2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon"

Transkript

1 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene innenfor fagområdet kjenne til og kunne bruke en systematisk arbeidsmåte for kvalitetsstyring kjenne til hvordan du kan dokumentere kvalitet

2 Hva er kvalitet? Sikring og styring av kvalitet er blitt et eget fagområde med sitt eget fagspråk. For større bedrifter er det i dag like naturlig å ansette en kvalitetssjef som det er å ansette en produksjonssjef eller personalsjef. Men hva mener vi egentlig med kvalitet? Har en Mercedes bedre kvalitet enn en Fiat? Er kvalitetssikring like viktig i alle bransjer og i alle slags virksomheter? Vi forstår nok at konkurranseutsatte industribedrifter må satse på kvalitet for å overleve, men er kvalitetsstyring like viktig for skoler og sykehus? Det er viktig å ha en felles oppfatning av hva vi mener med kvalitet. For å oppnå en slik felles forståelse er det laget internasjonale standarder. For teknisk tegning finnes det for eksempel standarder som gjør at både en svenske og en kineser kan lese de samme tegningene og kommunisere med hverandre om dem. På samme måte finnes det nå også internasjonale standarder for kvalitetssikring. Den internasjonale standarden for kvalitet er samlet i «Systemer for kvalitetsstyring. NS-EN ISO 9000-serien». I standarden NS-EN ISO 9000: 2005 (2. utgave, februar 2006) punkt 3.11 er kvalitet definert som «i hvilken grad en samling iboende egenskaper (3.5.1) oppfyller krav (3.1.2)». Begrepene egenskaper og krav er i samme standard definert som følger: Egenskaper (3.5.1): «særpreg som gjør det mulig å skjelne». Egenskapene kan være iboende eller tildelte, kvalitative eller kvantitative, og de kan ha forskjellige former, for eksempel fysiske, sensoriske, atferdsmessige, tidsmessige, ergonomiske og funksjonelle. Krav (3.1.2): «behov eller forventninger som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk» En mer vanlig måte å definere kvalitet på i virksomheter er «i samsvar med spesifiserte krav». For å levere kvalitet må vi altså tilfredsstille kundens forventninger og krav. Vi kan også si at kvalitet er: Rett produkt levert til rett tid i rett mengde og til rett pris. Det er lett å tenke seg kundens reaksjoner dersom bedriften ikke leverer kvalitet KVALITETSSTYRING

3 Vi har mange eksempler på ikke-kvalitet: mangler eller feil ved produktet en handverker som har gjort en dårlig jobb et hus som ikke er levert etter tegninger og beskrivelser toget som er forsinket eller ikke går i det hele tatt feilleveranser ledere som feilinformerer eller ikke holder ord Følgene av kvalitetssvikt kan være mange. Reklamasjoner, nytt arbeid og erstatninger koster mye. Leverer ikke bedriften god kvalitet, kan det også bety at den får dårlig rykte og taper salg, med de konsekvenser for bedrift og ansatte som det kan få. Du vil i dette kapitlet i tillegg til hovedbegrepet kvalitet også møte begrepene kvalitetsstyring og kvalitetssikring. Vi skal se nærmere på disse begrepene, men først skal vi forklare forskjellen på to hovedtyper kvalitet. Ulike typer kvalitet Vi skiller ofte mellom to former for kvalitet: produktkvalitet og prosesskvalitet. Det er vesentlig å fokusere både på produkt- og prosesskvalitet. Forbedrer vi begge typer kvalitet, oppnår vi nemlig det beste resultatet. Kvalitetsstandarden ISO 9000 definerer en prosess som «en samling beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer tilført grunnlag til resultater (produkter)». Produksjonsprosessen kan vi si er de aktivitetene vi gjør for å omforme råvarene til ferdig produkt. PRODUKTKVALITET Med produktkvalitet tenker vi på de egenskaper sluttproduktet har, for eksempel at produktet er laget i samsvar med beskrivelser og tegninger eller innenfor gitte toleransegrenser. Produktkvalitet er den typen kvalitet som vi oftest snakker om til daglig. Vi kan også si at produktkvalitet uttrykker rett levert produkt. PROSESSKVALITET Med prosesskvalitet mener vi at arbeidet er riktig utført (feilfritt utført). Denne delen av kvalitetsbegrepet fokuserer på prosessene, eller på hvor godt utført arbeidet er. KVALITETSSTYRING 2 25

4 PRODUKTKVALITET: Levering etter kundens krav (spesifikasjoner) Dersom vi forbedrer produktkvaliteten: øker vi kundenes tilfredshet øker vi salgsinntektene bedrer vi bedriftens rykte bedrer vi konkurranseevnen vår PROSESSKVALITET: Godt utført arbeid Dersom vi forbedrer prosesskvaliteten: reduserer vi vrakproduksjon og feil reduserer vi om-igjen-arbeid og kontroll øker vi produksjonen reduserer vi antallet mindre feil og styrker de ansattes egenkontroll/styring Når vi fokuserer på prosesskvalitet, kommer det tydelig fram at bedriftens evne til å levere kvalitet avhenger av hvordan arbeidet på bedriften er tilrettelagt, organisert og ledet, men også at kvalitet i stor grad avhenger av hver enkelt medarbeiders egen arbeidsutførelse. Vi kan altså si at dersom vi leverer produktkvalitet hver gang, øker inntektene, kunden blir fornøyd, hun kjøper av oss igjen og anbefaler oss kanskje til andre. Leverer alle ansatte prosesskvalitet, gjør vi mindre feil, noe som fører til reduserte kostnader. Reduserte kostnader bedrer på sin side det økonomiske resultatet for virksomheten. Kvalitetssikring Når vi arbeider med kvalitet, bruker vi ofte disse to begrepene: Kvalitetssikring: alt vi gjør for at kunden skal få det som er avtalt og forventet Kvalitetsstyring: det vi gjør av planlegging og organisering. For eksempel lager vi rutiner og prosedyrer, og vi gjennomfører og kontrollerer arbeidet og produktet før levering Et kvalitetssikringssystem skal beskrive de prosesser og prosedyrer som sikrer og dokumenterer kvaliteten. Ved å beskrive de kvalitetssikringsprosedyrene vi følger, vil kundene få tillit til bedriftens leveringsdyktighet på forhånd KVALITETSSTYRING

5 Bedrifter som kan dokumentere at de har et godt kvalitetssikringssystem, kan bli sertifisert etter ISO 9000-serien. Alle typer virksomheter kan bli sertifisert. Industribedrifter, bilverksteder, entreprenører, skoler og sykehus kan alle bli kvalitetssertifisert dersom de ønsker det og arbeider for å oppfylle kravene som stilles til det. Selv om myndighetene ikke stiller krav om et ISO-sertifikat, velger mange virksomheter likevel sertifisering fordi de mener at det er lønnsomt å ha et godt kvalitetssikringssystem. Mange mener det er to hovedårsaker til at kvalitetssikring er lønnsomt. For det første sparer bedriften ofte penger i produksjon ved å innføre bedre rutiner. For det andre øker sannsynligvis salget dersom bedriften satser på kvalitetsstyring og dermed øker sin leveringspålitelighet. Å ha et kvalitetssertifikat kan dessuten være en fordel i markedsføringen. I enkelte bransjer finnes det lover og forskrifter som stiller krav til en form for kvalitetssikring. Et eksempel er plan- og bygningsloven, som krever at entreprenører skal ha et kvalitetssikringssystem. Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) krever også at fagskoler, høgskoler og universitet skal ha et kvalitetssystem for å få godkjent sine utdanninger. Et kvalitetssystem beskrives gjerne i en kvalitetshåndbok. Den består av tre hoveddeler: DEL I Systembeskrivelse som viser hvordan virksomhetens kvalitetssikringssystem er bygd opp, og hvilke deler av virksomheten systemet omfatter Kvalitetspolitikk som viser hvordan ledelsen og ansatte forplikter seg til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring for å nå virksomhetens kvalitetsmål Kvalitetsmål Revisjonsplan som viser hvordan og når virksomheten skal kontrollere at kvalitetssystemet fungerer DEL II Prosedyrer og prosessbeskrivelser som beskriver hvordan bedriften skal utføre arbeidet sitt Målinger og registreringer som virksomheten bruker for å dokumentere oppnådd kvalitet eller avvik fra kvalitetsmålene DEL III Lover og forskrifter KVALITETSSTYRING 2 27

6 Den internasjonale standarden for kvalitetsstyring krever at bedriften skal ha skriftlige prosedyrer for å bli sertifisert. Standarden krever også at bedriften må dokumentere (dvs. «bevise») at prosedyrene blir brukt og fulgt. Bevis får bedriften blant annet når den registrerer avvik. Kvalitetssikring er det vi omtaler som et prosedyreorientert system: Vi må ha skriftlige prosedyrer som beskriver hva og hvordan vi skal gjøre arbeidet. Når vi har utført arbeidet etter prosedyren, må vi kontrollere at resultatet er som forventet. Dersom resultatet ikke er som forventet, registrerer vi avviket og foretar eventuelt en avviksbehandling. Fortsetter vi utførelsen etter samme prosedyre og det gjentatte ganger viser seg at resultatet ikke blir som forventet, må vi planlegge på nytt og lage en ny prosedyre. Arbeidsformen ovenfor beskriver en systematisk arbeidsmåte som dokumenterer at vi gjør som planlagt. Ledelseshjulet PDCA Planlegging og gjennomføring av kvalitetsarbeid setter selve arbeidsprosessene våre i fokus. Det finnes ulike metoder og verktøy som kan hjelpe oss i dette arbeidet. Ledelseshjulet, også kalt PDCA, er mye brukt. Ledelseshjulet PDCA ble opprinnelig utviklet i 1930-årene. Det ble hentet fram igjen i 1950-årene av den berømte «Quality Management»-autoriteten W. Edwards Deming ( ), og er derfor kjent av mange som «Deming Wheel». Når du skal analysere bedriftens arbeidsprosesser for å finne områder der du kan forbedre kvaliteten, bør du arbeide systematisk. Ledelseshjulet PDCA er en sjekkliste over de fire stadier som du må gå gjennom for å komme fra problemfasen til «problemet løst» KVALITETSSTYRING

7 De fire stadiene heter på engelsk «plan», «do», «check», «act» (PDCA), eller planlegg, utfør, vurder, iverksett (PUVI). P PLANLEGG D UTFØR A IVERKSETT C VURDER Figur 2.1 Ledelseshjul basert på Demings PDCA-sirkel På hvert stadium av arbeidet i ledelseshjulet utfører vi bestemte arbeidsoppgaver: 1 PLAN Planlegg 2 DO Utfør 3 CHECK Vurder 4 ACT Iverksett 1 Bestem mål og delmål. 2 Bestem metoder og prosedyrer for å nå målene. 3 Gi informasjon og opplæring til de ansatte. 4 Gjennomfør etter plan og i samsvar med prosedyrer. 5 Sjekk og vurder gjennomføringen. Er resultatet tilfredsstillende? 6 Er du fornøyd med situasjonen? 7 Iverksett nye tiltak. Er det behov for nye prosedyrer? I fase 1 av arbeidet bestemmer bedriften seg for å utføre en oppgave på en bestemt måte. I fase 2 utføres oppgaven(e) som planlagt. I fase 3 sjekker vi produktkvaliteten. Er produktet innenfor toleransegrensene? I denne fasen sjekker vi også prosesskvaliteten og spør: Har vi gjort arbeidet som planlagt? Dette er kvalitetssikring i praksis. KVALITETSSTYRING 2 29

8 Dersom vi oppdager et avvik når vi arbeider oss gjennom denne prosessen, kan det resultere i en avviksbehandling som for eksempel å sortere i B-vare, vrake et produkt eller måtte gjøre arbeidet på nytt. Dersom samme feil forekommer ofte, vil det sannsynligvis være lønnsomt å starte planleggingen på nytt og prøve med et nytt tiltak, for eksempel å lage en ny prosedyre (fase 4). Bruk av ledelseshjulet vil på denne måten føre til en kontinuerlig forbedringsprosess. Den internasjonale standarden for kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9000-serien) bygger på prinsippene i ledelseshjulet. Kvalitetsstandarden er ikke bare en standard for kvalitetssikring, men også en standard som skal sikre kontinuerlig forbedring. Ledelseshjulet kan brukes til å utvikle og forbedre alle typer prosesser. Metoden er nok den mest anbefalte og mest brukte arbeidsmetoden for gjennomføring av kvalitetsarbeid i dag. Før vi går videre, skal vi kort kommentere hva vi legger i begrepene prosedyrer og prosesser. Produksjonsprosessen består av en rekke delprosesser eller delaktiviteter. Det er ulike typer prosesser, ikke bare direkte arbeidsprosesser, men også prosesser som kommunikasjons- og beslutningsprosesser. Siden hver prosess består av en rekke arbeidsoppgaver (aktiviteter), vil prosessen derfor inneholde flere prosedyrer. Hva er formålet med prosedyrer? En prosedyre kan sammenlignes med en oppskrift. Enkelt sagt viser en prosedyre: hva som skal gjøres hvordan det skal gjøres hvem som skal gjøre det når det skal gjøres 30 2 KVALITETSSTYRING

9 Antall porsjoner: 9 Tilberedningstid: 30 min Vafler Ingredienser: 2 egg 2 ss sukker 3 1/2 dl hvetemel 1/2 ts bakepulver 1/2 ts salt 5 dl melk, søt eller sur 3 4 ss smeltet smør 1/2 ts kardemomme Tilberedning: Visp egg og sukker godt sammen. Bland alt det tørre, hell i eggeblandingen, melken (litt om gangen) og smeltet margarin. Du skal ha en glatt røre uten klumper. La røra svelle i omtrent en halv time. Hensikten med vaffeloppskriften er innlysende: Vi ønsker de samme gode vaflene hver gang. Vi ønsker ingen svidde vafler (vrakproduksjon). Vi ønsker tilfredse og fornøyde vaffelspisere. Sett på vaffeljernet og la det bli varmt. Stek vaflene lysebrune, det tar et par minutter å steke hver plate. Hensikten med prosedyrene er med andre ord å lage ensartete arbeidsmetoder som alle skal følge. Vi kan gjerne si det slik at prosedyrene skal vise beste praksis og sikre rett utført arbeid hver gang. Gode prosedyrer bedrer kvaliteten på arbeidet og vil derfor redusere kostnadene våre. Prosedyrene må være brukervennlige så enkle som mulig lettleste lette å kontrollere lette å følge KVALITETSSTYRING 2 31

10

11 I mange tilfeller kan bilder eller illustrasjoner være gode påminnelser om å følge prosedyrene. Et bilde av en hjelm er nok til å uttrykke: «Her kreves det hjelm.» Bedrifter kan oppnå mange fordeler ved å lage gode prosedyrer og arbeidsbeskrivelser. Det er beste praksis som beskrives, og hvis alle følger prosedyrene, blir det sannsynlig færre feil og mindre arbeid som må gjøres om igjen. En annen fordel ved å ha klare prosedyrer er at nytilsatte og vikarer lettere vil kunne tilpasse seg standardpraksis, samme arbeidsmåte som de fast ansatte, og dermed blir opplæringskostnadene redusert. At prosedyrene tydelig omfatter ansvar og frister, sikrer også at ting blir gjort til rett tid og på rett måte. Det betyr klare ansvarsforhold, og det er ofte positivt for arbeidsmiljøet og for effektiviteten. Det finnes også innvendinger mot strenge arbeidsprosedyrer. Noen mener at innføring av slike ensartete arbeidsmetoder dreper kreativiteten og er lite motiverende for de ansatte. Et grunnprinsipp i moderne ledelse er jo medvirkning og ansvar for eget arbeid. Det vil si at de som utfører jobben, selv kontrollerer og kommer med forslag til å forbedre den. Ansatte bør derfor oppfordres til å komme med egne forslag til forbedring av prosedyrene. Innføring av et kvalitetssystem koster dessuten både tid og penger. Opplæring og motivasjon av ansatte vil trolig være en suksessfaktor for å lykkes med kvalitetssatsingen. At alle har en positiv holdning til kvalitet, betyr mye for en vellykket innføring av et kvalitetssikringssystem. Prosedyrens innhold I dette avsnittet skal vi se nærmere på hva en prosedyre kan inneholde, og hvordan den kan bygges opp. Figur 2.2a på neste side viser et vanlig oppsett. Før den trinnvise beskrivelsen av utførelsen er det noen overskrifter og hovedpunkter som er felles for alle prosedyrer (se tabell s. 35). Vi skal se nærmere på dem her. Kalibrering av apparater, verktøy og måleutstyr er viktig og nødvendig for at vi skal kunne levere kvalitet hver gang. I produksjonen ville det bli mye vrakproduksjon hvis vi ikke kalibrerte. Det er også KVALITETSSTYRING 2 33

12 godt å vite at på legekontorer og sykehus er kalibrering av blodtrykksmålere og annet utstyr en høyt prioritert oppgave. Prosedyrene våre skal altså dokumentere at vi virkelig gjør det vi har planlagt å gjøre. Dokumentasjonen av at arbeidet er gjort, fullfører vi ved å signere på prosedyreskjemaet, ved bruk av sjekklister eller ved avviksregistrering. Ansatte blir oppfordret til å melde avvik. Mange bedrifter har en liten blokk med ferdigtrykte skjemaer der ansatte kan melde fra om avvik. Blokken i eksemplet øverst på neste side er så liten at den kan puttes i lomma. Legg merke til at her er det flere typer registreringer som blir gjort ikke bare avvik, men også forslag til forbedringer. Figur 2.2 a Eksempel på en prosedyre PROSEDYRE FOR KALIBRERING AV ALKOHOLANALYSATOR Godkjent av: Dato/sign.: Prosedyrenr.: Formål og omfang: Prosedyren skal sikre at alkoholanalysatoren blir kalibrert på riktig måte for at den skal måle riktig. Målgruppe: Labingeniør og vikar for labingeniør Beskrivelse: Utfør prosedyren hvert halvår, i mars og september. NB: Alle prosenter viser volumprosent. Trinn: 1 Ta fram analysatoren. 2 Kopl opp analysatoren etter manualens pkt side 4. 3 Sjekk nullpunkt og juster skruen merket Zero til displayet viser 0,00 % +/ 0,01 %. 4 Sett målesonden inn i den sporbare målestandarden med 0,5000 % etanol. 5 Juster skruen merket span til displayet viser 0,50 % +/ 0,01 %. 6 Sjekk nullpunkt på nytt i pkt Sjekk span som i pkt Utfør pkt. 6 og 7 til du har resultat innenfor gitte krav. 9 Før inn i loggboka for analysatoren at det er utført kalibrering (husk dato) KVALITETSSTYRING

13 BEDRIFTEN AS RAPPORT OM UØNSKET HENDING Arbeidsområde: Dato/kl.: Skift: Farlig forhold q Skade med fravær Skade uten fravær q Miljøhending Materiell skade q Prosessavvik Reklamasjon q Annet q Tilløp Hendingsforløp/årsak: Forslag til forbedring: Er påbudt verneutstyr brukt? q Ja q Nei Strakstiltak: Verneombud: Gjennomført forbedring: Behandles av: Gjennomført dato/sign.: Tilbakemelding gitt innsender dato/sign.: Figur 2.2 b Eksempel på blokk for melding av avvik INNLEDENDE HOVEDPUNKTER I EN PROSEDYRE Overskrifter/hovedpunkter Navn/nummer på prosedyren: Godkjent av: Dato/sign.: Formål og omfang: Målgruppe: Beskrivelse: Arbeidsoppgave Forklaringer og kommentarer Det skal være lett å finne fram til prosedyren, også ved elektronisk lagring. Viser ansvarlig person Viser siste versjon (viktig!) Begynner ofte med: «Prosedyren skal sikre at» I dette tilfellet understrekes det at apparatet må kalibreres på riktig måte for at det skal måle riktig. Kalibrering er jo i seg selv kvalitetssikring. Her understrekes viktigheten av riktig kalibrering for den som skal gjennomføre kalibreringen. Primært den eller de personer som skal utføre prosedyren Her blir det først nevnt når kalibreringene skal finne sted. To svært viktige ting må komme fram i prosedyrene: Det første er når ting skal gjøres, og det andre er hvem som har ansvar for å gjøre det. (I dag er det mange bedrifter som bruker årshjul i kvalitetsplanleggingen. I årshjul er det viktig å plassere inn hvem som skal gjøre hva, og når,) Trinnvis beskrivelse Hver arbeidsoppgave beskrives kort og presist. Som her kan det vises til en manual, men også til tegninger, bilder, illustrasjoner, sjekklister og maler av ulike slag som brev, lister, tabeller osv. Legg merke til at i punkt 9 i prosedyreeksemplet står det: «Før inn i loggboka for analysatoren at det er utført kalibrering (husk dato).» Her dokumenterer vi kvalitet ved at vi har utført kalibreringen på rett måte på denne dagen. Det er kvalitetssikring i praksis. Resultatet er at loggboka kan sjekkes på ethvert tidspunkt, slik at vi vet om apparatet er kalibrert eller ikke. KVALITETSSTYRING 2 35

14 I utgangspunktet er det den som utfører arbeidet som er ansvarlig for arbeidet, og som skal kontrollere seg selv. Den som utfører jobben bør derfor involveres i arbeidet med å forbedre prosedyrene. At alle tar ansvar for sin del av arbeidsoppgaven og selv kontrollerer at arbeidet er rett utført og har rett produktkvalitet, er et viktig prinsipp i kvalitetssikringsarbeidet. Det er ofte flere mennesker involvert og dermed mange arbeidsoppgaver før vi kommer fram til ferdig produkt. Produksjonsprosessen består altså av flere arbeidsoppgaver og dermed flere prosedyrer. Den mest effektive produksjonsprosessen får vi dersom alle tar ansvar for eget arbeid, følger prosedyrene og leverer kvalitet til neste ledd i produksjonsprosessen. Plan- og bygningsloven krever som nevnt at bransjen skal ha et kvalitetssikringssystem, og loven peker på viktigheten av kontroll med eget arbeid. Loven krever for eksempel at en byggmester skal planlegge og utføre egenkontroller. Dette gjøres ved at en på tidspunktet for en planlagt kontroll virkelig kontrollerer det som skal kontrolleres. En kan da bruke en sjekkliste og krysse av for avvik, og så kvittere for utført kontroll. Et bilde med dato er ofte god dokumentasjon ved en slik egenkontroll. Kvalitetsforbedring I dagens konkurransesamfunn er kontinuerlig forbedring en dyd av nødvendighet. Om ikke vi forbedrer oss, kan vi være sikre på at konkurrentene forbedrer seg. Fortsetter vi bare å gjøre som i dag, vil vi derfor gradvis redusere vår konkurranseevne. Når vi skal arbeide med å forbedre vår produktkvalitet, må vi vurdere kunde- og markedsforventninger: Hvilke forventninger har våre kunder til vår bedrift og våre produkter? 36 2 KVALITETSSTYRING

15 konkurrentene: Hva slags forbedringer gjør de? det generelle teknologiske nivået: Hvordan ligger vår bedrift an i forhold til den teknologiske utviklingen ellers i samfunnet? Vi må være forberedt på at det hele tida skjer nyskapning på de markedene der vi konkurrerer, både når det gjelder produkter, maskiner, service og utstyr. Produktutvikling er alltid et satsingsområde, og det er derfor viktig å holde øye med den teknologiske utviklingen. Skal vi henge med når det gjelder produktkvalitet, må vi sjekke ut hva som skjer i markedet dersom vi skal ha håp om å tilfredsstille våre kunder. Det er viktig å tenke kvalitetsforbedring i alle avdelinger i bedriften. Gode prosedyrer for varemottak er for eksempel svært viktig. Bruk av dårlige råvarer kan føre til problemer i produksjonen seinere, for eksempel mye vrakproduksjon og å måtte gjøre arbeidet om igjen. Det kan i sin tur føre til frustrerte og misfornøyde operatører, ineffektivitet, dårlige produkter og dårlig arbeidsmiljø. Kvalitetsstyring innebærer at alle skal involveres i arbeidet med kvalitet og kvalitetsforbedring. Ofte organiseres dette arbeidet i grupper. Det kan være grupper av ansatte som jobber med forbedringer avdelingsvis, eller grupper som arbeider med forbedring av et spesielt arbeidsområde eller et produkt. En kvalitetsleder kan ikke oppnå gode resultater alene. Kvalitetslederen må samarbeide med sine medarbeidere, og når det gjelder kvalitetsarbeid, er nok den største suksessfaktoren å skape et godt samarbeidsmiljø. Kvalitetstankegangen bør gjennomsyre hele organisasjonen, og ledere på alle nivåer bør gå foran som gode eksempler. Kvalitetsarbeid fokuserer på bruk av prosedyrer og at alle jobber målrettet med forbedringer ved hjelp av en systematisk arbeidsmåte. I resten av boka vil vi forsøke å følge opp dette ved å vise til eksempler på prosedyrer og den systematiske arbeidsmetoden. KVALITETSSTYRING 2 37

16 oppgaver 1 Standarden for kvalitetsstyring kalles NS-EN ISO 9000-serien Hva dreier denne internasjonale standarden seg om? Bruk Internett. 2 Forklar hva vi mener med produktkvalitet og prosesskvalitet. 3 Hvorfor er det viktig å ha kjennskap til begge disse kvalitetsbetegnelsene? 4 Hva menes med kvalitetssikring? 5 Hva skal et kvalitetssikringssystem omfatte? 6 Hvilke fire faser er det i ledelseshjulet? 7 Hva bør en prosedyre inneholde? 8 Hva er formålet med prosedyrer? Grunngi og argumenter. 9 Hvorfor skal alle alltid følge prosedyrene og arbeidsbeskrivelsene? 10 Kan du nevne eksempler på prosedyrer du mener er viktige? 11 Hvorfor er det viktig at hvert ledd i en prosess blir kvalitetssikret? 12 Nevn eksempler på hvordan vi kan dokumentere kvalitet. 13 Hvordan kan vi forbedre prosesskvalitet? Bruk gjerne eksempler. 14 Du skal planlegge en jubileumsfest for avgangsklassen din på videregående skole. Prosjektgruppa består av Liv, Knut og deg. Forklar hvordan du vil kvalitetssikre dette prosjektet. 15 Utarbeid en rutine/prosedyre for en arbeidsoppgave du kjenner godt. Det trenger ikke være en spesielt komplisert rutine. Du kan lage en rutine for noe du gjør i en arbeidssituasjon eller i privatlivet (for eksempel en rutine for tannpuss, håndvask eller bilvask) KVALITETSSTYRING

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? Kvalitet og programvare Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? To nøtter Hva forbinder du med et IT-system som har (høy) kvalitet? Formuler 3 kriterier for (høy) kvalitet

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Vafler, pannekaker og wraps

Vafler, pannekaker og wraps Vafler, pannekaker og wraps 1. Dessert vafler av speltmel 2. Vafler av havremel 3. Vafler av havremel og squash 4. Lapper av havremel og squash 5. Pannekaker av speltmel og hirse eller quinoa 6. Pannekaker

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon Vg1 TIP Kvalitetssikring og dokumentasjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er kvalitet?... 4 2.1 Ansvar for kvalitet... 5 2.2 Hva er totalkvalitet?... 7 3 Kvalitet i produksjonen... 8 3.1 Holdninger...

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Frisør (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Design og håndverk Produksjon Kode: DHV1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Utvikle

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Trearbeid På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet?

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? http://www.nki.no NFF-konferansen 6.-7. desember 2005 Utdanning i spenningsfeltet mellom kvalitetskrav og IKT-muligheter Torstein Rekkedal Forskningsleder

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Innledning Innhold I denne kokeboken har vi laget enkle oppskrifter der NutriniKid Multi Fibre nøytral inngår som en viktig ingrediens. Dette er ment som et

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Mekanisk På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud 1 Glenn Johnsrud Interessedifferensiering Som metode for: Lære mer, fullføre og bestå 2 Glenn Johnsrud Skal vi drive yrkesopplæring, eller yrkesveiledning? Relevans og mening er sentrale begreper i kunnskapsløftet

Detaljer

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean filosofi, metoder og verktøy, kan dette være noe for oss? Norsk forening for sterilforsyning Landsmøte 2013 v / Seniorrådgiver

Detaljer

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Internkontrollhistorie i NAV Stort trykk på produksjon etter opprettelsen

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Prosjekt: Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i tjenester til utviklingshemmede

Prosjekt: Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i tjenester til utviklingshemmede Prosjekt: Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i tjenester til utviklingshemmede Bydelene Fyllingsdalen og Årstad i Bergen kommune har i samarbeid med vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen utviklet

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker Oppskrift på sjokoladekake KAKE 3 egg + 4,5 dl sukker piskes 225 g smeltet smør/melange 6 dl hvetemel 3 ts bakepulver 3 ts vaniljesukker 3 ss kakao 1 / 11 3 dl melk Stekes midt i ovnen i 30 minutter. 175

Detaljer

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen.

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen. Medarbeidersamtalen Gull verd både for leder og medarbeider Bedriftssupport Bergen in a nutshell BEDRIFTSSUPPORT BERGEN Bedriftsutvikling Kvalitetsstyring HMS Organisasjonsutvikling Internanalyser Måling

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

IDRETT OG SUNN MAT OGSÅ FOR DE MED ALLERGI. www.naaf.no

IDRETT OG SUNN MAT OGSÅ FOR DE MED ALLERGI. www.naaf.no IDRETT OG SUNN MAT OGSÅ FOR DE MED ALLERGI www.naaf.no Idrett og sunn mat - gjelder alle sammen Fakta om matallergi: naaf.no/mat og matallergi.no For å tilrettelegge for alle de som har matallergier, har

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen Struktur og eksempler Side 1 av 6 Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler 1. Hensikt Denne offentlige

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Aktivitør (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Design og håndverk Produksjon Kode: DHV1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Utvikle

Detaljer

INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING. Hanne Hedeman 2015

INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING. Hanne Hedeman 2015 INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING Hanne Hedeman 2015 Innovasjon dreier seg om nyskapning. Innovasjon er å se muligheter og å være i stand til å føre disse muligheter ut i livet på en verdiskapende

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

Ofte stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål. Ofte stilte spørsmål. Spm.1 Hvordan kan det dokumenteres / bevises at de ansatte er kjent med visjon, formål og kvalitetspolitikk? SVAR.1 Dette kan vises gjennom samme type tilbakemeldinger fra hver av

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler OFFENTLIG VEILEDNING, QUALITY MANAGER Dato: 12.01.2016 Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen Struktur og eksempler Side 1 av 6 Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen,

Detaljer

Dokumentasjon og kvalitetssikring

Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring Dokumentasjon og kvalitetssikring 1 Innhold 1. Kvalitet og kvalitetssikring....5 1.1 Hva er kvalitet?...5 1.2 Kvalitetsarbeid....6 1.2.1 Hva er kvalitetssikring?....6

Detaljer

Fredagsbladet. Kassaapparat ønskes H. Dukker og dukkeklær ønskes P. Uke 46

Fredagsbladet. Kassaapparat ønskes H. Dukker og dukkeklær ønskes P. Uke 46 www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no Side 1 Fredagsbladet Uke 45, 23.02.2015 Kassaapparat ønskes H ar du et gammeldags kassaapparat til låns? Wienerkaféen på Julemarkedet vil

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 Foreleser: Gunnar Flø Guttulsrød Daglig leder Norsk Sertifisering AS Begynnelsen Forskrift 555 av 26.06.1998 22 / 30

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Hva er å evaluere? Foreta en vurdering av systemet og avklare nytten det har for brukerne. En systematisk innsamling av data som gir informasjon om nytteverdien

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

RiskManager fremtidens kvalitetssystem

RiskManager fremtidens kvalitetssystem 1 RiskManager fremtidens kvalitetssystem RiskManager fremtidens kvalitetssystem En komplisert hverdag krever verktøy som forenkler og fornyer kvalitetsarbeidet og internkontrollen. - må være enkle og intuitive

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre. Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS

Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre. Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS Kvalitet og Kvalitetsikring Kvalitet i BHT er ikke så veldig forskjellig

Detaljer

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot Vurdering av n produksjon av juletrefot ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Oppgave: Arbeidsoppdrag Når du har gjennomført arbeidet, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med læreren din. Listen [1] Oppgave Vurdering

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Har liten kjennskap til avtaler og vurdering av alternative løsninger. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Har liten kjennskap til avtaler og vurdering av alternative løsninger. LAV IKT-servicefag Systemdrift og systemovervåkning KOMPETANSEMÅL Nr. 1 planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000 Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000  Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 A.I-KVA.00.000 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: Rådmann i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord

Detaljer

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S Kvalitetshåndbok PA Entreprenør A/S Siste revisjon : 20 september 2006 Kapittel 1 - Generelt Innhold: 1. ORIENTERING... 2 2. DISTRIBUSJON OG OPPDATERING... 2 Side Vedlegg: Vedlegg 1: Revisjonsliste av

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer