Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 1 Årsmelding 13 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: , Mobil: , URL: Epost:

2 2 Forord I fjor hadde arbeidet med skulebruksplanen for fylket veldig mykje av det politiske fokus. Etter fristen for å søke plass i den vidaregåande skulen for skuleåret 14/15 gjekk ut 15. mars, ser vi no at elevane i fylket har reagert positivt på studietilbodet politikarane sende ut i fjor haust. Elevane har i veldig stor grad søkt tilnærma likt utlyst tilbod. Dette gjer at berre eitt utlyst studietilbod ikkje vert sett i gang, nemleg Formgjeving med studiespesialisering ved Eid vidaregåande skule. For vår del, viser det seg at vi har brukbar søknad til helse og oppvekstfaga, så her kjem alle studietilboda i gang ved alle skulane, slik det vart utlyst, rett nok færre klassar enn vi skulle ynskje. Men behovet for utdanna personale innan helsefag i kommunane er stort og veksande i åra framover. Det betyr at vi framleis lyt auke aktiviteten med tanke på å rekruttere søkjarar til helsefagutdanninga, i tillegg til å vere med å gjere yrket attraktivt for dei som tar utdanning. Når det gjeld lærlingar, er situasjonen meir positiv no enn tidlegare år. Fleire elevar enn før har denne våren søkt seg til læreplassar i kommunane. Vona er at alle kommunane no ser ansvaret sitt og engasjerer læringar i dei tilboda dei har lyst ut. Når det gjeld Opplæringskontoret, vil arbeidet med ei eventuell ny organisering vere viktig. Eg meiner vi treng ein grundig gjennomgang av arbeidet vi gjer i jobben med lærlingane organisering, arbeidsoppgåver og arbeidsmåtar. Vi må og vurdere på kva måte vi kan gjere arbeidet betre, og korleis vi langt sterkare kan engasjere medlemsbedriftene i opplæringsarbeidet, og i arbeidet med å rekruttere ungdom inn til jobbane i kommunesektoren. Alle verksemder treng ei slik «sjølvgansking» av og til. 7. mai 14 Norvall Nøringset -styreleiar-

3 3 Innhald Innleiing 4 Sekretariat/administrasjon Styrerepresentantar 13 Medlemsverksemder 13 5 Fagbrev og kontraktar 6 Historikk Resultat av fagprøve/kompetanseprøve Plan for inntak av lærlingar i 14 Lærekontraktar/opplæringskontraktar Intensjonsavtalar i helsearbeidarfaget spesielt Nye kontraktar Kurs og samlingar 10 Profilering og informasjon 11 Heimeside Marknadsføring av ledige læreplassar Internasjonalisering 11 Økonomi 12 Aktivitetsprogram 14 12

4 4 Innleiing Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane (OKOS) blei oppretta våren Kontoret er den største nettverksorganisasjonen innan fagopplæring i sektoren i fylket. OKOS er formelt ein del av den fylkeskommunale verksemda med eksternt styre samansett av representantar frå medlemsbedriftene, fylkeskommunen (politisk leiing og fylkesrådmannen) og relevant fagorganisasjon. Styret har i siste periode hatt 2 møte. Kontoret har eigne vedtekter og medlemsavtale som formelt grunnlag for si interne og eksterne verksemd. Ved utgangen av 13 var 33 bedrifter tilslutta nettverket. Lærdal kommune varslet denne hausten overgang til lokalt opplæringskontor og avslutta sitt medlemskap 3. desember 13 etter 17 års medlemskap. Frå same dato blei 4 kontraktar overført til og vidareført i det nye opplæringskontoret med kontorstad i Øvre Årdal. Alle offentlege verksemder kan etter søknad bli medlem. På vegne av sine medlemsbedrifter er OKOS juridisk ansvarleg for omlag 100 kontraktar i ulike fag som er viktige i den offentlege tenesteproduksjonen. Administrasjon og kvalitetssikring av lærlingordninga er derfor viktige driftsoppgåver. Sentrale arbeidsområde for kontoret har vore formidling av søkarar til læreplass, etablere og vedlikehalde kontraktar for det enkelte læreforhold, kursverksemd for lærlingar og instruktørar, oppfølging og kvalitetssikring av lærlingordninga, ivareta tilrettelegging av spesialundervisning, organisere og kvalitetssikre tiltak innan internasjonalisering, samt rådgjeving til medlemsbedriftene. Kontoret har over fleire år hatt ei svakare bemanning og finansiering enn andre samanliknbare opplæringskontor i offentleg sektor. Vår visjon er å medverke til at offentleg sektor i fylket er attraktiv som arbeidsplass for lærlingar, no og i framtida. Sekretariat/administrasjon Dagleg leiar: Hans-Børge Lillehaug Sekretær: Aslaug Ljostveit (50 % stilling). Styrerepresentantar 13 (for perioden 12-15) Styret er samansett for 4 år og følgjer den politiske valperioden for kommunesektoren. Norvall Nøringset Elin Garnes Solås Inger Karin Slinde Kjell Idar Dvergsdal Ralf Einar Johannessen Frida Melvær Målfrid Sognnes Kurt Even Andersen Arvid Stenehjem Kari Daltveit Politisk medlem og styreleiar Hyllestad kommune og nestleiar Fylkesrådmannen Gaular kommune Fagforbundet Politisk medlem (personleg vara for politisk medlem) Hyllestad kommune (personlig vara for Elin Garnes Solås) Førde kommune (personlig vara for Kjell Idar Dvergsdal) Fylkesrådmannen (personlig vara) Fagforbundet (personlig vara)

5 5 Medlemsverksemder 13 Ved utgangen av året var kommunar, 2 statlege føretak og 11 fylkeskommunale institusjonar tilslutta OKOS. Medlemsbedrifter pr Askvoll kommune Aurland kommune Balestrand kommune Bremanger kommune Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Fjaler kommune Flora vidaregåande skule Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førde kommune Gaular kommune Gloppen kommune Gulen kommune Hafstad vidaregåande skule Hornindal kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Jølster kommune Leikanger kommune Luster kommune Luster vidaregåande skule Mo og Jølster vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Naustdal kommune NAV Sogn og Fjordane Selje kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogndal kommune Sogndal vidaregåande skule Solund kommune Stryn vidaregåande skule Vik kommune Øyrane vidaregåande skule Kvar medlemsbedrift har ein oppnemnd kontaktperson som varetek generelle administrative forhold slik som intensjonsavtalar, rekruttering, arbeidsavtale, tilskott, kontraktar og eventuelle endringar. I tillegg har medlemsbedrifta faglege leiar som organiserer den interne opplæringa slik at lærlingen/lærekandidaten får opplæring og vurdering i samsvar med læreplan, opplæringslov m/forskrifter og OKOS sitt regelverk/rutinar. Fagleg leiar skal saman med anna leiing i bedrifta, sjå til at instruktørane er motiverte og kvalifiserte for arbeidet. Ei viktig oppgåve er å sikre at instruktørane har moglegheit til å gi den opplæringa som er nødvendig for å tilfredstille krava til fullgod opplæring. Viser til opplæringslova 4-3 når det gjeld godkjenning av lærebedrift og omtale av fagleg leiar sitt ansvar. Dei tillitsvalte har også ei formell rolle i den interne fagopplæringa, ref. opplæringslova 4-7.

6 6 Fagbrev og kontraktar Historikk I perioden har 506 personar i 13 ulike fag fullført si fagopplæring i medlemsbedriftene. Av desse har 138 kandidatar (27 %) i perioden fått vurdert fag- eller kompetanseprøva til bestått mykje godt. I 13 var det 38 % som fikk vurdert prøva til bestått mykje godt (12: 38 %). Helsearbeidarfaget utmerka seg med eit resultat med 56% (12: 38 %). Kvalitetsauken dei siste 2-3 åra er svært positiv. Etter at hjelpepleiarutdanninga blei avvikla og fleire kommunar organiserte opplæring av vaksne kandidatar, har andelen av fullført utdanning i helsearbeidarfaget auka. Frå og med 10 har helsearbeidarfaget vore det dominerande faget. Figuren nedanfor viser kor mange lærlingar og lærekandidatar som har fullført si opplæring dei siste 7 åra Helse Andre fag I 13 blei det teikna 54 nye kontraktar (12: 51). Av desse var 27 i helse (12: 29). 5 kontraktar (12: 5) blei heva etter eige ønske på grunn av omval og ny utdanning (1), flytting (1) eller overført til anna opplæringskontor for (3).

7 7 Resultat av fagprøve/kompetanseprøve Resultatet av lærebedriftene si opplæring kan målast på ulike måtar, mellom anna ved å sjå på sluttvurderinga av den avsluttande praktiske prøven i regi av fylkeskommunen si prøvenemnd. Det gis ikkje talkarakter, men bestått og bestått mykje godt. Dei siste 4 åra har det vore ei god auke i andelen av prøver som har fått høgste skår. Og dei to siste åra skil seg spesielt positivt ut med eit resultat på nærmare 40 %. Snittet for andre tilsvarande opplæringskontor i landet er 32 %. I 13 utmerka helsearbeidarfaget seg med at heile 56 % fekk bestått mykje godt (10 av 18). Snittet for andre tilsvarande opplæringskontor i landet er 25 %. 40 Bestått mykje godt i % (alle fag) Plan for inntak av lærlingar i 14 Opplæringskontoret innhentar kvart år oversyn over medlemsbedriftene sitt rekrutteringsbehov. For 14 er det registrert behov for om lag 50 nye lærlingar (12: 60, 11: 70) som ønskes ivaretatt gjennom ekstern rekruttering (skoleungdom under utdanning). Innmeldt behov for 14 fordeler seg på dei enkelte fag som følgjer: Helsearbeidar (24) Barn- og ungdom (15) IKT/Data (5) 15 Kontor (3) Instkokk (3) Reinhald (1)

8 8 Lærekontraktar/opplæringskontraktar Tal kontraktar har auka jamt dei siste åra. Oppgangen i 13 skyldast i hovudsak at ein har klart å rekruttere fleire direkte frå skole enn tidlegare, sjå framstilling neste side. Med svært få unntak er kontraktane i 100 % stilling. For vaksne finn ein nokre få kontraktar på 80 %. Opplæringskontoret har satt 50 % som minste stillingsstørrelse for at kontrakt kan bli teikna. Læretida (kontraktens lengde) varierer frå 1 til 3 år avhengig av tidlegare utdanning og praksis. Myndigheitene har saman med partane i arbeidslivet i april 12 inngått ein «samfunnskontrakt», ein felles dugnad for fleir læreplassar. Målsettinga i den avtalen er mellom anna er å auke talet på lærekontraktar med % i 15 i forhold til nivået ved utgangen av 11. For OKOS sitt vedkommande vil det si ei auke frå 83 kontraktar pr til 100 kontraktar i 15. Pr var det registrert 103 lære- og opplæringskontraktar. Figuren under viser registrerte, aktive kontraktar pr dei siste 5 åra. Kontraktar pr Fleire kommunar har dei siste åra tatt grep for også å sikre kvaliteten av eigne tilsette gjennom deltaking på teorikurs i regi av fylkeskommunen og organisert interne opplæringsløp. Men det er store forskjellar mellom kommunane i kva grad dette er formalisert gjennom kontrakt. Det kan synes som om nokre kommunar har utfordringar med omsyn til kapasitet og planlegging for å kunne organisere si interne fagopplæring for denne gruppa. Ved kontrakt vil bedrifta får utbetalt lærlingtilskott til dekking av sine opplæringskostnadar etter gjeldande reglar. Dette gjeld også for kontraktar teikna med ufaglærte i eigen organisasjon og utgjer om lag 60 % av tilskotet for unge lærlingar/lærekandidatar med ungdomsrett.

9 9 Intensjonsavtalar i helsearbeidarfaget spesielt Ekstern rekruttering av kvalifisert og motivert ungdom til pleie- og omsorgssektoren er fortsatt ei utfordring. Figuren nedanfor viser forholdet mellom ledige læreplassar innrapportert av OKOS-kommunane og faktisk ekstern rekruttering til kontrakt i aktuell periode Intensjonsavtalar Rekruttert eksternt frå skole I 13 var det ei gledelig auke i tal lærlingar som blei rekruttert eksternt frå skole med om lag ei dobling samanlikna med tidlegare år. Nedgangen i behovet for nye lærlingar i 14 er nødvendigvis ikkje spesielt dramatisk. Den gode rekrutteringa i 13 kan ha påverka behovet i 14 direkte. Administrasjonen antar at det for 14 vil være mulig å fylle opp dei ledige læreplassane. Nye kontraktar Av figuren nedanfor kan ein lese korleis medlemsbedriftene over tid har rekruttert (alle fag). Ungdom som kommer direkte frå vidaregåande skole er den klart største gruppa, og vaksenkontrakane er ikkje uventa dominert av helsearbeidarfaget Vaksne Ungdom

10 10 Kurs og samlingar OKOS driv ikkje direkte opplæring på den enkelte arbeidsplass med eigne instruktørar. Kontoret har derimot gode rutinar på gjennomføring av regionale samlingar og kurs med deltakar frå fleire medlemsbedrifter med delvis bruk av eksterne instruktørar: Tema Målgruppe Samarbeidspart Introduksjonssamling Alle nytilsette lærlingar Opplæringsavdelinga, NAV, Lærlingombodet Instruktørkurs Faglege leiarar og instruktørar i alle fag Høgskolen i Oslo og Akershus Førstehjelpskurs Lærlingar i heimetenesta Prehospital klikikk, Fagprøvesamlingar Introduksjonssamling spesialisthelsetenesta (helsearbeidarfaget) Lærlingar, instruktørar og faglege leiarar dei største faga Lærlingar i helsearbeidarfaget før praksis på sjukehus Helse Førde Prøvenemnda i barne- og ungdom, samt helsearbeidarfaget Fagpersonar ved Førde sentralsjukehus I 13 deltok 170 personar (12: 180) på våre opplæringstiltak. OKOS har finansiert desse opplæringstiltaka og kontoret har også dekka nødvendig overnatting når det har vore nødvendig. Instruktørkurs blir gjennomført med delfinansiering frå fylkeskommunen og er eit svært viktig tiltak for å ivareta kvaliteten på praksisopplæringa. Medlemsmøte OKOS er ein del av den fylkeskommunale verksemda og det blir derfor ikkje gjennomført ordinært årsmøte. Styret bestemte derfor i 13 å etablere medlemsmøter for administrativ leiing i medlemsbedriftene, kvar vår og haust, som ein viktig arena for samhandling og kommunikasjon. På samlinga i januar deltok 11 medlemsbedrifter, i november 17. På medlemsmøta ga styret og administrasjonen orientering om aktuelle tema for sine medlemmer, og bedriftene ei anledning til å komme med innspel til den vidare utviklinga av opplæringskontoret. Det er reist eit spørsmål om OKOS sine vedtekter bør revideras, mellom anna for å gi medlemsbedriftene eit større og tydlegare ansvar for organisering, finansiering og drift av kontoret.

11 11 Profilering og informasjon Heimesida Heimesida er den sentrale felles informasjonskanalen til våre ulike målgrupper. Innhaldet blir utvida ved behov og gir mye relevant informasjon. Ho presenterer organiseringa av kontoret, lærlingordninga, dei aktuelle faga, ledige læreplassar, rekrutteringsrutinar, kurskatalog, kontoret sitt internasjonale arbeid, opplæringsplanar for dei enkelte fag og anna informasjon. Marknadsføring av ledige læreplassar OKOS har på ulike måtar hatt direkte kontakt med alle søkarar i dei prioriterte faga og gitt informasjon om kor det er mogeleg å få seg kontrakt og korleis ein skal gå fram vidare i søkeprosessen. Oversikt over ledige læreplassar blir som rutine oppdatert på OKOS heimeside. OKOS har i 13 ikkje gjennomført annonsering i lokalaviser. Mange av medlemsbedriftene har, etter påtrykk frå OKOS, i større grad fått på plass annonsar på eige heimeside som i detalj gir informasjon om korleis aktuelle kandidatar skal søke. Bedrifter som bare nytter seg av OKOS si marknadsføring i sitt rekrutteringsarbeid (ikkje har eigen annonsering) er no i eit klart mindretal. Internasjonalisering OKOS har i perioden vidareført utplassering av lærlingar i helsearbeidarfaget og mottak av tilsvarande studentar i samarbeid med Střední Zdravotnická Škola i Praha, Tsjekkia. 2 grupper av lærlingar var utplassert på sjukehus i Praha i 5 veker, i januar/februar mars og november/desember. Etter initiativ frå OKOS blei utplasseringa denne hausten i Praha dekka med ein artikkel i Fagforbundet sitt tidsskrift; sjå side I forbindelse med denne utplasseringa blei det også gjennomført ein studietur for deler av styret og faglege leiarar som ein del av forankringa av internasjonale tiltak. I mars var Lærdal kommune vertsskap for den 5. og siste gruppa av studentar frå skolen i Praha. Dei 7 studentane var utplassert på institusjon og i heimetenesta i om lag 2 veker. Saman med dei var ein faglærer og ein engelsklærer/prosjektleiar. Skolen har for hausten 14 søkt om nye prosjektmidlar for utplassering i Sogn og Fjordane, men gjennomføringa vil da bli flytta til ein anna vertsskapskommune. 2 studentar i barne- og ungdomsarbeidarfaget frå ein skole i Estland var i løpet av våren utplassert i 3 veker i barnehagar i Førde kommune. Viser til heimesida for meir informasjon om OKOS sitt internasjonale arbeid.

12 12 Økonomi Rekneskapet og revisjon av OKOS sitt rekneskap blir ivaretatt av Sogn og Fjordane fylkeskommune. OKOS si drift er finansiert gjennom ei medlemsavgift på kr pr. bedrift, samt 30% av tilskotet for den enkelte kontrakt. I tillegg kjem inntekter gjennom ekstern prosjektfinansiering og spesielle kontraktar i samarbeid med NAV. Driftsrekneskapet blei i 13 avslutta med eit resultat i balanse. OKOS sine medlemsbedrifter fikk i 13 utbetalt 3,8 million som refusjon for kostnadane til opplæring av lærlingar og lærekandidatar. Rekneskap 13 i eige dokument. Aktivitetsprogram 14 I perioden ønskjer sekretariatet å prioritere følgjene 2 tiltak/aktivitetar: 1. Auke og styrke kursverksemda for lærlingar i sentrale fag (HEL/BUA) innan tema som egnar seg som fellestiltak, samt samlingar for opplæringsansvarlege i desse faga. Val av tema vil bli fastsett i samarbeid med medlemsbedriftene. 2. Auke informasjonsverksemda på aktuelle vidaregåande skoler i helsearbeidarfaget (bruk av den etablerte rekrutteringsgruppa i 5 kommunar). I tillegg kjem etablerte tiltak/aktivitetar som del av ordinær drift.

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014

ÅRSMELDING FOR  2014 ÅRSMELDING FOR 2014 INNHALD 1.Innleiing... 3 2. Bedrifter tilslutta Byggopp Sogn og Fj... 4 2.1. Medlemsforhold.... 4 3. Styret si samansetting... 4 3.1 Styret 5 4. Byggopp Sogn og Fj. sin administrasjon...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Loen 11.11.09 Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Den store utfordringa for Norge Fleire i arbeid og aktivitet (færre på trygd og pensjon) Mangel på arbeidskraft i nær

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet Årsmelding skuleåret 2014/2015 Elev- og lærlingombodet www.sfj.no Side 1 INNHALD FØREORD 3 INNLEIING 3 ARBEIDSFORM 3 SKULEBESØK - SAMARBEID MED ELEVORGANISASJONEN 3 MOBBEOMBOD 4 KURS, KONFERANSAR OG AKTUELL

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane Revidert november 2010 Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeiding av

Detaljer

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Modellar for organisering av vidaregåande opplæring 2012-10-22 Rev. 0 Dato:22.10. 2012 Omtale: Prosjektrapport Utarbeidet TEKR Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 V RDAR for folkehelse FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE Den nye folkehelselova gjev fylkeskommunane

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG MATFAG i Sogn og Fjordane 2013 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret vil gjennom

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014.

Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014. Årsmelding 2014 Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014. Innhald: Årsmelding 2014... 1 Styret i OKFH har i 2014 hatt følgjande samansetning:... 2 Revisor

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer