(Utkast) Masterplan Vegglifjell HA1 Posisjonering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Utkast) Masterplan Vegglifjell HA1 Posisjonering"

Transkript

1 (Utkast) Masterplan Vegglifjell Vegglifjellskalinnen2020væreSkandinavias ledendehelårligelangrennsdestinasjon

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VISJON,MÅLOGDELMÅL 2 FORSLAGVISJONFORVEGGLIFJELL(PROFIL) 3 HOVEDMÅL: 3 DELMÅL 3 FORSLAGTILSLOGAN/PAYOFF 4 2. PRIMÆREMÅLGRUPPER 5 OPPLEVELSESTURIST(RESORTTURIST) 5 AKTIVLANGRENN 5 PROFESJONELLLANGRENN 6 FIRMA/MICE(MEETING,INCENTIVE,CONFERENCEOGEVENT) 6 3. AKTIVITETER 7 4. ENBÆREKRAFTIGUTVIKLINGAVFJELLET 8 NASJONALEFØRINGER 8 HVAERENBÆREKRAFTIGUTVIKLING? 9 BÆREKRAFTPRINSIPPENE 10 FORSLAGTILHVILKEBÆREKRAFTSPRINSIPPERSOMBØRVÆREPRIORITERTE 11 Hemsedal, Side 2

3 1. Visjon,målogdelmål ForslagvisjonforVegglifjell(profil) a) Vegglifjellskalinnen2020væreNorgesledendehelårligelangrennsdestinasjon b) Vegglifjellskalinnen2020væreSkandinaviasledendehelårligelangrennsdestinasjon c) Vegglifjellskalinnen2020være(Nord )Europasledendehelårligelangrennsdestinasjon Åværeledendevilsi: Denmestbesøktedestinasjonenmåltikommersiellegjestedøgn(aogb) 1av3mestbesøktedestinasjonermåltikommersiellegjestedøgn(c) Kvalitetsleverandøravsnøheleåret.Denmestforutsigbaredestinasjonen Hovedmål: Vegglifjellskalinnen2015haigangsattutviklingavenskitunell. Vegglifjellskalfremståsomenkommersiellhelårsdestinsjonhvorlønnsomhetoggjestedøgnerliktfordeltmellomsommer ogvinterhalvår. Denmest Bærekraftige destinasjoneninorge.allutviklingogdriftskalværebasertpå de10bærekraftprinsippene(unwto).vegglifjellkan dokumenteresin Bærekraftighet vedåårligrapportereihht.5 10retningsgivendeindikatorer. Delmål DM1.Enkeltprodukterogaktiviteter(Produktutvikling) Vegglifjellskalprimærtutviklehelårligenaturbaserteaktiviteterogopplevelseritrådmedmarkedet,naturgitteforutsetningeroglokaletradisjoner. Hovedaktivitet(produkt)erlangrenn.Dettotalelangrennstilbudet,inkludertskitunell,skalavmarkedetforprofesjonelle,aktiveogturløpere,fremståsom nr1inorge.posisjoneringmålesiantallkmlangrennsløyper,sammensetningogprofilpåløyper,samthelårligegjestedøgn. Sekundæraktiviteteralpint.Alpintskalutviklessometkombinasjonsproduktnærdefinertsenterfunksjon(kommersieltsenter).Itilleggtilheisog nedfarterskaldetutviklesleikogparkaktiviteterforsnøbrett,alpintoglangrenn. Detskalutviklesetnettavturløypersommerstid.Løypeneskaltilretteleggesforgåing,løping,topptur,funksjonshemmede,gjennomstorgradav tilrettelegging. DM2.Kommersiellesengerogfritidsboliger Paralleltmedbyggingavskitunell,skaldetutviklesca kommersiellesengerigangavstandtilskitunellogalpinsenter. Utviklingavkommersiellesengerskalprimærtutviklesiformavenkomprimertogstemningsfullfjellandsby.Fjellandsbyenskalinneholdeviktige senterfunksjonersomkafe/varmestue,skiutleie,skiskole,informasjon(velkomstsenter),aktivitetsbooking,eventueltenbegrensetmulighetforhandel. Utviklingavca(antall)fritidsboligerihht.Kommuneplanogreguleringsplanerinnen2020.Fritidsboligerskalterrengtilpassesogutviklesetterkravom estetikk/materialvalg,miljøogenergiforbruk,maksstørrelser(bta/bra)ognærmestmuligsenter ogaktivetetsfunksjoner. Hemsedal, Side 3

4 DM3.Infrastruktur,fellestiltakogarealprioritering Vegglifjellskalgjennomjuridiskepartnerskapsavtalerforpliktegrunneiere(salgavfritidseiendommer),eiereavfritidsboligerognæringsaktører(eks.drift avkommersiellesenger),tilåbidraietfellesgodefinansieringssystem.bidragifmsalgavfritidseiendomskalprimærtgåtilinvesteringingiproduktutvikling (eksskitunell,skiheis)oginfrastruktur.årligbidragfraeiereavfritidseiendommerognæringsaktørerpåfjellet,skalgåtildriftavvedtattefellestiltak. Detskaletablerestiltakforåreduserebehovforinterntransportpåfjellet.Eksempelvisplasseringavhyttefeltoglangrennsporsomtangererviktige fritidsboligområder. Alleutbyggingpåfjelletskaltilknyttesetfellesvann ogavløpsanlegg Arealprioritering(ABCplanlegging)ihht.1)viktigenatur ogverneområder,2)aktivitetsområder,3)kommersiellesengerog4)fritidsboliger. DM4.Bærekraftigutvikling Vegglifjellskalfremståmiljø ogenergivennliggjennomutviklingavenergibesparendetiltak.løsningeneskalværebasertpå smarte løsninger(les lønnsomme). Vegglifjellskalrespektereviktigenatur ogverneområder.aktiviteter,ferdselogutbyggingskalhensyntaslikeområder.arealbrukogarealomfanger viktigeindikatorerforenbærekraftigutviklingpåvegglifjell. AllutviklingavreiselivetpåVegglifjellskalprimærtstyrkedenlokaleverdiskapingenogkunnesynliggjøreenlokaleffekt(ringvirkning). Vegglifjellskalhaenlokalstyringavutviklingenpåfjellet.Sentrale(felles)funksjonerskalfortrinnsvishaetlokalteierskap. DM5.Organisering Vegglifjellskaletablereetfellesinformasjon,aktivitets ogbookingselskap Alle grunneiernesamlesietfellesjuridiskbindenefelleskap.denneorganisasjonenhartilformålåfremmefellesplanleggingavfjellet,væreet beslutningsorganforutviklingogdriftavfellestiltakpåfjellet,ogbidratilåøkedenlokaleverdiskapingen DM6.Kompetanseheving DetskalutviklesetfellesvertskapsprogramforVegglifjellogsomskalgjennomføresfør førstekommersiellegjest ankommerogderettergjennomføres kontinuerlig. Alleledereogbeslutningstagereskaligjennometkursi Bærekraftigreiselivsutvikling Kommersiellebedrifterskalmiljøsertifiseres Forslagtilslogan/payoff Vegglifjell purenordicskiing 360daysofpureskiing! PureNordictracks" Renlangrennsglede" Hemsedal, Side 4

5 2. Primæremålgrupper Definisjoner Utland/utenlandsk våreprimæreutemarkedererdanmark,sverige,nederland,tysklandogstorbritannia.derikkeanneterspesifisertangir Utland /utenlandsk disse5 nasjonene. Familie Enellerflerevoksnemedetellerflerebarnialderen8+. Aktivlangrennsløper Enhverlangrennsløpersomermedienellerflereårligekonkurranser,hvortidtakingeretviktigelement Profesjonelllangrennsløper Enhverlangrennsløper,kombinertløperellerskiskyttersomharhele,ellerdeleravsininntektfraåutøvedenneidretten. Vår Periodenapril mai Sommer Periodenmai august Høst Periodenseptember november Vinter Periodendesember april Sommerhalvår Periodenmai november Vinterhalvår Periodendesember april Opplevelsesturist(Resortturist) Vegglifjell Bakgrunn FordennemålgruppenvildetværeVegglifjellsinesamledeattraksjonersomeravgjørende. Fjellferie harikkedensammeeksotiskeappellentilnordmennsom detharforutlendinger naturlignok.vedåutvikleogbreddeetimagesom helårliglangrennsbygd vilvikunnetiltrekkeossenstørreandelavfamilierpåferiei Norge.Etalpinttilbudansessomenstyrkeidettesegmentet,damangelangrennsgjesterønsker kombiferie.(langrennogalpint) Profil OpplevelsesturistenerpåjaktetterVegglifjellsineaktiviteter,medellerutenbarnialderen6 16år.Norskellerutenlandsk.Inkludererogsåmuligdagsturisme, primærtfrai,ogrundtdrammenogkongsberg. Aktivlangrenn Bakgrunn EnsatsingpåaktivelangrennsløperevilgiVegglifjellsineeksisterendeognyeovernattingsstederenmerstabilkundestrøm.Detviligjendannegrunnlagfor etableringavfleresekundæretilbyderevinterstid,samtstyrkehelårstilbudene.antasåetterspørrebådehotell,hytterogleilighetermedselvhushold. Vedåfokusereinnsatsenpåmarkedsføringogsalgavferdigpakkedeprodukter(eks.overnattingog tunnel pass )blirrisikoenfor trafikk kork iskitunnellen redusert. Profil UtøverefraNorgeogutlandetforoppholdmedovernattinger,samtdagsturismefraKongsberg,Drammenogomegn. Hemsedal, Side 5

6 Profesjonelllangrenn Bakgrunn ProfesjonelllangrennsløpererenrenB2Bgruppe,medhøyekravtilgjennomføringsevne.Hovedsakligukedagstrafikk.Viktigåpakkeinnflereelementeri markeds ogsalgsprosessen.ensatsingpåprofesjonellelangrennsløperevilgivegglifjellsineeksisterendeognyeovernattingsstederenmerstabilkundestrøm. Antasåetterspørrebådehotell,hytterogleilighetermedselvhushold. Profil UtøverefraNorgeogutlandetforoppholdmedovernattinger.(UtlandhergjelderheleEuropa)Krevendekundesegmentsomharbehovformerplassenn normalt.(mangeparski,støtteapparat,plassforsmørereetc.) Firma/MICE(Meeting,Incentive,ConferenceogEvent) Bakgrunn Dersomdentekniskeinfrastrukturen(varmesenger,møterom,konferansesaloglignende)foråavvikleMICEerpåplass,erfirmaereninteressantmålgruppefor Vegglifjell.Langrennharetstørrespennennalpintift.brukere,ogdeallerflesteansatteienbedriftvilkunnehagledeavenskitur. Profil Norskebedriftermed10ellerflereansatte,innenfor2,5 3timerskjøretid. Baseturist Bakgrunn Vegglifjellsgeografiskeplasseringgjørplassenliteegnetforensatsningpåbaseturisme.Deterforfåattraksjonermednaturligtrekkraftinnenfornormaldagsturdistanse,ogvianbefalerderforatdetikkesatsesidettesegmentet. Målgruppe/sesongmatrise(Uthevetskriftantattstørstpotensial) Vår Sommer Høst Vinter Nasjonalt Opplevelsesturist Firma/MICE Profesjonelllangrenn Aktivlangrenn Opplevelsesturist Internasjonalt Opplevelsesturist Profesjonelllangrenn Opplevelsesturist Aktivlangrenn Profesjonelllangrenn Aktivlangrenn Opplevelsesturist Firma/MICE Opplevelsesturist Aktivlangrenn Profesjonelllangrenn Opplevelsesturist Aktivlangrenn Firma/MICE Opplevelsesturist Aktivlangrenn Hemsedal, Side 6

7 3. Aktiviteter 1 Målgruppe Aktivitet VÅR Opplevelsesturist(O) Firma/MICE(F) SOMMER Profesjonelllangrenn(P) Aktivlangrenn(A) Opplevelsesturist(O) HØST Profesjonelllangrenn(P) Aktivlangrenn(A) Opplevelsesturist(O) Firma/MICE(F) VINTER Aktivlangrenn(A) Opplevelsesturist(O) Profesjonelllangrenn(P) Firma/MICE(F) Ringvirkningseffekt(R) og Lønnsomhets vurdering(l) Skitunell O/F P/A/O P/A/O/F R+/L Høyfjellsløypervinter A/O/(F/P) R Skogsløypervinter A/O/F/(P) R Treningsløypervinter A/P R Alpint O/F/(A) R/L Kanefart F/O R Hundekjøring F/O R Afterski F/O/(A) L+ Skogsstiersommer O/F P/A/O R Treningsløypersommer (O/F) P/A/(O) P/A/(O/F) R Merkedefjellturer O/F O/A O/A R Asfalterterulleskiløype(r) (O/F) P/A/O P/A/O/F R/L Fiske O(F) A/O A/O/F (O) R /L+ Jakt O/F R /L+ Guidedeturer O/F O/(A) O/F/(A) O/F R/L+ Dressintur O/F O O/F R /L+ Sykling O/F O/A O/A/F R /L 1 Hererdetsikkertflereeksisterendeaktivitetersomviikkekjennertil.Vitarinnspillogoppdaterertabellen. Hemsedal, Side 7

8 4. Enbærekraftigutviklingavfjellet Regjeringenharpektpåtoviktigeutviklingsområderfornorskreiselivsnæring: 1) Utviklingavopplevelsesturisme 2) Bærekraftigreiselivsutvikling DetseruttilatdennefokusenharbredtilslutningfraStortingetogvilmedallsannsynlighetværesatsningsområderimangeårframover. Prosjektet BærekraftigReiseliv2015,etnasjonaltprosjekt,erigangsattogvilsluttføresinnenmars2010.Prosjektetharsomformålåøkekunnskapenhos næringsaktøreneogforsøkeåkommeframtilensamletmålsettingogtiltaksplanforreiselivsnæringen.reiselivsnæringenerdeltinni6bransjegruppersom gjennomgårenrelativtdypogomfattendeprosessgjennom2009/2010. Gjennomprosjekteterdetalleredeetklartutfall;Reiselivsnæringenønsker,vilogermotivertforåtaetansvarift.enmerbærekraftigutviklingavnæringen(og ikkjeberrekraftig ).Derimoternæringenrelativtsamletrundtattiltakene(løsningene)måvære smarte,dvs.lønnsomme. TilsvarendebørRollagkommuneogVegglifjelltaetansvarforsinegenutvikling.EnframtidigutviklingpåVegglifjellharpotensialettilåbliet ektebærekraftig reisemål.detkanforklaresmedatreisemåleterungtogeriforkantavdenstoreutviklingen.myekantaleforatenslikutviklinglangtpåveikanvære profildannendeforvegglifjell,ogkanskjeogsåetpreferertreisemålblantstadigmerbevisstegjester.allkunnskapsålangttyderpåatforbrukerneblirmer dedikerteisinevalgbasertpåmiljøvennlige(bærekraftige)reisemål. Nasjonaleføringer Regjeringensreislivsstrategi2007 Mål1:Øktverdiskapingoglønnsomhetireiselivsnæringen Mål2:Levedyktigedistriktergjennomflerehelårsarbeidsplasserinnenforreiselivsnæringen Mål3:Norge etbærekraftigreisemål Ellersfårbekrepetklimaogklimautfordringerbredomtalt.Klimablirknyttettildettredjeoverordnedemåletistrategien Klimaforliket2008 Norgeskalværekarbonnøytralinnen2050,mentiltakpåplassi2030 1/3karbonfangstihavbunnogskog;1/3andreteknologisketiltak;1/3kvotekjøp Fokuspåproduksjon,ikkeforbruk Reiselivetsomproblemetogløsningen Reiselivetharentredeltutfordringiforholdtilmåletomenbærekraftigutvikling Reiselivetsomdelavbærekraftproblemet Reiselivetsomofferforenikke bærekfraftigutvikling Reiselivetsomendelavbærekraft løsningen Hemsedal, Side 8

9 Hvaerenbærekraftigutvikling? Vegglifjell NHOisamarbeidmedInnovasjonNorgehar oversatt UNWTOsinebærekraftprinsipper.PrinsippenebyggerpåElkington s Tripplebottomline teori. Prisnippeneerdeltinni3bærendeakser;1)Natur,kulturogmiljø,2)Sosialeverdierog3)Økonomi. Noeavdenopprinneligeideenlåiatmannærmestkunnerapportereenformforbunnlinjeogsåpåakse1)og2),tilsvarendeøkonomi.Dettevillebidratilå indikere/måleenbærekraftigutvikling. Deterviktigåpoengtereatdenstørstemiljømessigeutfordringenerklimaogklimaendringen.Detteermyeavmotivasjonenbakutviklingenavde10 bærekraftprinsippene.modellennedenforindikererenstadigbratterekurveifmglobaloppvarming.deterbredenighetomatoppvarmingenerforsterket gjennommenneskeskapteco2utslipp.enslikutviklingkanvanskeligfortsette.forskereerenigeomatdetvilkunnebliennsterkereglobaloppvarmingrundt polpunktene.detergjortulikescenariopåeffektenavtemperaturstigninger.vedenøkningavtemperaturpå2graderkanenventesegbådevinnereogtapere. Vedtemperaturstigningover3graderkanenforventebaretapere. Viseralleredeklareendringerinnenforskiturismeverdenrundt.Destinasjonersomførvarviktigeogsentrale,ernåforsvunnetelleriferdmed.AspeniUSAeret eksempelpåendestinasjonsomdetosisteårenehahattendramatisknedgangsomfølgeavmildevintre(les;markedetforsvinner).vitrengerikkegålengerenn tilegetlandforåpekepånegativeeksempler,særligpåvestlandet. Hemsedal, Side 9

10 Bærekraftprinsippene Modellennedenforlisteroppde10bærekraftprinsippenesomNorgesålangtsamlersegomkring.Begrepet klima vilkommesterkereinnimodellen. Modellenindikererikkeatenbedriftellerdestinasjonerbærekraftigdersomdenkunerøkonomisklønnsom.Manmåkunne score påflereviktigeprinsipper, selvomdetikkeeksistererengittdefinisjonpåenbærekraftigdestinasjon.vegglifjellbørtamålavsegåutviklesegpåsentraleprinsipperinnenforalletre aksene. HvaerenbærekraftigutviklingforVegglifjell? Forslagtilvisjon,målogdelmålforVegglifjellsynliggjørensatsningavpååutvikleetbærekraftigdestinasjon. Vegglifjellbørsærligkonsentreresegomfølgende; Tavarepåogrespekterenatur,kultur/tradisjonerogmiljø Bidratilkoordinertekollektivetransportordningertilåfrareisemålet Lokalverdiskaping Lokalstyring Enlønnsomdestinasjonmåltprbedriftoggjennomringvirkningerlokaltogregionalt Hemsedal, Side 10

11 Forslagtilhvilkebærekraftsprinsippersombørværeprioriterte Hemsedal, Side 11

12 Hemsedal, Side 12