Grønn Innovasjon. - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønn Innovasjon. - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen"

Transkript

1 Grønn Innovasjon - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen Helge Lea Tvedt Institutt for Geografi Master i økonomisk geografi Våren 2012 Universitetet i Bergen

2 2

3 Forord Det har vært en interessant og lærerik prosess å skrive denne oppgaven. Å få muligheten til å velge tema og forskningsspørsmål på egenhånd har vært både motiverende og utfordrende. I løpet av forskningsprosessen har jeg fått god hjelp fra flere personer som jeg ønsker å takke. Først og fremst vil jeg takke veileder proffesor Grete Rusten. Grete har hjulpet meg å holde stø kurs under oppgaveskrivingen. Hun har satt av mange timer til å lese oppgaven og gitt meg mange konstruktive tilbakemeldinger underveis i prosessen. I tillegg har hun gitt meg mange gode tips til litteratur som jeg har hatt stor nytte av. Jeg vil også takke alle informantene som har vært involvert i prosjektet, i tillegg til nøkkelinformantene som har hjulpet meg med å finne casene. Til slutt vil jeg takke for støtten jeg har fått fra familie og venner. Bergen 15. mai 2012 Helge Lea Tvedt 3

4 Abstract This master thesis is based on an analysis on some aspects concerning the innovation process in two different university spin-off enterprises in Bergen-region. The cases concerns ecofriendly technologies compared to conventional solutions. These technologies address highly relevant products that lead to more sustainable production, processes and areas of use. The attempt to analyse the innovation process will especially focus on the influence of other important organizations and institutions and how they interact. This includes inter-firm links, collaboration with other research institutions and governmental institutions. Learning processes, feedback from customers, funding systems and the importance of knowledge and information flows are some key issues that are addressed. The theoretical approach for this study includes literature within economic geography, including theories around innovation systems and technology transfer. The empirical findings based on semi-structured interviews by the founders and other key informants in other organizations like the regional technology transfer office were conducted fall I have also used secondary sources such as company reports, websites, media articles, governmental reports and secondary statistics. The major findings have reviled several complexities concerning motivation, structures, systems and geographies around these processes. 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKSJON Avgrensning av forskningstema og plassering i forhold til annen litteratur Forskningsspørsmål og problemstilling Oppgavens oppbygning INNOVASJON OG INNOVASJONSPROSESSER EN TEORETISK TILNÆRMING Innovasjon som fenomen Teknologiske og ikke-teknologiske innovasjoner Teknologiutvikling Grønn teknologi og øko-innovasjoner Miljøvennlig virksomhet et konkurransefortrinn? Miljøreguleringer en drivkraft til innovasjon? Innovasjon og økonomisk vekst Teoretiske rammeverk for å studere forskningsbasert innovasjon Neoklassisk innovasjon Evolusjonistisk innovasjon Mode 2 The New Production of Knowledge Triple Helix Innovasjonssystem Valg av teoretisk tilnærming Innovasjonssystemtilnærmingen Innovasjonssystemets grenser Organisasjonene Foretak Forskningsmiljøene Støtteorganisasjoner Institusjoner Formelle institusjoner Uformelle institusjoner Sentrale mekanismer i innovasjonssystemet Læring og informasjon Taus kunnskap Sosiale relasjoner METODE OG FORSKNINGSDESIGN Oppgavens forskningsdesign Mutiple case-studie Generalisering av case-studier Formålet med forskningsprosjektet Etterprøving av teori Teoribygging Caser og informanter Utfordringer knyttet til et av utvalgskriteriene Valg av informanter Intervjusituasjonen Reliabilitet og validitet Etiske retningslinjer Refleksjoner omkring forskningsspørsmålet

6 4 FoU OG INNOVASJON I NORGE OG INTERNASJONALE SAMMENLIGNINGER EN STATISTISK TILNÆRMING Hvor mye investerer Norge i FoU sammenlignet med andre land? Hvor skjer forskningen og hva forskes det på? Innovasjoner i norske foretak Utdanning og kompetanse Nyetableringer Patenter TILTAKSORDNINGER OG VIRKEMIDLER INNOVASJONSPROSESSER EN EMPIRISK TILNÆRMING Marino Grunnforskning Miljøkrav nye markedsmuligheter Bakteppet som førte til etablering av Marino Etablering av foretak Brukerstyrt produktutvikling FoU-nettverk Beskyttelse av teknologien Oppsummering Biono Forsker og gründer i Biono etableringen Intraprenørskap Ekstern finansiering Bygging av pilotanlegg Oppsummering DISKUSJON Forskningsmiljøenes rolle i innovasjonsprosessene Foretakenes rolle Støtteorganisasjonenes rolle i innovasjonsprosjektene Institusjonenes påvirkning på innovasjonsprosessene KONKLUSJON LITTERATURLISTE Appendiks 1 Intervjuguide

7 LISTE OVER FIGURER Figur 1 - Forskningstema og plassering av oppgaven i forhold til annen litteratur Figur 2 - Triple Helix Figur 3 - Spredning av innovasjon i økonomien Figur 4 - Forskningsprosessen Figur 5 - Sammenhengen mellom enheter og variabler i forskningsmetoder Figur 6 - FoU-utgifter per innbygger (NIFU, OECD) Figur 7 - Forholdet mellom innovative foretak og omsetning av nye eller endrede produkter (basert på data fra tabell 13 og 14) Figur 8 - Doktorgrader etter fagområde, (NIFU; Doktorgradsregisteret) Figur 9 - Overlevelsesgrad for nyetablerte foretak (SSB) Figur 10 - Overlevelse etter organiseringsform (SSB)

8 LISTE OVER TABELLER Tabell 1 - Operasjonelle fortolkninger av innovasjonsbegrepet Tabell 2 - Øko-innovasjoner etter innovasjonstype og kundeområde Tabell 3 - Oppsummering av neoklassisk og evolusjonistisk innovasjon Tabell 4 - Oppsummering av "Mode 2", Triple Helix og Innovasjonsystem Tabell 5 - Liste over nøkkelinformanter og informanter Tabell 6 - FoU-definisjon (OECD Frascati Manualen, 2002) Tabell 7 - Sektorer som inngår i FoU-virksomhet (OECD Frascati Manualen, 2002) Tabell 8 - Prosent av BNP som går til forskning og utvikling (NIFU, OECD) Tabell 9 - BNP og BNP per innbygger for Norge og Danmark (Verdensbanken, 2008) Tabell 10 - FoU-utgifter for de fem fylkene med høyest forskningsutgifter i 2009 (NIFU, SSB) Tabell 11 - FoU-utgifter etter sektor (NIFU, SSB) Tabell 12 - Antall søknader og innstilte prosjekter fordelt på programmer i EUs 7RP i perioden (Norges forskningsråd) Tabell 13 - Andel foretak med PP-innovasjon (NIFU, SSB, OECD, Eurostat) Tabell 14 - Andel omsetning av nye eller endrede produkter (NIFU, SSB, OECD, Eurostat) Tabell 15 - FoU-utgifter etter finansieringskilde 2009 (NIFU, SSB, OECD, Eurostat) Tabell 16 - Type FoU-virksomhet etter sektor 2009 (NIFU, SSB) Tabell 17 - Økning i antall doktorgrader (NIFU; Doktorgradsregisteret, SSB) Tabell 18 - Antall doktorgrader etter fagområde (NIFU; Doktorgradsregisteret, SSB) Tabell 19 - Antall nyetableringer, (SSB) Tabell 20 - Overlevelsesgrad etter næringshovedområde (SSB) Tabell 21 - Antall patentersøknader til det europeiske patentkontoret per mill. innbygger (Eurostat) Tabell 22 - Beskyttelsesmetode oppgitt i antall prosent av foretak med PP-Innovasjoner (SSB) Tabell 23 - Støtteorganisasjoner og institusjoner som har påvirket innovasjonsprosessene Tabell 24 - Sammenligning av Marino og Biono

9 1 INTRODUKSJON Den stadig økende verdensøkonomien begynner for alvor å sette spor i miljøet. Turbulensen i den europeiske økonomien merkes lite når vekstnasjoner som Kina og India opplever sterk økonomisk utvikling som medfører økt energiforbruk. Miljøutfordringene blir tydeligere i takt med energiforbruket. Over 70 prosent av det globale energiforbruket er knyttet til næringsvirksomhet, hvor industri og transportsektoren dominerer denne statistikken (International Energy Agency, 2005). For å imøtekomme miljøutfordringene på best mulig måte er det åpenbart at det må skjer endringer der problemene oppstår. Dette setter næringslivet under lupen. Det tradisjonelle neoklassiske synet bygger på at forretningsmessig lønnsomhet og miljøvennlighet er to mostridende goder (Xepapadeas & de Zeeuw, 1999). Dette skyldes at foretak blir pålagt sanksjoner for å kompensere for økonomisk virksomhet som forurenser miljøet (Carillo-Hermosilla et al., 2009). Det neoklassiske synet har i senere tid blitt ufordret av mer dynamiske perspektiver som forklarer at miljøvennlighet kan bidra til å skape økonomiske verdier (Porter & Kramer, 2011). Dette synet bygger på erkjennelsen av at miljøproblemene må integreres i økonomien og imøtekommes med en proaktiv strategi som fokuserer på kommersiell utnyttelse av miljøvennlige innovasjoner. Dette kan gjøres gjennom utvikling og implementering av løsninger og teknologier som reduserer energiforbruk og ineffektiv ressursforvaltning. I Norge skjer mye forskning innenfor miljøteknologi (jf. kapittel 4.2). Samtidig blir det hevdet at universiteter og høyskoler styrer over store mengder vitenskapelige og teknologiske ressurser som ikke blir utnyttet til det beste for samfunnet og nasjoners konkurransefortrinn (Lee, 1996). På bakgrunn av dette er det viktig å få mer kunnskap om innovasjonsprosesser der kunnskapen fra forskningsinstitusjonene anvendes kommersielt. Økt kunnskap om dette temaet kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av forskningsresultater, som igjen vil kunne føre til samfunnsmessig og økonomisk verdiskapning. Gjennom dette prosjektet håper jeg å kunne tilføre verdifull kunnskap basert på en studie av to caser som tar for seg noen sider av den prosessen som leder til kommersialisering av miljøteknologi som er utviklet i FoU-miljøene. De to casene representerer to forskjellige innovasjonsprosesser der kunnskapsproduksjon innenfor universitets- og høyskolesektoren 9

10 har ledet til ny teknologi og etablering av foretak. Bakgrunnen for å studere to caser er muligheten til å gjøre sammenligninger og studere likheter og forskjeller mellom casene. 1.1 Avgrensning av forskningstema og plassering i forhold til annen litteratur I denne oppgaven har fokuset vært på prosessen mellom forskningsfasen og markedsintroduksjon. Denne prosessen har jeg valgt å kalle for innovasjonsprosessen. Oppgavens avgrensning er illustrert i figur 1. Figur 1 - Forskningstema og plassering av oppgaven i forhold til annen litteratur Fokuset i denne oppgaven er innovasjonsprosessen (den røde boksen). Figuren viser også hvordan dette forskningsprosjektet kan plasseres i forhold til andre sentrale og delvis overlappende temaer innenfor økonomisk geografi. Den lengste lilla boksen illustrerer produksjonssystemet. Forskning på produksjonssystem fokuserer på alle fasene et produkt eller en tjeneste gjennomgår før de selges på markedet (Eddington, 2009). Som figuren illustrerer vil temaet jeg har valgt være overlappende med produksjonssystem. Et annet tema som innovasjonsprosessen overlapper med, er intraprenørskap. Intraprenørskap er entreprenørskap innenfor eksisterende organisasjoner (Antonic & Hisrich, 2001). Litteratur knyttet til intraprenørskap har i stor grad forsøkt å finne årsaksforklaringer til hvorfor intraprenørskap forekommer. I følge Antonic & Hisrich (2003) kan forskning på 10

11 intraprenørskap inndeles i tre ulike kategorier, 1) fokus på kjennetegn ved den individuelle intraprenøren, 2) fokus på nye forretningsmuligheter og strategiske nyetableringer, og 3) fokus på kjennetegn ved organisasjonen. I min oppgave er intraprenørsap en viktig del av innovasjonsprosessen, slik som figur 1 illustrer. Allikevel er ikke fokuset entydig rettet mot å studere kjennetegn og årsaker til intraprenørskap, i form av motivasjoner hos entreprenørene. Det som imidlertid fremkommer av min empiri er hvordan intraprenørskap er drevet frem av institusjonelle rammeverk og forordninger. Teknologivirksomhet som skal over i en kommersiell form, må ut fra overordnede forpliktelser og reguleringer hos myndighetene knyttet til disse organisasjonenes mandat og bevilgninger. Dette gjøres ved at det skilles ut en selvstendig enhet fra moderinstitusjonen (jf. kapittel 6.1.3). Denne oppgaven fokuserer på betingelser, systemer og prosesser som skaper kommersielle teknologier av forskningsresultater. Denne fasen er avgjørende for at UoH-sektorens forskningsresultater skal nå markedet. Det er også viktig å nevne at innovasjonsprosessene er knyttet til miljøteknologi. Dette er et skille som har hatt stort betydning for hvordan det institusjonelle rammeverket har påvirket prosessen. Dette har blant annet vært synlig gjennom offentlig tiltaksordninger spesifikt rettet mot miljøteknologi (jf. kapittel 7.4). I norsk sammenheng finnes det tidligere forskning innenfor dette temaet. Den tidligere forskningen er i stor grad synlig gjennom offentlige utredninger og rapporter som fokuserer på virkemiddelapparatet knyttet til kommersialisering av forskningsresultater (Bolkesjø & Vareide, 2004; Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 2001). Denne oppgaven skiller seg fra annen forskning i den forstand at den fokuserer på samarbeidsrelasjoner og læringsprosesser som ikke fanges opp i evalueringer av virkemiddelapparatet. Samtidig vil fokuset på miljøteknologi bidra til å skreddersy oppgavens tema til et lite utforsket forskningsfelt. 1.2 Forskningsspørsmål og problemstilling I denne oppgaver har jeg fokusert på innovasjonsprosessen til to FoU-spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen. Innovasjonsprosessen er definert som perioden mellom forskningsfasen og markedsintroduksjon (jf. figur 1). Strategien jeg har valgt for å få kunnskap om innovasjonsprosessen er å ta utgangspunktet i innvirkningen ulike organisasjoner har hatt i løpet av innovasjonsprosessen. Organisasjonene er inndelt i tre 11

12 kategorier; (1) foretak, (2) forskningsmiljø og (3) støtteorganisasjoner. Samtidig har jeg undersøkt hvordan (4) institusjonene har påvirket organisasjonene. Bakgrunnen for denne inndelingen bygger på teori som omhandler innovasjonssystem (jf. kapittel 2.5). Innovasjonssystemtilnærmingen var et viktig hjelpemiddel i utarbeiding av forskningsspørsmålet, derfor har jeg tatt utgangspunkt i innovasjonssystemets terminologi som brukes om organisasjoner og institusjoner. Dette ledet til følgende problemstilling: Hvilken rolle har (1) foretak, (2) forskningsmiljø og (3) støtteorganisasjoner hatt i løpet av innovasjonsprosessen, og hvordan har organisasjonene blitt påvirket av (4) institusjoner? (1) Foretak Denne kategorien omhandler foretakets relasjoner til kunder, leverandører, partnere og investorer. (2) Forskningsmiljøene Forskningsmiljøene omhandler UoH-sektoren og instituttsektoren (jf. kapittel 4.1). Private foretak med egne forskningsavdelinger kan i prinsippet tilhøre denne gruppen, men har ikke vært fokus i denne oppgaven. (3) Støtteorganisasjoner Denne kategorien omfatter virksomheter som tilbyr tiltaksordninger rettet mot forskning, innovasjon og entreprenørskap. En oversikt over støtteorganisasjonene som har vært involvert i de to casene finnes i kapittel 5. (4) Institusjoner I dagligtalen refererer gjerne institusjoner til ulike organisasjoner og anstalter, som for eksempel forskningsinstitusjoner. I denne sammenheng er imidlertid institusjoner definert som lover, regler, rutiner, normer og kultur som påvirker atferd. I analysen er institusjoner begrenset til å omhandle regler og lover som har påvirket organisasjonene (formelle institusjoner) (jf. kapittel 2.5.7). De formelle institusjonene er synlig gjennom innovasjonspolitikk og miljøpolitikk. 12

13 I de to casene har institusjonene i stor grad vært synlig gjennom støtteorganisasjonene. Det er viktig å tydeliggjøre dette skillet, ettersom støtteorganisasjonene refererer til de ulike virksomhetene, mens institusjonene er tiltaksordningene som støtteorganisasjonene tilbyr. En grundigere forklaring av forholdet mellom støtteorganisasjoner og institusjoner finnes i kapittel Oppgavens oppbygning Kapitlet som du leser nå, er oppgavens introduksjonskapittel. I dette kapitlet har jeg gitt en kort innføring i temaet. I tillegg har jeg avgrenset og plassert mitt eget prosjekt i forhold til andre sentrale temaer innen fagområdet. Avslutningsvis i introduksjonskapitlet presenterte jeg forskningsprosjektets problemstilling. Neste kapittel er det teoretiske rammeverket i oppgaven. Teorikapitlet er inndelt i tre hoveddeler. Første del tar for seg teori knyttet til innovasjoner og miljøvennlig teknologi. I del to forklarer jeg teori som omhandler kunnskapsproduksjon og innovasjonsprosesser. I denne delen vil jeg presenterer tre sentrale analytiske rammeverk som kan brukes for å studere innovasjonsprosesser. I siste og tredje del av teorikapitlet gir jeg en grundigere innføring i det analytiske rammeverket jeg har valgt å bruke i denne oppgaven. Denne delen vil følgelig være mest sentral for den empiriske analysen. Oppgavens tredje kapittel er metodekapitlet. I dette kapitlet forklarer jeg forskningsprosessen. I denne delen redegjør jeg for forskningsdesignet, utvalgsprosedyren, samt datamaterialets reliabilitet og validitet. I tillegg forklarer jeg egne erfaringer fra feltarbeidet, samt utfordringer knyttet til bredden på forskningsproblemet. Det fjerde kapitlet er viet til statistikk. Her gir jeg en statistisk presentasjon av det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Kapitlet fokuserer en del på hvordan den norske konteksten skiller seg fra andre land, særlig de andre nordiske landene. I denne delen bruker jeg også funn fra mitt eget datamateriale til å forklare at strukturelle statistiske indikatorer ofte gir et forenklet bilde av kompleksiteten som er knyttet til innovasjonsprosesser. Kapittel fem er et kort kapittel som tar for seg virkemiddelapparatet som har vært synlig i de to casene. Kapitlet kan ses på som en forlenging eller vedlegg til teorikapitlet. 13

14 I det sjette kapitlet presenterer og analyserer jeg datamaterialet fra de to casene. De to innovasjonsprosessene er presentert hver for seg og jeg følger en kronologisk logikk i presentasjonen. Dette innebærer at jeg starter med å presentere starten på forskningsarbeidet, deretter følger jeg innovasjonsprosessen frem til slik situasjonen var da intervjuene ble gjennomført. I kapittel syv diskuterer jeg datamaterialet med utgangspunkt i forskningsspørsmålet og det teoretiske rammeverket. I det åttende kapitlet trekker jeg konklusjoner. Referanseliste og intervjuguide finnes i den niende og avsluttende kapitlet. 14

15 2 INNOVASJON OG INNOVASJONSPROSESSER EN TEORETISK TILNÆRMING Teorikapitlet er inndelt i tre hoveddeler. Første del tar for seg generelle begreper og definisjoner knyttet til innovasjon som fenomen. I denne delen vil jeg presentere noen ulike operasjonelle fortolkninger av begrepet innovasjon. I tillegg redegjør jeg for forskjellen mellom teknologiske og ikke-teknologiske innovasjoner, samt forskjellen mellom radikale og inkrementelle innovasjoner. Jeg vil også gi en dypere innføring i litteratur som omhandler miljøvennlige innovasjoner og grønn teknologi og knyttet dette opp mot noen empiriske eksempler. Delen avsluttes med en kort forklaring av forholdet mellom innovasjoner og økonomisk vekst. I del to innvier jeg leseren i teori som omhandler innovasjonsprosesser. I denne delen redegjør jeg for neoklassisk og evolusjonistisk teori, som er to sentrale hovedretninger innenfor studie av innovasjonsprosesser. Videre gir jeg en grundigere innføring i tre sentrale rammeverk for å studere forskningsbaserte innovasjonsprosesser. De tre ulike rammeverkene tilhører evolusjonistisk teori og kalles (1) Triple Helix, (2) Mode 2 og (3) innovasjonssystem. Denne delen avsluttes med en at jeg velger innovasjonssystemtilnærmingen som utgangspunkt for analysen av mine to case. I denne delen argumenterer jeg også for hvorfor jeg har valgt innovasjonssystemtilnærmingen som analyseverktøy fremfor Mode 2 og Triple Helix. I tredje og siste del av kapitlet gir jeg en grundigere innføring i litteratur som omhandler innovasjonssystem. Denne delen vil i stor grad være utgangspunktet for den empiriske analysen. 2.1 Innovasjon som fenomen Innovasjon er et begrep som har blitt omtalt i faglitteraturen siden tidlig på 1900-tallet (Fagerberg, 2005; Sternberg, 2009). I økonomisk sammenheng ble begrepet først introdusert av den østerrikske økonomen Josef Schumpeter. Schumpeter definerte innovasjoner som nye kombinasjoner av produksjonsfaktorer, noe han mente var drivkraften bak økonomisk utvikling (Sternberg, 2009). Siden den gang har interessen for innovasjonsstudier økt betydelig innenfor ulike akademiske og politiske miljøer (OECD, 2005). Dette har ført til en 15

16 rekke ulike oppfatninger av innovasjon som begrep, og dermed også flere operasjonelle fortolkninger om hva som skal inngå i definisjonen av innovasjoner. Den beste måten å forklare dette på, er å drøfte problemet med utgangspunkt i fire ulike definisjoner. Definisjonene er hentet fra sentrale kilder innen fagområdet og dekker ulike sider av innovasjonsbegrepet. Definisjonene er hentet fra følgende kilder; (1) OECD Oslo Manualen (3.utg) 1 (OECD, 2005), (2) The Oxford Handbook of Innovation (Fagerberg et al., 2005), (3) Economic Development and the National System of Innovation Approach (Johnson et al., 2003), og (4) Diffusion of Innovations (5.utg) (Rogers, 2003). I Oslo Manualen (3.utg) har OECD definert innovasjon slik: An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations. (OECD, 2005:46) Videre fremkommer det av definisjonen at innovasjonen må være ny for foretaket, uavhengig om innovasjonen er egenutviklet eller implementert fra andre foretak eller organisasjoner (OECD, 2005). OECD forklarer innovasjon som en konkret gjenstand eller metode 2 som er ny (eller vesentlig forbedret) for foretaket. Et viktig poeng med denne definisjonen er at innovasjoner til enhver tid defineres ut i fra kontekst, ettersom det er det enkelte foretaket som bestemmer hva som kan klassifiseres som innovasjoner. Et eksempel kan være industribedrifter som tar i bruk teknologi som er veletablert i markedet, men som er ny for deres virksomhet. I Oslo Manualen (3.utg) (OECD, 2005:57) forklares det videre at innovasjoner kan inndeles etter nyhetsgrad, der det skilles mellom ny for foretaket, ny for markedet og ny for verden. 1 Oslo Manualen er OECD sine retningslinjer for innsamling og tolkning av data som omhandler innovasjon. 2 Nye gjenstander og metoder brukes i denne sammenheng til å forklare nye produkter, tjenester, prosesser (produksjonsprosesser), markedsstrategier og organiseringsformer. 16

17 I introduksjonskapitlet til The Oxford Handbook of Innovation (Fagerberg et al., 2005) bruker Fagerberg (2005) en enklere forklaring for å definere begrepet. Invention is the first occurrence of an idea for a new product or process, while innovation is the first attempt to carry it out into practice. (Fagerberg, 2005:5) Fagerbergs definisjon forklarer at innovasjon er forsøket på å anvende en ide om et nytt produkt eller en ny prosess. Innovasjon refererer dermed til utvikling av et nytt produkt eller en ny prosess, uavhengig av markedsspredning og kommersiell suksess. Samtidig er definisjonen begrenset til å kun omhandle produkt- og prosessinnovasjoner. Innenfor teori som omhandler innovasjonssystem er det vanlig å finne mer holistiske tolkninger av begrepet. Definisjonen er hentet fra artikkelen Economic Development and the National System of Innovation Approach (Johnson et al., 2003). Tilsvarende definisjoner blir brukt i kjente bøker som Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan (Freeman, 1987) og Small Countries Facing Technological Revolution (Freeman & Lundvall, 1988), (Johnson et al., 2003). Innovation is a continuous cumulative process involving not only radical and incremental innovation, but also the diffusion, absorption and use of innovation. (Johnson et al., 2003:3) Denne definisjonen forklarer at innovasjon er hele spekteret fra utvikling til markedsspredning. I følge denne definisjonen er ikke innovasjon nødvendigvis relatert til en enkel utviklingsprosess. Innovasjon forklares mer som en kontinuerlig og gradvis forbedringsprosess hvor nye og forbedrede løsninger blir introdusert og spredt på markedet. Den siste definisjonen er hentet fra Everett Mitchell Rogers bok Diffusion of Innovation (5.utg). An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. If an idea seems new to the individual, it is an innovation. (Rogers, 2003:12) 17

18 Rogers sin definisjon stiller ingen krav til at innovasjoner skal være objektivt nye, eller stemme overens med gitte kriterier. Innovasjoner blir definert ut i fra individers oppfatning om hva som er nytt. I tabell 1 har jeg laget en forenklet oversikt som oppsummerer de viktigste forskjellene med de fire definisjonene jeg har drøftet. Tabell 1 - Operasjonelle fortolkninger av innovasjonsbegrepet Definisjoner av Innovasjon Teknologiske Ikketeknologiske Utvikling Ny gjenstand/metode Markedsintroduksjon Markedsspredning Individuell oppfatning OECD X X X X Fagerberg X X X Johnson et al. X X X X X X Rogers X X X X Tabellen viser hvordan de fire definisjonene vektlegger ulike kriterier i forsøket på å operasjonalisere begrepet. Et fellestrekk med definisjonene er at alle tar utgangspunkt i at innovasjoner er relatert til teknologiske løsninger som er nye. Hvem innovasjonen skal være ny for, og hvorvidt innovasjoner skal omfatte nye løsninger som ikke er relatert til teknologi er det imidlertid ulike oppfatninger av. De fire definisjonene er bare et lite utvalg av en rekke ulike operasjonelle fortolkninger av begrepet. Formålet er ikke å gi en grundig sammenligning av definisjonene, men heller å vise at det finnes mange måter å definere innovasjon på. Det faktum at det ikke finnes noen enhetlig og tydelig definisjon av begrepet har blant annet hatt betydning for hvordan innovasjon tolkes og måles i statistiske sammenhenger (Ratanawaraha & Polenske, 2007). I OECDs Oslo Manual er det allikevel utarbeidet tydelige retningslinjer for hvordan innovasjon skal måles. Dette gjør det mulig å sammenligne innovasjonsaktiviteten på tvers av regioner og land. I denne oppgaven vil jeg skille mellom (1) innovasjon og (2) innovasjonsprosess i forhold til forskningsprosjektets kontekst. (1) Innovasjonene er de radikale teknologiske løsningene 18

19 som ble utviklet ved forskningsinstitusjonene, mens (2) innovasjonsprosessene refererer til faktorer som har innvirket på innovasjonenes utviklingsforløp i etterkant av forskningsarbeidet, frem mot markedsintroduksjon (jf. kapittel 1.2) Teknologiske og ikke-teknologiske innovasjoner Det finnes mange typer innovasjoner. I moderne definisjoner av innovasjon er det er vanlig å skille mellom fire hovedtyper; produkter (omfatter både varer og tjenester), prosesser (produksjonsprosesser), organisatoriske, samt markedsstrategier (OECD, 2005; Carillo- Hermosilla et al., 2009). De ulike typene innovasjoner blir ofte kategorisert som teknologiske og ikke-teknologiske. Produkter og prosesser blir gjerne kalt teknologiske innovasjoner, mens tjenester, markedsstrategier og organiseringsformer vanligvis blir omtalt som ikketeknologiske innovasjoner (Carillo-Hermosilla et al., 2009). Forskning på innovasjon og innovasjonsprosesser har tradisjonelt fokusert på teknologiske innovasjoner og kommersialisering av teknologisk kunnskap (Asheim & Gertler, 2005). Dette gjenspeiles blant annet i Oslo Manualens 2. utgave som hovedsakelig fokuserer på teknologiske produkt- og prosessinnovasjoner (OECD, 1996). Fokuset på teknologiske innovasjoner har hatt stor betydning for utviklingen av det empiriske og teoretiske grunnlaget som omhandler innovasjoner og innovasjonsprosesser. Et eksempel på dette er betydningen av FoU-innsats (Ratanawaraha & Polenske, 2007). FoU-innsats er viktig i utviklingen av teknologiske innovasjoner, men det er ikke nødvendigvis like sentralt i utviklingen av ikketeknologiske innovasjoner. De senere årene har imidlertid ikke-teknologiske innovasjoner fått mer oppmerksomhet innenfor akademiske miljøer og næringslivet (OECD, 2005). Denne oppgaven fokuserer imidlertid på teknologiske innovasjoner Teknologiutvikling Det er vanlig å klassifisere teknologiske innovasjoner etter hvor radikale og omfattende de er i forhold til konvensjonelle løsninger og gjeldende teknologi (Freeman & Soete, 1997). I et teoretisk perspektiv kan teknologiske innovasjoner inndeles i fire kategorier, (1) inkrementelle innovasjoner, (2) radikale innovasjoner (3) innovasjoner knyttet til teknologiske systemer og (4) teknologiske-økonomiske paradigmeskifter (Knox et al., 2003; Rusten & Eldegard, 2007). I denne oppgaven er fokus på (1) inkrementelle og (2) radikale innovasjoner. Denne inndeling 19

20 vil også benyttes til å kategorisere teknologiske innovasjoner i eksempler og drøftinger andre steder i oppgaven. Innovasjoner med gradvise forbedringer av eksisterende teknologi blir gjerne omtalt som inkrementelle, mens innovasjoner som er teknologisk banebrytende omtales som radikale (Fagerberg, 2005). I følge Carrillo-Hermosilla et al. (2009) blir det antatt at kun en liten andel av innovasjonene har radikale endringer. Radikale innovasjoner har ofte et stort økonomisk potensial, men vanligvis vil radikale innovasjoner være avhengig av kontinuerlig forbedring (inkrementelle innovasjoner) for å realisere potensialet (Kline & Rosenberg, 1986). Et klassisk eksempel på en radikal innovasjon er trehjulet. De eldste hjulfunn stammer fra Mesopotamia omkring 3500 år f.kr (Store Norske Leksikon, 2012). Trehjulet bidrog blant annet til effektivisering av landbruket og økt mobilitet. Flere tusen år etter hjulet ble oppfunnet kom gummidekket (Lundvall, 1992). Gummidekket er i utgangspunktet en inkrementell innovasjon av det opprinnelige trehjulet. Den inkrementelle endringen fra trehjul til gummidekk er en forbedring som har hatt enorm betydning for utviklingen av det moderne samfunnet. I dag er det meste av infrastrukturen avhengig av gummidekket for at personer og varer kan bevege seg over geografiske avstander. Inkrementelle forbedringer og optimalisering av teknologi kan også være avgjørende i en konkurransesituasjon (von Hippel, 1976; Kline & Rosenberg, 1986). Boeings første kommersielle jetfly (Boeing 707) er et eksempel på hvor viktig inkrementelle forbedringer kan være. Boeing oppnådde mye større kommersiell suksess enn konkurrenter som Douglas DC-8 og Comet 1. Årsaken til dette var at Boeing var mye raskere med å respondere på tilbakemeldinger fra brukerne enn konkurrentene (Kline & Rosenberg, 1986). Videreutviklingen som Boeing gjennomførte gav dem et fortrinn på konkurrentene. Kline & Rosenberg (1986) forklarer viktigheten av brukere i innovasjonsprosjekter slik attention to and prompt action on feedback signals from users are an important, often critical, part of innovation (Kline & Rosenberg, 1986:277). Historien om Boeing er fra midten på 1950-tallet og er et tidlig eksempel på viktigheten av inkrementelle forbedringer som oppstår gjennom brukerstyrt innovasjon. Allikevel var det først gjennom arbeidet til von Hippel (1976), Lundvall (1985) og Kline & Rosenberg (1986) 20

21 at brukerstyrt innovasjon og kunde-leverandør forhold fikk oppmerksomhet innenfor akademiske miljøer. Brukerstyrt innovasjon er omtalt grundigere senere i kapitlet (jf. kapittel 2.5.3). Fagerberg (2005) forklarer at det meste av den økonomiske veksten kommer fra inkrementelle innovasjoner og forbedringer. Da Charles Babbage utviklet forløperen til den første datamaskinen (differansemaskinen) tidlig på 1800-tallet, var den svært teknologisk radikal (Arnekleiv og Larssæther, 2004). Datamaskinens kommersielle suksess blir allikevel assosiert med IBM Personal Computer som ble lansert i I løpet av to år solgte IBMs PC over eksemplarer og etablerte dermed en ny industri (Store Norske Leksikon, 2012). Datamaskinen, hjulet og flymaskinen er eksempler som viser at det er en gjensidig avhengighet mellom radikale og inkrementelle innovasjoner, og at begge er viktige for verdiskapning. Eksemplene viser også at radikale innovasjoner i stor grad danner kunnskapsgrunnlaget som trengs for å videreutvikle teknologien. 2.2 Grønn teknologi og øko-innovasjoner Det er et stadig økende behov for å redusere miljøbelastningen som påføres verdenssamfunnet. Problemstillingene knyttet til bærekraftig utvikling ble for alvor satt på dagsorden under Rio-konferansen i 1992 (Rennings, 1998). Behovet for å redusere miljøbelastningen er gjerne blitt enda tydeligere i dag enn i 1992, mye som følge av stor økonomisk vekst og økt energiforbruk i vekstnasjoner som Kina og India. Forurensing og utslipp av klimagasser er på rekordhøyere nivåer (Miljøverndepartementet, 2006). Miljøbelastningen som påføres det globale samfunnet er i stor grad knyttet til næringsaktivitet, særlig innenfor sektorer relatert til industri og transport (jf. kapittel 1). Samtidig vil nøkkelen til en mer bærekraftig utvikling finnes innenfor næringslivet. En viktig strategi som kan bidra til å redusere miljøbelastningen er utvikling og implementering av miljøvennlige innovasjoner (Nærings- og handelsdepartementet, ). Innenfor faglitteraturen blir miljøvennlige innovasjoner gjerne omtalt som øko-innovasjoner (eco-innovations). Øko-innovasjoner er alle former for innovasjon som i løpet av livssyklusen reduserer miljøbelastningen (Carillo-Hermosilla et al., 2009). Utvikling og implementering av øko-innovasjoner kan blant annet føre til energieffektivisering, bedre ressursutnyttelse og etablering av nye markeder. 21

22 I tabell 2 har jeg laget en oversikt over noen øko-innovasjoner. Eksemplene er inndelt etter innovasjonstypene som er forklart under avsnittet Teknologiske og ikke-teknologiske innovasjoner (jf. kapittel 2.1.1). For hver innovasjonstype har jeg et eksempel rettet mot privatkonsumenter, såkalt B2C (business-to-consumer), mens det andre er rettet mot næringslivet, såkalt B2B (business-to-business) i henhold til Akura & Atinkemer (2002). Under tabellen er det en grundigere forklaring av de ulike øko-innovasjonene. Tabell 2 - Øko-innovasjoner etter innovasjonstype og kundeområde Innovasjonstype Eksempler rettet mot privatkonsumenter (B2C) Eksempler rettet mot næringslivet (B2B) Produkt: Vare Solcellepanel for fritidsboliger Gassdrevne ferger Produkt: Tjeneste Tjenester rettet mot energieffektive løsninger i privatbolig Miljøsertifiseringer Prosess (produksjonsprosess) Prosessinnovasjon er knyttet til effektivisering av industrielle prosesser og er kun rettet mot næringslivet Miljøvennlig ventilkonsept til oljeindustrien Organisatorisk Kildesortering rettet mot private husholdninger Just-in-time organisering Markedsstrategi Grønn merkevarebygging Bedriftspresentasjoner med fokus på grønn profilering Tabellen viser noen illustrative eksempler, hvor formålet er å relatere forskjellige økoinnovasjoner til de ulike innovasjonstypene. Denne type fremstilling bygger på Max Webers idealtype modell (Swedberg, 2005), og kan tolkes som en empirisk fremheving av teoretiske kategorier. I realiteten vil flere av B2C eksemplene overlappe med B2B eksemplene og vice versa. Blant annet kan solcellepanel like gjerne være rettet mot næringslivet, og gassdrevne ferger er også relatert til privatkunder. Eksemplene som er ment som illustrasjoner til de ulike innovasjonstypene og kundeområdene i tabell 2 må derfor ikke tolkes som absolutte fasiter. Eksemplene er beskrevet i mer detalj nedenfor. 22

23 Solcellepanel for fritidsboliger: Solcellepanel er en miljøvennlig teknologi basert på fornybar energi. I Norge er solcellepanel særlig utbredt i hytteområder i innlandet hvor det er manglende tilgang til vanlig strømnett. Gassdrevene ferger: I løpet av de siste årene har stadig flere gassferger blitt tatt i bruk i Norge. Fergene blir drevet av naturgass istedenfor diesel. Dette har medført reduserte utslipp av gassene karbondioksid og nitrogenoksid (Rusten, 2010), samt en eliminering av svoveldioksid (Nærings- og Handelsdepartementet, ). Gassdrevne ferger benyttes blant annet på det trafikkerte sambandet mellom Stavanger og Bergen. Tjenester rettet mot energieffektive løsninger i privatboliger: Tjenester knyttet til energieffektivisering har blitt vanligere de siste årene. Dette omfatter blant annet konsulentrådgivning rettet mot energibesparende strategier, eller praktiske løsninger som må installeres av teknikere. Kundenes viktigste incitament for å benytte denne type tjenester er gjerne å redusere de økonomiske utgiftene knyttet til energiforbruk. Effekten av denne type tjenester er allikevel redusert miljøbelastning. Miljøsertifiseringsordninger: Det er blitt vanligere å fokusere på næringslivets samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility CSR) (Nærings- og handelsdepartementet, ). Fokus på miljøvennlig virksomhet er en viktig del av næringslivets samfunnsansvar. Sertifiseringsordninger som dokumenterer at foretak driver miljøvennlig kan ha en viktig verdi i seg selv, ettersom det påvirker omdømmet til foretaket (Carillo- Hermosilla et al., 2009). Miljøsertifiseringer opererer på to nivåer, (1) Miljøledelse, rettet mot miljøvennlig drift av organisasjoner og (2) Miljømerking, rettet mot miljøvennlig produksjon. De meste kjente sertifiseringene rettet mot (1) miljøledelse er Miljøfyrtårn (Norge), EMAS (Europa) og ISO (Internasjonal). Blant (2) miljømerkingsordningene finner vi sertifiseringer som er rettet mot både sluttprodukter som selges til privatkonsumenter og intermediære kundeleverandører (jf. Akura og Atinkemers (2002) B2C og B2B inndeling). I nordisk sammenheng er svanemerket utbredt på sluttprodukter rettet mot privatkonsumenter, for eksempel vaskemiddel. I denne oppgaven er det imidlertid sertifiseringsordninger rettet mot leverandører som er mest interessant. Et eksempel på dette Achilles. Achilles er et foretak som driver sin virksomhet knyttet til å godkjenne og kvalifisere leverandører (Achilles, 2012). Leverandører som har Achilles godkjenning kan blant annet vise til høy kvalitet på produktene, samt miljøvennlige produksjonsprosesser. 23

24 Stadig flere foretak krav til at leverandørene skal ha denne type sertifisering, noe som gjør det vanskelig for leverandører å unngå det. Sertifiseringsordninger er på denne måten en vellykket tjenesteinnovasjon som har klart å spre deler av næringslivets samfunnsansvar (CSR) utover komplekse verdikjeder. Problemstillinger knyttet til Achilles godkjenning har blant annet vært synlig i en av casene mine (jf. kapittel 6.1.3). Ventilkonsept til oljeindustrien: Et eksempel på dette er et lite norsk foretak som heter Typhonix. Typhonix har utviklet en miljøvennlig prosessinnovasjon rettet mot oljeindustrien. Ventilkonseptet til Typhonix brukes i utvinning av olje, og reduserer emulsjon (blandingseffekten) av olje og vann. Dette medfører en renere produksjonsprosess som vil gi en enklere behandling av produsert vann og mindre bruk av kjemiske tilsetningsstoffer (Typhonix, 2012). Kildesortering rettet mot private husholdninger: Kildesortering gjør det mulig å gjenvinne materialer, slik at materialene kan brukes i produksjon flere ganger. Dette reduserer behovet for stadig å utvinne mer naturressurser. Just-in-time organisering: Just-in-time er en måte å organisering et produksjonssystem (Dicken, 2007). Just-in-time organisering gir en effektiv ressursutnyttelse og mindre avfall og utslipp knyttet til overproduksjon (Knox et al., 2003). Grønn merkevarebygging: Grønn merkevarebygging er blitt en viktig markedsstrategi. Dette kommer tydelig til uttrykk gjennom reklame. Merkevarebygging handle om å tillegge produkter ekstra verdi. Promotering av produkters miljømessige fordeler kan øke både verdien og etterspørselen. Et eksempel på dette er blant annet den verdensledende elektronikkprodusenten Apple. Apple vektlegger miljøet i markedsføringen og har blant annet en egen nettside som forklarer foretakets økologiske fotavtrykk. Her vektlegges det blant annet at foretaket har fjernet bruk av miljøskadelige materialer i produksjonen, samtidig som de har redusert utslippene av karbondioksid (Apple, 2012). Bedriftspresentasjoner med fokus på grønn profilering: Grønn profilering har blitt viktig for mange leverandørforetak. Grønn profilering blant leverandørbedrifter har noe felles trekk med grønn merkevarebygging. En viktig forskjell er gjerne at grønn merkevarebygging i større grad handler om å øke produktets verdi, mens grønn profilering er mer knyttet til 24

25 markedsføring. Profilering handler om å sette bedriften i et godt lys ovenfor potensielle kunder. Grenseoppgangen mellom merkevarebygging og profilering kan allikevel oppfattes som overlappende i mange tilfeller. Samtidig er det en tydelig kobling mellom grønn profilering og Achilles godkjenning (jf. avsnittet om miljøsertifisering). De to casene jeg har valgt å studere, jobber begge spin-off foretakene med teknologi som kan klassifiseres som øko-innovasjoner. Det ene foretaket utvikler overvåkingssystemer knyttet til subsea-operasjoner, og er dermed relevant for ulike sektorer som opererer til sjøs. Det andre foretaket har etablert virksomheten rundt en miljøvennlig produksjonsprosess som brukes i fremstilling av andregenerasjons biodrivstoff Miljøvennlig virksomhet et konkurransefortrinn? Innenfor neoklassisk økonomi har miljøvennlighet og konkurranseevne tradisjonelt blitt ansett som to motstridende goder (Xepapadeas & de Zeeuw, 1999). I følge Carillo-Hermosilla et al. (2009) har det lenge vært en rådende oppfatning om at miljøvennlig drift vil ha negativ innvirkning på den forretningsmessige lønnsomheten. Dette skyldes at foretak som forurenser blir belastet økonomisk for å kompensere for negative eksterne effekter som virksomheten produserer (Johnson & Keith, 2004). Negative eksterne effekter er samfunnsøkonomiske kostnader som ikke fanges opp i nasjonalregnskapet (Steigum, 2004:48). Miljøforurensing er et eksempel på en negativ ekstern effekt som myndighetene kompenserer for gjennom ulike krav rettet mot næringslivet. Økt produksjon innebærer økt forurensing, og dermed høyere utgifter for foretaket. Dette er bakgrunnen for at det neoklassiske synet hevder at miljøvennlig drift er ødeleggende for konkurranseevnen. Den neoklassiske oppfatningen har tradisjonelt ført til en defensiv forretningsstrategi hvor end-of-pipe løsninger blir implementert for å redusere kostnadene (Carrillo-Hermosilla et al., 2009). End-of-pipe løsninger er tilleggskomponenter som blir brukt for å redusere miljøbelastningen. Dette kan for eksempel omfatte teknologier som luft- og avløpsfilter (Carrillo-Hermosilla et al., 2009). Gjennom implementering av end-of-pipe løsninger vil foretaket øke lønnsomheter ettersom den økonomiske belastningen, i form av miljørelaterte skatter og avgifter, reduseres. Dette er med andre ord en passiv strategi basert på et vedtatt pålegg utenfor egen virksomhet. 25

26 Det neoklassiske synet har i senere tid blitt utfordret av mer dynamiske perspektiver som forklarer at miljøvennlighet og konkurranseevne kan kombineres (Porter & Kramer, 2011). Det å skape sosiale verdier har blitt en viktig strategi for å styrke konkurransefortrinnet (Esty & Winston, 2006; Porter & Kramer, 2011). Istedenfor en defensiv end-of-pipe strategi kan foretak lete etter løsninger som gjør virksomheten mer miljøvennlig gjennom hele verdikjeden, fra råvarehåndtering til distribusjon og markedsføring. Denne tankegangen bygger på erkjennelsen av miljøvennlighet må kommersialiseres og integreres i det økonomiske systemet. Utfallet av denne tankegangen har ledet til en proaktiv strategi som skiller seg betydelig fra den neoklassiske. I et neoklassisk perspektiv vil foretaket være en passiv deltaker som forsøker å imøtekomme eksterne vedtekter. En proaktiv strategi derimot, innebærer at foretak kan øke lønnsomheten gjennom miljøvennlig drift. Dette er en mer dyptgående strategi der foretak deltar aktivt med å løse problemene før de oppstår. For at denne strategien skal være mulig er utvikling og implementering av øko-innovasjoner helt avgjørende. Carrillo-Hermosilla et al. (2009) nevner fem ulike måter øko-innovasjoner kan få positiv innvirkning på den økonomiske lønnsomheten. 1. Forbedret drift og reduksjon i kostnadene som følge av ineffektiv ressursforvaltning. Stadig flere produkter kommer i nye innpakninger og emballasjer med mindre plastikk eller papir. Denne strategien har blant annet den svenske møbelgiganten IKEA benyttet seg av. IKEA har redesignet pappeskene de sender møblene i. Dette har redusert bruken av papp, og medført at det transporteres flere varer per trailer enn det gjorde tidligere. En drivstoffreduksjon på 15 % per vare og reduksjon i bruken av papp har gitt IKEA stor økonomisk gevinst (Esty & Winston, 2006). 2. Reduksjon i forurensning og avfallshåndteringskostnader. Et eksempel på dette er konteinerskipet Ulstein X-BOW. X-BOW er en unik design på baugen til marine fartøy. Dette designet gjør fartøyer mer energieffektive og er mer lønnsomt som følge av redusert drivstofforbruk (Rusten, 2010). Designet ble først tatt i bruk i 2006 (Ulstein, 2012). 26

27 3. Redusert risiko for brudd miljøforskrifter/reguleringer. I forbindelse med lanseringen av storfilmen Spider-Man 2 i 2004 hadde cornflakesprodusenten Kellogg Company puttet små Spider-Man figurer oppi cornflakespakkene. Leketøyene innehold små batteri med kvikksølv. Kellogg Company hadde ikke fått med seg at enkelte stater hadde forbudt denne type leker. Dette førte til at Kellogg Company måtte refundere utgiftene til over 17 millioner kunder (Esty & Winston, 2006). 4. Etablering av nye markeder eller markedssegmenter. Stadig flere foretak benytter seg av smarte og kreative strategier. Under produksjonsprosessen produseres det ofte mye avfall som kan være verdifull produksjonsmaterialet for et annet foretak (Esty & Winston, 2005). Et eksempel på dette er Biomega AS som er etablert på Sotra utenfor Bergen og som har bygget opp sin virksomhet basert på marine restråstoff, som tidligere ble ansett som unyttig avfall (Fish, 2012). 5. Forbedret image og forhold til kunder, leverandører, myndigheter og ansatte. I litteraturen blir disse fordelene gjerne kalt soft-benefits (Carillo- Hermosilla et al., 2009). Dette skyldes at det er kvalitative dimensjoner som det er vanskelig å måle markedseffekten av. Et eksempel på dette er næringslivets samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility CSR) (jf. kapittel 2.2). I norsk sammenheng blir turutstyrsprodusenten Stormberg trukket frem som et godt eksempel på CSR (Nærings- og handelsdepartementet, ). Stormberg har en forretningsstrategi som er opptatt av et helhetlig samfunnsansvar, deriblant krav til at leverandørene er miljøbeviste. Det er vanskelig å måle effekten av dette, men det antas å ha en positiv innvirkning på den økonomiske lønnsomheten, blant annet gjennom medieomtale og forbrukeratferd (Esty & Winston, 2006) Miljøreguleringer en drivkraft til innovasjon? Det blir hevdet at strenge miljøreguleringer kan fungere som en drivkraft for utvikling og implementering av innovasjoner (Sinclair-Desgagné, 1999). I følge Xepapadeas & de Zeeuw (1999) var det den amerikanske økonomen Michael Porter som introduserte ideen om at 27

28 miljøpolitiske reguleringer kan trigge innovasjoner som fører til økt konkurransefortrinn. Det samme tema var riktignok også sentralt på International Chamber of Commerce sin konferanse i 1990 med temaet The Greening of Enterprise (International Chamber of Commerce, 1990). Ideen om at miljøreguleringer kan være drivkraft til innovasjon blir av Ambec og Barla (2002) omtalt som Porter hypotesen. I følge Porter hypotesen vil strenge miljøkrav tvinge foretak til å utvikle eller implementere innovasjoner som kan være lønnsom både i et bedriftsøkonomisk perspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv (Xepapadeas & de Zeeuw, 1999). Den bedriftsøkonomiske gevinsten kan blant annet skyldes energieffektivisering eller etablering av nye markedet (jf. kapittel 2.2.1). Den samfunnsøkonomiske gevinsten kommer som et resultat av redusert ressursbruk, mer miljøvennlige produksjonsprosesser eller andre innvirkningen. I St.meld. nr. 7 ( ) blir det også nevnt at strenge miljøreguleringer vil kunne fungere som en drivkraft til mer nyskaping i det norske næringslivet. Det kan imidlertid være problematisk om regler og lover blir særnorske og dermed påfører landets egen industri merkostnader sammenlignet med betingelser hos utenlandske konkurrenter. Dette betyr at forutsetningene for å utvikle øko-innovasjoner vil kunne være geografisk betinget. Blant annet vil miljøpolitiske reguleringer på regionalt og kommunalt nivå ha innvirkning på det institusjonelle rammeverket (jf. kapittel 2.5.6). Dette medfører at det institusjonelle rammeverket vil ha en geografisk forankring. Blant annet har offentlige FoU-tilskudd en tendens til å favorisere regioners prioriterte innsatsområder. Dette er mer omtalt i diskusjonen av de to casene. Avslutningsvis er det viktig å nevne at det finnes tilfeller der industrien selv tar initiativ til å få på plass lover og regler (Wing Gabrielsen & Herzke, ). Reguleringene kan enten (1) påvirke driften av egen virksomhet, eller (2) åpne opp for ny markedsmuligheter som industrien kan forutse (jf. kapittel 2.2.1). 2.3 Innovasjon og økonomisk vekst Josef Schumpeter var en av de første som forklarte forholdet mellom innovasjoner og økonomisk utvikling: 28