Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1."

Transkript

1 ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget /10 Plan og økonomikomitéen /10 Kommunestyret Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1, datert , revidert , med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser datert , revidert , vedtas med følgende justeringer av plankartet: - Boligområdene B2A og B2B tas ut av planen slik at planens begrensning blir identisk med avsatt areal til boligformål i kommuneplanens arealdel. Reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende. Forslaget til utbyggingsavtale vedtas Planutvalget Møtebehandling: Underskrevet utbyggingsavtale og erklæring fra grunneier ble utdelt i møtet. Administrasjonen fremmet følgende tilleggsforslag til reg.best. 3 pkt. 10: Dersom det påvises kvikkleire/sensitive masser i grunnen, må det gjøres en særskilt vurdering av områdestabilitet og eventuelle behov for sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Rådmannens forslag til vedtak m/tillegg ble enstemmig vedtatt. PLA-042/10 Vedtak: Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1, datert , revidert , med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser datert , revidert , vedtas med følgende justeringer av plankartet: - Boligområdene B2A og B2B tas ut av planen slik at planens begrensning blir identisk med avsatt areal til boligformål i kommuneplanens arealdel.

2 Reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende. Tillegg til reg.best. 3 pkt. 10: Dersom det påvises kvikkleire/sensitive masser i grunnen, må det gjøres en særskilt vurdering av områdestabilitet og eventuelle behov for sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Forslaget til utbyggingsavtale vedtas Plan og økonomikomitéen Møtebehandling: Per Manvik framsatte følgende forslag: Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1, datert , revidert , med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser datert , revidert , vedtas Turveien reguleres helt ned til Fv 59 og reguleringsformål endres til friluftsområde Forslag til utbyggingsavtale vedtas Dersom det påvises kvikkleire/sensitive masser i grunnen, må det gjøres en særskilt vurdering av områdets stabilitet og tiltak må iverksettes Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag og Per Manviks forslag. Per Manviks forslag ble anbefalt vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 6 = Frp., H, Ap. 3 = LL, Sp., V PØK-008/10 Vedtak: Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1, datert , revidert , med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser datert , revidert , vedtas Turveien reguleres helt ned til Fv 59 og reguleringsformål endres til friluftsområde Forslag til utbyggingsavtale vedtas Dersom det påvises kvikkleire/sensitive masser i grunnen, må det gjøres en særskilt vurdering av områdets stabilitet og tiltak må iverksettes Kommunestyret Møtebehandling: Hiam Al-Chirout framsatte følgende tilleggsforslag:

3 Utbygger pålegges å legge til rette for alternativ, bærekraftig energi, jf. varmeplanen utarbeida for området. Nærvarmeledninger må legges samtidig med annen infrastruktur (vann, avløp, elektriske kabler m.v.) under opparbeidelsen av området. Finn Øivind Gabrielsen tok opp rådmannens forslag i saken. Det ble votert alternativt mellom plan- og økonomikomiteens innstilling og Finn Øivind Gabrielsens forslag. Plan- og økonomikomiteens innstilling ble vedtatt med 19 mot 16 stemmer. 19 = H, Frp., Kr.F., 2 Up. 16 = LL, Ap., Sp., SV, V Det ble votert over Hiam Al-Chirouts tilleggsforslag som falt idet 16 stemte for og 19 mot. 19 = H, Frp., Kr.F., 2 Up. 16 = LL, Ap., Sp., SV, V KST-018/10 Vedtak: Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1, datert , revidert , med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser datert , revidert , vedtas Turveien reguleres helt ned til Fv 59 og reguleringsformål endres til friluftsområde Forslag til utbyggingsavtale vedtas Dersom det påvises kvikkleire/sensitive masser i grunnen, må det gjøres en særskilt vurdering av områdets stabilitet og tiltak må iverksettes SAKSBEHANDLER: leder av arealplanseksjonen Hege Eick SAMMENDRAG Forslagsstiller Lomme Eiendom AS fremmer et privat reguleringsforslag for del av gbnr. 4044/1 Brunlaskogen vest for Fv 59 Brunlaveien mellom Larvik og Stavern. 66,2 daa av planforslaget er satt av som framtidig byggeområde for bolig i kommuneplanens arealdel for perioden I sydvest tar planforslaget med seg et område på 11,5 daa som i arealdelen er satt av som LNF B. Planforslaget legger seg med dette inn mot den definerte markagrensa i kommuneplanens arealdel. Planforslaget legger nå til rette for bygging av 72 boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og 4-mannsboliger. Antallet boenheter ble redusert fra rundt 120 til 87 før offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn er det foretatt en reduksjon på ytterligere 15 boenheter, begrunnet i flere eneboliger og færre 2- og 4-mannsboliger. Det er satt av 4,7 daa til lekeområder innenfor planens avgrensning, varierende fra mindre lekeplasser til en større kvartalslekeplass/ballplass på 1,5 daa. Det planforslaget som nå legges fram for sluttbehandling tar i stor grad hensyn til de landskapsmessige kvalitetene i området, eksisterende turvegsystem, kommunaltekniske

4 krav, krav til leke- og uteoppholdsarealer og et større fornminneområde på 13,5 daa som er avdekket midt i avsatt boligformål. Skolekapasiteten ved Jordet skole Innenfor skolekretsen bor det 219 barn født i perioden Våren 2009 var det 343 elever fordelt på 14 klasser, og skolen har signalisert at de vanskelig kan ta i mot flere barn uten at skolens bygningsmasse tilrettelegges. Ut fra de tallene vi nå presenterer, er det grunn til å tro at elevtallet går ned ved Jordet skole. Likevel settes det gjennom utbyggingsavtalen et tak på utvikling av Brunlaskogen boligfelt slik at det ikke kan bygges mer enn 20 boenheter pr. år. Kulturminner Den 16. juni 2006 ble det gjennomført en arkeologisk tilleggsregistrering innenfor planområdet. Bakgrunnen for tilleggsregistreringen var funn av en steinalderboplass (ID 89053) i forbindelse med arkeologiske registreringer av reguleringsplan for Brunlaskogen i 2004 og den geografiske avgrensingen av denne lokaliteten. Fornminneområdet ble etter tilleggsregistreringen utvidet og har nå en utstrekning på 13,5 daa. For utbygger er det ikke aktuelt å gjennomføre en arkeologisk utgravning da dette vil være svært kostbart. Det avsatte området vil ha stor verdi med tanke på rekreasjon og fri lek. Energi Det er utarbeidet en varmeplan for boligområdet i tråd med 1.6 punkt 3 i kommuneplanens arealdel. Varmeplanen viser at det vil være mulig å oppnå lønnsomhet i et flisfyringsanlegg for området Brunlaskogen i Larvik kommune. For Larvik kommune er bruk av alternative energikilder i større, nye boligområder upløyd mark. Gjennom kommuneplanens arealdel signaliseres det imidlertid at kommunen har store ambisjoner. Av bestemmelsen i 1.6 går det ikke fram om det, hvis lønnsomhet kan oppnås, skal stilles krav fra kommunen om bruk av alternativ energikilde. Dette er derfor et punkt som må drøftes politisk. Lønnsomheten i prosjektet er avhengig av at nærvarmeledningene legges i forbindelse med opparbeidingen av området. Tiltakshaver selv signaliserer at han ønsker å stå fritt med tanke på å etablere et flisfyringsanlegg for området. Grunnen til dette er i all hovedsak at han mener feltet vil ta flere år å bygge ut og at det vil bli en stor og usikker inngangsinvestering. Slik reguleringsbestemmelsene nå er formulert, stilles det ikke krav om realisering av et flisfyringsanlegg for området. Alternativ løsning Alternativet er å vedta det innsendte planforslaget. Dette er i tråd med Planutvalgets enstemmige vedtak i sak 323/08. Ved å velge denne løsningen aksepterer Planutvalget at 11,5 daa satt av som LNF B-område i kommuneplanens arealdel, omdisponeres til boligformål. Det vises for øvrig til avsnittet Alternative løsninger. Tiltakshaver mener man bør akseptere en utvidelse av boligområdet. Hovedgrunnen til dette er at fornminneområdet har blitt 13,5 daa noe som har ført til at store deler av det arealet som var avmerket som byggeområde i arealdelen, likevel ikke lar seg bygge ut. For å kompensere for dette ønsker man å ta i bruk 11,5 daa satt av som LNF B. I høringsperioden har Fylkeslandbruksstyret kommet med innsigelse til omdisponering av 11,5 daa fra LNF B til boligformål. Hvis Planutvalget går for den alternative løsningen, må

5 reguleringsplanen til mekling hos Fylkesmannen i Vestfold for mulig avklaring av innsigelsen før saken går til Kommunestyret. Underskrevet utbyggingsavtale og grunneiers erklæring legges fram i Planutvalgets møte. HANDLINGSROM Planen behandles som en privat reguleringsplan etter PBL s Planen behandles etter gammel lov i og med at den ble lagt ut til offentlig ettersyn før 1. juli ,2 daa av planforslaget er satt av som framtidig byggeområde for bolig i kommuneplanens arealdel for perioden I sydvest tar planforslaget med seg et område på 11,5 daa som i arealdelen er satt av som LNF B. Planforslaget legger seg med dette inn mot den definerte markagrensa i kommuneplanens arealdel, oransje strek på kartet under. Virkeområdet for RPR-Oslofjorden følger Fv 59 forbi det nye boligområdet. Planområdet ligger derfor like utenfor virkeområdet. Fra kommuneplanens arealdel for perioden siteres følgende paragrafer:

6 1.6 pkt. 3: Før 1. gangs behandling av kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner over 15 enheter skal det foreligge en varmeplan for området basert på mulighetene for ny, fornybar energi. Muligheter for nærvarmeanlegg eller tilknytning til fjernvarmeanlegg skal synliggjøres i varmeplanen. 1.7 pkt. 1: Planlagte byggeområder for boliger, hytter, campingvogner, institusjoner og permanente arbeidsplasser skal ikke ligge innenfor en sone som overskrider et magnetfelt på 0,4 mikrotesla. 1.8 pkt. 1: Nye boliger, institusjoner og innendørs arbeidsplasser skal sikres mot radon jfr. TEK Areal og funksjonskrav for leke- og uteoppholdsarealer, pkt. 2: For boligbebyggelse skal det avsettes min. 150 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, hvorav en del av arealet skal være minst 7 x 12 meter. Arealet kan avsettes for hver enkelt boenhet, eller felles for flere boenheter. Felles oppholdsareal skal ligge i umiddelbar tilknytning til boenhetene. Uteoppholdsareal for den enkelte boenhet skal etableres i tillegg til leke- og friområder. 3.2 Funksjonskrav: Innenfor det avsatte lekearealet stilles det krav om: 1. Nærlekeplass Ved utbygging av mer enn 5 boenheter utløses krav om nærlekeplass. Inntil 10 boenheter skal ha et lekeareal på minimum 150 m2 med minimum bredde 7 meter og inntil 25 boenheter skal ha et lekeareal på minimum 300 m2 med minimum bredde 7 meter. Største avstand fra bolig til lekeplassen er i utgangspunktet 100 meter. 2. Kvartalslekeplass - Ballplass For hver 50. boenhet skal det reguleres inn et areal på min. 1,5 daa til kvartalslekeplass/ballplass. Største avstand fra bolig skal ikke overstige 250 meter, dersom ikke spesielle grunner foreligger. 3.3 Kvalitetskrav til uteoppholdsarealer, pkt. 1: Leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge skal avsettes før boliger og veier plasseres. Arealene skal velges ut slik at de gir mulighet for utfoldelse og kreativitet. 4 Krav til parkeringsplasser, pkt. 2: For boenheter skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass pr. boenhet og minimum 2 parkeringsplasser ekstra pr. 5 boenheter til fellesparkering. For rekkehus og eneboliger skal det avsettes minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet. 6 Byggeområder for helårsboliger, pkt. 1: Antallet boliger skal ha følgende tetthet: - Innenfor det langsiktige utbyggingsmønsteret minst 1,6 boenheter pr. daa Tettheten skal beregnes ut fra netto regulert tomteareal. Pkt. 5: Mellom dyrka mark og bolighusene skal det være en minsteavstand (buffersone) på 30 meter. Dette kan fravikes dersom det er stor høydeforskjell eller annen form for hensiktsmessig buffer. Pkt. 6: Ved utbygging av nye boligfelt skal det tas hensyn til omkringliggende utmarksarealer slik at det ikke oppstår store lys/skyggeproblemer. Pkt. 7: Garasjer maksimale høyde skal ikke overstige 5 meter når garasje ligger nærmere nabogrensen enn 4 meter. Maks størrelse skal være BRA = 50 m2. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (sept. 1989) slår fast at kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Arealer som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: er store nok og egner seg for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.

7 ESTETIKK Typemessig vil ikke bebyggelsen skille seg stort fra eksisterende bygninger i nabofeltene, med eneboliger, 2-mannsboliger og 4-mannsboliger. Det er i diskusjonene med utbygger/konsulent lagt stor vekt på å formidle viktigheten av å ta vare på de naturgitte kvalitetene i planområdet. Disse kvalitetene bør gjenspeiles gjennom valgt arkitektur. For eneboligområdene B5, B6 og B7 skal alle boliger plasseres slik at de harmonerer med eksisterende terrengform. Flate tak tillates dersom alle boligene i samme felt har det. Feltene B2A, B2B og B3 har etter høringsperioden endret struktur fra eneboliger i kjede (rekkehus) og 2-mannsboliger til frittliggende eneboliger på små tomter. For byggeområdene B1, B4 og B8 er det nedfelt i bestemmelsene at bebyggelsen skal ha en enhetlig utforming med tanke på volumoppbygging, takform, material- og fargebruk. Bebyggelsen skal byggemeldes samlet for hvert felt. Det er mulig arkitekturen lar seg utfordre i større grad enn det som kommer til uttrykk i bestemmelsene. Det vurderes som viktig å skape gode og moderne boliger som tar opp i seg områdets naturkvaliteter. Miljøaspektet i området kan også i større grad spilles på. Tetthetskravet på minst 1,6 boenheter pr. daa i kommuneplanens arealdel er oppfylt når vi beregner ut fra netto regulert tomteareal. Med 40,2 daa byggeområder og 72 boenheter vil det innenfor planområdet bli ca. 1,8 boenheter pr. daa. MILJØFAKTORER I Larvik kommunes miljøpolicy er hovedmålet at Larvik skal være et bærekraftig lokalsamfunn. Oppmerksomheten skal spesielt rettes mot bl.a.: Redusere energiforbruk og utslipp gjennom planlegging og prosjektrammer Redusere behovet for bruk av privatbil Langsiktig forvaltning av dyrkbar jord og vern av kulturlandskapet Hindre nedbygging av matjord gjennom effektiv arealdisponering Sikre naturverdiene gjennom arealplanlegging på overordnet og detaljert nivå Sikre opplevelsesrike grøntarealer for barn Allmenn ferdsel i utmark og naturbasert rekreasjon og friluftsliv Forholdene drøftes i avsnittet Vurderinger og konsekvenser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Nye kommunaltekniske anlegg som følge av utbyggingen (jfr. utbyggingsavtale) overtas av Larvik kommune når disse er ferdige og godkjent. Dette gjelder anlegg for veg, vann- og avløp som bygges i tråd med kommunens vedtatte normer. De kommunaltekniske anleggene for - veg, herunder hovedatkomst med nødvendige vann- og avløpsledninger fra hovedveg og fram til boligfeltet, og

8 - de interne anlegg for veg, vann, avløp, fellesarealer herunder lekeplasser, felles atkomstveger, parkeringsplasser og lignende, skal utføres etter følgende retningslinjer og bestemmelser: - kommunens VA-norm, - kommunens Vei-norm, - kommunens Gatelys-norm og - kommunens retningslinjer for lekeplasser og friområder. I tilknytning til realisering av planforslaget stilles det krav om oppsetting av støyskjerm mot Fv 59. Tiltakshaver må bekoste støyskjermen men offentlig vegholder skal ha det framtidige vedlikeholdet av skjermen. Ut over dette har saken ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. FAKTISKE OPPLYSNINGER Saken gjelder Med dette legges forslag til reguleringsplan for Brunlaskogen frem for 2. gangs behandling. Tiltakshaver/forslagsstiller Forslagsstiller Prosam Eiendom AS fremmer et privat reguleringsforslag for del av gbnr. 4044/1 Brunlaskogen vest for Fv 59 Brunlaveien. Grunneiere Gbnr. 4044/1 eies av Hans Flesche. Gbnr. 9059/1 eies av Vestfold fylke ved vegsjefen. Gbnr. 4044/246 eies av Bjørn E Nilsson AS. Gbnr. 4044/386 er registrert som fellesareal for eiendommene i Brunlafeltet (vest for Fv 59). Gbnr. 4044/430 eies av Ann-Mari og Karl J Sigvard Johansson. Gbnr. 4044/431 eies av Iren og Bjørn Arvid Giller. Gbnr. 4044/432 eies av Gry Wenche Nilsson og Per Olav Tøssebro. Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for bygging av 73 boenheter. Planstatus i området Planområdet er i dag uregulert. Det arealet som nå reguleres er ikke fullt ut i tråd med det arealet som er avsatt til fremtidig byggeområde for boligbebyggelse i gjeldende arealdel av kommuneplanen. Mot vest er planområdet utvidet i forhold til det avsatte formålet. Her legger planforslaget seg inn mot den vedtatte markagrensa i kommuneplanens arealdel og man omdisponerer dermed 11,5 daa LNF-B til framtidig boligformål. Varsling Planarbeidet ble varslet ved annonse i Østlands-Posten den Varslingsbrevet tii naboer ble sendt den Offentlige etater ble varslet pr. brev den Det kom inn 4 merknader. Tilleggsvarsel ble sendt 3 naboer øst for Brunlaveien den Grunnen til dette er at gang-/sykkelvei og fortau ikke ble varslet i Det kom inn 2 merknader. Tidligere saksgang

9 Reguleringsplanen/bebyggelsesplan ble 1.gangs behandlet i Planutvalget den som sak 323/08. Følgende vedtak ble fattet (enstemmig): 1. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-1 legges forslag til reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1, datert , med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn etter at følgende justeringer av plankartet er gjennomført: - Turvegen reguleres helt ned til Fv 59 og reguleringsformålet endres til Friluftsformål. Forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn. 2. Før 2. gangs behandling skal de punktene som er listet opp i avsnittet Konklusjoner/videre arbeid være utredet/avklart. Rådmannen hadde i forslag til vedtak inne et punkt om at boligområdene B2A og B2B skulle tas ut av planen slik at planens begrensning ble identisk med avsatt areal til boligformål i kommuneplanens arealdel. Dette punktet ble ikke vedtatt av Planutvalget. Planforslaget lå ute til høring i perioden Det kom inn 9 merknader. Konsulentens beskrivelse av planområdet (til 1. gangs behandling) Planområdet er på ca. 80 daa og ligger i tilknytning til nåværende bebyggelse på Brunlafeltet mellom Larvik og Stavern, vest for Fv 59, Brunlaveien. Området er i hovedsak lett kupert, men med flatere partier mot fylkesveien og i sydvest. Området grenser i syd-øst mot fylkesveien. Mot øst avgrenses området av en bratt åskant, og mot vest og nord-vest mot skogsområder (Brunlaskogen). Området ligger således lunt og solrikt til. Mellom planområdet og skogsområdene er det etablert en tursti som blir opprettholdt med noen mindre justeringer. Det er ikke kjent at området i dag brukes til lek av barn og unge. Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet i dag. Arkeologiske undersøkelser har avdekket en steinalderboplass sentralt i området, og denne avsettes til bevaring i samråd med Vestfold fylkeskommune. Eventuelle radonforekomster er ikke kjent, men håndteringen av dette tas inn i bestemmelsene. Vann, avløp og strøm finnes i eksisterende Brunlafelt. Avløpet kan enten pumpes opp hit eller legges i selvfall over jordene mot syd-øst til hovedledning. Reguleringsformål Arealet innenfor planens begrensning reguleres til (jfr. PBL s 25): I Byggeområde frittliggende småhusbebyggelse 29,0 daa Byggeområde konsentrert småhusbebyggelse 11,2 daa II Landbruksområde inkl. fareområde høyspentledning 10,3 daa III Offentlige trafikkområder kjøreveg 9,6 daa Offentlige trafikkområder annen veggrunn 5,2 daa Offentlige trafikkområder gang-/sykkelveg 0,7 daa IV Friområder turveg 2,3 daa VI Spesialområder frisiktsone ved veg 0,4 daa Spesialområder annet spesialområde 0,3 daa Spesialområde - bevaring av fornminne i komb. med landbruk 13,5 daa

10 VII Fellesområder felles avkjørsel 0,3 daa Fellesområder felles parkeringsplass 1,0 daa Fellesområder felles lekeareal for barn 4,7 daa Fellesområder felles grøntanlegg 2,9 daa Sum 91,1 daa Beskrivelse av planforslaget (en redigert versjon av konsulentens beskrivelse) I forslaget til reguleringsplan er de forskjellige byggeområdene betegnet B1 til B9. Områdene B1 til B5, samt B9 og østre del av B6, beliggende nærmest avkjøringen, er tenkt utnyttet til rekkehus, kjedehus, 2-mannsboliger og lignende i inntil 2 etasjer. Områdene B6, B7 og B8 er planlagt utnyttet med eneboliger. Planforslaget er en detaljert plan. Til sammen er det planlagt 87 boenheter og netto arealer avsatt til byggeområde er ca 34,4 daa. Felles lekearealer er avsatt med ca.7,8 daa. Felt B1, B3 og B4: 10,4 daa, BYA 35 %. Områder med konsentrert bebyggelse, 10,4 daa, rekkehus/kjedehus. Bebyggelsen tenkes oppført i 2 etasjer, og med til sammen 29 leiligheter. Boligene har separate garasjer ved atkomst og sentral nærlekeplass på 2,0 daa i tunet mellom felt B2 og B3. Felt B2A og B2B: 7,3 daa, BYA 35 %. Områder med konsentrert, ensartet bebyggelse. Områdene er planlagt utnyttet med boliger i 2 etasjer og med leiligheter vertikalt og horisontalt delt, til sammen 24 leiligheter. Det er avsatt felles nærlekeplass på 2,0 daa sentralt mellom boligene. Det kan settes opp garasje ved den enkelte bolig. Vestre rekke med boliger (B2A) er trukket 30 meter inn fra avgrensningen mot landbruksområdet. Avgrensningen her er sammenfallende med markagrensen i kommuneplanens arealdel. Felt B5 og søndre del av B6: 2,4 daa + del av B6. BYA 35% og 25%. Områdene er planlagt med konsentrert bebyggelse i inntil 2 etasjer med rekke/kjedehus, til sammen 8 leiligheter. Området har separat parkering. Feltene B6, B7 og B8: 13;9 daa (med fratrekk for de 3 søndre boligene på B6), BYA 25 %. Områdene er avsatt til eneboligbebyggelse med tomter varierende fra litt små til normal størrelse. Til sammen er det avsatt 14 tomter. Tomtene har parkering på egen grunn. Det er avsatt 2 felles nærlekeplasser på til sammen 0,6 daa i tilknytning til feltene. Felt B9: 1,9 daa. BYA 35 %. Området tenkes utnyttet til 4-manns boliger i 2 etasjer, alternativt utnyttet til 2-manns boliger hvorav nedre etasje er underetasje, for å utnytte terrengfallet. Til sammen 12 leiligheter. (Med 2- manns, -6 leiligheter). Området har felles parkering ved atkomst, under kraftledning. Felles lekeplass på 0,5 daa er avsatt innerst i området. Lekeplasser og annen grønnstruktur I tillegg til de 5 nærlekeplassene er det avsatt 2 kvartalslekeplasser på 5,2 daa, hvorav den ene kan inneholde en mindre balløkke.

11 Steinalderboplassen er avsatt som landbruksområde - bevaring, 13,5 daa, og vil danne en sammenhengende grønn lunge mot stien og skogsområdene vestenfor. Samlet felles lekeareal utgjør ca 7500 m2, og dette tilsvarer ca. 86 m2 pr boenhet. Atkomst vegløsninger Avkjørsel til planområdet er fra Brunlaveien, Fv 59, på et punkt hvor siktforholdene er gode. Hovedatkomstveien deler seg straks inne i feltet. Funnet av steinalderboplassene, samt avstanden til markagrensa har vært medbestemmende for valg av veisystem. Boligfelt B9 har felles parkering. De øvrige feltene har direkte avkjørsel til boligveiene. Det er planlagt gangvegatkomst til feltet på østsiden av Brunlaveien, og tilknyttet gangveisystem fra Brunlafeltet, bl.a. til skolen. Gangveien krysser Brunlaveien ved opphøyet gangfelt nord for avkjøringen, og det er fortau/gangveisystem fram til områdene nærmest Brunlaveien. Avstand til barneskolen er ca m og til ungdomsskolen ca 1,5 km i luftlinje. Endringer av reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene og forslagsstillers vurdering av endringene Det er gjort følgende endringer på reguleringskartet etter høringsperioden: Boligområdene B2A og B2B: Endret fra 2- og firemannsboliger til eneboligtomter. Boligområdene B5 og B6 er slått sammen og B5 er endret fra eneboliger i rekke til eneboligtomter. Boligfelt B9 benevnes nå B8 og antall boenheter er redusert fra 12 til 8. Garasjene på FAG1 skal bygges som dobbeltgarasjer og ikke i to sammenhengende rader som i forrige forslag til plan. Internveg 3 og internveg 5 er slått sammen til en felles veg gjennom området, noe som innebærer en annen arrondering av tidligere boligfelt B7, nå B6. Lekearealene F6 og FL4 er tatt ut av planen. Lekeareal FL2 er redusert fra 2,4 daa til 1,5 daa. Felles grøntanlegg F2 har blitt noe redusert og benenes nå F1. Lekeareal FL5 benevnes nå FL4 og er redusert i størrelse. Felles grøntanlegg F4 er tatt ut av planen. Avkjørsel, vei 4, er tatt ut av planen. Forslagsstiller har følgende syn på de endringer som er gjort: Det er enighet mellom tiltakshaver og Larvik kommune om endringene. Det er gjort følgende endringer i reguleringsbestemmelsene etter høringsperioden: Teksten i kursiv er ny. 3 Fellsbestemmelser, pkt. 1: Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Den viste plassering av bebyggelse er veiledende. Garasjer kan plasseres inntil 1,0 m fra tomtegrense mot nabo, og plasseres inntil 2,0 m fra regulert veggrense dersom biloppstilling i garasje legges parallelt med bilveg. Det monteres snøfanger på garasjetak mot naboeiendom når garasjen plasseres 1,0 meter fra nabogrense. 3 Fellesbestemmelser, pkt 9: Det skal dokumenteres at verdier for radon blir lavere enn tillatt grenseverdi, enten ved måling eller ved bygningsmessige tiltak. 3 Fellesbestemmelser, pkt. 10: For boenheter innenfor område B1 og B3 samt for tomtene tilhørende de 3 tomannsboligene i syd innenfor felt B4, skal det foretas en grunnundersøkelse som skal angi fundamenteringsløsninger for disse boenhetene. Grunnundersøkelsene skal gjennomføres før man starter detaljprosjektering av boligene.

12 3 Fellesbestemmelser, pkt. 11: Før igangsettingstillatelse gis for boligene innenfor felt B6, skal det gjennomføres en fagkyndig undersøkelse av det bakenforliggende fjellets beskaffenhet samt eventuell rasfare. Eventuelle sikringstiltak skal foreslås. 3 Fellesbestemmelser, pkt. 12: Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at det kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. 4 Byggeområder for boliger, pkt. 5 vedr. garasjer: Maks mønehøyde er 5,0 meter. 4 Byggeområder for boliger, pkt. 8 vedr. garasjer: Garasjer på B1 skal fortrinnsvis bygges som dobbeltgarasjer med maks bruksareal 50 m2. Garasjer på B4 skal ikke ha større bruksareal enn 30 m2. Maks mønehøyde for garasje er 5 meter 6 Fareområder, pkt. 1: Det tillates anlagt parkering og garasjer innenfor faresonen for høyspentledningen. Søknad om oppføring av garasjer under kraftledningene skal sendes Skagerak Energi AS for godkjenning. 7 Spesialområder, pkt. 1: Innenfor område avsatt til frisiktsone ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. 7 Spesialområder, pkt. 3: Område L1 reguleres til spesialområde for bevaring av kulturminne i kombinasjon med landbruk. Området skal ivareta ID boplassområde fra steinalder. Kulturminnet er automatisk fredet etter kulturminneloven. Det er ikke tillatt å gjøre noen form for varige eller midlertidige inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre eller på annen måte utilbørlig skjemme det fredete kulturminnet eller framkalle fare for at dette skal skje. Skjøtsel og hogst innenfor bevaringsområdet må avklares med kulturminneforvaltningen. 8 Fellesområder, pkt. 5: På FAG1 kan det settes opp 4 stk dobbeltgarasjer, hver på inntil 50 m2. Garasjene skal harmonere med bygningsmassen på B8 med tanke på form, materialbruk og farge. Maks mønehøyde for garasjer er 5 meter 9 Rekkefølgebestemmelser, pkt. 1:Gang-/sykkelveg langs fylkesvei 59 inkl. gatelys, fartsdempende tiltak, fotgjengerkryssing, skilting, støyskjerm etc. skal være opparbeidet før 1. boenhet får ferdigattest. 9 Rekkefølgebestemmelser, pkt. 3: Gangforbindelsen mellom FA1 og det etablerte Brunlafeltet skal være opparbeidet når veganlegget fram til rundkjøringen er kjørbar. 9 Rekkefølgebestemmelser, pkt. 4: Den enkelte nærlekeplass med utstyr skal være ferdig opparbeidet før 1. boenhet i det utbyggingsområdet den hører til, får ferdigattest. 9 Rekkefølgebestemmelser, pkt. 6: Støyskjermer skal etableres som vist på plankartet før 1. boenhet får ferdigattest. Skjermenes høyde skal være cote 48,4 m.o.h ved B1, 2,4 m over veiens høyde ved F2, og 2,0 m over veiens høyde ved eksisterende boliger øst for Brunlaveien. Forslagsstiller har følgende syn på de endringer som er gjort: Det er enighet mellom tiltakshaver og Larvik kommune om endringene. ALTERNATIVE LØSNINGER Alternativet er å vedta tiltakshavers forslag til reguleringsplan, vedlegg 2. Planutvalget gjorde enstemmig vedtak om dette i sak 323/08. Ved å opprettholde tidligere vedtak aksepterer Planutvalget at 11,5 daa satt av som LNF B-område i kommuneplanens arealdel, omdisponeres til boligformål. Det finnes planfaglige argumenter for en slik helhetsløsning: - Planforslaget legger seg opp mot den vedtatte markagrensa i kommuneplanens arealdel. Vi kommer derfor ikke til å bli presentert for flere reguleringssaker i dette

13 området med tanke på en eventuell utfylling mellom avgrensningen av boligområdet i arealdelen og vedtatt markagrense. - Vi får en god arrondering av det sydvestre boligområdet i planen ved at infrastrukturen; veg, vann og avløp, enkelt legges i et rundsystem. Tiltakshaver mener man bør akseptere en utvidelse av boligområdet. Hovedgrunnen til dette er at fornminneområdet har blitt 13,5 daa noe som har ført til at store deler av det arealet som var avmerket som byggeområde i arealdelen, likevel ikke lar seg bygge ut. For å kompensere for dette ønsker man å ta i bruk 11,5 daa satt av som LNF B. Fylkeslandbruksstyret har kommet med innsigelse til omdisponering av 11,5 daa LNF B- område til boligformål, se vedlegg 6. Hvis Planutvalget går for den alternative løsningen, må reguleringsplanen til mekling hos Fylkesmannen i Vestfold for mulig avklaring av innsigelsen før saken går til Kommunestyret. VURDERINGER OG KONSEKVENSER Innkomne uttalelser Rektor ved Jordet skoles uttalelse datert 9. januar 2009 Skolen har pr. dags dato 343 elever fordelt på 14 klasser. Det er meget høyt elevtall i klassene (snitt 25). Skolen har i dag ikke rom til flere klasser. Det har vært en vekst i elevtallet de senere år. Skolen har derfor svært begrenset mulighet til å ta i mot elever fra dette boområdet uten at skolen får utvidet areal. For øvrig er skolen fornøyd med de områdene som er merket L1 og L2 da det er områder skolen bruker til turområde i dag. Saksbehandlers vurdering: Nye kjøringer av demografiske data viser at det i skolekretsen bor 219 barn som er født i årene Det er derfor grunn til å tro at antallet elever ved Jordet skole er på vei ned. Til tross for dette settes det et tak på utbyggingen av Brunlaskogen boligfelt på 15 boenheter pr. år. Jørn Andersens uttalelse datert 10. januar 2009 Gjør oppmerksom på at Jordet skole ikke har kapasitet til å ta i mot veldig mange nye elever. Slik man forstår det, ligger planene om en ny skole på Brunla langt fram i tid. Dette er ikke et innspill mot utbygging på Brunlaskogen, men det bes om at det tas hensyn til at barna også skal gå på skole. Det må være en plan på hvordan man tar i mot 50 nye elever på en skole som er nærmest full allerede. Peker på at Agnes-området også sogner til Jordet skole. Dersom man går for varige løsninger med flytting av elever eler utbygging, vil dette enten påvirke skolebruksplanen eller fritt skolevalg, noe som vel krever politisk behandling på andre områder. Saksbehandlers vurdering: Se vurderingene til rektors uttalelse. Skagerak Energis uttalelse datert 16. januar 2009 Skagerak Nett eier og driver en 132 kv ledning som går fra Bergeløkka til Brunla 1 og 2. For denne ledningen har vi en klausulert trasébredde på 36 meter, målt 18 meter vinkelrett og vannrett ut fra senterlinjen til begge sider. Hvert enkelt prosjekt som skal bygges under våre kraftledninger og innenfor byggeforbudsbeltet, skal sendes oss til godkjenning.

14 Bestemmelsen for offentlig vei gjelder også for parkeringsplass, gangvei, fortau og sykkelvei. Høyde over vei, parkeringsplass, sykkelsti og fortau er 6,5 meter + D el. Kryssing tillates over bygninger med ca. 50 m2 grunnflate eller mindre, som ikke benyttes for boligformål og hvor det bare leilighetsvis og kortvarig oppholder seg mennesker. Rekkegarasjer i ubrennbar utførelse kan godkjennes på visse vilkår. Bestemmelsen om nærføring av bygninger tar på den ene siden hensyn til beskyttelse av bygningene mot nedfallende ledninger og til skjemmende ledningsføring. På den andre side tar den også hensyn til beskyttelse av ledningene ved brann i bygningene. Beplantning under våre ledninger er ikke ønskelig, men noe innslag av seinvoksende løvtrær kan godtas. For ytterligere detaljer, se brevet. Saksbehandlers vurdering: På felt FAG1 og i byggeforbudsbeltet reguleres det inn 4 stk dobbeltgarasjer, hver på inntil 50 m2. Av reguleringsbestemmelsenes 6 Fareområder framgår det at bygging av garasjer under kraftledningene skal godkjennes av Skagerak Energi AS. Norges vassdrags- og energidirektorats foreløpige uttalelse datert 29. januar 2009 NVE har ikke informasjon om skredfare i det aktuelle planområdet, men viser til at det er kartlagt soner med fare for kvikkleireskred i andre deler av kommunen som er under marin grense. NGU s løsmassekart viser at det er partier med marine avsetninger og fjell i planområdet. I henhold til saksutredningen skal det gjøres en kartlegging av om det finnes kvikkleire i planområdet før planen kommer til 2. gangs behandling. Dersom det påvises kvikkleire og terrengforholdene er slik at skred kan inntreffe, må dette innarbeides i plankart og bestemmelser. NVE har ikke grunnlag for å gi en endelig uttalelse til planen før undersøkelsen om kvikkleire foreligger. Vi ber om å få denne tilsendt når den foreligger slik at vi kan gi uttalelse før 2. gangs behandling. Saksbehandlers vurdering: Av reguleringsbestemmelsenes 3 Fellesbestemmelser, pkt. 10 framgår følgende: For boenheter innenfor områdene B1, B2A, B2B og B3 samt for tomtene tilhørende de 4 tomannsboligene i syd innenfor felt B4, skal det foretas en grunnundersøkelse som skal angi fundamenteringsløsninger for disse boenhetene. Grunnundersøkelsene skal gjennomføres før man starter detaljprosjektering av boligene. Da saken gikk i trykken hadde saksbehandler ikke fått NVE i tale med tanke på å få bekreftet om formuleringen i bestemmelsen er dekkende, til tross for gjentatte henvendelser. Gry Wenche Nilssons uttalelse datert 31. januar 2009 Søknad om utsatt høringsfrist sendt Vedr. gang-/sykkelvei på østsiden: Er ikke enig i at det er hensiktsmessig med to fotgjengeroverganger på denne strekningen. Det er en svakhet ved planen at utbygger ønsker gang-/sykkelvegen flyttet til andres eiendom i stedet for sin egen. Det er heller ikke lagt en plan for hvordan en har tenkt seg ferdsel for myke trafikanter til/fra for eksempel Brunla ungdomsskole. Det virker som om planen ikke ivaretar denne gruppens behov. Utbygger eier det øvrige området på østsiden av det nye feltet og det burde vært tenkt gjennom muligheten for å anlegge en gangvei over dette området og knytte seg til

15 eksisterende gang-/sykkelvei gjennom skogen til Brunla ungdomsskole. Alternativt vil høyst sannsynlig elever som skal til Brunla ungdomsskole/stavern velge den trafikkfarlige veien forbi Brunla gård som verken har fortau eller gang-/sykkelvei. Økonomiske forhold: Er det sprengningsarbeidet som må utføres ved anleggelse på vestsiden det her siktes til? Hvilken pris er det beregnet til grunneiere som eventuelt vil miste deler av sin eiendom? Det er ingen kommentar i saksutreders vurdering i forhold til vårt forslag til et makeskifte med utbygger. Er det tatt stilling til dette? Det står heller ikke noe om egne forhandlinger for vår eiendom for å komme fram til en korrekt prisfastsettelse. Slutter oss til at skiltet 40-sone må starte før man kommer til nytt kryssområde sydfra. Det må gjennomføres en egen befaring for å se på hvordan fremtidig innkjøring via Brunlaveien kan løses for eiendommen. Hva aksepteres som økt støynivå i forhold til dagens situasjon? Vi ser at det ikke kommenteres vårt innspill vedrørende størrelsen på feltet som deler gang- /sykkelveien fra veien. Det er viktig for oss, da det vil avgjøre i hvor stor grad vår eiendom blir berørt av det endrede forslag til gang-/sykkelvei. Saksbehandlers vurdering: Gang-/sykkelvegen anlegges på østsida av Fv59 og som en forlengelse av den allerede bygde gang-/sykkelvegen på Brunlafeltet. Det er gjennomført en støyvurdering av de regulerte områdene innenfor planen. Konklusjonen er at det må settes opp støyskjerm eller voll langs bl.a. familien Nilssons tomt, se vedlegg 8. Tiltakshaver bekoster støyskjermen/vollen og offentlig vegholder vedlikeholder skjerm eller voll. Konsekvensen for eiendommen er at det ikke lenger blir mulig å kjøre inn fra Fv 59. Naturvernforbundet i Larviks uttalelse journalført 2. februar 2009 NiL vil i denne saken fokusere spesielt på viktigheten av at det anlegges gang- og sykkelveier når det planlegges nye utbyggingsområder. Vi ser på viktigheten av gode gangog sykkelveier som en like stor nødvendighet som veier generelt. Vi kan ikke se at en forlengelse av eksisterende gang- og sykkelvei med 190 meter på noen som helt måte er et tilfredsstillende tiltak. Det planlagte Brunlaskogen boligfelt burde ligge godt til rette for bruk av sykkel både i retning Larvik og Stavern og innen rimelig sykkelavstand fra Brunla ungdomsskole. Dette forutsetter imidlertid en forlengelse av planlagt gang-/sykkelvei i retning Stavern og fram til Foldvik-krysset hvor forhåpentligvis den lenge etterspurte gang- og sykkelvei fra Stavern til Helgeroa snart kommer. Planen sier at overvann føres til Brunlabekken. Dette bør skje via infiltrasjon/rensing, da Brunlabekken igjen kan bli en ørretførende bekk. Saksbehandlers vurdering: Vi slutter oss til Naturvernforbundets vurderinger knyttet til behovet for gang-/sykkelveg mot Brunla ungdomsskole og Stavern. Gang-/sykkelveg på strekningen aktualiserer seg som en følge av denne utbyggingen. Det er imidlertid urimelig at tiltakshaver skal ta den økonomiske belastningen det er å bygge flere kilometer gang-/sykkelveg. Realisering av et slikt prosjekt vil derfor bli en offentlig oppgave. Prosjektet er meldt inn til Kommunalteknikk. Vestfold fylkeskommunes uttalelse datert 2. februar 2009 Vestfold fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer av planområdet i 2004 og Undersøkelsesplikten ihht Lov om kulturminner 9 er oppfylt. Det ble påvist et

16 boplassområde fra steinalder (ID 89053) innenfor planområdet. Boplassen er automatisk fredet ihht kulturminneloven og vil bli liggende som et bevaringsområde i reguleringsplanen. Vi har følgende merknader til formål og bestemmelser: Stanse- og meldeplikten etter kulturminneloven 8 andre ledd første punktum må fanges opp i de generelle reguleringsbestemmelsene med følgende tekst: Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at det kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. I forslaget til reguleringsplan er området som omfatter ID på plankartet regulert til landbruk bevaring av fornminner. I forslaget til reguleringsbestemmelser står fornminneområdet oppført som spesialområde. Det er viktig at plankartet endres slik at fornminneområdet også her får status som spesialområde. For fornminneområdet anbefales det følgende tekst i reguleringsbestemmelsene: Området (S) reguleres til spesialområde for bevaring av kulturminne i kombinasjon med landbruk. Området skal ivareta ID boplassområde fra steinalder. Kulturminnet er automatisk fredet etter kulturminneloven. Det er ikke tillatt å gjøre noen form for varige eller midlertidige inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre eller på annen måte utilbørlig skjemme det fredete kulturminnet eller framkalle fare for at dette skal skje. Skjøtsel og hogst innenfor bevaringsområdet må avklares med kulturminneforvaltningen. Behovet for gang-/sykkelvei langs Brunlaveien er til stede. Det er i dag mange som ferdes langs denne veien og i fremtiden vil dette øke vesentlig som følge av denne utbyggingen. De utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen 5 sier at områder avsatt til utbyggingsformål ikke kan utbygges før bl.a. gang-/sykkelvei er tilfredsstillende etablert. Vi savner derfor at planen viser gang-/sykkelveg i retning Stavern og Brunla ungdomsskole, og fortsetter at dette blir fulgt opp videre. Saksbehandlers vurdering: Fylkeskommunens innspill til reguleringsbestemmelsene er tatt til følge. I tillegg er plankartets tegnforklaring endret slik at ID reguleres til Spesialområde bevaring av fornminne ID i kombinasjon med landbruk. For gang-/sykkelveg, se kommentarene til Naturvernforbundets uttalelse. Fylkesmannen i Vestfolds uttalelse datert 16. februar 2009 Det er bemerkninger til planforslaget som innebærer innsigelse fra fylkeslandbruksstyret. Fylkeslandbruksstyret behandlet saken i møte den 12. februar 2009 og avga følgende uttalelse (vedtatt med 4 mot 3 stemmer): Fylkeslandbruksstyret viser til landbruksdirektørens merknader. 1. Fylkeslandbruksstyret aksepterer omdisponering av LNF-område til turvei og gangog sykkelvei. 2. Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til den delen av reguleringsforslaget som innebærer omdisponering av LNF-område til boligformål (11,5 daa). Saksbehandlers vurdering: Møteboka følger i vedlegg 6.

17 Statens vegvesens uttalelse datert 25. februar 2009 I prinsippet er det uheldig å fravike kommuneplanens føringer for arealutviklingen i kommunen. Vi er tilfredse med løsningen som er valgt med planlagt gangveiatkomst til feltet på østsiden av Brunlaveien, og tilknyttet gangveisystem fra Brunlafeltet, bl.a. til skolen. Gangveien krysser Brunlaveien ved opphøyet gangfelt nord for avkjøringen, og det er fortau/gangveisystem fram til områdene nærmest Brunlaveien. Ønsket om å utvide/flytte sone 40 km/t slik at den starter før krysset inn til det nye boligområdet er omtalt i planbeskrivelsen. Endring av fartsgrense må vurderes som en egen sak og behandles hos oss etter vegloven. Denne reguleringsplanen vil kunne legges til grunn for et forslag om endring av fartsgrensen på stedet. Saksbehandlers vurdering: Tiltakshaver må selv følge opp flyttingen av sone 40 km/t mot Statens vegvesen. PLANFAGLIGE VURDERINGER Følgende tema har stått sentralt ved vurderingen av planforslaget Plan og prosjekt Store deler av planforslaget ligger innenfor arealavgrensningen for det avsatte byggeområdet i gjeldende arealdel av kommuneplanen. Et område i planforslaget utfordrer imidlertid arealdelen: - byggeområdene B2A og B2B er i sin helhet satt av som LNF B-område i gjeldende arealdel og ligger mellom avsatt byggeområde og avsatt markagrense. En skisse til planforslag ble sendt inn den 21. juni Planforslaget ble først sendt inn til behandling den 27. oktober Det innsendte planforslaget har vært gjennom mange diskusjons- og korreksjonsrunder og dialogen mellom Larvik kommune og utbygger/konsulent har vært god og konstruktiv. Antallet boenheter er redusert fra rundt 120 til 87 ved offentlig ettersyn til 72 i foreliggende planforslag. Det planforslaget som nå legges fram, tar i stor grad hensyn til de landskapsmessige kvalitetene i området; eksisterende turvegsystem, krav til leke- og uteoppholdsarealer og et større fornminneområde på 13,5 daa som er avdekket midt i avsatt boligformål. Før 1. gangs behandling ble det utarbeidet en varmeplan for boligområdet i tråd med 1.6 punkt 3 i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver ønsker ikke å være forpliktet til å benytte alternativ energikilde vannbåren varme. Det stilles derfor ikke krav om dette i reguleringsbestemmelsene. Behov for innmåling av grenser Eiendomsgrensa mot nord er nå målt inn og kartet er korrigert i tråd med endringen i grenseforløpet. Eiendomsgrensa til gbnr. 4044/430 som grenser inn mot gang-/sykkelvegen i øst, er også målt inn. De øvrige eiendomsgrensene som berører eller falle innenfor planområdet er koordinatfestet tidligere. Lokaliseringsfaktorer Brunlaskogen boligfelt ligger i nær tilknytning til eksisterende Brunlafelt som er bygd ut med større eneboliger, eneboliger i kjede og tradisjonelle rekkehus. Et høydedrag med største høyde 83 meter skiller eksisterende Brunlafelt fra Brunlaskogen boligfelt. Helt i nord bindes Brunlaskogen boligfelt sammen med Brunlafeltet i form av en foreslått regulert turveg. For

18 øvrig vil atkomsten til Brunlaskogen boligfelt bli via nytt gang-/sykkelvegsystem langs Fv 59 og nytt vegkryss mot samme fylkesveg. Området ligger 5 km fra Larvik sentrum og 3 km fra Stavern sentrum. Grønnstruktur og landskap Området ligger flott og vestvendt til i et til dels kupert terreng. Områdene nærmest fylkesvegen er flate og er nå hogd skogsmark. Mot øst er det et svært bratt fjellparti som forblir landbruksformål også i planen. Planen tar i stor grad hensyn til de naturgitte kvalitetene i området. Det settes av store grøntområder til lek og felles opphold. I tillegg vil det bli stående igjen et skogsareal på 13,5 daa midt i planområdet. Dette skogsarealet strekker seg vestover mot planens begrensning og representerer et viktig bindeledd mot omkringliggende skogsområder. Det er satt byggegrenser for boligtomtene innenfor B5 og B7 som hindrer nedbygging av de høyeste kollene. Utbyggingsrekkefølge Tiltakshaver regner med at det vil ta flere år å bygge ut feltet. Det er ikke gitt klare signaler med tanke på utbyggingsrekkefølge, men tiltakshaver har antydet at det kan bli aktuelt å bygge ut områdene B1, B2, B3 og B4 nærmest fylkesvegen først. I utbyggingsavtalen settes det et tak på utvikling av Brunlaskogen boligfelt slik at det ikke kan bygges mer enn 20 boenheter pr. år. JORDVERN OG LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER Landbruksfaglig uttalelse, vedlegg 5 Deler av den landbruksfaglige uttalelsen siteres i det etterfølgende: Planområdet er på litt over 80 dekar. Av dette er ca. 17 dekar LNF-område i kommuneplanen. Av dette utgjør turveien mot vest ca. 1,5 dekar og gang- og sykkelveien utgjør ca. 1 dekar. LNF-området i sydvest som er tatt med i planen, er på ca. 11,5 dekar. Av dette er ca. 9 dekar skog på høy bonitet, 2,1 dekar er annen skog og resten er uproduktive arealer. Av arealressurskart fra Institutt for skog og landskap går det fram at alle arealene med skog på høy bonitet er dyrkbar jord. I et felles brev fra miljøverndepartementet og landbruks- og matdepartementet datert heter det: "Jordsmonnet er, sammen med ren luft og rent vann, det viktigste grunnlaget for biologisk produksjon og artsmangfold. Landbruksarealene er også grunnlag for landskapsverdier, biologisk mangfold, kulturminner, rekreasjon og opplevelser. Variert landskap har verdi for reiseliv og turisme og er ofte en viktig del av folks hverdagslandskap, identitet og trivsel. Det er fastsatt et nasjonalt mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen For å nå dette målet er det nødvendig at kommunene trekker jordvernhensynet inn i kommuneplanarbeidet, og at de løsningene en kommer fram til i kommuneplanen får en forpliktende oppfølging i reguleringsplaner og enkeltsaker. Omdisponeringen ved arealplaner og dispensasjoner må begrenses." I forhold til omdisponering av arealer er det viktig å være klar over at jordloven i 9 nærmest likestiller omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Her heter det:

19 Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. Planen går ut over det arealet som er avsatt til boligområde i kommuneplanen. Omdisponering av arealene avsatt til turvei og gang- og sykkelvei, ca. 2,5 dekar, kan aksepteres ut fra at dette er samfunnsnyttige formål som kommer allmennheten til gode. Det er imidlertid ingen grunn til å utvide boligområdet mot sydvest bortsett fra at det kan være et ønske om å ha et større boligområde. Størstedelen av området består i dag av skogsmark med høy bonitet, og dette arealet er dyrkbar jord. Både jordloven og brevet fra departementene legger klare føringer på at slik jord ikke må omdisponeres uten at det er særlige grunner for det og at andre alternativer er vurdert. Det er ikke vist at det er knyttet samfunnsinteresser til å omdisponere disse arealene til boligformål. Av kommuneplanen går det fram at: Mellom dyrka mark og bolighusene skal det være en minsteavstand (buffersone) på 30 meter. Dette er hensyntatt i planen slik at det er en akseptabel buffersone mellom de nye boligene og landbruksarealene i vest og sydøst hvor det er planlagt nye boliger i nærheten av landbruksområder. Konklusjon: Planområdet må begrenses til det som er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Turveien bør reguleres inn sammenhengende, som avgrensning mot LNF-området, helt til fylkesveien i syd. MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER / BIOLOGISK MANGFOLD Naturområder Av kommunens Arealisbase går det fram at det ikke er registrert spesielle biologiske forekomster innenfor planområdet. Flora og fauna er vurdert ut fra skog- og miljøplankart for Larvik kommune fra Friluftsinteresser Av Arealisbasen går det fram at den turvegen som nå reguleres, er en del av et sammenhengende turvegsystem mellom Solstad og Tanum. Det er viktig at denne turvegforbindelsen opprettholdes og at den ikke oppleves som privatisert. For å sikre et sammenhengende turvegsystem er turvegen regulert helt ut til Fv 59. Avløpsforhold, vannforsyning Nytt ledningsnett for vann og spillvann legges fra kommunalt ledningsnett ved Brunlabekken og frem til boligfeltet, en strekning på rundt 600 meter. Ledning for overvann fra boligfeltet føres til Brunlabekken. Behov for fordrøyning av overvann fra boligfeltet til Brunlabekken er avklart i utbyggingsavtalen. Forurensning Hele arealet er skogsmark og det er ikke undersøkt eller kartlagt eventuell forurensningsfare. Dette vurderes heller ikke som nødvendig.

20 Energi I tråd med 1.6 punkt 3 i kommuneplanens arealdel er det utarbeidet en varmeplan for boligområdet. Varmeplanen er datert 4. november 2008 og er utarbeidet av COWI AS. Varmeplanen viser mulighetene for bruk av ny, fornybar energi. Av bestemmelsen i arealdelen går det ikke fram om det, hvis lønnsomhet kan oppnås, skal stilles krav fra kommunen om bruk av alternativ energikilde. Dette er derfor et punkt som må drøftes politisk. Konklusjonen fra varmeplanen siteres i det etterfølgende. Varmeplanen viser at det vil være mulig å oppnå lønnsomhet i et flisfyringsanlegg for området Brunlaskogen i Larvik kommune. Et anlegg med varmepumpe vil ikke være lønnsomt med dagens fjernvarmepriser. Området Brunlaskogen står foran en snarlig opparbeiding og det vil være helt avgjørende for lønnsomheten at nærvarmeledningene legges i forbindelse med opparbeidingen. Det foreslås å legge fjernvarmerør av type PEX twin (tur/retur i samme mantel) i de trasèer som er angitt på kart i vedlegg 1. Enten kan utbygger selv ta denne kostnaden, eller man kan åpne for at lokale interessenter gir tilbud på forpliktelsen med å bygge ut, eie og drifte anlegget inklusiv en flisfyrt varmesentral. Ved flisfyringsalternativet kan det søkes Innovasjon Norge om tilskudd opp til 30 % av investeringen. Dette betinger at landbruksinteresser er inne i varmeprosjektet med over 50 % eierskap (bondevarmekonseptet). Dersom andre aktører utgjør mer enn 50 %, må man alternativt søke Enova om støtte. Støttesatsen derfra vil antakelig være på ca. 20 %. Det foreslås at man umiddelbart sender søknad om støtte til prosjektet. Dette har betydning fordi det ikke gis tilskudd til allerede vedtatte prosjekter slik at det vil være for sent å søke i etterkant av oppstart utbygging. For Larvik kommune er bruk av alternative energikilder i større, nye boligområder upløyd mark. Gjennom kommuneplanens arealdel signaliseres det imidlertid at kommunen har store ambisjoner. Spørsmålet i denne saken blir hvorvidt vi skal kreve at tiltakshaver etablerer et flisfyringsanlegg ved utbyggingen av feltet eller ei. Lønnsomheten i prosjektet er avhengig av at nærvarmeledningene legges i forbindelse med opparbeidingen av området. Ved kostnadsberegningen er det forutsatt at grøftekostnadene ikke belastes nærvarmeanlegget. Kommunalteknikk har meldt tilbake at de ønsker å se nærmere på hvordan en felles grøft med ledninger for både vann, avløp, overvann og nærvarme kan organiseres. Tiltakshaver selv signaliserer at han ønsker å stå fritt med tanke på å etablere et flisfyringsanlegg for området. Grunnen til dette er i all hovedsak at han mener feltet vil ta flere år å bygge ut og at det vil bli en stor og usikker inngangsinvestering. Muligheten for å koble et eventuelt flisfyringsanlegg opp mot en kommende konsesjonær for fjernvarme synes ikke reelt på nåværende tidspunkt. En del av bildet er også at det, i den nye TEK, er forskriftsfestet krav om energifleksible løsninger: "Alle bygninger skal lages slik at ca halvparten, og minimum 40 %, av varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossile brensler. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIKEN

REGULERINGSPLAN VIKEN BARDU KOMMUNE Avdeling plan og utvikling Saksnr.-løpenr. Planid.: Avd/Saksb Dato: 01/00202-008598 PLANUTV/LGB 15.11.02 REGULERINGSPLAN VIKEN REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato for siste revisjon:.. 15.11.2002.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

TJØME KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN GJÆRVÅG GNR/BNR 6/85 PLAN NR 105

TJØME KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN GJÆRVÅG GNR/BNR 6/85 PLAN NR 105 Side 1 av 5 TJØME KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN GJÆRVÅG GNR/BNR 6/85 PLAN NR 105 Revidert etter kommunestyrets vedtak 26.09.2012 PLANBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO Varsel

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

TJØME KOMMUNE FORSLAG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN BUDALSJORDET GNR/BNR 2/176 PLAN NR 1/09

TJØME KOMMUNE FORSLAG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN BUDALSJORDET GNR/BNR 2/176 PLAN NR 1/09 Side 1 av 5 TJØME KOMMUNE FORSLAG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN BUDALSJORDET GNR/BNR 2/176 PLAN NR 1/09 PLANBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO Varsel om oppstart av regulering 04.03.2009

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien Dato: 07.04.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling.

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling. ArkivsakID.: 14/4338 Arkivkode: FA-L12, PLANID-201409, FE- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 143/15 Planutvalget 25.08.2015 108/15 Formannskapet 09.09.2015 Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Planbestemmelser 466.2 LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Arkivsak: 06/3023 Arkivkode: PLANR 466.2 Sakstittel: PLAN NR. 466.2 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND TERRASSE REG.ENDRING

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Området Draget på Dale i Kristiansund var opprinnelig omfattet av reguleringsplan R-183, stadfestet 24.06.1987. Vestre del av området er

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri Arkivsak: 14/2564 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20140010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt Rev. etter vedtak i Plan- og miljøutvalet, sak 042/12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING ArkivsakID.: 16/5342 Arkivkode: FE - 149, PlanID - 201310-201311-201312 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 181/16 Formannskapet 23.11.2016 221/16 Kommunestyret 07.12.2016 REVISJON AV BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner:

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner: Dato: 12.06.2017 Saksnr/løpenr: Klassering: Detaljreguleringsplan for Fergeland veg. Reguleringsbestemmelser vedtatt åå Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning. ArkivsakID.: 12/5395 Arkivkode: FE-, FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 024/13 Planutvalget 26.02.2013 Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDET SØR FOR FORRETNINGSOMRÅDET VED FV 505, UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDET SØR FOR FORRETNINGSOMRÅDET VED FV 505, UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0449.00, K2 - L12 Vår ref: 13/133-25 Journalpostid: 14/28052 Saksbeh.: Hilde Tjemsland PLAN 0449.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDET SØR FOR FORRETNINGSOMRÅDET VED FV 505, UNDHEIM Saksgang:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer