Afrikabarometer Undersøkelse gjennomført for Fellesrådet for Afrika. Opinion AS August-september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Afrikabarometer Undersøkelse gjennomført for Fellesrådet for Afrika. Opinion AS August-september 2014"

Transkript

1 Afrikabarometer 2014 Undersøkelse gjennomført for Fellesrådet for Afrika Opinion AS August-september 2014

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Utvalgsområde/univers Vektig Fellesrådet for Afrika Magnus Flacké, daglig leder Kartlegge nordmenns holdninger til/kunnskap om Afrika Kvantitativ, webpanel Landsrepresentativ undersøkelse, 18 år+ Data er vektet på alder, kjønn og geografi Antall intervju 500 Feilmargin Ved n=500 må resultatet tolkes innenfor en feilmargin på ± 1,9 og ± 4,4 prosentpoeng. Feilmarginene for undergrupper er større. Gjennomføring Uke 35 i 2014 (siste uka i august). Rapport levert 9. september Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Om undersøkelsene 2014-undersøkelsen 2011-undersøkelsen Metode: Kvantitativ, webpanel Utvalg: Landsrepresentativt, 18 år+ Vekting: Alder, kjønn, geografi Antall respondenter: 500 Feltperiode: Uke Metode: Kvantitativ, webpanel Utvalg: Landsrepresentativt, 18 år+ Vekting: Alder, kjønn, geografi Antall respondenter: 534 Feltperiode: Uke Fellesrådet for Afrika gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i månedsskiftet november-desember i Der samme spørsmål er stilt i 2014, er data fra 2011 inkludert i grafene. Der det er gjort endringer i svaralternativ, eller det er lagt til nye, er dette indikert med en stjerne formuleringen står til høyre for grafen. Vi gjør oppmerksom på at sammenligningsgrunnlaget i noen tilfeller kan bli svakere, dels som følge av endring i formulering, dels som følge av at respondenten kan ha fått flere svaralternativ å velge mellom i Enhver undersøkelse må ses i en kontekst. Mediedekningen av spredningen av ebolaviruset i Vest-Afrika de siste ukene har ført til økt Afrika-oppmerksomhet, med et negativt fortegn på grunn av lidelsen og smittefaren viruset fører med seg. Resultatene fra denne undersøkelsen tyder imidlertid ikke på at det spesielle mediefokuset har påvirket respondentene i spørsmålene knyttet til kunnskap om og holdninger til Afrika, utviklingshjelp, handelspolitikk, matvarer o.l. Vi kunne forventet at mer enn 8 % av utvalget skrev «ebola» som ett av fem ord de tenker på når de hører ordet «Afrika». Vi kunne ikke annet enn forvente at 74 % av utvalget krysser av på «HIV, aids, malaria, og andre sykdommer som ebolainfeksjon» når de får spørsmål om hva man leste/hørte om sist man leste/hørte nyheter fra Afrika. 3

4 Et utvalg nettklipp fra uke 35,

5 Hovedfunn Generelt om Afrika Holdninger til afrikanske varer Ord og kommentarer knyttet til fattigdom, sult og nød er på topp når vi spør om hva de fem første ordene man tenker på når man hører «Afrika». Disse etterfølges av klimarelaterte ord som varme/varmt, tørke/tørt, sol og ord knyttet til krig, konflikt og uro. 8 % av utvalget har skrevet ebola. Dårlig styresett og kriger/konflikter topper listen med årsaker til fattigdom/manglende utvikling i afrikanske land. Nordmenn mener folkelige bevegelser, sivilt samfunn og staten i fattige land har mest potensial til å få til utvikling i afrikanske land. Korrupsjonsbekjempelse nevnes oftest som et tiltak for å bidra til utvikling i afrikanske land. Krig, fattigdom, demokrati, økonomi: Signifikant positiv endring for fattigdom fra 2011 til 2014: Flere tror det er mindre, færre tror det er mer fattigdom i Afrika i dag sammenlignet med for 15 år siden. Signifikant færre i 2014 enn i 2011 tror det har vært negativ økonomisk vekst, tendens til at flere tror på positiv vekst. To av tre mener at Norge bør handle mer med afrikanske land. Rike lands handelshindringer er viktigste årsak til at det er få afrikanske matvarer tilgjengelig i norske butikker. 6 av 10 ville kjøpt storfekjøtt dersom det kom fra Afrika. De som ikke ville kjøpt storfekjøtt fra Afrika: De fleste foretrekker norsk kjøtt pga. kontroller/kvalitet og for å støtte norske bønder og bedrifter. Over halvparten mener Norge og andre rike land bør legge om til et mindre intensivt, mer bærekraftig landbruk. Ca. halvparten mener Norge bør jobbe for handelsavtaler som gjør at vi kan importere flere landbruksvarer fra Afrika. 5

6 Hovedfunn Afrika i media Om Fellesrådet for Afrika Ebolaepidemien har hatt en sentral plass i mediebildet og har dominert Afrika-dekningen de siste ukene: Nær 3 av 4 svarer «HIV, aids, malaria, og andre sykdommer som ebolainfeksjon» på spørsmål om hva man leste/hørte du om sist gang man leste/hørte nyheter fra Afrika (var ikke med som svarkategori i 2011). Drøyt halvparten svarer krig/konflikt/uro. 4 av 5 oppfatter nyhetene fra Afrika som negative, mot 2 av 3 i 2011, et resultat som naturlignok er preget av dekningen av ebolaepidemien de siste ukene. Kun 5 % oppfatter nyhetene som positive, mot 11 % i Særlig grundig bakgrunnsstoff og suksesshistorier er informasjon om Afrika nordmenn ønsker å se mer av i norsk media, etterfulgt av saker om hva nødhjelps- og bistandsorganisasjoner gjør på kontinentet, samt dekning av politisk debatt og utvikling i Afrika. 16 % vs. 22 %: Signifikant færre i 2014 enn i 2011 svarer at de kjenner til Fellesrådet for Afrika På spørsmål om hva man forbinder med Fellesrådet for Afrika, er det samarbeid, rettferdighet og informasjonsarbeid som nevnes oftest. 4 % kjenner til nettsiden 6

7 30 % har vært på reise i Afrika, 11 % har jevnlig kontakt med mennesker av afrikansk opprinnelse 1. Hvilken tilknytning har du til Afrika? Kryss av på alternativene som stemmer (n=500) 2011 (n=534) Jeg har ingen spesiell tilknytning til Afrika 64% 73% Jeg har vært på annen reise i Afrika (ikke charter) Jeg har vært på chartertur i Afrika Jeg har jevnlig kontakt med mennesker av afrikansk opprinnelse 16% 14% 14% 10% 11% 8% Jeg har bodd i Afrika Jeg er av afrikansk opprinnelse 1% 2% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 Fattigdom er ordet som noteres oftest 2. Hva er de fem første ordene du tenker på når du hører ordet Afrika? 2222 ord skrevet inn Generert av Wordle. Mest brukte ord i kommentarfeltet (jo større ord, desto mer brukt). Merk at dette er rådata, ordene er i svært liten grad kodet/kategorisert. 8

9 Ord og kommentarer knyttet til fattigdom/sult/nød på topp 2. Hva er de fem første ordene du tenker på når du hører ordet Afrika? n=500 Fattigdom/sult/nød Klima Dyr Krig/konflikt/uro Natur Befolkning Land Kultur/turisme Safari Ørken Stort Ebola Annen sykdom Korrupsjon Mangfoldig Urettferdighet/undertrykkelse/utfordringer Sahara Nelson Mandela Framgang/muligheter/utvikling/vekst Kontinent Naturressurser Rasekille/apartheid HIV/AIDS 43% 36% 34% 28% 26% 20% 13% 13% 12% 9% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Merk: Ord/formuleringer er kodet inn i samlekategorier for å kunne kvantifisere. Det er foretatt en grovsortering. Lista er ikke uttømmende. Det er 411 ord/kommentarer som ikke er kategorisert (faller utenfor kategoriene laget i etterkant av undersøkelsen). For eksempel: Ordet «Klima» er i seg selv brukt i liten grad, men ord som «varmt» «varme», «tørt» og «sol». Under «Land» finner vi navn på land i Afrika som er nevnt. Samlekategorien «Dyr» inneholder navn på dyr som er nevnt av respondentene. 9

10 Dårlig styresett og kriger/konflikter topper listen med årsaker til fattigdom/manglende utvikling i afrikanske land 3. Under er en liste med forhold som noen mener er årsaker til fattigdom/manglende utvikling i afrikanske land. Velg de 4 årsakene du mener er de viktigste. MULIG Å KRYSSE AV FOR INNTIL 4 ALTERNATIVER (n=500) 2011 (n=534) Dårlig styresett og korrupsjon blant myndighetene i landene Kriger og konflikter * Skjev fordeling av velstand innad i fattige land Manglende utdanning HIV, aids, malaria, og andre sykdommer Arv fra kolonitiden Feilslått bistand For høy befolkningsvekst * Et urettferdig handelssystem Manglende helsetjenester Ugunstig klima (f.eks. tørke, flom, og dårlig jordsmonn) Kultur og tradisjoner Religion og misjonering * Mangel på arbeidsplasser Biologiske årsaker 2% 2% 7% 5% 13% 13% 11% 17% 15% 13% 20% 20% 21% 18% 19% 18% 18% 18% 25% 29% 34% 32% 41% 38% 38% 74% 71% 70% 78% * Formuleringer i 2011: Den skjeve fordelingen av velstand innad i fattige land Fattige land blir utnyttet av rike land og selskaper, for eksempel gjennom et urettferdig handelssystem. Ikke med i 2011: «Mangel på arbeidsplasser» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Folkelige bevegelser og sivilt samfunn og staten i fattige land har mest potensial til å få til utvikling i afrikanske land 4. Hvem mener du har mest potensial til å få til utvikling i afrikanske land? KUN ETT SVAR MULIG (n=500) 2011 (n=534) Folkelige bevegelser og sivilt samfunn Staten i fattige land FN Enkeltmennesker selv Næringslivet Bistandsorganisasjoner Rike land Rike enkeltpersoner gjennom veldedighet Ingen av disse Ingen formening 17% 15% 12% 11% 11% 12% 8% 8% 7% 6% 5% 7% 1% 0% 2% 11% 10% 26% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 11

12 Korrupsjonsbekjempelse nevnes oftest som et tiltak for å bidra til utvikling i afrikanske land 5. Hva mener du norske myndigheter kan gjøre for å bidra til utvikling i afrikanske land? MULIG Å KRYSSE AV FOR INNTIL 4 ALTERNATIVER (n=500) 2011 (n=534) Bidra til å bekjempe korrupsjon 75% 73% * Jobbe for rettferdige handelsavtaler Bistå med kompetanse rundt naturressursforvaltning, for eksempel olje * Støtte lokalt sivilsamfunn 42% 42% 49% 59% 61% * Styrking av statlige institusjoner Legge til rette for at norsk næringsliv og oljefondet investerer mer i afrikanske land Slette gjeld Ta imot flere afrikanske studenter Kutte bistand Gi mer bistand Ingen formening Ingen av de ovennevnte 26% 25% 18% 20% 20% 12% 9% 11% 9% 5% 5% 3% 3% 1% 1% 52% * Formuleringer i 2011: Inngå rettferdige handelsavtaler mellom Norge og afrikanske land og jobbe for et rettferdig internasjonalt handelsregelverk Hjelpe til å bygge opp demokratiske institusjoner Ikke med i 2011: «Støtte lokalt sivilsamfunn» 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Signifikant positiv endring for fattigdom fra 2011 til 2014, tendens til negativ utvikling for tro på krig/konflikt og demokrati 6. Hvis du sammenligner Afrika i dag med Afrika for 15 år siden, hvordan tror du utviklingen har vært på følgende områder: Mer Mindre Ingen forskjell 2014: n= : n= 534 Krig og konflikt (2014) 35% 27% 39% Krig og konflikt (2011) 30% 25% 45% Fattigdom (2014) 32% 33% 35% Fattigdom (2011) 38% 22% 40% Demokrati (2014) 29% 24% 47% Demokrati (2011) 36% 21% 42% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 13

14 Signifikant færre i 2014 enn i 2011 tror det har vært negativ økonomisk vekst, tendens til at flere tror på positiv vekst 7. Hvis du sammenligner Afrika i dag med Afrika for 15 år siden, hvordan tror du utviklingen har vært på følgende områder: Positiv økonomisk vekst Negativ økonomisk vekst Ingen forskjell 2014: n= : n= 534 Økonomi (2014) 41 % 22 % 37 % Økonomi (2011) 36 % 29 % 36 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 14

15 Stabile tall fra 2011 til 2014 mht. hvordan man tror afrikanere flest har det om 15 år; over halvparten svarer bedre 8. Sammenlignet med i dag, hvordan tror du afrikanere flest har det om 15 år? Bedre Verre Samme 2014: n= : n= % 13% 33% % 13% 32% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 15

16 To av tre mener at Norge bør handle mer med afrikanske land 9. Mener du at Norge bør handle mer med afrikanske land? Ja Nei Ingen mening % 7% 27% % 8% 21% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 16

17 Rike lands handelshindringer er viktigste årsak til at det er få afrikanske matvarer tilgjengelig i norske butikker 10. Hva tror du er viktige årsaker til at det er få afrikanske matvarer tilgjengelig i norske butikker? Ranger de TRE viktigste årsakene fra 1 (viktigst) til Antall svar (1-3) totalt i 2014: Rike lands handelshindringergjør det vanskelig for afrikanske produsenter å konkurrere med produsenter i rike land 69% 74% 346 Kunder etterspør ikke afrikanske matvarer 44% 49% 243 Mangel på infrastruktur og muligheter for frakt av varene fra Afrika 47% 45% 236 De fleste afrikanske land har ikke nok mat til å eksportere 35% 40% 192 Matvarekjedene vil ikke kjøpe inn afrikanske varer 38% 37% 191 Mange matvarer tilfredsstiller ikke mattilsynets krav 30% 36% 182 * Afrikanske matvarer er ikke konkurransedyktige 14% 32% 68 * 2011-formulering: «Afrikanske matvarer er ikke konkurransedyktige i forhold til varer produsert i andre fattige verdensdeler, som for eksempel Asia» Andre årsaker 2% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25 17

18 Rike lands handelshindringer er viktigste årsak til at det er få afrikanske matvarer tilgjengelig i norske butikker 10. Hva tror du er viktige årsaker til at det er få afrikanske matvarer tilgjengelig i norske butikker? Ranger de TRE viktigste årsakene fra 1 (viktigst) til Antall nummer 1-svar i 2014: Rike lands handelshindringer gjør det vanskelig for afrikanske produsenter å konkurrere med produsenter i rike land 41% 46% 230 Mangel på infrastruktur og muligheter for frakt av varene fra Afrika Kunder etterspør ikke afrikanske matvarer De fleste afrikanske land har ikke nok mat til å eksportere Mange matvarer tilfredsstiller ikke mattilsynets krav Matvarekjedene vil ikke kjøpe inn afrikanske varer 5% 9% 8% 7% 13% 12% 11% 11% 10% 14% * Afrikanske matvarer er ikke konkurransedyktige 1% 9% 5 * 2011-formulering: «Afrikanske matvarer er ikke konkurransedyktige i forhold til varer produsert i andre fattige verdensdeler, som for eksempel Asia» Andre årsaker 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5 18

19 6 av 10 ville kjøpt storfekjøtt dersom det kom fra Afrika 11. Ville du kjøpt storfekjøtt i butikken dersom du visste det kom fra et afrikansk land? Ja Nei % 41% % 40% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 19

20 De fleste foretrekker norsk kjøtt pga. kontroller/kvalitet og for å støtte norske bønder og bedrifter 12. Hvorfor ikke? Kryss av for de TO viktigste årsakene (n=204) 2011 (n=215) Jeg foretrekker norsk kjøtt fordi kontrollen for sykdommer og kvalitet er best her 58% 65% Jeg foretrekker norsk kjøtt for å støtte norske bønder og bedrifter 41% 40% Det er skadelig for klimaet med lang transport Jeg er bekymret for hvor etisk produksjonen er i Afrika (for eksempel bruk av barnearbeid, mangel på økologisk bærekraft eller lignende) Det er knapphet med mat i Afrika og det er derfor umoralsk å kjøpe maten deres 23% 17% 20% 21% 16% 23% Norsk kjøtt smaker bedre 6% 4% Andre årsaker 12% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 Over halvparten mener Norge og andre rike land bør legge om til et mindre intensivt, mer bærekraftig landbruk 13. Rike lands landbruk blir stadig mer industrialisert. Hvor enig eller uenig er du i at Norge og andre rike land bør legge om til et mindre intensivt, og mer økologisk bærekraftig landbruk? n=500 Svært enig 30% 58 % Delvis enig 28% Verken enig eller uenig 25% Delvis uenig 8% 12 % Svært uenig 4% Vet ikke 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 21

22 Ca. halvparten mener Norge bør jobbe for handelsavtaler som gjør at vi kan importere flere landbruksvarer fra Afrika 14. Bør Norge jobbe for handelsavtaler som gjør at vi kan importere flere landbruksvarer fra Afrika og mindre fra EU og USA? n=500 Ja 47% Nei 16% Vet ikke 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 22

23 Ebolaepidemien har dominert Afrika-dekningen de siste ukene (var ikke med som svarkategori i 2011) 15. Tenk på sist gang du leste/hørte nyheter fra Afrika, hva leste/hørte du om? Her kan du krysse av for flere alternativer. KRYSS AV ÉN ELLER FLERE (n=500) 2011 (n=534) * HIV, aids, malaria, og andre sykdommer som ebolainfeksjon Krig/konflikter/uro Nødhjelp/nødhjelpsprosjekter Helse/utdanning Reisemål/turisme * Politikk og valg Naturkatastrofer Økonomi/handel/næringsliv Langsiktig bistand Kulturliv Annet Ingen formening/husker ikke 3% 2% 2% 12% 10% 10% 9% 6% 5% 3% 6% 7% 7% 10% 15% 12% 26% 24% 36% 35% 56% 74% 73% * Formuleringer i 2011: Politisk administrasjon og valg Ikke med i 2011: «HIV, aids, malaria, og andre sykdommer som ebolainfeksjon». At tre av fire krysser av på dette alternativet skyldes i stor grad mediedekningen av spredningen av ebolaviruset i Vest-Afrika 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23

24 4 av 5 oppfatter nyhetene fra Afrika som negative 16. Tenk fortsatt på sist gang du leste/hørte nyheter fra Afrika. Oppfatter du disse nyhetene som positive eller negative? 2014 (n=465) 2011 (n=497) Negative 66% 85% Verken positive eller negative 9% 15% Positive 5% 11% Ingen formening/husker ikke 1% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Grundig bakgrunnsstoff og suksesshistorier mest etterspurt 17. Hva slags informasjon om Afrika ønsker du å se mer av i norsk media? FLERE SVAR MULIG (n=500) 2011 (n=534) Grundig bakgrunnsstoff som forklarer årsaker til nyhetshendelser Suksesshistorier og positive nyheter Saker om hva nødhjelps- og bistandsorganisasjoner gjør på kontinentet Dekning av politisk debatt og utvikling i Afrika Flere saker om afrikansk musikk, litteratur og annen kultur Mer bruk av afrikanske kilder Flere afrikanske filmer og tv-serier Sport Annet/ingen av disse 50% 49% 49% 36% 42% 32% 41% 22% 25% 18% 20% 8% 9% 4% 4% 12% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Utsagn 18. Statoil betaler over 30 milliarder kroner årlig i skatt til Angola. Det er like mye som hele det årlige norske bistandsbudsjettet. Den økonomiske veksten i Angola kommer i stor grad bare en liten elite til gode. Hvor enig eller uenig er du i disse utsagnene: Helt enig (=5) Ganske enig Verken eller Ganske uenig Helt uenig (=1) Vet ikke Norske myndigheter må støtte angolanske menneskerettighetsorganisasjoner og andre som arbeider for mer rettferdig fordeling av godene 54 % 26 % 10 % 11 % 7 % Norske myndigheter må kreve at angolanske myndigheter bruker skatteinntekter slik at de kommer angolanere flest til gode 52 % 23 % 11 % 3 % 3 % 8 % Norske selskaper kan og må gjøre mye mer for å fremme åpenhet, demokrati og velferd i land de opererer i 44 % 31 % 12 % 3 % 1 % 8 % Norske selskaper bør ikke operere i udemokratiske land med mye korrupsjon 27 % 31 % 16 % 12 % 4 % 9 % Det er opp til angolanske myndigheter selv å bestemme hvordan de bruker sine skatteinntekter 9 % 19 % 19 % 23 % 23 % 7 % Norske selskaper bør ikke trekke seg ut av udemokratiske land med mye korrupsjon, siden norske selskaper uansett driver på en mer samfunnsansvarlig måte enn selskaper fra mange andre land 8 % 21 % 27 % 16 % 14 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % n=500 26

27 Utsagn 18. Statoil betaler over 30 milliarder kroner årlig i skatt til Angola. Det er like mye som hele det årlige norske bistandsbudsjettet. Den økonomiske veksten i Angola kommer i stor grad bare en liten elite til gode. Hvor enig eller uenig er du i disse utsagnene: 5 = helt enig, 4 = delvis enig, 3 = verken enig eller uenig, 2 = delvis uenig og 1 = helt uenig Gjennomsnitt Helt/ganske enig Helt/ganske uenig Norske myndigheter må støtte angolanske menneskerettighetsorganisasjoner og andre som arbeider for mer rettferdig fordeling av godene 4,40 80 % 2 % Norske myndigheter må kreve at angolanske myndigheter bruker skatteinntekter slik at de kommer angolanere flest til gode Norske selskaper kan og må gjøre mye mer for å fremme åpenhet, demokrati og velferd i land de opererer i 4,31 75 % 6 % 4,25 75 % 4 % Norske selskaper bør ikke operere i udemokratiske land med mye korrupsjon 3,72 58 % 16 % Norske selskaper bør ikke trekke seg ut av udemokratiske land med mye korrupsjon, siden norske selskaper uansett driver på en mer samfunnsansvarlig måte enn selskaper fra mange andre land Det er opp til angolanske myndigheter selv å bestemme hvordan de bruker sine skatteinntekter 2,92 29 % 30 % 2,66 28 % 46 % n=500 27

28 Signifikant færre i 2014 enn i 2011 svarer at de kjenner til Fellesrådet for Afrika 19. Kjenner du til Fellesrådet for Afrika? Ja Nei % 84% % 78% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 28

29 Samarbeid, rettferdighet, informasjonsarbeid nevnes oftest 20. Hva forbinder du med Fellesrådet for Afrika? 52 kommentarer Generert av Wordle. Mest brukte ord i kommentarfeltet (jo større ord, desto mer brukt) 29

30 Kun 4 % kjenner til nettsiden Kjenner du til nettsiden Ja Nei 22. Hva synes du om nettsiden? 10 kommentarer 1 Bra % 96% 2 Bra, mye interessant for oss "ignorante" nordmenn. Litt andre typer nyheter, ikke kun om krisene, og det liker jeg. 3 Fin 4 God 5 God informasjon og oversiktlig 6 Informativ 7 Informativ nettside % 97% 8 Oversiktlig, oppdatert og grundig side 9 Veldig bra 10 Veldig mye info, men veldig dårlig layout 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 30

31 BAKGRUNN

32 Bakgrunn, n=500 Kjønn Alder Mann 50% år 32% år 34% Kvinne 50% år 34% 32

33 Bakgrunn, n=500 Utdanning Landsdel Grunnskole / folkeskole / realskole 7% Nord-Norge 9% Midt-Norge 14% Videregående skole / gymnas (1-3 år etter grunnskole) 31% Vestlandet 21% Universitet / høyskole (1-3 år etter videregående skole) 32% Østlandet 34% Sørlandet inkludert Telemark 9% Universitet / høyskole (4 år eller mer etter videregående skole) 29% Oslo 13% 33

34 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 500 (n=500) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,9 og ± 4,4 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 34

35 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Afrikabarometer Undersøkelse gjennomført for Fellesrådet for Afrika. Opinion AS Oslo, desember 2011

Afrikabarometer Undersøkelse gjennomført for Fellesrådet for Afrika. Opinion AS Oslo, desember 2011 Afrikabarometer 2011 Undersøkelse gjennomført for Fellesrådet for Afrika Opinion AS Oslo, desember 2011 Innhold Prosjektbeskrivelse s. 3 Nettklipp fra uke 48, 2011 s. 4 Hovedfunn/overskrifter i rapporten

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Undersøkelse gjennomført for LNU Opinion AS November-desember 2014 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer