på sakprosaens mangfold. Juryen la vekt på tekster som er 1) litterært verdifulle,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "på sakprosaens mangfold. Juryen la vekt på tekster som er 1) litterært verdifulle,"

Transkript

1 gaza-sms-en en moderne sakprosatekst Foto: AP PHOTO/Nasser Nasser Foto: Erlend Skevik (VG-net) fra kollega til kollega AV HARALD MORTEN IVERSEN OG HILDEGUNN OTNES Mads Gilberts SMS fra Shifasykehuset på Gazastripa, sendt 3. januar 2009 midt under Palestina-krigen, er i ferd med å bli legendarisk. At denne tekstmeldinga våren 2009 ble innlemmet i Landslaget for norskundervisnings (LNUs) sakprosakanon sammen med 44 andre sakprosatekster av samfunnsmessig og historisk betydning, gir selvsagt denne teksten en spesiell status. Vi vil i denne artikkelen se nærmere på denne korte teksten, og foreslå noen tekstanalytiske tilnærminger som kan brukes i norskfaget. gaza-sms-en som Del av en sakprosakanon Våren 2009 kåret Landslaget for norskundervisning (LNU), i samarbeid med Språkrådet, en sakprosakanon i Norge. Det overordnede premisset for utvelgelsen var at tekstene skulle egne seg godt til bruk i ungdomsskolen og videregående skole. Tekstene skulle kunne utfordre unge mennesker og gi nye perspektiver på sakprosaens mangfold. Juryen la vekt på tekster som er 1) litterært verdifulle, 2) historisk og samfunnsmessig betydningsfulle, og 3) representative for viktige sjangrer, skrivemåter og/eller epoker i den norske sakprosalitteraturen. I vår kom en antologi med artikler om de utvalgte tekstene (Kalleberg og Kleiveland 2010) beregnet på lærere. Blant de 45 tekstene som ble valgt ut, var altså også ei tekstmelding, nemlig Mads Gilberts SMS fra Gazastripa i Det er interessant å se hvordan en såpass kort, fersk og utradisjonell tekst har fått plass i så vel LNUs sakprosakanon som i flere av antologiens artikler. Gaza-SMS-en lød slik: De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadd, 20 drept, alt kom hit fra Shifa. Hades! Vi vasser i død, blod og amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri opplevd noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre! Alt. GJØR NOE! GJØR MER! Vi lever i historiebøkene nå, alle! Mads G Gaza, Palestina. Det kan diskuteres om Gilberts tekstmelding oppfyller LNUs oppsatte kriterier. Vi mener tekstmeldinga har en litterær verdi, og at den er historisk og samfunnsmessig betydningsfull, men neppe representativ for sjangeren eller formatet SMS. Den er trolig mer enestående for SMS-sjangeren og viser dette formatets potensial, både som tekst og medium. At teksten egner seg til bruk i ungdomsskolen og videregående skole, burde det ikke være tvil om. De fleste kriterier fra sakprosajuryen synes dermed oppfylt. Johan Tønnesson (2008) har foreslått en inndeling av sakprosatekster i litterære og funksjonelle tekster. De litterære har navngitte forfattere, er utgitt på forlag eller lignende og kan tillegges en egenverdi som tekst. De funksjonelle kommer fra anonyme, gjerne kollektive, forfatterinstanser og utgis ikke på forlag. De kan ikke tillegges egenverdi som tekst, men vurderes ut fra den funksjonen de har. Dette er en hensiktsmessig todeling som kan fungere for en del teksters vedkommende. Vi vil imidlertid mene at en del digitale tekster ikke helt lar seg innpasse i denne todelingen deriblant Gaza-SMS-en. Den har en navngitt forfatter, men er ikke utgitt på forlag. Den kan absolutt tillegges en egenverdi i til- norsklæreren 3 I 10 35

2 fra kollega til kollega legg til den viktige funksjonen den hadde akkurat på det tidspunktet den ble skrevet og sendt. Det må her sies å være flytende overganger mellom sakprosa og litteratur, mellom litterære og funksjonelle sakprosatekster og mellom sjangrer (jf. også Maagerø 2009). Konteksten Mads Gilbert har vært engasjert i solidaritetsarbeid i Palestina i mange år og har også tjenestegjort som lege i området. Under Israel Gaza-konflikten var han, sammen med sin kollega Erik Fosse, de eneste vestlige vitnene til krigshandlingene og ga mange intervjuer til ulike medier. Vestlige journalister hadde forbud mot å reise inn til Gazastripa. Jill Walker Rettberg (2010) nevner den viktige rollen digitale medier kan spille når tradisjonelle medier ikke har innsyn i kontroversielle saker, og når all kommunikasjon sensureres. I januar 2009 sendte altså Gilbert den omtalte tekstmeldinga til alle han hadde på kontaktlista i telefonen sin. Gaza-SMSen ble en såkalt vandremelding som flere titalls tusen nordmenn og andre skandinaver mottok via venner og bekjente. I denne konteksten hører også med at tekstmeldinga ble remediert på Facebook noen timer etter at den ble sendt fra Gazastripa. Teksten ble også gjengitt ordrett og med feite typer på forsida av Adresseavisen dagen etter. Rettberg (2010) tar opp hvordan ei slik massesendt melding likevel kan føles som en personlig henvendelse. Selv fikk vi meldinga i våre private mobiltelefoner. Budskapet i teksten kjentes derved mer direkte og personlig enn om vi hadde lest eller hørt den i et annet medium. Mulige analytiske tilnærminger Det er flere enkle analysemodeller som kan brukes i arbeid med tekster i skolen. Vi vil her vise hvordan tre triadiske modeller kan brukes i analyse av Gaza- SMS-en, henholdsvis to språkfunksjonelle modeller 1 og en retorisk. Tekstmeldingas språkfunksjoner Vi vil i første omgang gi en gjennomgang av tekstkategorier fra Michael Hallidays systemisk funksjonelle grammatikk (Halliday 1998), med utgangspunkt i hans tre språklige metafunksjoner. Alle tekster har ifølge Halliday en ideasjonell funksjon. Denne språkfunksjonen handler om språkets representative oppgave, og har altså fokus på språket som representasjon av virkeligheten. Hvis en ser Gilberts tekstmelding i lys av dette, er det bestemte utsagn som ivaretar denne dimensjonen presist og tydelig, blant annet: De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadd, 20 drept, alt kom hit fra Shifa. Nå hører vi tanks. Mads G Gaza, Palestina. Disse utsagnene kan sies å være tilnærmet objektive representasjoner av Gilberts virkelighet 3. januar 2009, i hvert fall er det virkelighetsfragmentene som er det sentrale i disse ytringene. Halliday opererer også med en metafunksjon han kaller den mellompersonlige (enkelte språkforskere benytter benevnelsen relasjonell). Denne dimensjonen innebærer å se på språket som en interaktiv hendelse, noe som passer godt på Gaza-SMS-en, særlig i følgende ytringer: Fortell videre, send videre, rop det videre! Alt. GJØR NOE! GJØR MER! Disse linjene kommuniserer først og fremst et ønske om å spre opplysningene om tilstandene på Gazastripa til så mange som mulig. Denne delen av teksten er også en oppfordring til at det må handles den er en anmodende og appellerende språkhandling. Dette viser at språket er mer enn en representasjon av virkeligheten, noe mer og annet enn en beskrivelse av situasjonen. At teksten ble spredt så raskt til så mange, viser tydelig at den mellompersonlige dimensjonen fungerte i praksis. Til å beskrive denne mellompersonlige språkfunksjonen vil vi imidlertid mene at språkforskeren Karl Bühlers (1934) analysemodell gir en vel så presis forståelse. Bühler benytter også en triadisk modell til å forstå teksters ulike funksjoner; nemlig referensiell (informativ), appellativ og ekspressiv. Bühlers appellative og ekspressive språkfunksjoner vil trolig være mer dekkende enn Hallidays mellompersonlige for den omtalte tekstdelen. Det appellative er som sagt sterkt framtredende i tekstmeldinga. I tillegg er det sterkt ekspressive utsagn: Jeg har aldri opplevd noe så fryktelig. Den siste metafunksjonen Halliday opererer med, er det han benevner den tekstuelle funksjon. Denne funksjonen fokuserer på språkinterne forhold og på hvordan språk er organisert på en slik måte at det blir en kommunikativ begivenhet. Tekstmeldinga inneholder mange språklige detaljer som elever kan gå på jakt etter. Ikke minst bør de få i oppgave å forklare hvordan de ulike virkemidlene fungerer i teksten. Shifasykehuset blir 36 norsklæreren 3 I 10

3 at teksten egner seg til bruk i ungdomsskolen og videregående skole, burde det ikke være tvil om. kalt Hades, og representerer slik en intertekstuell referanse til dødsriket i gresk mytologi. Hades blir brukt som en metafor og vekker forestillinger om et sykehus med døende og lidende mennesker. Andre eksempler på metaforbruk er: vi vasser i død, blod og amputater, og vi lever i historiebøkene. Utsagnene er i tillegg i presens, en dramatisk bruk av verbet som formidler at begivenhetene skjer her og nå, samtidig med at Gilbert formulerer sine utsagn. Kjeden av emotive ord som død blod amputat barn gravid kvinne er hentet fra samme semantiske felt, og utgjør en leksikalsk referentkjede som bidrar til koherens og intensitet i det kommunikative prosjektet. Når imperativ benyttes (Fortell, send, rop! GJØR!), fungerer dette appellativt. Appellen markeres typografisk med utropstegn og blokkbokstaver et virkemiddel en kjenner fra skriftlig-muntlige tekster i andre kontekster. Ord som amputater og tanks og meldingas daterte underskrift gir dessuten teksten autoritet, legitimitet og autentisitet. Hvis elevene skal sammenlikne språket i Gilberts SMS og egne tekstmeldinger, vil de trolig peke på forskjeller både i syntaks (subjektløse setninger) og ortografi (korrekt språkbruk, forkortelser). Her vil både alder og situasjon være forklaringsvariabler. Tekstmeldingas retorikk En annen triade som også kan anvendes på tekstmeldinga fra Gaza, er retorikkens klassiske inndeling i patos, logos og etos. Retorikk er som kjent læren om overtalelse, og overtalelse er det i aller høyeste grad snakk om i Gaza-SMS-en. Gilbert vil overtale oss både via fornuften og følelsene. Grovt sett kan vi si at logos tilsvarer den informative/referensielle funksjonen, mens patos tilsvarer den ekspressive og appellative funksjonen hos Bühler. Boka Retorikk i skolen (Bakken 2009) kan være en god hjelp når lærer og elever skal arbeide med tekster retorisk. Den presenterer blant annet flere funksjoner som følelser kan ha i overtalelser. Her skal vi bare nevne følelsenes motiverende funksjon, det vil si at man via ord vil få mottakerne til å utføre en aktiv handling. Videre nevnes at viktige aspekt ved følelser blant annet er sinne og medlidenhet, og det er tydelig at Gilbert spiller på begge disse elementene i overtalelsesteksten sin. Blant strategiene han ellers tar i bruk for å vekke følelser, er selv å gi uttrykk for følelser, og å gi detaljerte skildringer av følelsesvekkende situasjoner (jf. Bakken 2009:42). Det nye aspektet i denne triaden er etos, som har med tekstens, og dermed forfatterens, troverdighet å gjøre. Her kan det være aktuelt å gjøre elevene oppmerksomme på Gilberts posisjon i samfunnet, som aktiv og engasjert politiker for partiet Rødt. Hans kombinasjon av å være lege og å påta seg rollen som journalist i Gaza ble kritisert fra konservative krefter. Noen vil ut fra dette hevde at tekstens og forfatterens etos er svekket. Det som imidlertid styrker Gilberts troverdighet, er hans profesjon og medisinske kompetanse samt de moralske sidene de gode gjerningene han gjennomførte i Palestina-krigen. Dette er blant de trekk Aristoteles i sin tid mente karakteriserte etos, og han kalte dem henholdsvis forstandighet og dyd (jf. Bakken 2009). Noen av mottakerne av tekstmeldinga kan kanskje ha sittet igjen med et annet inntrykk av avsenderens etos etter å ha lest denne engasjerte skildringa enn den de hadde fra før. I retorikkens terminologi kan altså det endelige etos være annerledes enn det innledende etos (Bakken 2009:36). Tønnesson (2010) har tatt med tekstmeldinga som ett av mange eksempler i sin rettssakmodell for skolen, der sakprosatekster er tiltalte og der elevene skal forsvare og angripe tekster fra ulike vinkler. Her kan aktor få i oppdrag å anklage Gilberts SMS for på usmakelig og demagogisk vis å framstille det rakettskytende Gaza som et uskyldig offer for det onde Israel (Tønnesson 2010: ). gaza-sms-en MelloM Flere sjangrer Sjangerkonvensjoner er i kontinuerlig endring, og i særlig grad når sjangrene knyttes til ny teknologi. Datateknologien bidrar til at sjangrer oppstår og endres, blandes og brukes i nye sammenhenger. A new genre is always the transformation of one or several old genres: by inversion, by displacement, by combination (Todorov i Swales 1990). Gilberts SMS henter virkemidler fra ulike sjangrer. Vi skal her se litt nærmere på to sjangrer som Gazatekstmeldinga har norsklæreren 3 I 10 37

4 fra kollega til kollega hentet virkemidler fra. Nyhetsreportasjen En av de sjangrene som Gaza-SMS-en har fellestrekk med, er nyhetsreportasjen. Dette er ikke uventet Gilbert og Fosse fungerte jo som en slags nyhetsreportere i Gaza. Vi har allerede nevnt meldingas daterte underskrift, Mads G Gaza, Palestina, som kan minne om utenriksreporterens avslutningsfrase i nyhetssendinger på TV eller radio. Sammen med noen informative setninger i begynnelsen av teksten gjør dette teksten virkelighetsnær og troverdig. Denne SMS-en kan sammenliknes med både muntlige og skriftlige nyhetsreportasjer. Kanskje minner den mest om en direktesendt TV-reportasje, men det er også mulig å finne likheter med skriftlige krigsreportasjer. Tove Frønes og Astrid Roe (2010) foreslår for eksempel å sammenlikne den med dokumentaren Lise Lindbæk skrev fra den spanske borgerkrigen, og som også inngår i LNUs sakprosakanon. Frønes og Roe mener det blant annet kan fokuseres på det appellative versus det informative i de to tekstene. De viser et utdrag fra en rapport i boka, skrevet av oberstløytnant Hans på en tilfeldig dag, og gir følgende kommentar: Begge tekstene er preget av krigsreporterens engasjerte øyeblikksskildring, men der Gilbert vil vekke leseren, vil oberstløytnant Hans og Lise Lindbæk nøkternt beskrive krigens tekniske detaljer og dokumentere Franco-regimets framferd (s. 81). Tekstene er forskjellige i lengde og kompleksitet, men felles for disse to tekstene er at de er skrevet av frivillige medarbeidere i en krig som står mellom ulike politiske fløyer og idealer i samme land eller region. Diktet Flere har påpekt tekstmeldingers likhet med dikt, lyrikere så vel som tekstforskere (Rem 2000, Wilson 2003, Iversen 2009). Noen har også utgitt såkalte SMS-dikt, engelskmannen Andre Wilson (Text Messages 2003) og nordmannen Håvard Rem (Tekstmeldinger 2000). Wilson (2003:3) sier følgende om sammenhengen mellom SMS og lyrikk: If it s good as a text it ll be good on a paper, and the other way around. The difference is in how you receive it the message symbol on the phone screen makes you clear your head for a few seconds, gets you ready to receive something new, and that space is just right for a poem. You can be sitting in a train station and get a text message poem about going on a train journey. If it s a good poem, that can be really powerful. I etterordet i sin diktsamling sier lyrikeren Håvard Rem (2000): I tre ytre ting ligner diktene en nyere, svært utbredt sjanger, med en betegnelse som dessuten kan defi nere et dikt: tekstmelding (s. 64). Rem utdyper likhetene mellom dikt og tekstmeldinger ved å nevne tre aspekter, de er skriftlige, de er korte, de er holdt i en jeg/du-form. Å påvise og for klare likheter mellom SMS og lyrikk kan være en metodisk tilnærming i arbeidet med poetiske tekster i klasserommet. Elevene kan for eksempel skrive poetiske tekstmeldinger, kommentere dem, tolke og kåre ukas SMS-dikt (Iversen 2009, Iversen og Otnes 2009). Når det gjelder Gaza-SMS-en, er flere lyrikktrekk eksplisitt til stede i teksten. Vi har allerede nevnt metaforene. Vi kan dessuten peke på virkemidler som kompakt språk, ekspressivt og appellativt språk, førsteperson-perspektiv og gjentakelser. Den enkleste måten å få fram likheten mellom Gaza-SMS-en og et dikt, er trolig å la elevene sette SMS-en opp som en strofe og begrunne valgene av linjeskift. En annen måte å arbeide med det lyriske i teksten på er å sammenlikne med andre dikt, særlig krigsdikt. 2 Både form og innhold kan sammenliknes. Aust-Vågøy (1941) (Inger Hagerup) (utdrag) De brente våre gårder. De drepte våre menn. La våre hjerter hamre det om og om igjen. La våre hjerter hugge Med harde, vonde slag: De brente våre gårder. De gjorde det i dag. To skrik om Vietnam (1966) (Bjørn Nilsen) (utdrag) Bombenes tørre tone i Mekong eter Napalm av åpne sår mens rishøsten i svart røyk stanker filler og blod og selv skrikene monotoni monotoni maskingevær bombekastere en sjelden gang grell skrekk halv kropp slengt brått armen vinkende 38 norsklæreren 3 I 10

5 et nærliggende og relevant spørsmål er om disse sjangrene skal være integrert i skolens tekstkultur. Vi har her valgt å vise utdrag fra to dikt som kan egne seg, ett fra annen verdenskrig og ett fra Vietnamkrigen. Her er det flere muligheter elevene kan sammenlikne ordvalg og bildebruk i Nilsens dikt og Gilberts SMS og likheter i forfatternes bakgrunn. De kan finne informative, ekspressive og appellative ytringer i Hagerups og Gilberts tekster, og de kan kommentere syntaksen i alle tekstene. De ulike kontekstene er selvsagt også viktig å kartlegge. Til slutt i denne lyriske delen vil vi ta med en liten kuriositet, et krigsdikt som faktisk kan sies å likne mer på en SMS enn et tradisjonelt dikt: Hei Johnson (1969) (Jan Erik Vold) hei Johnson jeg har et forslag om vi holder opp å skrive om vietnam vil du da holde opp å bombe vietnam ok oppsummering I digitale tekstpraksiser som SMS konvensjonaliseres nye tekstnormer, og sjangrer remedieres, rekontekstualiseres og materialiserer seg i nye og andre versjoner enn den tradisjonelle skolekulturens kanon. Disse nye hybridsjangrene utfordrer sakprosaens grensevoktere kontinuerlig. Et nærliggende og relevant spørsmål er om disse sjangrene skal være integrert i skolens tekstkultur. Gilberts tekstmelding fra Gazastripa er, som man har sett, enestående for SMS-sjangeren og viser dette formatets potensial, både som tekst og medium. De gamle kjennetegnene på sakprosa og dokumentarlitteratur, at den skulle se virkeligheten gjennom et temperament, og at den skulle formidle et nærvær, synes være oppfylt i Gilberts tekst. At denne teksten egner seg til norskfaglig arbeid i ungdomsskolen og videregående skole, bør også være åpenbart. litteraturliste Bakken, Jonas Retorikk i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Bühler, Karl Sprachteorie: die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: Fischer. Frønes, Tove Stjern og Astrid Roe Sakprosalesing i skolen. I: Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.). Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Halliday, Michael A. K Språkets funksjoner. I: K. L. Berge, P. Coppock og E. Maagerø (red.). Å skape mening med språk. En samling artikler av M. A. K. Halliday, J. R. Martin og R. Hasan (s ). Oslo: LNU/Cappelen. Iversen, Harald M Tekstmeldinger som norskfaglig potensial: En tekstanalytisk og didaktisk tilnærming. Human IT 10(2): Hentet 30. juli 2010 fra Iversen, Harald M. og Hildegunn Otnes Fra ikkeskolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse sms og chat som del av norskfagets tekstkorpus. FoU i praksis 3(1): Kalleberg, Kirsten og Astrid E. Kleiveland (red.) Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Maagerø, Eva Sakprosa i skolen. Norsklæreren 2: Rem, Håvard Tekstmeldinger. Oslo: Cappelen. Rem, Håvard dikt om krig. Oslo: Cappelen. Rettberg, Jill Walker (2010). Digitale tekster: blogging, Wikipedia og SMS. I: Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.). Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Swales, John Genre Analysis. English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press Tønnesson, Johan L Hva er sakprosa? Oslo: Universitetsforlaget. Tønnesson, Johan L Sakprosa for retten. I: Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.). Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Wilson, Andrew Text Messages. Huddersfield: Smith/Doorstop Books. Diktsamlinger Darwish, Mahmoud Hvorfor lot du hesten bli igjen alene? Oslo: Solum. Hagerup, Inger Videre. Stockholm: Nordstedt. Nilsen, Bjørn Presens. Oslo: Aschehoug. Tuqan, Fadwa Aleine med dagane. Oslo: Cappelen. Vold, Jan Erik Kykelipi. Oslo: Gyldendal. Zaqtan, Ghassan Dikt i utvalg. Oslo: Oktober. noter 1 Se også Rettberg (2010) for en funksjonsanalyse av tekstmeldinga med utgangspunkt i Roman Jacobsens kategorier. 2 Her kan angis at den før nevnte Håvard Rem også har redigert en diktsamling som heter 100 dikt om krig (2003). Det kan dessuten være aktuelt å trekke inn dikt av palestinske forfattere i norsk oversettelse (f.eks. Darwish 2002, Zaqtan 2002, Tuqan 2005). HARALD MORTEN IVERSEN er førstelektor ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for lærerutdanning. Han har også mange års erfaring fra videregående skole. Hans fagfelt er språkdidaktikk, funksjonell grammatikk, tekstlingvistikk, digitale tekster og skrivepedagogisk utviklingsarbeid. Han er medforfatter av bøkene Grammatikken i bruk, Å skrive i alle fag, Norskdidaktikk ei grunnbok og Å være digital i alle fag. HILDEGUNN OTNES er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning, NTNU. Hun har også mange års erfaring fra allmennlærerutdanningen og ungdomsskolen. Hennes fagfelt er digitale tekster, samtaleanalyse, funksjonell grammatikk og språkdidaktikk. Hun har blant annet vært med på å skrive bøkene Tekst i tale og skrift, tekst.no strukturer og sjangrer i digitale medier, Grammatikken i bruk og Å være digital i alle fag. norsklæreren 3 I 10 39

Norsk på 30 sider. Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole.

Norsk på 30 sider. Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole. Norsk på 30 sider Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole. Leif Harboe - Sporisand forlag Oppdatert november 2015 Innledning

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Eksamen i engelsk 10.klasse:

Eksamen i engelsk 10.klasse: Eksamen i engelsk 10.klasse: Erfaringer fra 2009: - Forberedelsesmateriellet - Tema: Believe it or not! Eleven skal svare på: To kortsvaroppgaver En langsvaroppgave Samme struktur i 2010. Eksamen i engelsk

Detaljer

Argumentasjonsanalyse og retorikk. Analyse av sakprosatekster

Argumentasjonsanalyse og retorikk. Analyse av sakprosatekster Argumentasjonsanalyse og retorikk Analyse av sakprosatekster Tre språktyper Informativt språk: En banan inneholder omtrent 100 kalorier. Saklige opplysninger/fakta om et emne Senderen er objektiv Senderen

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Tekst: Shit happens Natur og ungdom

Tekst: Shit happens Natur og ungdom Lesing av sammensatt tekst - reklame Tekst: Shit happens Natur og ungdom Læreplanmål i norsk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Skriftlige kommunikasjon lese et representativt utvalg samtidstekster,

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Praksis for underveisvurdering, framovermelding og egenvurdering i norsk ved Ugla skole Norsk skriftlig (norsk hovedmål/norsk sidemål): Elevene får varierte underveisvurderinger

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Skriva och växa. Forelesning på konferansen Språk och lärande, Linköping 28. januar 2008 Jon Smidt

Skriva och växa. Forelesning på konferansen Språk och lärande, Linköping 28. januar 2008 Jon Smidt Skriva och växa Forelesning på konferansen Språk och lärande, Linköping 28. januar 2008 Jon Smidt 1. VEIENE GJENNOM SKRIFTEN Hva kan skriving brukes til? 2. SKOLEN OG SKRIVEUNDERVISNINGEN Hva vil vi med

Detaljer

Hva er en god fagvurdering?

Hva er en god fagvurdering? Hva er en god fagvurdering? Lars Frich Michael Bretthauer Medisinske redaktører Tidsskrift for Den norske legeforening Hvorfor fagfellevurdring? Faglig kvalitetssikring Aktualitet Relevans Validitet Aavitsland

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

INDUKTIV METODE. Hildegunn Otnes & Harald Morten Iversen LNU, mars 2013

INDUKTIV METODE. Hildegunn Otnes & Harald Morten Iversen LNU, mars 2013 INDUKTIV METODE Hildegunn Otnes & Harald Morten Iversen LNU, mars 2013 1 To funksjoner: Å instruere Å framheve Induktiv metode: Ta utgangspunkt i en språklig aktivitet alle kan klare Utlede regler/kunnskap/forståelse

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Trinn: 7.klasse Tidsramme: 6 skoletimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Halvårsplan norsk fordypning 8.klasse, våren 2016

Halvårsplan norsk fordypning 8.klasse, våren 2016 8.klasse, våren 016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 8 015/016 Bodil Moholt Læreverk: Kontekst fortynning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser og internett Tema/Emner: Selvvalgte emner

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15 FAGET NORSK PÅ BLUSSUVOLL SKOLE Undervisning og emner Undervisningen består primært av tradisjonell klasseromundervisning, der én lærer underviser en hel klasse. Én time i uka har alle klassene en ekstra

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016 Lesing på 8. trinn: Det vil bli satt av en fast time i uka til lesing av tekster og arbeid med ulike lesestrategier gjennom hele skoleåret.

Detaljer

Klart vi kan? Om å skape god sakprosa

Klart vi kan? Om å skape god sakprosa Klart vi kan? Om å skape god sakprosa i en travel byråkrathverdag Kunnskapsdepartementet, 27.9.2010 Johan L. Tønnesson, professor i sakprosa, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan kan vi drive en mer eksplisitt leseopplæring? Ved Universitetslektor Sture Nome

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan kan vi drive en mer eksplisitt leseopplæring? Ved Universitetslektor Sture Nome Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan kan vi drive en mer eksplisitt leseopplæring? Ved Universitetslektor Sture Nome Målet for gjennomgangen er At dere skal få en innføring i bruken av lesestrategier

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 9.KLASSE 2011/2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35 Film vs. tekst Delta i utforskende samtale om litteratur og

Detaljer

Tema: Du er en skriver

Tema: Du er en skriver I den temabaserte årsplanen har vi valgt å plassere de klart yrkesrettede kapitlene tidlig i skoleåret. På den måten kan man gi signaler om hva som skiller norsk på yrkesfag fra det norskfaget elevene

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

SENSURVEILEDNING. SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Norsk individuell skriftlig eksamen utsatt prøve EMNEKODE OG NAVN* NO110

SENSURVEILEDNING. SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Norsk individuell skriftlig eksamen utsatt prøve EMNEKODE OG NAVN* NO110 EMNEKODE OG NAVN* NO110 SENSURVEILEDNING OPPGAVETEKSTEN* Dag 1: Rammeoppgave: Billedbok Dag 2: Spesifisert oppgave: Billedbok Vedlagt er et oppslag fra Fam Ekmans Hva skal vi gjøre med lille Jill? (1976).

Detaljer

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og

Detaljer

Analyse av elevtekst

Analyse av elevtekst Analyse av elevtekst Beskrivelse av teksten: Teksten er en kort historie om og av ei jente, som forteller om noe selvopplevd.. Historien handler om faren hennes som fikk vondt i foten og i armen, og som

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Hva et essay og et kåseri er b Hva det vil si å skrive essayistisk

Hva et essay og et kåseri er b Hva det vil si å skrive essayistisk Årsplan i norsk 10.klasse, 2011 2012 Fagertun skole. Læreverk: Kontekst 8 10, Gyldendal Norsk Forlag. - Litteratur leses, diskuteres og analyseres. - Skriftlige innleveringer leveres og vurderes jevnlig

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

SF Kino, kinosal 5: 16.00: Hvordan tolke skjønnlitteratur og analysere sakprosa? Marita og Hild 17.00: Hvordan bli en bedre skriver?

SF Kino, kinosal 5: 16.00: Hvordan tolke skjønnlitteratur og analysere sakprosa? Marita og Hild 17.00: Hvordan bli en bedre skriver? Program 23. mai SF Kino, kinosal 5: 16.00: Hvordan tolke skjønnlitteratur og analysere sakprosa? Marita og Hild 17.00: Hvordan bli en bedre skriver? Åsmund Møteplassen, 1. etasje: 18.00: Ti tips for betre

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN NORSK 20112012 Lycée français René Cassin d Oslo Trinn8 (5 ) Jenny Juve Formål med faget med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 8. TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 8. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 8. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider Lese

Detaljer

Argumenterende tekster i videregående skole. Frøydis Hertzberg Utdanningsforbundet 28.11.11

Argumenterende tekster i videregående skole. Frøydis Hertzberg Utdanningsforbundet 28.11.11 Argumenterende tekster i videregående skole Frøydis Hertzberg Utdanningsforbundet 28.11.11 analysere greie ut overbevise resonnere diskutere argumentere drøfte tolke ta stilling til overtale sammenlikne

Detaljer

Lesing av sammensatte tekster

Lesing av sammensatte tekster Lesing av sammensatte tekster Med utgangspunkt i et undervisningseksempel i norsk vg1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet * skolering, Oslo h 2014 22.10.14 lesesenteret.no 2 Tekstbegrepet Før

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat.

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat. Lindesnes ungdomsskole Lokal læreplan Fag: Norsk fordypning Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Tid Tema Mål ( Se nummer i vedlegg) Organisering/ Arbeidsmåter Læremidler/stoff Vurderingsform Høsten Film. Teori,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Grammatikkundervisning Du skal svare på alle spørsmåla i oppgåva. Vekting bestemmer du sjølv.

Grammatikkundervisning Du skal svare på alle spørsmåla i oppgåva. Vekting bestemmer du sjølv. SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* No130 Utsatt eksamen, todagers skoleeksamen OPPGAVETEKSTEN* Oppgave 2 Dag 1: Emne: Grammatikkundervisning og tekstlingvistikk Dag 2: Spesifisert oppgave: Grammatikkundervisning

Detaljer

etorikk og rgumentasjon En innføring

etorikk og rgumentasjon En innføring etorikk og rgumentasjon En innføring Retorikk Kjell Lars Berge professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo http://ndla.no/nb/node/22055 Retorikk - Rhetor = taler - Retorikk læren om å (over)tale,

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka Den lengste krigen Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har

Detaljer

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen ! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen LNU konferansen! Tromsø, 2015!!!! Anita Normann! Program for lærerutdanning, NTNU! DST er akkurat som et Kinderegg. Du får tre ting på en gang.!!

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Del 1A. Tittel. Hva tror du boka handler om?

Del 1A. Tittel. Hva tror du boka handler om? Del 1A. Tittel. Hva tror du boka handler om? 1. Les tittelen nøye - hva tror du en bok med denne tittelen handler om? Hva tenker du på når du hører tittelen? Hvilke følelser eller assosiasjoner får du?

Detaljer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer Kjell Terje Ringdal Vel talt Lær å lage taler som begeistrer Om forfatteren: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo,der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 9

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 9 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 9 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 9 Uke 10-11 Uke 11 Uke 12 "Gledesuka" og premiere på High School Musical Tysk presentasjoner Utviklingssamtaler

Detaljer

Strategiopplæring og engasjement for lesing

Strategiopplæring og engasjement for lesing Strategiopplæring og engasjement for lesing Kurspakke i lesing med 10 delpakker Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Egenpresentasjon Sture Nome Lesesenteret Lærebokforfatter Erfaring fra kurs og foredrag

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:16 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer