FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng"

Transkript

1 FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: GENERELL DEL INNLEDNING FAGPLANENS IDÉGRUNNLAG, FORMÅL OG MÅL Idégrunnlag Formål Mål MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV FAGLIG INNHOLD OPPBYGGING, OMFANG OG SAMMENSETNING - OBLIGATORISKE KURS LÆRINGSFORMER VURDERINGSFORMER KARAKTERER PRAKTISKE STUDIER Tilstedeværelse i praksisstudier Varsel om ikke bestått praksis Veiledning Taushetsløfte Politiattest Autorisasjon INTERNASJONALISERING INNPASSING, ARBEIDSMARKED PENSUMLITTERATUR

3 13.0 EVALUERING OG AKKREDITERING AV STUDIET LÆRINGSUTBYTTE ETTER FULLFØRT STUDIUM TABELL1: STUDIEFORLØP OVER 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE TABELL 2: FORDELING AV STUDIEPOENG SUMMATIV VURDERING TABELL 3: OVERSIKT OVER SUMMATIVE OG FORMATIVE VURDERINGER. 14 DEL 2: EMNEBESKRIVELSER TABELL 4: FORDELING AV STUDIEPOENG PÅ EMNER TABELL 5: OVERSIKT VURDERING MED LÆRINGSUTBYTTE OG 2. SEMESTER OG 4. SEMESTER OG 6. SEMESTER BACHELOROPPGAVE

4 Del 1: Generell del Beskriver lærings- og vurderingsformer og praktiske studier, samt forhold vedrørende autorisasjon og akkreditering av studiet. 1.0 INNLEDNING Sykepleierutdanningen er en 3-årig profesjonsutdanning og fullført studium gir graden bachelor i sykepleie. Utdanningen gir grunnlag til å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til lov om helsepersonell. Utdanningen skal gi kompetanse etter gjeldende lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer. Høgskolen i Finnmark, Institutt for helsefag, nå Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) Campus Hammerfest, har utdannet sykepleiere siden Dagens utdanning bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar Fagplanen beskriver utdanningens faglige innhold, mål, organisering, undervisnings- og vurderingsformer. Fagplanen beskriver også forholdet mellom teori og praksis og fordeling av praksisstudiene. 2.0 FAGPLANENS IDÉGRUNNLAG, FORMÅL OG MÅL Ved Høgskolen i Finnmark, Institutt for helsefag, nå IHO Campus Hammerfest, har utformingen av fagplanen, valg av mål og metoder blitt gjort ut fra et idégrunnlag for sykepleie, Rammeplanens målsettinger og formål med bachelorutdanning i sykepleie. 2.1 Idégrunnlag Sykepleie er et yrke som utøves i samspill mellom mennesker. Sykepleierens menneskesyn og forhold til medmennesker er derfor av avgjørende betydning for kvaliteten av den sykepleie som utøves. Dette i kraft av seg selv og sine verdier/kvaliteter, og ikke i kraft av den nytteverdi individet har for sine omgivelser. Et hvert menneske har krav på å bli behandlet med respekt og anerkjennelse for dets individuelle verdi og egenart, og på grunn av dets likhet i verdi med andre mennesker. Mennesket er i stadig utvikling i en dynamisk prosess i møte mellom medfødte disposisjoner og miljøet. Mennesket er i grunnleggende forstand et fritt og selvstendig vesen som har ønsker og er ansvarlig for sine handlinger, med den risiko og det ansvar som ligger i dette. Mennesket har visse medfødte potensialer som det har krav på å få utnyttet, og har rett til hjelp når det ikke makter dette selv. Et hvert menneske utgjør en helhet som består av en fysisk, psykisk, sosial og åndelig dimensjon. Helheten er mer enn summen av de enkelte delene. Mennesket har behov for og rett til, oppmerksomhet og respekt for det en står for som enkeltindivid og som medlem av et samfunn. Alle mennesker betraktes som likeverdige, og har krav på de samme muligheter og rettigheter. Mennesket har rett til å delta i avgjørelser som har innflytelse på dets situasjon. For å kunne være medbestemmende er det viktig at mennesket får tilstrekkelig opplysning om hvilke rettigheter og muligheter det har, og hvilke tilbud som er tilgjengelige. 2.2 Formål Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til 4

5 pleie og omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleiere skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Sykepleiere skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom (Rammeplan, 2008). 2.3 Mål Vedr. mål for utdanningen henvises det til Rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet. 3.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Studenter med gjennomført videregående skole eller realkompetanse kan tas opp etter gjeldende regler (www.uit.no). 4.0 FAGLIG INNHOLD Se del 2: Emnebeskrivelser for de teoretiske og praktiske studiene. 5.0 OPPBYGGING, OMFANG OG SAMMENSETNING - OBLIGATORISKE KURS Se del 2: Emnebeskrivelser for de teoretiske og praktiske studiene. 6.0 LÆRINGSFORMER Å lære sykepleie er sammensatt og komplekst, og innebærer engasjement og deltakelse fra studenter og lærere/veiledere. Kommunikasjon og samhandling er derfor sentrale elementer i læringsprosessen. Læringssituasjonene må oppleves som meningsfulle og gi studenten anledning til å være spørrende og kritisk overfor kunnskap og erfaringer. Bachelorstudiet bygger på en pedagogisk filosofi med dialog og deltagelse i et aktivt og inkluderende læringsmiljø. Dette har som hensikt å forberede studenten til de faglige utfordringer som de møter i praksis. Læringsformene inkluderer digitale læringsmedier som f. eks. videoforelesning, streaming, læringsstier m.m. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) IKT er et viktig redskap i gjennomføringen av studiet. E-post, Internett og bruk av ClassFronter (CF) til nettstudier anvendes innen undervisning og veiledning, og for å formidle informasjon. Det forventes at studenten har grunnleggende datakunnskaper ved oppstart av studiet. IKT er et viktig redskap i kommunikasjon mellom studenter, og mellom studenter og lærere. Studenten får tilbud om opplæring i bruk av elektronisk klasserom ved oppstart av studiet. Kunnskap og ferdigheter innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er av stor betydning både for gjennomføringen av bachelorstudiet i sykepleie, og som forberedelse til det framtidige yrkeslivet som sykepleier. Arbeid i grupper Gruppearbeid er en viktig og nyttig arbeids- og læringsform. Det forventes at studentene gir rom for hverandres meninger og perspektiver, og tar aktivt del i faglige diskusjoner og refleksjoner. Gruppeprosessene skal bidra til at studentene lærer å samarbeide, ved at de hjelper og støtter hverandre faglig og personlig. I første studieår dannes grupper med 5

6 studenter som arbeider med oppgaver og eksamener. Sammensetningen av gruppen endres i løpet av studiet. Ved konstituering av gruppen skriver studentene en kontrakt som tydeliggjør forventninger og plikter. Studentene har ansvar for å følge opp kontrakten. Det forventes aktiv deltakelse av alle gruppemedlemmer. Lærerens rolle er å veilede studentene til å søke kunnskap og bistå i læringsprosessen. Oppgaver For å lære må både den teoretiske kunnskapen og de praktiske erfaringene reflekteres over og bearbeides. Til hjelp i bearbeiding av lærestoff vil studenten få oppgaver i ulike emner, knyttet til teori og til praktiske studier. I oppgavene kreves det at studentene søker litteratur ut over pensum. På visse oppgaver blir det gitt veiledning og skriftlig/muntlig tilbakemelding. Seminar I enkelte emner benyttes seminar som arbeidsform, hvor en anvender et utvalg av metoder for å belyse et tema. Seminarene kan bestå av foredrag, framlegg, diskusjoner, paneldebatt og ekskursjoner. Valg av metode skjer ut fra hva som egner seg for temaet som belyses. Forelesning Forelesning er særlig relevant der studenten introduseres i nytt kunnskapsstoff. Forelesningene er forskningsbaserte, og viser sammenheng mellom ulike fagområder. De skal bidra til problematisering av pensum, tilføre spesialkunnskap og utdype pensum gjennom for eksempel ny forskning. Praksisforberedende dager og praktiske studier De praktiske studiene og ferdighetstrening er obligatorisk og utgjør 90 studiepoeng. Det skilles mellom ferdighetstrening (15 sp) som foregår i universitetet (PiH) og praktiske studier (75 sp) knyttet til pasienter og pårørende i praksisstudier. Ferdighetstrening i demonstrasjonsrom Ferdigheter er personlig kunnskap som den enkelte utvikler gjennom praktisk trening. Undervisning, demonstrasjon og øvelse brukes som forberedelse til praktiske studier. Undervisningen baseres på forsknings- og utviklingsarbeid. Øvelse her gir studenten trening i grunnleggende sykepleiepraksis og kommunikasjon. Ferdighetslæring har alltid pasienten som utgangspunkt, ikke bare selve prosedyren. Studenten stimuleres til å reflektere over egen yrkesutførelse i situasjonen. IHO Campus Hammerfest benytter blant annet et elektronisk prosedyreprogram og digitale helsefag som hjelpemidler i ferdighetstreningen. Praktiske studier knyttet til pasient og pårørende (75 sp) Formålet med de praktiske studiene er at studenten arbeider målrettet mot Rammeplanens krav til handlingskompetanse og handlingsberedskap i sykepleie. De praktiske studiene gir studenten mulighet til å erfare arbeidsfellesskapet som framtidig sykepleier, samt ta i bruk teoretisk kunnskap og ferdigheter fra praksisforberedende undervisning. I tillegg til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i utøvelse av sykepleie, skal studiene bidra til at studenten blir fortrolig med å arbeide innenfor et kunnskapsbasert praksisperspektiv, bl.a. gjennom å arbeide med forbedringsprosjekt knyttet til aktuelle tema i den enkelte praksisperiode. Det stilles krav til systematikk i arbeid og observasjoner, kritisk granskning av utfordringer, samt tilknytning til sykepleieforskning knyttet til praksis og pasientopplevelser. 6

7 For at studenten skal kunne oppnå handlingskompetanse jfr. Rammeplanen forutsettes det at: studiene er planlagt og målrettet yrkesutøvelsen ved praksisstedet er relevant for sykepleierfunksjonen - yrkesutøvelsen gjenspeiler kunnskapsbasert praksis studenten får jevnlig veiledning, oppfølging og vurdering fra praksisstedets sykepleiere og lærer høgskolens veileder og praksisstedets sykepleiere skal i samarbeid tilrettelegge for gode læresituasjoner og løfte fram den praktiske kunnskapen i sykepleierens yrkesfelt 7.0 VURDERINGSFORMER Vurderingsformene har som mål å stimulere til profesjonell, personlig og sykepleiefaglig utvikling, og er en integrert del av læringsprosessen. De skal sikre tett oppfølging av studenten ved jevnlig tilbakemelding gjennom studiet. Hensikten er å gi studenten og høgskolen informasjon om studieforløp og studieframgang. Det foregår en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studenten gjennom hele studiet. Se «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning» 0.html#1. IHO, Campus Hammerfest har egen prosedyre for hvordan denne vurderingen skal ivaretas. Det skilles mellom løpende og særskilt skikkethetsvurdering. Den løpende skikkethetsvurderingen er en del av den helhetlige vurderingen av studentens faglige og personlige utvikling. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes hvis det er tvil om studenten er skikket for sykepleieryrket. Vurderingsordningene i bachelorstudiet er både formativ og summativ: Formativ vurdering: Gir studenten tilbakemelding om selve læringsprosessen. Den gir informasjon om egen framgang, og skal danne grunnlag for videre læring og utvikling. Egenvurdering, lærerrespons og studentrespons er viktige deler av den formative vurderingen. I de praktiske studiene er praksisstedets sykepleiere med og gir veiledning og formativ og summativ vurdering. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten starter sine praktiske studier på samme studieår. Summativ vurdering: Har som formål å fastsette studentens prestasjonsnivå ved bruk av karakterer. Følgende summative eksamensformer benyttes: Hjemmeeksamen, individuell skoleeksamen og individuell vurdering av de praktiske studiene. Formativ og summativ vurdering er beskrevet i emnebeskrivelsene og tabell 3 og 5. Ikke leverte eller ikke godkjente arbeidskrav medfører at studenten mister retten til å gå opp til eksamen (J.fr Universitets- og Høgskoleloven 3-10 og forskrift for eksamen foruit). Forhold knyttet til eksamen reguleres av Rammeplan med forskrift av 25. januar 2008, for 3- årig sykepleierutdanning, Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15 og Forskrift om eksamen ved UiT Norges Arktiske Universitet. Både lov og forskrifter finnes på universitetets internettside (www.uit.no). For nærmere informasjon henvises til disse. Studentene er forpliktet til selv å holde seg orientert om eksamensreglementet. 7

8 8.0 KARAKTERER Det benyttes bokstavkarakterer med følgende kvalitative beskrivelser: Symbol betegnelse generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C god Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Det benyttes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått og bokstavkarakterer ved summativ vurdering. Det benyttes vurderingsuttrykket godkjent/ikke godkjent ved formativ vurdering. 9.0 PRAKTISKE STUDIER (se også del 2: Emnebeskrivelser) Formålet med praksisstudier er at studenten skal: Studere, lære og praktisere sykepleie i medisinske og kirurgiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten, innen psykisk helsearbeid og psykiatri, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie som en del av den totale behandling pasienten har behov for. Ha kunnskap om, og oppnå erfaring med, sykepleiens samarbeid med andre fagområder i forebyggende helsearbeid, i svangerskaps- og barselomsorg og barnesykepleie. Rammeplanen presiserer at høgskolen skal ha et formalisert samarbeid med praksisfeltet og skisserer minstekravene til de praktiske studier (Rammeplan 2008). IHO, Campus Hammerfest har etablert praksisråd som er et samarbeidsorgan mellom Campus Hammerfest, Helse Finnmark og kommunehelsetjenesten i Finnmark. Universitet og praksisfelt har utarbeidet konkrete planer for den enkelte praksisperiode. Praksisstedet har beskrevet hva studentene kan lære på det enkelte praksissted, og Campus Hammerfest sørger for at planene er i tråd med Rammeplan av 25.januar 2008, samt forskrift. De praktiske studiene er obligatoriske. For alle praksisstudiene er det utarbeidet et program som er utgangspunkt for arbeidet i praksisperioden. 9.1 Tilstedeværelse i praksisstudier Alle praktiske studier og praksis i universitetet (PiH) er obligatorisk. Det beregnes 30 timers uke i de praktiske studiene og 10 timers selvstudium, dette utgjør 1.5 studiepoeng/uke. For øvrig følges Arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstidsbestemmelser (www.lovdata.no). All praksis og PiH tidligere i studiet skal være bestått før studenten kan gå videre i studiet. 8

9 For at praksisstudier og PiH kan vurderes og godkjennes, fordres minimum 90 % tilstedeværelse. Unntak fra tilstedeværelse Studentpolitisk/politisk deltakelse (internt og eksternt) registreres ikke som fravær, så fremt det ikke er til hinder for faglig vurdering av studenten. (jf. Forskrift om eksamen veduit, 9). Ansvarlig lærer treffer nødvendig beslutning. 9.2 Varsel om ikke bestått praksis Studenten har krav på vurdering underveis i de praktiske studiene, og skal ved halvtidsvurdering eller senest 3 uker før avsluttende periode få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Skriftlig melding formuleres med utgangspunkt i Campus Hammerfests målsetninger og vurderingsskjema. Studenten må gis adgang til å tilføye egne merknader. Student, praksisstedets sykepleiere og lærer skal undertegne den skriftlige meldingen. Disse avtaler også et skriftlig opplegg for resten av praksisperioden for å kunne avkrefte eller bekrefte meldingen. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av praksisperioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om forutgående melding ikke er gitt, jfr. Rammeplan og forskrift av 25. januar 2008, og eksamensforskriften for UiT. Når det stilles tvil ved om studenten vil bestå de praktiske studiene, skal instituttleder informeres. Ved behov kan instituttleder trekkes inn i veiledningen og vurderingen av studenten. Når varsel om ikke bestått er gitt, skal partene vurdere framdriften og resultatet av opplegget hver uke. For øvrig henvises det til emnebeskrivelser for de praktiske studiene. Klage Generell klageadgang følger av Lov om Universitet og Høgskoler av 2005, kapittel Veiledning Studenten veiledes i de praktiske studiene av praksisstedets sykepleiere og lærer. Praksisstedet sykepleiere veileder i hovedsak mot de konkrete sykepleiefaglige læresituasjonene i feltet. I praktiske situasjoner anbefales det veiledning i 3 faser: Førveiledning, veiledning i situasjonen og etterveiledning. Studenten skal vise frem egne kunnskaper og vurderinger i situasjonene. Ansvaret for pasienter øker gradvis i den enkelte praksisperiode og i studiet. Veiledningen rettes videre mot bearbeidelse og kritisk refleksjon omkring opplevde situasjoner. Det er viktig for studenten å bli kjent med egne reaksjonsmåter i krevende situasjoner. I veiledningen fokuseres det på pasientens opplevelser, og på konsekvenser av studentens faglige og etiske vurderinger. Studenten skal i veiledning oppfordres til å søke ny kunnskap gjennom å finne frem til og anvende nyere forskning. Lærers veiledning foregår på praksisstedet individuelt, i grupper med andre studenter, og i samarbeid med praksisstedets sykepleiere. Veiledningen skjer kontinuerlig gjennom praksisperioden og omfatter: individuell veiledning og tilbakemelding på skriftlige arbeidskrav, veiledningsdager i de praktiske studiene, samtaler mellom student, sykepleier og lærer, samt deltakelse ved vurdering. 9

10 9.4 Taushetsløfte Før de praktiske studiene starter må alle studenter undertegne taushetsløfte. All undervisning som omfatter taushetsplikten er obligatorisk, og bekreftes gjennomført ved at studenten underskriver taushetsplikt. Helse Finnmark har i tillegg eget skjema som må underskrives og leveres avdelingssykepleier ved oppstart i sykehuspraksis. Sykepleiere og sykepleiestudenter omfattes av Lov om helsepersonell m.v. (http://www.lovdata.no). Lovens kapittel 5, omfatter taushetsplikt og opplysningsrett. Straffen for brudd på taushetsplikten er bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. Offentlig påtale finner alene sted etter fornærmedes begjæring eller hvor det kreves allmenne hensyn. Alminnelig borgerlig straffelov av Nr. 10 paragraf 144 sier: «Prester, advokater, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i ekteskapssaker, leger, apotekere, jordmødre og sykepleiere samt disses betjenter eller hjelpere, som rettsstridig åpenbarer hemmeligheter i stillings medfør, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.» 9.5 Politiattest Kunnskapsdepartementet har 15. juni 2007 fastsatt krav om at studenter som har kommet inn på sykepleierutdanning skal levere politiattest senest 14 dager etter studiestart. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksualforbrytelser eller barnepornografi. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 9.6 Autorisasjon I lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. omhandles autorisasjon av helsepersonell. Formålet med slik autorisasjon er å gi pasientene sikkerhet for at de som yter helsehjelp har den nødvendige kompetanse. Det er Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som behandler søknad om autorisasjon INTERNASJONALISERING IHO, Campus Hammerfest satser på økt internasjonalisering i tråd med innføring av Kvalitetsreformen. Campus Hammerfest kan gi de studenter som ønsker det et studieopphold i utlandet. Utvikling og systematisering av arbeidet med internasjonalisering pågår, og vi vil informere studentene om de tilbud som er aktuelle. Alle studenter som skal reise ut må gjennomføre et obligatorisk kurs i internasjonalisering INNPASSING, ARBEIDSMARKED Etter fullført utdanning i bachelor i sykepleie med tilhørende godkjent autorisasjon kan man søke jobb på sykehus, i kommunehelsetjenesten og i privat sektor nasjonalt og internasjonalt. Etter fullført utdanning kan man spesialisere seg innenfor særlige fagfelt som for eksempel helsesøsterutdanning, jordmorutdanning, intensiv-, operasjons-, anestesi-, barne- og kreftsykepleie. Å inneha graden bachelor i sykepleie betyr at en fyller kravet for opptak til universitetenes masterutdanninger som igjen kvalifiserer til doktorgradsutdanning. Man er da forsknings- og undervisningskompetent på høgskole- og universitetsnivå. 10

11 12.0 PENSUMLITTERATUR Pensumliste vil bli lagt ut på ClassFronter (CF), og det vil i tillegg bli lagt ut artikler på CF i teoretiske og praktiske studier. Studenten må påregne revidering av litteraturliste i forhold til ny og oppdatert litteratur i løpet av studiet EVALUERING OG AKKREDITERING AV STUDIET Fagplan for grunnutdanning i sykepleie ved Institutt for helsefag bygger på Rammeplan av 25. januar Bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for helsefag er akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), 16. juni Studentevaluering Evaluering av studieforløpet gir studenten mulighet til å påvirke eget studium. Det avholdes muntlig og skriftlig evaluering i hvert semester. Dette gir institusjonen og faglig tilsatte anledning til å forbedre kvaliteten på studiet. Klasselederne har ansvar for å bearbeide evalueringer fra studenter og lærere og fremme forslag til revidering av fagplan. Det er instituttleder som vedtar endringer. Fagplanendringer kan fremmes av studenter og lærere, og må leveres skriftlig til studieleder. Hvert kull velger 4 studenter som sammen med klasselederne utgjør et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget har jevnlige møter og drøfter forhold som dreier seg om undervisningsopplegg, temavalg, pedagogiske hensyn og annet som studenter og lærere mener er viktig for studentenes læring. Dette gir mulighet for bedre kommunikasjon mellom lærere og studenter, og muligheter for endringer og forbedringer underveis. Referat fra hvert møte sendes instituttleder. Referatet oppbevares i kullbok hos studiekonsulent. Evalueringene fra studentene inngår i en rapport om utdanningskvalitet for Det helsevitenskapelige fakultet. 11

12 Læringsutbytte etter fullført studium Rammeplan for sykepleierutdanningen (2008) benytter begrepene handlingskompetanse og handlingsberedskap for å beskrive hva arbeidsgivere kan forvente av den nyutdannede sykepleier: «Handlingskompetanse knyttes til områder der utdanningen har ansvar for å bidra til at yrkesutøveren skal kunne fungere selvstendig. Den nyutdannede sykepleier skal ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen. Kompetansen er hovedsakelig rettet mot pasienter og pårørende og mot ivaretakelse av grunnleggende funksjoner i sykepleie.» «Handlingsberedskap knyttes til områder der utdanningen bidrar til at nyutdannede sykepleiere har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt til rette for opplæring og etter og videreutdanning, kan nyutdannede sykepleiere forventes å ta selvstendig ansvar for å ivareta områder som utdanningen gir handlingsberedskap til.» Bachelor i sykepleie skal utdanne sykepleiere som: Kunnskaper Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige-, medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner. Kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleievitenskap Oppdaterer sin kunnskap innenfor sykepleie Har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart, og sykepleiertjenestens betydning for samfunnet Har kunnskap om velferdssystemet og rammer for tjenesteutøvelsen Ferdigheter: Anvender sykepleiefaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid på kliniske problemstillinger og treffer begrunnende valg Observerer, vurderer, planlegger og iverksetter sykepleie ovenfor enkeltpasienter og grupper Identifiserer risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, og planlegger og utfører helsefremmende og forebyggende tiltak på bakgrunn av dette Informerer, underviser og veileder for å fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten Behersker relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og uttrykksformer Reflekterer kritisk over egen sykepleiefaglig utøvelse Er endringsdyktige ledere av eget fag og samhandler tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud som sikrer gode pasientforløp Generell kompetanse: Baserer yrkesutøvelsen på etisk bevissthet og kritisk refleksjon, og møter pasienter og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet Bidrar til nytenkning og i innovasjonsprosesser Viser evne og vilje til livslang læring, arbeider kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

13 Tabell1: STUDIEFORLØP OVER 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 1. STUDIEÅR 60 sp 1. SEMESTER T T T T T T/PIH T T T T T T T PIH PIH PIH PIH T Førstehjelp/ øvelse Dem/rom/Pr.nære oppg 2. SEMESTER / /25 T T P1 P1 P1 P1 P1 P1 T T T T T T T T T T T T T T Sykehjem P1 9sp PIH 4 uker = 6 sp (av totalt 15 sp) Forebyggende fokus 2. STUDIEÅR 60 sp 3. SEMESTER T T T T T T/PIH T P P P P P P P P P P PIH Førstehjelp/ Spesialisthelsetjenesten P2-15sp øvelse 4. SEMESTER / /24 PIH P P P P P P P P P P T T T T T T T T T PIH PIH Spesialisthelsetjenesten P3-15sp Feltarbeid PIH 5 uker =8 sp (av totalt 15 sp) 3. STUDIEÅR 60 sp 5. SEMESTER T T T T T T/PIH T P P P P P P P P T T T Førstehjelp/ øvelse Kommunehelsetjenesten P4 12 sp Skr.uke BA-oppg 6. SEMESTER P P P P P P P P T T T T T P P P P P P P P T Kommunehelsetjenesten P5 12 sp Skriveuker BA-oppg Kommunehelsetjenesten P6 12 sp Muntlig Høring PIH 1 uke = 1 sp (av totalt 15 sp) Med forbehold om endringer. 13

14 Tabell 2: Fordeling av studiepoeng summativ vurdering STUDIEPOENG - FORDELING SP TOTALT EKSAMEN 1. ÅR EKSAMEN 2. ÅR EKSAMEN 3. ÅR SUM EKSAMEN HOVEDEMNE HOVEDEMNE HOVEDEMNE HOVEDEMNE BA OPPGAVE 13 PIH PRAKSIS SUM Ba oppgave: 13 sp - alle hovedemner teori og praksis inngår med: 180 Hovedemne 1: 2 sp. Hovedemne 2: 6 sp, Hovedemne 3: 3 sp og Hovedemne 4: 2 sp Tabell 3: Oversikt over summative og formative vurderinger. Se også oversikt over læringsutbytte tabell 5: NB: Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til påfølgende eksamen. Henviser til Universitets- og Høgskoleloven 3-10, og UiT`s forskrift for eksamen. Kode Eksamens- og vurderingsformer: 1. studieår Sensur: Vurdering: Studiepoeng: Kommentar: SYKSAM_12 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag: Individuell Eksamenskommisjon, Bokstavkarakter 18 Inngår i eksamen i hjemmeeksamen, intern og ekstern emnebeskrivelse summativ vurdering sensur H2 og H4. Må være bestått for å kunne starte P2 Læringssti: Sykepleiens historie. Formativ vurdering Godkjent/ikke godkjent 4500 ord SYKSAM_12 2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget: Forebyggende helsearbeid Individuelt formativt arbeidskrav Individuell hjemmeeksamen, summativ vurdering (se pkt 1 og 4) Godkjent/ikke godkjent Inngår i eksamen i emnebeskrivelse H2 og H4. Må være bestått for å kunne starte P ord. NATVIT_2 NATVIT3_13 NATVIT4_13 3. Medisinske og naturvitenskapelige emner: Individuell Eksamenskommisjon, Bestått/ikke skoleeksamen, ekstern tilsynssensor, bestått summativ vurdering intern sensur Individuell skoleeksamen, summativ vurdering Individuell hjemmeeksamen, summativ vurdering Eksamenskommisjon, intern og ekstern sensur Eksamenskommisjon, intern sensur Bokstavkarakter 17 Godkjent/ikke godkjent 10 (MCQ-test) Må være bestått for å kunne starte 2. studieår 1500ord 14

15 SYKSAM_12 4. Samfunnsvitenskapelige emner: Individuell/gruppe, hjemmeeksamen, summativ vurdering (Se pkt. 1 og 2) Inngår i eksamen i emnebeskrivelse H2 og H4. Må være bestått for å kunne starte P ord. PIH PRAKKOMM 5. Forberedelse til praktiske studier: Praktiske øvelser og Intern sensur oppgaver, summativ vurdering Bestått/ikke bestått 6 Totalt 4 uker 2 uker (øvelser i demorom) må være bestått for å gå ut i sykehjems praksis = P1 Alle arbeidskrav må være godkjent for å starte i praktiske studier. 6. Praktiske studier i grunnleggende og forebyggende sykepleie: Halv- og heltids- Intern sensur, Bestått/ikke 9 P1 må være vurdering, inkl. i samråd med bestått bestått for å arbeidskrav, praksisstedets begynne på summativ vurdering veileder 2. studieår TOTALT: 60 SP 15

16 Kode 2. studieår 7. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag: Skal inngå som Godkjent/ikke del av arbeidskrav godkjent i praksis, formativ vurdering SYKPL_12 8. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget: Individuell Eksamenskommisjon, skoleeksamen, intern og ekstern summativ sensur vurdering Bokstavkarakter 12 Må være bestått for å kunne starte 3.studieår MEDTEST9_12 9. Medisinske og naturvitenskapelige emner: Individuell Intern sensur hjemmeoppgave, formativ vurdering Individuell test, Summativ vurdering Eksamenskommisjon, intern sensur Godkjent/ikke godkjent Bestått/ikke bestått Medikamenthåndtering og regning, P2 Medikamentregning FELTARB_ Samfunnsvitenskapelige emner: Feltarbeid eller Intern og ekstern sekundærdata sensur med individuell hjemmeeksamen, summativ vurdering Bokstavkarakter Forberedelse til praktiske studier: PIH3_12 Praktiske øvelser og oppgaver, summativ vurdering Intern sensur Bestått/ikke bestått PIH3_12 Hjemmeoppgave i Intern sensur Bestått/ikke gruppe (PIH bestått case), med framlegg og opponenter, formativ vurdering PIH3_12 Feltarbeid Intern sensur Bestått/ikke bestått 1,5 1 uke før praksis må være bestått for å gå ut i sykehuspraksis 3 2 uker P 2 må være bestått for delta. 3,5 2,5 uker P 3 må være bestått for delta. Alle eksamener, arbeidskrav og praktiske studier 1. studieår må være godkjent/bestått for å kunne starte praktiske studier 2. studieår. KIRPRAK og MEDPRAK 12. Praktiske studier i spesialisthelsetjenesten: Halv- og Intern sensur, i Bestått/ikke heltidsvurdering, samråd med bestått inkl. arbeidskrav, praksisstedets summativ veileder vurdering TOTALT 60 SP Medisinsk og kirurgisk, u m/ hospitering P2 må være bestått for å begynne P3 Må være bestått for å begynne i 3. studieår. 16

17 Kode 3. studieår 13. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag: Skal inngå som Intern sensur del av arbeidskrav i praksis/ formativ vurdering Egne kriterier for arbeidskrav i praksis Prosjektskisse for BA oppgave Intern sensur Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent FAGINT4_ Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget: Individuell Eksamenskommisjon, skoleeksamen, ekstern tilsynssensor summativ og intern sensur vurdering (se pkt 16). Skal inngå som del av arbeidskrav i praksis. Formativ vurdering Bokstavkarakter H2, H3 og H 4A. Inngår i summativ vurdering i emnebeskrivelse 15 Godkjent/ikke godkjent FAGINT4_ Medisinske og naturvitenskapelige emner: Individuell Eksamenskommisjon, Bokstavkarakter 10 H 2 og H 3 og 4A skoleeksamen, ekstern tilsynssensor Summativ og intern sensur vurdering 16. Samfunnsvitenskapelige emner: FAGINT4_12 Hovedemne 4A, se pkt 14 og 15. Eksamenskommisjon, ekstern tilsynssensor og intern sensur Bokstavkarakter Alle eksamener, arbeidskrav og praktiske studier 2. studieår må være godkjent/bestått for å kunne starte praktiske studier 3. studieår. Inngår i summativ vurdering i emnebeskrivelse 14 og Forberedelse til praktiske studier: PIH Diverse Intern sensur oppgaver, m/ førstehjelpsøvelse formativ vurdering Godkjent/ikke godkjent *(Sp registreres sammen med P 4). 1 uke ELDPRAK_12 HJEMPRAK PSYKPRAK AVSLUT_ Praktiske studier i spesialist- og kommunehelsetjenesten: Halv- og Intern sensur, i Bestått/ heltidsvurdering, samråd med Ikke bestått inkl. praksisstedets arbeidskrav, veileder summativ vurdering Bacheloroppgaven: Hjemmeeksamen med muntlig høring, summativ vurdering Individuell/eller 2 studenter Intern og ekstern sensur TOTALT 60 SP Bokstavkarakter med justering etter muntlig 13 *(m/pih) uker psykiatri, 8 uker hjemmesykepleie og 8 uker eldreomsorg P4, P5, P6 13 Alle eksamener, arbeidskrav og praktiske studier må være godkjent/bestått for å kunne avlegge muntlig eksamen. 17

18 Del 2: Emnebeskrivelser Inneholder emnebeskrivelser fordelt mellom de tre studieårene sykepleierutdanningen ved Institutt for helsefag er delt opp i. Fagplanen er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i Rammeplan for sykepleierutdanning (2008), og Campus Hammerfest har valgt å dele innholdet i utdanninga inn i de fire hovedemnene som Rammeplanen bygger på: Hovedemne (HE) 1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Hovedemne (HE) 2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Hovedemne (HE) 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner Hovedemne (HE) 4: Samfunnsvitenskapelige emner Disse hovedemnene er igjen delt inn i delemner. I emnebeskrivelsene tas det utgangspunkt i hoved- og delemnene, samt rammeplanens krav til praksisstudier. I hver emnebeskrivelse framkommer studiepoeng, opptakskrav, undervisningsspråk, innhold, undervisnings- og læringsformer, læringsutbytte samt vurderingsformer og karakteruttrykk. Tabell 4: Fordeling av studiepoeng på emner STUDIEPOENG - FORDELING SP TOTALT SP TEORI EMNER 1. ÅR EMNER 2. ÅR EMNER 3. ÅR SUM HOVEDEMNE , ,5 16,5 HOVEDEMNE HOVEDEMNE ,5 20 2,5 22,5 HOVEDEMNE ,5 5,5 15 BA OPPGAVE PIH PRAKSIS SUM

19 Tabell 5: OVERSIKT VURDERING MED LÆRINGSUTBYTTE 1. STUDIEÅR: EMNEKODE TYPE VURDERING, STUDIEPOENG OG KARAKTER: PIH (praksis i høgskolen) til sammen 4 uker PIH Praksis i høgskolen, 6 sp, bestått/ikke bestått START SLUTT LÆRINGSUTBYTTE Høst 2013 Høst 2013 Studenten skal: kunne utføre livreddende førstehjelp kunne utføre sykepleie ferdigheter knyttet til grunnleggende pleie kunne identifisere etiske problemstillinger knyttet til sykepleieutøvelse ha kunnskap om legemiddelhåndtering Praktiske studier i grunnleggende og forebyggende sykepleie. PRAKKOMM Praksis i sykehjem, 6 uker 9 sp, bestått/ikke bestått Vår 2014 Vår 2014 Studenten skal: kunne observere fysiologiske prosesser og forklare og beskrive observasjoner til teamet (hun/han er en del av) og veileder etter endt praksisperiode kunne gjennomføre grunnleggende stell og pleie hos syke mennesker etter avsluttet praksisperiode kunne beherske korrekt håndhygiene, skille rent og urent og anvende hygieniske prinsipper etter avsluttet praksisperiode Ivareta lov om taushetsplikt. Ha kunnskap om Lov om helsepersonell, Lov om Kommunehelsetjenesten og Lov om Pasientrettigheter 19

20 Anatomi, fysiologi, biokjemi. Mikrobiologi og hygiene: MCQ-test: NATVIT2 Skoleeksamen, 3 timer, 10 sp, bestått/ikke bestått Høst 2013 Høst 2013 Studenten skal: ha kunnskap om organers oppbygning og funksjon og betydningen de har i forhold til hverandre ha kunnskap om immunforsvaret og infeksjoner Sykepleiefaget, sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og samfunnsvitenskapelige emner SYKSAM_13 Individuell hjemmeeksamen, 14 dager, 18 sp, bokstavkarakter Høst 2013 Vår 2014 Studenten skal kunne: beskrive og forklare grunnleggende behov for stell og pleie forklare og beskrive syke menneskers opplevelse av sin situasjon ved helsesvikt, sykdom og funksjonshemning beskrive og forklare hvordan begrepene makt, institusjonalisering og sosialisering påvirker utøvelse av sykepleie beherske litteratur og artikkelsøk Sykepleiens historie. Godkjent/ikke godkjent Vår 2014 Høst 2014 Studenten skal kunne: beskrive sykepleiens historie og opprinnelse Naturvitenskapelige emner: Ernæringsfysiologi, generell patologi, fysiologi, sykdomslære og farmakologi. NATVIT3_13 Skoleeksamen, 6 timer, 17 sp, bokstavkarakter Vår 2014 Vår 2014 Studenten skal: ha kunnskap om medikamentgruppers virkningsområde, administrasjonsform og bivirkninger forklare og beskrive ulike sykdommer og behandlingsformer forklare og beskrive ernæringenes betydning og innvirkning på ulike sykdommer Naturvitenskapelige emner: Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene. Individuell hjemmeoppgave Godkjent/ikke godkjent Vår 2014 Vår 2014 Studenten skal: forklare og beskrive smittestoffenes oppbygging og egenskaper forklare og beskrive ulike infeksjonssykdommer, hygieniske prinsipper og tiltak knyttet til disse. 20

21 2. STUDIEÅR: EMNEKODE TYPE VURDERING, STUDIEPOENG OG KARAKTER: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget SYKPL_12 Skoleeksamen, 6 timer, 12 sp, bokstavkarakter START SLUTT LÆRINGSUTBYTTE Vår 2014 Vår 2015 Studenten skal: forklare og beskrive ulike sykdommer og og sykepleie knyttet til disse forklare og beskrive observasjoner i pre-, per og postoperativ fase, forklare og beskrive ulike behandlingsformer og komplikasjoner knyttet til disse forklare og beskrive infeksjonsforebyggende tiltak Samfunnsvitenskapelige emner. Feltarbeidsprosjekt. FELTARB_12 Individuell hjemmeeksamen, 7 dager, 10 sp, bokstavkarakterer Høst 2014 Vår 2015 Studenten skal: ha kunnskap om feltarbeid vise forståelse for den samfunnsmessige sammenheng som helse- og sosialtjenesten er i. Vise refleksjon over endringspotensialet og utfordringer i kommunal sektor Medikamentregningstest MEDTEST9_12 Skoleeksamen, 3 timer, Bestått/ikke bestått Vår 2014 Høst 2015 Studenten skal: beherske ulike regnemetoder som benyttes i forhold til å administrere medikamentell behandling og gjennomføre en feilfri prøve i medikamentregning i løpet av studiet PIH (praksis i høgskolen) til sammen 5 uker PIH3-12 Praktiske øvelser og hjemmeoppg. i gruppe m/fremlegg og opponenter (PiH case) 8 sp. Høst 2014 Vår 2015 Studenten skal: ha kjennskap til bruk av defibrillator ha ferdigheter i bruk av sykepleieprosedyrer kunne finne frem, vurdere og henvise til sykepleiefaglig kunnskap og knytte det til en problemstilling 21

22 Formativ oppgave i praktiske studier: Medikamenthåndtering Studenten skal: ha kunnskap om generell farmakologi ha kunnskap om medikamentgruppers virkningsområde, administrasjonsform og bivirkninger kunne administrere medikamentell behandling i praksis med tilhørende kliniske observasjoner kunne forklare hvordan sykdom og sykdomsprosesser oppstår og kommer til uttrykk hos mennesker ha kunnskaper om ulike sykdommer og behandlingsformer kjenne til smittestoffenes oppbygging og egenskaper ha grunnleggende forståelse i ernæringsfysiologi Praktiske studier i spesialisthelsetjenesten 8 uker Praktiske studier i spesialisthelsetjenesten 8 uker Hospitering på spesialavdelinger 4 uker KIRPRAK MEDPRAK HOSPIT Kirurgisk praksis, 12 sp. bestått/ikke bestått Medisinsk praksis, 12 sp. bestått/ikke bestått Kirurgisk og medisinsk hospitering, 6 sp. bestått/ikke bestått Høst 2014 Vår 2015 Studenten skal: beherske administrering av medikamentell Høst 2014 Vår 2015 behandling med tilhørende kliniske observasjoner etter endt praksisperiode beherske bruk av felleskatalogen kunne reflektere over vanskelige etiske situasjoner, Høst 2014 Vår 2015 dilemmaer og valg beherske møte med pårørende og kunne finne, vurdere og henvise til relevant informasjon etter endt praksis beherske relevant sykepleieutøvelse knyttet til pasienter etter endt praksisperiode beherske planlegging, iverksetting og evaluering av pleien til en gruppe pasienter etter endt praksis. beherske stell av døende og døde pasienter 22

23 3. STUDIEÅR: EMNEKODE TYPE VURDERING, STUDIEPOENG OG KARAKTER: Sykepleie og sykdomslære innenfor eldre, psykisk syke og barn. 6 timer skoleeksamen. FAGINT4_12 Skoleeksamen, 6 timer, 10 sp, bokstavkarakter PIH (praksis i høgskolen) PIH3-12 Praktiske øvelser 1 sp. START SLUTT LÆRINGSUTBYTTE Vår 2014 Høst 2015 Studenten skal: beskrive og forklare ulike sykdommer og komplikasjoner hos barn og sykepleie knyttet til disse kunne beskrive og forklare ulike psykiske lidelser og sykepleie knyttet til disse kunne beskrive og forklare ulike sykdommer og komplikasjoner hos syke eldre og sykepleie knyttet til disse beskrive og forklare grunnleggende begreper knyttet til sykdom, helse og roller ha kunnskap lover og forskrifter som regulerer spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid Høst 2014 Vår 2015 Studenten skal: beherske skadestedsledelse beherske medikamenthåndtering Praktiske studier i spesialist- og kommunehelsetjenesten Praktiske studier i spesialist- og kommunehelsetjenesten Praktiske studier i spesialist- og kommunehelsetjenesten ELDPRAK_12 HJEMPRAK PSYKPRAK Praksis i eldreomsorgen inkl. PiH. 8 uker, 12sp. Praksis i hjemmebasert omsorg, 8 uker, 12 sp. Praksis i psykiatri, 8 uker, 12 sp. Høst 2015 Vår 2016 Studenten skal: beherske relevant sykepleieutøvelse knyttet til psykisk syke etter endt praksis beherske møte med pårørende til psykisk syke etter Høst 2015 Vår 2016 endt praksis beherske relevant sykepleieutøvelse til syke eldre Høst 2015 Vår 2016 etter endt praksisperiode beherske møte med pårørende til syke eldre etter endt praksisperiode beherske relevant sykepleieutøvelse til syke eldre etter endt praksisperiode 23

24 beherske møte med pårørende til syke eldre etter endt praksisperiode kan reflektere over egen sykepleieutøvelse og justere denne under veiledning etter endt praksis ha kunnskap om habilitering og rehabilitering Bacheloroppgave AVSLUT_12 Avsluttende oppgave i sykepleie m/muntlig høring, 13 sp. Høst 2015 Vår 2016 Studenten skal kunne: ha innsikt i kritiske perspektiver på dagens sykepleierolle forklare og beskrive vitenskapens betydning for generell fagkunnskap og praktisk sykepleie, kunne avvende sykepleiefaglig kunnskap og relevant sykepleieforskning og treffe begrunnede valg etter endt praksis har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til sykepleie og kan belyse og forklare disse ved hjelp av aktuell sykepleieteori beherske skriving av prosjektskisse Formidle sentralt sykepleiefaglig fagstoff både skriftlig og muntlig. 24

25 1. og 2. semester Hovedemne 1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Studiepoeng: se tabell 4 Opptakskrav: Tatt opp på bachelor i sykepleie. Undervisningsspråk: Norsk. Innhold: 1A: Sykepleiens historie og tradisjon. 1B: Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie. 1C: Vitenskapsteori og forskningsmetode. 1D: Etikk og yrkesetikk. Undervisnings og læringsformer: Forelesninger, nettstudier, lesing av artikler og diskusjoner i grupper. Summativ vurdering: SYKSAM_13: Individuell hjemmeeksamen i 2 semester emnebeskrivelse 2 PRAKKOMM: Individuell vurdering i de praktiske studiene i 1. semester Hovedemne 2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget. Studiepoeng: se tabell 4 Opptakskrav: Tatt opp på bachelor i sykepleie. Undervisningsspråk: Norsk. Innhold: 2B: Sykepleierens funksjon og oppgaver.

26 Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, nettstudier, arbeide i grupper, framlegg med plenumsdiskusjoner og etterlesning. Formativ vurdering: Det vil bli lagt opp til obligatoriske arbeidskrav underveis. Eget arbeidskrav med fokus på forebyggende helsearbeid som leveres på slutten av 2. semester Karakter: Godkjent/ikke godkjent. Summativ vurdering: SYKSAM_13: Individuell hjemmeeksamen, oppgave relatert til hovedemne 1, 2 og 4 i 2 semester. Karakter: Bokstavkarakter. PRAKKOMM: Individuell vurdering i de praktiske studiene i 1. semester. Hovedemne 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner. Studiepoeng: se tabell 4 Opptakskrav: Tatt opp på bachelor i sykepleie. Undervisningsspråk: Norsk Innhold: 3A: Anatomi, fysiologi og biokjemi. 3C: Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 26

27 Undervisnings og læringsformer: Forelesninger og arbeid i grupper. Praktiske studier av anatomiske modeller. Bruk av videoserie i anatomi fysiologi og digitale helsefag. Nettstudier. Formativ vurdering: Arbeidsoppgaver Karakter: Godkjent/ikke godkjent. Summativ vurdering: NATVIT2: Individuell skoleeksamen, 3 timers Multiple Choice Questions. Karakter: Bestått/ikke bestått PRAKKOMM: Individuell vurdering i de praktiske studiene i 1. semester. Hovedemne 4: Samfunnsvitenskapelige emner. Studiepoeng: se tabell 4 Opptakskrav: Tatt opp på bachelor i sykepleie. Undervisningsspråk: Norsk Innhold: 4A: Psykologi og pedagogikk. 4B: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. 4C: Sosiologi og sosialantropologi. 4D: Stats- og kommunalkunnskap, helse - og sosialpolitikk. (Se også pensum 1 A-D) Undervisnings og læringsformer: Forelesninger, nettstudier, oppgaveløsning, gruppearbeid. Taushetsplikten som gjelder for profesjonsyrker etter Lov av 2.juli 1999 nr 64: Om helsepersonell m.v. All undervisning som omfatter taushetsplikten er obligatorisk, og det skal underskrives taushetsløfte, vedlegg 2. 27

28 Formativ vurdering: Arbeidskrav i forebyggende helse arbeid som inkluderer hovedemne 2. Karakter: Godkjent/ikke godkjent Summativ vurdering: SYKSAM_13: Individuell hjemmeeksamen som inngår i eksamen med emnebeskrivelse 1 og 2. Kriterier for eksamen gis ut i forkant. Karakter: Bokstavkarakter 4A. Inngår i fagintegrert eksamen i H2 og H3 i 5 semester. 4C og 4D: inngår i eksamen samfunnsfageksamen i 4.semester.. PRAKKOMM: Individuell vurdering i de praktiske studiene i 1semester. Forberedelse til praksis (Praksis i Høgskolen/ PiH) Det utarbeides eget program for PiH. Studiepoeng: se tabell 4 Opptakskrav: Tatt opp på bachelor i sykepleie. Undervisningsspråk: Norsk Innhold: I:Førstehjelp II: Demonstrasjonsromsundervisning III: Praksisnære oppgaver. Undervisnings- og læringsformer: Obligatorisk deltakelse, forelesninger, demonstrasjoner, gruppeoppgave, praktiske øvelser på dukker og markører. 28

29 Formativ vurdering: Veiledning og tilbakemelding på faglig utvikling underveis av faglærer og medstudenter. Summativ vurdering: PIH: Faglig vurdering i forhold til mål for undervisningen. Praktiske ferdigheter og samarbeid vurderes i forhold til om studenten innehar tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for praktiske studier. Studenter som får ikke bestått vil få en skriftlig begrunnelse. Studenten kan ikke starte sine praktiske studier før forberedelse til praktiske studier er vurdert til bestått. Karakter: Bestått/ikke bestått. Praktiske studier i grunnleggende sykepleie, 1. semester (P1) Hensikten med praktiske studier i første semester er at studentene tidlig skal erfare hva sykepleie er, og hva sykepleie som yrke innebærer. Eget program for praktiske studier blir lagt ut Studiepoeng: se tabell 4 Opptakskrav: Se tabell 3 Undervisningsspråk: Norsk Summativ vurdering: PRAKKOM: Vurdering av teoretisk og praktisk dyktighet, individuell avsluttende vurdering. Karakter: Bestått/ikke bestått 29

30 3. og 4. semester Hovedemne 1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Studiepoeng: Se tabell 4 Opptakskrav: Se tabell 3 Undervisningsspråk: Norsk. Innhold: 1A: Sykepleiens historie og tradisjon. 1B: Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie. 1C: Vitenskapsteori og forskningsmetode. 1D: Etikk og yrkesetikk. Undervisnings og læringsformer: Forelesninger, nettstudier, diskusjoner, diskusjoner av artikler i grupper. Formativ vurdering: Inngår som del av arbeidskrav knyttet til praksis. Summativ vurdering: Inngår som del av BA oppgaven Hovedemne 2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Studiepoeng: Se tabell 4 Opptakskrav: Se tabell 3 Undervisningsspråk: Norsk. Innhold: 2A: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. I: Førstehjelp 30

31 Undervisnings og læringsformer: Forelesninger, nettstudier, arbeid i læringsgrupper. Bruk av digitale helsefag og PPS. Søke i databaser etter forskningsartikler. Det vil bli lagt ut aktuelle artikler på CF. Formativ vurdering: Obligatoriske arbeidsoppgaver. Karakter: Godkjent/ikke godkjent. Summativ vurdering: SYKPL_12: 6 timers individuell skoleeksamen i sykepleiefaget. Eksamen inkluderer alle tema i emnebeskrivelsen og har fokus på observasjoner og sykepleietiltak. Karakter: Bokstavkarakter. KIRPRAK/MEDPRAK/HOSPIT: Individuell vurdering i de praktiske studiene i 2. studieår. Hovedemne 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner Studiepoeng: Se tabell 4 Opptakskrav: Se tabell 3 Undervisningsspråk: Norsk Innhold: 3A:Ernæringsfysiologi. 3B:Generell patologi, sykdomslære og farmakologi. 3C: Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 31

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning Bachelor i sykepleie utdanner yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helse- og omsorgstjenesten, i og utenfor institusjoner, på et nasjonalt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist NO EN Sykepleierutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Bachelor i sykepleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 13 HØST, versjon 31.mai.13 06:45:30 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY)

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) Fagplan Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) 90 Studiepoeng heltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings-

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Videreutdanningen i operasjonssykepleie er et heltidsstudium på tre semester. Studiet bygger

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits

Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer