Tilbyr to forskerkurs: I. Å være forskende deltaker Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode. påmeldingsfrist 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbyr to forskerkurs: I. Å være forskende deltaker Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode. påmeldingsfrist 9."

Transkript

1 Seksjon for læring og lærerutdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Tilbyr to forskerkurs: I. Å være forskende deltaker Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode Kurset tar for seg samtalen som redskap i kvalitativ forsøksmetodikk, slik den brukes i antropologisk og pedagogisk forskning. påmeldingsfrist 9. januar 2008 II. Forskerens egen utvikling Kurset handler om å møte de indre konflikter en kan oppleve når en skal utdanne seg som forsker. Gjennomføres etter nærmere avtale Nærmere opplysninger ved henvendelse til Seksjon for læring og lærerutdanning ved IMT tlf. Margrete Finstad

2 Generelle opplysninger: Det tas opp inntil 16 deltakere på det enkelte kurs. Det må minimum melde seg 10 deltakere for at et kurs skal komme i gang. I kurset Å være forskende deltaker er det satt av et begrenset antall plasser til masterstudenter. Alle som ønsker å delta, må sende inn påmeldingsskjemaet (vedheftet bakerst). Kursavgift betales når påmelding er bekreftet. For kurset Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode forutsettes det tilgang til internett, i og med at en av samlingene skal foregå på nettet. Kostnader for opphold og reise dekkes av deltakerne selv. Nærmere opplysninger om kursene kan rettes til Seksjon for læring og lærerutdanning, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Ås ved Margrete Finstad ( ) eller direkte til kursansvarlige; se også websiden Om kursholderne: Erling Krogh er førsteamanuensis i yrkesdidaktikk i naturbruk ved Seksjon for læring og lærerutdanning ved IMT, UMB. Han har utdannelse i ressursøkonomi, sosialantropologi og sosialpedagogikk med fordyping i kvalitativ metode og fenomenologi i doktoravhandlingen Landskapets fenomenologi. Videre har han utviklet og hatt ansvar for tidligere forskerkurs i kvalitativ metode ved UMB, og jobbet med kvalitative metoder som forsker ved Institutt for økonomi og samfunnsfag. Han har dessuten jobbet som trendanalytiker, og har erfaring som revytekstforfatter og skuespiller. Tel.: e-post: Edvin Østergaard er førsteamanuensis i fagdidaktikk i naturfag og yrkesdidaktikk i naturbruk ved Seksjon for læring og lærerutdanning ved IMT, UMB. Han har sin bakgrunn fra forskning på økologisk landbruk og har arbeidet med fenomenologi og kvalitativ metode, bl.a. i tidligere forskerkurs og i doktorgradsavhandlingen Ett skritt tilbake og to frem. En fenomenologisk studie av bønder i omstilling til økologisk landbruk. Han er i tillegg komponist og har arbeidet med forholdet mellom vitenskap og kunst, bl.a. i Einstein i gjenklang (2005), et verk basert på Einsteins fysikk fra Tel.: e-post: Knut Omholt er førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved Seksjon for læring og lærerutdanning ved IMT, UMB. Han har dr.scient.-grad innen organisasjons- og samfunnsfag, er høgskolekandidat i drama/teaterkommunikasjon, video/tv-produksjon og fortellerkunst, har utdanning i billedkunstfag og er utdannet kunstterapeut. Han har holdt en rekke kurs, seminarer og workshops om personlig utvikling og skapende prosesser, og skrevet bok og artikler om dette. Tel.: e-post: 2

3 Å være forskende deltaker Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode (PPFO 301/401) Ansvarlig: Lærere: Tid og sted: F. amanuensis Edvin Østergaard. F. amanuensis Edvin Østergaard og f. amanuensis Erling Krogh. Det blir tre kurssamlinger: februar 2008 på Fokhol gård, Stange, 3. april 2008 på internett, og mai 2008 på Fokhol gård, Stange. Studiepoeng: 15 for doktorstudenter (PPFO401) -10 for masterstudenter (PPFO301) Kursavgift: Reise: ,- for doktorstudenter ingen kursavgift for masterstudenter Dekkes av deltakeren. Kost og losji: Kr. 2050,- pr. samling på Fokhol. Dekkes av deltakeren. Mål: Innhold: Målgruppe: Kurset tar sikte på at masterstudenter og forskerstuderende skal danne seg et grunnlag for å bruke kvalitativ forskningsmetodikk. Målet er at studentene skal kunne gjøre bruk av kvalitativ metode og kunne reflektere over sin egen rolle i forskningen. I kurset vektlegges den gode samtale som metode i forskningen. Samtalen forutsetter en innsikt i både det virksomhetsområde som samtalen dreier seg om og i forskerens deltakende rolle og faglige tilnærming. I kurset vil fenomenologi og kulturanalyse introduseres som redskaper for å kunne sette deltakernes forskningstema i en meningsfull sammenheng. I et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv vil kurset fokusere på kvalitativ metode som et dobbelt redskap: for å beskrive og analysere fenomener i verden og for å forstå egne kunnskaper og verdier. Det legges av denne grunn avgjørende vekt på at den enkelte deltaker gis mulighet for fordypning i metoden knyttet til egen forskning. Temaer som vil bli belyst og arbeidet med er blant annet: kvalitativ metode som forskningsfelt, fenomenologi og hermeneutikk, case-studiemetodikk, narrativ forskningsmetode, kulturforståelse og -analyse, samt gjennomføring av dybdeintervjuer som grunnlag for kunnskaping. Kurset er rettet mot forskerstuderende som enten er virksomme innen teknisknaturvitenskapelige forskningsmiljøer, innen lærerutdanning og annen formidlingsvirksomhet, eller innen forskning rettet mot arbeids- og yrkesliv. Studenter som er tatt opp på doktorgradsprogrammer gis prioritet ved opptak. Arbeidsform: Kurset består av tre samlinger. I den første samlingen presenteres forskjellige perspektiver på kvalitativ metode og teori, sammen med en rekke praktiske øvelser. Andre samling på internett vil i hovedsak bestå av individuell veiledning av det essay som den enkelte student skriver på grunnlag av et prøveintervju. I tredje samling vil diskusjon og refleksjon over grunnleggende spørsmål i kvalitativ metode bli gjennomført på bakgrunn av spørsmål som dukker opp i den enkelte deltakers arbeid med sitt essay. Evaluering: Essay (ut fra den enkelte deltakers egen forskning) som vurderes til bestått/ikke bestått. 3

4 Litteratur: Antall sider i alt: 950 Litteratur til kurset består av to deler: en del felles veiledende litteratur (775 sider) som det vil bli arbeidet med i fellesskap, og en del selvvalgt litteratur (175 sider) som den enkelte deltaker velger ut fra en fordypning i metoden knyttet til egen forskning. For masterstudenter som deltar på kurset reduseres litteraturomfanget til i alt 630 sider. Felles litteratur (775 sider) Abram, D Filosofi på veien til økologi. I D. Abram: Sansenes magi. Å se mer enn du ser. Paradigmeserien, Flux forlag, Oslo. (34 sider) Selvvalgt litteratur (175 sider) Denzin, N. K. og Y. S. Lincoln Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Thousand Oaks. (kapittel 1 og 6, 30 sider) Fog, J Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. Akademisk Forlag, København. (kapittel 1, 2, 3, 4 og 5, 84 sider) Gudmundsdottir, S Forskningsintervjuets narrative karakter. I: Didaktikk: Tradisjon og fornyelse. Festskrift for Bjørg Gundems 70-års dag, s (14 sider) Jackson, M Introduction. Phenomenology, Radical Empiricism, and Anthropological Critique. I M. Jackson (red): Things as they are. New Directions in Phenomenological Anthropology. Indiana University Press, Bloomington. (44 sider) Krogh, E Etnosentrisk sosialantropologi og angsten for det nære. I: E. Krogh. Landskapets fenomenologi. Doctor Scientiarum Theses 1995: 15. Norges landbrukshøgskole, Ås. (24 sider) Kvale, S Det kvalitative forskningsintervju (oversatt av T. M. Andresen og J. Rygge). Ad notam Gyldendal, Oslo. (238 sider) Lübcke, P Sandhed og metode. I Vor tids filosofi. Engagement og forståelse. Politikens Forlag, København. s (15 sider) Runyan, W. M Why did van Gogh Cut off his Ear? The Problem of Alternative Explanations in Psychobiography. Journal of Personality and Social Psychology, 40: (8 sider) Yin, R Case Study Research. Design and Methods. Applied Social Research Methods Series, Vol. 5. Sage Publications, Newbury Park. (kapittel 1, 2 og 3, 72 sider) Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande - hermeneutik i teori och praktikk. Norstedts Akademiska Förlag. 199 s. Østergaard, E Å forstå fenomener. Erfaringer med fenomenologi som vitenskap. Notat, Program for pedagogikk, Norges landbrukshøgskole (13 sider) Dette kan være litteratur som omhandler fokusintervjuer, antropologisk feltmetodikk, aksjonsforskning, psykologisk orientert forskningsmetodikk, metoder for klasseromsforskning osv. 4

5 Forskerens egen utvikling (PPFO 402) Ansvarlig: Lærer: Tid og sted: Studiepoeng: 10 Kursavgift: Reise: F. amanuensis Knut Omholt F. amanuensis Knut Omholt avtales nærmere avtales nærmere Dekkes av deltakeren. Kost og losji: Dekkes av deltakeren. Mål: Innhold: Målgruppe: Målet med kurset er at deltakerne skal bli bevisst hvilke krefter og konflikter som kan gjøre seg gjeldende i ens indre når en skal utvikle seg som forsker. De skal bli klar over hvordan de forholder seg på kritiske punkter i sitt virke og hvilke valg de gjør. Og de skal erverve seg et språk til å kunne kommunisere med andre om de viderverdigheter en kan komme ut for i utviklingsprosesser, til benyttelse for eksempel i veiledning av egne studenter, eller i kommunikasjon med kolleger i forsøks-, utviklings- og forskningsarbeid. Å utvikle seg som forsker har både en faglig og en personlig side. Den som skal forsøke å bringe fram noe nytt på et felt, kan komme til å støte på flere utfordringer: Hvor motivert er jeg for oppgaven? Hvordan forholder min forskning seg til mine personlige forutsetninger? Hvor dristige spørsmål våger jeg å stille? Hvor åpen for alternative inntrykk tør jeg å være når jeg skal forfølge spørsmålene? Hvor utholdende klarer jeg å søke etter innsikt? Hvor selvstendig greier jeg å sortere det materialet jeg finner? Hvordan kan jeg føre fram det jeg har satt sammen? Hvor beredt er jeg til å provosere de eksisterende virkelighetsoppfatninger? Disse spørsmålene indikerer at en på en rekke punkter i en forskningsprosess kan bli stilt overfor valget mellom å holde seg til det kjente og trygge eller å gå inn i det ukjente og farefulle. Hvordan en klarer å møte disse valgene på det personlige plan, får konsekvenser for hvor djervt en formår å gå til verks faglig. Det personlige og det faglige er derved nært forbundet med hverandre i utvikling av ny kunnskap. Å bli klar over hvordan de indre opplevelser av konfliktene arter seg, kan hjelpe en til å overkomme problemene på en mer fruktbringende måte. Striden mellom skapende og konserverende krefter har alltid virket i tilværelsen, og menneskene har opp gjennom tidene strevet med å forstå og forene dem. Fra myter og eventyr, og fra andre kunstneriske uttrykk som tar opp dette tema, kan vi hente bilder på faser i forskningsprosesser. I kurset vil vi belyse dilemmaene i skapende virksomhet med materiale deltakerne selv bringer fram, med motiver fra myter, eventyr, poesi og billedkunst, og med hendelser i kjente forskeres og kunstneres virke. Kurset er et tilbud til forskerstudenter, og til dem som driver undervisning eller veiledning innen forsøks-, utviklings- og forskningsarbeid. Arbeidsform: Kurset består av to samlinger, den første på fire og den andre på to dager, og av skriving av et essay i tiden mellom samlingene. I den første samlingen vil vi gjennom uttrykksmidler som tegning, maling, forming, dramatisering og skriving aktivisere opplevelser av hva faser i skapende prosesser kan bestå i. (Metodene krever ikke mer kunstneriske anlegg enn det enhver er tildelt!) De uttrykkene og erfaringene som kommer fram, vil vi utdype ved hjelp av motiver fra mytiske beretninger, poesi, billedkunst og forsker- og kunstnerbiografier. 5

6 Evaluering: I perioden mellom samlingene skal hver deltaker skrive et essay hvor han/hun reflekterer over sin egen utvikling. I den andre samlingen skal så deltakerne legge fram innholdet i essayene for hverandre. Hensikten med dette er at deltakerne skal få uttrykt hvilke utfordringer de står overfor i sin forskerutdanning, slik at de kan styrke sine muligheter til å takle disse. Det essay den enkelte deltaker skriver, vil bli bedømt som bestått/ikke bestått. Litteratur: Antall sider i alt: 730 Den litteraturen som er satt opp, er ikke ment som noe pensum i vanlig forstand, men som en orientering om tilnærmingsmåter i å bruke mytiske og kunstneriske uttrykk til å bevisstgjøre seg sin egen utvikling. Også mange andre bøker enn de nevnte kan gi innføring i de temaene kurset berører. Campbell, J The Power of Myth. New York: Anchor Books Doubleday. (s ) Elbow, P Writing with Power. Techniques for Mastering the Writing Process. Oxford/New York: Oxford University Press. (s. 6-19, 50-77, ) Gulick, W. B The Thousand and First Face, i D. C. Noel (ed.): Paths to the Power of Myth. Joseph Campbell and the Study of Religion. New York: Crossroad. (s.29-44) May, R The Cry for Myth. New York/London: W.W. Norton & Company. (s.15-44) McNiff, S Art as Medicine. Creating a Therapy of the Imagination. Boston & London: Shambhala. (226 sider) McNiff, S Art-Based Research. New York/London: Jessica Kingsley Publishers. (s.21-82) Omholt, K Heltens og heltinnens vei. Om å skape i dialog med det mytiske. Ås: Program for pedagogikk, Norges landbrukshøgskole. (80 sider) Stone, H. & S. L. Stone Embracing Our Selves. The Voice Dialogue Manual. Novato (California): New World Library. (s.1-186) 6

7 Seksjon for læring og lærerutdanning ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Boks 5003 IMT, 1432 ÅS tlf: faks Påmelding Forskerkurset Å være forskende deltaker ved Seksjon for læring og lærerutdanning, IMT, UMB Våren 2008 Jeg ønsker å delta på kurset Å være forskende deltaker: Navn. Arbeidssted.. Arb. adresse. Postnr. Telefon Poststed.. Faks Fødselsnr. (11 siffer) E-post Stilling. Fagområde Tatt opp på doktorgradsprogram NEI JA Hvis ja- hvor: Når: Påmeldingsfrist: 9. januar 2008 Retur: Seksjon for læring og lærerutdanning ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Boks 5003 IMT, 1432 Ås 7

8 Porto Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Boks 5003 IMT 1432 ÅS 8

Samtalen i samskapte læringsprosesser

Samtalen i samskapte læringsprosesser Samtalen i samskapte læringsprosesser Essay / oppgavebesvarelse i kurset Å være forskende deltaker Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode Trond Åge Langvik Stiftelsen Østfoldforskning Juni 2004

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 4 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 6 ORGANISERING... 6 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Nettbrett i matematikk - motiverende?

Nettbrett i matematikk - motiverende? Nettbrett i matematikk - motiverende? av Mali Ligård Kandidatnummer 909 Veileder: Thomas Eri, Pedagogikk og elevkunnskap Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt

Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt Tove Steen-Olsen og Astrid Grude Eikseth Denne artikkelen tar opp og drøfter dilemmaer og utfordringer ved planlegging og gjennomføring

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

NordYrk - ISSN 2242-458X Magazine. Nordic Journal of Vocational Education and Training Vol. 3 2013

NordYrk - ISSN 2242-458X Magazine. Nordic Journal of Vocational Education and Training Vol. 3 2013 This is a Magazine Article Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole Mikkel Anders Bongo, Førstelektor Høgskolen i Finnmark Abstrakt

Detaljer

Norsk Pedagogisk Tidsskrift Vi graver oss ned i friluftslivsfagets didaktikk

Norsk Pedagogisk Tidsskrift Vi graver oss ned i friluftslivsfagets didaktikk Til: Tittel: Norsk Pedagogisk Tidsskrift Vi graver oss ned i friluftslivsfagets didaktikk Forfatter: Adresse: Jannicke Høyem Norges idrettshøgskole PB 4014 Ullevål Stadion, 0364 Oslo Telefon dagtid: +47

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Filosofi på småbarnsavdeling i barnehagen?

Filosofi på småbarnsavdeling i barnehagen? Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Filosofi på småbarnsavdeling i barnehagen? Førskolelæreres forståelse av, og praktiske arbeid med filosofi Pernille Elisabeth Bartnæs Masteroppgave pedagogikk

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Norsk gestaltinstitutt Gestaltterapi Kortere studium, 120 studiepoeng

Detaljer

Barnehagen og assistentene En intervjustudie

Barnehagen og assistentene En intervjustudie Barn nr. 3 2001:69-87, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barnehagen og assistentene En intervjustudie Grethe Borchgrevink Alu, Lisbeth Bjerke, Anne-Marie Hildershavn, Turid Thorsby Jansen

Detaljer

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole Læreplan for teamlinjen Ansgar Bibelskole Skoleåret 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 ANSGAR BIBELSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 TEAMLINJE... 7 FORMÅL... 7 KOMPETANSE... 7 ARBEIDSMÅTER

Detaljer

Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? Samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum

Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? Samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? Samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum Øystein Lund Artikkelen bygger på intervjuer med tolv brukere av det nettbaserte veiledningstilbudet

Detaljer

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan ASSIST- modellen med eksempel på kursplan Januar 2010 Teksten er utarbeidet av: Elisabeth Almaz Eriksen (Høyskolen i Oslo) Elisabeth Björklund, Ingrid Nordqvist og Jan Grannäs (Universitetet i Gävle, Sverige)

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Hvordan opplever foreldre at veiledningen fra kurset Fortsatt Foreldre har bidratt til å styrke foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd?

Hvordan opplever foreldre at veiledningen fra kurset Fortsatt Foreldre har bidratt til å styrke foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd? SAMMENDRAG Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturert intervju med fire personer som har erfaring med å være deltakere på kurset Fortsatt Foreldre. Et kursprogram om

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer