NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor"

Transkript

1 NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

2 Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur tilpasset morgensdagens behov? I dag legger Avinor fram en utredning om lufthavnstruktur En bestilling fra SD til neste NTP

3 LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE Rapport - Januar 2015

4 Hvorfor en samfunnsnytterapport? Norge med sin spredte bosetting og avsides lokalisering i Europa gjør oss mere avhengig av flytransport enn andre Jobbreiser/pendling, helsereiser, kultur- og idrettsaktiviteter og fritidsreiser over lange strekninger ville vært vanskelig uten et godt luftfartstilbud Avinor håper gjennom denne rapporten å oppnå økt forståelse for luftfartens betydning og viktig å ha med seg ved utforming av våre rammebetingelser

5 Sysselsetting eller 2,3% av de sysselsatte er direkte eller indirekte knyttet til luftfarten Halvparten er ringvirkninger i form av økt næringsaktivitet, mens resten er direkte eller indirekte sysselsetting på lufthavnene

6 Flyreiser innenlands I 2013 gjennomførte hver innbygger i Norge i snitt 2,7 flyreiser innenlands Innbyggere bosatt i de nordligste fylkene har høyest frekvens med 6-8 årlige reiser pr år Figur 2.1 Flyreiser innenlands etter bostedsfylke reiser og reisefrekvens per innbygger. (2013)

7 Sysselsatte vs trafikktall Tabell 3.2 Antall sysselsatte og trafikktall for ulike flyplasser / flyplassgrupper

8 Luftfartens betydning for verdiskapning Et bedre rutetilbud gir et betydelig bidrag til et lands BNP (InterVISTAS-rapport for Europa ACI Airports Council International) Det forbedrede norske rutetilbudet er beregnet til + 2,2% - som tilsvarer en økonomisk verdi på 66 mrd

9 Hvilke infrastruktur? Figur 4.1 Hvor viktig mener du følgende infrastruktur er for din bedrifts lønnsomhet? % som svarer avgjørende eller svært viktig. Øvrige svaralternativ: noe viktig, ikke viktig.

10 Hvor viktig er lufthavna for Figur 4.2 Hvor viktig mener du lufthavna er for din bedrift på følgende områder? % som svarer avgjørende eller svært viktig. Øvrige svaralternativ: noe viktig, ikke viktig.

11 Viktige bransjer f eks olje og gass Olje- og gassnæringen er den desidert største kunden 25% av alle innenlandsreiser kan relateres til denne bransjen Et godt flytilbud er også avgjørende for å kunne opprettholde de oljemaritime bedriftsslyngene Uten dette tilbudet ville denne utviklingen i større grad kommet utenlands

12 Hvor reiser oljebransjen Figur 4.5 Oljereiser med fly 2013 etter reisendes bosted og besøkssted.

13 Interkontinentale ruter gir gevinst Interkontinentale ruter bidrar til betydelig verdiskapning og viktig for lufthavnenes posisjonering Studier fra Sverige viser at 10 ruter gir mill kr i gevinst (reisetid/reisekostnad) En 10% økning bidrar også til en økt etablering av hovedkontor (for større selskap) i nærheten av lufthavna med 4% Bedrifter i våre største byer rangerer slike ruter som viktigere enn god telekommunikasjon

14 Sammenhengen mellom antall flyreiser og økonomisk nivå Figur 3.3 BNP per innbygger ( ) og antall flyreiser per innbygger (x-akse). Europa. Kilde: Eurostat. Data fra Eurostat viser at det (med unntak av øystatene Island, Malta og Kypros) er en svært sterkt sammenheng mellom antall flyreiser og økonomisk nivå Norge ligger helt klart på toppen både mht BNP og antall reiser per innbygger Norges posisjon reflekterer også at vi er et langstrakt land med spredt bosetting med en avsides beliggenhet i Europa

15 Flypendlere til og fra Norge Figur 4.10 Flypendlere (1000) til/fra Norge etter bostedsland

16 Viktig for utdanningsinstitusjonene NTNU Luftfarten spiller en betydelig rolle for Norges desentraliserte utdanningssystem Viktig både for studenter og fagpersonell Gruppen sysselsatte på universiteter og høgskoler reiser mer enn gjennomsnittet Reisefrekvensen blant denne gruppen er høyest i Nord- Norge

17 Jobbrelaterte flyreiser i UH-sektoren Figur 5.1: Antall jobbrelaterte enkeltreiser med fly i UH-sektoren i Norge. Kilde: Difi og Universitetet i Nordland

18 Viktig også for kultur- og idretts-norge RVU viser at reiser til/fra sports- og kulturarrangementer er 2% av alle flyreiser innenlands enkeltreiser Flyutgiftene i Eliteserien og OBOS-ligaen (1,div) representerer 1 og 2% av kostnadene til lagene Beregninger viser at norsk toppfotball sparer 500 mill kr i året på å fly i stede for å bruke andre transportmidler (buss)

19 Binder helse-norge sammen I 2013 ble det registrert mer enn ambulanseflyvninger mellom våre lufthavner ( bev) Dette tilsvarer 4% av det totale antall flyvninger i Norge Størst andel i Nord-Norge På Alta lufthavn representerer ambulansebevegelser 21% av totalen, og i Kirkenes 17% På WFs ruter inn til BOO og TOS er ca 20% medisinske reiser

20 Figur 5.3. Andel og antall medisinske reiser per flystrekning. Kilde: Avinors reisevaneundersøkelser

21 Samfunnssikkerhet og beredskap En av Avinors samfunnspålagte oppgaver Omhandler samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta liv, helse og grunnleggende behov Securityregimet på lufthavnene står også sentralt i denne sammenheng Avinor har etablert et høyt sikkerhetsnivå i den daglige driften, og hovedkontor og lufthavner gjennomfører et hundretalls øvelser årlig

22 Oppsummert.. Norge har et svært godt luftfartstilbud med konkurranse i alle markeder Store avstander og en relativt spredt befolkning fordrer gode flytilbud Avinor bidrar til dette gjennom sine 46 lufthavner med i alt 50 millioner passasjerer Næringslivet vurderer luftfartstilbudet som svært viktig Lufthavnnettet bidrar til høy verdiskapning - over hele landet

23 Sogn og Fjordane og Ørsta/Volda lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

24 Passasjerer kommet/reist Sogndal Florø Førde Sandane Ørsta/Volda Prognosene tilsier 1 % årlig vekst mot 2040

25 Befolkningsprognose i nedslagsfeltet Sogndal Florø Førde Sandane Ørsta/Volda

26 Reisefrekvens per innbygger 10 Trafikk på flyplassen/ innbyggere i nedslagsfeltet 8 6 Norge: 2,6 reiser innlands Sogndal Florø Førde Sandane

27 Avganger per dag Fra \ til Oslo Bergen Sogndal 6 2 Florø 5 6 Førde 5 2 Sandane 4, derav 2* 2* Ørsta/Volda 6 2, derav 1* * Via Sogndal

28 Svake alternativ til fly Ca 40 % bruker fly på reiser Vestlandet Østlandet Tidstapet er verdt 520 kr/time på yrkesreiser og 210 kr/time på fritidsreiser. Florø: Tapt tid t/r 6 timer= 2160 kr i snitt Førde: Tapt tid t/r 5 timer= 1800 kr i snitt

29 Reisemål 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Nord-Norge Sør-Norge Stavanger Bergen Oslo Utlandet 0 %

30 Reiseformål 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % privat yrke til/fra jobb 10 % 0 %

31 Yrkesreiser etter næring 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Annet Offentlig adm og tjenester Andre private næringer Finans, bank og forsikring Transport, lager, telekom Handel, hotell og restaur Kraft, bygg og anlegg Industri Olje, gass, gruve Primær

32

33 Sysselsetting på lufthavna Annet Kommersiell Flyvirksomhet Flyplass Ringvirkninger (indirekte og indusert sysselsetting) i samme omfang. I tillegg kommer katalytiske virkninger.

34 NTP Utredning rundt lufthavnstruktur Sperrefrist onsdag 20. mai kl. 15:30

35 Retningslinje 1 fra SD - oppdrag Vurdere luftfartens rolle og hvilke krav som bør stilles til luftfartstilbudet, herunder kriterier for transportstandard som f. eks trafikkvolum, kostnader og avstander Vurdere hvordan legge til rette for at luftfart i størst mulig grad kan skje på kommersielle vilkår Utvikle et bedre transporttilbud samlet sett, herunder forslag til en reduksjon i antallet lufthavner sett i sammenheng med standarden på annen transportinfrastruktur og videreutvikling av gjenværende lufthavner Vurdere forhold til andre tiltak i samferdselssektoren (f eks veger) Samfunnsøkonomisk analyse av forslagene Konsekvenser for Statens kjøp av flyruter, Avinor, flyselskap og for passasjerene

36 3 mulige fremtidsscenarier 0. Uendret lufthavnstruktur 1. Endret lufthavnstruktur 2. Mer effektiv driftskonsepter

37 Fremtidens flytyper forutsetninger i prosjektet Fortsatt begrensninger i valg av flytyper grunnet korte rullebaner Dagens flystørrelse vil også i fremtiden kunne operere på dagens rullebanelengder Forlenget levetid på dagens flytyper og utvikling av nye typer

38 Kriterier for transportstandard Egentlig ikke Avinors ansvar men måtte defineres Variabel Kriterium Reisetid til nærmeste flyplass Mindre enn 1,5 time Reisetid til stamflyplass/regionsenter Mindre enn 2,5 timer Reisetid til Oslo/OSL Mindre enn 4 timer Vinterstengt veg til annen flyplass Færre enn 15 dager Statsstøtte pr time økt reisetid til flyplass Mer enn 1000 kr Andel som benytter alternativ flyplass Høyere enn 50 % Samfunnsøkonomisk kost nytte analyse Negativ netto nåverdi(nnv) Regionale konsekvenser Individuell vurdering

39 Norge har meget god flyplassdekning (andel av befolkningen med flyplass innen 1,5 times reise) NORGE FINNMARK TROMS NORDLAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST-AGDER AUST-AGDER TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK OSLO AKERSHUS ØSTFOLD 58% 74% 91% 93% 96% 90% 93% 85% 87% 84% 90% 94% 84% 97% 88% 85% 100% 100% 100% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

40 Kortere reisetid for de som bruker lokale flyplasser Befolkningsandeler ( ) 8 % Andel av befolkning fordelt på reisetid* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 92 % Lokale flyplasser Stamflyplasser Lokal flyplasser Øvrige flyplasser * Akkumulerte andeler

41 Kjøretid til flyplass for de lokale flyplassene Kjøretid flyplass(min) 1,5 time

42 Kjøretid til stamflyplass Kjøretid stamflyplass(min) 2,5 timer

43 Mehamn Rørvik Røros Hasvik Båtsfjord Honningsvåg Ørsta Volda Sogndal Florø Sørkjosen Vardø Vadsø Hammerfest Berlevåg Førde Namsos Sandane Økt reisetid til Oslo ved nedlegging av lokal lufthavn Forutsetninger Bruk av nest nærmeste lufthavn Tidtabeller fra flyselskapene for 2015

44 Minutter Reisetid i dag og økt kjøretid pr reise ved nedleggelser Kjøretid flyplass(min) Økt kjøretid ved bruk av neste flyplass

45 Økt samlet reisetid ved å bruke alternativ flyplass Økt samlet reisetid neste flyplass

46 Mill. kr Statens kostnader ved dagens struktur Samfinansiering Avinor FOT - tilskudd

47 Lekkasje til stamflyplasser Følgende flyplasser har størst lekkasje Stokmarknes til Evenes Narvik til Evenes Namsos til Trondheim Hammerfest til Alta Svolvær/Leknes til Evenes

48 Dager med vinterstenging/kolonnekjøring Hammerfest Honningsvåg Mehamn Berlevåg Båtsfjord Vardø Dager stengt/kolonnekjøring

49 Alternative konsepter for de minst flyplassene Ulike oppgaver driver kostnader(eksempel) 25 Basislufthavnen 800 meter rullebane 2-4 flyanløp pr dag Åpen ved flyanløp Effektive driftskonsepter

50 Hammerfest Florø Brønnøysund Vadsø Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Stokmarknes Sogndal Ørsta Volda Leknes Førde Svolvær Andøya Namsos Rørvik Båtsfjord Honningsvåg Mehamn Sandane Sørkjosen Vardø Berlevåg Narvik Hasvik Røst Røros Fagernes Værøy Avganger pr dag Lav utnyttelse av lufthavnenes kapasitet Aksetittel

51 Mer effektiv drift av lufthavner Avinor samordner de ulike tjenestene på lufthavnene som i dag leveres av ulike aktører Konkurranseutsette hele eller deler av lufthavndriften Samordne lufthavndriften med kommunal tjenesteyting der dette er hensiktsmessig Redusere Avinors kostnader med ambulansetrafikk gjennom nye modeller Endre arbeidsordninger som effektiviserer Avinors egen drift Benchmarke de ulike lufthavnene Optimalisere samordningen med anbudsprosessen for (FOT rutene)

52 Avinor anbefaling (1) 1. De lokale lufthavnene er sentrale for bosettings- og næringsutviklingen og vil fortsatt ha en sentral rolle i norsk distriktspolitikk. 2. Lufthavnene må omstilles i henhold til samfunnsutviklingen og behovet i luftfarten slik at lufthavnenes rolle kan styrkes. Særlig viktig er utvikling i bosetting, næringsliv og vegstandard. 3. Ingen av de berørte lufthavnene foreslås nedlagt på den følgende 4- årsperioden

53 Avinors anbefaling(2) 4. Gjennomgangen av lufthavnsystemet er gjort på basis av kriterier for transportstandard, herunder reisetider og omfanget av statlig støtte, og gir følgende konklusjoner: A. Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn og Hasvik mottar høy statlig støtte pr passasjer, men har ikke realistiske alternativer til luftfart, spesielt ikke på vinteren. Særskilte omstillingstiltak må iverksettes. B. Sandane og Vardø lufthavn har et høyt statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse. C. Sørkjosen, Namsos og Røros lufthavner har et noe lavere statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse. D. Øvrige lufthavner vil få svært store passasjerulemper i forhold til statlige innsparinger ved nedleggelse.

54 Avinors anbefaling(3) 5. Det er nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettingen er en samlet reduksjon av kostnader på millioner kroner innen Et sentralt virkemiddel for å oppnå dette er selskapets pågående moderniseringsprogram. En vil også søke samordning med FOT-anbudene, ambulansetjenesten og in-/outsourcing av tjenestene på lufthavnen. 6. Resultater og erfaringer fra omstillingstiltakene sammen med eventuelle nye vegtiltak vil danne utgangspunkt for ny vurdering i 2019.

55 Videre prosess 20.mai Presentasjon av rapport Oslo 20.sep Høringsfrist «1. kvartal 2016*» NTP ST.Meld «Jun. 2017*» NTP Stortingsbehandling * Tidspunkt ikke endelig bestemt

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier Avinor i Nordområdene Muligheter og strategier Forord Avinor legger med dette fram rapporten «Avinor i Nordområdene». Bakgrunnen for arbeidet har vært de store og raske endringene som skjer i nord og som

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI rapport 807/2005 Luftfartens samfunnsnytte Dokumentasjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand ISSN 0808-0808-1190 ISBN

Detaljer

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P.

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE

Detaljer

En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC 20.4.2015. Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport

En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC 20.4.2015. Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC 20.4.2015 Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport 06.06.13 / 1 Agenda Kort om Avinors samfunnsoppdrag Dagens

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Reisevaner på fly 2009

Reisevaner på fly 2009 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2009 Finanisiert av Innhold Sammendrag Summary 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og formål... 1 1.2 Datagrunnlag og metode... 2 1.2.1 Opplegg og gjennomføring...

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet JI Lian, utkast 26.11.2011 Innhold Sammendrag...2 1. Bakgrunn og formål...5 2. Marked og markedsutvikling...6 2.1 Utvikling i passasjerer, befolkning og

Detaljer

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Arbeidsdokument 50255 Oslo 20.11.2012 3833 Hammerfest ny lufthavn Harald Thune-Larsen Lars Draagen Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Innhold 1 Bakgrunn og problemstilling... 2 2 Befolkning, sysselsetting

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø Terje Andreas Mathisen Forsker Handelshøgskolen

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Vedlegg Samfunn Versjon 1.0 november 2012 Innhold 1 Forord...4 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Vedlegg april 2013 2 Innholdsfortegnelse VEDLEGG 1 RAMMER OG TILSTØTENDE PLANER... 4 V1.1 OM FORSVARETS OMRÅDER/VIRKSOMHET... 4 V1.1.1 Langtidsplan for Forsvaret(LTP)

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet

Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet Arbeidsdokument 50410 Oslo 05.07.2013 3911 Tromsø lufthavn Petter Dybedal Tom Erik Julsrud Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Metode og utvalg... 3

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer