Stølsveko En dag med fisking og kanopadling ved Trøllåstjednet ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stølsveko 2013. En dag med fisking og kanopadling ved Trøllåstjednet ÅRSMELDING"

Transkript

1 Stølsveko En dag med fisking og kanopadling ved Trøllåstjednet ÅRSMELDING 2013

2 INNHOLD SIDE Fjellstyret... 2 Administrasjon 2 Virksomhet... 3 Fjelloppsyn- og tilsynsvirksomhet.. 3 Tjenestesalg og oppdrag.. 4 Verneområder i statsallmenningen 4 Støl, beite, tilleggsjord... 4 Reinbeite... 8 Tilskudd... 8 Informasjon... 8 Fjellstyrets bygninger... 9 Friluftsliv-tilrettelegging.. 9 Rekruttering. 10 Fiske Småviltjakt Elgjakt Økonomi Vedlegg: Regnskap 2013 Budsjett

3 FJELLSTYRET Fjellstyret er et frittstående organ både økonomisk og administrativt. Fjellstyret velges av kommunestyret og følger kommunevalg-perioden. Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteresser er representert i fjellstyret. I tillegg skal minst 2 medlemmer, med varamedlemmer, ha allmenningsrett som jordbrukere. Funksjonstiden for fjellstyret er 4 år. Fjellstyret har følgende sammensetning for perioden : Leder: Ole Kristian Oldre Vara. Anne Marie Mørstad Nestleder: Tor Erik Grønolen Bibbi Sterten Wangensteen Styremedl: Pål Lundby Svein O. Moen " Stine Schlytter Magne Vestheim " Bente Rakstad Per Arne Nerstad ADMINISTRASJON Ansatte: Fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling: Reidar Gran Sekretær 50 % stilling Nina Thon Sesongoppsyn: 100 % i perioden : Ivar Skattebu Fjellstyret s ansatte ble hedret av fjellstyret for lang og tro tjeneste. Til sammen 77 års ansiennitet. Av totalt 3.493,5 arbeidstimer for alle ansatte, fordeler arbeidet seg slik: Oppsyn/skjøtsel/utearb. Faglig saksbeh. Regnskap og kortsalg Annet innearbeid SNO/GLB/Statskog ØS dr.pl.omr for elg I mars flyttet fjellstyrets administrasjon kontor fra kraftlagsbygget i Vindevegen til rådhuset på Tingvang. Fjellstyrets ansatte har vært representert og fått faglig påfyll ved å delta på: Seminar om forvaltning av hønsefugl i Trondheim og i Lom. 2

4 Rovfuglkurs med fokus på kongeørn og jaktfalk (regi SNO) Fagdager i regi av fjellstyresambandet og fjelloppsynets organisasjon. VIRKSOMHET Det har vært avholdt 7 fjellstyremøter, hvorav en av disse var heldags befaring. Det er behandlet 29 fjellstyresaker, 2 delegerte saker og gjennomgått 136 referatsaker. Fjellstyret har i 2013 deltatt på årsmøtet for Fjellstyrene i Oppland, årsmøtet for Fjellstyrene i Oppland settefiskanlegg (FOSA) og et 2 dagers stølsseminar. I løpet av året har representanter fra fjellstyret også deltatt på div. andre møter. Fjellstyret har vært arrangør/medarrangør på følgende opplegg i 2013: 8. april arrangerte fjellstyret i samarbeid med Øystre Slidre jeger- og fiskerforening (ØSJFF) et åpent møte om forvaltning av småviltet i statsallmenningen. 5. august var fjelloppsynet medarrangør én dag under Stølsveko, regi Øystre Slidre kommune. En vellykket dag med kanopadling og fisking i Trollåstjednet. Fjelloppsynet deltok med ansvar for fiske med stang, garn og tilberedning av fisk og bespisning. 29. august arrangerte fjellstyret åpent møte med informasjon om resultater fra rypetakseringen og forslag til reguleringstiltak for småviltjakta. 18. september arrangerte ØSUS (ungdomskolen) 2 dagers friluftsliv- og jaktcamp ved fjellstyrehytta på Sanddalen. ØSJFF stilte med jegere med hund og fjelloppsynet med bl.a. informasjon. Værgudene var ikke med oss første dagen, men kom mye bedre ut dagen etter september arrangerte NJFF Oppland/ØSJFF i samarbeid med fjellstyret en jaktcamp med opplæringsjakt som tema. Dette er et årlig arrangement der fjellstyret bidrar med gratis jakttillatelser og informasjon under campen. NJFF Oppland organiserer og står for det praktiske under gjennomføringen, mens ØSJFF stiller med hundeekvipasjer. Fjellstyret har i 2013 vært representert i følgende styrer/utvalg: *Øystre Slidre Driftsplanområde for elg *Fjellstyrenes settefiskanlegg (FOSA) *Faglig rådgivende utvalg (Langsua nasjonalpark) FJELLOPPSYN- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN Fjelloppsynets arbeidsoppgaver er svært sammensatte og allsidige. I tillegg til å iverksette forvaltnings-, og skjøtselstiltak innen statsallmenningen, er det oppsynets oppgave å drive tilrettelegging og vedlikehold av tiltak, informasjon, tilsyn, forebyggende virksomhet og kontroll. I 2013 var oppsynet 991,5 timer i feltarbeid. Oversikt over antall personer som er kontrollert, anmeldt og saker oppgjort på stedet (OPS): Kontrollerte personer Anmeldte/ rapporterte saker Småviltjakt Storviltjakt Fiske Motorferdsel Verneregler Annet SUM OPS 3

5 OPS (oppgjort på stedet), er mindre brudd på regelverket, der reaksjonen er en advarsel. TJENESTESALG OG OPPDRAG Fjellstyret har påtatt seg oppdrag og driver tjenestesalg etter avtale med flere parter: Sekretariat og faglig ansvar i Ø. Slidre driftsplanområde for elg. Statens naturoppsyn (SNO) i sammenheng med sporing av jerv, og oppsyn/tiltak i følgende verneområder; Langsua nasjonalpark, Haldorbu landskapsvernområde, Kjølaåne naturreservat og Sanddalstjedn naturreservat. 3-årig avtale med Statskog ( ). Fjellstyret påtar seg praktisk gjennomføring med utvisning av ved i statsallmenningen på vegne av Statskog. Normalt er dette et ansvar som påligger et allmenningsstyre, men dette finnes ikke i Øystre Slidre, dermed har grunneier ansvar for skogen. Glommen og Laagens brukseierforening. Gjennomføring av stamfiske, levering av rogn og organisering av pålagt utsetting av fisk i Vinstre. VERNEOMRÅDER I STATSALLMENNINGEN Regjeringen opprettet Langsua nasjonalpark med omkringliggende verneområder i 2011, totalt 1000 km 2. Vernet omfatter 196 km 2 av Øystre Slidre statsallmenning. Dette er fordelt med 124 km 2 på Langsua nasjonalpark, 59 km 2 på Haldorbu landskapsvernområde og 13 km 2 av Kjølaåne naturreservat. I tillegg til dette kommer Sanddalstjedn naturreservat på ca 4 km 2. Samlet utgjør dette omlag 36 % av de samlede arealer som fjellstyret forvalter, av statsallmenningen og Heimdalen. Det er vedtatt forskrifter for alle verneområdene. Imidlertid er ikke prosessen med forvaltningsplanen kommet i gang. Fra starten av 2014 er det ansatt to nye nasjonalparkforvaltere. Det settes fokus på arbeidet med forvaltningsplanen. For bruksutøvelsen er det viktig å få denne på plass så raskt som mulig, da forvaltningsplanen skal danne grunnlag for hvordan forskriftene skal praktiseres. STØL, BEITE OG TILLEGGSJORD Utvising av arealer. Forskrift til Fjelloven om støl og tilleggsjord m.m. i statsallmenning (stølsforskriften), regulerer bl.a. utvisning av arealer til jordbruksdrift i statsallmenningen. Det er særlig to bestemmelser som er aktuelle i den sammenheng: - 5 om utvising og inngjerding av beite og natthavning - 20 om utvising av tilleggsjord til dyrking eller kulturbeite. Fjellstyret avgjør søknader etter at Statskog og kommunen har hatt saken til uttale. Statskog skal gi tillatelse til inngjerding. Fjellstyret har behandlet følgende sak vedr. tilleggsjord i 2013: *Støl 53/1/613 til Fredstad 7/5 i Vassklepp fikk utvidet stølsarealet med 0,7 da jf 20 i stølsforskriften. Bygging på støler: Stølsforskriften regulerer også hva som kan bygges på en støl. Det er et klart skille mellom støler som defineres å være i bruk, og støler som ikke er i bruk i sammenheng med drifta på garden: - 10 regulerer bygging på støler i bruk. Fjellstyret avgjør søknadene, og skal ta stilling til bebyggelsens omfang, standard m.m. Behovet skal vurderes ut i fra drifta på garden/stølen. Statskog og regionale kulturmyndigheter skal ha alle saker til uttale. 4

6 - 11 regulerer bygging på støler som ikke er i bruk. På disse er det bare tillatt med ordinært vedlikehold. Forskriften av 2009 er innskjerpa på dette punkt. Alle byggesaker skal behandles av kommunen (plb), i etterkant av behandling etter Fjelloven regulerer bygging på støler som er lagt i det fri. Statskog avgjør byggesaker i samråd med fjellstyre Fjellstyret har behandlet følgende byggesaker: *Frilagt støl til Bakken gnr. 47/18 og 31 på Lien. Fjellstyret har tilrådd Statskog å godkjenne riving av gammelt fjøs og oppføring av et nytt og mindre uthus jf 15 i stølsforskriften. *Støl 53/1/552 i Vesleskag til Sunnvoll gnr. 25/12. Fjellstyret godkjente påbygging av selet og oppføring av nytt uthus, jf 10 i stølsforskriften. Støler og tilleggsjord i bruk og ikke i bruk Fjelloven 22 har klare regler for når en støl eller et tilleggsjorde faller i det fri: Rett til oppteken setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort: 1. Ved oppgjeving utan atterhald. 2. Når setra i eit samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter. Stølsforskriftens 9 har bestemmelser om når en støl skal regnes for å være i bruk. Tilleggsjord som ikke er knytta til en støl faller i det fri: 1. Ved oppgjeving utan atterhald. 2. Når tilleggsjorda i 5 år samanhengande ikkje har vore i bruk. Fjellstyret er pålagt å føre kontroll med om støler og tilleggsjord er i bruk/ikke i bruk, eller falt i det fri. Denne gjennomgangen skal skje minst hvert 10. år, og skal dokumenteres. Fjellstyret gjennomførte en fullstendig stølsregistrering i 2000/2001. I 2010 gjorde fjellstyret vedtak om å starte en gjennomgang for å avklare status på de stølene i statsallmenningen som i lang tid har vært ute av bruk i sammenheng med drifta på garden. I 2011 sendte fjellstyret brev til eiere av en rekke støler der det ble opplyst om hvilke opplysninger fjellstyret har registrert på den enkelte støl. Fjellstyret skal følge opp alle saker der det viser seg at støler ikke har vært i bruk på mer enn 20 år. I denne sammenheng må fjellstyret følge forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning. Det er uenighet om tolkningen av 9 i stølsforskriften. Statens landbruksforvaltning (slf) legger til grunn i et prinsippvedtak, at det kreves husdyr på gården som må nytte fôret eller beite på stølen, for at den kan regnes for å være i bruk. Dette mener fjellstyrene er en for streng tolkning, da en støl også bør regnes for å være i bruk når fôret høstes for salg, dersom salget er en del av den jordbruksmessige drifta på eiendommen. Departementet (LMD) mener denne oppfatningen bør legges til grunn for tolkningen av stølsforskriften. For å gjøre dette klarere har departementet gjennomført en høring på forslag til endring av 9 i forskriften. Fjellstyret legger arbeidet med saker som berøres av disse forhold på is, inntil en ser hvilke endringer, en forskriftsendring medfører. I 2013 la fjellstyret følgende støl i det fri jf 22 i fjelloven: *Støl 53/1/582 i Nørre Skreddalen til Høgden gnr. 13/5. *Tilleggsjord 53/1/457 i Venelia til Kinneberg gnr. 36/15 og 25. 5

7 Retten til allmenningsbruk, 2 i fjelloven. Allmenningsretten i statsallmenningen er knytta til jordbrukseiendom i bygda. Retten kan bare utnyttes i sammenheng med jordbruksdrift på gården og så lenge eiendommen drives som jordbruk. Om gårdsdrifta legges ned og jorda tas i bruk til formål utenom jordbruk, eller om gården ved for eksempel jorddeling mister så mye av jorda at den ikke lenger kan regnes som en jordbruksmessig enhet, vil gården miste sin allmenningsrett. Retten til å ha støl er en del av allmenningsretten. Fjellstyret har ansvar for å vurdere disse forhold jf 2 i fjelloven. *I 2013 ble det for andre gang gjennomført jorddeling på garden Molor gnr 36/10. Fjellstyret har vurdert at gjenstående jordbruksareal er så lite at gården ikke lenger er en jordbrukseiendom. Molor har dermed mistet sin allmenningsrett i Øystre Slidre statsallmenning. Organisert beitebruk. Beitelag Sleppt storfe/ungdyr Sleppt sau/lam Tapt sau/ lam på beite i % (antall) Skaget- Bitihorn ,3 % (333) Haldorbu fellesdrift ,3 % (71) Mellane ,7 % (43) SUM ,35 % (447) 8000 Sau sleppt på utmarksbeite Ungdyr/storfe sleppt på utmarksbeite 6

8 8 Prosent tap av sau på beite Alle tall er hentet fra organisert beitebruk og gjelder hele Øystre Slidre kommune. Gode beiter og godt rypeland i store deler av allmenningen Møte med beitebrukere Etter beitesesongen har fjellstyret og kommunen årlige møter med beitelaga. Følgende temaer ble drøftet i 2013: Gjennomgang av beitesesongen. En liten nedgang i tap av sau på beite. Det er Skaget-Bitihorn Beitelag med 10,3 % tap som er mest utsatt. Store variasjoner mellom besetninger og hvor de beiter. Det er registrert at flere ulver har vandret fra revir i Sverige til bl.a. Oppland. En ulv kom inn i beiteområdet til Skaget-Bitihorn Beitelag samtidig med beiteslipp. Den gjorde stor skade med tap av mye sau før den ble skutt i Skåbu 16. juli. Tap til jerv gikk noe ned i forhold til året før. Hvis en ser bort fra rovvilt, er det lite problemer med beitebruken i statsallmenningen. Beiteforholdene ble vurdert til å være middels i Andre tema som ble gjennomgått var: Mattilsynet orienterte om diverse forhold omkring beitedyr i utmark. Norsk institutt for skog og landskap har vurdert beiteressursene i deler av statsallmenningen. Bare ca 40 % av beiteressursen i registrert område utnyttes i dag. Problematikk med dårlig gjerdehold. Ansvar ligger hos gjerdeholder. Diverse støtteordninger til beitebruk Varslingsrutiner ved obs. av store rovdyr. Næringen mente denne kan bli bedre. 7

9 REINBEITE Allmenningen brukes som høst-, vinter- og vårbeite av Vågå tamreinlag A/L nord for Vinstre, og Fram Reinlag sør for Vinstre. Til sammen beiter ca rein i disse områdene. Beiteavtale med Fram Reinlag gjelder for perioden Beiteavtale med Vågå Tamreinlag gjelder for perioden TILSKUDD Dersom overskuddet i fjellkassa er større enn det som trengs til tiltak innen allmenningen, kan fjellstyret med hjemmel i 11 i Fjelloven, bevilge tilskudd til formål som tar sikte på å styrke næringsgrunnlaget i bygda. *Fjellstyret innførte en tilskuddsordning for organisert gjeting på utmarksbeite i Øystre Slidre i Ordningen skal komme i tillegg til etablerte tilsynsordninger i sankelaga, og dyreeiere må yte like mye som tilskuddet, som er på kr. 6,- pr. sau og kr. 50,- pr. storfe. Det ble ikke søkt om midler fra ordningen i *I 2001 vedtok fjellstyret å dekke kursavgift og materiell til jegerprøven for ungdom t.o.m. det året de fyller 20 år. Det ble kjøpt inn 5 bøker til bruk på ØS ungdomskole som ble dekket av fjellstyret. *Beitenæringen i statsallmenningen har hatt store tap de siste årene. For å symbolisere støtte til næringa, ønsket fjellstyret å bidra med en økonomisk engangs-stønad til ØS sau og geitalslag. Det ble bevilget følgende tilskudd i 2013: Stølsvegen Engen-Heimre Kjølastølen: kr ,- (innvilget, ikke utbetalt) Rekruttering av ungdom, jegerprøve: kr ,- Engangs-stønad, ØS sau og geitalslag kr ,- Sikring av vann på støl, Melby kr , SUM TILSKUDD kr ,- INFORMASJON Mye av fjellstyrets informasjonsarbeid skjer fra fjellstyrekontoret og gjennom kontakt mellom fjelloppsynet og brukere av allmenningen. I tillegg informerer fjellstyret gjennom: Oppslag på informasjonstavler ved alle innfartsveger til allmenningen. Turkartet og brosjyrer om småviltjakt og fritidsfiske. Årsmeldingen som sendes en rekke instanser både i og utenfor kommunen. I tillegg legges den ut på Tingvang, Sebu Bil og Bensin, Coop Rogne og Heggenes og på turistinformasjonen på Beitostølen. Daglig leder var invitert til kommunestyret og informerte om virksomhet og årsmelding. I sammenheng med at ØSUS hadde en friluftscamp på Sanddalen, laget fjellstyret en infobrosjyre om mulighetene allmenningen har for å drive jaktfiske og friluftsliv. Denne var spesielt rettet mot ungdom i Øystre Slidre. Fjellstyret har egne nettsider. Her blir det lagt ut aktuelle saker/info fortløpende. I tillegg blir alle fjellstyresaker og referatsaker lagt ut for innsyn. Dette er en svært viktig informasjonskilde for fjellstyret. Adressen er: Fjellstyret er også å finne på internettportalen Dette er et fellesprosjekt mellom Norges Fjellstyresamband, Norges Skogeierforbund, 8

10 Statskog og Norges Jeger- og fiskerforbund. En del av fiskekort salget, samt det frie jaktkortsalget, foregår her. Fjellstyret informerer med et 2 siders oppslag i Bli kjend i Øystre Slidre, en håndbok for fastboende og hytteeiere. FJELLSTYRETS BYGNINGER Fjellstyret har 5 buer som er åpne for allmennheten og godt egnet til å brukes hele året. De er små og har enkel standard. Det kjøres inn ved, forbruksutstyr og det er innlagt propan til matlaging. Det skiftes sengetøy en gang i året. Det utføres årlig vedlikehold på buene etter behov. I tillegg har fjellstyret 3 hytter som er låst og brukes under arbeid av fjellstyrets ansatte. I 2013 ble det isolert og lagt nytt gulv i Nybua. FRILUFTSLIV TILTRETTELEGGING Tilrettelegging for friluftslivet Fjellstyret har i en årrekke, gjennom forskjellige tiltak lagt til rette for folk flest. Kort oppsummert er dette: 5 åpne buer og 2 gapahuker Bygging av bruer 3 båter ved Rjupetjednet, Storetjednet og Stortjednet til fri bruk Tilrettelagt fiskeplass ved Skåltjednet Rydding av eksisterende stier 3 steder der det er lagt til rette for bading Rasteplasser langs vegnettet Plassering av vadestaver ved 10 krevende vadeplasser. Viktig del av friluftslivet. Det var stedvis mye molte å finne i Fjellstafetten Fjellstafetten er et samarbeid mellom ØS Fjellstyre og ØS Kommune som startet i Hovedmålet var å få folk ut på tur og bli kjent i fjellet. Målet for hver tur er en topp eller et høgdedrag. Her blir det satt opp ei kasse med bok til å skrive navn og adresse i. Kassene stod oppe i perioden 23. juni til 6.oktober Øystre Slidre Idrettslag har ansvaret for oppsetting og nedtaking av kasser på privat grunn. Fjelloppsynet har samme ansvar i statsallmenningen. 9

11 Antall navn i bøkene Fjellstafetten Antall registrerte navn i bøkene Antall registrerte navn på fjelltopper pr år Det blir trukket en, to eller tre vinnere for hver topp, avhengig av hvor mange besøk det er. Disse vinnerne ble premiert med turkopp eller kartmappe inkl. kart og kompass. I år, som tidligere år, var det premiering av alle som leverte et registreringskort der det er loggført besøk på minst 10 topper på en sesong. 463 personer gjorde dette i Disse fikk Fjellstafett-asjett med lokalt fjellmotiv. I tillegg blir det delt ut egne t-skjorter til de som har gått 10 turer i hhv. 5 år og 10 år. Det er lagt inn en konkurranse mellom skolene og mellom barnehagene i Øystre Slidre om hvilke skole/barnehage som har elever som går mest på tur. Rogne Skule og Beito barnehage var vinnere i Opplegget er en årlig suksess med svært god respons. REKRUTTERING For å stimulere ungdom til å drive jakt og fiske har fjellstyret innført forskjellige ordninger som skal gjøre disse friluftslivsaktivitetene rimeligere og mer attraktive. Følgende ordninger gjelder: Det er gratis fiskekort for all ungdom til og med det året de fyller 20 år. 91 slike fiskekort ble skrevet ut i Fjellstyret dekker kursavgift og materiell til jegerprøven for innenbygdsboende i samme aldersgruppe som ovenfor. Gratis opplæringsjakt på småvilt for 14 og 15 åringer. Fjellstyrets deltagelse som medarrangør på eksempelvis Stølsveko, friluftscamp på Sanddalen i samarbeid med skolen og jaktcamp på Haugseter er også tiltak som kan stimulere ungdom til å drive friluftsliv, jakt eller fiske i fremtiden. 10

12 Å gjøre opp fisken er en nødvendig arbeidsoppgave. Her gjøres jobben av en deltager under stølsveko. FISKE Totalt ble det solgt fiskekort i I tillegg ble det skrevet ut 91 gratis fiskekort til ungdom som er 20 år eller yngre. Kortsalget fordeler seg slik: GARN, OTER OG LINE Enkeltkort 1 dg 2 dg uke Ses Familiekort 1 dg 2 dg uke Ses SUM: 187 kort FISKE MED STANG Enkeltkort 1 dg 2 dg Uke Ses Familiekort 1 dg 2 dg uke Ses SUM: 1459 kort 2000 Løste fiskekort fra STANGFISKE Garn/oter (IB) 11

13 *Tallene er inkludert gratis fiskekort til ungdom tom. fylte 20 år. **Fram til 1976 kunne innenbygdsboende løse fiskekort uten å betale. ***Nedgangen i fiskekortsalg i 1986 og 1987 var en reaksjon etter Tsjernobyl-ulykka i 1986 som førte til radioaktivt nedfall i våre områder. Fjellstyret har følgende opplegg for salg av fiskekort: Lagt ut blokker med fiskekort for salg på 14 forskjellige steder innen kommunen, og 2 steder på Fagernes. Selvbetjente fiskekortkasser for stangfiske ved alle innfartsveger til statsallmenningen. Salg av stangfiskekort gjennom internettportalen INATUR. Salg av stangfiskekort ved bruk av mobiltelefon (sms). Dette er en spesielt god løsning for de som ikke har planlagt fisketuren på forhånd. Fjellstyret deltar i felleskortet Fisking i Valdres med en del av de lettest tilgjengelige fiskelokalitetene i allmenningen. Aure på 1,4 kg tatt en fin sommerdag på Valdresflya. Fjellstyrenes settefiskanlegg i Torpa (FOSA BA) I 1989 gikk fjellstyret og 8 andre fjellstyrer i Oppland, samt et jakt- og fiskeområde i Hedmark, sammen om å kjøpe et klekkeri- og settefiskanlegg i Torpa, FOSA BA. Formålet med anlegget er å drive produksjon av yngel og settefisk, drive utviklingsarbeid i forbindelse med denne virksomheten og å gjennomføre andre fellestiltak for medlemmene. FOSA selger halvparten av sin produksjon til andre enn andelshaverne. Helt fra starten har anlegget slitt økonomisk pga. for lavt salg i forhold til utgifter. Nye krav fra myndighetene om vassdragsvise kultiveringsplaner har ført til at anlegget i første omgang har mistet leveranser til de andelshaverne som drenerer til Gudbrandsdalslågen (6 stk), Dette har FOSA løst ved å leie et settefiskanlegg i Sør- Fron (Fossåa), og leverer fisk derfra. Kultiveringsplanen har ført til omfattende strukturendring for settefiskanlegg i Norge. AL Settefisk på Reinsvoll ble nedlagt. Dette medførte økte leveranser for FOSA til Foreningen til Begnavassdragets regulering (FBR). Den økonomiske situasjonen har bedret seg, og i løpet av de siste årene har det skjedd en opprustning av anleggene ved FOSA og Fossåa. Det er gode framtidsutsikter for videre drift. 12

14 Vinstre. Vinstre er det største og viktigste vannet for utøvelse av fiske i Øystre Slidre. Med sine ca daa (areal i statsallmenningen), utgjør Vinstre ca 70 % av det totale vannarealet med fisk i Øystre Slidre statsallmenning. Settefisk i Vinstre. Glommen og Laagens brukseierforening har pålegg om å sette ut ett-årig- og to-årig settefisk pr. år. Fiskestammen skal hentes fra Vinstre. Fisken skal merkes med forskjellig finneklipping, slik at tilslaget kan evalueres. Stamfiske. Stamfiske gjennomføres av fjellstyrets oppsyn i overgangen september/oktober. Det brukes stormaskede garn, og fisken klippes ut av garna. For å spre fangsten over et større område veksles det på å fiske nord og sør i Vinstre. Fisken oppbevares i bur i vannet fram til strykingen skjer. Etter stryking blir all fisk sluppet ut i Vinstre. A/S Vågåfisk gjennomfører stryking av fisken. I 2013 ble det levert 11 liter rogn til Vågåfisk og 4 liter til FOSA sitt innleide anlegg i Fossåa. Fangstregistrering i Vinstre. Siden 1979 er det drevet fangstregistrering i Vinstre. I 2013 kom det inn totalt 42 rapporter. Av disse oppgir 32 å ha fisket med garn, 21 med oter og 11 har dorget. Dette er minimumstall, da det er vanskelig å fange opp nye fiskere, spesielt tilreisende dorgefiskere. Fiskeforskeren Trygve Hesthagen (NINA) har skrevet boka Sløefiske i Oppland. Hesthagen, som har hatt faglig ansvar for to store fiskeundersøkelser i Vinstre og et langvarig samarbeid med fjellstyret, ga 40 eksemplarer av boka til fjellstyret. Alle disse ble levert ut til vinsterfiskere som leverte rapporter i Kort beskrivelse av utviklingen av fisket i Vinstre.: Garnfiske: Antall personer som fisker med garn er sterkt redusert. De som fisker med garn har også betydelig lavere fangstinnsats enn tidligere. Samtidig er fiskefangstene pr garnnatt mer enn doblet Antall garnnetter i følge rapporter 1 garnnatt = ett garn ei natt Fiskeinnsatsen med garn går ned. 13

15 gram Antall fisk pr garn-natt i følge rapporter 0,60 0,40 0,20 0,00 Effektiviteten under garnfiske øker. Oterfiske: Fangseffektiviteten er mer stabil for oterfiskere. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Antall fisk pr fisketime oter Gjennomsnittvekten har økt betydelig i perioden. Hovedårsaken til dette er at fisken har raskere vekst i dag enn på for eksempel 1980-tallet; fra under 400 til over 600 gram Gjennomsnittvekt for garnfanget fisk Dorgefiske: Fiske med sluk, markdrag og lignende fra båt er en forholdsvis ny fiskemetode i Vinstre. Etter hvert er dette blitt et omfattende fiske som utøves av mange. Det er krevende å få inn rapportering fra mange av disse. Diagrammet under er basert på 11 rapporter med til sammen 216 fisketimer 1,5 1,0 0,5 0,0 Dorgefiske. Antall fisk pr time 14

16 Prøvefiske. Det ble gjennomført prøvefiske i Rjupetjednet, Øvre- og Nerre Jervetjedne i Prøvefiskeresultatene er ikke ferdig analysert. Settefisk. Som fiskeforsterkningstiltak settes det planmessig ut fisk i ca 40 vatn/tjedn i statsallmenningen. De fleste av disse med flere års opphold. Settefisken blir levert fra tre forskjellige anlegg: 1. Fjellstyrenes settefiskanlegg i Torpa (FOSA) leverer fisk som settes i nedslagsfeltet til Begna- og Randsfjord vassdragene. 2. FOSA leier et anlegg i Harpefoss som leverer fisk som settes i nedslagsfeltet til Vinstervassdraget. 3. Vågåfisk A/S leverer fisk til de vann på Valdresflya som drenerer til Sjoavassdraget. I følgende vatn er det satt ut fisk i 2013: Ettårig Nerre Jervetjednet 100 Øvre Jervetjednet 100 Nerre Fisketjednet 250 Øvre Fisketjednet 150 Flerårig Gravoltjednet 200 Pipetjednet 120 Kjølen 200 Store Ambjørgtj. 50 Midtre Saur 300 Kroktjednet 40 Finnefjorden 700 Skåltjednet 40 Tansbergfjorden 1000 SUM 250 Øvre 100 Skreppetjednet Sørre Saur 300 Øvre og Nerre Nevertjedn 150 Sum ettårig 3550 Erfarne karer: Tradisjonsbærer for vinsterfisking og mangeårig medhjelper for fjellstyret Nils Skrebergene (t.v.), fjellstyrets altmulig-mann i felt siden 1991 fjelloppsyn Ivar Skattebu (t.h.), og daglig leder på FOSA Jan Hageland (på planet) som med stor innsats har bygd opp og drifta fjellstyrenes settefiskanlegg gjennom mange utfordrende år. 15

17 SMÅVILTJAKT Det ble solgt til sammen 695 jaktkort i Kortsalget fordeler seg slik: INNENBYGDSBOENDE med hund 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses uten hund 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses SUM: 161 KORT UTENBYGDSBOENDE med hund (fugl- og harejakt) 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses uten hund 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses SUM: 534 KORT Antall løste jaktkort fra 1968 UTENBYGDS INNENBYGDS *Innenbygdsboende jegere uten hund, trengte ikke å betale for å jakte før Disse jegere mangler derfor i statistikken. Forvaltning Forskning viser at jaktas betydning for utvikling av bestander av hønsefugl varierer, fra liten eller ingen betydning ved lavt jaktuttak, til stor betydning ved stort jaktuttak. Det er også viktig å ta med at jakta har størst betydning når bestanden er lav. Fjellstyret er bevisst på dette og legger dette til grunn i sin forvaltning. Av hensyn til ønske om en langsiktighet i forvaltningen har fjellstyret laget driftsplan for småvilt og jaktregler som muliggjør en fleksibel forvaltning. Taksering Fjellstyret startet med taksering av lirypebestanden i Det ble benyttet en enkel metode, der det ble registrert antall observasjoner pr time og fordeling på voksen rype og kylling for å finne produksjon. Resultatene kunne ikke benyttes for bestandsvurdering i hele allmenningen, og metoden er nå avsluttet. I dag benyttes en annen takseringsmetode; Distance sampling (linjetaksering), som brukes både innen forskning og forvaltning i Norge. Personer med fuglehund følger faste linjer fordelt som gjennomsnitt av lirype terrengene i hele allmenningen. Disse er lagt inn på kart og følges med GPS i terrenget. Oppflukter blir registrert, og 16

18 Liryper pr km2 Kylling pr. rypepar flere detaljer blir journalført. Alle registreringer blir deretter lagt inn i et dataprogram som beregner bestandstetthet og kyllingproduksjon. Denne metoden er mer nøyaktig og sammenlignbar, enn den jaktbaserte metoden. En annen fordel er at andre fjellstyrer og forvaltere av private områder i Norge, bruker samme metode. En ulempe er at metoden er arbeidskrevende. Sikkerheten i estimert bestand øker med arealet som takseres. Det er anbefalt å taksere 10 % av lirypearealet. Vi har ikke hatt kapasitet til å taksere mer enn ca 5 %. Fuglehundgruppa i Ø. Slidre jeger- og fiskerforening er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen i felt, etter opplegg av, og i samarbeid med fjellstyrets daglige leder. Takseringsresultater Takseringen i 2013 viste at det fortsatt er lav bestand av voksenfugl (stamfugl) i nordlig og sørlig del av allmenningen, mens den er bedre i midtre deler. Kyllingproduksjonen var fortsatt svært lav i sørre område mens den var god i midtre og nordre delen av allmenningen. Det var svært store forskjeller i lirypebestanden innen allmenningen Taksert tetthet lirype Taksert kyllingproduksjon Jaktfelt A Jaktfelt B og C Jaktfelt A Jaktfelt B og C Jaktfelt A er i sørre del av allmenningen. Jaktfelt B og C utgjør midtre og nordre del av allmenningen. Med bakgrunn i de store bestandsmessige forskjellene innenfor allmenningen, ble det besluttet å gjennomføre fredning av lirype i den sørre delen av allmenningen (som i 2012). Ca 100 jaktkort som var holdt igjen under tildeling, ble ikke solgt. Dagskvota ble satt til 4 ryper pr jeger/dag (2 ryper fra 1. nov.), i resten av allmenningen. Det ble ikke fastsatt sesongkvote, men alle jegere ble oppfordret til å vise måtehold i samlet uttak gjennom sesongen. Både lirype og fjellrype er innlemmet i felles dagskvote. Det en ønsker å oppnå med slike forvaltningstiltak er å redusere totalt uttak av ryper, som igjen helst skal påvirke neste års hekkebestand positivt. Det er svært mange faktorer som påvirker overlevelse og dødelighet for ryper. Jaktuttak er en av disse, og den faktoren som fjellstyret som forvalter kan påvirke mest. Hvert år vurderes tiltak for å variere jaktuttaket i forhold til takseringsresultat. Virkningen av tiltakene er ikke målbare. En vet derfor ikke om de virker. Fjellstyret mener likevel det er viktig å sette inn tiltak, spesielt i perioder med svak rypebestand. 17

19 Felte harer Felte orrfugl Felte fjellryper Felte liryper Jaktresultater Det kom inn 450 jaktrapporter (77 % av alle småviltjegere). Med bakgrunn i disse er det beregnet totalt antall felte småvilt i allmenningen i 2013: 835 liryper, 280 fjellryper, 14 orrfugl og 60 harer Antall beregnet felte LIRYPER Antall beregnet felte FJELLRYPER Antall beregnet felte ORRFUGL Uttaket av orrfugl er påvirket av at det meste av leveområdene for orrfugl var fredet for jakt på lirype i 2012 og 2013, og dermed jaktet mindre enn vanlig Antall beregnet felte HARER 18

20 Ant. kylling pr. rypepar Kylling pr. par Kyllingproduksjon: Analyse av vingeprøver og taksert Som tidligere år har vi også i år fått tilsendt rypevinger fra jegerne (504 lirypevinger og 187 fjellrypevinger). Dette er et tilstrekkelig materiale til å gi pålitelige resultater for både lirype og fjellrype. Innsamlingen gjøres for å få best mulig kunnskap om kyllingproduksjonen. Dette gjøres ved å registrere antall vingefjær fra årets rypekyllinger og fra voksne ryper. Produksjonen uttrykkes ved følgende formel: Kyllingproduksjon = Ant. kylling Ant. par voksne I 2013 viste disse en produksjon på 3,8 kyllinger pr. par voksne liryper (2,7 i 2012). For fjellrype er produksjon på 3,3 kyllinger pr. par voksne (3,3 også i 2012) 8 Kyllingproduksjon lirype og fjellrype Innsendte rypevinger, utregnet etter formel: Kyllingproduksjon =Ant. Kylling Ant. par voksne lirype fjellrype *) I 2009 var det ikke innsendt nok fjellrypevinger for sikker beregning av produksjon. De er derfor ikke tatt med i statistikken. 8 Kyllingproduksjon lirype. Taksert, og innleverte rypevinger Takst. Sett kylling/par Innleverte vinger *Fom 2008 er det brukt data kun fra linjetaksering. I enkelte år er det stort sprik i tallmaterialet for kyllingproduksjon samme året, hvis en sammenligner taksert produksjon, i forhold til innsendt vingeprøver etter jakta for liryper. Dette kan forklares noe med at data er innhentet på forskjellig tidspunkt hhv. i midten av august for taksering og i sept/okt. for jakt, for vingeprøver (predasjonstap i perioden). I tillegg kan det også skyldes metodebruk. Kyllingproduksjonen er sterkt påvirket av mengden smågnagere Smågnagerbestanden som matkammer for smårovviltet er en vesentlig faktor for overlevelse av egg/kylling/unger hos småviltet. Høst/vinter 2007/2008 var smågnagerbestanden god. Det skjedde imidlertid et sammenbrudd tidlig i juni

21 Det var også svært lite smågnagere i I 2010 og i 2011 fikk vi en betydelig oppgang i smågnagerbestanden igjen, med et forventet sammenbrudd i I 2013 var det en oppgang, med klart bedre bestand av smågnagere i midtre og nordre del av allmenningen. Det skjedde en sterk økning i lemenbestanden nord for Vinstervassdraget utover høsten. Sett vilt - systematiserte observasjoner av jegere under jakt De siste 18 åra er det benyttet observasjonsskjemaet "sett vilt", der jegerne skal registrere antall vilt som observeres hver dag. Det er bare de mest vanlige artene som registreres. Statistikk over observasjoner pr. jaktdagsverk blir i mindre grad påvirket av en eventuell dagskvote, og er derfor mer sammenlignbart mellom år enn felt vilt pr. dag. Det er imidlertid andre faktorer som kan virke inn på resultatet, som værforhold, sikt og at det kan være vanskelig å skille artene på avstand. Figurene bygger på samla observasjoner av vilt for alle jegergrupper med ett unntak: -for fjellrype er det ikke tatt med harejegere og utenbygds jegere med fuglehund, da de i liten grad jakter i fjellrypeland. Tallene er utregnet til det som en gjennomsnittsjeger ser pr. dag. 15,0 Sett liryper og fjellryper pr jeger pr. dag *Tall for fjellrype er hentet fra innen- og utenbygds uten hund i begrenset periode 10,0 5,0 0,0 Lirype Fjellrype* 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sett orrfugl og ender pr. jeger pr. dag Orrfugl Ender Med samme grunn som for felling, er det også få observasjoner av orrfugl, fordi området orrfuglen oppholder seg i, var fredet for jakt på lirype, og dermed få jegere. 20

22 Sett hare og rev pr. jeger pr. dag 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Hare Rev Vurdering av bestandsforhold Som i 2012, er det store variasjoner i lirypebestanden. Helt elendige i sør, god i midtre del av allmenningen, mens den fortsatt var litt svak, men bedre enn i 2012, i nordre del. En del av forklaringen på disse store forskjellene ligger i følgende forhold som avdekkes gjennom taksering: Det sørre og lavereliggende området hadde både svak bestand av voksen lirype og kyllingproduksjon. Det nordre området (nord for Vinstre) hadde svak bestand av voksen lirype men svært god produksjon. Det midtre området hadde betydelig bedre bestand av voksen lirype enn i sør og nord, samtidig som produksjonen var svært god. Hvis en sammenligner lirypebestanden de siste 18 år, og ser allmenningen under ett, så var 2013 et middels rypeår. Hvis en derimot sammenligner med bestandsnivået over en års periode, var 2013 et bestandsmessig svakt år. Fjellrypebestanden som var på et lavmål i 2009, og som tidligere har vært preget av lav kyllingproduksjon og bestand, har de siste tre årene hatt en positiv utvikling med god produksjon og jevn oppgang i bestanden. Fjellrypa i sitt rette element, en spennende art å jakte for jegere med godt syn. En art med perfekt kamuflasje under normale klimatiske forhold! Orrfuglbestanden fortsetter på et lavt nivå og lider på linje med lirypa i det sørlige området. Harebestanden er på et middels bra nivå og ser også ut til å klare seg bedre enn hønsefuglene i sørområdet. Det er observert lite rev i

23 Taksering og jaktuttak Rypeforvaltningsprosjektet i regi av NINA ble avsluttet i Prosjektets resultater og konklusjoner har endt opp med ei håndbok i forvaltning av lirype. I grove trekk anbefales følgende: -Under forutsetning av at det er taksert høyere produksjon enn 2,5 kylling/høne, vil et jaktuttak på ca 15 % av taksert bestand, i liten eller ingen grad påvirke neste års hekkebestand. Jaktuttak over 15 % vil i større grad komme i tillegg til naturlig dødelighet, og kan medføre lavere hekkebestand neste år. Dette forholdet har fjellstyret vært kjent med og benyttet i sin forvaltning gjennom mange år. Statsallmenningen og Heimdalen utgjør 550 km 2. Av dette er grovt regnet ca 400 km 2 lirypeterreng. Ved linjetaksering beregnes antall ryper km 2. Gjennom jaktrapportering skaffes et godt anslag på total felling av lirype. Uttaket kan med dette beregnes: Taksert total lirypebestand Ant. felte liryper beregnet % uttak av taksert bestand Ved å sammenligne variasjonene i takseringsresultater med sett og felt lirype pr dag, er det i år større sprik enn foregående år. Det kan tyde på at det er en viss grad av overestimering av total lirypebestand i Det takseres ca 5 % av totalt lirypeareal og estimatene vil derfor være noe usikre, mens fellingsrapportene er gode. Likevel vil samlet takserings- og fellingsstatistikk gi et godt grunnlag for å etterprøve om forvaltningen fungerer. Gjennomsnittlig uttak av lirype i forhold til taksert ligger under de anbefalte 15 %. ELGJAKT Administrasjon Ledige elgjaktfelt blir utlyst på internettportalen INATUR, der også trekking av jaktlag gjennomføres. Videre arbeid med kontrakter og lignende utføres av fjellstyret var andre året i en fireårig kontraktsperiode. Driftsplanområde Øystre Slidre driftsplanområde for elg" ble etablert i Forvaltningen har vært drevet gjennom 3-årige driftsplaner. Administrasjon og faglig arbeid inkludert utarbeidelse av bestandsplan for driftsplanområdet blir utført ved fjellstyrekontoret. I 2013 utgjorde dette arbeidet 6 dagsverk. Elgen i statsallmenningen I en periode med planlagt hard nedskyting av elgbestanden i Øystre Slidre fra 1993-til først på 2000-tallet, ble bestanden sterkt redusert, spesielt i fjellet. En etterfølgende planmessig oppbygging av elgbestanden har fungert best i de lavereliggende skogsområdene, mens bestandsøkningen i fjellet har gått svært langsomt. Det er derfor et mål at bestanden i fjellet kan øke noe mer. Vi har relativt god kunnskap om at elgen i fjellet i stor grad trekker til vinterbeite i Murudalen. I dette området har det gjennom en lang periode vært drevet vinterjakt med formål å redusere den vinterbeitende elgbestanden. Det er sannsynlig at dette har hatt negativ påvirkning på vår bestand av elg i fjellet, og spesielt i de nordre områder som i liten grad har hatt jaktbar bestand de siste årene. I 22

24 Kg Kg Kg tillegg er det over lang tid drevet hard beskatning av elgbestanden i naboområdene i sør. Det er helt naturlig at dette virker inn på vår elgbestand. Jaktresultater Statsallmenningen fikk i 2013 tildelt 16 dyr på ordinær kvote, samt 4 tilleggsdyr. Det ble felt 15 dyr fordelt på 6 kalver, 4 ungdyr, 4 voksen okser og 1 voksen kolle. Det ble felt elg på 7 av 8 jaktfelt. Det ble ikke felt elg på Vinsterfeltet i Antall felte elger i statsallmenningen Vekter voksne dyr Eldre ku Eldre okse Vekter ungdyr Kalvevekter

25 Sett elg. Pr. dag 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Sett elg pr. jegerdagsverk ØKONOMI Fjellstyrets inntekter går inn i fjellkassa. Hovedsakelig dreier dette seg om inntekter fra jakt, fiske, reinbeite, reguleringserstatninger og salg av tjenester. Festeinntektene fra hytter og turiststeder deles likt mellom fjellstyret og Grunneierfondet som administreres av Statskog. Ca 35 % av fjellstyrets utgifter til godkjent oppsynsordning ble refundert i 2013 (egen budsjettpost LMD). Det ble innvilget tilskudd på til sammen kr ,- Økonomien til fjellkassa går fram av vedlagte regnskap for Regnskapet består av balanse, resultatregnskap og noter. Regnskapet er ferdig revidert og godkjent. Det ble i 2013 et regnskapsmessig overskudd på kr ,- 24

26 VEDLEGG 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Røyrvik fjellstyre Røyrvik fjellstyre har i år 2014 hatt følgende sammensetning: Medlemmer Tore Tødås/Magnar Namsvatn

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Ryper / km 2 90% sikkerhet

Ryper / km 2 90% sikkerhet Småviltjakt Forvaltning Fugl: Fjellstyret er bevisste på at jakt i stor grad kjem i tillegg til naturleg tap i småviltbestandane. Med bakgrunn i dette er det viktig med ei langsiktig forvaltning. Kunnskap

Detaljer

Hardangerrådet 13.02.15. Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband

Hardangerrådet 13.02.15. Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband Hardangerrådet 13.02.15 Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband Hva er et fjellstyre? Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. I hver kommune der det er

Detaljer

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Kristian Eiken Olsen Fra Flekkefjord bosatt på gårdsbruk i Åseral. Tilknyttet regionkontoret på Lillehammer. Jobber regionalt

Detaljer

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt Statsallmenning Dorthe Huitfeldt Nestleder i Norges Fjellstyresamband Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27 november 2007 arrangert av FRIFO -litt mitt, litt ditt

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av møteprotokoll fra og

Sak 25/12 Godkjenning av møteprotokoll fra og Fjellstyremedlemmer m/vara Torpa den, 23.08.12 Ark. 012.1 Innkalling til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre onsdag 29.08.2012 Det innkalles til fjellstyremøte onsdag 29.08.2012 kl 1300 på Fredheim. Møtet

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

FeFo innfører strenge begrensninger i rypejakta

FeFo innfører strenge begrensninger i rypejakta 24. august 2017 Jaktkvoten i år er satt til to ryper per jeger per dag. To fjellryper, som her, eller én lirype og én fjellrype. Foto: Emil Halvorsrud FeFo innfører strenge begrensninger i rypejakta Lave

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014. Foto: Olav Schrøder

RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014. Foto: Olav Schrøder RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014 Foto: Olav Schrøder Sammendrag I starten av august 2014 ble det i regi av Norges jeger og fiskerforbund gjennomført rypetaksering 4 ulike steder

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5. Tidslinje i grunneierlaget 1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.000 kroner til kirkeorgel Innført jaktkort

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 06/15 Møtedato: 07.04.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i posten.

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 de 1 Til stede på møtet: Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005

ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ELGREGIONEN TRÅ ÅRSMELDING 2005 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde.

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 16.02.2015 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Vararepresentanter:

Detaljer

Framtidas rypejakt for kong Salomo

Framtidas rypejakt for kong Salomo Framtidas rypejakt for kong Salomo eller Jørgen Hattemaker? Hans Chr. Pedersen Fra tidenes morgen har jakt og fangst vært en av menneskets aller viktigste økosystemtjenester Dagens rypejakt - en bærekraftig

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 01/15 Møtedato: 02.02.15 Saksbehandler: Vidar Formo Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 13.4.2016 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron Hans Bondestad,

Detaljer

Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske

Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske Desember 2014 Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Innhold INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt Statsallmenning Alle får noe ingen får alt 1. Fjellstyrene og forvaltningen av statsallmenningene 2. Fjellstyrene og SRUII Norges Fjellstyresamband - NFS Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer Mål:

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen 1 Hva er FeFo? 2006: Finnmarksloven Finnmarkseiendommen FeFo Norges desidert største ikke-statlige grunneier (14% av fastlands-norge), 46 000 km2 Ledes av et styre

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 17/15 Møtedato: 24.08.15 Saksbehandler: Vidar Formo Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte

Detaljer

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, tirsdag 28.04.2015 kl. 10:00. Det vil bli servert lunsj under møtet.

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, tirsdag 28.04.2015 kl. 10:00. Det vil bli servert lunsj under møtet. Fjellstyremedlemmer m/vara Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 28.04.2015 Torpa den, 23.04.15 Ark. 012.1 d Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, tirsdag 28.04.2015 kl.

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Rypeforvaltning; hvor står vi?

Rypeforvaltning; hvor står vi? % Skutt Rypeforvaltning; hvor står vi? Hans Chr. Pedersen NINA/Høgskolen i Hedmark Adresseavisa 08.08.2007 Vasser i ryper - Det var så mye rype at vi mistet oversikten til slutt, forteller en 60-åring

Detaljer

Forslag til nye priser på elgjakt i Torpa statsallmenning

Forslag til nye priser på elgjakt i Torpa statsallmenning Fjellstyremedlemmer m/vara Torpa den, 10.04.12 Ark. 012.1 Innkalling til fjellstyremøte i Torpa fjellstyre onsdag 18.04.2012 Det innkalles til fjellstyremøte onsdag 18.04.2012 kl 1100 på Fredheim. Møtet

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 14/17 Møtedato: 26.06.17 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge

Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge Hans Chr. Pedersen m. fl. NINA Nasjonalt seminar om bærekraftig forvaltning av rype og skogsfugl, Stjørdal 29. -30. mai 2013 Gamle

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

Snåsa fjellstyre har inntil kommunevalget i september 2011 bestått av følgende medlemmer:

Snåsa fjellstyre har inntil kommunevalget i september 2011 bestått av følgende medlemmer: Årsmelding 2011 1 Snåsa fjellstyre Snåsa fjellstyre har inntil kommunevalget i september 2011 bestått av følgende medlemmer: Tone Våg, styreleder Erik Landsem, nestleder Heidun Oldervik Jøran Jåma Asbjørn

Detaljer

Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag kl

Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag kl Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 06.12. kl. 19.00 Medlemmer: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Kari Svelstad, 2670 Otta Richard Høiberg, 2672 Sel Monica H. Eide, 2670 Otta Odd Ivar

Detaljer

Fjellstyrenes rolle i Reinheimen Grotli 11. juni 2013

Fjellstyrenes rolle i Reinheimen Grotli 11. juni 2013 Fjellstyrenes rolle i Reinheimen Grotli 11. juni 2013 Foto: Jan Nordvålen Allmenningene har dype historiske røtter. Regler om allmenningsbruk finnes i landskapslovene på tusen og elvehundre tallet Utover

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2015, samt de generelle erfaringene

Detaljer

Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017

Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017 Sak 64.17 Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017 Saksdokumenter vedlagt: Bakgrunn: - Opplegg for småviltjakt 2017, vedtatt i sak 10.17. - Takseringsresultat 2017. Engerdal

Detaljer

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Ole Nergårdsbu mye brukt av folk som ferdes. Foto: Kjetil Letto 1. OPPSYN. Fjelltjenesten har hovedansvaret for feltarbeid

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14.

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. Sak 03.14 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 24.06.2014 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl. 11:30. Det vil bli servert enkel mat i møtet.

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl. 11:30. Det vil bli servert enkel mat i møtet. Fjellstyremedlemmer m/vara Innkalling til fjellstyremøte onsdag 13.04.2016 Torpa den, 09.04.16 Ark. 012.1 d Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl.

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2013 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Torpa fjellstyres virksomhet... 3 Elg og elgskjøtsel... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for elghunder...

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

Salg av jaktkort Gran Almenning 2017

Salg av jaktkort Gran Almenning 2017 Salg av jaktkort Gran Almenning 2017 Gran Almenning er en bygdeallmenning med kontorsted Gran på Hadeland. Gran Almenning har totalt ca 180 000 da skog og utmark fordelt på fire teiger. Salget av jaktkort

Detaljer

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl. 19.00 Tilsede: Medlemmer/vara: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Vegar Blakar, 2670 Otta Sigurd Riise, 2670 Otta Oddrun Høglien, 2670 Otta Odd Ivar Svelstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2010 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

Fjellstyremedlemmer m/vara

Fjellstyremedlemmer m/vara Fjellstyremedlemmer m/vara Gausdal 10.03.2015 Ark: 012.1 Referat fra felles fjellstyremøte 10.03.2015: Fra Torpa fjellstyre: Kari Bjørkeli, Per Ole Lunde og Sigbjørn Nydahl. Fra Gausdal fjellstyre: Olav

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, kommunestyre Møtedato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER 2017 Foto: Olav Schrøder, NJFF-Aust-Agder Vest-Agder fylkeskommune & Aust-Agder fylkeskommune Sammendrag I august 2017 ble det gjennomført rypetaksering 4 ulike steder

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter selv sin vara.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Medlemmer som ikke kan møte, kontakter selv sin vara. Fjellstyremedlemmer m/vara Innkalling til fjellstyremøte onsdag 04.10.2016 Torpa den, 28.09.16 Ark. 012.1 d Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Oppsynshytta i Torpa statsallmenning, tirsdag 04.10.2016,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte i skisenteret, onsdag 22. februar 2017. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag:

Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag: Forbundets vedtak til gjennomgang av Fjelloven. Sammendrag: Det er nedsatt et utvalg som skal vurdere endringer i Fjelloven. Dette skal resultere i en NOU våren 2018. Forbundsstyret i NJFF har gjort vedtak

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Rovviltforvaltning. i Oppland generelt/nord-gudbrandsdalen spesielt. Møte i Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen, Bjorli 2.

Rovviltforvaltning. i Oppland generelt/nord-gudbrandsdalen spesielt. Møte i Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen, Bjorli 2. Rovviltforvaltning i Oppland generelt/nord-gudbrandsdalen spesielt Møte i Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen, Bjorli 2. mars 2015 Erik Sandberg Innhold Nasjonale og regionale bestandsmålsetninger

Detaljer

Rypeprosjektet i Agder. Presentasjon ved Øystein Stamland, jakt- og viltstellutvalget NJFF Vest-Agder

Rypeprosjektet i Agder. Presentasjon ved Øystein Stamland, jakt- og viltstellutvalget NJFF Vest-Agder Rypeprosjektet i Agder Presentasjon ved Øystein Stamland, jakt- og viltstellutvalget NJFF Vest-Agder Rypeprosjektet i Agder Høst 2013 «fagseminar om ryper» på Bykle Hotell Initiativtakere var fylkesmenn/fylkeskommuner

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 21.08.17. Sak 59.17 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 31.05.17. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4654-1 Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Oppsynshytta, Oppsjøen :00

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Oppsynshytta, Oppsjøen :00 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Oppsynshytta, Oppsjøen 04.10.2016 16:00 de 1 Til stede på møtet: Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl, Bodil

Detaljer

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Fjellstyret kom i fjellstyremøte 1. februar 2011 fram til et forslag til administrering av småviltjakta 2011/2012. Det ble besluttet

Detaljer

Velkommen til infokveld

Velkommen til infokveld Velkommen til infokveld Nøkkeltall fra elgjakta i 2010 Det ble felt 169 elger av en kvote på 181 (178 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 93,3 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 211 Styrets sammensetning har i 211 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fast møtende

Detaljer

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Arkivsak-dok. 10/02399-5 Saksbehandler Tonje Rundbråten Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.9.2010 UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Det åpnes

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K44 Arkivsaksnr: 2014/4971-8 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Klagebehandling - dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring FORSLAG TIL Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Høring 2016-352 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 31. AUGUST 2016 RONNY WOLLERT

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Salg av jaktkort Gran Almenning 2013

Salg av jaktkort Gran Almenning 2013 SKOGBRUK - TRELAST - BYGGEVARER Postb. 38, 2711 GRAN. Tlf 61 31 30 50, Fax 61 31 30 70. Orgnr. 954 952 800 mva. Salg av jaktkort Gran Almenning 2013 Gran Almenning er en bygdeallmenning med kontorsted

Detaljer

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE Blåfjella felles kortområde FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM: Åsskard, Surnadal kommune Halsabygda storviltvald, Halsa kommune Betna

Detaljer

Om FoU i JiL-prosjektet Hvorfor og hvordan? Hvorfor: Sikre at relevante data samles inn, lagres og sammenstilles på hensiktsmessig vis.

Om FoU i JiL-prosjektet Hvorfor og hvordan? Hvorfor: Sikre at relevante data samles inn, lagres og sammenstilles på hensiktsmessig vis. Om FoU i JiL-prosjektet Hvorfor og hvordan? Hvorfor: Sikre at relevante data samles inn, lagres og sammenstilles på hensiktsmessig vis. Ønskelig, hvis mulig, å måle eventuelle effekter på enkeltarter av

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 3 Tilsette... 3

Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 3 Tilsette... 3 Innhald side Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 3 Tilsette... 3 Aktivitet... 3 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Stølsbruk... 4 Stølsforskrift... 4 Stølar, beite og tilleggsjord...

Detaljer

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012 Beitedyr i Strø Årsmelding 212 Innhald Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 4 Tilsette... 4 Aktivitet... 4 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 5 Stølsbruk... 5 Stølar,

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE 2017-2019. Planområdet: Jaktfelt Tellende areal Minsteareal hjort i dekar Kolstad-Melby-Liekren 19 672 Juviken sameige 2 953 Hovi-Bolstad 14 599 Sk.bu

Detaljer

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER 2015 Foto: Torbein Rønnning Vest-Agder fylkeskommune & Aust-Agder fylkeskommune Sammendrag I starten av august 2015 ble det gjennomført rypetaksering 4 ulike steder i

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2013 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer