for friluftsinteresserte med alpint,

Detaljer

«FELLES STRATEGI FOR MARKEDSFØRING AV DE FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLENE»

«FELLES STRATEGI FOR MARKEDSFØRING AV DE FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLENE» Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler, Skien «FELLES STRATEGI FOR MARKEDSFØRING AV DE FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLENE» Per Christian Huse USP; Unique Selling Proposition 70 ansatte; Reklame, design,

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen

Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen KVU Hadselfjorden Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen Mai 2017 Foto: Steinar Skaar Sammendrag I forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) for Hadselfjorden er det foretatt en intervjuundersøkelse

Detaljer

Framtidens byer. Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging. Trondheim

Framtidens byer. Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging. Trondheim Framtidens byer Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Avdeling for regional planlegging Trondheim 23.10.08 Bakgrunn for Framtidens byer St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder: Tett mangfoldig

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker 07.04.2016 Program 10.00 Velkommen. Presentasjon av Nasjonalparkstyret og Faglig rådgivende

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Hvordan får vi flere til å sykle?

Hvordan får vi flere til å sykle? Hvordan får vi flere til å sykle? Signe Gunn Myre Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region sør Kilder: TØI Helsedepartementet Ajzen & Fishbein Statens vegvesen Å velge sykkel framfor bil Hvordan

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015 Foto: Marit Espeland Sykkelbynettverket - Region vest 6.-7. mai 2015 Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator, Statens vegvesen Vegdirektoratet 29.01.2016 Nasjonal

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA

VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE finner du ved skolestedene Sortland, Kleiva, Øksnes, Lødingen og i Bø. Skolestedet Kleiva ligger i naturskjønne omgivelser med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning. Presentasjon på FoU-seminar for reiselivet Honne, 7. mai 2013 hob@ostforsk.no

Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning. Presentasjon på FoU-seminar for reiselivet Honne, 7. mai 2013 hob@ostforsk.no VRI-INNLANDET Kompetansemekling Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning Presentasjon på FoU-seminar for reiselivet Honne, 7. mai 2013 hob@ostforsk.no Noen hovedmål med Kompetansemekling Øke innovasjonsevne

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer