Tekstanalyse og kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekstanalyse og kompetanse"

Transkript

1 Tekstanalyse og kompetanse Distinksjonen mellom begrepshierarkier (som leksikografer og terminologer er interessert i) og temahierarkier (som anvendes innenfor mformasjonsgjenfinmngssystemer) er viktig. Hittil hai vi omtalt og fokusert på forskjellene mellom bagrepshierarkier og temahierarkier. Vi har imidlertid ikke diskutert hvilket temabegrep man kan anvende. Hva er tema i dokumenter? Hvordan kan man isolere, identifisere og analysere tekstuelle temaer? I det følgende skal vi omtale temabegrepet slik det er behandlet innenfor tekstlingvistikken. Hvis man skal gjøre seg håp om å kunne svare på spørsmålene ovenfor, må man også ta stilling til hva en tekst er. Kan tekster for eksempel sies å være en grammatisk størrelse? Dette spørsmålet er i sin tur avhengig av hva man legger i begrepet grammatikk. Ut fra dette er det naturlig å ta utgangspunkt i det lingvistiske kompetansebegrep, og i lys av dette prøve å avgrense det studieobjektet som skal undersøkes: analyse av tematiske enheter i dokumenter/tekster. La oss begynne med følgende spørsmål: Hvor i det lingvistiske terreng befinner vi oss når vi skal analysere teksttematiske enheter i dokumenter i lys av informasjonsgjenfinning? Dette spørsmålet er det verd å gå nærmere inn på. I det følgende skal vi derfor drøfte kompetansebegrepet i denne sammenhengen, og hvilken relasjon kompetansebegrepet har til vårt temabegrep. Det vil forhåpentlig kunne sette oss i stand til å krysse av på det lingvistiske kartet hvor vi befinner oss. Det kompetansebegrepet vi legger opp ti! vil også kunne gi oss en beskrivelsesramme for å drøfte begreper som tekst, koherens, lemaer og makrostrukturer. I moderne lingvistikk er det (særlig) to kompetansebegreper som diskuteres. Noen betrakter dem som uforenlige, andre som gjensidig utfyllende begreper. Lyons f.eks. 41

2 tilhører den sistnevnte kategori. Det ene av disse to begrepene er Chomskys lingvistiske kompetansebegrep.: Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker - listener in a completely homogeneous speech community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, ami errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance (Chomsky 1965:03). Det andre kompetansebegrepet studeres ofte under betegnelsen kommunikativ kompetanse, og inkluderer normalt Cliomskys lingvistiske kompetanse. Betegnelsen stammer opprinnelig fra Hymes (1971), som definerer det som en persons kunnskap om, og evne til, i anvende de seroiotiske systemene som er tilgjengelige for ham/henne i et språksamfunn. Den lingvistiske kompetanse er altså inkludert i den kommunikative. Studiet av den lingvistiske kompetanse kaller Lyons mikrolingvistikk, til forskjell fra den mer omfattende sosiolingvistikken eller stilistikken (av Lyons også kalt makroiingvistikk). En viktig del av den kommunikative kompetanse som faller utenfor den lingvistiske kompetanse er den innfødte språkbrukerens evne til å kunne kontekstualisere systemsetninger. Begge de to typene kompetanse refererer til idealiserte "speaker - listeners". For å oppnå en fruktbar beskrivelsesmodell trenger man en teori som abstraherer bort aspekter ved språkkompetansen som man ikke Ønsker å belyse. Den "omnikompetente" språkbruker i Hymes' kompetansebegrep eksisterer selvsagt ikke som enkeltmenneske, men representerer et teoretisk konstrukt som setter oss i stand til å foreta de ønskede avgrensninger av studieobjektet vårt. Det som forbinder de to kompetansebegrepene er kontekstuelle variabler. Med Lyons kan vi da stille følgende spørsmål: Hvilke typer kunnskap må deltakerne i en kommunikativ situasjon ha, i tillegg til deres kunnskap om språksystemets fonologiske

3 og grammatiske regler, for å kanne forstå og produsere kontekstiielt vellykkede ytringer? Dette er bakgrunnen for den tekstanalysen som jeg bruker som dokumentanalyse. Den lar seg beskrive innen rammen av det utvidede kompetansebegrep. Tekst og koherens Jeg skal i det følgende prøve a skissere deler av den tekstlingvistiske semantikken i lys av det kommunikative kompetansebegrepet. Innenfor iod er det først og fremsi Wiisters arbeider, (særlig Wiister 1971) som behandler tematiske enheter. Wiister er opptalt av skillet mellom begrepshierarkier og temahierarkier, som jeg har omtalt, og han redegjør i detalj for de ulike bruksområdene for de to typene, og viktigheten av å holde dem atskilt. Han definerer temaet som "en hver gjenstand som blir behandlet i et dokument" (Wiister 1971 :IO0). Temabsgrepet hans er meget vidt, og refererer til udefinerte størrelser som Gegenstand og Dokument. Wiister gir ikke noe klart svar på hva disse størrelsene er, og hans temabegrep blir derfor uklart. Han gir heller ingen metodiske retningslinjer for hvordan man kan isolere tematiske størrelser i dokumenter. Hvis vi skal kunne etablere et grunnlag for en slik metode, må vi ta stilling til hva et dokument er. Dette bringer oss naturlig over i spørsmålet om hva en tekst er. La oss se nærmere på begrepet tekst slik det er behandlet innenfor tekstlingvistikken. Både Fossestøl (1979) og van Dijk (1977, 1980) betrakter teksten som en grammatisk størrelse over setningsnivå, som er styrt av den innfødte språkbrukers (kommunikative) kompetanse. Fossestøls Verbale ytringer blir da tekstsetnkger kun når disse ytringene inngår i en meningsfylt helhet (kalt koherens). Grammatikken utvides og settes i stand til å beskrive teksten som grammatisk fenomen. Det Lyons kaller sosiolingvistikk / 43

4 stilistikk faller altså innenfor graminatikkens område (jf Lyons 1977). Jeg skal ikke her begi meg inn på noen videre diskusjon om grensene fot grammatifckens beskrivelsesområde, men nøye meg med å konstatere at tekstlingvistikken tilbyr oss en metode for analyse av større enheter enn Chomskys setningsmodell kan tilby. Språkbrukerens kommunikative kompetanse gjør ham altså istand til å skille mellom en tilfeldig sekvens av setninger, og en sekvens av setninger som utgjør en tekst. Koherens blir da en konstituerende del av tekstbegrepet. Med nøkkelbegreper som koherens og makrostrukturer på den ene siden og tema - rema strukturer på den andre siden, kan man bygge opp en tekstlingvistikk som har til oppgave å beskrive relasjonene mellom de to typene enheter. Johnson-Laird (1987) påpeker at en setning ikke blir lagret som strenger av ord i hjernen, men at vi husker "its sense rather than its syntax." Johnson-Laird gir her viktige grunner til at vår tekstanalyse bør være semantisk, ikke syntaktisk basert. Johnson-Lairds konklusjon om at vi husker "Its sense rather than its syntax", altså innholdet snarere enn uttrykket, har vel sammenheng med den grunnleggende arbitrære relasjon mellom uttrykk og innhold, som Saussure påpeker. Det er først og fremst dette forholdet som gjør at det tar tid (og krefter) å lære seg fremmedspråk: man må lære seg et nytt sett av (mer eller mindre) arbitrære relasjoner mellom uttrykk og innhold. Men det vi bærer med oss fra morsmålet til fremmedspråket, er først og fremst intuisjonen om at (store deler av) alle språks leksikon lar seg semantisk strukturere i hierarkier, og at bestemte relasjoner (som synonymi, hypcnymi, hyperonymi og antonymi) består innenfor og mellom disse hierarkiene. Vi kan vel knapt tenke oss noe språk hvor dette ikke er mulig. Såvidt jeg kan se, er det nettopp dette fenomenet Fossestøl omtaler som det språklige leksikons infrastruktur. Hvis vi ut fra disse betraktningene ønsker å konstituere et indekseringssystem som tar hensyn til disse kunnskapspsykologiske og lingvistiske forhold [ut fra den hypotese a!

5 dek*abkhadl*«abk*d**e,yaa»w&ioa,pm,m,pdnuqivmmmmimd,t. ikke qmmkd* bum. Det calcåiebtn, imho&winkkr, b& vht pdm=e studieobjekt. Tekstens språklige uttrykksstørrelser blir kun interessante i den grad de fungerer som signaler på hvordan tekstinnhcldet er organisert (tefcs. tema-rema fordeling, bruk av bestemt, «bestemt artikkel, konnefctiver og proformer). Som eksempler på koherensoppbyggende fenomener i tekster nevner Fossestøl anafori, kontiguitet (for eksempel tempusfølge), bestemthet og ubestemthet i nominalfraser og synonymi. Alle disse fenomenene er semantiske relasjoner som strekker seg langt utover setningsgrenser. Sensitivitet overfor koherens betraktes som en del av den omnikompetente Språkbrukerens kompetanse. En del av denne koherensen kan forklares ut fra leksikonets infrastruktur (eller tesaunisstruktur}. Tema og tekstuell reduksjonsanalyse For å nå fra tekst tilbake til term må vi altså gå via tekstuelt reduksjonsanalyse lil tematiske størrelser, som vil fungere som indeksord og tilordr.es deskripiorstatus i en tesaurus. Det finnes flere måter å gjørs dette på. I denne sammenhengen skal jeg gjennomgå to typer reduksjonsanalyse: Tema-rema-anaiyse og van Dijks reduksjonsanalyse. Temaei i lingvistikken er først behandlet innenfor Pragskolens tradisjoner, hvor den primært analyseres i rammen av Mathesius' "funksjonelle setningspeipektiv" (FSP). FSP er en måte å organisere ytringer på under en kommunikativ synsvinkel. Temaet kontrasteres vanligvis med "rema", og dikotomien tema-rema koireleres med skillet mellom "gitt" og "ny" informasjon. Firbas (1964) prøver å beskrive "gitt/ny informasjon" ved hjelp av begrepet "kommunikativ dynamikk". Kommunikativ dynamikk defineres som "den rolle et element spiller i utviklingen av kommunikasjon eller formidlingen av informasjonen". Hvis et element spiller stor rolle i denne 45

6 sammenhengen, i den forstand at den "pushes the communication forward" sies den å ha "høy" kommunikativ dynamikk og er ny informasjon, i motsatt fall har den "lav" kommunikativ dynamikk og tilsvarer gitt informasjon (Firbas 1964:270). Allerede denne tolkningen av temabegrepet reiser spørsmålet om temaet er en diskret størrelse, eller om man kan snakke om grader av temaegenskaper ved språklige elementer i en tekst. Gjennom det kommunikative dynamikkbegrepet er det imidlertid ikke mulig å etablere en isoleringsprosedyre for tematiske enheter i tekster, som vi jo trenger. Dyvik (1980) skiller mellom tre typer gitthet; referensiell gitthet, innholdsgitthet og relasjonell gitthet. Den relasjonelle gitthet korrelerer med "gammel" informasjon og inkluderer de to første typene. Den relasjonelle gitthet forklares ut fra det faktum at enheten har "en gitt semantisk rolle i forhold til andre tegn forbundet med seg, eller i det minste gitt som deltaker i en omtalt situasjon" (Dyvik 1980:67). Som eksempel har vi følgende: Hunden be! postbudet. Hvem var det som bet postbudet? Hm gjorde hunden? I ytringen "Hunden bet postbudet" som svar på spørsmålet "Hvem var det som bet postbudet?", vil "hunden" være ny informasjon selv om den er referensielt gitt, I "Hunden bet postbudet", som svar på spørsmålet "Hva gjorde hunden?", er "hunden" både referensielt og relasjonell gitt gjennom sin agensrclletildeling fra verbalet "gjøre", mens både "bitingen" og "postbudet" er ny informasjon. Gjennom å tildele "hunden" agensrollen i spørsmålet, signaliserer avsender at mottaker skal bruke "handen" som tematisk utgangspunkt i svaret. Det er altså disse kommunikative signalene mellom avsender og mottaker som 46

7 regulerer valget av temaet, mens hunden som grammatisk subjekt får sin rolletildeling som agens setningsinterat fra verbet bite. Men denne typen tema ar det vi la. kalk tekstsetningstema eller ytringstema. Tekstsetningstemaets hovedfunksjon i tekster er å fastlegge fordelingen av informasjon lugg letningwdcvomer. Vi trenger og,å enheter :om,tyrer informasjonsreduksjonsanalysen fra MItekst til tekstens indekseringsord. Vi er altså ute etter enheter som også organiserer og kategoriserer semantisk informasjon i sekvenser som helhet. Disse enhetene kaller van Dijk diskuntemaer. Diskurstemaet definerer van Dijk som en global tekststørrelse som hierarkisk organiserer den tematiske strukturen. Disse diskurstemaene representeres i form av logiske proposisjoner (predikatskalkyler) og kalles makrostrukturer hos van Dijk. Tekstsetningstemaer kontrasteres med reraaenheter i tekstsekvenser, noe ikke makrostrukturene gjør. Makrostrukturene angir tekstens hovedobjekt eller hovedidé, og tilsvarer det Brown et al kaller "topic entity" (Brown et al 1986:137). Det er tekstsetningstemaet som er analyseenheten for Pragskolens tekstlingvisler, blant andre Mathesius, Danes og Cervenka. Danes (1981:42) drøfter teksttemaet: betydning for analysen av tekstens oppbygning. Når det gjelder setningselementenes meddelelsesverdi er det remaet som spiller den relevante rollen ettersom den innfører ny informasjon. Når vi derimot ser på den tekstlige strukmreringssammenhengen, blir det temaet, med sin lave informasjonsverdi og sin lave kommunikative dynamikk, som kommer til å utføre en viktig struktureringsenhet. Ut fra dette standpunkt kan enhver tekst (og ethvert tekstavsnitt) betraktes som en temasekvens som kan konstateres gjennom såkalte komplettermgsspørsmål, Kompletteringsspørsmål påstås av DaneS å være et entydig kriterium for å bestemme tema og rema i en tekstseming. Et utsagns kompletteringsspørsmål gir remaet, mens resten blir tema. I setningen "Han fikk en bok av en kollega", med kompletterings- 47

8 spørsmålet "Hvem fikk han boken av 11 ", gir remaet "av en kollega". "Han fikk en bok" blir da temaet. DaneS fremholdet videre at en og samme (system)setning kan utfylles med mangs forskjellige kompletteringsspørsmål (som postbudeksempelet i G illustrerer). Dett: forklares som setningens skiftende "meddelelsesperspektiver", variabler som styres av kontekster og situasjoner. Det vil i praksis si at en og samme systemsetning representerer et (muligens) infinitt antall ytringer. Den tematiske strukturen i en tekst sees på som en tematisk sammenlenking med forbindelsesmuligheter mellom temaene. Den tematiske progresjon sees både i relasjon til tekstavsnitt og tekster i sin helhet. Hele komplekset kaller Danes temafølge (TF). DaneS stiller spørsmål om hvilke seleksjonskriterier man skal legge til grunn for temaer i en utsagnsfølge. Hvilke relasjoner forekommer mellom tekststykkets temaer, og i hvilken relasjon står disse temaene til det såkalte "hypertemaet" i tekststykket? (Pragskolens "hypertema" synes i praksis å overlappe med van Dijks "makrostruktur", men begrepene synes å være teoretisk forskjellig forankret). Dette er i grove trekk utgangspunktet for DaneS' analyse av teknisk og annen faglitteratur på tjekkisk. En setniiigs informasjoninnhold består av selve utsagnet pluss den mengden av konklusjoner en kan trekke av den og de foregående setningene. Et tema i en ny setning virker da som ert seleksjonsmekanisme. Tematisering vil da si å velge ut av en setning eller av den setningens konklusjonspotensial et bestemt element (eller flere) som da blir setningens kontaktsrelasjon til det foregående. Fra dette "gitte" elementet kan teksten ekspandere i ulike retninger avhengig av det budskap senderen vil formidle. (Fossestøl 1979:3S7f). Den tematiske progresjonen fremstilles da som en sekvens av (rema - {tema + rema) - (tema + rema) - (tema + rema)) etc. Det vil si at remaet i en tekstsetning blir repetert i form av tema i en ny tekstsetning. Resultatet blir en temafølgestruktur (TF - struktur).

9 Cerveiika (1981:50ff) angir to hovedtyper av slike TF-stnikturer (jf H og J). I H er et tema (T) i el etterfølgende utsagn forbundet med et rema (R) i et forutgående utsagn. Denne typen kalles TR. IJ er et tema i etterfølgende utsagn forbundet med et tema (T) i et foregående utsagn. Denne typen kalles TT. Ved TR realiseres tekstens koherens langs den syntagmatiske aksen (dvs sekvensielt i teksten): H 71- -Rl T3- Men tekster kan inneholde samme tematiske struktur som i H og likevel føles inkoherente: Jeg bor i Fana i Bergen. Bergen er Norges nest største by. Norge ligger i Skandinavia. Skandinavia ligger i Nordeuropa. Nordeuropa er m dei av Europa. Europa er en verdensdel, etc. Tekst I mangler et "poeng" og vi blir fristet til å spørre etter det, hvis ingen påfølgende setninger binder tematikken tilbake til første setning. Vi trenger altså en type global struktur som strekker seg lengre enn over to tekstsetninger. I tekster av typen TT, derimot, fyller utsagnenes remaer ingen koherensdannende 49

10 funksjon. Forbindelser etableres gjennom gjentakelser og repeterte tilknytninger til et felles utgangspunkt. Tekstens kommunikative dynamikk beveger seg fra ett tema {eller ett aspekt av et felles hypertema) til et annet tema. Tekstkoherensen sies da å være realisen hovedsakelig langs den paradigmatiske aksen, jf J: TT -R4 Et "hypertema" er i følge Danes en teraafølge med gjennomgående tema, eller et implisitt tema i en tekst som andre temaer kan avledes fra. I indekseringssammenheng synes det klart at T-enhetene, særlig i J er klare kandidater til emneindekseringsord. Et "hypertema" (i den grad det lar seg utkrystallisere) vil da eventuelt få støne vekt (f. eks. T1-T4 i J, hvor temaet er gjennomløpende, i motsetning til T1-T4 i H). Hypertema og makrostruktur kaa, som jeg sa, overlappe, men kan også være forskjellige. Isoleringsprosedyrene synes i alle fall å være ulike. Van Dijk går ut fra helheten og reduserer ved hjelp av reduksjonsregler, mens Danes' og Cervenka går direkte på sekvenser av setninger i tekster uten først å ta hensyn til helheten, den globale strukturen. Men utover komplettermgsprinsippet angir ikke Danes og Cervenka noen isoleringsprosedyrer for tematiske enheter. Van Dijk identifiserer diskurstemaer med det han kaller "makrostrukturer" som danner nivåer eller hierarkier. For å kunne isolere makrostrukturer må vi ifølge van Dijk foreta en Lnformasjonsrediiksjonsanalyse. Til dette formål etablerer van Dijk en rekke reduksjonsregler som alle bygger på implikasjon ("entailment").

11 Men hvis man som van Dijk tar utgangspunkt i helheten, bør man ha en idé om hva helheten er. Man kan stille seg spørsmålet ora hva en fullstendig beskrivelse av noe er. Som jeg sa med referanse til Greimas realiseres lekseraet aldri som helhet i en tekst, men gis bare en partiell realisering. Dette har sammenheng med det faktum at enhver tekst representerer et utvalg av den totale mengden mulig informasjon. Forfatteren foretar derfor et utvalg av totalmengden. Varlig tekst inneholder med andre ord bare de rakla som er pragmatisk relevante. Vi har altså å gjøre med partielle beskrivelser av objekter, fenomener og tilstander. Vår Mtekst eller utgangstekst (den teksten vi skal indeksere) er altså et tematisk utvalg av en totalitet, og maa antar at dsn partielle beskrivelsen er kompatibel med helheten, den "totale' beskrivelsen. Det er klart at avsender ønsker å informere, men han kan også formidle andre aspekter enn det informative. Språket er et komplekst samspill mellom distinktivitet og dnndans, dvs. informasjonsformidling og redundante understøttelsesmekanismer som har som funksjon å lette overføringen av informasjonen i kommunikasjonen. Jo mindre redundansen i kommunikasjonssituasjonen ei, desto større blir den kommunikative belastning for mottakeren, som jeg har vært inne på. Faktorer som koherens, temavalg og makrostrukturer har som en viktig funksjon å redusere den kommunikative belastningen. Ifølge van Dijk har makrostrukturene til oppgave i begrense mengden av mulige begreper, og fungerer som en global begrensning på leksikalske valg. En doktoravhandling om elementærpartikler i fysikken, for eksempel, vil neppe inneholde begreper som "kjærlighet", "Guri", og Ut fra vår kommunikative kompetanse (vår kunnskap om språket og verden) er vi i stand til å strukturere en tekst i et nettverk med temaenheter som har innbyrdes relasjoner. Vi tolker inn temaene i semantiske felt som overensstemmer med vårt 51

12 kunnskapsbilde. Makrostrukturer og reduksjonsregler Makrostrukturer kan formuleres språklig som proposisjoner eller påstander i setningsform i naturlig språk. Hvis en proposisjon er sammensatt av flere proposisjoner, gjelder også kriteriet om at de må være implisert av tekstsekvensen som helhet. På denne måten får man frem deltemaer {"subtopics" eller "atomic topics") som danner implikasjonene hierarkier. Det overordnede temaet i en tekst er da den proposisjonen som ikke er implisert av noen andre i teksten. Det overordnede temaet er tekstens mest globale makrostruktur. Det er svært mange interessante spørsmål man kan stille i forbindelse med denne teorien, men vi har ikke tid til å gå inn på dem er, I det følgende skal vi kort beskrive van Dijks reduksjonsregler, dvs hans makroregler. Makroreglene Hovedpoenget med van Dijks makroregler er å genere resymeer fra utgangstekster. For å kunne gjøre dette må utgangsteksten først omformes til en underliggende proporsjonal form, dvs en påstandsform hvor det denotative innholdet er bibeholdt, mens ekspressivt og sosialt innhold er "silt vekk". Påstandene i denne underliggende formen kalles mikroproposisjoner. De proposisjonene som fremkommer etter at reduksjonsreglene har virket, kalles makroproposisjoner. Makroproposisjonene danner resyméets underliggende form: 52 " i; mmw

13 Utgangsiekst > reduksjonsreglerresymé mikrpproposisjoner -> makroproposisjoner mikroproposisjoner og gir makroproposisjoner, vil reglenes utdata ta form av resymeer. Generelt tan reglene beskrives som reduktive, fordi de reduserer informasjonsinnhold i tekster. En av reglene har konstruktivistiske egenskaper, fordi den konstruerer ny informasjon. Alle reglene er organisatoriske, fordi de kombinerer mikropropo sls joner il makroproposisjoner. Det er fire makroregler (jf van Dijk 1980:820: DELETION, GENERALIZATION, CONSTRUCTION og ZERO. )ELETION stryker alle de proposisjonene i tekstbasen som ikke er relevante for tolkningen av andre proposisjoner i diskursen, og som ikke denoterer saksforhold som kan subsumeres som normale egenskaper av et mer globalt saksforhold som er denotert av tekstens makroproposisjon. DELETION stryker altså all informasjon som ikke er nødvendig for å forstå hovedideen i en teksts budskap. Som eksempel kan vi ta følgende: Jon kunne ikke komme på møtet. Han var syk. Møtet måtte utsettes. Gitt en passende kontekst vil følgende implikasjonsforhold være gjeldende: I L er 2 implisert av 1, og kan strykes ved DELETION. Videre er 1 implisert av 3 og kan strykes. Ved GENERALIZATION er det ikke snakk om stryking av globalt irrelevante 53

14 proposisjoner, men abstraksjon fra semantiske detaljer i de respektive setningene ved å konstruere en proposisjon som konseptuell sett er mer generell. De respektive individuelle deltakerne (på lokalt nivå) kan grupperes, mens predikatet i de respektive proposisjonene subsumeres under en fellesnevner som denoterer "the superset" av den egenskapen eller relasjonen som denoteres. Et eksempel er M: 1 Per spiller fotball, Kari hopper tau o% Lars blåser i fløyte. 2 GENERALIZATION: De leker. CONSTRUCTION er mer kontroversiell. Den bygger blant annet på Roger Schanks rammebegrep og Hilary Putnams stereotypibegrep. I denne regelen syntetiseres mikroproposisjonene ved å erstatte dem, som en sammenbundet sekvens, av en proposisjon som denoterer normale komponenter, betingelser eller konsekvenser, som i eksempel N; N Jon var syk. Han ringle etter lege. Jeg reiste til New York. I sekvens 1. i N (Jon var syk. Han ringte etter lege.) definerer sekvensen av proposisjoner makroproposisjonen som helhet. Makroproposisjonen denoterer en mer eller mindre stereotypisk sekvens av hendelser i en episode hvor det er konvensjonelt kjent hvilke egenskaper og saksforhold som vanligvis assosieres med den. Ved CONSTRUCTION kan lokale proposisjoner være relevant for tolkningen av en annen proposisjon i teksten. Man kan for eksempel konstruere proposisjonen (2. i M) "Jeg reiste med fly til New York" som en makroproposisjon som globalt representerer en kompleks handling hvor alle typer detaljer er involvert. For eksempel det å reise til 54

15 flyplassen og sjekke inn, få bagasjen sikkerhetssjekket, etc. Noen av detaljene (for eksempel det å få et ombordstigningskort) hm være relevant for det faktum at ombordstigmngskortet leveres til en luftfartsoffiset senere i sekvensen. Det samme kan for eksempel gjelde for bagasjeetikett. Slike proposisjoner kan være sekvensiell relevante men ikke på et mer globalt nivå med mindre proposisjonen bestemmer tolkningen av senere proposisjoner som selv kan ære identiske med en makroproposisjon. Den globale proposisjonen kan bare konstrueres på grunnlag av konvensjonelt kjente aspekter ved den globale hendelsen. Det vil si på basis av proposisjoner som opptrer i en limnskapsramme. Tekstuelle proposisjoner som ikke er konvensjonelt kjent (for eksempel det å møte en bekjent på flyplassen) vil ikke kunne håndteres av denne regelen. I så fall er slike proposisjoner enten makroproposisjoner (ved at de ikke reduseres av CON- STRUCTION eller GENERALIZATION) eller de er detaljer ved en flyreise, og strykes av DELETION slier GENERALIZATION. Det er imidlertid viktig å presisere at det som denoterer normals betingelser, komponenter eller konsekvenser av fenomener, kan være annerledes i et spesielt fagområde enn i allmennspråket. Settet av stereotyper innen et fagområde må derfor identifiseres og presiseres hvis man skal kunne anvende regelen på tekster fra dette området Van Dijk har ikke gitt noen eksplisitt formulering av ZERO-regelen, men påpeker at vi trenger en regel som sikrer at visse mikroproposisjoner forblir intakte på makronivå. ZERO-regelen tar en mikrcproposisjon som inndata, og gir samme proposisjon som utdata på makronivå (som for eksempel ved tematiske proposisjoner). Disse reduksjonsreglene tar oss altså fra fulltekst til resymé. Hvordan den videre veien fra resymeer til deskriptorer skal finnes er fremdeles et vanskelig spørsmål. Vi lar da 55

16 et sprang fra sannhetsbetinget innhold lil uttrykk som refererer til enheter i verden, referenter. 3 Konklusjon Denne rundturen hai tatt oss fra termnivå til tekstnivå ved hjelp av definisjoner og forklaringer. Det aktualiserte økonomiaspektet i informasjonsteorien. Populariseringsaspektet ble (att frem som et godt eksempel på formidling mellom nivåene. I den andre delen har vi prøvd å gå motsatt vei, fra tekst til term. Denne veien er det vanskeligere å gå, blant annet fordi utgangspunktet, helheten er mye mer komplisert og vanskeligere å definere/avgrense. Verken tema-rema-distribusjon på ytringsinternt nivå eller makrostrukturen reduksjonsanalyse er tilstrekkelige til å vise forholdene mellom de to nivåene. Litteratur Andersen, 0. (1989). Fagspråk som forskningsdisiplin (1. del) Bergenholtz, H & Molly, H. (red.) Hermes 3. Tidsskrift for Sprogforskning. Det Erhvervssproglige Fakultet. Handelstiøjskolen i Århus. Andersen, 0. (1990). Fagspråk som forskningsdisiplin (2. de!) Bergenholtz, H. & Molly, H. (red.), Hermes 4. Tidsskrift for Sprogforskning. Det Erhvervssproglige Fakultet. Handelshøjskolen i Århus, de Beaugrande, R.& Dressier, W. (1992). Introduction to Text Linguistics. Singapore: Longman. Brown, G. & Yule, G. (1986). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. DaneS, F. (1981). Om en lingvistisk analys av textens struktur. de Kaminsky, J.& Låven, G. (red.) Textkdherens. Nya riktninger i studiet av textens struktur. Universitetet i Uppsala: Uppsala. Dyvik, H.J.J. (1981). Om definisjonen av "tema" i tema/remaanalysen. Egenproduksjon. S. Nordisk institutt. Universitetet i Bergen. Firbas, J. (!964). On defining the Theme in Functional Sentence Analysis. Travaux de linguistique de Prague. I. Prague. Fossestøl, B. (1980). Tekst og Tekststruktur. Veier og Mål i tekstlingvistikken. Osio: Universitetsforlaget. Grice, P. (1975). Logic and Conversation. Cole, P & Morgan, J.L. (red.) Syntax and Semantics. New York: Academic Press. Greimas, A.J. (1981). Aktanter, aktører och figurer, de Kaminsky, J.& Låven, G. 56

17 (red.) Textkoherens. Nya riklnmger i studiet av lextens struktur. Universitetet i Uppsala: Uppsala. Hymes, D. (197II. On Communicative competence. Philadelphia: University of Pennsylvania Johnson-Laird, P. N. (1987). Mental Models. Cambridge: Cambridge University Press Knudsen, T og A. Sommerfelt (1957). Principles of Unilingud Dictionary Definitions. Reports for the Eight International Congress of Linguistics Oslo: Oslo University Press. Kuhn, Th. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago g. F.H. (1980). Inhakserschtiessung. Laisiepen, K, Lutterbeck E.& Meyer-Uhlenried K-H. (red.). Grundlagen der pmktischen Information und Dohimentation. Miinchen DGD- Schriftenreihe. Band 1: K.G.Saur Verlag. in, Chr. (1985). Definition och forklaring. Nordisk Terminologikursus. IL Skodsborg. Manuskript. Lyons, J. (1977). Semantics. I og II. Cambridge: Cambridge University Press. Martinet, A. (1955). Economie de Changements phonetiques. Bern: Francke. Picht, H. & Draskau, J. (1985). Terminology. An Introduction. Guildford: University of Suirey tzack, Chr. (1977). Substantrvsjuka - ett friskhetstecken? Lundasiudier i nordisk språkvetenskap. D 12. Lund, Lund Roald, J. (1985). termen - et faglig begreps uttrykksside. Nordisk Terminologikursus. II Skodsborg. Manuskript. Roald, J. (1986). Om begrepet fagspråk. Romansk fra \est. Skriftsserie. Romansk institutt. Universitetet i Bergen. Sparck Jones, K & Kay, M. <red.)(1973): Linguistics and Information Science. New York: Academic Press. Tauli, V. (1968). Introduction to a Theory of Language Planning, i: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. Universitetet i Uppsala. 'iister, E. (1971). Begriffs- und Themakiassifikationen. Unterschiede in ihrem Wesen und in ihrer Anwendung. Nachrichlm fur Dokumentaiion. 1. Frankfurt*!. 57

Argumentstruktur og nominal! se ring

Argumentstruktur og nominal! se ring Øivin Andersen Argumentstruktur og nominal! se ring In this article the main focus is on theoretical and representational issues connected to argument structure in nominalizations. Therelevanceof argument

Detaljer

ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER. Øivin Andersen Universitetet i Bergen

ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER. Øivin Andersen Universitetet i Bergen 12 ANALYSE AV KOMPLEKSE NOMINALISERTE TERMER Øivin Andersen Universitetet i Bergen Abstract Terms may be complex on several levels of analysis. On the expression side complexity may be measured in terms

Detaljer

Bortfall av obligatoriske seg-refleksiver

Bortfall av obligatoriske seg-refleksiver Anne Mette Sunde Bortfall av obligatoriske seg-refleksiver En studie av mønsterlån fra engelsk til norsk Masteroppgave i nordisk språkvitenskap, mai 2013 Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

Kathrine F. Finnøy. «Man kan ikke se gjennom fingrene uten UV-stråling»

Kathrine F. Finnøy. «Man kan ikke se gjennom fingrene uten UV-stråling» Kathrine F. Finnøy «Man kan ikke se gjennom fingrene uten UV-stråling» En kvantitativ forskningsstudie av idiomforståelsen hos ungdommer med norsk som morsmål Masteravhandling i nordisk språkvitenskap

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

EUREKA Digital 2-2006

EUREKA Digital 2-2006 EUREKA Digital 2-2006 Marianne Aars Høgskolen i Tromsø Fysioterapiutdanningen Utvikling av fysioterapeutisk praksis gjennom forskning: En analyse av to ulike studier innenfor en kvalitativ samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Kundekommunikasjon som konkurranseparameter

Kundekommunikasjon som konkurranseparameter NFT 2/2005 Kundekommunikasjon som konkurranseparameter av Lene Charlott Albæk Lene Charlott Albæk lene_charlott_albaek@aon.no Å kapre markedsandeler er ikke først og fremst et spørsmål om å stadig skaffe

Detaljer

Brevmaler som kommunikasjonsarena

Brevmaler som kommunikasjonsarena Merethe Thomassen Brevmaler som kommunikasjonsarena - en studie av relasjonsskapingen mellom Lindorff og debitor. Masteroppgave i språklig kommunikasjon Trondheim, juli 2011 Norges teknisk-naturvitenskaplige

Detaljer

Kommunikasjon ved afasi

Kommunikasjon ved afasi Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Kommunikasjon ved afasi et samarbeid mellom samtaledeltakerne En kasusstudie Kristina Johansen Masteroppgave

Detaljer

Frosken, hvor er du? syntaktisk kompleksitet i skriftlige fortellinger av estiske innlærere av norsk som fremmedspråk.

Frosken, hvor er du? syntaktisk kompleksitet i skriftlige fortellinger av estiske innlærere av norsk som fremmedspråk. Universitetet i Tartu Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi Avdeling for skandinavistikk Norsk språk og litteratur Frosken, hvor er du? syntaktisk kompleksitet i skriftlige fortellinger av

Detaljer

Å by barnet opp til dans

Å by barnet opp til dans FAGFELLEVURDERT Jan G. Mossige Ernst Ottem Å by barnet opp til dans Kartlegging av språkutvikling, kommunikativ engasjerbarhet og fysisk aktivitet hos barn mellom 13 og 46 måneder SPRÅK, EMOSJONER OG INTERAKSJONER

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

NorNa - tool som et hybridsystem

NorNa - tool som et hybridsystem NorNa - tool som et hybridsystem I. Innledning Denne artikkelen er en gjennomgang av to grunnleggende aktivitetsområder som ligger til grunn for etableringen av en dokumentasjons basert terminologisk database

Detaljer

Intonasjon som tekstbinding

Intonasjon som tekstbinding Intonasjon som tekstbinding Av Jan K. Hognestad Artikkelen har sitt utgangspunkt i et lite påaktet fenomen i norsk talespråk, nemlig intonasjonelle bidrag til makrostruktur i taletekst. Internasjonale

Detaljer

Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn

Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn HVORDAN ETABLERE VITENSKAPELIG KUNNSKAP OM SAMFUNNET? Innsamling, fortolkning og analyse av kvalitative data ved hjelp av Sensitizing Concepts Jens Petter Madsbu Hvordan skal vi kunne si noe allment om

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

DET ER IKKE LETT. En undersøkelse av negasjon i mellomspråkstekster av polske og nederlandske innlærere. Anniken Hauge Monsen

DET ER IKKE LETT. En undersøkelse av negasjon i mellomspråkstekster av polske og nederlandske innlærere. Anniken Hauge Monsen DET ER IKKE LETT En undersøkelse av negasjon i mellomspråkstekster av polske og nederlandske innlærere Anniken Hauge Monsen Veiledere Magnhild Vollan Elin Gunleifsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd

Detaljer

Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Masteroppgave i matematikkdidaktikk Masteroppgave i matematikkdidaktikk En matematikklærers bruk av medierende redskaper i undervisning av lengde, areal og volum Svanhild Breive Veileder Martin Carlsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd

Detaljer

Afasi og kommunikasjon

Afasi og kommunikasjon Afasi og kommunikasjon En kvalitativ studie om hvordan kommunikasjonen er påvirket hos ektepar som følge av afasien, og hvilke kommunikasjonsstrategier som blir tatt i bruk. Maren Skisland Masteroppgave

Detaljer

Jeg liker å treffe folk i café. Man må nyter de fine tingene på verden!

Jeg liker å treffe folk i café. Man må nyter de fine tingene på verden! Jeg liker å treffe folk i café. Man må nyter de fine tingene på verden! Preposisjoner og morsmålstransfer en korpusbasert studie med i og på i fokus Jenny Malcher Masteroppgave ved Institutt for lingvistiske

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer

AU PAIR ORDNINGEN I SØKELYSET

AU PAIR ORDNINGEN I SØKELYSET AU PAIR ORDNINGEN I SØKELYSET Masteravhandling i Rettssosiologi om au pair ordningen i Norge Av Marte Bertelsen Vår 2007 Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet Universitetet i Oslo

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

Visuell retorikk hos ideelle hjelpeorganisasjoner på internett

Visuell retorikk hos ideelle hjelpeorganisasjoner på internett Visuell retorikk hos ideelle hjelpeorganisasjoner på internett David Skauen Veileder Martin Engebretsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap Handelshøgskolen Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap En casestudie av en universitetsbedrift i oppstartsfasen Linn Hammervold Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked Mai 2014 FORORD Denne

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer