Møteinnkalling. PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden. Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Saker til behandling Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 08/129 Økonomirapport 2. tertial /2197 PS 08/130 Innsparing rammeområde Politisk styring 2008/2197 PS 08/131 Fast dekke på kommunale veier 2008/3364 PS 08/132 Corner Restaurant Rashad Kader - Søknad om skjenkebevilling PS 08/133 Mona Lisa Restaurant, Cantekin Kara - Søknad om skjenkebevilling PS 08/134 PS 08/135 2 Meal As - Søknad om skjenkebevilling i ny restaurant Peppes Pizza NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS - Søknad om salg av alkoholholdig drikk 2008/ / / /3142

2 PS 08/136 Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk på Rema 1000 Løkkemyra PS 08/137 Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen Blå Kors Unnt. Off. PS 08/138 Unnt. Off. PS 08/139 Alanya Toscana v/abdul Kader Ali Hassan - Søknad om skjenkebevilling på restaurant Alanya Hellas Restaurant Pizzeria - Søknad om skjenkebevilling 2008/ / / /3057

3 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Vibeke Grønvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Bystyret Økonomirapport 2. tertial 2008 Rådmannens innstilling 1. Økonomirapport 2. tertial 2008 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremkommer i vedlegg 1, datert 19. september 2008, gjennomføres. 3. Bystyret vedtar korrigerte netto driftsrammer for rammeområdene slik disse fremkommer av vedlagt budsjettskjema 1B, datert 19. september Saksopplysninger Rapporten er basert på enhetenes månedsrapportering og kommunalsjefenes vurderinger. I tillegg er det foretatt gjennomgang og vurderinger av andre fagpersoner fra enhetsområdene og økonomiseksjonen. Budsjettet for 2008 er svært stramt, og utgangspunktet er en driftssituasjon hvor vi mangler midler til videreføring av eksisterende drift. Dette skyldes blant annet økt etterspørsel etter kommunale tjenester samt at driften i 2007 delvis var finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Det er derfor en svært krevende oppgave å holde budsjettrammene, men arbeidet har høyeste prioritet. Som en følge av bystyrets behandling av økonomirapport for 1. tertial ble det fremmet sak om balanseringstiltak for formannskapet 24. juni De tiltak som formannskapet vedtok er gjennomført og gir i all hovedsak de økonomiske innsparinger som ble forespeilet. I de tilfeller hvor effekten ikke oppnås er det satt i verk tiltak slik at målsetningen nås. Enhetsledernes økonomirapporter følger saken som ikke mangfoldiggjorte vedlegg.

4 RAMMEOMRÅDE (beløp i kroner) Årsbudsjett Vurderte årsavvik Avvik i % Budsjettjustering 10. POLITISK STYRING , SENTRALADMINISTRASJONEN , PREMIEAVVIK , FELLES MVA-REFUSJON , FELLES AVSETNINGER , PP-TJENESTEN , GRUNNSKOLER , BARNEHAGER , KULTUR , FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG , SYKEHJEM , HJEMMETJENESTEN , PSYKISK HELSE , INKLUDERING , BARN, FAMILIE, HELSE , BO- DAGTILBUD/OPPFØLGING , EKSTERNE ENHETER , BYINGENIØREN , BYGNINGSSJEFEN , BYGG OG EIENDOM , BRANN OG REDNING , PARKSJEFEN , SKATT, RAMMETILSKUDD M.V ,0 0 Sum Vurdering 10. POLITISK STYRING Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt, under forutsetning av at formannskapets tilleggsbevilgninger brukes til å dekke overforbruket på godtgjørelse til folkevalgte. 12. SENTRALADMINISTRASJONEN Rammeområdet rapporteres å gå i balanse ved årets slutt. Det er foretatt omfordelinger innenfor rammeområdet. 17. PREMIEAVVIK Det er budsjettert med et forventet positivt premieavvik på kroner ,-. Dette er et forsiktig anslag basert på oppdaterte prognoser. Rådmannen foreslår ikke å oppjustere anslaget nå, da dette sees opp mot en forventet inntektssvikt i forhold til budsjett på skatt og rammetilskudd. Dette blir nærmere kommentert senere. 18. FELLES MVA-REFUSJON Det er budsjettert med kroner ,- i forventet momskompensasjon i 2008, fordelt på kompensasjon fra henholdsvis drift- og investeringsregnskapet. Prognosene så langt tilsier et positivt avvik på ca 2,7 mill. kroner i forhold til drift. Når det gjelder kompensasjon fra investeringsregnskapet, er en del av etterslepet på investeringstiltak nå gjennomført. Prognosene tilsier imidlertid en svikt på ca 3,4 mill. kroner. Drift og investering gir dermed et negativt avvik på ca kroner ,-. Rådmannen vurdere det mulig å nå budsjett innen utgangen av året. 19. FELLES AVSETNINGER

5 Kommunesektorens lønnsoppgjør for 2008 har en ramme på 6,34 % i årslønnsvekst. For Kristiansund kommune innebærer dette at kostnaden for lønnsoppgjøret beløper seg til 44,8 mill. kroner på årsbasis. Lønnsoppgjøret virker fra 1. mai og kostnaden i 2008 er beregnet til 27,5 mill. kroner. Det er satt av i underkant av 28 mill. kroner til lønnsoppgjøret og rammeområdet vurderes å være i balanse. 20. PP-TJENESTEN Rammeområdet antas å gå i balanse ved årets slutt. 21. GRUNNSKOLER Flere skoler har rapportert om økonomiske utfordringer knyttet til ressurskrevende elever. Enkelte skoler har fått tilført midler fra grunnskole felles, og sammen med gjennomførte tiltak, ser det ut til at merforbruket innenfor rammeområdet vil bli på rundt 1,0 mill. kroner. Det legges fra rådmannen side opp til å iverksette tiltak for å balansere innenfor egen ramme. 23. BARNEHAGER Flere barnehager har rapportert om utfordringer vedrørende tiltak for barn med spesielle behov. Vedlikeholdsbehovet er også stort ved noen av barnehagene. Rammeområdet vil balansere ved årets slutt. 25. KULTUR Atlanten Idrettspark ser ut til å få en inntektssvikt på litt over 3 mill. kroner. Korrigert for kostnadsreduksjoner, inklusiv lønn, vil det totale overforbruket bli på om lag 1,0-1,4 mill. kroner i løpet av hele Overskridelsene skyldes i hovedsak 6 ukers driftsstans ved Atlanterhavsbadet. Driftsstansen fikk også ringvirkninger for kafe og solarium. Kulturskolen, som har hatt økonomiske vansker første halvår, har foretatt en rekke innsparingstiltak for å bedre resultatet. Skolen ser nå ut til å ha kontroll innenfor sitt budsjettområde. Kulturområdet forventer lavere utgifter i løpet av året slik at rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 30. FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG Tildelingstjenesten rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. Flytting av enheten fra Kongens plass til Helsehuset er da ikke medtatt. Enheten har ikke midler til å dekke utgifter til flytting/ombygging innenfor årets budsjett. Interne tjenester forventer å gå i balanse ved årets slutt. Det ble i forbindelse med 1. tertial vedtatt å fordele 5 mill. kroner fra opptrappingsplana for pleie og omsorg på andre rammeområder innen helse og sosial. Bakgrunnen for dette var at det syntes vanskelig å iverksette nye tjenestetilbud så lenge etablerte tilbud ikke var fullfinansiert i budsjettet. Det ble vedtatt å gjennomføre følgende tiltak av omsorgsplana: Utvidelse av dag- og aktivitetstilbud til hjemmeboende Styrking av ergoterapitjenester til hjemmeboende Styrking av lindrende behandling Styrking av legetjenesten i sykehjem Styrking av hjemmebaserte tjenester I tillegg ble Bergan sykehjem tildelt midler for å redusere uønsket deltid.

6 Rådmannen legger til grunn at arbeidet med å utarbeide realistiske tiltak, for å redusere kommunens netto driftsutgifter, fortsetter ut året. Dette gjelder hele helse og sosial, pleie og omsorgsområdet. 31. SYKEHJEM Det rapporteres om en samlet overskridelse til vikarlønn inkludert trygd og pensjon, på 11,5 mill. kroner. En stor andel av merforbruket skyldes utgifter til forskjøvet arbeidstid grunnet høyt sykefravær og vansker med å skaffe vikarer. I tillegg er det innrapportert en forventet overskridelse på kjøp av sykehjemsplasser mv. på 1,3 mill. kroner. Rammeområdet fikk etter bystyrets behandling av 1. tertial, økt sin driftsramme med 5,3 mill. kroner. Det er videre foretatt en omfordeling innenfor rammeområdet. Budsjetterte vikarmidler på 1,75 mill. kroner er fordelt ut til enhetene fra sykehjem felles. Korrigert for besparelser, i hovedsak fast lønn og merinntekter på refusjoner, er det forventede merforbruket for rammeområdet på ca 8,1 mill. kroner. 32. HJEMMETJENESTEN Det ventes et samlet merforbruk på 3,4 mill. kroner. I tillegg ventes et merforbruk på ca 1,2 mill. kroner vedrørende brukerstyrt personlig assistent. Overskridelsene skyldes i hovedsak merkostnader til annen lønn, dvs. sykevikarer, ferievikarer og ekstrahjelp. Disse merkostnadene medfører økte kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift. Overskridelsene har sin bakgrunn i mer ressurskrevende brukere. 33. PSYKISK HELSE Det ventes en overskridelse på 0,2 mill. kroner vedrørende lønn. Dette skyldes ressurskrevende brukere. Rådmannen legger opp til å iverksette tiltak som gir balanse ved utgangen av året. 34. INKLUDERING Budsjettet for rammeområdet ble redusert med 1 mill. kroner i 1. tertialrapport. Det ventes nå balanse i forhold til budsjettet på årsbasis. 35. BARN, FAMILIE, HELSE Det rapporteres om et betydelig merforbruk innenfor rammeområdet, som i all hovedsak knytter seg til barneverntjenesten. Det er noe vanskelig å tallfeste dette nøyaktig da nye tiltak iverksettes forholdsvis umiddelbart og refusjoner er vanskelige å beregne. Merforbruket forventes å bli ca 4,4 mill. kroner for rammeområdet. Barnevernet har de senere år hatt merforbruk i denne størrelsesorden, selv om de har fått økt sin økonomiske ramme fra bystyret. Rådmannen legger til grunn at øvrig virksomhet må bringes minst i balanse gjennom tiltak, men det rapporteres om utfordringer også knyttet til helsetjenesten. 36. BO- DAGTILBUD/ OPPFØLGING Rammeområdet rapporterer om et merforbruk på ca 3,9 mill. kroner. Noe av dette skyldes merforbruk på lønn, men i hovedsak er det økte pensjonsutgifter for enhetene som er årsaken til merforbruket. Pensjonssatsene har økt, og på grunn av disse endrede pensjonssatsene, er det gjort justeringer på avsetningen til pensjon. Tunet bo og avlastning ble i 1. tertial tilført 4 mill. kroner til etablering av barnebolig som et ledd i rådmannens styrking av rammeområdet. 45. EKSTERNE ENHETER SUNDBÅTVESENET Kommunekassen yter tilskudd til det kommunale foretaket på 3 mill. kroner for Dette inkluderer blant annet dekning av andel tidligere års underskudd med 0,9 mill.

7 kroner. Sundbåtvesenet venter balanse i årsregnskapet. Et usikkerhetsmoment er knyttet til den forestående rettssaken vedr. Angvik. 60. BYINGENIØREN Det rapporteres om merinntekter på 2,5 mill. kroner tilknyttet VAR-området. Et eventuelt overskudd skal avsettes til fond ved årets slutt. Rammeområdet for øvrig rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. 62. BYGNINGSSJEFEN Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. 64. BYGG OG EIENDOM Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. 65. BRANN OG REDNING Iverksatte tiltak, økte inntekter og redusert bemanning ved sykefravær, har redusert forventet underskudd til 0,5 mill. kroner for rammeområdet. Rådmannen legger til grunn at tiltakene videreføres for å finansiere merforbruket innenfor egen ramme. 66. PARKSJEFEN Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. Tekniske tjenester forventes å gå i balanse samlet ved årets slutt. 70. SKATT, RAMMETILSKUDD M.V. Skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning Skatteinngang på landsbasis og for Kristiansund viser en positiv utvikling. Imidlertid er Kristiansund en minsteinntektskommune, noe som medfører at økte skatteinntekter i all hovedsak blir trukket inn gjennom redusert inntektsutjevning. I tillegg ble det i økonomiplanen lagt inn en innbyggervekst på 150 innbyggere utover det som lå til grunn for beregning av inntektene i KS prognosemodell, samt en generell vekst i skatteinntektene. Kommunen fikk en reduksjon i inntektene etter fremlegging av nye befolkningsdata. Effekten av revidert nasjonalbudsjett er innarbeidet så langt vi kjenner den. Det ble rapportert om en svikt i samlet inntekt fra skatt og rammetilskudd i 1. tertial, og det er fortsatt en svikt i disse inntektene. Basert på oppdatert prognosemodell fra KS for beregning av kommunenes inntekter gjennom inntektssystemet, hvor effekt av revidert nasjonalbudsjett og nye befolkningsdata er hensyntatt, er svikt i forhold til budsjett 2008 ca 11,5 millioner kroner. Et forhold som kan bedre dette er at Kristiansund får en skatteinngang på minst 90 % av landsgjennomsnittet, noe som gir en høyere kompensasjon i forhold til merskatteinngang. Per august 2008 er skatteinngangen 89,1 % og det er lite sannsynlig at vi kommer over 90 % i løpet av Skulle Staten i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet foreta en oppjustering av deflatoren for 2008 vil også dette være positivt for disse inntektene samlet. Rådmannen har foretatt en oppjustering av budsjettpostene for renteinntekter og aksjeutbytte på 4,5 mill. kroner, og slik redusert svikt i budsjett for skatt/rammetilskudd tilsvarende. Forventet svikt etter dette er 7 mill. kroner. I tillegg ser rådmannen en eventuell oppjustering av kommunens premieavvik opp mot inntektssvikten her, slik at disse sees samlet. Det vurderes likevel som utfordrende å nå budsjett for skatt og rammetilskudd samlet.

8 Renter på innlån Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2. tertial var mill. kroner. 59,4 % av lånegjelden har gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Den gjennomsnittlige renten for kommunens innlån er 5,16 %. Denne vil øke til ca 5,5 % i løpet av høsten 2008 når inneværende rentebindingsperioder går ut for noen lån. Det ventes en overskridelse på 1,2 mill. kroner på årsbasis i forhold til budsjettet for Dette skyldes generelt høyere rentenivå. I det opprinnelige budsjettet for 2008 ble det anslått en gjennomsnittlig flytende rente på 5,5 % for Flytende rentenivå ved utgangen av 2. tertial er ca 6,6 %. Avdrag Betaling av avdrag skal baseres på vedtatt budsjett i henhold til bestemmelsene om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt minste tillatte avdrag. Avdrag er budsjettert med 36,1 mill. kroner for Avkastning av bankinnskudd og fond Det er for 2008 budsjettert inntektsrenter fra bankinnskudd, fond og mottatte forsinkelsesrenter på 4,7 mill. kroner. Det ventes en merinntekt på 2,6 mill. kroner. Mottatte renter vedrørende utlån er budsjettert med 4,3 mill. kroner. Dette gjelder i hovedsak startlån samt utlån til Havnekassen og Sundbåtvesenet. Her ventes en merinntekt på 1,9 mill. kroner. Aksjeutbytte er budsjettert med 7,9 mill. kroner fra NEAS og mottatt 9,1 mill. kroner, dvs. en merinntekt på 1,2 mill. kroner. Beløp i mill. kroner Verdi Verdi Avkastning Fond i % p.a. SKAGEN Høyrente Institusjon 22,68 39,86 6,10 Storebrand Likviditet 22,68 39,85 6,09 Totalt 45,36 79,71 6,10 Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet har siden oktober 2003 vært plassert i pengemarkedsfond. Midlene som kan plasseres anses som kortsiktige og det er vanskelig å få bedre avkastning med akseptabel risiko. Jf kommunens finansreglement. Totalt sett ventes en netto merinntekt på 4,5 mill. kroner for renteutgifter, renteinntekter og aksjeutbytte. INVESTERINGSTILTAK Det har tidligere i år vært store etterslep på vedtatte, ikke gjennomførte investeringstiltak. Det har derfor vært fokus på å få gjennomført disse tiltakene i størst mulig grad i løpet av De fleste større prosjekt er pr. i dag avsluttet, eller i sluttfasen. Av større prosjekter er det kun Pilotveien som ennå ikke er ferdigstillet. Dette prosjektet har fortsatt en del gjenstående arbeid, blant annet asfaltering. Prosjektet vi fortsette ut STATUS VERBALFORSLAG VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2008 Restrukturering av det norske forsvaret Det er sendt brev vedrørende saken til aktuelle myndigheter. Behandlet i 1. tertial. Saken avsluttes.

9 Festiviteten/nytt kulturhus 1. Tidligere Bystyrevedtak PS 07/29 og Fellesnemndsak 07/028 - Utvikling av Festiviteten oppheves. 2. Bystyret gir formannskapet fullmakt til å nedsette en bredt sammensatt komité, som får i oppdrag å foreslå restaurering av Festiviteten, innefor de investeringsmidler som er avsatt i budsjett/økonomiplan Bystyret vil legge vekt på at Festiviteten blir tilbakeført til sin opprinnelse, og at den utformes med universelle løsninger. Festiviteten skal ivareta et bredt kulturelt behov. 3. Bystyret ber formannskapet nedsette en bredt sammensatt komité, som får i oppdrag å fremme forslag på innhold og alternative tomter for et nytt kulturhus. Sak om dette behandles av Bystyret i juni Eventuelle salgsinntekter fra salget av Vikan Øst øremerkes bygging av nytt kulturhus Sak om renovering av Festiviteten forelegges politisk i november, deretter søknad til Kulturdepartementet på bakgrunn av dette før 1. februar Sak om nytt kulturhus forelegges politisk innen utgangen av januar Innfartsvei 1. Kristiansund kommune starter arbeidet med en helhetlig plan på oversiktsnivå for fremtidig innfartsvei til Kristiansund på strekningen langs Rv 70, fra Svenskesvingen på Frei til Kristiansund sentrum. 2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef for tekniske tjenester, representant fra bygningssjefen, representant fra byingeniøren og representant fra Statens vegvesen, samt 2 politikere fra saksforberedende komitè for Tekniske saker og 2 politikere fra saksforberedende komitè for Miljø. 3. Arbeidsgruppen utarbeider en fremdriftsplan for arbeidet og rapporterer dette tilbake til bystyret. Arbeidsgruppen er etablert og har avholdt to møter. Følgende verbalforslag oversendes Komité 1 barnehage, skole og kultur Åpningstid i barnehagene Bystyret ber rådmannen foreta en utredning om behov og kostnader forbundet med utvidet åpningstid i barnehagene. Utredningen bes fremlagt til politisk behandling før Saken har vært fremlagt for komité 1 og det er konkludert med at det ikke skal foretas ytterligere utredninger i den økonomiske situasjon kommunen nå befinner seg i. Følgende verbalforslag oversendes Komité 2 helse, sosial, pleie og omsorg Fysikalsk behandling Bystyret har registrert at pasienter som trenger fysikalsk behandling i dag må vente i månedsvis for å få behandling hos fysioterapeut. Det betyr at mange pasienter plages unødig lenge og trolig går sykmeldt lengre enn det som er nødvendig og ønskelig! Bystyret ber rådmannen legge fram et forslag til hvordan tilbudet til fysikalsk behandling kan styrkes på kort og lang sikt. Kommunens økonomiske situasjon vanskeliggjør å tilrettelegge for et utvidet tjenestetilbud nå. Rekrutteringstiltak Bystyret registrerer at kommunesektoren opplever hardt press på dagens omsorgspersonell og utfordringer med å rekruttere nye arbeidstakere med ønsket

10 fagkompetanse. Bystyret ber derfor administrasjonen legge fram et forslag til hvilke tiltak som bør settes i verk for at kommunen skal kunne beholde og rekruttere personell innen pleie- og omsorgstjenesten. Bystyret ber om at forslag til tiltak fremlegges for politisk behandling før Sak har vært behandlet i ADMU 17. september, og skal videre behandles i komité oktober. Endelig behandling i bystyret gjennomføres før årsskiftet. Følgende verbalforslag oversendes Komité 3 tekniske tjenester Kommunens eiendomsmasse Kristiansund kommune er en relativt stor eiendomsbesitter. Kommunen er også i besittelse av bygg/eiendommer som trenger vedlikehold. Bystyret ber om at administrasjonen legger frem en oversikt for bystyret over kommunens eiendomsmasse som trenger vedlikehold og hvilke eiendommer som det i dag utføres det som kan omtales som nødhjelp på, samt en oppdatert oversikt over etterslepet på vedlikeholdssiden. Det er utarbeidet en rapport som ble fremlagt for komiteen før sommerferien. Full oversikt over bygningsmasse inkl vedlikeholdsbehov vil foreligge til behandling høsten OPPSUMMERING/ KONKLUSJON Den økonomiske situasjonen er krevende for 2008 basert på de økonomiske rapporter som foreligger. Det er et klart behov for å foreta driftsmessig tilpasninger som enten hever inntektene eller reduserer kostnadene. Rådmannen har iverksatt flere og til dels omfattende tiltak som har bidratt til å bedre kommunens budsjettbalanse. De prosjektgruppene som ble etablert ved behandling av 1. tertial har levert og fått vedtak på tiltak i formannskapet i juni Disse tiltakene er iverksatt og har enten gitt forespeilet effekt eller er erstattet med andre tiltak. Det fremgår imidlertid av rapporteringen som foreligger at disse tiltakene, sammen med tiltak som enkelte enhetsledere har iverksatt, ikke er tilstrekkelige for å oppnå balanse i Effekten av årets lønnsoppgjør er beregnet til 27,5 mill. kroner for I 2. tertial er det foretatt fordeling til enhetene fra sentral lønnspost som dekker kostnader av lønnsoppgjøret inkl sosiale utgifter fullt ut. Det gjenstår å fordele resultatet av lokale forhandlinger for alle kapitler. I tillegg er det innarbeidet noen budsjettjusteringer som skyldes at det i utgangspunktet ikke er samsvar mellom budsjett og regnskapsførsel. Dette er innarbeidet i vedlagte oversikt over budsjettjusteringer samt i forslag til nye rammer for rammeområdene. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Per Sverre Ersvik Økonomisjef

11 2. TERTIAL 2008 Tekniske budsjettjusteringer Tiltak Ramme fra Ramme til Beløp Overføring lønnsmidler fra Psy. helse til Tildeling Kommunal andel etablering NAV kontor Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Ramme Beløp Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme

12 Ramme Ramme Ramme Ramme Sum 0 Kristiansund

13 2. TERTIAL 2008 BUDSJETTSKJEMA 1B Rammeområde Års- Revidert Budsjett- (beløp i kroner) budsjett budsjett justeringer 10 POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJONEN PREMIEAVVIK FELLES MVA-REFUSJON FELLES AVSETNINGER PP-TJENESTEN GRUNNSKOLER BARNEHAGER KULTUR FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG SYKEHJEM HJEMMETJENESTER PSYKISK HELSE INKLUDERING BARN, FAMILIE, HELSE BO- DAGTILBUD/OPPFØLGING EKSTERNE ENHETER BYINGENIØREN BYGNINGSSJEFEN BYGG OG EIENDOM BRANN OG REDNING PARKSJEFEN Sum

14 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Innsparing rammeområde Politisk styring Ordføreren viser til arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner og ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak. Ordførerens innstilling Bystyret vedtar å redusere alle godtgjørelser for folkevalgte (alle utvalg, både fast godtgjørelse og møtegodtgjørelse) med 5 prosent med virkning fra Møtegodtgjørelse for 2009 videreføres på sammen nivå som for 2. halvår 2008 (altså med 5% reduksjon). Godtgjørelse til ordfører, varaordfører og opposisjonsleder skal ikke berøres i innsparingsprosessen. Saksopplysninger Bystyret behandlet i møte sak PS 08/56 sak vedr. økonomirapport 1. Tertial der følgende tilleggspunkt (2b) ble vedtatt: b) Bystyret slutter seg til at det etableres en egen prosjektgruppe som får i oppdrag å gjennomgå rammeområdet politisk styring. Hensikten er å identifisere og utarbeide realistiske tiltak for å redusere netto driftsutgifter innen rammeområdet. Prosjektgruppen sammensettes av gruppelederne, med sekretærbistand fra Politisk sekretariat. Det har vært avholdt 2 møter i gruppen den og Bjarne S. Elde ble enstemmig valgt til leder i gruppen. Gruppeleder i Senterpartiet har vært forhindret fra å møte på begge møtene, og gruppeledere i Sosialistisk venstreparti og Rødt har bare deltatt på det første møtet. Bysekretæren har vært sekretær. Følgende stikkord kan nevnes fra debatten i møtene:

15 Viktig å opprettholde den politiske aktiviteten. En viktig symbolverdi at det også spares fra politisk hold gjerne slik at reduksjonen blir tilsvarende den prosentvise reduksjon som blir vedtatt for kommunens drift. Reduksjonen skal ikke berøre ordførers og varaordførers godtgjørelse. Må være villig å se på mulige endringer av godtgjørelsesreglementet. Det må vises (merkes og høres) at det spares på politisk hold. Arbeide for å øke statlige overføringer. Vurdering Arbeidsgruppen har vurdert det slik at man må søke, så langt det er mulig, å opprettholde den politiske aktiviteten. Arbeidsgruppen vil likevel påpeke at et møte bør ha en skikkelig og god saksliste for at et møte skal gjennomføres. Dersom det ikke er saker til behandling, bør administrasjonen i samarbeid med utvalgslederne vurdere nødvendigheten av å innkalle til møte. Arbeidsgruppen mener man må være villig til å se på godtgjørelsen til de folkevalgte i denne omgang. En enstemmig arbeidsgruppe foreslår derfor å kutte alle godtgjørelser (alle utvalg, både fast godtgjørelse og møtegodtgjørelse) med 5 prosent med virkning fra Arbeidsgruppen mener således at en reduksjon på 5% kan være riktig, uavhengig av prosentandelen av nedskjæringene i kommunen forøvrig. Møtegodtgjørelse for 2009 videreføres på sammen nivå som for 2. halvår 2008 (altså med 5% reduksjon). En enstemmig arbeidsgruppe går inn for at godtgjørelse til ordfører, varaordfører og opposisjonsleder ikke berøres i innsparingsprosessen. Ordføreren i Kristiansund Per Kristian Øyen Eldbjørg Hogstad bysekretær

16 Arkiv: Q14 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Tor Inge Ulvund Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Fast dekke på kommunale veier Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar å prioritere asfaltlegging på tiltak nr. 1 Rensvikstubben og tiltak nr. 2 Nygårdsvegen i Vedlegg: Liste over kommunale veier som ikke har fast dekke, kostnadsoverslag i 2008 kroner. Saksopplysninger Det ble i tidligere Frei kommune avsatt midler til å legge fast dekke på kommunale veier med bruk av fond. Legging av fast dekke på kommunale veier ble utført etter den prioritering som ble gjort av kommunestyre med bakgrunn i en liste som inneholdt 40 veistrekninger. Det er lagt fast dekke på ca 7,9 km kommunal vei i perioden 2006 til Etter sammenslåing av kommunene er det utarbeidet en ny liste som også inneholder alle veier i hele Kristiansund kommune som ikke har fast dekke i dag. Vei nr 1 til 16 er veier i gamle Frei kommune, og nr 17 til 25 er veier i gamle Kristiansund kommune. Det er avsatt kr ,- i inneværende år samt hvert år i kommuneplanperioden til legging av asfalt på kommunale veier. Om det i de påfølgende år blir opprettholdt og avsatt et tilsvarende beløp til asfalt på kommunale veier vil det ta mange år før at alle veier som er oppsatt på listen har asfalt.

17 Vurdering Om den prioritering som er oppsatt på vedlagte liste legges til grunn så vil avsatte midler for 2008 være tilstrekkelig til å legge asfalt på tiltak nr 1 Rensvikstubben og nr 2 del av Nygårdsveien. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kjell Sæther Kommunalsjef

18 Vedlegg Liste over kommunale veier som ikke har fast dekke, kostnadsoverslag i 2008 kroner Nr Veinavn Lengde Bredde Sum 1 Rensvikstubben 90 3, Nygårdsveien, del av veien 380 3, Hansøyveien 800 5, Yttervikveien , Skoleveien , Bolga Gravsted 500 4, Kongsveien , Øyaveien , Våttåveien , Freistranda, del av veien ( ned til Freikaia) 500 5, Nedre Bjerkestrand , Tangen 500 3, Kvalvågveien , Blomnesset 450 3, Slamavskiller Bolga 100 3, Erik Ullserksvei , Skogveien fra asflatkant til krysset , Omsaveien frem til kryss Skogveien og videre 200 meter frem til asfaltkanten , Gløsvågveien frem til kryss til Kolvika 400 4, Gløsvågveien fra Kryss til Kolvika og frem til avkjøring til bolig 500 4, Gløsvågveien fra avkjøring til bolig, og frem til parkeringsplass Kolvika 500 4, Omagt.fra Haukvikenga til Nordmørsveien 900 5, Fortervoldsgt, fra bakeriet og mot pumpestasjon 80 3, Ole Jullumsgt/Florsgt, forbindelse mellom (gangvei) 35 3, Stikkvei fra Florsgt, kommer ut i Flintegt. 75 3, Samlet investeringsbeløp Kristiansund den Tor Inge Ulvund

19 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ CORNER RESTAURANT RASHAD KADER - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Corner Restaurant Rashad Kader alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Corner Restaurant, Storgata 7. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Det søkes her om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte. Den nye eier, Rashad Kader, Kristiansund, er et enkeltmannsforetak. Den forrige eier har bevilling fram til Politiet har ingen merknader til at søknaden innvilges. Vurdering Da dette gjelder søknad om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte, har rådmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

20 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ MONA LISA RESTAURANT, CANTEKIN KARA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Mona Lisa Restaurant, Catelin Kara, alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurant Mona Lisa, Storgata 13. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Det søkes om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte. Den nye eieren, Deniz Kara, Heimdal, er et enkeltmannsforetak. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Da dette gjelder søknad om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte, har rådmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

21 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ MEAL AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I NY RESTAURANT PEPPES PIZZA Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir 2 Meal AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 i ny restaurant Peppes Pizza, Kaibakken 2. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Det søkes her om skjenkebevilling i forbindelse med at det etableres en ny restaurant i rådhuset på gateplan mot rådhusplassen/torget. Eeieren, 2 Meal AS, eies av Dahle Holding AS 17,2 % Br. Wiik Eiendom AS 60,0 % som eies av Jan Åge og Kjell Wiik med hver sin halvpart. JÅ Wiik AS 2,8 % Marianne Berner 20,0 % Politiet har ingen merknader til søknaden Vurdering Kommunens ruspolitiske handlingsplan fastsetter at skjenkebevilling kan gis til spiserestauranter som tilbereder egen mat og har et variert og tilfredsstillende mattilbud. Rådmannen har derfor ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

22 Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

23 Arkiv: U62 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ NG KIWI ROMSDAL OG NORDMØRE AS - SØKNAD OM SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS bevilling for salg alkoholholdig drikk mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol i utsalgsstedet Kiwi Dale, Tverrveien 2. Bevillingen gjelder fram til og tidsrommet for salg av alkoholholdig drikk fastsettes i samsvar med kommunal forskrift Saksopplysninger Søknaden gjelder i forbindelse med etablering av ny dagligvarebutikk på Torvhaugan som skal åpne i slutten av november. Virksomheten eies av Norgesgruppen Romsdal og Nordmøre AS. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Kommunens ruspolitiske handlingsplan fastsetter at salg av alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent kan bare gis til dagligvareforretninger som har et fullverdig, variert og tilfredsstillende tilbud av dagligvarer. Dagens omsetningsform beholdes og nye salgsbevillinger skal bare gis etter en restriktiv vurdering. Rådmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

24 Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

25 Arkiv: U62 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK PÅ REMA 1000 LØKKEMYRA Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Kåre Espvik AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol i utsalgsstedet Rema 1000 Løkkemyra, Løkkemyrveien Bevillingen gjelder fram til og tidsrommet for salg av alkoholholdig drikk fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknaden gjelder i forbindelse med at Rema 1000 AS har inngått avtale med Lidl Norge om kjøp av deres virksomhet i Norge. Kåre Espvik AS har da flyttet over sin virksomhet til de tidligere lokalene til Lidl. Kåre Espvik AS eies i sin helhet av Kåre Espvik, Kristiansund. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Da dette gjelder en flytting av virksomheten fra et lokale til et annet, har rådmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

26

27 Arkiv: X03 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen Blå Kors Rådmannen legger saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak. Rådmannens innstilling Formannskapet i Kristiansund bevilger kr til Årets TV-aksjon v/ Blå Kors. Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd til lag og organisasjoner. Beløpet overføres til konto: (6509 Kristiansund kommune) Saksopplysninger Årets TV-aksjon gjennomføres på tradisjonell måte søndag 19. oktober. Vår kommunekomite er forlengst oppnevnt og har kommet godt i gang med arbeidet. NRKs TV-innsamling høsten 2008 går til Blå Kors og organisasjonens arbeid med forebygging, behandling og oppfølging av enkeltpersoner og familier som sliter med alkohol- og narkotikamisbruk. I tillegg skal det rettes et nytt og sterkt fokus på tilsvarende arbeid i land i Afrika, Asia og Øst-Europa der Blå Kors er representert. Vurdering Kristiansund kommune, v/formannskapet, har alltid støttet TV-aksjonen, og det har vært vanlig å gi et tilskudd på kr 1,- pr. innbygger. Pr har Kristiansund innbyggere. Rådmannen er innstilt på at denne tradisjonen holdes ved like, men runder av beløpet. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Eldbjørg Hogstad bysekretær

28