Høgskulebygget. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fosshaugane Campus. Røyrgata 6, 6856 Sogndal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskulebygget. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fosshaugane Campus. Røyrgata 6, 6856 Sogndal"

Transkript

1 Høgskulebygget Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fosshaugane Campus Røyrgata 6, 6856 Sogndal Nybygg Nr 706/2012

2 Ferdigmelding nr. 706/2012 Prosjektnr INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Gangen i byggjesaka... 8 Beskrivning av bygningane Landskap Kunstprosjektet Byggjeteknikk VVS- tekniske anlegg Elektrotekniske anlegg Prosjektadministrasjon fakta om prosjektet Areal: Kostnadsramme: 7605 m 2 (BTA) 384 millionar kroner (prisnivå juli 2011) 02 Ferdigmelding nr. 706/2012

3 Statsbygg Statsbygg er den sentrale rådgivaren til staten i byggje- og eigedomssaker, byggherre, eigedomsforvaltar og eigedoms utviklar. Statsbygg er ei forvaltningsbedrift under Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet og er organisert med eit hovudkontor i Oslo og regionkontor i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg hjelper departement og andre sivile statlege organ når dei har endra eller nye behov for lokale. Lokalbehova skal dekkjast på ein kostnadseffektiv måte. I verksemda til Statsbygg er omsynet til staten sine totale interesser overordna eigne forretningsinteresser. Statsbygg skal vere ein aktiv reiskap for å gjennomføre politiske målsetjingar innanfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapande brukarløysingar og helse, miljø og tryggleik på arbeidsplassar, med bakgrunn i departementa sine prioriteringar. Rådgiving og byggherreverksemd Behovet staten har for lokale, kan dekkjast ved å leige eller kjøpe eller ved nybygg. Statsbygg gir råd til statlege etatar ved leige i den private marknaden eller tilbyr leige i Statsbygg sine eigne lokale. I dei tilfella der behovet for lokale krev nybygg, er Statsbygg rådgivar overfor statlege leigetakarar når bygga blir reiste i privat regi, eller utøvande byggherre for departementa når staten sjølv skal eige nybygget. Eigedomsforvaltning Totalt forvaltar Statsbygg cirka to millionar kvadratmeter i inn- og utland. Eigedomsmassen består av sentrale kontorbygningar, høgskular, spesialbygningar og nasjonaleigedommar over heile landet i tillegg til ambassadar og bustader i utlandet. Eigedomsforvaltninga til Statsbygg skal medverke til at brukarane våre heile tida har funksjonelle lokale tilpassa behova sine. Statsbygg legg vekt på å verne verdien til bygningane gjennom eit høgt vedlikehaldsnivå. Samstundes skal Statsbygg ta vare på det kulturelle særpreget til dei historiske bygningane og den arkitektoniske verdien deira. Utviklingsprosjekt Statsbygg skal spele ei aktiv rolle i samordninga av statlege interesser innanfor eigedomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlege premissar skal leggje til rette for eit godt samspel med lokale styresmakter i slike saker. Arbeidet omfattar planlegging for ny bruk av statlege eigedommar som blir flytte frå. For å nå dei miljøpolitiske måla skal Statsbygg drive ein omfattande innsats innan forsking og utvikling (FoU). FoU-verksemda omfattar òg prosjekt som har som mål å betre gjeldande standardar, forskrifter og regelverk i byggje-, anleggs- og eigedomsbransjen.

4 historikk Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) tok i bruk det nye statlege høgskulebygget i Sogndal i august Høgskulebygget blir eit viktig bygg for høgskulen. Den eine grunnen er at bygget rommar moderne læringsareal som er grunnlaget for kunnskapsbygginga til høgskulen, og den andre er at bygget samlar og bind saman heile verksemda til Høgskulen i Sogndal, Fosshaugane Campus. Høgskulen har fått ny slagkraft og eit nytt grunnlag for utvikling og samarbeid mellom ulike fagmiljø. Det skjedde nøyaktig 40 år etter at det vi i dag kjenner som høgare utdanning, blei etablert i bygda i I det følgjande kapittelet skal vi følgje nokre hovudtrekk i utviklinga som har vore. Utviklingstrekk HiSF blei skipa som statleg høgskule 1. august Den nasjonale politiske bakgrunnen for skipinga var høgskulereforma der eit mangfaldig landskap av 98 ulike regionale høgskular blei skipa om til 26 høgskular. HiSF blei slik til ved ei samanslåing av Sogndal lærarskule (skipa i Sogndal i 1972), Sogn og Fjordane distriktshøgskule (Sogndal, 1975), Sogn og Fjordane sjukepleiehøgskule (Førde, 1979), Høgskuleutdanninga på Sandane (Sandane, 1981) og Sogn og Fjordane ingeniørhøgskule (Førde, 1988). Rektor og den nye fellesadministrasjonen i HiSF fekk sete i Sogndal, men elles blei dei geografisk spreidde utdannings- og forskingsmiljøa vidareførte. Den nye høgskulen hadde slik forgjengarar i ulike profesjonshøgskular (førskule- og lærarutdanning, sjukepleieutdanning og ingeniørutdanning) og i ein distriktshøgskule med utdanningar og fagmiljø innanfor økonomi-, samfunns- og naturfag. Dessutan hadde Sogn og Fjordane distriktshøgskule med seg to profesjonsutdanningar inn i den nye høgskulen, sosionomutdanning (etablert i 1988) og utdanning i barnevernspedagogikk (1992). Vidareføringa var likevel avgrensa. Mens både profesjonshøgskulane og distriktshøgskulen var kjenneteikna av fagleg og økonomisk autonomi, var ansvaret for utdanningane og fagmiljøa på Sandane lagt til ulike institusjonar i Oslo-regionen. I HiSF fekk utdanningane på Sandane nye organisatoriske rammer og blei etter kvart flytte. Frå 1999 blei ny vernepleieutdanning lagd til det sosialfaglege miljøet i Sogndal, og i 2006 flytte studiet i musikkterapi til Universitetet i Bergen. Studiesenter Sandane var etter dette primært eit senter for desentraliserte deltidsutdanningar. I 1994 hadde HiSF noko over 2000 studentar og om lag 280 tilsette. I 2012 var studenttalet 3600 og talet på tilsette 330. Grunnlaget for veksten var at utdanningar med god studentrekruttering hadde ekspandert. Døme på dette var grunnutdanningar innanfor idrettsfag, sosialfag og helsefag, og eit rikt spekter av vidareutdanningar i helse- og sosialfag og ved lærarutdanningane. På den andre sida blei einskilde studium med låg rekruttering avvikla (til dømes utdanningane i akvakultur og informasjonsbehandling), reduserte (til dømes ingeniørutdanninga) eller skipa om. Døme på det siste var satsinga på desentralisert deltidsutdanning for allmennlærarar når rekrutteringa til heiltidsutdanninga var for låg. I tillegg til veksten i utdanningane var utviklinga kjenneteikna av auka satsing på forskings- og utviklingsarbeid. Tidleg peika forskingsmiljøa i landskapsøkologi, musikkterapi og organisasjon og leiing seg ut, men innanfor ramma av den nye høgskulen blei forskinga integrert i alle utdanningsmiljøa. Ei rad kompetansehevande tiltak mellom dei fagtilsette og opprettinga av stipendiatstillingar var knytt til dette. Nytt og særleg synleg var dette innanfor fagmiljøa i profesjonsutdanningane i helse- og sosialfag og i lærarutdanningane. På 2000-talet fekk alle desse stadig kunnskapspåfyll med vitskaplege avhandlingar, artiklar og faglege utviklingsarbeid utførte av nye førsteamanuensar, førstelektorar, dosentar og professorar. Kvalitetsreforma innanfor norsk høgare utdanning frå 2003 hadde både ein nasjonal og ein internasjonal bakgrunn. Internasjonalt følgde reforma opp vyane i den felleseuropeiske Bologna-erklæringa frå Høgare utdanning i det europeiske området skulle vere kjenneteikna av felles struktur for dei akademiske gradane, felles karakterskala og tilrettelegging for internasjonal utveksling. Nasjonalt sette reforma søkjelys på studentgjennomstrøyming og læring. Norsk organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) blei etablert som eit statleg uavhengig organ som skulle sikre og fremje 04 Ferdigmelding nr. 706/2012

5 kvalitet. Med omsyn til innføring av både ny gradsstruktur og kvalitetssystem var HiSF tidleg ute med å følgje opp reforma. Mens fleire andre høgskular nytta kvalitetsreforma og spelerommet i den nye universitets- og høgskulelova av 2005 til å arbeide for universitetsstatus, definerte HiSF seg som ein høgskule som primært skulle tilby bachelorutdanningar av høg kvalitet. Grunnlaget for og veksten til høgskulen var mykje tufta på utvikling av eksisterande og nye bachelorutdanningar, men både fagleg utviklingsarbeid i eigen regi og strategisk samarbeid gav snøgt støyten til høgare ambisjonar. Strategiplan sette høge mål for både utdanning og forsking. Eitt av måla var å utvikle masterutdanningar innanfor dei sentrale utdanningsområda lærarutdanning, helsefagutdanning, sosialarbeidarutdanning, idrettsutdanning og økonomisk-administrativ utdanning. Frå 2003 tilbydde HiSF den første masterutdanninga på eigen kjøl. Det skjedde innanfor fagområdet organisasjon og leiing. I 2008 fekk høgskulen godkjenning til å tilby mastergrad i landskapsplanlegging som fellesgrad saman med universitet i Sverige og Danmark. I 2012 blei masterprogram i helse- og sosialfag sette i gang gjennom eit samarbeid mellom fagmiljøa i idrettsfag, helsefag og sosial- og samfunnsfag. Gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjonar tilbydde HiSF då òg masterprogram innanfor idrettsfag og lærarutdanning. Frå 2008 gav Universitets- og høgskulenettet på Vestlandet (UHnett Vest) nye rammer for strategisk samarbeid. Med Universitetet i Bergen i leiinga var UH-nett Vest ei oppfølging både av Stjernøutvalet sine tilrådingar (NOU 2008: 3) og den etterfølgjande regjeringspolitikken for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i norsk høgare utdanning og forsking (SAK-politikken). HiSF var heilt frå 1994 ein institusjon med eit særskilt ansvar for utdanning og forsking i eige fylke. Utdanning av kandidatar for det regionale yrkeslivet og forskings- og utviklingsarbeid med regional relevans stod, og står framleis, sentralt i samfunnsmandatet. Samarbeid med regionale, offentlege og private verksemder har vore grunnleggjande viktig for å ta dette i vare og har òg gitt grunnlag for auke i eksternt finansiert verksemd. Samstundes konkurrerer høgskulen i ein nasjonal og internasjonal marknad for både utdanning og forsking. Veksten har komme fordi skulen hevdar seg i denne konkurransen. Samling i campus Den nye høgskulen hadde i 1994 ein bygningsmasse som var prega av at kvar av institusjonane som blei samla, hadde eit eige opphav. Berre på Sandane var den mindre omfangsrike verksemda heilt frå 1994 samla i studiesenteret på Søreide. I Førde leigde høgskulen lokale til ingeniørutdanninga på Øyrane dryge 3,5 kilometer frå sjukepleieutdanninga sitt bygg på Vie. Bygget på Vie var reist av fylkeskommunen i 1979 ved sida av det nye sentralsjukehuset. I 2005 blei dei helsefaglege og ingeniørfaglege utdanningsmiljøa samla i Vievegen 2. Grunnlaget for samlinga i éin campus var eit nytt statleg høgskulebygg som blei kopla med ei gate innomhus til det eksisterande bygget frå 1979.

6 I Sogndal var fagmiljøet til høgskulen i 1994 spreidd på fleire ulike bygg i ein dryg kilometers avstand frå skule- og idrettsområdet på Fosshaugane til Sogndalsfjøra. I Sogndalsfjøra og i sentrum vidareførte høgskulen leigeavtalar som distriktshøgskulen hadde hatt i Flåtengården (frå 1986) og i Sogndal kulturhus (frå 1991). I Guridalen ved Fosshaugane hadde lærarutdanninga hatt tilhald i eigne lokale heilt frå I påvente av ei permanent og samla utbygging blei det mellombelse paviljongbygget utvida med nye byggjesteg i 1973, 1978, 1982 og Leigeavtalar med Sogndal idrettslag frå 1986 og1993 gav tilleggsareal ved stadion for lærarutdanning og idrettsfag. I 1995 flytte rektor, fellesadministrasjonen og fagavdelinga for økonomi, leiing og språk inn i det statleg eigde Fossbygget ved breidda av Sogndalselvi under Fosshaugane. Fossbygget var då nyrenovert for høgskulen etter å ha blitt kjøpt av industriverksemda Lerum. Fram til 1991 låg det fast i det kommunale planverket at ei varig høgskulebygging skulle skje på Kaupangerskogen, ei dryg mil frå sentrum. At høgskulen overtok Fossbygget, symboliserte at den vidare veksten til høgskulen ville komme i nærleiken av Fosshaugane og Sogndal sentrum. I 1998 var HiSF bidragsytar til reisinga av Sognahallen, ein storhall med innandørs fotballbane og med vilkår for utøving av eit vidt spekter av idrettar innandørs var året då HiSF knytte eigne utbyggingsbehov i Sogndal til ei felles utbygging av Fosshaugane. Departementet godkjende ei samla arealramme for høgskulen i Sogndal på kvadratmeter og fastsette rammeprogrammet for ei samlokalisering av HiSF si verksemd i Sogndal til Fosshaugane-området. Sogndal Fotball planla på dette tidspunktet ei omfattande modernisering av Fosshaugane stadion. Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sogndal kommune, HiSF, Sogndal Fotball, Vestlandsforsking og Sognahallen begynte å samordne utbyggingsinteressene i området. I 2002 lanserte høgskulen og fylkeskommunen saman vyane om Fosshaugane Campus, eit område for idrett, kunnskap og skule. I tingingane i 2003 blei Sogn og Fjordane fylkeskommune særleg viktig for framdrifta. Fylkeskommunen var eigar av gymnasbygget som låg innanfor det planlagde vekstområdet til høgskulen. Samstundes som gymnasbygget var i full bruk av den vidaregåande skulen, planla fylkeskommunen eit eige nybygg. Ein intensjonsavtale om at høgskulen i framtida skulle overta gymnasbygget, gav nok truverde til at høgskulen frå 2004 kunne satse for fullt på Fosshaugane Campus. Det var ei satsing i tre utbyggingssteg. Det første steget var underteikninga av ein leigekontrakt med Sogndal Fotball. Denne gav 4000 m 2 i tilknyting til det nye tribuneanlegget på Fosshaugane stadion som stod ferdig sommaren Dette gav nye lokale til studentsamskipnad og fagmiljøa i naturfag og idrett. Høgskulen flytte då endeleg ut av Flåtengården. Det andre utbyggingssteget var reisinga av eit sentralbygg for 06 Ferdigmelding nr. 706/2012

7 høgskulen på 7600 m 2. Det tredje og siste utbyggingssteget ville vere overtakinga av det fylkeskommunale gymnasbygget som ville gi 3900 m 2. I tillegg kom eksisterande lokale i Fossbygget på 4000 m 2 og i den såkalla Svingen, leigd lokale hos Sogndal fotball, på 1200 m 2. Høgskulebygget i Sogndal Det nye sentralbygget blei frå 2004 planlagt som eit bygg med om lag 7600 m 2 for læringssenter, bibliotek og kantine. Bygget skulle binde i hop Fossbygget med Fosshaugane stadion. I februar 2005 gav departementet Statsbygg klarsignal til å starte planlegginga. På haustparten lyste Statsbygg så ut ein plan- og designkonkurranse. Vinnarutkastet Missing Link frå ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as blei offentleggjort i februar I statsbudsjettet for 2007 var sentralbygget komme med på lista over høgskulebygg under prosjektering. Startløyvinga blei gitt som del av den økonomiske krisepakka som regjeringa la fram i januar 2009 i samband med den internasjonale finanskrisa. Grunnsteinen blei lagd ned av statsråd Heidi Grande Røys 3. september same året. Byggjearbeida tok til sommaren Våren 2011 fekk bygget namnet Høgskulebygget etter ein idédugnad på høgskulen. Sommaren 2012 flytte HiSF inn i Høgskulebygget og flytte samstundes ut av Sogndal kulturhus. Dermed var den siste leigekontrakten til høgskulen i Sogndal sentrum avslutta og all aktivitet samla i Fosshaugane Campus. Høgskulebygget rommar i 2012 moderne rom for undervisning og læring. To auditorium med 150 plassar og to klasserom på 40 plassar kvar er fullt utstyrte med moderne teknologi. Seminarrom og grupperom legg grunnlag for ulike læringsformer. I 1., 2. og 3. etasje er om lag 100 kontor fordelte på rektorat, fag og administrasjon. I femte etasje ligg felles kantine for HiSF med nær 300 sitjeplassar, bokhandel og kontor for studentorganisasjonar. Frie areal inne og ute gir opningar for ulike tilstellingar. Sett både utanfrå og innanfrå har biblioteket fått ein sentral plass i 4. etasje i Høgskulebygget. Bibliotektenesta ved HiSF i Sogndal var frå 1994 delt på to bygg, i Sogndal kulturhus og ved lærarutdanninga i Guridalen. Fleire fagmiljø i HiSF hadde ikkje fysisk nærleik til bibliotektenester i det heile. Samlinga av bibliotektenesta og den fysiske plasseringa i Høgskulebygget i 2012 symboliserer og stadfestar den sentrale posisjonen biblioteket har i undervisninga, forskinga og læringsmiljøet på høgskulen. Bruk av moderne teknologi, digitale løysingar og kopling til nasjonale og internasjonale databasar er viktige kjenneteikn ved det moderne høgskulebiblioteket. Gunnar Yttri dekan Avdeling for samfunnsfag Høgskulen i Sogn og Fjordane

8 Gangen i byggjesaka Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Sogndal var i 2001 spreidd på åtte bygg. I november 2001 fekk Statsbygg i oppdrag av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet) å starte arbeidet med å prosjektere eitt eller fleire nybygg for å få til ei samlokalisering på Fosshaugane. Arealramma for høgskulebygga i Sogndal blei sett til m 2 brutto, der 8800 m 2 var eksisterande bygningar ved Fosshaugane og m 2 var ramma for nybygget. I kontaktgruppemøtet 5. mars 2004 blei ein samd om ei utbygging i tre steg: 1) leige av lokale i Stadionbygget av Sogndal Fotball 2) nytt sentralbygg (7605 m 2 brutto) 3) kjøp og ombygging av fylkeskommunen sitt Gymnasbygg Romprogrammet blei fastsett sommaren 2005, og byggjeprogrammet blei ferdigstilt i desember i same år. Nybygget inneheld sentrale funksjonar som bibliotek/læresenter, kantine og administrasjon i tillegg til at det skal vere eit samanbindande kommunikasjonsledd mellom dei andre bygningane som høgskulen held til i på Fosshaugane. Det siste var ei stor utfordring i og med at tomta var bratt med ein høgdeskilnad på 25 meter. Statsbygg kunngjorde derfor ein plan- og designkonkurranse der fem grupper blei valde ut av 38 interesserte. Juryen kunngjorde i februar 2006 vinnarutkastet, Missing Link, som var teikna av ei gruppe leidd av ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as. Bygningen og uteområda skulle prosjekterast ifølgje Anbefalte ytelser/løsninger i Bygg for alle, temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder (Statens bygningstekniske etat/husbanken 2004). Maksimalt årleg energiforbruk skal vere 120 kwh/m² (BTA). Føresetnadene for dette er brukstid på ti timar per dag, fem dagar i veka, og at PC-ar skal vere avslegne utanfor brukstida. Det er òg eit mål å redusere bruken av ressursar for å minske miljøbelastinga. Prosjekteringa starta i august Skisseprosjektet blei levert 1. november 2006, og forprosjektet blei levert 1. april Forslag til kostnadsramme og styringsramme blei avvist av Finansdepartementet i brev av 14. september 2008, og prosjektet måtte derfor gjennom ein ny usikkerheitsanalyse og ny vurdering av framtidig prisvekst som følgje av endra marknadssituasjon under finanskrisa. 08 Ferdigmelding nr. 706/2012

9 Ein måtte òg ta omsyn til nye tekniske krav, forbod mot oljekjele som hovudvarmekjelde mv. Oppdatert overslag over marknadsprisutviklinga seinka styringsramma med 28 millionar kroner. Revidert forslag til kostnadsramme og styringsramme blei sendt Finansdepartementet 30. januar 2009 og godkjent i brev av 24. mars Prosjektet er finansiert som ordinært prosjekt. Styringsramme og kostnadsramme blei vedtekne av Stortinget 19. juni 2009 før detaljprosjekteringa tok til. Søknaden om rammeløyve blei godkjend av Sogndal kommune i september 2009, og husleigeavtalen blei signert 1. kvartal Ved tilbodsopninga i mars 2010 var marknadssituasjonen igjen endra, og tilbodssummane låg godt over budsjettet. Statsbygg måtte derfor forkaste alle tilboda på entreprisane bygg, ventilasjon, elektro og heis og avlyse konkurransen. Statsbygg gjennomførte konkurranse med forhandling om entreprisane samstundes som det blei gjennomført kuttiltak for å redusere kostnadene. Byggjearbeidet er gjennomført med sju entreprisekontraktar der hovudentreprenør bygg hadde ansvaret for å utføre byggje- plassadministrasjon og framdriftskontroll. Arkitektfirmaet var ansvarleg søkjar og SHA-koordinator i prosjekteringstida. Byggjeleiar var SHA-koordinator i byggjetida. Byggentreprisen blei tinga i juli Rigging og riving starta i august Med tre plan delvis under bakkenivå i ei bratt skråning var grunnarbeida utfordrande, og spuntinga tok lengre tid enn føresett. Tett bygg blei nådd 2. desember Statsbygg overtok byggjearbeida 22. juni 2012 og starta samstundes ein prøvedriftsperiode på eit halvt år for dei tekniske anlegga. Brukarkoordinatoren har vore ein god medhjelpar i prosessen med programmering og prosjektering. Høgskulerektoren var med i juryen for plan- og designkonkurransen. Brukar måtte gi avkall på enkelte ønske i samband med naudsynte kostnadskutt, men har òg fått gjennom endringar dei sjølve har kosta særleg i utforminga av kantinekjøkkenet. Bygget blei teke i bruk i august 2012 etter ein hektisk innflyttingsperiode. Statsbygg har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av bygget.

10 Beskriving av bygningane Høgskulebygget er eit sentralbygg som skal gi HiSF ein sjølvstendig identitet i Fosshaugane Campus. Det skal vere naturleg å søkje til denne bygningen for gjestar, studentar og tilsette når dei kjem utanfrå og inn i høgskuleområdet. Høgskulebygget har gode kommunikasjonsårer som knyter saman dei opphavlege bygningane Fossbygget, Gymnasbygget og Stadionbygget. Organisering Prosjektet har som formål å knyte saman dei forskjellige høgskulebygningane til eit velfungerande anlegg slik at Fosshaugane Campus blir eit heilskapleg område med ein klar identitet som det er lett å få oversikt over. Bygningsvolumet er plassert slik at kollen med vegetasjon framleis blir det dominerande elementet sett frå området rundt. Frå Fossbygget og gangbrua blir ein fanga opp av eit underskore volum som via ein brei rampe leier opp til hovudinngangen til det nye sentralbygget. Rampen vil fungere som eit opphaldsareal for dette området av campus. Frå inngangen på nedste nivået kjem ein inn i eit ope rom som går i heile høgda til bygningen. Her ligg trapp og heis, og det opne rommet gir god kontakt med dei andre etasjane i bygningen. 1. etasje Auditorium og undervisningsrom (klasserom og grupperom) er plasserte i 1. etasje med direkte tilknyting til trapp og heis. Fagkontora ligg fråskilde som ei eiga avdeling med intern trapp til administrasjon og kontor i 2. og 3. etasje. 2. etasje I 2. etasje ligg resterande undervisningsrom, grupperom, administrasjon og nokre fagkontor. 3. etasje 3. etasje rommar servicetorget med tilhøyrande funksjonar og administrasjon. I tillegg er tekniske rom og driftsfunksjonar samla under terrenget mot vest. Her har dei tilknyting til vareleveringa ved Sognahallen via ein kort kulvert. 4. og 5. etasje I dei to øvste etasjane ligg kantine, storkiosk og læringssenter. Læringssenteret er bygd opp av ei open sone ut mot sør og dalen og ein rygg mot nord som rommar mellom anna grupperom og kontor. Det opne rommet er delt i to soner: eit skjerma område mot vest, under kantina, og eit ope areal over to plan mot aust. Dette rommet opnar seg mot det flotte landskapet mot aust. Ein mesanin i bakkant inneheld grupperom. Desse kan ein òg nå direkte frå kantina, og det kan leggjast til rette for at romma kan vere tilgjengelege utanom opningstidene til biblioteket. Planløysinga gir korte avstandar mellom dei ulike funksjonane i læringssenteret og god kontakt til kantine og vrimleareal. Mot vest har læringssenteret ein terrasse. 10 Ferdigmelding nr. 706/2012

11 Via eit amfi blir ein vidare leidd opp til kantine og storkiosk. Amfiet fungerer til dagleg som vrimleareal, men kan ved spesielle anledningar brukast til samlingsrom med konsertar, foredrag og liknande. Kantina ligg med direkte kontakt ut til terrenget og plassrommet mellom dei ulike avdelingane oppe på Fosshaugane. Lokale for studentorganisasjonane er lagde i tilknyting til kantina og det sentrale romslege vrimlearealet. Arkitektonisk uttrykk Ved å gi bygningen ein monolittisk og roleg karakter ønskjer ein å underordne seg og knyte seg til den markante kollen og vegetasjonen der. Dei andre bygningane gir området ein relativt uroleg karakter, og det har vore viktig å ikkje forsterke dette. Høgskulebygget dannar ein fjerde vegg i det sentrale uterommet i campus og forsterkar den samanhengande grønstrukturen mellom Stadionbygget og Fossbygget. Bygningen fungerer som eit bindeledd mellom dei to områda, og dette gir trafikk som bidreg til ytterlegare liv utover det som innhaldet åleine ville skape. I tilknyting til den sentralt plasserte vertikale kommunikasjonsåra er det felles vrimleareal på alle plan. Dette gir viktige rom for uformelle sosiale aktivitetar og bidreg til å gjere Høgskulebygget til ein attraktiv stad. Materialar Opphavleg var bygningen prosjektert med koparkledning, men dette blei endra til sink. Bygningen er kledd med forpatinerte sinkplater. Det er nytta liggjande sinkkassettar i varierande breidder kombinert med fast solavskjerming i formlamellar i sink. Kledd med mørkoksiderte sinkplater får bygningen eit roleg inntrykk og knyter seg til terrenget og vegetasjonen. Den mørke fasaden vil òg skilje seg ut frå den eksisterande bygningsmassen og gi Høgskulebygget ein eigen karakter.

12 TegningER: Arkitektgruppen lille frøen as Målestokk: 20 meter: 1 Åpent ned 2 Kantine 3 Bokhandel 4 Kantine/kjøkken 5 Grupperom 6 Studentparlament 7 It-rom 8 Bibliotek 9 Kontor 10 Pauserom 11 Skranke 12 Kopi 13 Lager 14 Undervisningsrom 15 Trykkeri 16 AV-rom 17 It-service 18 Møterom 19 Drift 20 Resepsjon 21 Karrieresenter 22 Post 23 Teknisk rom 24 Varemottak 25 Auditorium Plan Plan 2 12 Ferdigmelding nr. 706/2012

13 Plan Plan Plan 5

14 Landskap Landskapsplanen tek utgangspunkt i målsetjinga om å skape eit funksjonelt, varig og tiltalande uteanlegg ein campus tilpassa brukarane og moglegheitene tomta har. På Fosshaugane campus var det behov for eit sentrum, eit samlande punkt. Aktiviteten på høgskuleområdet var spreidd på mange bygningar, og det var store høgdeforskjellar som skapte avstand mellom aktivitetane. Dette danna fysiske og visuelle barrierar inne på skuleområdet og skapte ein uoversiktleg og oppstykka campus. Plasseringa til den nye bygningen, skyvd inn i den grøne skråninga, etablerer eit bindeledd mellom øvre og nedre nivå på campus. Denne kontakten bidreg til å gjere området meir heilskapleg, lettfatteleg og velfungerande. Plasseringa av bygningen skapte store utfordringar for omarbeidinga av landskapet. Bygningen har hovudinngangar ut på terreng frå første og femte etasjenivå. Høgdeforskjellen inne på tomta er på totalt 24 meter, og kommunikasjonslinjer til dei andre bygningane skulle haldast ved like og betrast. Det skulle dessutan leggjast til rette for gode opphaldsmoglegheiter for studentane inne på campus. Eit felles varemottak med Sognahallen med direkte utgang frå 3. etasje blei vald. Den opphavlege planen om å byggje parkeringshus i Nedrehagen blei skrinlagd på grunn av høge kostnader, og i staden blei det valt å utvide det eksisterande parkeringsanlegget i Nedrehagen, etablere nye parkeringsplassar ved lærarskulebygget og åtte plassar nær Høgskulebygget. Det er òg etablert 138 sykkelplassar på eiga tomt, i tillegg til nokre i samarbeid med Sogndal Idrettslag. Hovuddisposisjon Høgskulebygget ligg flott til ved elva og blir eit samlande, aktivt og attraktivt sentrum på campus. Plasseringa av bygningen skaper to hovudnivå på 1. og 5. etasjenivå. Her blir det etablert tilkomstplassar, forplassar, som blir tilrettelagde for opphald i tillegg til inngangsfunksjonane. Høgskulebygget har hovudtilkomst både i 1. etasje og i 5. etasje. Den nedre plassen er ein naturleg tilkomst for dei som kjem frå Fossbygget, dei som kjem til campus frå sentrum, og dei som kjem over brua frå Nedrehagen. Tilkomsten skjer via ein slak rampe og overbygd forplass framfor inngangen i første etasje. Forplassen 14 Ferdigmelding nr. 706/2012

15 dannar eit lunt og fint opphaldsareal og blir avgrensa mot nordvest av ein mur i naturstein nedanfor ei skråning med plantar og mot sørvest av eit graslandskap med noko synleg fjell. Mot søraust utgjer eit sitjeamfi i granitt avgrensinga mot Fossbygget og det nedre nivået av campus. Den skrånande flata og amfiet gjer at bygningen ser ut som han står på ein sokkel. Utanfor hovudinngangen i 5. etasje er det ein forplass som markerer inngangspartiet, og som samlar gangtrafikken frå det øvre nivået av campus. Forplassen ligg som eit sentralt rom, noko senka og omgitt av eit omliggjande, skålforma grøntområde. Plassen er fysisk avgrensa av ein sitjekant i granitt som blir utvida med eit granittamfi i skråninga opp mot den skogkledde kollen. Dei grøne kantsonene dannar ei fin ramme om plassen. Begge forplassane er opparbeidde med eit fast dekke av plasstøypt betong med fuger som dannar eit repetitivt stripemønster. På den nedre forplassen speler sitjeelement i naturstein på dette mønsteret i eit samspel med graslandskapet utanfor. Betongdekket og natursteinselementa understrekar samanhengen mellom dei to forplassane. Begge forplassane er tilrettelagde for opphald, studium og arrangement. Dei vil fungere som meir intime uterom knytte til hovudinngangane, men kan òg brukast saman med dei større romma dei er del av ved større arrangement. Romslege og varierte sitje- og opphaldselement skal stimulere det sosiale livet og fagleg læring. Det viktigaste sambandet frå nedre til øvre nivå skjer gjennom Høgskulebygget, men det er òg lagt til rette for utandørs kommunikasjon. Dei to nivåa blir fysisk bundne saman med ei lang betongtrapp som går langs den nordre langsida på bygningen. Langs elva går den eksisterande gang- og sykkelvegen. Som ei forlenging av denne er det etablert ein ny gang- og sykkelsti mellom nivået ved Sognahallen og det øvre nivået.

16 Materialbruk Prosjektet legg vekt på bruk av løysingar og materialar som gir lang levetid og enkel drift. Det er valt å bruke få materialar i anlegget for å understreke eit enkelt og heilskapleg preg. Materialvalet er inspirert av det landskapet med mellom anna utstrekt bruk av naturstein i murar, amfi og sitjeelement. Belegget på den øvre og nedre plassen har lik utforming og bidreg til at anlegget verkar einskapleg. Det er valt ein brettskura betong med saga striper. Amfi, sitjekantar og sitjeelement knytte til desse plassane er utforma i mørk granitt. Terrengmurane i anlegget er bygde med lokal stein lik dei eksisterande murane på området. Møblar og utstyr er utførte i varmforsinka stål. Den lange trappa med tilhøyrande trappevange er utført i betong og bind saman dei to nivåa. Rekkverket i trappa er laga av syrefast stål. Det er laga til snøsmelteanlegg i traseane frå hovudinngangane til Fossbygget og Stadionbygget. Det er òg lagt inn varme i den lange trappa. Lyssetjing Lyssetjinga utandørs er løyst med mastearmaturar langs gang- og sykkelvegar og innfelte armaturar i sitjekantar og trappevange. Dette supplerer lyssetjinga i bygningen i himlingar og ved inngangar. Dei innfelte armaturane i sitjekantar og trappevange gir godt lys for opphald og ferdsel. Innfellingsarmaturar omfattar òg leielys. Vegetasjon I anlegget elles er dei eksisterande grøne områda i størst mogleg grad tekne vare på. Den skogkledde kollen er eit veldig viktig element i området, synleg frå store delar av sentrum. Denne kollen dannar ein viktig skjerm for dei store bygningsvoluma på toppen av Fosshaugane og gir med høgda Høgskulebygget ei forankring i landskapet. Rundt den nye bygningen er det opparbeidd ei grøn ramme av grasområde og busk- og treplantingar av ulik karakter. Skråninga mot elva er parkprega med grasbakke og treplantingar. Dei brattaste områda er planta med buskar for å lette drifta av desse areala. I sona mot det tilgrensande landskapsvernområdet er det nytta meir stadeigen vegetasjon. Anlegget har fått eit grønt preg, og den grøne ramma bidreg til å forankre anlegget i det store landskapsbiletet. 16 Ferdigmelding nr. 706/2012

17

18 Kunstprosjektet Ein høgskule er ein stad for læring, forsking og utveksling av kunnskap og idear, ein stad der det å undre seg og vere nysgjerrig og open for omverda er det verksemda kviler på. Målet med kunsten i den nye bygningen har vore å spegle dette. Med kunstutvalet sine eigne ord blei det sagt at kunstprosjekta...bør kunne aktivisere ved å vekke, pirre nysgjerrigheta, opne nye perspektiv og gje rom for ulike tolkingar. Prosjekta kan vere overraskingar eller brot på det ein ventar seg. Det bør vere verk som utvidar horisonten og som evner å engasjere brukarane over tid. Kunstnarisk praksis og forsking har mange likskapstrekk. Forsking blir drive av forskaren si interesse og nyfikne og kan resultere i uventa og spennande oppdagingar. Kunstutvalet ønskte å realisere kunstverk som kunne byggje opp under denne undersøkjande og leikande metoden, verk som kunne invitere til leiting etter samanhengar og gransking av korleis ting heng saman utan å gi eintydige svar. Nettverk, kommunikasjon, bindeledd og lenkjer var stikkord for dette og for dei visuelle grepa som skulle nyttast for å binde bygningen saman. Høgskulebygget vil nettopp vere ein viktig sosial og fagleg møteplass for både studentar og tilsette og eit tydeleg bindeledd for dei andre bygningane på Fosshaugane Campus. På uteområdet er det 50 miniatyrskulpturar av menneskefigurar støypte i bronse utført av kunstnaren Trine Hovden. Tittelen på verket er Oppdagingar. Figurane relaterer seg til omgivnadene gjennom å utforske, undersøkje og utfordre dei. Du finn dei både i område med stor ferdsel og på meir bortgøymde stader der ein får moglegheit til å oppdage dei litt etter kvart. Dei klatrar i tørrmurar, pressar seg ut og inn av sprekker og kikkar utfor stup og skrentar. Nokre opptrer i grupper, andre enkeltvis. Skulpturane er alle individuelt modellerte til sin bestemte stad. Storleiken, cirka 20 cm, er eit viktig grep både for å skape eit overraskingsmoment og som verkemiddel for å uttrykkje noko om relasjonen mellom mennesket og naturen. Planen er å plassere små fotspor etter skulpturane i dei støypte betongdekka ved inngangspartia våren Kantineveggen i 5. etasje har fått eit veggmåleri som består av to tekstelement og ein illustrasjon. Utgangspunktet for verket, som er uført av kunstnarane Maria Udd og Stine Karlsen, er ein refleksjon rundt spørsmål om kva verda treng ei løysing på knytt til miljøproblematikk, global mat- og vassmangel, naturkatastrofar, den skeive fordelinga i verdsøkonomien, krig og kulturforskjellar. Setninga Gud fekk ikkje pupp er konkluderande, men ein kan undrast over om ho er resultat av ein konsekvensanalyse eller ei filosofisk utsegn. Setninga Rykk tilbake til start gir assosiasjonar til spel og spørsmål om tilfelle og taktiske ferdigheiter. Spel kan vere 18 Ferdigmelding nr. 706/2012

19 Prosjektadministrasjon KUNSTprosjektet eit mikrokosmos for dagens samfunn. Å starte på nytt representerer ei moglegheit for engasjement eller ein sjanse til å rette opp noko. Illustrasjonen av døde bier visualiserer ei global utfordring. Biedøden verkar som eit mysterium, men forsking viser at det er menneskeskapte årsaker til fenomenet. Forskarar meiner at det er eit alvorleg problem i eit miljøperspektiv. På veggen i trapperommet har kunstnaren Torgeir Husevaag utført eit relieff av perforerte akustiske gipsplater og ein tilhøyrande mobil-app. Verket har tittelen Uvitenhetskart. Hòl i dei perforerte platene er sparkla igjen slik at dei dannar eit mønster, mens den supplerande delen er ein mobil-app som presenterer det same motivet i form av ei skanna penneteikning av det same arbeidet før det blei koda til eit binært mønster. App-en gjer det mogleg å navigere i verket på veggen og få det tilsynelatande abstrakte mønsteret omsett til eit språkleg nettverkskart. Fåkunnekartet er ei subjektiv visualisering av ein enkeltperson sine kunnskapshòl. kunst i offentlige rom (KORO) Mari Aarre (2010) yngvild Færøy ( ) Mette Kvandal (2011) Dag Wiersholm (2012) kunstutvalet Kunstnarisk konsulent gerd Endestad (leiar) Vigdis Fjellheim Marianne S. Gathe (startfase) Brukarrepresentant HiSF Wenche Fjørtoft Ida Christine Nymoen Arkitekt Pål Andresen Byggherre brit Helene Øygard kunstverk Oppdagingar trine Hovden Miniatyrskulpturar/fotspor Gud fekk ikkje pupp Maria Udd og Stine Karlsen Veggmåleri Uvitenhetskart torgeir Husevaag Relieff og mobil-app

20 Byggjeteknikk Prosjekteringa er utført i samsvar med tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av (TEK1997, utgåve 2007) i tillegg til gyldige norske standardar for prosjektering av tre-, stål-, mur- og betongkonstruksjonar. For krav til pålitelegheit er Norsk Standards (NS) NS3490 lagd til grunn. Byggverket er berekna og utført ifølgje pålitelegheits klasse 2. Dimensjonerande laster For dimensjonerande laster har ein generelt lagt NS 3490 og NS 3491 til grunn og korrigert for forventa verkelege laster der desse er dimensjonerande. Vindlast er bestemt ut frå NS Karakteristisk snølast på mark (sk) er ifølgje NS sett til 2,5 kn/m 2. Toleransar For dei plasstøypte betongkonstruksjonane er det generelt nytta konstruksjonstoleranseklasse 1/1 ifølgje NS For stålkonstruksjonar er det nytta normal toleranseklasse i samsvar med NS Grunn og fundament Bergoverflata ligg på cirka kote 20 i den søraustlege delen av Høgskulebygget og cirka kote i det høgareliggjande partiet mot nord. Lausmassane består av fyllmassar, silt, sand og grus over leirete, sandete silt. Lausmassane nærmast fjellet består stadvis av morene. Høgskulebygget ligg i ei etter måten bratt skråning opp frå eit flatare parti på cirka kote 20 langs Sogndalselva i søraust og opp mot eit høgareliggjande område på cirka kote i nord og vest. Bygningen skjer seg inn i skråninga med det lågaste golvet på kote 23,50 i området mellom akse 28 og akse 11. Ved akse 11 er det eit sprang, og den bakre delen av bygningen mellom akse 11 og 1 har det lågaste golvet på kote 33,30. Det er grunt til fjell i den djupe, fremre delen av Høgskulebygget. I bakkant av den djupe delen var det behov for sprenging, mens det i den fremre delen var behov for å fylle opp. I den bakre og grunnare delen av bygningen var det 3 5 meter med lausmassar. 20 Ferdigmelding nr. 706/2012

21 Byggjegrop For å ta vare på fleksibiliteten til bygningen og redusere talet på og utstrekninga av avstivande vegger blei det lagt ein permanent stagforankra spuntvegg bak bygningen. Spuntveggen fungerer som ein vassbarriere rundt nybygget og leier grunnvatnet utanom. Eventuelt lekkasjevatn blir drenert ut av byggjegropa. Under alle golva er det derfor fylt opp med eit drenerande pukklag med ei tjukn på 300 mm. I drenslaget er det i tillegg lagt ut drensrøyr for å leie vatn ut av byggjegropa. Drenslaget er gjort rett som underlag for golv på grunnen. For dei permanente støttekonstruksjonane i grunnen er det rekna ei levetid på det doble av minstekravet i NS 3430, det vil seie 120 år. Direkte fundamentering I den delen av bygningen som er fundamentert på pilarar, er det støypt ringmur/fundamentbjelkar som bind saman fundamenta. Ringmurane er isolerte utvendig og innvendig. Ringmurane fungerer som opplegg for ikkje-berande yttervegger. Fundamentbjelkane bind saman fundamenta og stabiliserer ringmurane i område med høgdeforskjell ute og inne. I område der det er sprengt, er vegger og punktfundament fundamenterte direkte på fjellet. Pålefundamentering Den øvre delen av sentralbygget er fundamentert på stålpålar. Den nedre delen er delvis fundamentert direkte på fjell og delvis på pålar eller pilarar. Primære bygningsdelar Beresystemet består generelt av yttervegger i betong, stålsøyler og langsgåande stålbjelkar som ber dekke av prefabrikkerte hòldekkelement av betong. Av omsyn til ei fleksibel planløysing var det ønskjeleg med så få innvendige avstivande betongvegger som mogleg. Jordtrykk og vasstrykk blei derfor teke av permanent stagforankra spuntvegg. Betongvegger og stålkryss tek hand om sideavstiving i område der det ikkje er spunt, og er dimensjonert for vindlast og sidestabilitet ifølgje Norsk Standard. Golv på grunn Golv på grunn er generelt utført med 200 mm isolasjon, diffusjonssperre og armert støypt dekke. I samband med kulvert i ventilasjonsrom er det område med frittberande golv på grunn.

22 22 Ferdigmelding nr. 706/2012

23 Vegger mot grunn Betongvegger mot grunn er utførte i plasstøypt betong. Veggene er isolerte utvendig med 100 mm steinull. Betongveggene ber dekka og fungerer som avstiving av bygningen. Separate søyler, bjelkar og rammer Som separate søyler og bjelkar er det generelt nytta stålsøyler og langsgåande stålbjelkar som ber dekke av prefabrikkerte hòldekkelement av betong. Karnapp med glasvegg og glastak blir bore av søyler/bjelkar og fagverk i stål. Utvendig stål er varmforsinka. Frittberande dekke Dekka består generelt av 320 mm tjukke prefabrikkerte hòldekkelement av betong som er lagde på beresystem av stål. Dekka dannar stive, horisontale skiver og utgjer saman med betongveggskiver og spunt dei stabiliserande elementa i bygningen. På dekka er det laga eit 50 mm armert betongpåstøyp, flytsparkel eller flytande golv av lydmatte og 80 mm påstøyp. Mellom plasstøypte vegger og spunt er det støypt eit areadekke. I område med utvendig trapp blir areadekket brukt som fundament for trappa. Dekket over 4. etasje er hengt opp i taket med runde stag som er brannmåla. Økonomigard Dekket over økonomigarden er utført med DT-element som spenner mellom plasstøypte vegger. Dekket er membrantekt. Over membranen ligg det lette massar (EPS) under berelag for veg og dyrkingsmedium for planter. Maksimal oppfyllingshøgd over EPS er 500 mm. Berande innervegger Berande og avstivande innvendige vegger består av mm armert betong. Veggene fungerer stadvis som opplegg for dekka og som avstiving av bygningen. Takkonstruksjonar Generelt er taket utført med hòldekkelement som er isolerte med skråskoren isolasjon og tekte. Delar av taket er glastak med berekonstruksjon av stålsøyler, stålbjelkar og stålfagverk. Trapper og rampar Den utvendige trappa er utført som ein prefabrikkert betongkonstruksjon. Det er støypt inn varmekablar for å halde trappa isfri. Hovudtrapp Hovudtrappa er ei ståltrapp med støypte trinn og repos. Amfitrapp For å minske inngrepa i beresystemet er amfitrappa frå 4. til 5. etasje utført som ein lett konstruksjon med beresystem av stål. Brannvern av berande konstruksjonar Dei berande konstruksjonane er brannbeskytta til R90 med brannbeskyttande plater. Synleg stål er brannmåla til R90.

24 24 Ferdigmelding nr. 706/2012

25

26 VVS-tekniske anlegg Bygningen er på fem etasjar og ligg innskoten i terrenget med langsida dreidd 35 gradar mot nordvest. Fasaden mot nordaust og søraust er for ein stor del under bakkenivå. Energibehovet til kjøling og varme er rekna til å vere høvesvis 2,5 kwh/m 2 og 106 kwh/m 2. Bygningen har ein sentral for fjernvarme og fjernkjøling. Undersentralane er leverte av det lokale energiselskapet som òg er energileverandør. Sanitæranlegg Vatn og avløp er knytt til kommunale leidningar utanfor bygningen. Den største samtidige vassmengda kaldvatn og varmvatn er til saman rekna til å vere 3,38 l/s. Spillvatn er kalkulert til 7,5 l/s. Varmesentralen er bygd opp med ein separat tappevassvekslar på 100 kw for oppvarming av varmt forbruksvatn. Det er installert 2 x 2 akkumulatortankar for stegvis temperaturheving til høvesvis 40 C og 80 C med bruk av elektrisk kraft i siste steget. Ein sirkulasjonsleidning for å halde oppe ein varm forbrukstemperatur ute i anlegget er brukt. Anlegget er bygd for periodisk gjennomspyling med vatn på 80 C for å avgrense vekst av legionellabakteriar. Varmt- og kaldtvassleidningane er lagde skjult, og det er nytta røyr i røyr-system for alle bruksromma. Dei synlege røyrleidningane er forkromma. Vidare er det montert utvendige frostfrie vassutkastarar med slangetilkopling på bakkenivå som dekkjer utvendige asfalterte plassar på begge sidene av bygningen. Det er nytta veggklosett med innebygd sisterne. Servantar, utslagsvaskar og dusjar har forkromma eitt-greps blandebatteri med temperaturavgrensing. Høgskulebygget er i heilskap dekt med sløkkjevatn frå slangetromlar med 25 meter lang slange. Varmeanlegg Høgskulebygget har vassboren varme forsynt frå ein fjernvarmeundersentral som er plassert i teknisk rom i 3. etasje i bygningen. Dimensjonerande effekt er 420 kw. Anlegget er bygd for å utnytte framtidig lågtemperatur fjernvarme med ei sekundærside dimensjonert for ein tur- og returtemperatur på 55/35 C. Ei foreløpig løysing med bruk av fjernvarme basert på oljefyring gir moglegheit for å drifte anlegget med ein høgare temperatur. Hovudsirkulasjonen er mengdregulert etter eit konstant differansetrykk over fordelarstokken. Anlegget er mengdregulert ved hjelp av tovegs reguleringsventil på kursane. Radiatorkursen har ei trykkstyrt sirkulasjonspumpe. Varmebatteri i luftbehandlingsanlegga har sirkulasjonspumper for konstant vassmengd. Kurs for snøsmelteanlegget har eigen varmevekslar som skil anlegget frå det utvendige røyranlegget fylt med etanolalkohol. Kurstemperaturen er kalkulert med ein tur- og returtemperatur på 35/20 C. Sekundærsida har ei sirkulasjonspumpe med konstant 26 Ferdigmelding nr. 706/2012

27 vassmengd og turtemperaturregulering ved hjelp av ein trevegs shuntventil. Kapasiteten på snøsmelteanlegget er på 160 kw. Radiatoranlegget er bygd som eit tradisjonelt torøyrsystem. Radiatorane og anna utstyr er dimensjonerte for lågtemperaturvatn. Varme til karuselldører i 1. og 5. etasje er knytt til røyranlegget lokalt. Eit mindre golvvarmeanlegg er knytt til ein av radiatorkursane i 1. etasje. Golvvarmeanlegget har tovegsventil for regulering av temperatur og ei eiga sirkulasjonspumpe. Brannsløkking Anlegget er i risikoklasse OH-1. Tilgjengeleg trykk frå kommunal leidning er ikkje tilstrekkeleg for anlegget, og det er derfor etablert trykkaukingspumpe i eit eige pumpehus utanfor bygningen. Det innvendige anlegget er standard våtanlegg. Det utvendige varemottaket er sprinkla med tørranlegg. Kjøkkenhetter for frityr har eit eige sprinklaranlegg med R102-væske. Luftbehandlingsanlegg Bygningen har i alt fem luftbehandlingssystem som samla har ein kapasitet på m 3 /h. Aggregata er plasserte i eit felles teknisk rom sentralt i 3. etasje i nybygget. Aggregatet for kantinekjøkkenet har eit separat luftavkast over tak. Det er etablert felles luftinntak og luftavkast. Luftbehandlingsaggregatet for kantinekjøkkenet har røyrvekslar av glas for varmegjenvinning. Aggregata elles har roterande varmegjenvinnarar. Alle systema har behovsstyrt variabel luftmengdregulering (VAV). Ventilasjonen i romma er hovudsakleg basert på balansert ventilasjon og tilførsel av luft etter omrøringsprinsippet. Auditoria har fortrengingsventilasjon med tilluft i opptrinna. Kjølebehovet i romma er dekt med kjølt luft frå luftbehandlingsanlegga. Klimakjøling Høgskulebygget har eit isvassanlegg forsynt frå ein undersentral for fjernkjøling som er plassert i teknisk rom i 3. etasje. Kjøle-anlegget har ein kapasitet på 230 kw og ein turtemperatur på 12 C. Hovudsirkulasjonen har konstant vassmengd over fordelarstokken. Anlegget er delt i éin kurs for kjøling av ventilasjonsluft og éin kurs for romkjølarar i datarom. Kjøleanlegget er bygd som eit tradisjonelt torøyrsystem. Automatisering Anlegget er knytt til sentral driftskontroll. Automatikk for VVS omfattar styring av installasjonar for sanitær, varme, luftbehandling og kjøling. Sprinklaranlegget er kopla til brannalarmanlegget. Anlegget styrer individuelle varme-, kjøle-, og luftmengdbehov i romma. Energimålarar er plasserte slik at alt energiforbruk over kursar for varme og kjøling til luftbehandlingsanlegg, radiatoranlegg og lokal kjøling blir registrert. Utvendig anlegg Vatn og spillvatn til bygningen er knytt til kommunalt vass- og avløpsanlegg. Overvatn frå tak og utvendige plassar er ført til eksisterande uttrekk til Sogndalselva. Delar av utvendige vegar og plassar har snøsmelteanlegg.

28 Elektrotekniske anlegg Elkraftanlegget er prosjektert for å kunne vere fleksibelt og ha moglegheit til utvidingar i framtida. Det er mellom anna minst 25 prosent ledig kapasitet på alle kabelbruer og føringsvegar. Føringsvegar for stigeleidningar for kraft og tele frå respektive hovudfordelingar er førte på bru over himling fram til underfordelingar/sjakter. Horisontale hovudføringar for kraft- og teleteknisk kursopplegg er utførte med kabelbruer som er monterte over himlingar i korridorsoner. Langs yttervegger i undervisningsrom, kontor og liknande er det innfelte elkanalar for plassering av stikkontaktar og teletekniske uttak. I fleire rom er det nedfelte uttaksboksar i golvet for plassering av stikkontaktar og teletekniske uttak. Straumforsyning Anlegget blir forsynt frå ein eksisterande 1250 kva-transformator. Frå denne er det lagt kablar i grunnen fram til hovudfordelinga i Høgskulebygget. Reservekraft I IT-rom er det installert sentral UPS for datautstyr. Naudlys Skulen hadde eit sentralisert naud- og leielysanlegg som er installert i to nærliggjande bygningar. For presentasjon og betening av anlegga nytta skulen tidlegare eit grafisk dataprogram. Det nye naud- og leielysanlegget til Høgskulebygget er kopla saman med det eksisterande anlegget slik at dei fungerer som eitt anlegg. Naudlysanlegget har ein sentralisert batteribank og er basert på LED-armaturar. I store opne areal er det montert antipanikklys. Det er i tillegg montert leielys i utvendig trappevange (rømmingsveg) og utvendig i samband med rømmingsdører. Brannalarmanlegg I Høgskulebygget er det installert siste generasjons brannalarmanlegg med nytt sentralutstyr. Det er òg nytta talevarslingsanlegg for varsling av brannalarm. Skulen hadde eit eksisterande automatisk adresserbart brannalarmanlegg installert i to nærliggjande bygningar. For presentasjon og betening av anlegga nytta skulen eit grafisk dataprogram. Det nye brannalarmanlegget i Høgskulebygget er kopla saman med det eksisterande brannalarmanlegget slik at dei fungerer som eitt anlegg som blir overvakt med eit grafisk dataprogram. Der det er dårleg dekning med høgtalarar, er det supplert med sirene integrert i detektorhovudet. I tillegg er det montert blinkfyr i fleire rom. Talevarsling Det er installert ein komplett talevarslingssentral, inkludert moglegheiter for avspeling av musikk, i enkelte område. Talevarslingssentralen har overvaking av sentralutstyr, brannmannsmikrofonar, høgtalarkursar og forsterkarar med utgang for varsling av feil til brannalarmsentralen. Dette er løyst med ein kombinasjon av innfelte høgtalarar 6 W, effekthøgtalarar W og hornhøgtalarar. Høgtalarane er kopla i serie med inntil 20 høgtalarar per kurs. I tillegg er det montert brannmannsmikrofon i 1. og 5. etasje i tillegg til ein mikrofon i informasjonen for interne meldingar. Talevarslinga er integrert med brannvarslingsanlegget. Tilgangskontroll og innbrot Skulen hadde frå før av tilgangskontroll- og innbrotsalarmanlegg installert i to nærliggjande bygningar. For presentasjon og betening av anlegga nytta skulen eit grafisk dataprogram. Det nye tilgangskontroll- og innbrotsalarmanlegget i Høgskulebygget er kopla saman med det eksisterande anlegget slik at desse fungerer som eitt anlegg som blir overvakt og drifta ved hjelp av det grafiske dataprogrammet. Alle tryggleiksanlegga (tilgangskontroll-, innbrotsalarm- og ITV-anlegg) er fullintegrerte. Automatisering Regulering og styring av varme og ventilasjon er utført med eit automatiseringssystem basert på LonWorks, som er ein kommunikasjonsstandard for automatisering i bygg. 28 Ferdigmelding nr. 706/2012

Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger. Tilbygg og nybygg STATSBYGG. Ferdigmelding nr. 653/2006 Prosjektnr.

Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger. Tilbygg og nybygg STATSBYGG. Ferdigmelding nr. 653/2006 Prosjektnr. STATSBYGG Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger Tilbygg og nybygg Ferdigmelding nr. 65/2006 Prosjektnr. 98011 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgjevar i byggje- og eigedomssaker,

Detaljer

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350 DownHiL Høgskolen i lillehammer Gudbrandsdalsvegen 350 Ombygging Nr 694/2011 Ferdigmelding nr. 694/2011 Prosjektnr. 11433 (fase 1) / 11569 (fase 2) INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

BYGG AUST. Rapport frå forprosjekt. «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» Mai 2015

BYGG AUST. Rapport frå forprosjekt. «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» Mai 2015 BYGG AUST Rapport frå forprosjekt Mai 2015 «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» PROSJEKTINFORMASJON Helse Førde har planlagt eit avlastingsbygg, Bygg Aust, for framtidige utvidingar ved Sentralsjukehuset.

Detaljer

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr. 98032 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

årsrapport 2011 På oppdrag for samfunnet

årsrapport 2011 På oppdrag for samfunnet årsrapport 2011 På oppdrag for samfunnet På oppdrag for samfunnet Våre tenester skal kome både Forsvaret og heile landet til gode. Forsvarsbygg sitt hovudoppdrag er å medverke til den vidare moderniseringa

Detaljer

BØ KOMMUNE. råder. miljø. gsikt LORUM IPSUM SITANNET. Campusutviklingsplan MORBI LACUS studiestad Bø. Lorem ipsum sit annet morbi. www.statsbygg.

BØ KOMMUNE. råder. miljø. gsikt LORUM IPSUM SITANNET. Campusutviklingsplan MORBI LACUS studiestad Bø. Lorem ipsum sit annet morbi. www.statsbygg. BØ KOMMUNE n bisjo net amygge og rord b. m ove legge, råder har so å å plan g uteom g yg go ep Statsb ledend ige byg kt re å væ te miljøri al forv GS SBYG STAT strategi miljø g ner o bisjo iljøam ige m

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel)

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Ærbødig for vern toleevne for utvikling FORVALTNINGSPLAN Helse Førde Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Forvaltningsplan for freda og / eller verneverdige bygningar og utomhusanlegg Bilde: Foto Helse

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Parkveien 1 Nybygg Ferdigmelding nr. 674/2008 Prosjektnr. 97046 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslag frå... 1 Hovudprioriteringar 9...

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Planomtale Plan og næring, Sogndal kommune 22.08.2014 1. Innhald 2. Samandrag... 4 3. Bakgrunn... 6 4. Planprosess... 6 5. Planstatus og rammer for

Detaljer

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest.

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest. Sotra Kystby Visjonen er å gjere Sotra Kystby til eit av Nordens mest attraktive regionsentrum bygd på trivsel, aktivitet, estetikk og bærekraftige løysingar. Nå er kystbyen i ferd med å reise seg på Straume

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli?

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Kommuneplanen sin samfunnsdel er oppe til revisjon. Føremålet er å trekkje opp visjonar og mål for kommunen. Det vil seie at vi skal fortelja korleis vi meiner

Detaljer