Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /08 Utvalg for byutvikling /09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08 120/08 Utvalg for byutvikling 03.06.2009 73/09"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : : O: : L13-48 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /08 Utvalg for byutvikling /09 BEBYGGELSESPLAN FOR FELTENE B1, B2, B3, B4 OG BF1, STORHOLEN, GANDDAL PLAN SAKEN GJELDER Siv.ing. Trond Heskestad er engasjert av en utbyggergruppe bestående av ByggService AS, Fjogstad Hus Eiendom AS, Sørbø Trelast AS og Byggtek for utarbeidelse av forslag til bebyggelsesplan. Utbyggergruppen har overtatt eiendomsretten til planområdet, feltene B1, B3, B4 og BF1, Storholen i Ganddal. Området planlegges utbygget med til sammen 136 boliger. Regulert forretningsareal utgår fordi det er vurdert at det ikke er et behov for butikk innenfor dette området. Planområdet utgjør ca 39 dekar, og viser en variasjon av bebyggelse med eneboliger, rekkehus og lavblokker med tilhørende lekeplasser og annet fellesareal. Planlagte 136 boliger utgjør en tetthet på ca 3,5 boliger per dekar og er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Saken legges frem for 2. gangsbehandling. SAKSBEHANDLING Varsling av planoppstart Fullstendig planforslag mottatt gangsbehandling Offentlig ettersyn gangsbehandling i utvalg for byutvikling I utvalg for byutvikling sak 120/08 ble det gjort følgende vedtak: VEDTAK: 1. Utvalg for byutvikling godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens 27-1, punkt 2, at bebyggelsesplan for feltene B1, B2, B3, B4 og BF1, Storholen, Ganddal - plan nr , sist datert , med tilhørende bestemmelser, sist datert , legges ut til offentlig ettersyn. 2. Følgende endringer må innarbeides i plankart og bestemmelser før det legges ut til offentlig ettersyn: Plankartet: Planlagt boligblokk i felt BOA må reduseres med en etasje Steingjerder som ønskes bevart må inntegnes på plankartet 4 meters byggegrense mot friområde i nord må opprettholdes iht gjeldende regulering. Det må gjennom midten av planlagte eneboliger i rekke i delfelt B2A inntegnes gangvei fra sandlek L5 til atkomstvei for feltet. Alle boder og garasjer/carporter på bakkeplan, må inntegnes på plankartet Side 1 av 14

2 Tilleggsbestemmelser / endringer av bestemmelser: Dekke over p-kjeller under L1 og L2 må dimensjoneres for å tåle planting av store trær og busker Eneboliger i kjede i felt B2A og B2B må oppføres med trekledning i bygningenes fulle høyde Fasader i hovedrom (stue/kjøkken) skal oppføres med store vindusflater i 2/3-deler av etasjehøyden i felt B2B Det skal innenfor hvert delfelt for blokkebebyggelse være en variasjon av boligtyper Bebyggelse i felt B3 ut mot Jærveien skal oppføres med variasjon/brudd i fasader og høyder Takform må defineres for hvert delfelt Det skal oppføres min. 2 heiser og 2 trapperom for boligene i felt B3 og B4A Det må tas med en bestemmelse vedrørende krav til søknad om byggetillatelse 3. Før saken legges ut til offentlig ettersyn ber utvalg for byutvikling tiltakshavere om å bearbeide prosjektet i den hensikt å skape større variasjon i fasaden. Utvalg for byutvikling mener også at det ville vært en fordel om de lange ensformige byggene ble brutt opp i mindre enheter og dermed skape større variasjon i bebyggelsen. 4. Tiltakshaver henstilles om å tilrettelegge for at 5 10 % av boenhetene utformes med enkel standard slik at det blir mulig for økonomisk vanskeligstilte å kjøpe bolig i prosjektet, ved for eksempel bruk av startlånsordning. Mulig løsning bes vist til 2. gangsbehandling. Krav til endringer av planforslaget før planen kunne legges ut til offentlig ettersyn (pkt 2 og 3 i vedtak) ble gjort i forkant av utleggelse. GJELDENDE PLANER Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan , for Ga 13, del B, Ganddal. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til bolig, forretning og friområde, med krav om bebyggelsesplan. Området er i gjeldende kommuneplan vist som boligområde foruten en mindre del som er vist som friområde. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet Planområdet er ca. 39 dekar og grenser mot sør-øst til Jærveien, mot sør-vest til Leitevegen, mot nord-vest til jordbrukslandskap og mot nord-øst til eneboligbebyggelse. Topografi/solforhold Innenfor planområdet er det en høydeforskjell på 14 meter. Terrenget skrår nedover mot sør-øst. Området er hovedsakelig dyrket mark, men også noe ligger brakk. Det er et frittliggende og solrikt område. Området har et bra lokalklima og er skjermet for nordavind av bakenforliggende skog. Bebyggelse Innenfor planområdet er det tre bolighus og tre uthus tilhørende boligene. All bebyggelse planlegges revet. Størstedelen av arealene rundt planområdet er skog- og landbruksområde. Nord for planområdet er det et etablert eneboligfelt med 8 eneboliger. Bebyggelse som ligger i nærhet av planområdet er for øvrig en variasjon av eneboligtomter og rekkehusbebyggelse. Side 2 av 14

3 Eierforhold Planområdet omfatter eiendommene med gnr/bnr 48/8, 48/11, 48/15, 48/34 og del av gnr/bnr 47/74. Utbyggergruppen har overtatt eiendomsretten til planområdet. Trafikkforhold Jærveien som grenser til planområdet er hovedtrafikkåren forbi planområdet. I snitt passerer ca biler denne veien daglig. Atkomst til planområdet skjer inn via Jærveien via Leitevegen. Gangforbindelser/friområder Langs både Jærveien og Leitevegen som grenser til planområdet er det etablert gang- /sykkelvei. Det er også bygd planfri undergang under Jærveien for trafikksikker atkomst til bl.a Ganddals Idrettslag sitt anlegg på andre siden av Jærveien. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Det er lagt til rette for bygging av til sammen 136 boenheter. Innenfor de ulike feltene er det en variasjon av planlagte eneboligtomter, rekkehus og lavblokker. Bebyggelsesplanen med tilhørende bestemmelser er utarbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplan for området, bortsett fra at regulert kombinert formål for bolig og forretning utgår. Her er det istedenfor planlagt kun boliger. Planforslaget er i hovedsak en repetisjon av reguleringsplanen, men med en større detaljeringsgrad. Det er lagt vekt på å utnytte reguleringsplanens utbyggingspotensiale fullt ut, dvs at antall boliger og tillatt BRA samsvarer med reguleringsplanens maksimale tall, dvs totalt 136 boliger og et samlet BRA = m2. I samsvar med reguleringsplanen er det planlagt 60 % livsløpsboliger. Felt BF1 Dette området er i gjeldende reguleringsplan regulert til kombinert formål bolig og forretning. Det foreslås nå to utbyggingsfelt innenfor feltet BF1 som er felt BOA og felt BOB. Innenfor BOA nord i feltet er det planlagt en boligblokk på fire etasjer med totalt 20 leiligheter, parkeringskjeller og heis. Innenfor felt BOB, mot Leitevegen, er det planlagt horisontalt- og vertikaltdelte toetasjers rekkehusbebyggelse med totalt 18 boliger. Forutsetningene for høyder i dette feltet er endret noe siden reguleringsplanen ble utformet. Leitevegen opparbeides for tiden med vesentlig større høyder enn nåværende vegnivå pga at den skal gå i planfri kryssing over ny Rv 44. Dette innebærer bl.a at Leitevegens nivå i vestre kant av BF1 ligger på kote 51 mens tilstøtende terrengnivå i BF1 ligger på kote 48,5. For at ikke bebyggelsen i BF1 skal bli liggende kunstig lavt i terrenget må terreng heves slik at det kommer i nivå med Leitevegen. Det vil medføre et behov for å tilføre fyllingsmasser. Plan for gang- og sykkelvei langs Leitevegen berører også noe areal som i reguleringsplanen er avsatt til boligformål. Felt BF1 er derfor noe innskrenket i den sørvestre delen. Sentralt i området BF1 er det planlagt et stort lekeområde. Lekearealet flukter i nord med nivå med boligblokkens 1. etasje og skrår videre noe nedover mot sør-øst. I sørvest bidrar planlagte boder for rekkehusene til å ta opp høydeforskjellen mot tunet. I parkeringskjeller under lavblokken er det avsatt plass til 24 biler inklusiv en HCparkeringsplass for de 20 planlagte leilighetene. Carporter for rekkehusbebyggelsen i tillegg til gjesteparkering for disse er planlagt på bakkeplan ved atkomst til feltet. Det er planlagt en carport per rekkehus i tillegg til ni gjesteparkeringsplasser og en HCparkeringsplass. Sykkelparkering er planlagt ved bilparkering, inntil det sentrale lekeområdet. Felt B1 Skogsbakken Område B1 er delt inn i seks byggeområder, B1A til B1F. Det er lagt opp til å ivareta reguleringsplanens ide om filterstruktur med definerte sikt- og bevegelsesakser. Side 3 av 14

4 Mot nord-vest innefor B1A er det planlagt en tre-etasjers boligblokk med til sammen 12 leiligheter, heis og parkeringskjeller for 12 biler og 12 boder. Ved innkjøring til parkeringskjeller er det planlagt seks gjesteparkeringsplasser, hvorav 1 HCparkeringsplass. Her er det også vist sykkelparkeringsplass. Felt B1F er planlagt med eneboliger sammenkjedet med carporter/boder. Det er beregnet plass til biloppstillingsplass foran carportene. Sykkelparkering ivaretas på tomtene. Feltene B1B, B1C, B1D og B1E er planlagt for eneboliger med all parkering, herunder sykkelparkering, på egen tomt. Med unntak av to boliger i B1F er det på alle tomtene plass til tre biler. Også HC-parkeringsplass er mulig på de fleste tomtene. Sentralt i området er det planlagt en småbarnslekeplass. Felt B2 Villapark Området er planlagt med to boligrekker delt i to felt B2A og B2B. Innenfor B2A er det planlagt ti eneboliger i kjede, innefor B2B er det planlagt seks eneboliger i kjede. Mellom feltene er det planlagt en småbarnslekeplass og en gangvei. Gangveien er planlagt kjørbar frem til boligene i B2B med tanke på nødtransport og transport av tunge gjenstander. I felt B2A er det plass til to parkeringsplasser i tillegg til carport på egen tomt. HCparkeringsplass er mulig på disse tomtene. Det er vist plass til felles parkering for boligene i B2B, øst i området. Her er det planlagt en carport og en gjesteparkeringsplass per bolig. 1 av gjesteparkeringsplassene er vist som HC-parkeringsplass. Boligene ligger i et hellende terreng og er derfor planlagt med underetasje. Felt B3 Andedammen Dette feltet bør endre navn siden det ikke er funnet grunnlag for å gå videre med ideen om å etablere en andedam. Innenfor det planlagte grøntområdet er det istedenfor tenkt å etablere en ballplass. Området er planlagt med en L-formet rekkehusbebyggelse i tre etasjer i nord og to etasjer langs riksveien. Det er planlagt til sammen 25 boenheter. All parkering, inkludert gjesteparkering og sykkelparkering, er planlagt i parkeringskjeller med tilkomst via rampe langs områdets avgrensning mot nord-øst. Boder er også planlagt under bebyggelsen. Det er planlagt heis fra parkeringskjeller opp til svalgangsatkomster til boligene. Småbarnslekeplass er planlagt langsmed boligenes vestre fasade, med oversikt og utsikt mot lekeplassen. Felt B4 Toskansk landsby Planlagt bebyggelse består av rekkehus som danner et atrium omkring 2 lekeområder på hvert sitt høydenivå. Området er delt i to felt B4A og B4B. Til sammen er det i dette området planlagt 35 boenheter. Nordre del, B4A, inneholder tre etasjer med 20 små leiligheter og heis. Boligene langs Leitevegen og Rv 44, B4B er rekkehus som er varierende i to og tre etasjer. Det er lagt vekt på en variasjon i høyder for å skape liv i bygningsstrukturen og for å oppnå bedre forhold vedrørende sol og sikt. Mot Rv 44 er boligene planlagt med underetasje. Under begge fløyene mot nord-vest, under B4A og del av B4B og planlagt lekeområde i midten, er det tenkt parkeringskjeller. I parkeringskjelleren er det planlagt både gjesteparkering, sykkelparkering for samtlige boliger, i tillegg til boder for felt B4A. Tilkomst skjer via rampe langs områdets grense mot nord-øst. Boder for B4B er forutsatt i tilknytning til boligen. Sentralt gjennom området er det planlagt en gangvei langsmed lekeplassene som binder området sammen. Lekeplasser Grøntområder inkludert friområdene, felles grønt og småbarnslekeplasser er direkte overført fra reguleringsplanen. Det er vedlagt et grøntregnskap som dokumenterer at normen på 50 m2 brukbart grøntareal per bolig er oppfylt, uten at F3 og F4 må medregnes. I tillegg til småbarnslekeplass for hvert delfelt er det i friområdet F2 planlagt en ballplass på 20X40 meter, samt parkmessig opparbeidelse rundt. Vedlagt følger også egne detaljplaner for grøntområdene, kfr vedlegg nr 15 over grøntregnskap. Side 4 av 14

5 Parkering Det er i gjeldende reguleringsbestemmelser henvist til kommunens parkeringsnorm datert Denne parkeringsnormens kartvedlegg viser at grensen mellom parkeringssonene B og C deler reguleringsområdet. I parkeringsnormen omfatter sone B områder med konsentrert bebyggelse og god kollektivtransportdekning. Hele planområdet er vurdert til å høre naturlig til denne sonen. Dette utløser en mindre vesentlig endring i forhold til gjeldende reguleringssituasjon. Renovasjon Renovasjonsteknisk plan er vedlagt. Planen er basert på systemet med nedgravde avfallsbeholdere. Etter utarbeidet plan har det vært direkte kontakt med kommunalteknisk avdeling vedrørende antall og plassering av stasjoner for nedgravde avfallsbeholdere. Det har medført at antall stasjoner er redusert til 3 og at stasjonen nær enebolig utgår. For at tømming skal kunne skje fra offentlig veg, er veg 2 delvis vist som offentlig veg med 6 meters bredde. Denne økte bredden gir mulighet for passering når renovasjonsbilen er på plass. Fordrøyningsbasseng Det er lagt inn nedgravde fordrøyningsbasseng for overvann i to av grøntområdene. Støy Når det gjelder trafikkstøy, er det på plankartet vist samme støyskjerming som i reguleringsplanen, kfr vedlagte støyrapport, vedlegg nr 12. Dette innebærer at felt B2B og B4B får støyskjerm med 2,5-3 meters høyde mot ny Rv 44. Når det gjelder felt B3, er det forutsatt at svalganger som vender mot Jærveien innglasses. Mot Jærveien er det forutsatt en støyvoll med høyde ca 2,3 meter over vegnivå. Mot Leitevegen er det på dette stadiet ikke tatt konkret stilling til type skjermingstiltak da overskridelse her er langt mindre enn mot Jærveien. Lokal avskjerming av uteoppholdsarealene i kombinasjon med fasadetiltak synes her mest aktuelt. Dette må tas stilling til i byggesaken. I forbindelse med planer for kommunalteknisk anlegg vil det også bli laget planer for skjermingstiltak mot støy. Konsekvenser for planforslaget Utfylte sjekklister vedrørende helse/miljø og risiko/sårbarhet avdekker ikke spesielle problemer. Vedlagt følger fremstilling av sol/skygge for planlagt bebyggelse som i all hovedsak dokumenterer gode solforhold. Bebyggelsens maksimalt tillatte høyder er lagt til grunn for sol/skygge-fremstillingen. Trafikkforholdene er løst på en grei måte med all kjøreatkomst samlet til ett punkt mot Leitevegen. Det er en positiv konsekvens at vi oppnår stengning av to eksisterende avkjørsler til Jærveien. Planlagte gang- og sykkelveier er lagt med stigningsforhold ikke brattere enn 1:12 og leder de myke trafikantene greit inn på g/s-vegen langs Jærveien og til undergang under Jærveien. Vi kan ikke se at de nye planlagte 136 boligene får konsekvenser i forhold til økt behov for service, herunder barnehager og skoler. Det er i forslag til reguleringsbestemmelser forutsatt at det skal dokumenteres kapasitet i skoler og barnehager, dvs at utbyggingen tilpasses eksisterende kapasitet. Når det gjelder forretninger og annen type service, anses dette å være tilstrekkelig utbygd i Ganddal/Sandnes til å håndtere planlagt bebyggelse. Barn og unges forhold er ivaretatt ved trafikksikker skolevei, feltets arealer for lek og uteopphold, samt Ganddal Idrettslag sitt anlegg og turområde ved Stokkalandsvannet. Side 5 av 14

6 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn følgende uttalelser: Fra offentlige fagmyndigheter, etater og utvalg: 1. Funksjonshemmedes råd, brev datert Funksjonshemmedes råd påpeker at begrepet livsløpsstandard har man i dag gått bort fra når det gjelder tilpasning av boliger til bevegelseshemmede / rullestolbrukere, da livsløpsstandard ikke er dekkende nok i forhold til de kravene som i dag stilles når det gjelder tilgjengelighet. Universell utforming innebefatter tilgjengelighet for alle uansett alder eller funksjonsnivå. Funksjonshemmedes råd ønsker at det skal avsettes parkeringsplasser til handikapparkering på alle parkeringsplasser. Når det gjelder lekeplasser / friområder, er det ønskelig at disse bygges slik at de ivaretar kravene til universell utforming i den grad dette lar seg gjøre. I gjeldende reguleringsplan for området er det stilt krav til at minst 60 % av boenhetene innenfor planområdet skal utformes iht Husbankens livsløpsstandardbegrep. Dette er videreført i forslag til bebyggelsesplan. Vedrørende universell utforming utendørs er det tatt med en bestemmelse som følgende; hvor det er mulig skal alle utomhusområder opparbeides i tråd med prinsippene for universell utforming. Følgende tiltak skal vurderes og innarbeides i utomhusplan 1:200: Best mulig stigningsforhold, tilgjengelige og tilpassede lekeplasser, nedsenket kantstein i alle overganger, fast belegg på gangveier og fortau, bruk av kontrastfarger m.m. Plantevalg må vurderes i forhold til allergikere. Det er tatt med en bestemmelse om at 5 % av parkeringsplassene skal være tilpasset funksjonshemmede, som vist på plankartet. 2. Brannvesenet sør-rogaland IKS, brev datert Brannvesenet ber om at prosjekterende ivaretar brannvesenets behov mht veibredde, svingradius (indre og ytre), oppstillingsplasser, belastning, høyde og vannleveranse med mer, i tidlig planleggingsfase. Merknad er tatt til orientering 3. Statens vegvesen, brev datert Statens vegvesen vil påpeke at det ikke kan gis byggetillatelse for nye boliger innenfor planområdet før nytt kryss med fv 320 er godkjent av Statens vegvesen. De viser til deres brev datert til Norconsult AS vedrørende krav til utforming av krysset og tilbakemelding når disse arbeidene er utført. Merknad er innarbeidet i forslag til bestemmelser 4. Idrettsrådet, brev datert Idrettsrådet mener at det innenfor friområdet F2 Ballplass, bør anlegges en fotballbane for 5er fotball. Anbefalt størrelse er 40x20 meter spilleflate. Det betyr at planlagt lengde på ballbanen må økes med 5 meter. Banen må også anlegges med kunstgress og enkelt lysanlegg for å øke brukstiden. Sammen med fotballbanen bør det anlegges et eller to andre anlegg, som for eksempel sandvolleyballbane eller ballbinge. Flere anlegg innenfor samme område øker aktiviteten og bruken. Side 6 av 14

7 Foreslått ballplass innenfor F2 er nå utvidet til 40X20 meter. Da Ganddal idrettsanlegg ligger like i nærheten, mener vi at det ikke er behov for kunstgress og lys på den lokale ballplassen. Det er ikke ønskelig at området F2 opparbeides med flere baner, men at området heller opparbeides parkmessig, kfr vedlagt landskapsplan utarbeidet av Norconsult, vedlegg 14. F2 ligger nært inntil planlagte boligfelt. 5. Lyse Energi AS, brev datert I tilknytning til tomten for nettstasjon kan/bør det muligens også etableres en felles nærvarmesentral. I tilfelle det blir avtale med Lyse om å etablere infrastruktur for varme vil vi nytte energi fra ledningen for natur-/biogass som er i området. Lyse foreslår følgende tatt med i forslag til bestemmelser: Før anleggstart for området godkjennes av kommunen, skal strømbehov og alternativ energi til oppvarming være avklart. Prosjektering av VVA og annen infrastruktur, kabler og rørledninger for energi skal samordnes og være avklart før opparbeiding av feltene starter. byplansjefens kommentar: Merknad er innarbeidet i forslag til bestemmelser 6. Ganddal bydelsutvalg, møtedato Bydelsutvalget slutter seg til kommunens innstilling om at bebyggelsen på felt BOA må reduseres med 1 etasje til maks 3 etasjer. Boligtallet må reduseres tilsvarende. Videre slutter utvalget seg til at minste avstand til eiendomsgrense må opprettholdes på 4 meter i nord. Bydelsutvalget viser til punkt 2 i forslag til vedtak for byutvikling datert og støtter disse merknadene. Planlagt boligblokk innenfor felt BOA er senket en meter i terrenget og er innenfor maks høyder i gjeldende regulering for området. Det er derfor vurdert som akseptabelt at boligblokken oppføres i fire etasjer. Vedrørende minste avstand til eiendomsgrense i nord vurderes det som riktig å tillate heis-/og trapperom oppført for boliger i felt B1A, nærmere eiendomsgrense enn fire meter. 7. Sandnes kommune Kommunalteknikk, brev datert Kommunalteknikk har følgende merknader: Gjør oppmerksom på at ny norm (håndbok 017) sier at minimum fortausbredde skal være 2,5 meter. De ulike felt i bestemmelsene stemmer ikke overens med selve planen Gåavstand til nedgravde bosscontainere i nye felt er maks 75 meter, avstanden overskrides i planen. Husk også at absolutt grense er 7 meter fra bossbil til krokfeste på bosscontainere. Området har avrenning til Figgjovassdraget. Det er derfor viktig å etablere tiltak (for eksempel fangdam) for å hindre partikkelavrenning i anleggs / byggeperioden. I gjeldende reguleringsplan for området er fortauet regulert med 2 meters bredde. Det er derfor vurdert som riktig å opprettholde denne bredden. Felt i bestemmelsene er justert iht feltbetegnelser på plankartet. Vedrørende nedgravde avfallsbeholdere og avstand til disse fra boligene, har prosjekterende avholdt møte med renovasjon og fått aksept for beskjedne overskridelser av 75 meters avstanden. 7 meters avstand fra bossbil til krokfeste på bosscontainere er ivaretatt. Det er tatt med en bestemmelse om at det skal etableres tiltak (frks fangdam) for å hindre partikkelavrenning i anleggs/byggeperioden til Figgjovassdraget. Side 7 av 14

8 8. Sandnes kommune, Park og friluft, brev datert I reguleringsbestemmelsene pkt 4.2 er det vist til F3. De kan ikke se at F3 finnes i planen. Bestemmelsene bør si noe om hva som er hensikten og hvordan steingard som er avsatt til bevaring skal behandles. Lek 4 er svært liten. Den kan utvides ved å smalne inn FG5. Generelt er det viktigere at lekeplasser får en romslig størrelse enn at det plasseres inn mye felles grøntarealer som kun er til for å beplantes. F3 er feltbetegnelse i gjeldende reguleringsplan for området. Felt i bestemmelsene er justert iht feltbetegnelser på plankartet. Vedrørende steingjerder regulert til bevaring er disse tenkt bevart i den stand de er siden disse er steingjerder innenfor et friområde. FG5 er vurdert til å ha en minimumsbredde for å ivareta en visuell og funksjonell grøntforbindelse mot friområdet i nord. Fra grunneiere: 1. Karin Vaage, brev datert Karin Vaages eiendom gnr 48 bnr 20 skal ha ny utkjørsel via felt B2A. Det er ikke samsvar mellom planlagt høyde på innkjørselen i forhold til eksisterende høyde i hennes gårdsrom. Dette er påpekt til utbygger uten at hun har blitt hørt. Hun lurer derfor på om hvem som skal rive og erstatte eksisterende garasje som er plassert hvor ny utkjørsel er skissert. Hun lurer også på om utbygger har en skissert løsning på hvordan de skal kunne kjøre inn på en vei som ligger 0,57 meter høyere enn eksisterende terreng og hvem som dekker kostnader i forbindelse med en slik endring. Det er tegnet inn carporter på oppsiden av deres eiendom, hvor høyt vil disse carportene være plassert i terrenget, hvilke materialer skal disse lages av, og fins det tegninger av disse? Eksisterende utkjørsel er i dag på Jærveien (gamle riksvei 44), vil denne utkjørselen fysisk bli stengt, og i tilfelle av hvem? I gjeldende reguleringsplan ble det fastlagt at Karin Vaages eiendom skal tilknyttes vegsystemet i nytt boligfelt. Reguleringsplanen inneholder et rekkefølgekrav om at eksisterende enkeltavkjørsler langs Jærveien skal stenges så snart ny atkomstveg er ferdig opparbeidet. Rekkefølgebestemmelsene stiller krav om rekkefølge, men ikke om hvem som gjør hva. Det er en forutsetning at eiendommen får ny brukbar atkomst til erstatning for nåværende avkjørsel til Jærveien. Høydeforskjellen byr på utfordringer som lar seg løse ved detaljplanlegging. Se vedlagt snitt for atkomst til eiendommen, vedlegg 19. Nevnte carporter vil bli bygget i tremateriale, men det er per i dag ikke utarbeidet tegninger. Carportenes gulvnivå vil bli liggende på kote 37,0. 2. Kristin E. Torland, brev datert Kristin E. Torland stiller spørsmål til planlagt bebyggelse i felt B2A og hvordan denne er tenkt plassert i terrenget, sett i forhold til omkringliggende bebyggelse og planlagt atkomstvei. Med sin arbeidserfaring som arkitekt fra London stiller hun spørsmål til type bebyggelse som er tenkt oppført i planområdet og er sterkt kritisk til den ensformige leilighetsbebyggelsen og den høye utnyttelsen sett i forhold til omkringliggende bebyggelse. Hun peker spesielt på blokkene i felt BOA, B1A, B2, B3 og B4A, som har inngang til leilighetene fra utvendige svalganger, noe som hun mener er en svært dårlig løsning. Hun stiller seg også negativ til balkongene over carportene i B2A som er mot nord og hvor man ser rett ned i hagene til nabohusene i Fredheimveien. Vedrørende sol-/skyggediagram lurer hun på om disse er helt riktige. Felt B2A er foreslått utbygd innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan, både mht høyder, utnyttelse og plassering. Når det gjelder høydene spesielt, ligger disse i hovedsak under de byggehøydene som reguleringsplanen gir mulighet for. Side 8 av 14

9 Svalgangsløsninger er i saken omtalt som negativt og byplansjefen mener at slike løsninger bør i prinsippet unngås. Forslagstiller har redusert noe bruken av svalgangsløsninger i felt B3 og B4A, etter 1. gangs behandling av saken. Vedrørende terrasser over carporter i felt B2A vurderer byplansjefen dette som akseptabelt fordi avstanden fra planlagte terrasser i felt B2A er 25 meter i fra private terrasser til nabobebyggelsen. 3. Ådne Orstad og Birgit Rommerud, brev datert Ådne Orstad og Birgit Rommerud reagerer på at det i felt B2A er planlagt eneboliger i kjede med 3 etasjers høyde. Det vil stenge for sol og utsikt for eksisterende bebyggelse i Fredheimveien. De foreslår at det i dette feltet bygges eneboliger i kjede i 2 etasjer, eller separate eneboliger som gir mulighet for at solen slipper inn mellom husene. Det påpeker også at det ikke er tatt hensyn til sol og utsiktsforhold for eksisterende bebyggelse i området og lurer på om fasade mot nord for felt B2A er unnlatt bevisst for at beboerne i Fredheimveien ikke skal få det hele inntrykket av en dominerende fasade. Planlagte terrasser over carporter i dette feltet vil også gi innsikt mot hage/stue for beboerne i Fredheimveien, noe som er negativt. Viser til gitte rammer i gjeldende reguleringsplan. Komplette tegninger med ferdig utarbeidde fasader vil være en del av byggesaken og kan kommenteres på byggemeldingstidspunktet. Vedrørende innsynsproblematikk er det vurdert som akseptabelt å etablere takterrasser for boligene i felt B2A pga at avstanden mellom planlagte terrasser innenfor feltet er 25 meter i fra eksisterende terrasser til nabobebyggelsen. 4. Judith Tjessem, brev datert Eier av gnr/bnr 48/16 påpeker at dersom utkjørsel til hennes eiendom skal flyttes fra Jærveien til baksiden av huset, har dette betydelige konsekvenser for eiendommen. Ny vei må etableres gjennom eksisterende frukthage og garasje/uthus må endres eller i verste fall rives. Dette betyr igjen økonomiske konsekvenser som hun vil forlange betalt av kommunen eller utbygger. Ny atkomst er inntegnet i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 5. Forslagstiller v/trond Heskestad, brev datert Forslagstiller vil på følgende punkter protestere mot planforslaget som har vært utlagt til offentlig ettersyn: 1. Felles gangveg som kløyver felt B2A vil vi protestere mot da den etter vår oppfatning ikke har noen fornuftig funksjon og vil være til vesentlig større ulempe enn nytte. Det vises til vedlegg? for nærmere begrunnelse og til kart i vedlegg 4 der det dokumenteres at her må anlegges trapp i strid med prinsippene for universell utforming. Vi krever at gangveien fjernes. 2. Vi mener at kravet om å fjerne en etasje i BOA strider mot intensjonene i reguleringsplanen. Maksimal byggehøyde i reguleringsplanen er satt til kote 62,0. Vi antar at byggehøyde 62,0 er satt fordi bakenforliggende skogsområde bidrar til å dempe ned byggets høyde. Reguleringsplanen åpner for at det kan bygges 38 boliger i feltene BOA og BOB. Fjerning av en etasje innebærer bortfall av 5 boliger, hvilket betyr at det kun oppnås 33 boliger her. Vi har tidligere fått klare signaler fra byplankontoret om at det er sterkt ønskelig at boligtallet i reguleringsplanen opprettholdes. Vedleggene? og? viser skissert på plankart og i snitt hvordan justeringer kan foretas for å oppnå at reguleringsplanen oppfylles både mht høyder og boligtall. Vi krever derfor at blokken i BOA inntas i bebyggelsesplanen med 4 etasjer og 20 leiligheter. Side 9 av 14

10 I vedtaket pkt 4 ved 1. gangs behandling ble det anmodet om at en ser muligheter for å tilrettelegge en andel av boligene for vanskeligstilte. Det er finnes inniblant noen små leiligheter som vil være rimeligere enn gjennomsnittet. Prisen på disse kan sannsynligvis reduseres ytterligere ved å knipe ned på standarden. Leilighetenes standard ligger imidlertid på et detaljnivå som man må komme tilbake til i byggemeldingsfasen. Forslagstillers ønske om endringer er innarbeidet i planforslaget. ENDRINGER AV PLANFORSLAGET ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Endringer av plankartet: Gangveg gjennom felt B2A er tatt ut av planforslaget Boligblokk i felt BOA tillates oppført i fire etasjer, maks tillatt kotehøyde bebyggelse er endret Inntegning av manglende utvendige trapper/ramper Overbygde inngangsparti er tatt med innenfor byggesone Parkeringskjeller for felt B1A utvides med trappehus Feltbetegnelser for fellesområder er endret Ballplass innenfor friområdet F2 er utvidet fra 20X35 meter til 20X40 meter Endringer av bestemmelser: Oppsett av bestemmelser er justert iht tittelfelt på plankartet Alle fellesområder er tatt med og hvilke boliger disse er felles for Byggehøyde og antall tillatte boliger for boligblokk i felt BOA er endret fra tre til fire etasjer og fra 15 til 20 boenheter. Det er tatt med en bestemmelse om at det ikke kan gis byggetillatelse for nye boliger innenfor planområdet før nytt kryss fv 320 (Leiteveien) / atkomstvei til planområdet er godkjent av Statens vegvesen. Det er tatt med en bestemmelse om at før anleggstart for området godkjennes av kommunen, skal strømbehov og alternativ energi til oppvarming være avklart. Prosjektering av VVA og annen infrastruktur, kabler og rørledninger for energi skal samordnes og være avklart før opparbeiding av feltene starter. Det er tatt med en bestemmelse om at det skal iverksettes tiltak (frks fangdam) som hindrer partikkelavrenning til Figgjovassdraget i anleggs / byggeperioden. Det er tatt med en bestemmelse om krav til tiltak for funksjonshemmede i utearealer Planbestemmelse vedrørende krav til opparbeidelse av friområder (F1, F2 og F4) er endret. F4 kreves ikke planlagt og opparbeidet som del av foreliggende bebyggelse, men skal ses i sammenheng med framtidig utbygging av delfelt B6, som for F3. BYPLANSJEFENS VURDERING Planlagt boligbebyggelse Generelt Planforslaget legger til rette for etablering av 136 boliger med en variasjon av eneboliger, rekkehus og lavblokker. Felles utearealer for lek og opphold er plassert sentralt for hvert byggeområde og får akseptable solforhold ved jevndøgn. Foreslått antall boliger per dekar og byggehøyder er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. Før saken kunne legges ut til offentlig ettersyn bes tiltakshavere, iht vedtak pkt 3, om å bearbeide prosjektet i den hensikt å skape større variasjon i fasader. Byplansjefen mener dette til dels er ivaretatt i nye illustrasjoner/tegninger for felt B3 og B4A, hvor svalgangsprinsippet for atkomster til leilighetene er tatt ut. Planlagte boligblokker i felt B1A og BOA er opprettholder derimot svalgangsprinsippet for atkomster til boligene, noe som vurderes som negativt. Side 10 av 14

11 Felt BOA og BOB (BF1 i gjeldende reguleringsplan): Planlagt bebyggelse i felt BOA er en blokk i 4 etasjer med svalgangprinsippet som atkomstløsning for leilighetene. Generelt vurderes svalgangsløsninger for boligblokker som mindre gode løsninger på grunn av lys/innsiktsproblematikk og med hensyn til estetikk. Foreslått løsning viser at hovedrommene (stue/kjøkken) blir ensidig belyst og det blir direkte innsyn til leilighetene fra svalgangene. Fasade mot nordvest med svalgangsløsning, vurderes som monoton og statisk i sitt uttrykk. Boligblokken ble i sak til 1. gangs behandling vurdert til å være en etasje for høy og foreslått byggehøyde var ikke iht til maks byggehøyde i gjeldende regulering for området. Boligblokken er nå senket 1 meter i terrenget og maks byggehøyde er iht maks byggehøyde i gjeldende reguleringsplan for området. I tillegg er antall boliger iht krav til maks antall boliger i gjeldende reguleringsplan. Det vurderes derfor som akseptabelt at boligblokken innenfor felt BOA oppføres i fire etasjer. Planlagt bebyggelse i felt BOB er 18 ett-plans leiligheter a 64 m2 i en to-etasjers bebyggelse. I vedlagte illustrasjoner/tegninger over boligfeltet viser ingen variasjon i type leiligheter, noe som vurderes som negativt. Det er derfor i forslag til bestemmelser stilt krav til at det innenfor hvert delfelt for blokkbebyggelse skal være en variasjon av boligtyper. Felt B1A B1F (B1 i gjeldende reguleringsplan): Foreslåtte eneboligtomter og byggegrenser for eneboligtomtene ivaretar reguleringsplanens ide om filterstruktur med definerte sikt- og bevegelsesakser gjennom feltene til tilliggende grøntområder. Planlagte byggehøyder er iht krav i gjeldende reguleringsplan. Felt B2A og B2B: (B2 i gjeldende reguleringsplan) Innenfor felt B2A er det planlagt 10 eneboliger i en sammenhengende rekke. Det ble til 1. gangs behandling vurdert som riktig for denne bebyggelsen om boligrekken ble delt i to med en sti-/gangvei på tvers gjennom feltet. Det ble fattet vedtak om at planen måtte endres før utleggelse til offentlig ettersyn hvor denne endringen skulle innarbeides i plankartet. I ettertid er det derimot vurdert som riktig at denne sti-/gangvei utgår pga at foreslått løsning ikke er tilfredstillende. Dersom antall og type boenheter skal opprettholdes vil gangstien bli liggende helt inntil husveggene og ta hageareal av tilgrensende boliger. I tillegg vil det være nødvendig å opparbeide trapper fordi det er en høydeforskjell på 2,7 meter fra terrengnivå underetasje til gårdsrom. Antall boliger er iht gjeldende regulering, og det vurderes derfor som riktig at sti-/gangvei utgår. Forslag til eneboliger i kjede viser romslige boliger og en effektiv utnyttelse av feltet. I felt B2B er det planlagt 6 eneboliger i kjede. Det er i forslag til bestemmelser for feltet stilt krav til at det må brukes trekledning i bygningens fulle høyde. I tillegg er det stillt krav til at vindusflater på hovedfasader, ved stue/kjøkken, må oppføres i 2/3-dels høyde av fasaden. Dette for å sikre at det i rom med planlagt god høyde under taket også blir gitt optimale lysforhold i hovedrommene og at den sammenhengende rekken av boliger ikke blir forsterket i sin lengderetning ved å bryte trekledningen ved sokkeletasjen slik som vist i illustrasjoner/tegninger over planlagt bebyggelse innenfor feltet. Felt B3: (B3 i gjeldende reguleringsplan) Det er planlagt 25 boenheter i en sammenhengende rekke ut mot Jærveien. Det ble vedtatt i 1. gangs behandlingen av saken at det skulle tas med en bestemmelse om at bebyggelse i felt B3 ut mot Jærveien skal oppføres med variasjon/brudd i fasader og høyder. I tillegg ble det i pkt tre i vedtak vedtatt at før saken skulle legges ut til offentlig ettersyn skulle tiltakshaver bearbeide prosjektet i den hensikt å skape større variasjon i fasaden. Vedlagte tegninger viser kun endringer i fasader/planer, ikke i høyder. Siden det er tatt med en bestemmelse om krav til variasjon både i fasader og høyder, vurderes det som sikret at brudd i høyder bli ivaretatt i byggesaken. Side 11 av 14

12 Parkering Størstedelen av planlagt parkering for boligbebyggelsen er lagt under bakkeplan, noe som vurderes som positivt. Grensen mellom parkeringssonene B og C deler reguleringsområdet. I planforslaget legges parkeringsnorm for sone B til grunn. I parkeringsnormen omfatter sone B områder med konsentrert bebyggelse og god kollektivtransportdekning. Hele planområdet er derfor vurdert til å høre naturlig til denne sonen, også fordi det er samme atkomstvei fra hovedveg til samtlige boenheter. Friområder Planlagte friområder er iht gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er endret etter utleggelse til offentlig ettersyn mht krav til opparbeidelse av friområder. F4 kreves ikke planlagt opparbeidet som del av foreliggende bebyggelsesplan, men skal ses i sammenheng med framtidig utbygging av delfelt B6. Dette er vurdert som riktig pga at eier av friområdet ikke ønsker å avvikle dagens landbruksdrift av jorda innenfor området. Det vil dermed ikke være mulig å opparbeide og ta dette området i bruk for nye beboere i området, før bonden ønsker å avvikle denne driften. Friområdet F4 ligger som en naturlig del av delfelt B6, og tilstrekkelig med grøntområder med lekeplasser er planlagt for ny bebyggelse, i resten av planområdet. Kombinert formål I gjeldende reguleringsplan er felt BF1, nå vist som BOA og BOB med tilhørende arealer, regulert til kombinert formål bolig og forretning. I gjeldende reguleringsbestemmelser 5, pkt 5.01, står det følgende: felt kan utvikles med en dagligvareforretning med maks 1000 m2 BRA. Dette er vurdert som at dersom behovet er der, tillates forretning innenfor dette området. Så lenge det er vurdert som ikke et behov for dagligvareforretning innenfor planområdet kan dermed formålet om forretning utgå og endringen anses som mindre vesentlig. Skolekapasitet Det er i rekkefølgekrav i forslag til reguleringsbestemmelser stilt krav til at det skal være godkjent skolekapasitet i inntaksområdet før utbygging tillates. Konsekvenser for barn og unge Gjeldende lekeplassnorm er oppfylt i planforslaget og det er akseptable solforhold på lekeplassene og på private utearealer for lek og opphold. Lekeplassene er plasser sentralt i forhold til boligbebyggelsen, med god tilkomst. Barn og unges forhold er også ivaretatt ved trafikksikker skolevei som kan skje langs mindre trafikkerte gater og gjennom friområdet, til Ganddal skole ca 500 meter nord for planområdet. I tillegg finnes Ganddal Idrettslag sitt anlegg og turområde ved Stokkalandsvannet. Konsekvenser for miljø, helse og trivsel Utfylte sjekklister vedrørende helse/miljø og risiko/sårbarhet avdekker ikke spesielle problemer. Vedlagt støyrapport og planlagt støyskjerming langs Jærveien (Rv 44) og Leitevegen viser at ved oppføring av støyskjermer og ulike fasadetiltak vil det være mulig å oppnå tilfredstillende støynivå utendørs og innendørs iht Miljøverndepartementets retningslinje T Sikkerhet og beredskap ROS vurdering er vedlagt planforslaget Universell utforming I samsvar med reguleringsplanen er det planlagt 60 % livsløpsboliger innenfor planområdet. Side 12 av 14

13 Det er i forslag til bestemmelser for friområdet (F2) tatt med at lekearealet i størst mulig grad skal tilrettelegges etter prinsippene for universell utforming. Det er i tillegg tatt med en bestemmelse om krav til tiltak for funksjonshemmede i utearealer som omhandler krav til stigningsforhold, tilgjengelige og tilpassede sandlekeplasser, nedsenket kantstein i alle overganger, fast belegg på gangveier og fortau, bruk av kontrastfarger m.m. Digital planfremstilling Digital plan er kontrollert og godkjent. Oppfølging av vedtak i sak 120/08 pkt 4 I vedtak i utvalg for byutvikling ved 1. gangs behandling av saken er pkt 4 i vedtak følgende: Tiltakshaver henstilles om å tilrettelegge for at 5 10 % av boenhetene utformes med enkel standard slik at det blir mulig for økonomisk vanskeligstilte å kjøpe bolig i prosjektet, ved for eksempel bruk av startlåns-ordning. Mulig løsning bes vist til 2. gangs behandling. Tiltakshaver gir følgende kommentar til henstillingen: I vedtakets pkt 4 ved 1. gangs behandlingen ble det anmodet om at en ser på muligheter for å tilrettelegge en andel av boligene for vanskeligstilte. Det finnes inniblant noen små leiligheter som vil være rimeligere enn gjennomsnittet. Prisen på disse kan sannsynligvis reduseres ytterligere ved å knipe ned på standarden. Leilighetenes standard ligger imidlertid på et detaljnivå som man må komme tilbake til i byggemeldingsfasen. Bruk av utpekingsrett: Bruk av utpekingsrett kan ikke hjemles i reguleringsbestemmelsene. Byplansjefen forutsetter derfor at bruken av utpekingsretten og et eventuelt samarbeid med utbygger og husbanken blir fulgt opp gjennom utbyggingsavtale mellom utbygger og Sandnes kommune. KONKLUSJON Forslag til VEDTAK: 1. Utvalg for byutvikling godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens 28-2, bebyggelsesplans for feltene B1, B2, B3, B4 og BF1, Storholen, Ganddal - plan nr , sist datert , med tilhørende bestemmelser, sist datert RÅDMANNEN I SANDNES, Per-Harald Nilsson kommunaldirektør Jan A. Bekkeheien byplansjef Side 13 av 14

14 Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Forslag til bebyggelsesplan datert Forslag til planbestemmelser datert Gjeldende reguleringsplan Gjeldende reguleringsbestemmelser for plan Arealregnskap over planlagte boliger 7. Tegninger/skisser over bebyggelse i de ulike feltene (foruten eneboligbebyggelsen) 8. Sol-/skyggediagram 9. Sjekklister for vurdering av konsekvenser for miljø og helse 10. Sjekkliste for vurdering av samfunnsikkerhet 11. Renovasjonsteknisk plan datert Støyrapport fra Sinus datert Terrengprofiler 14. Tekniske planer landskap 15. Grøntregnskap 16. Høringsutkast (offentlig ettersyn) til reguleringsplan 17. Høringsutkast (offentlig ettersyn) til reguleringsbestemmelser 18. Protestkart 19. Skisse for atkomst til gnr/bnr 48/20 Kopi til: Trond Heskestad Bygg Service AS Fjogstad Hus Eiendom AS Sørbø Trelast AS Byggtek Ole Hersdal AS Side 14 av 14

Sandnes kommune Bestemmelser til bebyggelsesplan for Bogafjell delplan 5, felt B1. Plan nr 98329-07

Sandnes kommune Bestemmelser til bebyggelsesplan for Bogafjell delplan 5, felt B1. Plan nr 98329-07 Utvalg for byutvikling 22.04.09 sak 47/09 vedlegg 3 Sandnes kommune Bestemmelser til bebyggelsesplan for Bogafjell delplan 5, felt B1. Plan nr 98329-07 Datert Arkitektkontoret JoB AS: 12.09.08 Sist revidert

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/00093-075 008038/05 L12 LU/LU/RSB REGULERINGSBESTEMMELSER KLEPPESTEMMEN Datert 18.08.04,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE Arkiv: PLNR-1121.0419.00, K2-L1212 Vår ref (saksnr.): 10/53030-2525 Journalpostid.: 10/2126666 Saksbeh.: Hilde Tjemslandnd PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Plan 2012134 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 472 m.fl. Øvre Hana

Plan 2012134 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 472 m.fl. Øvre Hana SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 201205952-18 Saksbehandler Ragnhild Njå Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 15.01.2014 Plan 2012134 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 472 m.fl. Øvre Hana

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Plan 2004343-01 - Detaljregulering for felt B2 - Gangaren 4-10

Plan 2004343-01 - Detaljregulering for felt B2 - Gangaren 4-10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 200901103-52 Saksbehandler Solveig Holen Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 19.02.2014 Bystyret 25.03.2014 Plan 2004343-01 - Detaljregulering for felt

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV GRØDEMVEIEN 93, GNR/BNR 48/331 PLAN 2012006 Randaberg kommune Dato: 24.05.2013 Oppdatert 9.1.2013 (Randaberg kommune) 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BREIDABLIKK II Leknes

BREIDABLIKK II Leknes Side 1 REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKK II Leknes Vestvågøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 3.6.2010 Rev. 22.8.2011 Rev. 14.09.2011 www.westerlund.bz www.reguleringsplan.no Side 2 GENERELT Disse bestemmelser

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sola

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Vedtatt av Kommunestyret 12.11.2015 i KST-sak 142/15.

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04,

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-57/10 vedlegg 3 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, SANDNES kommune Utarbeidet av Asplan Viak AS Datert: 03.05.2010 Formål: Planen

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Plan nr. 2008312-03_B7 Kleivane_bestemmelser 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Dato for godkjenningsvedtak: xx.xx.2012 Dato for sist revisjon: 21.03.14

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Dato:... 12.05.03 Dato for siste revisjon:... 12.05.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL EIDSVOLL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL Planen er datert: 08.03.2000, sist rev.: 18.04.2001 Bestemmelsene er datert: 08.03.2000, sist rev.: 02.05.2001

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagsstiller: Letnes arkitektkontor/ Planstyring for I. K. Lykke eiendom. Planforslagets dato:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Kommunens arkivsaksnummer: 200903 Planforslag er datert: 28.05.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 10.01.2013 Dato

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5 BNR. 1, 5 OG 25 HJELLHAUGEN ØST, EMBLEM I ÅLESUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5 BNR. 1, 5 OG 25 HJELLHAUGEN ØST, EMBLEM I ÅLESUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5 BNR. 1, 5 OG 25 HJELLHAUGEN ØST, EMBLEM I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT A. Disse bestemmelsene gjelder innenfor det området som på reguleringsplanen

Detaljer

Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 14.04.2015 1.0

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune VEDLEGG 03 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR WORKINNMARKA B3-B5 - PLAN NR. 1768 Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Tronnofoten Eiendom AS

Tronnofoten Eiendom AS Tronnofoten Eiendom AS Reguleringsplan for TRONNOFOTEN(OPPRINNELIG FORSLAG) (Omr. B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1) Dato 19.09.2008 Rev. A 18.12.2008 Prosjekt nr. L06050 Bakgrunn Planområdet omfatter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 14.10.14 Revidert 10.03.15 REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 1.gangsbehandling i hovedkomiteen

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 Plankartet i VG innsyn viser bare formålsflater for boligareal, off. trafikkareal og fellesarel. For nærmere detaljering av de ulike

Detaljer

Reguleringsplan 2005 107 Godkjent 27.05.2008

Reguleringsplan 2005 107 Godkjent 27.05.2008 Side: 1 av 7 Reguleringsplan 2005 107 Godkjent 27.05.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GNR. 24 BNR. 25 OG 45, SVILAND, Revidert: 31.mars 2008, 18.05.2012, 1 FORMÅL Formålet med planen

Detaljer