2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon"

Transkript

1 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene innenfor fagområdet kjenne til og kunne bruke en systematisk arbeidsmåte for kvalitetsstyring kjenne til hvordan du kan dokumentere kvalitet

2 Hva er kvalitet? Sikring og styring av kvalitet er blitt et eget fagområde med sitt eget fagspråk. For større bedrifter er det i dag like naturlig å ansette en kvalitetssjef som det er å ansette en produksjonssjef eller personalsjef. Men hva mener vi egentlig med kvalitet? Har en Mercedes bedre kvalitet enn en Fiat? Er kvalitetssikring like viktig i alle bransjer og i alle slags virksomheter? Vi forstår nok at konkurranseutsatte industribedrifter må satse på kvalitet for å overleve, men er kvalitetsstyring like viktig for skoler og sykehus? Det er viktig å ha en felles oppfatning av hva vi mener med kvalitet. For å oppnå en slik felles forståelse er det laget internasjonale standarder. For teknisk tegning finnes det for eksempel standarder som gjør at både en svenske og en kineser kan lese de samme tegningene og kommunisere med hverandre om dem. På samme måte finnes det nå også internasjonale standarder for kvalitetssikring. Den internasjonale standarden for kvalitet er samlet i «Systemer for kvalitetsstyring. NS-EN ISO 9000-serien». I standarden NS-EN ISO 9000: 2005 (2. utgave, februar 2006) punkt 3.11 er kvalitet definert som «i hvilken grad en samling iboende egenskaper (3.5.1) oppfyller krav (3.1.2)». Begrepene egenskaper og krav er i samme standard definert som følger: Egenskaper (3.5.1): «særpreg som gjør det mulig å skjelne». Egenskapene kan være iboende eller tildelte, kvalitative eller kvantitative, og de kan ha forskjellige former, for eksempel fysiske, sensoriske, atferdsmessige, tidsmessige, ergonomiske og funksjonelle. Krav (3.1.2): «behov eller forventninger som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk» En mer vanlig måte å definere kvalitet på i virksomheter er «i samsvar med spesifiserte krav». For å levere kvalitet må vi altså tilfredsstille kundens forventninger og krav. Vi kan også si at kvalitet er: Rett produkt levert til rett tid i rett mengde og til rett pris. Det er lett å tenke seg kundens reaksjoner dersom bedriften ikke leverer kvalitet KVALITETSSTYRING

3 Vi har mange eksempler på ikke-kvalitet: mangler eller feil ved produktet en handverker som har gjort en dårlig jobb et hus som ikke er levert etter tegninger og beskrivelser toget som er forsinket eller ikke går i det hele tatt feilleveranser ledere som feilinformerer eller ikke holder ord Følgene av kvalitetssvikt kan være mange. Reklamasjoner, nytt arbeid og erstatninger koster mye. Leverer ikke bedriften god kvalitet, kan det også bety at den får dårlig rykte og taper salg, med de konsekvenser for bedrift og ansatte som det kan få. Du vil i dette kapitlet i tillegg til hovedbegrepet kvalitet også møte begrepene kvalitetsstyring og kvalitetssikring. Vi skal se nærmere på disse begrepene, men først skal vi forklare forskjellen på to hovedtyper kvalitet. Ulike typer kvalitet Vi skiller ofte mellom to former for kvalitet: produktkvalitet og prosesskvalitet. Det er vesentlig å fokusere både på produkt- og prosesskvalitet. Forbedrer vi begge typer kvalitet, oppnår vi nemlig det beste resultatet. Kvalitetsstandarden ISO 9000 definerer en prosess som «en samling beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer tilført grunnlag til resultater (produkter)». Produksjonsprosessen kan vi si er de aktivitetene vi gjør for å omforme råvarene til ferdig produkt. PRODUKTKVALITET Med produktkvalitet tenker vi på de egenskaper sluttproduktet har, for eksempel at produktet er laget i samsvar med beskrivelser og tegninger eller innenfor gitte toleransegrenser. Produktkvalitet er den typen kvalitet som vi oftest snakker om til daglig. Vi kan også si at produktkvalitet uttrykker rett levert produkt. PROSESSKVALITET Med prosesskvalitet mener vi at arbeidet er riktig utført (feilfritt utført). Denne delen av kvalitetsbegrepet fokuserer på prosessene, eller på hvor godt utført arbeidet er. KVALITETSSTYRING 2 25

4 PRODUKTKVALITET: Levering etter kundens krav (spesifikasjoner) Dersom vi forbedrer produktkvaliteten: øker vi kundenes tilfredshet øker vi salgsinntektene bedrer vi bedriftens rykte bedrer vi konkurranseevnen vår PROSESSKVALITET: Godt utført arbeid Dersom vi forbedrer prosesskvaliteten: reduserer vi vrakproduksjon og feil reduserer vi om-igjen-arbeid og kontroll øker vi produksjonen reduserer vi antallet mindre feil og styrker de ansattes egenkontroll/styring Når vi fokuserer på prosesskvalitet, kommer det tydelig fram at bedriftens evne til å levere kvalitet avhenger av hvordan arbeidet på bedriften er tilrettelagt, organisert og ledet, men også at kvalitet i stor grad avhenger av hver enkelt medarbeiders egen arbeidsutførelse. Vi kan altså si at dersom vi leverer produktkvalitet hver gang, øker inntektene, kunden blir fornøyd, hun kjøper av oss igjen og anbefaler oss kanskje til andre. Leverer alle ansatte prosesskvalitet, gjør vi mindre feil, noe som fører til reduserte kostnader. Reduserte kostnader bedrer på sin side det økonomiske resultatet for virksomheten. Kvalitetssikring Når vi arbeider med kvalitet, bruker vi ofte disse to begrepene: Kvalitetssikring: alt vi gjør for at kunden skal få det som er avtalt og forventet Kvalitetsstyring: det vi gjør av planlegging og organisering. For eksempel lager vi rutiner og prosedyrer, og vi gjennomfører og kontrollerer arbeidet og produktet før levering Et kvalitetssikringssystem skal beskrive de prosesser og prosedyrer som sikrer og dokumenterer kvaliteten. Ved å beskrive de kvalitetssikringsprosedyrene vi følger, vil kundene få tillit til bedriftens leveringsdyktighet på forhånd KVALITETSSTYRING

5 Bedrifter som kan dokumentere at de har et godt kvalitetssikringssystem, kan bli sertifisert etter ISO 9000-serien. Alle typer virksomheter kan bli sertifisert. Industribedrifter, bilverksteder, entreprenører, skoler og sykehus kan alle bli kvalitetssertifisert dersom de ønsker det og arbeider for å oppfylle kravene som stilles til det. Selv om myndighetene ikke stiller krav om et ISO-sertifikat, velger mange virksomheter likevel sertifisering fordi de mener at det er lønnsomt å ha et godt kvalitetssikringssystem. Mange mener det er to hovedårsaker til at kvalitetssikring er lønnsomt. For det første sparer bedriften ofte penger i produksjon ved å innføre bedre rutiner. For det andre øker sannsynligvis salget dersom bedriften satser på kvalitetsstyring og dermed øker sin leveringspålitelighet. Å ha et kvalitetssertifikat kan dessuten være en fordel i markedsføringen. I enkelte bransjer finnes det lover og forskrifter som stiller krav til en form for kvalitetssikring. Et eksempel er plan- og bygningsloven, som krever at entreprenører skal ha et kvalitetssikringssystem. Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) krever også at fagskoler, høgskoler og universitet skal ha et kvalitetssystem for å få godkjent sine utdanninger. Et kvalitetssystem beskrives gjerne i en kvalitetshåndbok. Den består av tre hoveddeler: DEL I Systembeskrivelse som viser hvordan virksomhetens kvalitetssikringssystem er bygd opp, og hvilke deler av virksomheten systemet omfatter Kvalitetspolitikk som viser hvordan ledelsen og ansatte forplikter seg til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring for å nå virksomhetens kvalitetsmål Kvalitetsmål Revisjonsplan som viser hvordan og når virksomheten skal kontrollere at kvalitetssystemet fungerer DEL II Prosedyrer og prosessbeskrivelser som beskriver hvordan bedriften skal utføre arbeidet sitt Målinger og registreringer som virksomheten bruker for å dokumentere oppnådd kvalitet eller avvik fra kvalitetsmålene DEL III Lover og forskrifter KVALITETSSTYRING 2 27

6 Den internasjonale standarden for kvalitetsstyring krever at bedriften skal ha skriftlige prosedyrer for å bli sertifisert. Standarden krever også at bedriften må dokumentere (dvs. «bevise») at prosedyrene blir brukt og fulgt. Bevis får bedriften blant annet når den registrerer avvik. Kvalitetssikring er det vi omtaler som et prosedyreorientert system: Vi må ha skriftlige prosedyrer som beskriver hva og hvordan vi skal gjøre arbeidet. Når vi har utført arbeidet etter prosedyren, må vi kontrollere at resultatet er som forventet. Dersom resultatet ikke er som forventet, registrerer vi avviket og foretar eventuelt en avviksbehandling. Fortsetter vi utførelsen etter samme prosedyre og det gjentatte ganger viser seg at resultatet ikke blir som forventet, må vi planlegge på nytt og lage en ny prosedyre. Arbeidsformen ovenfor beskriver en systematisk arbeidsmåte som dokumenterer at vi gjør som planlagt. Ledelseshjulet PDCA Planlegging og gjennomføring av kvalitetsarbeid setter selve arbeidsprosessene våre i fokus. Det finnes ulike metoder og verktøy som kan hjelpe oss i dette arbeidet. Ledelseshjulet, også kalt PDCA, er mye brukt. Ledelseshjulet PDCA ble opprinnelig utviklet i 1930-årene. Det ble hentet fram igjen i 1950-årene av den berømte «Quality Management»-autoriteten W. Edwards Deming ( ), og er derfor kjent av mange som «Deming Wheel». Når du skal analysere bedriftens arbeidsprosesser for å finne områder der du kan forbedre kvaliteten, bør du arbeide systematisk. Ledelseshjulet PDCA er en sjekkliste over de fire stadier som du må gå gjennom for å komme fra problemfasen til «problemet løst» KVALITETSSTYRING

7 De fire stadiene heter på engelsk «plan», «do», «check», «act» (PDCA), eller planlegg, utfør, vurder, iverksett (PUVI). P PLANLEGG D UTFØR A IVERKSETT C VURDER Figur 2.1 Ledelseshjul basert på Demings PDCA-sirkel På hvert stadium av arbeidet i ledelseshjulet utfører vi bestemte arbeidsoppgaver: 1 PLAN Planlegg 2 DO Utfør 3 CHECK Vurder 4 ACT Iverksett 1 Bestem mål og delmål. 2 Bestem metoder og prosedyrer for å nå målene. 3 Gi informasjon og opplæring til de ansatte. 4 Gjennomfør etter plan og i samsvar med prosedyrer. 5 Sjekk og vurder gjennomføringen. Er resultatet tilfredsstillende? 6 Er du fornøyd med situasjonen? 7 Iverksett nye tiltak. Er det behov for nye prosedyrer? I fase 1 av arbeidet bestemmer bedriften seg for å utføre en oppgave på en bestemt måte. I fase 2 utføres oppgaven(e) som planlagt. I fase 3 sjekker vi produktkvaliteten. Er produktet innenfor toleransegrensene? I denne fasen sjekker vi også prosesskvaliteten og spør: Har vi gjort arbeidet som planlagt? Dette er kvalitetssikring i praksis. KVALITETSSTYRING 2 29

8 Dersom vi oppdager et avvik når vi arbeider oss gjennom denne prosessen, kan det resultere i en avviksbehandling som for eksempel å sortere i B-vare, vrake et produkt eller måtte gjøre arbeidet på nytt. Dersom samme feil forekommer ofte, vil det sannsynligvis være lønnsomt å starte planleggingen på nytt og prøve med et nytt tiltak, for eksempel å lage en ny prosedyre (fase 4). Bruk av ledelseshjulet vil på denne måten føre til en kontinuerlig forbedringsprosess. Den internasjonale standarden for kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9000-serien) bygger på prinsippene i ledelseshjulet. Kvalitetsstandarden er ikke bare en standard for kvalitetssikring, men også en standard som skal sikre kontinuerlig forbedring. Ledelseshjulet kan brukes til å utvikle og forbedre alle typer prosesser. Metoden er nok den mest anbefalte og mest brukte arbeidsmetoden for gjennomføring av kvalitetsarbeid i dag. Før vi går videre, skal vi kort kommentere hva vi legger i begrepene prosedyrer og prosesser. Produksjonsprosessen består av en rekke delprosesser eller delaktiviteter. Det er ulike typer prosesser, ikke bare direkte arbeidsprosesser, men også prosesser som kommunikasjons- og beslutningsprosesser. Siden hver prosess består av en rekke arbeidsoppgaver (aktiviteter), vil prosessen derfor inneholde flere prosedyrer. Hva er formålet med prosedyrer? En prosedyre kan sammenlignes med en oppskrift. Enkelt sagt viser en prosedyre: hva som skal gjøres hvordan det skal gjøres hvem som skal gjøre det når det skal gjøres 30 2 KVALITETSSTYRING

9 Antall porsjoner: 9 Tilberedningstid: 30 min Vafler Ingredienser: 2 egg 2 ss sukker 3 1/2 dl hvetemel 1/2 ts bakepulver 1/2 ts salt 5 dl melk, søt eller sur 3 4 ss smeltet smør 1/2 ts kardemomme Tilberedning: Visp egg og sukker godt sammen. Bland alt det tørre, hell i eggeblandingen, melken (litt om gangen) og smeltet margarin. Du skal ha en glatt røre uten klumper. La røra svelle i omtrent en halv time. Hensikten med vaffeloppskriften er innlysende: Vi ønsker de samme gode vaflene hver gang. Vi ønsker ingen svidde vafler (vrakproduksjon). Vi ønsker tilfredse og fornøyde vaffelspisere. Sett på vaffeljernet og la det bli varmt. Stek vaflene lysebrune, det tar et par minutter å steke hver plate. Hensikten med prosedyrene er med andre ord å lage ensartete arbeidsmetoder som alle skal følge. Vi kan gjerne si det slik at prosedyrene skal vise beste praksis og sikre rett utført arbeid hver gang. Gode prosedyrer bedrer kvaliteten på arbeidet og vil derfor redusere kostnadene våre. Prosedyrene må være brukervennlige så enkle som mulig lettleste lette å kontrollere lette å følge KVALITETSSTYRING 2 31

10

11 I mange tilfeller kan bilder eller illustrasjoner være gode påminnelser om å følge prosedyrene. Et bilde av en hjelm er nok til å uttrykke: «Her kreves det hjelm.» Bedrifter kan oppnå mange fordeler ved å lage gode prosedyrer og arbeidsbeskrivelser. Det er beste praksis som beskrives, og hvis alle følger prosedyrene, blir det sannsynlig færre feil og mindre arbeid som må gjøres om igjen. En annen fordel ved å ha klare prosedyrer er at nytilsatte og vikarer lettere vil kunne tilpasse seg standardpraksis, samme arbeidsmåte som de fast ansatte, og dermed blir opplæringskostnadene redusert. At prosedyrene tydelig omfatter ansvar og frister, sikrer også at ting blir gjort til rett tid og på rett måte. Det betyr klare ansvarsforhold, og det er ofte positivt for arbeidsmiljøet og for effektiviteten. Det finnes også innvendinger mot strenge arbeidsprosedyrer. Noen mener at innføring av slike ensartete arbeidsmetoder dreper kreativiteten og er lite motiverende for de ansatte. Et grunnprinsipp i moderne ledelse er jo medvirkning og ansvar for eget arbeid. Det vil si at de som utfører jobben, selv kontrollerer og kommer med forslag til å forbedre den. Ansatte bør derfor oppfordres til å komme med egne forslag til forbedring av prosedyrene. Innføring av et kvalitetssystem koster dessuten både tid og penger. Opplæring og motivasjon av ansatte vil trolig være en suksessfaktor for å lykkes med kvalitetssatsingen. At alle har en positiv holdning til kvalitet, betyr mye for en vellykket innføring av et kvalitetssikringssystem. Prosedyrens innhold I dette avsnittet skal vi se nærmere på hva en prosedyre kan inneholde, og hvordan den kan bygges opp. Figur 2.2a på neste side viser et vanlig oppsett. Før den trinnvise beskrivelsen av utførelsen er det noen overskrifter og hovedpunkter som er felles for alle prosedyrer (se tabell s. 35). Vi skal se nærmere på dem her. Kalibrering av apparater, verktøy og måleutstyr er viktig og nødvendig for at vi skal kunne levere kvalitet hver gang. I produksjonen ville det bli mye vrakproduksjon hvis vi ikke kalibrerte. Det er også KVALITETSSTYRING 2 33

12 godt å vite at på legekontorer og sykehus er kalibrering av blodtrykksmålere og annet utstyr en høyt prioritert oppgave. Prosedyrene våre skal altså dokumentere at vi virkelig gjør det vi har planlagt å gjøre. Dokumentasjonen av at arbeidet er gjort, fullfører vi ved å signere på prosedyreskjemaet, ved bruk av sjekklister eller ved avviksregistrering. Ansatte blir oppfordret til å melde avvik. Mange bedrifter har en liten blokk med ferdigtrykte skjemaer der ansatte kan melde fra om avvik. Blokken i eksemplet øverst på neste side er så liten at den kan puttes i lomma. Legg merke til at her er det flere typer registreringer som blir gjort ikke bare avvik, men også forslag til forbedringer. Figur 2.2 a Eksempel på en prosedyre PROSEDYRE FOR KALIBRERING AV ALKOHOLANALYSATOR Godkjent av: Dato/sign.: Prosedyrenr.: Formål og omfang: Prosedyren skal sikre at alkoholanalysatoren blir kalibrert på riktig måte for at den skal måle riktig. Målgruppe: Labingeniør og vikar for labingeniør Beskrivelse: Utfør prosedyren hvert halvår, i mars og september. NB: Alle prosenter viser volumprosent. Trinn: 1 Ta fram analysatoren. 2 Kopl opp analysatoren etter manualens pkt side 4. 3 Sjekk nullpunkt og juster skruen merket Zero til displayet viser 0,00 % +/ 0,01 %. 4 Sett målesonden inn i den sporbare målestandarden med 0,5000 % etanol. 5 Juster skruen merket span til displayet viser 0,50 % +/ 0,01 %. 6 Sjekk nullpunkt på nytt i pkt Sjekk span som i pkt Utfør pkt. 6 og 7 til du har resultat innenfor gitte krav. 9 Før inn i loggboka for analysatoren at det er utført kalibrering (husk dato) KVALITETSSTYRING

13 BEDRIFTEN AS RAPPORT OM UØNSKET HENDING Arbeidsområde: Dato/kl.: Skift: Farlig forhold q Skade med fravær Skade uten fravær q Miljøhending Materiell skade q Prosessavvik Reklamasjon q Annet q Tilløp Hendingsforløp/årsak: Forslag til forbedring: Er påbudt verneutstyr brukt? q Ja q Nei Strakstiltak: Verneombud: Gjennomført forbedring: Behandles av: Gjennomført dato/sign.: Tilbakemelding gitt innsender dato/sign.: Figur 2.2 b Eksempel på blokk for melding av avvik INNLEDENDE HOVEDPUNKTER I EN PROSEDYRE Overskrifter/hovedpunkter Navn/nummer på prosedyren: Godkjent av: Dato/sign.: Formål og omfang: Målgruppe: Beskrivelse: Arbeidsoppgave Forklaringer og kommentarer Det skal være lett å finne fram til prosedyren, også ved elektronisk lagring. Viser ansvarlig person Viser siste versjon (viktig!) Begynner ofte med: «Prosedyren skal sikre at» I dette tilfellet understrekes det at apparatet må kalibreres på riktig måte for at det skal måle riktig. Kalibrering er jo i seg selv kvalitetssikring. Her understrekes viktigheten av riktig kalibrering for den som skal gjennomføre kalibreringen. Primært den eller de personer som skal utføre prosedyren Her blir det først nevnt når kalibreringene skal finne sted. To svært viktige ting må komme fram i prosedyrene: Det første er når ting skal gjøres, og det andre er hvem som har ansvar for å gjøre det. (I dag er det mange bedrifter som bruker årshjul i kvalitetsplanleggingen. I årshjul er det viktig å plassere inn hvem som skal gjøre hva, og når,) Trinnvis beskrivelse Hver arbeidsoppgave beskrives kort og presist. Som her kan det vises til en manual, men også til tegninger, bilder, illustrasjoner, sjekklister og maler av ulike slag som brev, lister, tabeller osv. Legg merke til at i punkt 9 i prosedyreeksemplet står det: «Før inn i loggboka for analysatoren at det er utført kalibrering (husk dato).» Her dokumenterer vi kvalitet ved at vi har utført kalibreringen på rett måte på denne dagen. Det er kvalitetssikring i praksis. Resultatet er at loggboka kan sjekkes på ethvert tidspunkt, slik at vi vet om apparatet er kalibrert eller ikke. KVALITETSSTYRING 2 35

14 I utgangspunktet er det den som utfører arbeidet som er ansvarlig for arbeidet, og som skal kontrollere seg selv. Den som utfører jobben bør derfor involveres i arbeidet med å forbedre prosedyrene. At alle tar ansvar for sin del av arbeidsoppgaven og selv kontrollerer at arbeidet er rett utført og har rett produktkvalitet, er et viktig prinsipp i kvalitetssikringsarbeidet. Det er ofte flere mennesker involvert og dermed mange arbeidsoppgaver før vi kommer fram til ferdig produkt. Produksjonsprosessen består altså av flere arbeidsoppgaver og dermed flere prosedyrer. Den mest effektive produksjonsprosessen får vi dersom alle tar ansvar for eget arbeid, følger prosedyrene og leverer kvalitet til neste ledd i produksjonsprosessen. Plan- og bygningsloven krever som nevnt at bransjen skal ha et kvalitetssikringssystem, og loven peker på viktigheten av kontroll med eget arbeid. Loven krever for eksempel at en byggmester skal planlegge og utføre egenkontroller. Dette gjøres ved at en på tidspunktet for en planlagt kontroll virkelig kontrollerer det som skal kontrolleres. En kan da bruke en sjekkliste og krysse av for avvik, og så kvittere for utført kontroll. Et bilde med dato er ofte god dokumentasjon ved en slik egenkontroll. Kvalitetsforbedring I dagens konkurransesamfunn er kontinuerlig forbedring en dyd av nødvendighet. Om ikke vi forbedrer oss, kan vi være sikre på at konkurrentene forbedrer seg. Fortsetter vi bare å gjøre som i dag, vil vi derfor gradvis redusere vår konkurranseevne. Når vi skal arbeide med å forbedre vår produktkvalitet, må vi vurdere kunde- og markedsforventninger: Hvilke forventninger har våre kunder til vår bedrift og våre produkter? 36 2 KVALITETSSTYRING

15 konkurrentene: Hva slags forbedringer gjør de? det generelle teknologiske nivået: Hvordan ligger vår bedrift an i forhold til den teknologiske utviklingen ellers i samfunnet? Vi må være forberedt på at det hele tida skjer nyskapning på de markedene der vi konkurrerer, både når det gjelder produkter, maskiner, service og utstyr. Produktutvikling er alltid et satsingsområde, og det er derfor viktig å holde øye med den teknologiske utviklingen. Skal vi henge med når det gjelder produktkvalitet, må vi sjekke ut hva som skjer i markedet dersom vi skal ha håp om å tilfredsstille våre kunder. Det er viktig å tenke kvalitetsforbedring i alle avdelinger i bedriften. Gode prosedyrer for varemottak er for eksempel svært viktig. Bruk av dårlige råvarer kan føre til problemer i produksjonen seinere, for eksempel mye vrakproduksjon og å måtte gjøre arbeidet om igjen. Det kan i sin tur føre til frustrerte og misfornøyde operatører, ineffektivitet, dårlige produkter og dårlig arbeidsmiljø. Kvalitetsstyring innebærer at alle skal involveres i arbeidet med kvalitet og kvalitetsforbedring. Ofte organiseres dette arbeidet i grupper. Det kan være grupper av ansatte som jobber med forbedringer avdelingsvis, eller grupper som arbeider med forbedring av et spesielt arbeidsområde eller et produkt. En kvalitetsleder kan ikke oppnå gode resultater alene. Kvalitetslederen må samarbeide med sine medarbeidere, og når det gjelder kvalitetsarbeid, er nok den største suksessfaktoren å skape et godt samarbeidsmiljø. Kvalitetstankegangen bør gjennomsyre hele organisasjonen, og ledere på alle nivåer bør gå foran som gode eksempler. Kvalitetsarbeid fokuserer på bruk av prosedyrer og at alle jobber målrettet med forbedringer ved hjelp av en systematisk arbeidsmåte. I resten av boka vil vi forsøke å følge opp dette ved å vise til eksempler på prosedyrer og den systematiske arbeidsmetoden. KVALITETSSTYRING 2 37

16 oppgaver 1 Standarden for kvalitetsstyring kalles NS-EN ISO 9000-serien Hva dreier denne internasjonale standarden seg om? Bruk Internett. 2 Forklar hva vi mener med produktkvalitet og prosesskvalitet. 3 Hvorfor er det viktig å ha kjennskap til begge disse kvalitetsbetegnelsene? 4 Hva menes med kvalitetssikring? 5 Hva skal et kvalitetssikringssystem omfatte? 6 Hvilke fire faser er det i ledelseshjulet? 7 Hva bør en prosedyre inneholde? 8 Hva er formålet med prosedyrer? Grunngi og argumenter. 9 Hvorfor skal alle alltid følge prosedyrene og arbeidsbeskrivelsene? 10 Kan du nevne eksempler på prosedyrer du mener er viktige? 11 Hvorfor er det viktig at hvert ledd i en prosess blir kvalitetssikret? 12 Nevn eksempler på hvordan vi kan dokumentere kvalitet. 13 Hvordan kan vi forbedre prosesskvalitet? Bruk gjerne eksempler. 14 Du skal planlegge en jubileumsfest for avgangsklassen din på videregående skole. Prosjektgruppa består av Liv, Knut og deg. Forklar hvordan du vil kvalitetssikre dette prosjektet. 15 Utarbeid en rutine/prosedyre for en arbeidsoppgave du kjenner godt. Det trenger ikke være en spesielt komplisert rutine. Du kan lage en rutine for noe du gjør i en arbeidssituasjon eller i privatlivet (for eksempel en rutine for tannpuss, håndvask eller bilvask) KVALITETSSTYRING

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? Kvalitet og programvare Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? To nøtter Hva forbinder du med et IT-system som har (høy) kvalitet? Formuler 3 kriterier for (høy) kvalitet

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Vafler, pannekaker og wraps

Vafler, pannekaker og wraps Vafler, pannekaker og wraps 1. Dessert vafler av speltmel 2. Vafler av havremel 3. Vafler av havremel og squash 4. Lapper av havremel og squash 5. Pannekaker av speltmel og hirse eller quinoa 6. Pannekaker

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Frisør (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Design og håndverk Produksjon Kode: DHV1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Utvikle

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Mekanisk På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon Vg1 TIP Kvalitetssikring og dokumentasjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er kvalitet?... 4 2.1 Ansvar for kvalitet... 5 2.2 Hva er totalkvalitet?... 7 3 Kvalitet i produksjonen... 8 3.1 Holdninger...

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Innledning Innhold I denne kokeboken har vi laget enkle oppskrifter der NutriniKid Multi Fibre nøytral inngår som en viktig ingrediens. Dette er ment som et

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

VURDERING AV PRØVEARBEIDET

VURDERING AV PRØVEARBEIDET VURDERING AV PRØVEARBEIDET Kandidat: Bedrift/Prøvested: FORKLARING KOMPETANSEMÅL: Kompetansemålene (K.NR.) Produksjonsteknikk A1 A14 og B. Kvalitet og dokumentasjon B1 B8 til sammen 22 kompetansemål DU

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Trearbeid På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Kvalitetsforbedring for sosiale tjenester Bærum kommune 12. juni Kunnskapsesenterets Kvalitetsforbedringnye. hvorfor og hvordan

Kvalitetsforbedring for sosiale tjenester Bærum kommune 12. juni Kunnskapsesenterets Kvalitetsforbedringnye. hvorfor og hvordan Kvalitetsforbedring for sosiale tjenester Bærum kommune 12. juni 2009 Kunnskapsesenterets Kvalitetsforbedringnye PPT-mal hvorfor og hvordan Veien til framtiden? Source: Gareth Morgan PDCA, kontinuerlig

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler OFFENTLIG VEILEDNING, QUALITY MANAGER Dato: 12.01.2016 Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen Struktur og eksempler Side 1 av 6 Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen,

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen.

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen. Medarbeidersamtalen Gull verd både for leder og medarbeider Bedriftssupport Bergen in a nutshell BEDRIFTSSUPPORT BERGEN Bedriftsutvikling Kvalitetsstyring HMS Organisasjonsutvikling Internanalyser Måling

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Regionsjef Paul Olaf Baraas Hvorfor kurs? Kurset gir innføring i hvorfor en bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Dette danner

Detaljer

MINSTEN. Smoothie for 10. Gode matvaner starter tidlig

MINSTEN. Smoothie for 10. Gode matvaner starter tidlig Smoothie for 10 Rød smoothie 10 dl Yoghurt med vanilje 10 dl Syrnet melk jordbærsmak 10 dl Dypfryst bærblanding jordbær eller bringebær 5 stk Banan Mangosmoothie 6 dl Syrnet melk naturell 6 stk Mango 6

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot Vurdering av n produksjon av juletrefot ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Oppgave: Arbeidsoppdrag Når du har gjennomført arbeidet, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med læreren din. Listen [1] Oppgave Vurdering

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

Fredagsbladet. Kassaapparat ønskes H. Dukker og dukkeklær ønskes P. Uke 46

Fredagsbladet. Kassaapparat ønskes H. Dukker og dukkeklær ønskes P. Uke 46 www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no Side 1 Fredagsbladet Uke 45, 23.02.2015 Kassaapparat ønskes H ar du et gammeldags kassaapparat til låns? Wienerkaféen på Julemarkedet vil

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean filosofi, metoder og verktøy, kan dette være noe for oss? Norsk forening for sterilforsyning Landsmøte 2013 v / Seniorrådgiver

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ANLEGGSMASKINFØRERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ANLEGGSMASKINFØRERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL ANLEGGSMASKINFØRERFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr.

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

VEIEN TIL ET LEDELSESSYSTEM MED NS-EN ISO 9001:2015 VERITECH AS V/ MAGNUS ROBBESTAD

VEIEN TIL ET LEDELSESSYSTEM MED NS-EN ISO 9001:2015 VERITECH AS V/ MAGNUS ROBBESTAD VEIEN TIL ET LEDELSESSYSTEM MED NS-EN ISO 9001:2015 VERITECH AS V/ MAGNUS ROBBESTAD HISTORIEN TIL ISO 9001 ISO 9001 : Fra kvalitetskontroll til en ledelsesstandard 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Aktivitør (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Design og håndverk Produksjon Kode: DHV1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Utvikle

Detaljer

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker Oppskrift på sjokoladekake KAKE 3 egg + 4,5 dl sukker piskes 225 g smeltet smør/melange 6 dl hvetemel 3 ts bakepulver 3 ts vaniljesukker 3 ss kakao 1 / 11 3 dl melk Stekes midt i ovnen i 30 minutter. 175

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

RiskManager fremtidens kvalitetssystem

RiskManager fremtidens kvalitetssystem 1 RiskManager fremtidens kvalitetssystem RiskManager fremtidens kvalitetssystem En komplisert hverdag krever verktøy som forenkler og fornyer kvalitetsarbeidet og internkontrollen. - må være enkle og intuitive

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Lesing i mat og helse

Lesing i mat og helse Lesing i mat og helse Å kunne lese i mat og helse inneber å granske, tolke og reflektere over faglege tekstar med stigande vanskegrad. Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere informasjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Internkontrollhistorie i NAV Stort trykk på produksjon etter opprettelsen

Detaljer

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet?

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? http://www.nki.no NFF-konferansen 6.-7. desember 2005 Utdanning i spenningsfeltet mellom kvalitetskrav og IKT-muligheter Torstein Rekkedal Forskningsleder

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro FYR-skolering * Oslo 16.11.2015 Ingeborg M. Berge * LESESENTERET, UIS Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanen på fagenes premisser, og opplæringen

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen Struktur og eksempler Side 1 av 6 Kvalitetsleder, Quality Manager Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler 1. Hensikt Denne offentlige

Detaljer

Prosjekt: Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i tjenester til utviklingshemmede

Prosjekt: Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i tjenester til utviklingshemmede Prosjekt: Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i tjenester til utviklingshemmede Bydelene Fyllingsdalen og Årstad i Bergen kommune har i samarbeid med vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen utviklet

Detaljer

Prosesstankegang i sterilforsyningskjeden

Prosesstankegang i sterilforsyningskjeden Prosesstankegang i sterilforsyningskjeden Kvalitetskoordinator i Steril forsyning St Olavs driftsservice Nina Gjengår Prosesstankegang i sterilforsyningskjeden NS-EN ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEM FOR KVALITET

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Bygg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring som

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer