Stølsveko En dag med fisking og kanopadling ved Trøllåstjednet ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stølsveko 2013. En dag med fisking og kanopadling ved Trøllåstjednet ÅRSMELDING"

Transkript

1 Stølsveko En dag med fisking og kanopadling ved Trøllåstjednet ÅRSMELDING 2013

2 INNHOLD SIDE Fjellstyret... 2 Administrasjon 2 Virksomhet... 3 Fjelloppsyn- og tilsynsvirksomhet.. 3 Tjenestesalg og oppdrag.. 4 Verneområder i statsallmenningen 4 Støl, beite, tilleggsjord... 4 Reinbeite... 8 Tilskudd... 8 Informasjon... 8 Fjellstyrets bygninger... 9 Friluftsliv-tilrettelegging.. 9 Rekruttering. 10 Fiske Småviltjakt Elgjakt Økonomi Vedlegg: Regnskap 2013 Budsjett

3 FJELLSTYRET Fjellstyret er et frittstående organ både økonomisk og administrativt. Fjellstyret velges av kommunestyret og følger kommunevalg-perioden. Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteresser er representert i fjellstyret. I tillegg skal minst 2 medlemmer, med varamedlemmer, ha allmenningsrett som jordbrukere. Funksjonstiden for fjellstyret er 4 år. Fjellstyret har følgende sammensetning for perioden : Leder: Ole Kristian Oldre Vara. Anne Marie Mørstad Nestleder: Tor Erik Grønolen Bibbi Sterten Wangensteen Styremedl: Pål Lundby Svein O. Moen " Stine Schlytter Magne Vestheim " Bente Rakstad Per Arne Nerstad ADMINISTRASJON Ansatte: Fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling: Reidar Gran Sekretær 50 % stilling Nina Thon Sesongoppsyn: 100 % i perioden : Ivar Skattebu Fjellstyret s ansatte ble hedret av fjellstyret for lang og tro tjeneste. Til sammen 77 års ansiennitet. Av totalt 3.493,5 arbeidstimer for alle ansatte, fordeler arbeidet seg slik: Oppsyn/skjøtsel/utearb. Faglig saksbeh. Regnskap og kortsalg Annet innearbeid SNO/GLB/Statskog ØS dr.pl.omr for elg I mars flyttet fjellstyrets administrasjon kontor fra kraftlagsbygget i Vindevegen til rådhuset på Tingvang. Fjellstyrets ansatte har vært representert og fått faglig påfyll ved å delta på: Seminar om forvaltning av hønsefugl i Trondheim og i Lom. 2

4 Rovfuglkurs med fokus på kongeørn og jaktfalk (regi SNO) Fagdager i regi av fjellstyresambandet og fjelloppsynets organisasjon. VIRKSOMHET Det har vært avholdt 7 fjellstyremøter, hvorav en av disse var heldags befaring. Det er behandlet 29 fjellstyresaker, 2 delegerte saker og gjennomgått 136 referatsaker. Fjellstyret har i 2013 deltatt på årsmøtet for Fjellstyrene i Oppland, årsmøtet for Fjellstyrene i Oppland settefiskanlegg (FOSA) og et 2 dagers stølsseminar. I løpet av året har representanter fra fjellstyret også deltatt på div. andre møter. Fjellstyret har vært arrangør/medarrangør på følgende opplegg i 2013: 8. april arrangerte fjellstyret i samarbeid med Øystre Slidre jeger- og fiskerforening (ØSJFF) et åpent møte om forvaltning av småviltet i statsallmenningen. 5. august var fjelloppsynet medarrangør én dag under Stølsveko, regi Øystre Slidre kommune. En vellykket dag med kanopadling og fisking i Trollåstjednet. Fjelloppsynet deltok med ansvar for fiske med stang, garn og tilberedning av fisk og bespisning. 29. august arrangerte fjellstyret åpent møte med informasjon om resultater fra rypetakseringen og forslag til reguleringstiltak for småviltjakta. 18. september arrangerte ØSUS (ungdomskolen) 2 dagers friluftsliv- og jaktcamp ved fjellstyrehytta på Sanddalen. ØSJFF stilte med jegere med hund og fjelloppsynet med bl.a. informasjon. Værgudene var ikke med oss første dagen, men kom mye bedre ut dagen etter september arrangerte NJFF Oppland/ØSJFF i samarbeid med fjellstyret en jaktcamp med opplæringsjakt som tema. Dette er et årlig arrangement der fjellstyret bidrar med gratis jakttillatelser og informasjon under campen. NJFF Oppland organiserer og står for det praktiske under gjennomføringen, mens ØSJFF stiller med hundeekvipasjer. Fjellstyret har i 2013 vært representert i følgende styrer/utvalg: *Øystre Slidre Driftsplanområde for elg *Fjellstyrenes settefiskanlegg (FOSA) *Faglig rådgivende utvalg (Langsua nasjonalpark) FJELLOPPSYN- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN Fjelloppsynets arbeidsoppgaver er svært sammensatte og allsidige. I tillegg til å iverksette forvaltnings-, og skjøtselstiltak innen statsallmenningen, er det oppsynets oppgave å drive tilrettelegging og vedlikehold av tiltak, informasjon, tilsyn, forebyggende virksomhet og kontroll. I 2013 var oppsynet 991,5 timer i feltarbeid. Oversikt over antall personer som er kontrollert, anmeldt og saker oppgjort på stedet (OPS): Kontrollerte personer Anmeldte/ rapporterte saker Småviltjakt Storviltjakt Fiske Motorferdsel Verneregler Annet SUM OPS 3

5 OPS (oppgjort på stedet), er mindre brudd på regelverket, der reaksjonen er en advarsel. TJENESTESALG OG OPPDRAG Fjellstyret har påtatt seg oppdrag og driver tjenestesalg etter avtale med flere parter: Sekretariat og faglig ansvar i Ø. Slidre driftsplanområde for elg. Statens naturoppsyn (SNO) i sammenheng med sporing av jerv, og oppsyn/tiltak i følgende verneområder; Langsua nasjonalpark, Haldorbu landskapsvernområde, Kjølaåne naturreservat og Sanddalstjedn naturreservat. 3-årig avtale med Statskog ( ). Fjellstyret påtar seg praktisk gjennomføring med utvisning av ved i statsallmenningen på vegne av Statskog. Normalt er dette et ansvar som påligger et allmenningsstyre, men dette finnes ikke i Øystre Slidre, dermed har grunneier ansvar for skogen. Glommen og Laagens brukseierforening. Gjennomføring av stamfiske, levering av rogn og organisering av pålagt utsetting av fisk i Vinstre. VERNEOMRÅDER I STATSALLMENNINGEN Regjeringen opprettet Langsua nasjonalpark med omkringliggende verneområder i 2011, totalt 1000 km 2. Vernet omfatter 196 km 2 av Øystre Slidre statsallmenning. Dette er fordelt med 124 km 2 på Langsua nasjonalpark, 59 km 2 på Haldorbu landskapsvernområde og 13 km 2 av Kjølaåne naturreservat. I tillegg til dette kommer Sanddalstjedn naturreservat på ca 4 km 2. Samlet utgjør dette omlag 36 % av de samlede arealer som fjellstyret forvalter, av statsallmenningen og Heimdalen. Det er vedtatt forskrifter for alle verneområdene. Imidlertid er ikke prosessen med forvaltningsplanen kommet i gang. Fra starten av 2014 er det ansatt to nye nasjonalparkforvaltere. Det settes fokus på arbeidet med forvaltningsplanen. For bruksutøvelsen er det viktig å få denne på plass så raskt som mulig, da forvaltningsplanen skal danne grunnlag for hvordan forskriftene skal praktiseres. STØL, BEITE OG TILLEGGSJORD Utvising av arealer. Forskrift til Fjelloven om støl og tilleggsjord m.m. i statsallmenning (stølsforskriften), regulerer bl.a. utvisning av arealer til jordbruksdrift i statsallmenningen. Det er særlig to bestemmelser som er aktuelle i den sammenheng: - 5 om utvising og inngjerding av beite og natthavning - 20 om utvising av tilleggsjord til dyrking eller kulturbeite. Fjellstyret avgjør søknader etter at Statskog og kommunen har hatt saken til uttale. Statskog skal gi tillatelse til inngjerding. Fjellstyret har behandlet følgende sak vedr. tilleggsjord i 2013: *Støl 53/1/613 til Fredstad 7/5 i Vassklepp fikk utvidet stølsarealet med 0,7 da jf 20 i stølsforskriften. Bygging på støler: Stølsforskriften regulerer også hva som kan bygges på en støl. Det er et klart skille mellom støler som defineres å være i bruk, og støler som ikke er i bruk i sammenheng med drifta på garden: - 10 regulerer bygging på støler i bruk. Fjellstyret avgjør søknadene, og skal ta stilling til bebyggelsens omfang, standard m.m. Behovet skal vurderes ut i fra drifta på garden/stølen. Statskog og regionale kulturmyndigheter skal ha alle saker til uttale. 4

6 - 11 regulerer bygging på støler som ikke er i bruk. På disse er det bare tillatt med ordinært vedlikehold. Forskriften av 2009 er innskjerpa på dette punkt. Alle byggesaker skal behandles av kommunen (plb), i etterkant av behandling etter Fjelloven regulerer bygging på støler som er lagt i det fri. Statskog avgjør byggesaker i samråd med fjellstyre Fjellstyret har behandlet følgende byggesaker: *Frilagt støl til Bakken gnr. 47/18 og 31 på Lien. Fjellstyret har tilrådd Statskog å godkjenne riving av gammelt fjøs og oppføring av et nytt og mindre uthus jf 15 i stølsforskriften. *Støl 53/1/552 i Vesleskag til Sunnvoll gnr. 25/12. Fjellstyret godkjente påbygging av selet og oppføring av nytt uthus, jf 10 i stølsforskriften. Støler og tilleggsjord i bruk og ikke i bruk Fjelloven 22 har klare regler for når en støl eller et tilleggsjorde faller i det fri: Rett til oppteken setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort: 1. Ved oppgjeving utan atterhald. 2. Når setra i eit samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter. Stølsforskriftens 9 har bestemmelser om når en støl skal regnes for å være i bruk. Tilleggsjord som ikke er knytta til en støl faller i det fri: 1. Ved oppgjeving utan atterhald. 2. Når tilleggsjorda i 5 år samanhengande ikkje har vore i bruk. Fjellstyret er pålagt å føre kontroll med om støler og tilleggsjord er i bruk/ikke i bruk, eller falt i det fri. Denne gjennomgangen skal skje minst hvert 10. år, og skal dokumenteres. Fjellstyret gjennomførte en fullstendig stølsregistrering i 2000/2001. I 2010 gjorde fjellstyret vedtak om å starte en gjennomgang for å avklare status på de stølene i statsallmenningen som i lang tid har vært ute av bruk i sammenheng med drifta på garden. I 2011 sendte fjellstyret brev til eiere av en rekke støler der det ble opplyst om hvilke opplysninger fjellstyret har registrert på den enkelte støl. Fjellstyret skal følge opp alle saker der det viser seg at støler ikke har vært i bruk på mer enn 20 år. I denne sammenheng må fjellstyret følge forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning. Det er uenighet om tolkningen av 9 i stølsforskriften. Statens landbruksforvaltning (slf) legger til grunn i et prinsippvedtak, at det kreves husdyr på gården som må nytte fôret eller beite på stølen, for at den kan regnes for å være i bruk. Dette mener fjellstyrene er en for streng tolkning, da en støl også bør regnes for å være i bruk når fôret høstes for salg, dersom salget er en del av den jordbruksmessige drifta på eiendommen. Departementet (LMD) mener denne oppfatningen bør legges til grunn for tolkningen av stølsforskriften. For å gjøre dette klarere har departementet gjennomført en høring på forslag til endring av 9 i forskriften. Fjellstyret legger arbeidet med saker som berøres av disse forhold på is, inntil en ser hvilke endringer, en forskriftsendring medfører. I 2013 la fjellstyret følgende støl i det fri jf 22 i fjelloven: *Støl 53/1/582 i Nørre Skreddalen til Høgden gnr. 13/5. *Tilleggsjord 53/1/457 i Venelia til Kinneberg gnr. 36/15 og 25. 5

7 Retten til allmenningsbruk, 2 i fjelloven. Allmenningsretten i statsallmenningen er knytta til jordbrukseiendom i bygda. Retten kan bare utnyttes i sammenheng med jordbruksdrift på gården og så lenge eiendommen drives som jordbruk. Om gårdsdrifta legges ned og jorda tas i bruk til formål utenom jordbruk, eller om gården ved for eksempel jorddeling mister så mye av jorda at den ikke lenger kan regnes som en jordbruksmessig enhet, vil gården miste sin allmenningsrett. Retten til å ha støl er en del av allmenningsretten. Fjellstyret har ansvar for å vurdere disse forhold jf 2 i fjelloven. *I 2013 ble det for andre gang gjennomført jorddeling på garden Molor gnr 36/10. Fjellstyret har vurdert at gjenstående jordbruksareal er så lite at gården ikke lenger er en jordbrukseiendom. Molor har dermed mistet sin allmenningsrett i Øystre Slidre statsallmenning. Organisert beitebruk. Beitelag Sleppt storfe/ungdyr Sleppt sau/lam Tapt sau/ lam på beite i % (antall) Skaget- Bitihorn ,3 % (333) Haldorbu fellesdrift ,3 % (71) Mellane ,7 % (43) SUM ,35 % (447) 8000 Sau sleppt på utmarksbeite Ungdyr/storfe sleppt på utmarksbeite 6

8 8 Prosent tap av sau på beite Alle tall er hentet fra organisert beitebruk og gjelder hele Øystre Slidre kommune. Gode beiter og godt rypeland i store deler av allmenningen Møte med beitebrukere Etter beitesesongen har fjellstyret og kommunen årlige møter med beitelaga. Følgende temaer ble drøftet i 2013: Gjennomgang av beitesesongen. En liten nedgang i tap av sau på beite. Det er Skaget-Bitihorn Beitelag med 10,3 % tap som er mest utsatt. Store variasjoner mellom besetninger og hvor de beiter. Det er registrert at flere ulver har vandret fra revir i Sverige til bl.a. Oppland. En ulv kom inn i beiteområdet til Skaget-Bitihorn Beitelag samtidig med beiteslipp. Den gjorde stor skade med tap av mye sau før den ble skutt i Skåbu 16. juli. Tap til jerv gikk noe ned i forhold til året før. Hvis en ser bort fra rovvilt, er det lite problemer med beitebruken i statsallmenningen. Beiteforholdene ble vurdert til å være middels i Andre tema som ble gjennomgått var: Mattilsynet orienterte om diverse forhold omkring beitedyr i utmark. Norsk institutt for skog og landskap har vurdert beiteressursene i deler av statsallmenningen. Bare ca 40 % av beiteressursen i registrert område utnyttes i dag. Problematikk med dårlig gjerdehold. Ansvar ligger hos gjerdeholder. Diverse støtteordninger til beitebruk Varslingsrutiner ved obs. av store rovdyr. Næringen mente denne kan bli bedre. 7

9 REINBEITE Allmenningen brukes som høst-, vinter- og vårbeite av Vågå tamreinlag A/L nord for Vinstre, og Fram Reinlag sør for Vinstre. Til sammen beiter ca rein i disse områdene. Beiteavtale med Fram Reinlag gjelder for perioden Beiteavtale med Vågå Tamreinlag gjelder for perioden TILSKUDD Dersom overskuddet i fjellkassa er større enn det som trengs til tiltak innen allmenningen, kan fjellstyret med hjemmel i 11 i Fjelloven, bevilge tilskudd til formål som tar sikte på å styrke næringsgrunnlaget i bygda. *Fjellstyret innførte en tilskuddsordning for organisert gjeting på utmarksbeite i Øystre Slidre i Ordningen skal komme i tillegg til etablerte tilsynsordninger i sankelaga, og dyreeiere må yte like mye som tilskuddet, som er på kr. 6,- pr. sau og kr. 50,- pr. storfe. Det ble ikke søkt om midler fra ordningen i *I 2001 vedtok fjellstyret å dekke kursavgift og materiell til jegerprøven for ungdom t.o.m. det året de fyller 20 år. Det ble kjøpt inn 5 bøker til bruk på ØS ungdomskole som ble dekket av fjellstyret. *Beitenæringen i statsallmenningen har hatt store tap de siste årene. For å symbolisere støtte til næringa, ønsket fjellstyret å bidra med en økonomisk engangs-stønad til ØS sau og geitalslag. Det ble bevilget følgende tilskudd i 2013: Stølsvegen Engen-Heimre Kjølastølen: kr ,- (innvilget, ikke utbetalt) Rekruttering av ungdom, jegerprøve: kr ,- Engangs-stønad, ØS sau og geitalslag kr ,- Sikring av vann på støl, Melby kr , SUM TILSKUDD kr ,- INFORMASJON Mye av fjellstyrets informasjonsarbeid skjer fra fjellstyrekontoret og gjennom kontakt mellom fjelloppsynet og brukere av allmenningen. I tillegg informerer fjellstyret gjennom: Oppslag på informasjonstavler ved alle innfartsveger til allmenningen. Turkartet og brosjyrer om småviltjakt og fritidsfiske. Årsmeldingen som sendes en rekke instanser både i og utenfor kommunen. I tillegg legges den ut på Tingvang, Sebu Bil og Bensin, Coop Rogne og Heggenes og på turistinformasjonen på Beitostølen. Daglig leder var invitert til kommunestyret og informerte om virksomhet og årsmelding. I sammenheng med at ØSUS hadde en friluftscamp på Sanddalen, laget fjellstyret en infobrosjyre om mulighetene allmenningen har for å drive jaktfiske og friluftsliv. Denne var spesielt rettet mot ungdom i Øystre Slidre. Fjellstyret har egne nettsider. Her blir det lagt ut aktuelle saker/info fortløpende. I tillegg blir alle fjellstyresaker og referatsaker lagt ut for innsyn. Dette er en svært viktig informasjonskilde for fjellstyret. Adressen er: Fjellstyret er også å finne på internettportalen Dette er et fellesprosjekt mellom Norges Fjellstyresamband, Norges Skogeierforbund, 8

10 Statskog og Norges Jeger- og fiskerforbund. En del av fiskekort salget, samt det frie jaktkortsalget, foregår her. Fjellstyret informerer med et 2 siders oppslag i Bli kjend i Øystre Slidre, en håndbok for fastboende og hytteeiere. FJELLSTYRETS BYGNINGER Fjellstyret har 5 buer som er åpne for allmennheten og godt egnet til å brukes hele året. De er små og har enkel standard. Det kjøres inn ved, forbruksutstyr og det er innlagt propan til matlaging. Det skiftes sengetøy en gang i året. Det utføres årlig vedlikehold på buene etter behov. I tillegg har fjellstyret 3 hytter som er låst og brukes under arbeid av fjellstyrets ansatte. I 2013 ble det isolert og lagt nytt gulv i Nybua. FRILUFTSLIV TILTRETTELEGGING Tilrettelegging for friluftslivet Fjellstyret har i en årrekke, gjennom forskjellige tiltak lagt til rette for folk flest. Kort oppsummert er dette: 5 åpne buer og 2 gapahuker Bygging av bruer 3 båter ved Rjupetjednet, Storetjednet og Stortjednet til fri bruk Tilrettelagt fiskeplass ved Skåltjednet Rydding av eksisterende stier 3 steder der det er lagt til rette for bading Rasteplasser langs vegnettet Plassering av vadestaver ved 10 krevende vadeplasser. Viktig del av friluftslivet. Det var stedvis mye molte å finne i Fjellstafetten Fjellstafetten er et samarbeid mellom ØS Fjellstyre og ØS Kommune som startet i Hovedmålet var å få folk ut på tur og bli kjent i fjellet. Målet for hver tur er en topp eller et høgdedrag. Her blir det satt opp ei kasse med bok til å skrive navn og adresse i. Kassene stod oppe i perioden 23. juni til 6.oktober Øystre Slidre Idrettslag har ansvaret for oppsetting og nedtaking av kasser på privat grunn. Fjelloppsynet har samme ansvar i statsallmenningen. 9

11 Antall navn i bøkene Fjellstafetten Antall registrerte navn i bøkene Antall registrerte navn på fjelltopper pr år Det blir trukket en, to eller tre vinnere for hver topp, avhengig av hvor mange besøk det er. Disse vinnerne ble premiert med turkopp eller kartmappe inkl. kart og kompass. I år, som tidligere år, var det premiering av alle som leverte et registreringskort der det er loggført besøk på minst 10 topper på en sesong. 463 personer gjorde dette i Disse fikk Fjellstafett-asjett med lokalt fjellmotiv. I tillegg blir det delt ut egne t-skjorter til de som har gått 10 turer i hhv. 5 år og 10 år. Det er lagt inn en konkurranse mellom skolene og mellom barnehagene i Øystre Slidre om hvilke skole/barnehage som har elever som går mest på tur. Rogne Skule og Beito barnehage var vinnere i Opplegget er en årlig suksess med svært god respons. REKRUTTERING For å stimulere ungdom til å drive jakt og fiske har fjellstyret innført forskjellige ordninger som skal gjøre disse friluftslivsaktivitetene rimeligere og mer attraktive. Følgende ordninger gjelder: Det er gratis fiskekort for all ungdom til og med det året de fyller 20 år. 91 slike fiskekort ble skrevet ut i Fjellstyret dekker kursavgift og materiell til jegerprøven for innenbygdsboende i samme aldersgruppe som ovenfor. Gratis opplæringsjakt på småvilt for 14 og 15 åringer. Fjellstyrets deltagelse som medarrangør på eksempelvis Stølsveko, friluftscamp på Sanddalen i samarbeid med skolen og jaktcamp på Haugseter er også tiltak som kan stimulere ungdom til å drive friluftsliv, jakt eller fiske i fremtiden. 10

12 Å gjøre opp fisken er en nødvendig arbeidsoppgave. Her gjøres jobben av en deltager under stølsveko. FISKE Totalt ble det solgt fiskekort i I tillegg ble det skrevet ut 91 gratis fiskekort til ungdom som er 20 år eller yngre. Kortsalget fordeler seg slik: GARN, OTER OG LINE Enkeltkort 1 dg 2 dg uke Ses Familiekort 1 dg 2 dg uke Ses SUM: 187 kort FISKE MED STANG Enkeltkort 1 dg 2 dg Uke Ses Familiekort 1 dg 2 dg uke Ses SUM: 1459 kort 2000 Løste fiskekort fra STANGFISKE Garn/oter (IB) 11

13 *Tallene er inkludert gratis fiskekort til ungdom tom. fylte 20 år. **Fram til 1976 kunne innenbygdsboende løse fiskekort uten å betale. ***Nedgangen i fiskekortsalg i 1986 og 1987 var en reaksjon etter Tsjernobyl-ulykka i 1986 som førte til radioaktivt nedfall i våre områder. Fjellstyret har følgende opplegg for salg av fiskekort: Lagt ut blokker med fiskekort for salg på 14 forskjellige steder innen kommunen, og 2 steder på Fagernes. Selvbetjente fiskekortkasser for stangfiske ved alle innfartsveger til statsallmenningen. Salg av stangfiskekort gjennom internettportalen INATUR. Salg av stangfiskekort ved bruk av mobiltelefon (sms). Dette er en spesielt god løsning for de som ikke har planlagt fisketuren på forhånd. Fjellstyret deltar i felleskortet Fisking i Valdres med en del av de lettest tilgjengelige fiskelokalitetene i allmenningen. Aure på 1,4 kg tatt en fin sommerdag på Valdresflya. Fjellstyrenes settefiskanlegg i Torpa (FOSA BA) I 1989 gikk fjellstyret og 8 andre fjellstyrer i Oppland, samt et jakt- og fiskeområde i Hedmark, sammen om å kjøpe et klekkeri- og settefiskanlegg i Torpa, FOSA BA. Formålet med anlegget er å drive produksjon av yngel og settefisk, drive utviklingsarbeid i forbindelse med denne virksomheten og å gjennomføre andre fellestiltak for medlemmene. FOSA selger halvparten av sin produksjon til andre enn andelshaverne. Helt fra starten har anlegget slitt økonomisk pga. for lavt salg i forhold til utgifter. Nye krav fra myndighetene om vassdragsvise kultiveringsplaner har ført til at anlegget i første omgang har mistet leveranser til de andelshaverne som drenerer til Gudbrandsdalslågen (6 stk), Dette har FOSA løst ved å leie et settefiskanlegg i Sør- Fron (Fossåa), og leverer fisk derfra. Kultiveringsplanen har ført til omfattende strukturendring for settefiskanlegg i Norge. AL Settefisk på Reinsvoll ble nedlagt. Dette medførte økte leveranser for FOSA til Foreningen til Begnavassdragets regulering (FBR). Den økonomiske situasjonen har bedret seg, og i løpet av de siste årene har det skjedd en opprustning av anleggene ved FOSA og Fossåa. Det er gode framtidsutsikter for videre drift. 12

14 Vinstre. Vinstre er det største og viktigste vannet for utøvelse av fiske i Øystre Slidre. Med sine ca daa (areal i statsallmenningen), utgjør Vinstre ca 70 % av det totale vannarealet med fisk i Øystre Slidre statsallmenning. Settefisk i Vinstre. Glommen og Laagens brukseierforening har pålegg om å sette ut ett-årig- og to-årig settefisk pr. år. Fiskestammen skal hentes fra Vinstre. Fisken skal merkes med forskjellig finneklipping, slik at tilslaget kan evalueres. Stamfiske. Stamfiske gjennomføres av fjellstyrets oppsyn i overgangen september/oktober. Det brukes stormaskede garn, og fisken klippes ut av garna. For å spre fangsten over et større område veksles det på å fiske nord og sør i Vinstre. Fisken oppbevares i bur i vannet fram til strykingen skjer. Etter stryking blir all fisk sluppet ut i Vinstre. A/S Vågåfisk gjennomfører stryking av fisken. I 2013 ble det levert 11 liter rogn til Vågåfisk og 4 liter til FOSA sitt innleide anlegg i Fossåa. Fangstregistrering i Vinstre. Siden 1979 er det drevet fangstregistrering i Vinstre. I 2013 kom det inn totalt 42 rapporter. Av disse oppgir 32 å ha fisket med garn, 21 med oter og 11 har dorget. Dette er minimumstall, da det er vanskelig å fange opp nye fiskere, spesielt tilreisende dorgefiskere. Fiskeforskeren Trygve Hesthagen (NINA) har skrevet boka Sløefiske i Oppland. Hesthagen, som har hatt faglig ansvar for to store fiskeundersøkelser i Vinstre og et langvarig samarbeid med fjellstyret, ga 40 eksemplarer av boka til fjellstyret. Alle disse ble levert ut til vinsterfiskere som leverte rapporter i Kort beskrivelse av utviklingen av fisket i Vinstre.: Garnfiske: Antall personer som fisker med garn er sterkt redusert. De som fisker med garn har også betydelig lavere fangstinnsats enn tidligere. Samtidig er fiskefangstene pr garnnatt mer enn doblet Antall garnnetter i følge rapporter 1 garnnatt = ett garn ei natt Fiskeinnsatsen med garn går ned. 13

15 gram Antall fisk pr garn-natt i følge rapporter 0,60 0,40 0,20 0,00 Effektiviteten under garnfiske øker. Oterfiske: Fangseffektiviteten er mer stabil for oterfiskere. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Antall fisk pr fisketime oter Gjennomsnittvekten har økt betydelig i perioden. Hovedårsaken til dette er at fisken har raskere vekst i dag enn på for eksempel 1980-tallet; fra under 400 til over 600 gram Gjennomsnittvekt for garnfanget fisk Dorgefiske: Fiske med sluk, markdrag og lignende fra båt er en forholdsvis ny fiskemetode i Vinstre. Etter hvert er dette blitt et omfattende fiske som utøves av mange. Det er krevende å få inn rapportering fra mange av disse. Diagrammet under er basert på 11 rapporter med til sammen 216 fisketimer 1,5 1,0 0,5 0,0 Dorgefiske. Antall fisk pr time 14

16 Prøvefiske. Det ble gjennomført prøvefiske i Rjupetjednet, Øvre- og Nerre Jervetjedne i Prøvefiskeresultatene er ikke ferdig analysert. Settefisk. Som fiskeforsterkningstiltak settes det planmessig ut fisk i ca 40 vatn/tjedn i statsallmenningen. De fleste av disse med flere års opphold. Settefisken blir levert fra tre forskjellige anlegg: 1. Fjellstyrenes settefiskanlegg i Torpa (FOSA) leverer fisk som settes i nedslagsfeltet til Begna- og Randsfjord vassdragene. 2. FOSA leier et anlegg i Harpefoss som leverer fisk som settes i nedslagsfeltet til Vinstervassdraget. 3. Vågåfisk A/S leverer fisk til de vann på Valdresflya som drenerer til Sjoavassdraget. I følgende vatn er det satt ut fisk i 2013: Ettårig Nerre Jervetjednet 100 Øvre Jervetjednet 100 Nerre Fisketjednet 250 Øvre Fisketjednet 150 Flerårig Gravoltjednet 200 Pipetjednet 120 Kjølen 200 Store Ambjørgtj. 50 Midtre Saur 300 Kroktjednet 40 Finnefjorden 700 Skåltjednet 40 Tansbergfjorden 1000 SUM 250 Øvre 100 Skreppetjednet Sørre Saur 300 Øvre og Nerre Nevertjedn 150 Sum ettårig 3550 Erfarne karer: Tradisjonsbærer for vinsterfisking og mangeårig medhjelper for fjellstyret Nils Skrebergene (t.v.), fjellstyrets altmulig-mann i felt siden 1991 fjelloppsyn Ivar Skattebu (t.h.), og daglig leder på FOSA Jan Hageland (på planet) som med stor innsats har bygd opp og drifta fjellstyrenes settefiskanlegg gjennom mange utfordrende år. 15

17 SMÅVILTJAKT Det ble solgt til sammen 695 jaktkort i Kortsalget fordeler seg slik: INNENBYGDSBOENDE med hund 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses uten hund 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses SUM: 161 KORT UTENBYGDSBOENDE med hund (fugl- og harejakt) 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses uten hund 1 dg 2 dg 3 dg uke Ses SUM: 534 KORT Antall løste jaktkort fra 1968 UTENBYGDS INNENBYGDS *Innenbygdsboende jegere uten hund, trengte ikke å betale for å jakte før Disse jegere mangler derfor i statistikken. Forvaltning Forskning viser at jaktas betydning for utvikling av bestander av hønsefugl varierer, fra liten eller ingen betydning ved lavt jaktuttak, til stor betydning ved stort jaktuttak. Det er også viktig å ta med at jakta har størst betydning når bestanden er lav. Fjellstyret er bevisst på dette og legger dette til grunn i sin forvaltning. Av hensyn til ønske om en langsiktighet i forvaltningen har fjellstyret laget driftsplan for småvilt og jaktregler som muliggjør en fleksibel forvaltning. Taksering Fjellstyret startet med taksering av lirypebestanden i Det ble benyttet en enkel metode, der det ble registrert antall observasjoner pr time og fordeling på voksen rype og kylling for å finne produksjon. Resultatene kunne ikke benyttes for bestandsvurdering i hele allmenningen, og metoden er nå avsluttet. I dag benyttes en annen takseringsmetode; Distance sampling (linjetaksering), som brukes både innen forskning og forvaltning i Norge. Personer med fuglehund følger faste linjer fordelt som gjennomsnitt av lirype terrengene i hele allmenningen. Disse er lagt inn på kart og følges med GPS i terrenget. Oppflukter blir registrert, og 16

18 Liryper pr km2 Kylling pr. rypepar flere detaljer blir journalført. Alle registreringer blir deretter lagt inn i et dataprogram som beregner bestandstetthet og kyllingproduksjon. Denne metoden er mer nøyaktig og sammenlignbar, enn den jaktbaserte metoden. En annen fordel er at andre fjellstyrer og forvaltere av private områder i Norge, bruker samme metode. En ulempe er at metoden er arbeidskrevende. Sikkerheten i estimert bestand øker med arealet som takseres. Det er anbefalt å taksere 10 % av lirypearealet. Vi har ikke hatt kapasitet til å taksere mer enn ca 5 %. Fuglehundgruppa i Ø. Slidre jeger- og fiskerforening er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen i felt, etter opplegg av, og i samarbeid med fjellstyrets daglige leder. Takseringsresultater Takseringen i 2013 viste at det fortsatt er lav bestand av voksenfugl (stamfugl) i nordlig og sørlig del av allmenningen, mens den er bedre i midtre deler. Kyllingproduksjonen var fortsatt svært lav i sørre område mens den var god i midtre og nordre delen av allmenningen. Det var svært store forskjeller i lirypebestanden innen allmenningen Taksert tetthet lirype Taksert kyllingproduksjon Jaktfelt A Jaktfelt B og C Jaktfelt A Jaktfelt B og C Jaktfelt A er i sørre del av allmenningen. Jaktfelt B og C utgjør midtre og nordre del av allmenningen. Med bakgrunn i de store bestandsmessige forskjellene innenfor allmenningen, ble det besluttet å gjennomføre fredning av lirype i den sørre delen av allmenningen (som i 2012). Ca 100 jaktkort som var holdt igjen under tildeling, ble ikke solgt. Dagskvota ble satt til 4 ryper pr jeger/dag (2 ryper fra 1. nov.), i resten av allmenningen. Det ble ikke fastsatt sesongkvote, men alle jegere ble oppfordret til å vise måtehold i samlet uttak gjennom sesongen. Både lirype og fjellrype er innlemmet i felles dagskvote. Det en ønsker å oppnå med slike forvaltningstiltak er å redusere totalt uttak av ryper, som igjen helst skal påvirke neste års hekkebestand positivt. Det er svært mange faktorer som påvirker overlevelse og dødelighet for ryper. Jaktuttak er en av disse, og den faktoren som fjellstyret som forvalter kan påvirke mest. Hvert år vurderes tiltak for å variere jaktuttaket i forhold til takseringsresultat. Virkningen av tiltakene er ikke målbare. En vet derfor ikke om de virker. Fjellstyret mener likevel det er viktig å sette inn tiltak, spesielt i perioder med svak rypebestand. 17

19 Felte harer Felte orrfugl Felte fjellryper Felte liryper Jaktresultater Det kom inn 450 jaktrapporter (77 % av alle småviltjegere). Med bakgrunn i disse er det beregnet totalt antall felte småvilt i allmenningen i 2013: 835 liryper, 280 fjellryper, 14 orrfugl og 60 harer Antall beregnet felte LIRYPER Antall beregnet felte FJELLRYPER Antall beregnet felte ORRFUGL Uttaket av orrfugl er påvirket av at det meste av leveområdene for orrfugl var fredet for jakt på lirype i 2012 og 2013, og dermed jaktet mindre enn vanlig Antall beregnet felte HARER 18

20 Ant. kylling pr. rypepar Kylling pr. par Kyllingproduksjon: Analyse av vingeprøver og taksert Som tidligere år har vi også i år fått tilsendt rypevinger fra jegerne (504 lirypevinger og 187 fjellrypevinger). Dette er et tilstrekkelig materiale til å gi pålitelige resultater for både lirype og fjellrype. Innsamlingen gjøres for å få best mulig kunnskap om kyllingproduksjonen. Dette gjøres ved å registrere antall vingefjær fra årets rypekyllinger og fra voksne ryper. Produksjonen uttrykkes ved følgende formel: Kyllingproduksjon = Ant. kylling Ant. par voksne I 2013 viste disse en produksjon på 3,8 kyllinger pr. par voksne liryper (2,7 i 2012). For fjellrype er produksjon på 3,3 kyllinger pr. par voksne (3,3 også i 2012) 8 Kyllingproduksjon lirype og fjellrype Innsendte rypevinger, utregnet etter formel: Kyllingproduksjon =Ant. Kylling Ant. par voksne lirype fjellrype *) I 2009 var det ikke innsendt nok fjellrypevinger for sikker beregning av produksjon. De er derfor ikke tatt med i statistikken. 8 Kyllingproduksjon lirype. Taksert, og innleverte rypevinger Takst. Sett kylling/par Innleverte vinger *Fom 2008 er det brukt data kun fra linjetaksering. I enkelte år er det stort sprik i tallmaterialet for kyllingproduksjon samme året, hvis en sammenligner taksert produksjon, i forhold til innsendt vingeprøver etter jakta for liryper. Dette kan forklares noe med at data er innhentet på forskjellig tidspunkt hhv. i midten av august for taksering og i sept/okt. for jakt, for vingeprøver (predasjonstap i perioden). I tillegg kan det også skyldes metodebruk. Kyllingproduksjonen er sterkt påvirket av mengden smågnagere Smågnagerbestanden som matkammer for smårovviltet er en vesentlig faktor for overlevelse av egg/kylling/unger hos småviltet. Høst/vinter 2007/2008 var smågnagerbestanden god. Det skjedde imidlertid et sammenbrudd tidlig i juni

21 Det var også svært lite smågnagere i I 2010 og i 2011 fikk vi en betydelig oppgang i smågnagerbestanden igjen, med et forventet sammenbrudd i I 2013 var det en oppgang, med klart bedre bestand av smågnagere i midtre og nordre del av allmenningen. Det skjedde en sterk økning i lemenbestanden nord for Vinstervassdraget utover høsten. Sett vilt - systematiserte observasjoner av jegere under jakt De siste 18 åra er det benyttet observasjonsskjemaet "sett vilt", der jegerne skal registrere antall vilt som observeres hver dag. Det er bare de mest vanlige artene som registreres. Statistikk over observasjoner pr. jaktdagsverk blir i mindre grad påvirket av en eventuell dagskvote, og er derfor mer sammenlignbart mellom år enn felt vilt pr. dag. Det er imidlertid andre faktorer som kan virke inn på resultatet, som værforhold, sikt og at det kan være vanskelig å skille artene på avstand. Figurene bygger på samla observasjoner av vilt for alle jegergrupper med ett unntak: -for fjellrype er det ikke tatt med harejegere og utenbygds jegere med fuglehund, da de i liten grad jakter i fjellrypeland. Tallene er utregnet til det som en gjennomsnittsjeger ser pr. dag. 15,0 Sett liryper og fjellryper pr jeger pr. dag *Tall for fjellrype er hentet fra innen- og utenbygds uten hund i begrenset periode 10,0 5,0 0,0 Lirype Fjellrype* 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sett orrfugl og ender pr. jeger pr. dag Orrfugl Ender Med samme grunn som for felling, er det også få observasjoner av orrfugl, fordi området orrfuglen oppholder seg i, var fredet for jakt på lirype, og dermed få jegere. 20

22 Sett hare og rev pr. jeger pr. dag 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Hare Rev Vurdering av bestandsforhold Som i 2012, er det store variasjoner i lirypebestanden. Helt elendige i sør, god i midtre del av allmenningen, mens den fortsatt var litt svak, men bedre enn i 2012, i nordre del. En del av forklaringen på disse store forskjellene ligger i følgende forhold som avdekkes gjennom taksering: Det sørre og lavereliggende området hadde både svak bestand av voksen lirype og kyllingproduksjon. Det nordre området (nord for Vinstre) hadde svak bestand av voksen lirype men svært god produksjon. Det midtre området hadde betydelig bedre bestand av voksen lirype enn i sør og nord, samtidig som produksjonen var svært god. Hvis en sammenligner lirypebestanden de siste 18 år, og ser allmenningen under ett, så var 2013 et middels rypeår. Hvis en derimot sammenligner med bestandsnivået over en års periode, var 2013 et bestandsmessig svakt år. Fjellrypebestanden som var på et lavmål i 2009, og som tidligere har vært preget av lav kyllingproduksjon og bestand, har de siste tre årene hatt en positiv utvikling med god produksjon og jevn oppgang i bestanden. Fjellrypa i sitt rette element, en spennende art å jakte for jegere med godt syn. En art med perfekt kamuflasje under normale klimatiske forhold! Orrfuglbestanden fortsetter på et lavt nivå og lider på linje med lirypa i det sørlige området. Harebestanden er på et middels bra nivå og ser også ut til å klare seg bedre enn hønsefuglene i sørområdet. Det er observert lite rev i

23 Taksering og jaktuttak Rypeforvaltningsprosjektet i regi av NINA ble avsluttet i Prosjektets resultater og konklusjoner har endt opp med ei håndbok i forvaltning av lirype. I grove trekk anbefales følgende: -Under forutsetning av at det er taksert høyere produksjon enn 2,5 kylling/høne, vil et jaktuttak på ca 15 % av taksert bestand, i liten eller ingen grad påvirke neste års hekkebestand. Jaktuttak over 15 % vil i større grad komme i tillegg til naturlig dødelighet, og kan medføre lavere hekkebestand neste år. Dette forholdet har fjellstyret vært kjent med og benyttet i sin forvaltning gjennom mange år. Statsallmenningen og Heimdalen utgjør 550 km 2. Av dette er grovt regnet ca 400 km 2 lirypeterreng. Ved linjetaksering beregnes antall ryper km 2. Gjennom jaktrapportering skaffes et godt anslag på total felling av lirype. Uttaket kan med dette beregnes: Taksert total lirypebestand Ant. felte liryper beregnet % uttak av taksert bestand Ved å sammenligne variasjonene i takseringsresultater med sett og felt lirype pr dag, er det i år større sprik enn foregående år. Det kan tyde på at det er en viss grad av overestimering av total lirypebestand i Det takseres ca 5 % av totalt lirypeareal og estimatene vil derfor være noe usikre, mens fellingsrapportene er gode. Likevel vil samlet takserings- og fellingsstatistikk gi et godt grunnlag for å etterprøve om forvaltningen fungerer. Gjennomsnittlig uttak av lirype i forhold til taksert ligger under de anbefalte 15 %. ELGJAKT Administrasjon Ledige elgjaktfelt blir utlyst på internettportalen INATUR, der også trekking av jaktlag gjennomføres. Videre arbeid med kontrakter og lignende utføres av fjellstyret var andre året i en fireårig kontraktsperiode. Driftsplanområde Øystre Slidre driftsplanområde for elg" ble etablert i Forvaltningen har vært drevet gjennom 3-årige driftsplaner. Administrasjon og faglig arbeid inkludert utarbeidelse av bestandsplan for driftsplanområdet blir utført ved fjellstyrekontoret. I 2013 utgjorde dette arbeidet 6 dagsverk. Elgen i statsallmenningen I en periode med planlagt hard nedskyting av elgbestanden i Øystre Slidre fra 1993-til først på 2000-tallet, ble bestanden sterkt redusert, spesielt i fjellet. En etterfølgende planmessig oppbygging av elgbestanden har fungert best i de lavereliggende skogsområdene, mens bestandsøkningen i fjellet har gått svært langsomt. Det er derfor et mål at bestanden i fjellet kan øke noe mer. Vi har relativt god kunnskap om at elgen i fjellet i stor grad trekker til vinterbeite i Murudalen. I dette området har det gjennom en lang periode vært drevet vinterjakt med formål å redusere den vinterbeitende elgbestanden. Det er sannsynlig at dette har hatt negativ påvirkning på vår bestand av elg i fjellet, og spesielt i de nordre områder som i liten grad har hatt jaktbar bestand de siste årene. I 22

24 Kg Kg Kg tillegg er det over lang tid drevet hard beskatning av elgbestanden i naboområdene i sør. Det er helt naturlig at dette virker inn på vår elgbestand. Jaktresultater Statsallmenningen fikk i 2013 tildelt 16 dyr på ordinær kvote, samt 4 tilleggsdyr. Det ble felt 15 dyr fordelt på 6 kalver, 4 ungdyr, 4 voksen okser og 1 voksen kolle. Det ble felt elg på 7 av 8 jaktfelt. Det ble ikke felt elg på Vinsterfeltet i Antall felte elger i statsallmenningen Vekter voksne dyr Eldre ku Eldre okse Vekter ungdyr Kalvevekter

25 Sett elg. Pr. dag 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Sett elg pr. jegerdagsverk ØKONOMI Fjellstyrets inntekter går inn i fjellkassa. Hovedsakelig dreier dette seg om inntekter fra jakt, fiske, reinbeite, reguleringserstatninger og salg av tjenester. Festeinntektene fra hytter og turiststeder deles likt mellom fjellstyret og Grunneierfondet som administreres av Statskog. Ca 35 % av fjellstyrets utgifter til godkjent oppsynsordning ble refundert i 2013 (egen budsjettpost LMD). Det ble innvilget tilskudd på til sammen kr ,- Økonomien til fjellkassa går fram av vedlagte regnskap for Regnskapet består av balanse, resultatregnskap og noter. Regnskapet er ferdig revidert og godkjent. Det ble i 2013 et regnskapsmessig overskudd på kr ,- 24

26 VEDLEGG 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012 Beitedyr i Strø Årsmelding 212 Innhald Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 4 Tilsette... 4 Aktivitet... 4 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 5 Stølsbruk... 5 Stølar,

Detaljer

Årsmelding 2014. Frå fiskedagen ved Buårene

Årsmelding 2014. Frå fiskedagen ved Buårene Årsmelding 2014 Frå fiskedagen ved Buårene Innhald Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn...3 Tilsette... 3 Aktivitet... 3 Refusjon... 3 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 4 Stølsbruk... 5 Stølar, beite

Detaljer

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 1 NAMDALSEID FJELLSTYRE Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 2 ÅRSMELDING 2012 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2012 vært:

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2008 Auretjønna FOTO: HR 2 ÅRSMELDING 2008 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2008 vært: Trond Fossli leder Pers.vara. Bodil Silset Knut Inge Westerhus

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2005 FINNVOLLVATNET FOTO: HR 2 ÅRSMELDING 2005 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2005 vært: Trond Fossli Kari Bangstad Anzjøn Ida Alte Steinar Derås

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Transport av storbukk skutt nord for Rundfloen mand. 22. august 2011. Ragnhild Utstumo og hoppa Litlestjerna sørget for transporten sammen

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2008-2012 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Innhald side Fjellstyre... 3 Fjelloppsyn... 3 Stølsbruk... 4 Tomtefeste... 4 Fiske... 5 Småviltjakt... 6 Elgjakt... 7

Innhald side Fjellstyre... 3 Fjelloppsyn... 3 Stølsbruk... 4 Tomtefeste... 4 Fiske... 5 Småviltjakt... 6 Elgjakt... 7 Innhald side Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 3 Tilsette... 3 Aktivitet... 3 Refusjon... 3 Samarbeid oppdrag... 4 Stølsbruk... 4 Stølar, beite og tilleggsjord... 4 Stølsforskrift...

Detaljer

Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning

Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning Av Kvikne fjellstyre April 2015 SAMMENDRAG 3 1. NATURGRUNNLAGET 4 1.1. Beliggenhet 4 1.1.1. Stedsbeskrivelse 4 1.1.2. Grensebeskrivelse 4 1.2. Topografi

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 76 2014 Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Liv Jorunn Hind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen

Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Høring - reguleringer av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen Innledning Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) skal forvalte naturressursene på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

Utredning. Taksering av hønsefugl hvorfor og hvordan. Erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag

Utredning. Taksering av hønsefugl hvorfor og hvordan. Erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag Utredning Taksering av hønsefugl hvorfor og hvordan Erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag Pål Fossland Moa Bjørn Roar Hagen Arne Rannem Tor Kristian Spidsø Ole Jakob Sørensen Stig Tronstad Rolf

Detaljer

Setesdal Ryfylke Villreinområde

Setesdal Ryfylke Villreinområde Setesdal Ryfylke Villreinområde BESTANDSPLAN 2014-2018 FORORD Foreliggende bestandsplan er den 4. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De tre foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003,

Detaljer

&Vilt. Overvåkning av fiskebestander Lov og rett i jaktlaget Innlandsfiske på rett vei

&Vilt. Overvåkning av fiskebestander Lov og rett i jaktlaget Innlandsfiske på rett vei Fisk &Vilt Nr. 2-2009 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Overvåkning av fiskebestander Lov og rett i jaktlaget Innlandsfiske på rett vei Fisk &Vilt Villaksen må reddes! Norske Lakseelver melder

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere som rekrutteres innen

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer