Referat fra instituttstyremøte Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) 17.september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra instituttstyremøte Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) 17.september 2009"

Transkript

1 MØTEREFERAT Møtedato: 17.september 2009 kl Møtet avsluttet kl Møteleder/referent: Til stede: Forfall: - Arkivref: Anne Britt Flemmen / Kari Mette P. Foslund Anne Britt Flemmen (styreleder), Anniken Førde (repr.fast vitensk.), Brynhild Granås (phdrepr.), Kjell Arne Røvik (repr.fast vitensk.), Tor C. Dahl-Eriksen (repr.fast vitensk.), Sissel Eriksen (repr.fast vitensk.), Turid Moldenæs (nestleder, møterett, ikke stemmerett), Kari Mette P. Foslund (adm). Studentrepresentanter er ikke valgt. Tor C. Dahl-Eriksen forlot møtet kl /5442 KFO000/MØTEBOK Referat fra instituttstyremøte Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) 17.september 2009 SAKSLISTE: Saksnr Arkivref. Tittel / beskrivelse 01/09 Konstituering av instituttstyret ISS 02/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innmelding av saker til posten Eventuelt Merknad fra representanten Tor C. Dahl-Eriksen: Orienteringssak 03/12 som omhandler bl.a. mandat for instituttstyret bør flyttes til ordinær sak. Resultat: Orienteringssaken ble flyttet til sak 01/09. Reglement for HSL-fakultetet vedtatt i fakultetsstyret 7.september 2009 ble levert ut og diskutert: Momenter i diskusjonen: Instituttstyret skal føre tilsyn med daglig ledelse av instituttet. Her kan det oppstå habilitetsproblem i visse typer saker fordi instituttstyreleder og instituttleder er en og samme person. Konklusjon: Undersøke med jurist og andre universitet hvordan dette gjøres. Saken drøftes på neste instituttstyremøte. Saker meldt til eventueltposten: 1. Representanten Tor C. Dahl-Eriksen: Bortfall av særavtalen. Utfordringer på EVU. 2. RepresentantenAnniken Førde: Samlokalisering 3. Representanten Kjell Arne Røvik: Navn programstyret statsvitenskap. Tilleggssaker: Instituttledelsen meldte inn en ordinær tilleggssak; sak 12/2009. DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf , e-post kontorsjef Kari Mette Foslund, tlf , faks , e-post

2 Orienteringssaker Saksnr Nummerref. Tittel / beskrivelse 03/09 03/1 Møtereferat Studieutvalget /2 Møtereferat fra programstyremøte IPL 10.juni /3 Møtereferat fra programstyremøte ISO 4.juni /4 Møtereferat Studieutvalget 18.mai /5 Møtereferat fra Doktorgradsutvalget 8.juni /6 Avslag på søknad til Norges forskningsråd 03/7 Ny forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Merknad fra instituttstyret: 3 ukers sensurfrist og individuell klagefrist. Instituttstyret ber om at det sendes en påpekning om dette til sentraladm. 03/8 Varsel om tildeling av kontrakt fra Forsvaret: Anskaffelse av erfaringsmasterstudium innenfor kulturforståelse og konfliktløsning (KOSIFF) 03/9 Varsel om tildeling av kontrakt fra Forsvaret: Anskaffelse av erfaringsmasterstudium i ledelse (LED:ORG) 03/10 Fagevaluering av sosiologi oversending av bestilling fra forskningsrådet 03/11 Høring: Økt fokus på god utdanningskvalitet ved det nye Universitetet i Tromsø 03/12 Instruks og mandat for ledere og styrer a. Styrings- og beslutningsregler (Forretningsorden) b. Instruks for instituttstyrer c. Instruks for instituttledere ved institutt med styre d. Arbeidsoppgaver nestleder ISS e. Mandat (muntlig orientering) og sammensetning for programstyrene ISS f. Mandat for programstyreledere ISS 03/13 Foreløpig oversikt over instituttstyresaker høst 2009 / møteplan 03/14 Nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, gjeldende fra 1.aug /15 Orientering om universitetet i Tromsøs innspill og kommentarer til Nokuts strategiprosess 03/16 Orientering fra instituttledelsen (muntlig) 2

3 Fullmaktssaker / Sirkulasjonssaker Saksnr Arkivref. Tittel / beskrivelse 36/ /3625 Forslag til komite for vurdering av Kristian Åtlands doktorgradsarbeide for graden PhD "IST foreslår at følgende bedømmelseskomite oppnevnes for vurdering av Kristian Åtlands doktorgradssarbeide "The European Arctic in Soviet and Russian Security Policy, A Collection of Articles Drawin on "Copenhagen School" theory "PhD-graden i kultur- og samfunnsfag: Professor Ole Wæver Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelilge Fakultet, Københavns Universitet. Seniorlecturer David Scrivener School of Politics, International Relations and Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, Keele University, England. Forskningsleder, PhD, Ann-Therese Lotherington Samfunnsforskning Tromsø, Norut. Ann-Therese Lotherington oppnevnes som leder for komiteen." 37/ /164 Sak IS-IST: Oppnevning av eksamenskommisjoner ved Institutt for statsvitenskap, etter- og videreutdanning, avsluttende master vår SVF-6901 Erfaringsbasert masterprogram i internasjonal sikkerhet, etterretning og etikk: For kandidat: Trond Albert Fure Kommisjon: Post.doc. Torbjørn Pedersen, Institutt for statsvitenskap, intern sensor Seniorforsker: Svein Vigeland Rottem, Fridtjof Nansens institutt, ekstern sensor. Veileder: Ingen For kandidat: Cornelia Vikan Kommisjon: Førstelektor Øyvind Stokke, Institut tfor filosofi, intern sensor Førstemanauensis May Thorseth, Filosofisk institutt, NTNU, ekstern sensor Veileder: Stipendiat Tor Ivar Hanstad, Institutt for filosofi For kandidat: Vegard Flom Kommisjon: Universitetslektor Tor Arne Morskogen, Institutt for statsvitenskap, intern sensor Førsteamanuensis Baard H. Borge, Institutt for økonomi- og samfunnsfag, Høgskolen i Harstad, ekstern sensor. Veileder: Førstelektor Tor Dahl- Eriksen, Institutt for statsvitenskap STV-6900 Masteroppgaver i ledelse: For kandidat: Gunnar Berulf Solbjørg Kommisjon: Førsteamanuensis Rudi Kirkhaug, Institutt for statsvitenskap, intern sensor Førsteamanunesis Arnulf Hauan, Handelshøgskolen i Bodø, ekstern sensor Veileder: Førsteamanuensis Arild Wærås, Institutt for statsvitenskap 3

4 For kandidat: Ellin-May Ursin Kommisjon: Førsteamanuensis Rudi Kirkhaug, Institutt for statsvitenskap, intern sensor Førsteamanuensis Per Harald Rødvei, Høgskolen i Bodø, ekstern sensor Veileder: Post.doc. Elin Anita Nilsen, Institutt for statsvitenskap /UNN For kandidat: Tone Hegghammer Kommisjon: Knut H. Mikalsen, Institutt for statsvitenskap, intern sensor Førsteamanuensis Per Harald Rødvei, Høgskolen i Bodø, ekstern sensor 14/ /164 Sak IS-ISO: Oppnevning av eksamenskommisjon til AnnFrid Rosøy Steele "Institutt for sosiologi godkjenner følgende kommisjon til Annfrid Rosøy Steeles mastereksamen ved ISO: Intern sensor: professor Tom Johansen, ISO Ekstern sensor: Førsteamanuensis Berit Skog, NTNU 15/ /143 Sak IS-ISO: Oppnevning av Berit Skog som ekstern sensor "Institutt for sosiologi anbefaler at førsteamanuensis Berit Skog, NTNU, oppnevnes som ekstern sensor for høyere grads nivå ved instituttet for en 5-årsperiode." 12/ /164 Sak IS-IPL: Oppnevning av eksamenskommisjon SPL-8004 "Instituttstyret godkjenner følgende eksamenskommisjon for phd-emnet SPL-8004 høsten Intern: professor Nils Aarsæther, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, UIT Ekstern: Professor Roar Amdam, Høgskolen i Volda. 16/ /226 Sak IS-ISO: Klagekommisjon SOS-1001 vår 2009 "Instituttstyret ved ISO godkjenner følgende klagekommisjon på emnet SOS-1001: Intern sensor: stipendiat Knut Teppan Vik, ISO Ekstern sensor: dr.polit: Unn-Doris Karlsen Bæck, Norut samfunnsforskning. 04/ /4036 Sak IS-ISS:Opptak til master i sosiologi høsten 2009 Følgende søker får tilbud om studieplass: Rockwell, Cecilia Maria; søkeren har fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi eller tilsvarende med et snitt på 2,7 eller bedre. Følgende søker gis avslag: 4

5 Benjaminsen, Ingrid Jægtvik; søkeren mangler fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi eller tilsvarende. 05/ /4036 Sak IS-ISS: Opptak til master i sosiologi høsten 2009 Kjetil Undseth "Kjetil Undseth tas opp på masterprogrammet i sosiologi ut fra fullført bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse med støtteemner i sosiologi." 06/ /5661 Sak IS-ISS: Oppnevning av kommisjoner til utsatt eksamen/ kontinuasjonseksamen SOS-1001, SOS-1011 og SOS-2001 Instituttstyret ved ISS godkjenner følgende kommmisjoner: SOS-1001: Ekstern sensor: spesialkonsulent Frank Larsen, telemedisin Intern sensor: universitetslektor Nina Teistevoll, ISO SOS-1011: Ekstern sensor: førsteamanuensis Masudur Rahman, Høgskolen i Bodø Intern sensor: stipendiat Leif Martin Haugen, ISO SOS-2001: Eksern sensor: dr.polit Ingrid Lundeberg, Rokkansenteret Intern sensor: professor Tom Johansen, ISO." 07/ /5568 Søknad om opprykk til førstelektor Tor Arne Lillevoll, Samfunnsplanlegging "Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging (ISS) anbefaler at følgende komite oppnevnes for å vurdere søknaden: Dosent Gunilla Roos, Pedagogiska institution, Uppsala Universitet. Førsteamanuensis Jan Ketil Rød, Geografisk institutt, NTNU. Førsteamanuensis Torill Nyseth, Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging, UiT." 10/ /6289 Opptak SPL-6011 SAMPLAN høst 2009 "Instituttstyret ved ISS godkjenner opptak på S`PL-6011, SAMPLAN hløsøten 2009 som beskrevet i saken." 5

6 Ordinære saker Saksnr Arkivref. Tittel / beskrivelse 08/ /4334 Søknad om opptak til phd- program i kultur og samfunnsfag, studieretn. samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Eva Sigrid Braaten 1. Instituttstyret ved Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging (ISS) anbefaler at Eva Braaten tas opp til PhD-programmet i kultur- og samfunnsfag, studieretning samfunnsplanlegging og kulturforståelse. 2. Førsteamanuensis Sissel H. Eriksen oppnevnes som veileder for Braaten. 09/ /6454 Budsjettfordelingsmodell Vedtak: Instituttleder sender høringsuttalelse innen høringsfristens utløp der momenter framkommet på møtet innarbeides. 11/ /228 Sak til instituttstyret ISS - overført fra instituttstyret IST Vedtak: Instituttstyret avventer strategidiskusjonen på instituttstyremøtet i november. 12/ )/499 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis / professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Instituttstyret ved ISS innstiller på at Torill Nyseth tilbys vikariat som førsteamanuensis / professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Dersom Nyseth ikke tar imot stillingen tilbys den til neste kandidat ifølge bedømmelseskomiteens rangering. Eventueltsaker: 1. Tor C. Dahl-Eriksen: Bortfall av særavtalen. Utfordringer på EVU. Saken trukket fordi Dahl-Eriksen måtte forlate møtet før møteslutt. 2. Anniken Førde: Samlokalisering Samfunnsplanlegging er opptatt av at det må foreligge en plan for flyttingen fra Breiviklia til Breivika. Instituttet skriver brev angående lokalene til sosialtjenesten. Det gjøres også en henvendelse til fakultetsstyret om at faglige hensyn må tas når kontorfordelingen gjøres. 3. Kjell Arne Røvik: Navn programstyret statsvitenskap. Det er ønskelig at navnet på Programstyret for statsvitenskap skifter navn til Programstyret for statsvitenskap og organisasjonsfag. Møtet avsluttet kl Tromsø, Kari Mette P. Foslund kontorsjef 6

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 7

MØTEREFERAT. Side 1 av 7 MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 19.5.2008 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200706394-8/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Referater og meldinger

Referater og meldinger U T NURSES ARKTISKE UNIVERSITET Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning Arkivref: 2014/313 RGA001 Dato: 28.05.2014 Sak (skriv inn saksnr.) Til: Fa ku ltetssty ret Motedato: 4. juni

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 24.2.2015, kl. 09.15 11.30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 39-12 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. nov.2012 Arkivref.: 2012/471 IST000/M0TEBOK JF 39-12 Referatsaker. Orienteringssaker. 1. Referat fra møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12.

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12. Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk,

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET... 2 A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD... 2 1. Mottak... 2 2. Finn søker og dokumentasjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2012/1827 TDA006 Dato: 21.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Ingunn Skre/ Trine Dahl Krane

Detaljer

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad

Detaljer

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474 US 2014 FULLMAKTSSAK FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD VED NMBU, UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD OG FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED NMBU

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27.9.2007

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27.9.2007 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27.9.2007 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Brit Salbu Direktør

Detaljer

Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/

Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/ DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Møte i Styringsgruppen for EPINOR Møteleder/referent: Torkjel Sandanger, Åshild Tempel Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352

Detaljer