DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE UTBYGGER: EiBjor AS UTARBEIDET AV: i samarbeid med DATO:

2 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER SKISSEPROSJEKT: LANDSKAP: (innspill til revisjon av kommuneplan) BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE EiBjor AS v/kjetel Vidar Kittelsen Ovelandsneset 4820 Froland Tlf.: Rambøll AS (tidligere A7 Arkitekter) v/siv.ark. Even Olaisen Kirkegt Arendal Tlf.: Rambøll AS v/l.ark. Åse Hørsdal REGULERINGSPLAN: VEIPROSJEKTERING/ PLANKONSTRUKSJON Asplan Viak AS v/roar Melsom Tlf.: Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Asplan Viak AS v/ing. Bodil Fagerland Gjeruldsen Ing. Sidsel Urfjell Leveranse: Reguleringsplan i M 1:1000 Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse ROS-analyse Arkiv: O:/ Dato: , revidert

3 Innhold: Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser ROS-analyse Merknader til melding om planarbeid Melding om planarbeid Referat fra oppstartmøte Sjekkliste for miljøverninteresser Plankart (nedskalert) Eiendomskart ( nedskalert)

4 Biejordene boligområde, Arendal kommune BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: , revidert sist Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Biejordene boligområde, på oppdrag for EiBjor AS v/kjetel Vidar Kittelsen. Planforslaget er basert på et utbyggingskonsept utarbeidet av Rambøll AS. EjBjor AS ønsker å disponere området til en kombinasjon av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med kjede- og rekkeboliger. Medarbeidere i Asplan Viak har vært ing. Bodil Fagerland Gjeruldsen (digital veikonstruksjon og planframstilling), geograf Øyvind Hugsted (ROS-analyse) og ing. Roar Melsom (regulering/prosjektansvarlig). Medarbeidere i Rambøll har vært landskapsark. Åse Hørsdal og siv.ark. Even Olaisen. 2. Planstatus Planforslaget omfatter boligeiendommen gnr. 502/bnr.184 Bjønnesveien 5 - og en mindre tidligere utskilt parsell bnr. 881, til sammen ca. 12 daa. Området er avsatt som landbruksområde L1 i gjeldende plan for Strømsbo Gård og Biejordene. Nord Gangveien gjennom eiendommen og området på østsiden opp mot Gåsåsen boligområde inngår i gjeldende reguleringsplan for Gåsåsen fra Utbyggingsområdet grenser til planlagte boligområder i reguleringsplan for Strømsbo Gård og Biejordene. Et tidlig skisseutkast datert for disponering av området ble drøftet med kommunen i møte Skisse datert utarbeidet av A7 Arkitekter Tilgrensende byggeområder B2a og B2b i gjeldende reguleringsplan for Strømsbo Gård og Biejordene er avsatt til blokkbebyggelse. Atkomstløsning til nytt område er basert på en trase videre fra regulert rundkjøring/ snuplass, etter avtale med Kruse Smith AS som har utbyggingsrettigheter innenfor de områdene som tilhører Strømsbo Gård. Utsnitt av gjeldende plan for Strømsbo Gård og Biejordene Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 1

5 Biejordene boligområde, Arendal kommune Reguleringsplan for Strømsbo Gård og Biejordene grenser til reguleringsplan for Gåsåsen i øst (1983) og reguleringsplan for ny riksvei Myrene Stoa i nord. Ny riksvei skal legges i miljøtunnel langs Biejordene. Eiendommen er markert som LNF-område i arealdelen av kommuneplan for perioden i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Gjeldende arealdelen av kommuneplan for perioden Etter et møte planadministrasjonen og landbruksrådgiver Morten Foss skriver Foss følgende om arealets landbruksmessige verdi i e-post den til ark. Even Olaisen: Området som Kittelsen eier på Bjønnes består av skog og noe annet areal. For å kunne minske presset på dyrka mark er det derfor viktig at slike inneklemte landbruksområder, som ikke består av jordbruksarealer blir nyttet til boliger. Landbruksforvaltningen har derfor ingen merknader til de tenkte planene for området. Forslag om å omdisponere området fra LNF til bolig ble fremmet av Asplan Viak på vegne av EiBjor AS, som innspill til den pågående revisjon av kommuneplanen. I et notat gir EiBjor AS ytterligere opplysninger til saken. Kommuneplanutvalget foretok befaring i området den og behandlet forslaget som innspill nr. 27 i møte , med vedtak om å legge området inn som boligformål i arealdelen til forslag til kommuneplan for perioden Kommuneplanutvalget fattet følgende vedtak med 8 mot 1 stemme i møte : Omsøkt område omdisponeres fra LNF til boligformål, med de forutsetninger som ligger i saksframstillingen. Innspill til revisjon av kommuneplan (vedlegg til notat ) Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 2

6 Biejordene boligområde, Arendal kommune I innstillingen til kommuneplanutvalget skriver administrasjonen at en utnyttelse til boligformål anses positivt sett i forhold til miljømålet om et lavutslippssamfunn. Området er ikke klassifisert som viktig med tanke på jordvern og er ikke i bruk i dag til friluftsformål, men ligger i randsonen til Åsbieskogen og Biejordene og har potensial som nærområde for bebyggelsen rundt. Det er ikke registrert kulturminner i området. I forutsetningene videre skriver administrasjonen: Det bør være en høy utnyttelsesgrad, fordi det er sentrumsnært, men kvaliteter i forhold til ivaretakelse av natur/lekeområder, terrengtilpassing, sosiale møteplasser, trafikksikkerhet og grønnstruktur internt i området og ut til omkringliggende rekreasjonsareal må påaktes og ivaretas i detaljplanleggingen. Gangveiforbindelse rett øst og forbi eiendommen må ikke påvirkes negativt, men fortsatt: Området må ikke bygges ut før det er etablert godkjent vegatkomst fra riksvei 420, samt godkjente VA-løsninger. Området inngår som framtidig boligområde nr. 60 i arealdelen av kommuneplan for perioden , vedtatt av Arendal bystyre Planområdet Eiendommen Bjønnesveien 5 med tilhørende parsell bnr. 881 er i dag bebygd med et bolighus og en uthusbygning. Begge bygningene er kondemnerbare og ikke i bruk. Innerste del av Bjønnesveien nyttes i dag som turvei og gangforbindelse videre opp til Gåsåsen. Traséen går gjennom det gamle gårdstunet, kloss i veggen til bolighuset på den ene siden og uthuset på den andre siden. Forslag til ny reguleringsplan legger opp til at de eldre husene rives slik at gangveien blir liggende utenom bebyggelsen. Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 3

7 Biejordene boligområde, Arendal kommune Boligen og uthuset på eiendommen er i dag falleferdige og kondemnerbare, og har ikke vært bebodd på mange år. Bjønnesveien videre opp til Gåsåsen går i en smal trasé mellom husveggen på den ene siden og ca. 1 meter høy mur og fjøset/uthuset på andre siden. Iflg. forslaget til regulering vil gangstien og naturområdene på østsiden bli opprettholdt og sikret som offentlig friområde, og riving av boligen og uthuset medføre et bredere mer åpent grøntdrag gjennom eiendommen. Kommunalt hovedledningsnett gjennom friområdet vil ikke bli berørt av utbyggingen. Traseen er framkommelig for uttrykningskjøretøyer og gir således mulighet for ekstra atkomst for brannbil. Området er kupert med en hylleformasjon og et bratt terreng i bakkant opp mot boligområdet Gåsåsen. Orienteringen mot syd og vest gir mulighet for en kompakt bebyggelse med flere etasjer inn mot det stigende terrenget i øst og en avtrappet lavere småhusbebyggelse mot vest. Avstand og et småkollete terreng med mye vegetasjon, medfører at bebyggelsen blir lite eksponert mot Biejordene. Den sentrale beliggenheten i gangavstand fra sentrum, forretningssenter, skole, idrettsanlegg, kollektivakse mv., nærhet til attraktive rekreasjonsområder og en utbygging som er basert på videre utnyttelse av teknisk infrastruktur gjør at området har et stort potensial for å oppnå reduserte klimagassutslipp. Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 4

8 Biejordene boligområde, Arendal kommune 4a. Planforslaget Planforslaget er basert på skissekonsept utarbeidet av A7 Arkitekter (nå Rambøll), med til sammen ca. 90 boenheter. Området inn mot Gåsåsen er satt av til en sammenhengende blokkbebyggelse i 4 6 boligetasjer og p-kjeller, med til sammen ca. 50 leiligheter. 1 3 etasjer av denne bebyggelsen vil ligge over terreng langs stien på østsiden opp til Gåsåsen. Områdene mot vest er disponert til konsentrert småhusbebyggelse i 2 3 etasjer med til sammen 40 boenheter, med parkering i p-kjeller under områdene BK3 og BK5 og del av gårdstunet ved BK3. Terrenget inne i området opparbeides til atkomst, noe parkering, lek og uteoppholdsarealer. Gangstien opp til Gåsåsen og arealene på østsiden avsettes til offentlig friområde. Kollen i sydøst opprettholdes som landskapselement, utsiktspunkt og buffer mot friområdet. Snittene under viser terreng og eksisterende bebyggelse på Gåsåsen og i prinsippet hvordan ny bebyggelse er tenkt l t Endelig antall leiligheter, størrelse og kombinasjon av ulike leilighetstyper vil bli tilpasset markedssituasjonen ved utbygging. Krav til parkering og uteopphold vil i tillegg til areal og høyde, begrense antall enheter. Lange terrengsnitt Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 5

9 Biejordene boligområde, Arendal kommune Snitt gjennom området Snittene over viser mer detaljert bebyggelsens plassering, opparbeidelse av området og hvordan terrenget på østsiden av BK1 kan avtrappes for å gi lys til de gjennomgående leilighetene i blokkbebyggelsen. Maks gesimshøyde for blokkbebyggelsen i område BK1 er fastsatt til k.+51,0 for den høyeste midtre delen, avtrappet ned til k.+45 nord og k.+48 i syd. For småhusbebyggelsen foran blokka er maks. gesimshøyde fastsatt til mellom k.+37,0 og k.+40,0. Bebyggelsen på Gåsåsen ligger på terreng på ca. k b. Revisjoner Planforslag datert ble fremmet for behandling ved e-post Forslaget ble gjennomgått med kommunens saksbehandler i møte Følgende er rettet etter møtet med administrasjonen (revisjon ): Plankartet Sidearealet langs offentlig vei o_kv1 er utvidet til 2,5 meter. Fortauet langs østsiden av atkomstveien er kortet ned og videreført på motsatt side av veien via fotgjengerfelt før snuplassen. Ny lekeplass inntegnet mellom områdene BK1 og BK4. Ny lekeplass er betegnet f_lek1 og tidligere Lek 1 betegnet f_lek2. Byggegrenser og områdeavgrensninger er tilpasset utvidelse av atkomstveien. Bestemmelsene: I punktene 2.3 er henvist til bestemmelsene i kommuneplanen, i stedet for til tidligere vedtekter til planog bygningslovens 69.3 Nytt punkt 2.4 om tiltak for å hindre utrasing og for å sikre høye skjæringer med gjerde eller lignende. Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 6

10 Biejordene boligområde, Arendal kommune Punkt 3.6 om lekeplasser er omarbeidet og tilpasset til kartet. Nytt punkter om rekkefølge. ROS-analysen er korrigert når det gjelder punkter 1 og 51 i tabell 2. Sjekkliste for miljøverninteresser er utarbeidet Tekniske forhold, atkomst og parkering Atkomsten fra regulert snuplass i planen for Strømsbo Gård og Biejordene er videreført som offentlig kjørevei med tilsvarende standard 5,75 meter kjørebane, 2,5 meter fortau og 1,5 meter sideareal fram til ny rund snuplass ved innkjøringen til gårdstunet. P-kjellere under blokka i område BK1 og under småbebyggelsen i områdene BK3 og BK5 inneholder til sammen ca. 120 p-plasser. Planen gir mulighet for at p-kjellerne kan dimensjoneres for 2-sidig parkering og evt. utstyrsboder innenfor hver plass. Inndeling av p-plasser, plassering av trapp/heis mv. vil bli vil bli bearbeidet i forbindelse med detaljprosjektering og søknad om byggetillatelse (parkeringsplasser er vist som illustrasjon på plankartet). Begge p-kjellerne har innkjøring direkte fra atkomstveien i syd slik at tunet og uteoppoppholdsarealene innenfor boligområdet blir minimalt belastet med biltrafikk. I tillegg plassene i p-kjeller kommer ca. 22 plasser som bakkeparkering inne i området. Antall parkeringsplasser totalt utgjør dermed ca. 140 plasser, som gir en parkeringsdekning på 1,55 pr. boenhet. 6. Barn og unge Området ligger i gang-/sykkelavstand fra Arendal sentrum og fra barnehager på Gåsåsen, Strømsbuåsen og Strømmen, fra skoler på Stinta og Strømmen og fra Stinta idretts- og svømmehall og Bjønnes stadion. Alle anlegg kan nås via fortau eller gang-/sykkelveier med kryssing av fv. 420 enten i tilknytning til rundkjøring eller ved lysregulerte forgjengerfelt. Biejordene, Åsbieskogen og Bjønnesområdet gir svært gode muligheter for rekreasjon, fri lek og sport i nærmiljøet. I reguleringsplanen for Strømsbo Gård og Biejordene er det satt av areal til ny barnehage. 7. Tilgjengelighet, universell utforming Byggteknisk forskrift inneholder bl.a. følgende krav til tilgjengelighet og universell utforming i boligbygning: Bygning i 3 eller flere etasjer med boenhet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. I tillegg skal boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan gjelder kravene tilsvarende for inngangsplanet. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 meter kan stigningen være maks 1:12. For hver 0,6 meter høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 x 1,6 meter. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, gjelder ikke dette kravet for gangatkomst til bygning med boenhet uten krav om heis. Gangatkomst til bygning med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 meter kan stigningen være maks 1:12. For hver 0,6 meter høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 x 1,6 meter. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, skal stigningen være maksimum 1:10. Felles uteareal for større boligområde og uteareal for boligbygning med krav om heis skal ha universell utforming. Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 7

11 Biejordene boligområde, Arendal kommune Gangatkomst til uteareal med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 meter kan stigningen være maks 1:12. For hver 0,6 meter høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 x 1,6 meter. Der det er flere uteareal med samme funksjon, skal minst ett av disse ha gangatkomst som oppfyller kravene. Øvrig gangatkomst skal ha stigning maksimum 1:10. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, skal stigningen være maksimum 1:10. Prosjektet oppfyller alle krav til universell tilgjengelighet og utforming. 8. Miljø og klima Den sentrale beliggenheten i gangavstand fra sentrum, bussforbindelse og de aller fleste viktige tjenestetilbud medfører redusert transportbehov slik at mange av beboerne kan klare seg helt uten bil. Dette tilsier også at kravet til parkeringsdekning etter vårt skjønn bør kunne settes ned mot 1 plass pr. boenhet. 9. Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse følger som vedlegg til reguleringsplanen. Det er ikke registrert forhold som utgjør særskilt fare eller risiko innenfor planområdet. 10. Arkeologi Det forutsettes at arkeologiske registreringer ble utført i forbindelse med tidligere regulering, jfr. administrasjonens saksframlegg ved behandling av innspillet til kommuneplan. Dette vil imidlertid bli avklart nærmere med fylkeskommunen i forbindelse med offentlig ettersyn. 11. Biologisk mangfold Iflg. tilgjengelig informasjon hentet fra Direktoratet for naturforvaltning (www.dirnat.no), er det ikke gjort registreringer mht. biologisk mangfold eller friluftslivsinteresser Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 8

12 Biejordene boligområde, Arendal kommune 12. Medvirkning Oppstartmøte ble avholdt med kommunens planadministrasjon den Melding ble sendt ut og annonse samtidig satt inn i Agderposten. Følgende merknader er mottatt etter melding om planarbeid. Innholdet er kort referert og kommentert av Asplan Viak (i kursiv): Fylkesmannen i Aust-Agder brev datert Fylkesmannens landbruksavdeling viser til at deler av planområdet er regulert til landbruk (L1) gjennom gjeldende reguleringsplan. De nordligste delene av L1 består av noe dyrket/dyrkbar mark og høybonitet blandingsskog. Dersom de dyrkbare arealene nord for L1 sikres gjennom etablering av en buffersone, vil ikke landbruksavdelingen motsette seg omreguleringen. Buffersonen bør bestå som landbruk. Det må gjennomføres ROS-analyse i tråd med nasjonale føringer. Asplan Viak: Muligheter for barn og unge er beskrevet i punkt 6 i planbeskrivelsen. Estetiske krav er ivaretatt ved at bebyggelsen og terrengopparbeidelse er tilpasset det aktuelle området og hensynet til omgivelser og eksponering er etter vårt skjønn ivaretatt. Planforslaget er i tråd med arealdelen av kommuneplan for perioden vedtatt av Arendal bystyre ROS-analyse datert følger som vedlegg til reguleringsplanen. Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens ledd som krever at hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planleggingen. Miljøvernavdelingen forventer at det i planbeskrivelsen gjøres rede for hvordan barn er sikret sikker skolevei, og at det er satt av tilfredsstillende lekeareal innenfor planområdet. Det vises videre til at all planlegging etter plan- og bygningsloven skal ivareta estetiske hensyn. Planområdet ligger mellom Bjønnesveien med tilhørende gangforbindelse til Gåsåsen og turområdet ved Biejordene og Åsbieskogen. Det bør derfor legges vekt på å gi planlagt bebyggelse en utforming som ikke reduserer opplevelsesverdien av turområdet. Det bør derfor søkes løsninger som hindrer at bebyggelsen medfører silhuettvirkning, og som sikrer at ny bebyggelse plasseres og utformes etter de premisser landskapet legger. Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 9

13 Biejordene boligområde, Arendal kommune Statens vegvesen brev av Området er i godkjent plan gitt kjøreatkomst fra ny rundkjøring på rv. 420 (nå fv. 420), med rekkefølgekrav for gjennomføring. Vegvesenet forutsetter at dette følges opp. Det gjøres oppmerksom på at den nordligste delen av L1 kommer nærme framtidig ny vei Myrene Stoa. Riksveien er planlagt i tunnel under Gåsåsen og videre ut i en miljøtunnel. Det forutsettes at planen ikke kommer i konflikt med regulert ny vei og byggegrensen på 50 meter fra senter. Gjeldende reguleringsplan for riksveien er gammel og må tas opp til revisjon dersom den skal gjennomføres. Det kan være aktuelt å se på for eksempel en 4-felts løsning som vil kreve mer areal. Det er viktig at nye tiltak ikke er til hinder for framtidige gode løsninger for denne veien. Asplan Viak: Planområdet vil ikke komme i konflikt med byggegrensen mot regulert framtidig vei Myrene Stoa og vil heller ikke berøres av en evt. utvidelse av framtidig riksevei. Aust-Agder fylkeskommune, fylkesrådmannen brev datert Planen for ny riksvei Myrene Stoa er gammel og vil måtte tas opp til revisjon dersom den kan gjennomføres. Det er viktig at det i endringen av planen for Biejordene tas tilstrekkelig hensyn til disse forholdene. For øvrig vises til de hensyn som skal ivaretas med tanke på barn og unge, universell utforming og landskap og estetikk. Asplan Viak: Disse forholdene er etter vårt skjønn ivaretatt. Sted og dato: Longum Park, Revidert Asplan Viak AS/A7 Arkitekter 10

14 Biejordene boligområde, Arendal kommune BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: Siste revisjon av plankartet: Bestemmelsenes dato: Siste revisjon av bestemmelsene: Behandling Behandling Dato sak Melding om planarbeid Forslag sendt kommunen e-post Behandlet første gang i planutvalget Utlagt til offentlig ettersyn Behandlet andre gang i planutvalget Behandlet i kommunestyret 1 GENERELT 1.1 Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med områdegrense på plankartet. 1.2 Området disponeres til følgende formål etter plan- og bygningslovens 12-5: Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) boliger garasjeanlegg for boliger lekeplass gårdsplass annet uteoppholdsareal BK1 BK5 f_bg1 f_bg2 f_lek1 f_lek2 f_gp1 f_gp5 f_au1 f_au4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr. 2) kjørevei o_kv1 fortau - annen veigrunn tekniske anlegg - Grønnstruktur (pbl 12-5 nr. 3) friområde o_fri1 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Fyllinger skal jordsettes og tilsås/beplantes. Murer og skråninger skal ha en enhetlig utforming. 2.2 Hver boenhet skal disponere minst 1 parkeringsplass til eget bruk. I tillegg skal det anlegges minst 0,2 plasser pr. boenhet for gjester. Gjesteparkeringsplasser kan etableres i åpen del av p-kjeller. Det skal tilrettelegges for sykkelparkering med minst 1 plass pr. boenhet. 2.3 Lekeområder og utearealer skal opparbeides i tråd med gjeldende bestemmelser i kommuneplan for perioden Detaljert utomhusplan skal følge som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak for opparbeidelse av området. Asplan Viak AS

15 Biejordene boligområde, Arendal kommune 2.4 Skråningene rundt kollen i område f_au2 må i nødvendig grad renskes og nødvendige tiltak gjennomføres for å hindre utrasing av løst fjell og løse steinblokker. Høye skjæringer må sikres på forsvarlig måte med gjerde eller lignende. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Området BK1 nyttes til blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. For å skape brudd i fasaden skal de 2 øverste etasjene ha annen material- og/eller fargebruk enn underliggende etasjer. 3.2 Områdene BK2 BK5 nyttes til småhusbebyggelse i 2 3 etasjer. 3.3 Områdene f_bg1 og f_bg2 nyttes til felles p-kjeller for bebyggelsen. Åpen del av p-kjeller kan nyttes til gjesteparkering. Inndelingen av parkeringsplasser er vist som illustrasjon på plankartet. 3.4 Bebyggelsen i området BK1 skal ha flatt tak eller pulttak. Bebyggelsen i områdene BK2 BK5 kan ha flatt tak, pulttak eller saltak. Bebyggelsen må ha lik takform og vinkel. Maks tillatt høyde er oppgitt med gesimshøyde (høyeste gesims) for bebyggelsen i område BK1 og med bygningshøyde i områdene BK2 BK5. Trapp-/heishus, piper, tekniske rom og installasjoner mv. kan gå opp over maks gesims-/bygningshøyde med inntil 2,0 meter. 3.5 Bebyggelsen må plasseres innenfor de inntegnede byggegrenser. Hvor det ikke er inntegnet byggegrenser, kan bebyggelsen plasseres ut til formålsgrense. Maks tillatt utnyttelse fastsettes til BYA = 100 %. 3.6 f_lek1 og f_lek2 nyttes til felles lekeplasser for alle boenhetene innenfor planområdet. Plassene skal opparbeides i samsvar med detaljplan godkjent av Arendal kommune. 3.7 Områdene f_gp1 f_gp5 nyttes til gårdsplass og ankomstområde for bebyggelsen. 3.8 Områdene f_au1 f_au3 nyttes til felles uteoppholdsareal for boligene innenfor området. Terrenget kan tilrettelegges som del av opparbeidelsen av området. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Vei o_kv1 med tilhørende fortau og sideareal skal overtas av Arendal kommune til vedlikehold. 4.2 Atkomstvei og parkeringsanlegg i område f_kv2 er felles for alle boligene i områdene BK1 BK5. 5 GRØNNSTRUKTUR 5.1 Friområde o_fri1 skal tilrettelegges for opphold og lek. Turstien gjennom området fra Bjønnesveien og videre opp til Gåsåsen skal opprettholdes minimum med sin nåværende standard. 6 REKKEFØLGEKRAV 6.1 Parkeringsplasser, lekeplasser og uteområder skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor områdene BK1 BK Rasvurdering iht. til kravet i punkt 2.4 må foreligge ved byggemelding av første bolig innenfor planområdet. Eventuelle rassikringstiltak og oppsetting av gjerde langs toppen av skjæringer må være gjennomført før første boligenhet innenfor området tas i bruk. Asplan Viak AS

16 Biejordene boligområde, Arendal kommune Punktene gjelder anlegg og tiltak regulert i gjeldende plan for «Strømsbo Gård og Biejordene». 6.3 Omlegging av vei Tk1 med midtskiller, fra fotgjengerfelt vest for avkjørsel Egelundveien og til nytt fotgjengerfelt vest for Portnerkrysset, skal være gjennomført før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. 6.4 Rundkjøring Tr1 skal etableres samtidig med vei Tk Signallysregulert fotgjengerfelt skal være etablert før første bolig blir innflyttet. 6.6 Før anlegg av vei Tk2 skal eksisterende sti fotodokumenteres. DATO: Revidert Asplan Viak AS

17 Eibjor AS ROS-analyse for Biejordene boligområde Utgave 2 Dato:

18 ROS-analyse for Biejordene boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Eibjor AS Rapportnavn: ROS-analyse for Biejordene boligområde Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Biejordene Utarbeide forslag til endring av reguleringsplanen for Strømsbo Gård Roar Melsom Plan Bolig Detaljplan (PBL) Øivind Hugsted Eibjor AS Asplan Viak AS

19 ROS-analyse for Biejordene boligområde 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av EiBjor AS v/kjetel Vidar Kittelsen for utarbeidelse av reguleringsplan for Biejordene boligområde. I den forbindelse er det utarbeidet med egen risiko og sårbarhetsanalyse For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen med konsekvensutredning Risiko og sårbarhetsanalysen er utført av Asplan Viak AS v/ Øivind Hugsted med bistand fra Roar Melsom. Arendal, Roar Melsom Oppdragsleder Øivind Hugsted Utreder Eibjor AS Asplan Viak AS

20 ROS-analyse for Biejordene boligområde 4 1 INNLEDNING Analysen er basert på rundskriv fra DSB 1 og foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. Tabell 1 Samlet risikovurdering Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene (2001). Eibjor AS Asplan Viak AS

21 ROS-analyse for Biejordene boligområde 5 2 UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK Mulige/aktuelle hendelser, risikovurdering og relevante tiltak er sammenfattet i tabell 3. Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred, utglidning(er området geoteknisk ustabilt) Ja 1 3 Det er innslag av ur i området. Stabiliteten i ura/blokkene må vurderes i forhold til rasfare. 2. Snø-/isras Nei 3. Flomras Nei 4. Elve-/bekkeflom Nei 5. Tidevannsflom Nei 6. Radongass Nei Ikke kartlagt, heller ingen kjent problematikk i området. Håndteres ev i utbyggingsfasen Vær, vindeksponering. Er området: 7. Vindutsatt Nei 8. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder 9. Sårbar flora Nei Ikke kartlagt, ut over Naturbase. 10. Sårbar fauna Nei Ikke kartlagt, ut over Naturbase. 11. Verneområder Nei 12. Vassdragsområder Nei 13. Fornminner (automatisk fredete kulturminner) Nei Ingen kjente forekomster av forminner. 14. Kulturminne/-miljø Nei Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 15. Vei, bru, jernbane, knutepunkt inkl terminal Nei 16. Jernbane Nei Den nordligste delen av L1 kommer nærme framtidig ny vei Myrene Stoa. Veien er planlagt i tunnel under Gåsåsen og videre ut i en miljøtunnel. 17. Flyplass Nei 18. Havn, kaianlegg Nei Eibjor AS Asplan Viak AS

22 ROS-analyse for Biejordene boligområde Sykehus/-hjem, kirke Nei 20. Brann/politi/sivilforsvar Nei 21. Kraftforsyning Nei 22. Vannforsyning, renovasjon/spillvann Nei 23. Forsvarsområde Nei 24. Tilfluktsrom Nei 25. Område for organisert idrett/lek 26. Park; rekreasjonsområde; uorganiserte aktiviteter Nei Ja 2 1 Området benyttes om gangvei mellom Gåsåsen og Biejordene. Gangveien er ivaretatt i planbestemmelsene. 27. Vannområde for friluftsliv Nei Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 28. Akutt forurensning Nei 29. Permanent forurensning Nei 30. Støv og støy; industri Nei 31. Støv og støy; trafikk Ja 1 1 I svært liten grad. Den nordligste delen av L1 kommer nærme framtidig ny vei Myrene Stoa. Veien er planlagt i tunnel under Gåsåsen og videre ut i en miljøtunnel 32. Støy; andre kilder Nei 33. Forurenset grunn Nei 34. Høyspentlinje (em stråling) Nei 35. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) Nei 36. Avfallsbehandling Nei 37. Oljekatastrofeområde Nei Medfører planen/tiltaket: 38. Fare for akutt forurensning Nei 39. Støy og støv fra trafikk Nei 40. Støy og støv fra andre kilder Nei 41. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Nei 42. Takras Nei Transport. Er det risiko for: 43. Ulykke med farlig gods Nei Eibjor AS Asplan Viak AS

23 ROS-analyse for Biejordene boligområde Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Nei Trafikksikkerhet 45. Ulykke i av-/påkjørsler Nei Veinormer følges 46. Ulykke med gående/syklende Nei Veinormer følges 47. Ulykke ved anleggsgjennomføring Nei 48. Andre ulykkespunkter Nei Andre forhold 49. Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? - er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 50. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 51. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 52. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 53. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Nei Nei Nei Ja 2 4 Tomteopparbeidelsen vil medføre en høy skjæring. Denne må sikres på forskriftsmessige måte. Nei Nei 3 OPPSUMMERING Tabell 3 Sammenfatning av risikovurderingene Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig Lite sannsynlig 31 1 Planområdet er av begrenset størrelse og dermed oversiktlig. En potensiell «svært alvorlig» hendelse er kartlagt (hendelse 51). Som følge av tomteopparbeidelse vil det bli skapt en høy skjæring mellom BK1 og f_au2. Denne må sikres på forskriftsmessig måte, slik at uhell ikke kan skje. Eibjor AS Asplan Viak AS

24 ROS-analyse for Biejordene boligområde 8 En potensiell «alvorlig» hendelse (1) gjelder en ur med noe blokkstein innenfor området f_au2. Stabiliteten til blokkene i denne ura må vurderes nærmere og eventuelt sikres dersom dette anses som nødvendig. I tillegg er en lite sannsynlig og en mindre sannsynlig hendelse er registrert. Disse er vurdert til ubetydelig konsekvens og er håndtert i planforslaget. Eibjor AS Asplan Viak AS

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hjemmeside: E-post: Sjekklisten kan hentes elektronisk fra: og velge arkfanen: Skjema, Plan- og Bygningslov Beredskaps- Justis- og byggesaks- Landbruks- Miljøvern- Sosial- og helse Samordnings- Utdannings- og familieavdelingen avdelingen avdelingen avdelingen avdelingen enheten avdelingen Oppdatert mars 2011 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER Ferdig utfylt sjekkliste skal følge saken ved melding om oppstart av planarbeid Formålet med sjekklisten er å sikre god saksopplysning Navn på planområdet: Biejordene boligområde Plantype: Detaljregulering. Kommune: Arendal. Gnr.: 502, bnr: 184, 881. Navn på forslagsstiller og/eller planlegger: EiBjor AS Utsendelsesdato: Tilbakemeldingsfrist: GENERELLE OPPLYSNINGER 1.1 Hva er formålet med områderegulerings-/detaljreguleringsplanen? Ja Nei 1.2 Inngår planområdet i en gjeldende regulerings-/bebyggelsesplan? Hvis ja, hva er navnet på planen og når ble den vedtatt? «Strømsbo Gård og Biejordene» vedtatt av Arendal bystyre Hva er arealstatus for planområdet i kommuneplanens arealdel? Redegjør for hvilke arealkategori(er) som blir berørt: Avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel for Er planområdet omtalt i kommuneplanens langsiktige del (tekstdelen)? Hvis ja presiser:. 1.5 Samsvarer reguleringsplanens formål med viktige mål i kommuneplanens langsiktige del (tekstdelen)? 1.6 Er planarbeidet vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009? (http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/ny-forskriftom-konsekvensutredninger.html) Kommentarer: Planarbeidet utløses ikke krav om konsekvensutredning. Formålet er i samsvar med overordnet plan. 1

35 2 MILJØVERNINTERESSER I PLANOMRÅDET Naturbase Naturbasens kartløsning er tilgjengelig her: Ja Nei 2.1 Ligger planområdet innenfor, eller i nærheten av en eller flere av disse registreringene? Hvis ja, hvilke(n)? 2.2 Ligger planområdet helt eller delvis i, eller nærmere enn 1 kilometer fra inngrepsfrie naturområder, jf kart over inngrepsfrie naturområder? Ref.: 2.3 Finnes det andre, kjente naturkvaliteter innenfor planområdet? Herunder viktige biotoper eller leveområde for truete arter jf. kart over leveområder for truete virveldyr (kilde: kommunen). Hvis ja, spesifiser:.. Sjø, vassdrag og fisk Kilder: Rapport om sjøørretvassdrag (http://fylkesmannen.no/arkiv/aust- Agder/Web_gammel/Avdelinger/miljo/rapporter/Fisk/Sjoaurekartliegging/index.htm), og kommunale fisketiltaksplaner, kartlegging av naturtyper i sjø og vassdrag (kommunen). Ligger planområdet nærmere enn 100 m fra: 2.4 Sjøen? 2.5 Viktig naturtype i sjø? 2.6 Vassdrag (elv, bekk, vann) med år-sikker vannføring? 2.7 Kjent lokalitet for sjøørret og/eller andre sårbare arter? 2.8 Berører planområdet kalka vann/bekk/elv? Grønnstruktur og friluftsliv (jf. Naturbase, kommunale planer for grønnstruktur, kommunedelplan for idrett og friluftsliv mm.) 2.9 Omfatter planområdet arealer som tidligere er regulert som spesialområde friluftsområde eller friområde? 2.10 Omfatter planområdet sikret friluftslivsområde; statlig, kommunalt eller skjærgårdspark? 2.11 Blir hele eller deler av området brukt til friluftsliv, fysisk aktivitet/trening og/eller rekreasjon i dag, eller har området potensiale for slik bruk? 2.12 Er det kort avstand til nærfriluftsområder eller større sammenhengende turområder? 2.13 Vil planen bryte viktige deler av grønnstrukturen ( grønne korridorer, atkomst til sjøen osv.)? Landskapshensyn og estetikk 2.14 Hvilke landskapsmessige konsekvenser vil gjennomføring av planen føre til? Beskriv: Utbyggingen vil ikke medføre silhuett eller vesentlige endringer i landskapsbildet Planlegges det tiltak som vil berøre landskapsrom utover planområdet (fjernvirkning, siluettvirkning for større omland)? 2.16 Vil det bli foretatt landskapsanalyse med tanke på landskapsvennlig utbygging? () 2

36 Grunnforurensning/forurensede sedimenter i sjøen Ja Nei 2.17 Berører planområdet registrert lokalitet med forurenset grunn, jf. oversikt over lokaliteter på Hvis ja, oppgi lokalitetsnummer: 2.18 Berører planområdet registrert lokalitet i rapport TA-1728/2000, Miljøgiftundersøkelse i havner på Agder ? 2.19 Er det andre kjente lokaliteter med forurenset grunn/forurensede sedimenter i planområdet? Hvis ja, spesifiser:.. Kommentarer: MILJØ OG FOLKEHELSE Miljørettet helsevern 3.1 Påvirker planen viktige miljømessige tema som er hjemlet i: Forskrift om miljørettet helsevern, Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, slik som forurensing, støv, lukt, støy, sosiale miljøfaktorer og ulykkesrisiko? Hvis ja, skal saken forelegges medisinsk faglig rådgiver (kommunelegen) for uttalelse. Folkehelse 3.2 Bidrar planen til å fremme en aktiv livsstil i befolkningen? (For eks. sykle og gå til skolen, arbeid, butikker, fritidsaktiviteter, friluftsliv og rekreasjon?) 3.3 Ivaretar planen behovet for gode sosiale møteplasser i det nære bomiljøet for ulike aldersgrupper og mennesker med ulike funksjonsnivå? (For eks. grønne lunger, lekeplass, aktivitetsområde, torg mv.) Ja Nei Støy Jf. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 : 3.4 Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri eller annet? 3.5 Finnes det, og/eller planlegges det støyfølsom arealbruk i planområdet? (boliger, helseinstitusjoner/skole/barnehage o.l.) 3.6 Planlegges det etablering av støyende virksomheter i planområdet? Kommunikasjon: se neste hovedpunkt (punktene ) Kommentarer:... 3

37 4 BARN OG UNGES INTERESSER RPR for barn og unge (RPR = Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge: Planen skal forelegges representanten for barn og unge til uttalelse, og dennes uttalelse skal vedlegges høringsforslaget 4.1 Er deler av planområdet i dag i bruk til barns lek? Hvis ja; hvilke områder planlegges til erstatningsareal? 4.2 Er deler av planområdet i bruk til undervisningsrelaterte formål for skole/barnehage? Hvis ja; hvilke områder planlegges til erstatningsareal? 4.3 Brukes deler av planområdet som atkomstvei til skole/ barnehage? Hvis ja; hvilke områder planlegges til erstatningsareal? 4.4 Er det regulert inn egnede og tilstrekkelige arealer til lekeplass, balløkke osv? 4.5 Er det avsatt arealer til barns frie lek og fysisk aktivitet i naturen? Ja Nei RPR for samordnet areal og transportplanlegging 4.6 Inngår det i arealplanen trygg atkomst (gang/sykkelvei, vegkryssing) til skole og barnehage? 4.7 Hvis ikke, vil dette da innarbeides i eller i tilknytning til denne planen (bl.a. gjennom rekkefølgebestemmelser)? 4.8 Er det tilbud om kollektivtransport i området i dag? (Fv. 420) Kommentarer: LANDBRUKSINTERESSER Ja Nei 5.1 Berører planområdet dyrka eller dyrkbar mark? Hvis ja, bør planen forelegges den landbruksansvarlige i kommunen til uttalelse. 5.2 Kommer planen i konflikt med jordverninteresser? se planbeskrivelsen 5.3 Finnes det verdifulle kulturlandskap innenfor, eller i nærheten av planområdet? 5.4 Finnes det spesielle skogbruksinteresser innenfor området? se planbeskrivelsen 5.5 Vil planen påvirke atkomsten til og driftsmulighetene på tilstøtende skogareal? Kommentarer:.... 4

38 6 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Det skal iht Pbl 4-3 for all planlegging foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av: a) selve planområdet, b) planområdets trussel /innvirkning på omliggende arealbruk og c) omliggende areal s trussel /innvirkning på det området som er under planlegging. Dette for å skape robuste og sikre samfunn slik at menneskers liv, helse, miljø, kritiske samfunnsfunksjoner og materielle verdier sikres best mulig. Denne sjekklisten erstatter ikke en helhetlig ROS-analyse, men kan gi en indikasjon på hvilke tema/områder i planen som kan gi risikoutfordringer. Naturgitte risikoforhold Ja Nei 6.1 I forbindelse med vassdrag er det undersøkt om det er fare for flom og/eller isgang? 6.2 Er Norges vassdrag og energiverk (NVE) varslet om oppstart av planen? Ref.: undermeny: Flom og skred. 6.3 Er det undersøkt/dokumentert at det ikke er fare for: snøskred, fare for steinsprang/ras, - se Ros-analyse og bestemmelser kvikkleireras (utglidning) Ref.: samt 6.4 Er det planlagt tilstrekkelig sideareal for snørydding? 6.5 Er området radonutsatt? (Ref: for ytterligere opplysninger/krav) 6.6 Finnes det en plan for overvannshåndtering? Se eller fra Miljøverndepartementet se her og her for ytterligere informasjon. 6.7 I kystkommuner: Er det tatt hensyn til storm- og springflo (inklusive oppstuing av vann i overvannsledninger)? Se undermeny havnivå. Alle tiltak under kote 3,0 skal særskilt risikoanalyseres. Andre forhold Ja Nei 6.8 Er det høyspent i området? I følge Statens Strålevern er det ønskelig med større avstand mellom høyspentledninger og boliger og skoler/barnehager enn det som kreves i dagens regler. Se: og 6.9 Er det vurdert om planområdet generer så stor trafikk gjennom tilgrensende områder at tiltak må iverksettes? Ikke aktuelt Brannsikkerhet: Slukkevannskapasitet må vurderes av brannvesen/kommunens VAR-avdeling ved planer om ny utbygging. Er dette dokumentert? Blir ivaretatt ved teknisk prosjektering Kan planlagt virksomhet innen planområdet være til fare/skade/ulempe for omliggende arealer? Evnt. om det bør legges restriksjoner slik at det ikke oppstår ny risiko, eksempelvis farlig gods i nærheten av skole/kjøpesenter/boliger. 5

39 6.12 Er det vurdert om aktiviteter på tilgrensende områder kan være til fare/risiko for planlagt område? (giftig avfall, lagre av giftige stoffer, støyende og/eller støvende virksomheter, eksplosjonsfarlige lagre, bedrifter med eksplosjonspotensiale/fare for farlige utslipp/ oppstilling av kjøretøy med risikolast eller avfall osv.) Ikke aktuelt Har følgende fagetater i kommunen blitt varslet om planen? Ved usikkerhet kryss av for Nei. Kommuneoverlege (miljørettet helsevern, eks: støy, støv, påvirkning av drikkevannsforsyning, luftforurensing m.v.) Brannvesen (brann, eksplosjonssikkerhet, adkomst for utrykningskjøretøy mv) Beredskapskoordinator (helhetlig risikovurdering med lokalkunnskap og vurdering av gjensidig risikopåvirkning i/til og fra planområdet) For oversikt over Nasjonale databaser som kan brukes i kartverktøy (GIS) og annen informasjon om samfunnssikkerhet og arealplanlegging, se: Annet/kommentarer:... Asplan Viak AS Arendal,

40 A = 168 m2 f_ AU4 M. bygningsh. k +40,0 z e A = 676 m2 BK5 A = 67 m2 f_ GP4 A = 563 m o_ A = 1615 m M. g 1 KV k +4 8, M. gesimsh. k +48,0 M. gesimsh. k +51,0 A = 2038 m2 BK1 k +4 5,0 sh. esim sh. esim 26.3 f_ KV2 A = 157 m2 f_ GP A = 152 m2 f_ Lek1 A = 62 m2 f_ AU1 A = 157 m2 f_ GP3 k +37,0 M. bygningsh. M. bygningsh. k +39,0 A = 849 m2 BK3 A = 260 m2 BK2 k +38,0 M. bygningsh. k +38,5 M. bygningsh. f_ Lek2 A = 581 m2 f_ GP5 A = 390 m2 BK4 k +37,5 M. bygningsh. A = 726 m2 f_ UA3 M. g A = 982 m2 f_ AU2 A = 1584 m2 o_ FRI1 f_ BG2 #4'0&# #252#4-.10)7/ 2156$ # #4'0&#. 6'.'(10 6'.'(#: 'Ä2156 CTGPFCN"CURNCPKCM PQ A = 2612 m2 ca k + 21,5 f_ BG1 -CTVRTQLGMULQP WVO GWTGH (-$ MCTVITWPPNCI WVVTGMMUFCVQ A = 1926 m2 ca k + 25,0

41

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no Sjekklisten kan hentes elektronisk fra: http://www.fylkesmannen.no/aa og velge arkfanen: Skjema, Plan- og Bygningslov

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave/dato:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA FURUSET OG FURUSET IDRETTSPARK Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Årø Næringspark AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-28

Årø Næringspark AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave/dato: 1 / 28. jan. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl.

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. LIER KOMMUNE Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. Emne: Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Rapportnavn: Oppdragsgiver: KS: Detaljregulering av Ekeberg Risiko og Sårbarhetsanalyse

Detaljer

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44 Utvalg for byutvikling 230610 sak 82/10 vedlegg 9 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Statens vegvesen Region vest Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

Meråker Kommune ROS-ANALYSE

Meråker Kommune ROS-ANALYSE Meråker Kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING TØMMERÅSEGGA GRUSTAK Meråker kommune 10.07.13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TØMMERÅSEGGA GRUSTAK INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2.

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22 LILLEHAMMER KOMMUNE Reguleringsplan for Granittlia Risiko- og sårbarhetsanalyse 09017 Granittlia 2013-02-22 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hans Høstmælingen Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ØYER KOMMUNE. for. Hafjell. Ilsetra. Risiko- 2011-08-20

ØYER KOMMUNE. for. Hafjell. Ilsetra. Risiko- 2011-08-20 ØYER KOMMUNE Omregulering av reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend Hafjell Hafjelltoppen hyttegrend Ilsetra Risiko- og sårba arhetsanalyse 090444 Hafjelltoppen hyttegrend 2011-08-20 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

Kanalbyen Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen. Utgave: A Dato: 2014-12-01

Kanalbyen Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen. Utgave: A Dato: 2014-12-01 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen Utgave: A Dato: 2014-12-01 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen

Detaljer