Rom konferansen Fylkesordfører Audun Tron. «Morgendagens Skysstasjon» Ark».Q /f

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "03.11.2010 Rom konferansen 2010. Fylkesordfører Audun Tron. «Morgendagens Skysstasjon» Ark».Q /f

Transkript

1 Rom konferansen Fylkesordfører Audun Tron. «Morgendagens Skysstasjon» Ark».Q /f<//k0»/ooor ~ «Jfyíä x/

2 FylkesordførerAudun Tron ROM-konferansen2010 Hotel Opera "MorgendagensSkysstasjon" Jegtakker for invitasjonenog denneanledningentil å si noenord om det arbeid Oppland fylkeskommunegjør sammenmed mangeandregodesamarbeidspartnere- blant annet og ikke minst- sammen med ROM eiendomnår det gjelderknutepunktsutviklingfor bussog jernbane på Lillehammer. Skysstasjonenes historiegår helt tilbaketil 1500-tallet, da bøndeneble pålagtå befordre kongeligeog adeligepersoner. De gamle skysstasjonene og skyssvesenetvar sentrale og viktige ledd i den innenlandske ferdsel. Det var i lovsform angitt hvemsomhaddeansvarfor etableringog drift og hvem som skulle påse at utstyr og hester var i forskriftsmessig stand. Skysstasjonene var knutepunktfor all ferdsel. Her fikkveifarendebytte hest,bytte kjøretøy,de fikk mat ogde fikk overnatting. Det var et sted hvorde reisendekunnesnappeopp og få tak i sistenytt både gode og dårlige nyhetene. Skysstasjonenevar såledestuftet på 4 hovedpilarer: 0 Bytte transportmiddel o lnformasjon 0 Overnatting 0 Bespisning Mye har endret segsiden den gang,det er det ingentvil om, men har de reisendesbehov endret segnevneverdig? Etter hvert som personbiltrafikken overtok ble oppmerksomheten rettet mot andre utfordringer. Skysstasjoner og transportterminaler levde på mange måter sitt eget liv. Det var uklart hvem som hadde ansvar for å legge forholdene til rette for at terminalene skullefungere tilfredsstillende.det var ulikeløsningerrundt om i landet. Påslutten av 1980-årenetok Opplandfylkeskommunetak i disse problemstillingeneog utviklet sammen med SINTEFi Trondheimprinsipperfor etableringav regionale skysstasjoneri forhold til ansvar,organisering,funksjoner,finansieringog drift. Vi mente - og mener fortsatt - at regionaleskysstasjoner ville være av vesentligbetydningfor å kunne utvikleet fylkesdekkendekommunikasjonstilbud i et fylke med spredt bosettingog langeavstander.skysstasjonene villegi et bedre tilbud til de reisendeog ogsåha betydning for et reiselivsfylke som Oppland. 1

3 Hovedhensikten med dette arbeidet var å involvere flere parter som dro i samme retning og hadde felles interesser. Fylkeskommunen, kommunene, ruteselskap, drosjenæringen, reiselivsnæringen og NSBvar de sentrale og aktuelle samarbeidspartnere. Fylkeskommunen som ansvarlig for den lokale og regionale kollektivtrafikken påtok seg rollen som pådriver og koordinator. Vi valgte begrepet Skysstasjon på disse tiltakene da vi mente ordet i seg selv fortalte en god del om hvilke funksjoner som var tiltenkt i de regionale reisesentra. Resultatet var at Otta skysstasjon ble åpnet i mars 1989, Fagernes skysstasjon i september 1992 og Lillehammer skysstasjoni desember Senere har vi fått Ringebu og Vinstra etter samme lest, mens det for Gjøviksvedkommende har gått svært tregt av ulike årsaker. Det ser ut til å løsne nå. Dagens Lillehammer skysstasjonble åpnet 18. desember knappe 2 måneder før byen skulle være vertskap for det største arrangementet i Norge noensinne, nemlig de Olympiske vinterleker i Det var ulike synspunkt på den arkitekttoniske utforming. Dagensbygg med speilende glassfasadevar ett av flere forslag. Den gangen stod skysstasjonenfram som et mønsterprosjekt for hva en moderne skysstasjon skulle være. Den inneholdt ekspedisjon for buss og tog, kiosk, kafeteria, kjøkken og dusjmuligheter for interrailere og overnatting på byens nye Vandrerhjem. Ikke så ulikt konseptet fra 1800-tallet. Det er 17 år siden. Under OLvisste vi knapt hva internett var, vi hadde imidlertid fått noen mobiltelefoner som var noe lettere enn de på 3 kilo som vi hadde på slutten av 80tallet/begynnelsen av 90-tallet. Mobiltelefonene var kun til å ringe med - hvis det var dekning - og det var ikke mulig med f.eks. SMSeller annen informasjonsutveksling. Ingen av oss hadde e-post. Årene er gått og både tilbudet og kvaliteten ved Lillehammer skysstasjon er blitt dårligere. Det er mangelfullt vedlikehold. Det er foretatt omrokkeringer av funksjoner som ikke har vært brukervennlige. Materialvalget innvendig må sies å være "kaldt" og bygningene preges av et sterilt innemiljø. Det er i det hele tatt vanskelig for reisende å orientere seg i stasjonsområdet og bygningene fyller ikke dagens krav til universell utforming. Situasjonen for brukerne er på langt nær tilfredsstillende. Tross mange mangler må jeg leggetil at Lillehammer skysstasjon i dag er en viktig møteplass for kollektivtransport og regionalt reiseliv. Lillehammer er ingen stor by, innbyggere og i regionen når vi tar med befolkningen i Øyer og Gausdal.I forhold til antall innbyggere, er det mange som er innom skysstasjonen i løpet av ukedagene hvorav 30 % er reisende med tog. 2

4 Vi har en klar politisk ambisjon om å styrke kollektivtilbudet departementet i hele regionen. avsatte midler til å sette i gang forsøksprosjekter Da Samferdsels- landet rundt for å utvikle en ny generasjon av kollektivtrafikkløsninger, særlig i landdistrikter og smâbyregioner, meldte vi oss på. Vi hadde et svært godt utgangspunkt i kollektivtilbudet i Lillehammer og ønsket å knytte nabokommunene tettere opp i et slikt prosjekt. Vi fikk midler - totalt ca. 21 millioner over en treårs periode. Med fylkeskommunal, kommunal og annen egenandel har vi hatt nærmere 40 mill.kr. til ekstraordinær innsats for utvikling av kollektivtilbudet i Lillehammerregionen. I underkant av 5 mill kr av de sentrale tilskuddsmidlene er benyttet til skysstasjonsprosjektet. Målsettingen er "å prøve ulike modeller for brukertílpasset, kostnadseffektivt og fleksibelt kollektivtilbud i distriktene. " Lillehammerprosjektet består av mange delprosjekt og hvor målsettingen er : "etablere et helhetlig transporttilbud som gjør det enkelt for alle å reise fra start til mål i et sammenhengende transportsystem. " Skysstasjonen er navet og avgjørende for utviklingen av det regionale kollektivtilbudet, enten det gjelder informasjon, bruk av ny teknologi eller utvikling av "sømløse", dvs. gjennomgående transportopplegg og hvor brukerne er hovedfokus i all tenkning. Dermed er vi på nytt i en situasjon hvor oppgradering av Lillehammer skysstasjon er helt nødvendig både når det gjelder byggtekniskeforhold, funksjoner, design og profil. Vi har gitt prosjektet den ambisiøse betegnelsen "Morgendagens skysstasjon" og med en ikke mindre ambisiøs visjon: "Lillehammer skysstasjon" skal í 2011 fremstå som Norges mest moderne og tidsriktige informasjons- og reisesenter på brukernes premisser med godt omdømme, med klar identitet, med sterk miljøprofil og med god lokal forankring. " Morgendagens skysstasjon" = Den menneskeskaptemøteplass." Etter min oppfatning er vi dag kommet lenger enn hva vi hadde grunn til å forvente når vi startet opp sommeren Det er utarbeidet visjon og målsettinger, prosjekteringen er gjennomført, og anbudsdokumentene utsendt. Det er også avklart hvilke funksjoner som nå vil inngå i den nye skysstasjonen. Skysstasjonen på Lillehammer vil få en helt ny og åpen planløsning og med en tydelig og markert hovedinngang. trekonstruksjon l dag er det minst 4 innganger. Hovedinngangen blir en i midtbygget i form av en "laftekasse" som skal assosiere lokal byggeskikk og 3

5 samtidig ha et moderne utrykk. "Laftekassa" skal oppleves som en jernbanehall og gi en følelse av åpenhet og invitasjon til en behagelig reise. Det blir etablert et reisesenter med de service- og informasjonstjenester som må forventes på et regionalt reisesenter. Lillehammer Turistkontor er i bygningene i dag og vil i sammen med Den Norske Turistforening flytte sine kontorer inn i reisesenteret. Det er tatt høyde for at reisesenteret også kan ivareta oppgaver i forbindelse med større arrangement som Birkebeinerritt, Litteraturfestival osv. Neste store oppgave vil kunne bli Ungdoms OL i Serveringstilbudet blir oppgradert. l øvrige arealer vil det bli kontorer og Vandrerhjemmet som ble kåret til landets beste - vil fortsatt stå for overnattingstibudet. Det er lagt stor vekt på at skysstasjonen skal fremstå som en sikker, trygg, trivelig og godt tilrettelagt møteplass for alle, ikke bare reisende, men også en hyggelig møteplass for byens egen befolkning. l skysstasjonsprosjektet skal vi ha spesielt fokus på universell utforming, profil, design, identitet, miljø, formidling av samtídsinformasjon og reiseinformasjon. Vi må ta inn over oss at dagensog framtidens brukere av skysstasjonog kollektivtilbudene, vil kommuniserer på en helt annen måte enn de fleste av oss. Brukere av avanserte digitale medier vil være en økende målgruppe. Det må derfor leggestil rette for å utvikle tilbud som ivaretar denne målgruppen. Det legges opp til informasjonsløsninger som kan ivareta all informasjon og som kan presenteres på alle kanaler. Det leggesopp til bruk av elektroniske tavler, mobilteknologi og internettbaserte tjenester. De første informasjonstavlene er allerede på plass. Sanntidsinfo for tog og buss vil være en del av den endelige løsningen. Uansett teknologi og moderne finesser må den informasjon som gis, være å stole på. VI vil bedre forholdene for de forflytningshemmede. Tiltakene både utvendig og inne i bygningene vil være i samsvar med kravene til universell utforming. Det er lagt vekt på enkel og lett forståelig bruk av publikumsarealene, med gode ledelinjer inne og ute. Det blir viktig for oss å bevisstgjøre at skysstasjonener en viktig møteplass for mennesker og også Porten til Lillehammer og Gudbrandsdalen som et sted å reise til, å være bosatt i, være på besøk í og reise fra. Det skal være et servicesenter for reisetjenester med billettsalg (tog, buss), innsjekk på fly, drosjeholdeplass, turistinformasjon og salg av inngangsbilletter til museer, aktiviteter, attraksjoner, arrangementer m.v. Vi håper gjennom en bevisstgjøring av denne møteplassen for mennesker, utvikle Lillehammer skysstasjon til et regionalt eksponeringssenter som synliggjør regionens 4

6 saeregenheter innen kultur, tradisjon, miljø, reiseliv, kollektivtransport, opplevelser i samarbeid med regionens øvrige næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre. Ombyggingsarbeidene skal være i gang nå i desember. Første byggetrinn skal være gjennomført innen 1. juni neste år- da flytter NSBskundesenter med 70 stillinger inni bygningen. Hele Ombyggingenskal være fullført i løpet av høsten Prosjektkostnadene for selve Ombyggingen er anslått til nærmere 50 mill kr, mens kostnadene for utvendig anlegg er anslått til 10 mill kr, utsmykning til 5 mill kr. Jernbanestasjonen og skysstasjonen hadde 2 forskjellige eiere, ROM eiendom og Oppland fylkeskommune. ROM eiendom har kjøpt skysstasjonen slik at det nå er en eier av hele bygningsmassen. Dette er i mange henseender Iangt enklere âforholde seg til. Det har derfor vært naturlig at det er ROMeiendom og prosjektdirektør Per Atle Tufte som har Iedet styringsgruppen for "Morgendagens skysstasjon". I følge pålitelige kilder er han beskyldt for å bruke mer tid på realiseringen av vårt prosjekt enn å ivareta det ansvaret han har for nabobygningen - sentralbanestasjonen her i Oslo. I fall det er riktig, er vi svært glad for prioriteringen. Krav til sikkerhet, punktlighet, komfort og service ble sterkt understreket i de bevilgninger som i sin tid ble gitt av Amtmennene for å drive skysstasjonene. Amtmann Lambrecht i Kristians amt gav for eksempel 4. mai 1909Sjoa Skysstasjonpålegg om at kuskene skulle være ordentlig antrukket, og at de viste en høflig og sømmelig adferd. Det ble understreket at hester under 4 år ikke kunne godtas som kjørehest. Hvilke regler som vil bli nedfelt for utforming av "Morgendagens skysstasjon" skal være utsagt. Vi har imidlertid vunnet noen erfaringer fra det arbeidet som tidligere er gjennomført med etablering av regionale skysstasjoneri fylket og nå med utformingen av "Morgendagens skysstasjon" på brukernes premisser. Skal vi få til gode løsninger må det være et forpliktende og åpent samarbeid med alle parter som kan påvirke prosjektene i positiv retning. Det er videre viktig at samarbeidsprosjekt som dette, forankres i den administrative og politiske ledelse for å skape forutsigbarhet i forhold til fremdrift og økonomi. Oppland Fylkeskommune er meget godt fornøyd med hvordan Lillehammer-prosjektet er gjennomført og vi kan tenke oss å kjøre flere prosjekt etter samme modell, for eksempel i Gjøvik. 5

7 For fylkeskommunens del er det mange oppgaver som skal følges opp. Vertskapsrollen og utvikling av gjennomgående sømløse reiser med utgangspunkt i Morgendagens Skysstasjon", blir to store utfordringer. Helt til slutt vil jeg igjen takke ROM eiendom for invitasjonen og ønsker dere Iykke til som regional og nasjonal knutepunktsutvikler og aktør. Det har vært en glede å samarbeide med dere i begge rollene. Det er 117 år siden Oscar II åpnet jernbanestrekningen Hamar-Tretten og Lillehammer jernbanestasjon sep år senere 31. okt 1958 ble den nye Rutebilstasjonen nord for stasjonsbygget åpnet. Det var mange års diskusjon om plasseringenav Rutebilstasjon enten under Kirkegt. brua eller nede ved jernbanen. Valget ble Jernbanen og Rutebilstasjonen var etter da tidens krav et pionerprosjekt. 35 år senere kom neste bygg - Lillehammer Skysstasjon ble tatti bruk des år etter kommer neste byggeprosjekt Morgendagens Skysstasjon." Jeg har tatt med bilde av Fagernesskysstasjon(1992)som er bygd på det gamle jernbaneområdet i Fagernessentrum - en velfungerende skysstasjon og et positivt bidrag i steds- og regional utvikling. 6

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune Forord Kollektivtransport i distriktene (KID) er et av tiltakene staten satser på for å utvikle et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene. Tilskuddsordningen ble opprettet høsten

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

02.07.2009. looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl

02.07.2009. looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl 02.07.2009 looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl 100 års jubileum rutebilene i Valdres 2. juli 2009 Samferdselssjef Arild Bøhn "Fra melkerute

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon!

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon! Folkehelse Kartlegging av nå-situasjon Gunhild Foss Heggem Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS Trondheim 2014 Innhold Kartlegging av nå-situasjon 2 Analysegrunnlag 2 Utfordringer 3 Helseorientert

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

TINGVOLL. Liten, grønn og annerledes. Økokommune. Stedsutvikling som hovedstrategi

TINGVOLL. Liten, grønn og annerledes. Økokommune. Stedsutvikling som hovedstrategi TINGVOLL Liten, grønn og annerledes. Tingvoll kommune tok sjansen og satset på miljø. Siden slutten av 1980-tallet har den grønne profilen blitt en del av stedets identitet og ansikt utad - og en nisje

Detaljer