Møteinnkalling. PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden. Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Saker til behandling Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 08/129 Økonomirapport 2. tertial /2197 PS 08/130 Innsparing rammeområde Politisk styring 2008/2197 PS 08/131 Fast dekke på kommunale veier 2008/3364 PS 08/132 Corner Restaurant Rashad Kader - Søknad om skjenkebevilling PS 08/133 Mona Lisa Restaurant, Cantekin Kara - Søknad om skjenkebevilling PS 08/134 PS 08/135 2 Meal As - Søknad om skjenkebevilling i ny restaurant Peppes Pizza NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS - Søknad om salg av alkoholholdig drikk 2008/ / / /3142

2 PS 08/136 Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk på Rema 1000 Løkkemyra PS 08/137 Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen Blå Kors Unnt. Off. PS 08/138 Unnt. Off. PS 08/139 Alanya Toscana v/abdul Kader Ali Hassan - Søknad om skjenkebevilling på restaurant Alanya Hellas Restaurant Pizzeria - Søknad om skjenkebevilling 2008/ / / /3057

3 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Vibeke Grønvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Bystyret Økonomirapport 2. tertial 2008 Rådmannens innstilling 1. Økonomirapport 2. tertial 2008 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremkommer i vedlegg 1, datert 19. september 2008, gjennomføres. 3. Bystyret vedtar korrigerte netto driftsrammer for rammeområdene slik disse fremkommer av vedlagt budsjettskjema 1B, datert 19. september Saksopplysninger Rapporten er basert på enhetenes månedsrapportering og kommunalsjefenes vurderinger. I tillegg er det foretatt gjennomgang og vurderinger av andre fagpersoner fra enhetsområdene og økonomiseksjonen. Budsjettet for 2008 er svært stramt, og utgangspunktet er en driftssituasjon hvor vi mangler midler til videreføring av eksisterende drift. Dette skyldes blant annet økt etterspørsel etter kommunale tjenester samt at driften i 2007 delvis var finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Det er derfor en svært krevende oppgave å holde budsjettrammene, men arbeidet har høyeste prioritet. Som en følge av bystyrets behandling av økonomirapport for 1. tertial ble det fremmet sak om balanseringstiltak for formannskapet 24. juni De tiltak som formannskapet vedtok er gjennomført og gir i all hovedsak de økonomiske innsparinger som ble forespeilet. I de tilfeller hvor effekten ikke oppnås er det satt i verk tiltak slik at målsetningen nås. Enhetsledernes økonomirapporter følger saken som ikke mangfoldiggjorte vedlegg.

4 RAMMEOMRÅDE (beløp i kroner) Årsbudsjett Vurderte årsavvik Avvik i % Budsjettjustering 10. POLITISK STYRING , SENTRALADMINISTRASJONEN , PREMIEAVVIK , FELLES MVA-REFUSJON , FELLES AVSETNINGER , PP-TJENESTEN , GRUNNSKOLER , BARNEHAGER , KULTUR , FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG , SYKEHJEM , HJEMMETJENESTEN , PSYKISK HELSE , INKLUDERING , BARN, FAMILIE, HELSE , BO- DAGTILBUD/OPPFØLGING , EKSTERNE ENHETER , BYINGENIØREN , BYGNINGSSJEFEN , BYGG OG EIENDOM , BRANN OG REDNING , PARKSJEFEN , SKATT, RAMMETILSKUDD M.V ,0 0 Sum Vurdering 10. POLITISK STYRING Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt, under forutsetning av at formannskapets tilleggsbevilgninger brukes til å dekke overforbruket på godtgjørelse til folkevalgte. 12. SENTRALADMINISTRASJONEN Rammeområdet rapporteres å gå i balanse ved årets slutt. Det er foretatt omfordelinger innenfor rammeområdet. 17. PREMIEAVVIK Det er budsjettert med et forventet positivt premieavvik på kroner ,-. Dette er et forsiktig anslag basert på oppdaterte prognoser. Rådmannen foreslår ikke å oppjustere anslaget nå, da dette sees opp mot en forventet inntektssvikt i forhold til budsjett på skatt og rammetilskudd. Dette blir nærmere kommentert senere. 18. FELLES MVA-REFUSJON Det er budsjettert med kroner ,- i forventet momskompensasjon i 2008, fordelt på kompensasjon fra henholdsvis drift- og investeringsregnskapet. Prognosene så langt tilsier et positivt avvik på ca 2,7 mill. kroner i forhold til drift. Når det gjelder kompensasjon fra investeringsregnskapet, er en del av etterslepet på investeringstiltak nå gjennomført. Prognosene tilsier imidlertid en svikt på ca 3,4 mill. kroner. Drift og investering gir dermed et negativt avvik på ca kroner ,-. Rådmannen vurdere det mulig å nå budsjett innen utgangen av året. 19. FELLES AVSETNINGER

5 Kommunesektorens lønnsoppgjør for 2008 har en ramme på 6,34 % i årslønnsvekst. For Kristiansund kommune innebærer dette at kostnaden for lønnsoppgjøret beløper seg til 44,8 mill. kroner på årsbasis. Lønnsoppgjøret virker fra 1. mai og kostnaden i 2008 er beregnet til 27,5 mill. kroner. Det er satt av i underkant av 28 mill. kroner til lønnsoppgjøret og rammeområdet vurderes å være i balanse. 20. PP-TJENESTEN Rammeområdet antas å gå i balanse ved årets slutt. 21. GRUNNSKOLER Flere skoler har rapportert om økonomiske utfordringer knyttet til ressurskrevende elever. Enkelte skoler har fått tilført midler fra grunnskole felles, og sammen med gjennomførte tiltak, ser det ut til at merforbruket innenfor rammeområdet vil bli på rundt 1,0 mill. kroner. Det legges fra rådmannen side opp til å iverksette tiltak for å balansere innenfor egen ramme. 23. BARNEHAGER Flere barnehager har rapportert om utfordringer vedrørende tiltak for barn med spesielle behov. Vedlikeholdsbehovet er også stort ved noen av barnehagene. Rammeområdet vil balansere ved årets slutt. 25. KULTUR Atlanten Idrettspark ser ut til å få en inntektssvikt på litt over 3 mill. kroner. Korrigert for kostnadsreduksjoner, inklusiv lønn, vil det totale overforbruket bli på om lag 1,0-1,4 mill. kroner i løpet av hele Overskridelsene skyldes i hovedsak 6 ukers driftsstans ved Atlanterhavsbadet. Driftsstansen fikk også ringvirkninger for kafe og solarium. Kulturskolen, som har hatt økonomiske vansker første halvår, har foretatt en rekke innsparingstiltak for å bedre resultatet. Skolen ser nå ut til å ha kontroll innenfor sitt budsjettområde. Kulturområdet forventer lavere utgifter i løpet av året slik at rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 30. FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG Tildelingstjenesten rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. Flytting av enheten fra Kongens plass til Helsehuset er da ikke medtatt. Enheten har ikke midler til å dekke utgifter til flytting/ombygging innenfor årets budsjett. Interne tjenester forventer å gå i balanse ved årets slutt. Det ble i forbindelse med 1. tertial vedtatt å fordele 5 mill. kroner fra opptrappingsplana for pleie og omsorg på andre rammeområder innen helse og sosial. Bakgrunnen for dette var at det syntes vanskelig å iverksette nye tjenestetilbud så lenge etablerte tilbud ikke var fullfinansiert i budsjettet. Det ble vedtatt å gjennomføre følgende tiltak av omsorgsplana: Utvidelse av dag- og aktivitetstilbud til hjemmeboende Styrking av ergoterapitjenester til hjemmeboende Styrking av lindrende behandling Styrking av legetjenesten i sykehjem Styrking av hjemmebaserte tjenester I tillegg ble Bergan sykehjem tildelt midler for å redusere uønsket deltid.

6 Rådmannen legger til grunn at arbeidet med å utarbeide realistiske tiltak, for å redusere kommunens netto driftsutgifter, fortsetter ut året. Dette gjelder hele helse og sosial, pleie og omsorgsområdet. 31. SYKEHJEM Det rapporteres om en samlet overskridelse til vikarlønn inkludert trygd og pensjon, på 11,5 mill. kroner. En stor andel av merforbruket skyldes utgifter til forskjøvet arbeidstid grunnet høyt sykefravær og vansker med å skaffe vikarer. I tillegg er det innrapportert en forventet overskridelse på kjøp av sykehjemsplasser mv. på 1,3 mill. kroner. Rammeområdet fikk etter bystyrets behandling av 1. tertial, økt sin driftsramme med 5,3 mill. kroner. Det er videre foretatt en omfordeling innenfor rammeområdet. Budsjetterte vikarmidler på 1,75 mill. kroner er fordelt ut til enhetene fra sykehjem felles. Korrigert for besparelser, i hovedsak fast lønn og merinntekter på refusjoner, er det forventede merforbruket for rammeområdet på ca 8,1 mill. kroner. 32. HJEMMETJENESTEN Det ventes et samlet merforbruk på 3,4 mill. kroner. I tillegg ventes et merforbruk på ca 1,2 mill. kroner vedrørende brukerstyrt personlig assistent. Overskridelsene skyldes i hovedsak merkostnader til annen lønn, dvs. sykevikarer, ferievikarer og ekstrahjelp. Disse merkostnadene medfører økte kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift. Overskridelsene har sin bakgrunn i mer ressurskrevende brukere. 33. PSYKISK HELSE Det ventes en overskridelse på 0,2 mill. kroner vedrørende lønn. Dette skyldes ressurskrevende brukere. Rådmannen legger opp til å iverksette tiltak som gir balanse ved utgangen av året. 34. INKLUDERING Budsjettet for rammeområdet ble redusert med 1 mill. kroner i 1. tertialrapport. Det ventes nå balanse i forhold til budsjettet på årsbasis. 35. BARN, FAMILIE, HELSE Det rapporteres om et betydelig merforbruk innenfor rammeområdet, som i all hovedsak knytter seg til barneverntjenesten. Det er noe vanskelig å tallfeste dette nøyaktig da nye tiltak iverksettes forholdsvis umiddelbart og refusjoner er vanskelige å beregne. Merforbruket forventes å bli ca 4,4 mill. kroner for rammeområdet. Barnevernet har de senere år hatt merforbruk i denne størrelsesorden, selv om de har fått økt sin økonomiske ramme fra bystyret. Rådmannen legger til grunn at øvrig virksomhet må bringes minst i balanse gjennom tiltak, men det rapporteres om utfordringer også knyttet til helsetjenesten. 36. BO- DAGTILBUD/ OPPFØLGING Rammeområdet rapporterer om et merforbruk på ca 3,9 mill. kroner. Noe av dette skyldes merforbruk på lønn, men i hovedsak er det økte pensjonsutgifter for enhetene som er årsaken til merforbruket. Pensjonssatsene har økt, og på grunn av disse endrede pensjonssatsene, er det gjort justeringer på avsetningen til pensjon. Tunet bo og avlastning ble i 1. tertial tilført 4 mill. kroner til etablering av barnebolig som et ledd i rådmannens styrking av rammeområdet. 45. EKSTERNE ENHETER SUNDBÅTVESENET Kommunekassen yter tilskudd til det kommunale foretaket på 3 mill. kroner for Dette inkluderer blant annet dekning av andel tidligere års underskudd med 0,9 mill.

7 kroner. Sundbåtvesenet venter balanse i årsregnskapet. Et usikkerhetsmoment er knyttet til den forestående rettssaken vedr. Angvik. 60. BYINGENIØREN Det rapporteres om merinntekter på 2,5 mill. kroner tilknyttet VAR-området. Et eventuelt overskudd skal avsettes til fond ved årets slutt. Rammeområdet for øvrig rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. 62. BYGNINGSSJEFEN Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. 64. BYGG OG EIENDOM Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. 65. BRANN OG REDNING Iverksatte tiltak, økte inntekter og redusert bemanning ved sykefravær, har redusert forventet underskudd til 0,5 mill. kroner for rammeområdet. Rådmannen legger til grunn at tiltakene videreføres for å finansiere merforbruket innenfor egen ramme. 66. PARKSJEFEN Rammeområdet rapporterer å gå i balanse ved årets slutt. Tekniske tjenester forventes å gå i balanse samlet ved årets slutt. 70. SKATT, RAMMETILSKUDD M.V. Skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning Skatteinngang på landsbasis og for Kristiansund viser en positiv utvikling. Imidlertid er Kristiansund en minsteinntektskommune, noe som medfører at økte skatteinntekter i all hovedsak blir trukket inn gjennom redusert inntektsutjevning. I tillegg ble det i økonomiplanen lagt inn en innbyggervekst på 150 innbyggere utover det som lå til grunn for beregning av inntektene i KS prognosemodell, samt en generell vekst i skatteinntektene. Kommunen fikk en reduksjon i inntektene etter fremlegging av nye befolkningsdata. Effekten av revidert nasjonalbudsjett er innarbeidet så langt vi kjenner den. Det ble rapportert om en svikt i samlet inntekt fra skatt og rammetilskudd i 1. tertial, og det er fortsatt en svikt i disse inntektene. Basert på oppdatert prognosemodell fra KS for beregning av kommunenes inntekter gjennom inntektssystemet, hvor effekt av revidert nasjonalbudsjett og nye befolkningsdata er hensyntatt, er svikt i forhold til budsjett 2008 ca 11,5 millioner kroner. Et forhold som kan bedre dette er at Kristiansund får en skatteinngang på minst 90 % av landsgjennomsnittet, noe som gir en høyere kompensasjon i forhold til merskatteinngang. Per august 2008 er skatteinngangen 89,1 % og det er lite sannsynlig at vi kommer over 90 % i løpet av Skulle Staten i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet foreta en oppjustering av deflatoren for 2008 vil også dette være positivt for disse inntektene samlet. Rådmannen har foretatt en oppjustering av budsjettpostene for renteinntekter og aksjeutbytte på 4,5 mill. kroner, og slik redusert svikt i budsjett for skatt/rammetilskudd tilsvarende. Forventet svikt etter dette er 7 mill. kroner. I tillegg ser rådmannen en eventuell oppjustering av kommunens premieavvik opp mot inntektssvikten her, slik at disse sees samlet. Det vurderes likevel som utfordrende å nå budsjett for skatt og rammetilskudd samlet.

8 Renter på innlån Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2. tertial var mill. kroner. 59,4 % av lånegjelden har gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Den gjennomsnittlige renten for kommunens innlån er 5,16 %. Denne vil øke til ca 5,5 % i løpet av høsten 2008 når inneværende rentebindingsperioder går ut for noen lån. Det ventes en overskridelse på 1,2 mill. kroner på årsbasis i forhold til budsjettet for Dette skyldes generelt høyere rentenivå. I det opprinnelige budsjettet for 2008 ble det anslått en gjennomsnittlig flytende rente på 5,5 % for Flytende rentenivå ved utgangen av 2. tertial er ca 6,6 %. Avdrag Betaling av avdrag skal baseres på vedtatt budsjett i henhold til bestemmelsene om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt minste tillatte avdrag. Avdrag er budsjettert med 36,1 mill. kroner for Avkastning av bankinnskudd og fond Det er for 2008 budsjettert inntektsrenter fra bankinnskudd, fond og mottatte forsinkelsesrenter på 4,7 mill. kroner. Det ventes en merinntekt på 2,6 mill. kroner. Mottatte renter vedrørende utlån er budsjettert med 4,3 mill. kroner. Dette gjelder i hovedsak startlån samt utlån til Havnekassen og Sundbåtvesenet. Her ventes en merinntekt på 1,9 mill. kroner. Aksjeutbytte er budsjettert med 7,9 mill. kroner fra NEAS og mottatt 9,1 mill. kroner, dvs. en merinntekt på 1,2 mill. kroner. Beløp i mill. kroner Verdi Verdi Avkastning Fond i % p.a. SKAGEN Høyrente Institusjon 22,68 39,86 6,10 Storebrand Likviditet 22,68 39,85 6,09 Totalt 45,36 79,71 6,10 Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet har siden oktober 2003 vært plassert i pengemarkedsfond. Midlene som kan plasseres anses som kortsiktige og det er vanskelig å få bedre avkastning med akseptabel risiko. Jf kommunens finansreglement. Totalt sett ventes en netto merinntekt på 4,5 mill. kroner for renteutgifter, renteinntekter og aksjeutbytte. INVESTERINGSTILTAK Det har tidligere i år vært store etterslep på vedtatte, ikke gjennomførte investeringstiltak. Det har derfor vært fokus på å få gjennomført disse tiltakene i størst mulig grad i løpet av De fleste større prosjekt er pr. i dag avsluttet, eller i sluttfasen. Av større prosjekter er det kun Pilotveien som ennå ikke er ferdigstillet. Dette prosjektet har fortsatt en del gjenstående arbeid, blant annet asfaltering. Prosjektet vi fortsette ut STATUS VERBALFORSLAG VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2008 Restrukturering av det norske forsvaret Det er sendt brev vedrørende saken til aktuelle myndigheter. Behandlet i 1. tertial. Saken avsluttes.

9 Festiviteten/nytt kulturhus 1. Tidligere Bystyrevedtak PS 07/29 og Fellesnemndsak 07/028 - Utvikling av Festiviteten oppheves. 2. Bystyret gir formannskapet fullmakt til å nedsette en bredt sammensatt komité, som får i oppdrag å foreslå restaurering av Festiviteten, innefor de investeringsmidler som er avsatt i budsjett/økonomiplan Bystyret vil legge vekt på at Festiviteten blir tilbakeført til sin opprinnelse, og at den utformes med universelle løsninger. Festiviteten skal ivareta et bredt kulturelt behov. 3. Bystyret ber formannskapet nedsette en bredt sammensatt komité, som får i oppdrag å fremme forslag på innhold og alternative tomter for et nytt kulturhus. Sak om dette behandles av Bystyret i juni Eventuelle salgsinntekter fra salget av Vikan Øst øremerkes bygging av nytt kulturhus Sak om renovering av Festiviteten forelegges politisk i november, deretter søknad til Kulturdepartementet på bakgrunn av dette før 1. februar Sak om nytt kulturhus forelegges politisk innen utgangen av januar Innfartsvei 1. Kristiansund kommune starter arbeidet med en helhetlig plan på oversiktsnivå for fremtidig innfartsvei til Kristiansund på strekningen langs Rv 70, fra Svenskesvingen på Frei til Kristiansund sentrum. 2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef for tekniske tjenester, representant fra bygningssjefen, representant fra byingeniøren og representant fra Statens vegvesen, samt 2 politikere fra saksforberedende komitè for Tekniske saker og 2 politikere fra saksforberedende komitè for Miljø. 3. Arbeidsgruppen utarbeider en fremdriftsplan for arbeidet og rapporterer dette tilbake til bystyret. Arbeidsgruppen er etablert og har avholdt to møter. Følgende verbalforslag oversendes Komité 1 barnehage, skole og kultur Åpningstid i barnehagene Bystyret ber rådmannen foreta en utredning om behov og kostnader forbundet med utvidet åpningstid i barnehagene. Utredningen bes fremlagt til politisk behandling før Saken har vært fremlagt for komité 1 og det er konkludert med at det ikke skal foretas ytterligere utredninger i den økonomiske situasjon kommunen nå befinner seg i. Følgende verbalforslag oversendes Komité 2 helse, sosial, pleie og omsorg Fysikalsk behandling Bystyret har registrert at pasienter som trenger fysikalsk behandling i dag må vente i månedsvis for å få behandling hos fysioterapeut. Det betyr at mange pasienter plages unødig lenge og trolig går sykmeldt lengre enn det som er nødvendig og ønskelig! Bystyret ber rådmannen legge fram et forslag til hvordan tilbudet til fysikalsk behandling kan styrkes på kort og lang sikt. Kommunens økonomiske situasjon vanskeliggjør å tilrettelegge for et utvidet tjenestetilbud nå. Rekrutteringstiltak Bystyret registrerer at kommunesektoren opplever hardt press på dagens omsorgspersonell og utfordringer med å rekruttere nye arbeidstakere med ønsket

10 fagkompetanse. Bystyret ber derfor administrasjonen legge fram et forslag til hvilke tiltak som bør settes i verk for at kommunen skal kunne beholde og rekruttere personell innen pleie- og omsorgstjenesten. Bystyret ber om at forslag til tiltak fremlegges for politisk behandling før Sak har vært behandlet i ADMU 17. september, og skal videre behandles i komité oktober. Endelig behandling i bystyret gjennomføres før årsskiftet. Følgende verbalforslag oversendes Komité 3 tekniske tjenester Kommunens eiendomsmasse Kristiansund kommune er en relativt stor eiendomsbesitter. Kommunen er også i besittelse av bygg/eiendommer som trenger vedlikehold. Bystyret ber om at administrasjonen legger frem en oversikt for bystyret over kommunens eiendomsmasse som trenger vedlikehold og hvilke eiendommer som det i dag utføres det som kan omtales som nødhjelp på, samt en oppdatert oversikt over etterslepet på vedlikeholdssiden. Det er utarbeidet en rapport som ble fremlagt for komiteen før sommerferien. Full oversikt over bygningsmasse inkl vedlikeholdsbehov vil foreligge til behandling høsten OPPSUMMERING/ KONKLUSJON Den økonomiske situasjonen er krevende for 2008 basert på de økonomiske rapporter som foreligger. Det er et klart behov for å foreta driftsmessig tilpasninger som enten hever inntektene eller reduserer kostnadene. Rådmannen har iverksatt flere og til dels omfattende tiltak som har bidratt til å bedre kommunens budsjettbalanse. De prosjektgruppene som ble etablert ved behandling av 1. tertial har levert og fått vedtak på tiltak i formannskapet i juni Disse tiltakene er iverksatt og har enten gitt forespeilet effekt eller er erstattet med andre tiltak. Det fremgår imidlertid av rapporteringen som foreligger at disse tiltakene, sammen med tiltak som enkelte enhetsledere har iverksatt, ikke er tilstrekkelige for å oppnå balanse i Effekten av årets lønnsoppgjør er beregnet til 27,5 mill. kroner for I 2. tertial er det foretatt fordeling til enhetene fra sentral lønnspost som dekker kostnader av lønnsoppgjøret inkl sosiale utgifter fullt ut. Det gjenstår å fordele resultatet av lokale forhandlinger for alle kapitler. I tillegg er det innarbeidet noen budsjettjusteringer som skyldes at det i utgangspunktet ikke er samsvar mellom budsjett og regnskapsførsel. Dette er innarbeidet i vedlagte oversikt over budsjettjusteringer samt i forslag til nye rammer for rammeområdene. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Per Sverre Ersvik Økonomisjef

11 2. TERTIAL 2008 Tekniske budsjettjusteringer Tiltak Ramme fra Ramme til Beløp Overføring lønnsmidler fra Psy. helse til Tildeling Kommunal andel etablering NAV kontor Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Fordeling av sentralt lønnsoppgjør i Kapittel Ramme Beløp Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme

12 Ramme Ramme Ramme Ramme Sum 0 Kristiansund

13 2. TERTIAL 2008 BUDSJETTSKJEMA 1B Rammeområde Års- Revidert Budsjett- (beløp i kroner) budsjett budsjett justeringer 10 POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJONEN PREMIEAVVIK FELLES MVA-REFUSJON FELLES AVSETNINGER PP-TJENESTEN GRUNNSKOLER BARNEHAGER KULTUR FELLESTJENESTER PLEIE OG OMSORG SYKEHJEM HJEMMETJENESTER PSYKISK HELSE INKLUDERING BARN, FAMILIE, HELSE BO- DAGTILBUD/OPPFØLGING EKSTERNE ENHETER BYINGENIØREN BYGNINGSSJEFEN BYGG OG EIENDOM BRANN OG REDNING PARKSJEFEN Sum

14 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Innsparing rammeområde Politisk styring Ordføreren viser til arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner og ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak. Ordførerens innstilling Bystyret vedtar å redusere alle godtgjørelser for folkevalgte (alle utvalg, både fast godtgjørelse og møtegodtgjørelse) med 5 prosent med virkning fra Møtegodtgjørelse for 2009 videreføres på sammen nivå som for 2. halvår 2008 (altså med 5% reduksjon). Godtgjørelse til ordfører, varaordfører og opposisjonsleder skal ikke berøres i innsparingsprosessen. Saksopplysninger Bystyret behandlet i møte sak PS 08/56 sak vedr. økonomirapport 1. Tertial der følgende tilleggspunkt (2b) ble vedtatt: b) Bystyret slutter seg til at det etableres en egen prosjektgruppe som får i oppdrag å gjennomgå rammeområdet politisk styring. Hensikten er å identifisere og utarbeide realistiske tiltak for å redusere netto driftsutgifter innen rammeområdet. Prosjektgruppen sammensettes av gruppelederne, med sekretærbistand fra Politisk sekretariat. Det har vært avholdt 2 møter i gruppen den og Bjarne S. Elde ble enstemmig valgt til leder i gruppen. Gruppeleder i Senterpartiet har vært forhindret fra å møte på begge møtene, og gruppeledere i Sosialistisk venstreparti og Rødt har bare deltatt på det første møtet. Bysekretæren har vært sekretær. Følgende stikkord kan nevnes fra debatten i møtene:

15 Viktig å opprettholde den politiske aktiviteten. En viktig symbolverdi at det også spares fra politisk hold gjerne slik at reduksjonen blir tilsvarende den prosentvise reduksjon som blir vedtatt for kommunens drift. Reduksjonen skal ikke berøre ordførers og varaordførers godtgjørelse. Må være villig å se på mulige endringer av godtgjørelsesreglementet. Det må vises (merkes og høres) at det spares på politisk hold. Arbeide for å øke statlige overføringer. Vurdering Arbeidsgruppen har vurdert det slik at man må søke, så langt det er mulig, å opprettholde den politiske aktiviteten. Arbeidsgruppen vil likevel påpeke at et møte bør ha en skikkelig og god saksliste for at et møte skal gjennomføres. Dersom det ikke er saker til behandling, bør administrasjonen i samarbeid med utvalgslederne vurdere nødvendigheten av å innkalle til møte. Arbeidsgruppen mener man må være villig til å se på godtgjørelsen til de folkevalgte i denne omgang. En enstemmig arbeidsgruppe foreslår derfor å kutte alle godtgjørelser (alle utvalg, både fast godtgjørelse og møtegodtgjørelse) med 5 prosent med virkning fra Arbeidsgruppen mener således at en reduksjon på 5% kan være riktig, uavhengig av prosentandelen av nedskjæringene i kommunen forøvrig. Møtegodtgjørelse for 2009 videreføres på sammen nivå som for 2. halvår 2008 (altså med 5% reduksjon). En enstemmig arbeidsgruppe går inn for at godtgjørelse til ordfører, varaordfører og opposisjonsleder ikke berøres i innsparingsprosessen. Ordføreren i Kristiansund Per Kristian Øyen Eldbjørg Hogstad bysekretær

16 Arkiv: Q14 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Tor Inge Ulvund Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Fast dekke på kommunale veier Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar å prioritere asfaltlegging på tiltak nr. 1 Rensvikstubben og tiltak nr. 2 Nygårdsvegen i Vedlegg: Liste over kommunale veier som ikke har fast dekke, kostnadsoverslag i 2008 kroner. Saksopplysninger Det ble i tidligere Frei kommune avsatt midler til å legge fast dekke på kommunale veier med bruk av fond. Legging av fast dekke på kommunale veier ble utført etter den prioritering som ble gjort av kommunestyre med bakgrunn i en liste som inneholdt 40 veistrekninger. Det er lagt fast dekke på ca 7,9 km kommunal vei i perioden 2006 til Etter sammenslåing av kommunene er det utarbeidet en ny liste som også inneholder alle veier i hele Kristiansund kommune som ikke har fast dekke i dag. Vei nr 1 til 16 er veier i gamle Frei kommune, og nr 17 til 25 er veier i gamle Kristiansund kommune. Det er avsatt kr ,- i inneværende år samt hvert år i kommuneplanperioden til legging av asfalt på kommunale veier. Om det i de påfølgende år blir opprettholdt og avsatt et tilsvarende beløp til asfalt på kommunale veier vil det ta mange år før at alle veier som er oppsatt på listen har asfalt.

17 Vurdering Om den prioritering som er oppsatt på vedlagte liste legges til grunn så vil avsatte midler for 2008 være tilstrekkelig til å legge asfalt på tiltak nr 1 Rensvikstubben og nr 2 del av Nygårdsveien. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kjell Sæther Kommunalsjef

18 Vedlegg Liste over kommunale veier som ikke har fast dekke, kostnadsoverslag i 2008 kroner Nr Veinavn Lengde Bredde Sum 1 Rensvikstubben 90 3, Nygårdsveien, del av veien 380 3, Hansøyveien 800 5, Yttervikveien , Skoleveien , Bolga Gravsted 500 4, Kongsveien , Øyaveien , Våttåveien , Freistranda, del av veien ( ned til Freikaia) 500 5, Nedre Bjerkestrand , Tangen 500 3, Kvalvågveien , Blomnesset 450 3, Slamavskiller Bolga 100 3, Erik Ullserksvei , Skogveien fra asflatkant til krysset , Omsaveien frem til kryss Skogveien og videre 200 meter frem til asfaltkanten , Gløsvågveien frem til kryss til Kolvika 400 4, Gløsvågveien fra Kryss til Kolvika og frem til avkjøring til bolig 500 4, Gløsvågveien fra avkjøring til bolig, og frem til parkeringsplass Kolvika 500 4, Omagt.fra Haukvikenga til Nordmørsveien 900 5, Fortervoldsgt, fra bakeriet og mot pumpestasjon 80 3, Ole Jullumsgt/Florsgt, forbindelse mellom (gangvei) 35 3, Stikkvei fra Florsgt, kommer ut i Flintegt. 75 3, Samlet investeringsbeløp Kristiansund den Tor Inge Ulvund

19 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ CORNER RESTAURANT RASHAD KADER - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Corner Restaurant Rashad Kader alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Corner Restaurant, Storgata 7. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Det søkes her om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte. Den nye eier, Rashad Kader, Kristiansund, er et enkeltmannsforetak. Den forrige eier har bevilling fram til Politiet har ingen merknader til at søknaden innvilges. Vurdering Da dette gjelder søknad om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte, har rådmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

20 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ MONA LISA RESTAURANT, CANTEKIN KARA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Mona Lisa Restaurant, Catelin Kara, alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurant Mona Lisa, Storgata 13. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Det søkes om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte. Den nye eieren, Deniz Kara, Heimdal, er et enkeltmannsforetak. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Da dette gjelder søknad om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte, har rådmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

21 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ MEAL AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I NY RESTAURANT PEPPES PIZZA Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir 2 Meal AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 i ny restaurant Peppes Pizza, Kaibakken 2. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Det søkes her om skjenkebevilling i forbindelse med at det etableres en ny restaurant i rådhuset på gateplan mot rådhusplassen/torget. Eeieren, 2 Meal AS, eies av Dahle Holding AS 17,2 % Br. Wiik Eiendom AS 60,0 % som eies av Jan Åge og Kjell Wiik med hver sin halvpart. JÅ Wiik AS 2,8 % Marianne Berner 20,0 % Politiet har ingen merknader til søknaden Vurdering Kommunens ruspolitiske handlingsplan fastsetter at skjenkebevilling kan gis til spiserestauranter som tilbereder egen mat og har et variert og tilfredsstillende mattilbud. Rådmannen har derfor ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

22 Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

23 Arkiv: U62 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ NG KIWI ROMSDAL OG NORDMØRE AS - SØKNAD OM SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS bevilling for salg alkoholholdig drikk mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol i utsalgsstedet Kiwi Dale, Tverrveien 2. Bevillingen gjelder fram til og tidsrommet for salg av alkoholholdig drikk fastsettes i samsvar med kommunal forskrift Saksopplysninger Søknaden gjelder i forbindelse med etablering av ny dagligvarebutikk på Torvhaugan som skal åpne i slutten av november. Virksomheten eies av Norgesgruppen Romsdal og Nordmøre AS. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Kommunens ruspolitiske handlingsplan fastsetter at salg av alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent kan bare gis til dagligvareforretninger som har et fullverdig, variert og tilfredsstillende tilbud av dagligvarer. Dagens omsetningsform beholdes og nye salgsbevillinger skal bare gis etter en restriktiv vurdering. Rådmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

24 Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

25 Arkiv: U62 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK PÅ REMA 1000 LØKKEMYRA Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Kåre Espvik AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol i utsalgsstedet Rema 1000 Løkkemyra, Løkkemyrveien Bevillingen gjelder fram til og tidsrommet for salg av alkoholholdig drikk fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknaden gjelder i forbindelse med at Rema 1000 AS har inngått avtale med Lidl Norge om kjøp av deres virksomhet i Norge. Kåre Espvik AS har da flyttet over sin virksomhet til de tidligere lokalene til Lidl. Kåre Espvik AS eies i sin helhet av Kåre Espvik, Kristiansund. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Da dette gjelder en flytting av virksomheten fra et lokale til et annet, har rådmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

26

27 Arkiv: X03 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen Blå Kors Rådmannen legger saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak. Rådmannens innstilling Formannskapet i Kristiansund bevilger kr til Årets TV-aksjon v/ Blå Kors. Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd til lag og organisasjoner. Beløpet overføres til konto: (6509 Kristiansund kommune) Saksopplysninger Årets TV-aksjon gjennomføres på tradisjonell måte søndag 19. oktober. Vår kommunekomite er forlengst oppnevnt og har kommet godt i gang med arbeidet. NRKs TV-innsamling høsten 2008 går til Blå Kors og organisasjonens arbeid med forebygging, behandling og oppfølging av enkeltpersoner og familier som sliter med alkohol- og narkotikamisbruk. I tillegg skal det rettes et nytt og sterkt fokus på tilsvarende arbeid i land i Afrika, Asia og Øst-Europa der Blå Kors er representert. Vurdering Kristiansund kommune, v/formannskapet, har alltid støttet TV-aksjonen, og det har vært vanlig å gi et tilskudd på kr 1,- pr. innbygger. Pr har Kristiansund innbyggere. Rådmannen er innstilt på at denne tradisjonen holdes ved like, men runder av beløpet. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Eldbjørg Hogstad bysekretær

28

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer