Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007"

Transkript

1 Foto: Børge Soleng 2007 UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM årsmelding 2007

2 Design: Jonas Nilsson, for Modulnet AS transport reiseliv teknologi 2 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

3 Omstilling nytter Om Futurum Omstillingsperioden Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden Fremtidig utvikling Finansieringen Næringsarbeidet i dag Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden Utfordringer Styrets beretning 2007 Resultatregnskap 2007 Balanse pr 31. desember 2007 Noter Revisjonsberetning 2007 Utvalgte prosjekt 2007 Utvalgte prosjekt Andre bedrifter og prosjekt Futurum har vært involvert i Finansiering Bedriftsetablering / Arbeidsplasser Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 3

4 Omstilling nytter Narvik har vært gjennom ei kraftig omstilling gjennom nedbemanning i hjørnesteinsbedrifter og utflytting av arbeidsplasser innen offentlig sektor. Innenfor transport og teknologi er omstillingen i Narvik en suksess. Som eneeier av Destination Narvik AS har Futurum lagt til rette for markedsføring av reiselivet i hele regionen. Et sikkert tegn på at vi er på rett vei også her er at Narvikgården nå har fått på plass avtale om bygging av nytt fullservicehotell i sentrum. Narviks transportsatsing en suksesshistorie Narviks satsing på transport beskrives som en suksesshistorie. Innenfor transport og distribusjon jobbet det per januar personer i Narvik. Vel halvparten av disse er lokalisert til området rundt Narvik-terminalen. ARE-togene har vært spydspissen og en viktig bidragsyter til suksessen. Narvik har blitt transportknutepunktet markedet skapte. Teknologibyen Narviks nye vekstområde - snart 1000 ansatte Ting har skjedd fort i Teknologibyen i Narvik de siste årene, og mangfoldet er stort. Her finner man alt fra fiskeeksportører til rådgivingsfirma, men det meste er knyttet opp til teknologi. Teknologiske arbeidsplasser blir stadig viktigere for byen og bidrar til den store veksten vi nå ser. At de teknologiske bedriftene er samlet er viktig. Det gir et miljø, det gir inspirasjon og det fører til at det gror. Teknologibedriftene i Narvik er nå inne i en så positiv utvikling at Teknologibyen er i ferd med å fylles opp. For å sikre bedriftene tilgang på nye, byggeklare tomter, jobbes det for å utvide området så snart som mulig. Gjennom Forskningsparken i Narvik AS og Narvik Kapital har Futurum bidratt til å etablere et system for knoppskyting fra forsknings- og utviklingsmiljøet samt eksisterende teknologibedrifter. Futurum og Scancell et kort tilbakeblikk REC Scancell AS har vært Futurums mest suksessrike prosjekt fra de år hvor omstillingsarbeidet ble drevet med statlige og fylkeskommunale midler - omstillingsårene. Bedriften vokste raskt fra ca 30 til nærmere 100 ansatte. Etter offentliggjøringen av de nye utbyggingsplanene med investeringer på 700 mill. kr og en øking av antall ansatte til nærmere 300 er denne suksesshistorien formidabel. Futurum var selv en av flere prosjekteiere i Scancell-prosjektet dvs. at selskapet tok aktivt del i prosjektutviklingen med eierskap i selskapet. Dette er nærmere omtalt nedenfor. Gründeren Alf Bjørseth kom i kontakt med Futurum allerede høsten Kontakten med Bjørseth ble formidlet av daværende styreleder i Futurum Kjell Kveim. Bjørseth var da allerede i gang med Scanwafer i Glomfjord som produserer råvarene (silicon wafers) for Scancell og ønsket nå å se nærmere på neste skritt i produksjonsprosessen: produksjon av solceller og da med en etablering av en høyteknologisk bedrift i Narvik. Etter møter mellom Bjørseth og Futurum ble det besluttet å etablere et aksjeselskap med navn Scancell AS. Aksjekapitalen ble i sin helhet skaffet til veie av Futurum som da var eneeier av selskapet med opsjon for gründeren til å overta aksjene. Selskapet ble stiftet 9. februar 1998 med en aksjekapital på kr ,- og registrert i Foretaksregisteret Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

5 På et møte i mars 1998 ble det besluttet å starte arbeidet med forretningsplan samt finansiering av fase 1 av investeringene. Forretningsplanen ble utarbeidet i nært samarbeid med selskapets italienske konsulent. 8. oktober 1998 forelå det tilsagn fra SND om utviklingstilskudd: kr ,- I september 1999 forelå det endelig finansieringstilsagn fra SND til investeringer fase 1: Bedriftsutviklingstilskudd: kr ,- Risikolån kr ,- Investeringstilskudd kr ,- Totalt 20,8 mill kr. I tillegg ble det ordnet med pantelån i DnB samt egenkapital fra REC som da var etablert. Samlet investeringsbudsjett: ca 55 mill kr. Etter at denne milepelen var passert overtok Alf Bjørseth v/ hans selskap Scatec Futurums aksjer i Scancell AS. Det var da medgått ca 2 mill kr til prosjektutvikling hvorav nærmere 1 mill kr var forskottert fra Futurum. Etter utbetaling av tilskudd fra SND satt Futurum igjen med et endelig bidrag til Scancell AS på snaut 0,5 mill kr. Deretter startet arbeidet med innhenting av tilbud på produksjonslinjer samt søk etter flere medinvestorer både norske industrikonserner og amerikanske investorer som bl.a. besøkte Narvik. Dette arbeidet deltok Futurum aktivt i. Arbeidet ledet videre fram til kontraktsforhandlinger med leverandører av produksjonslinjer og de første installasjoner som kom i gang i Produksjonsstart fant sted i Futurum AS med engasjerte konsulenter spilte således en aktiv rolle i utviklingen av Scancell AS i ca 4 år fra 1998 til Prosjektet ble første gang omtalt i lokalpressen hvor Fremover skrev: Ny fabrikk til Narvik. I drift 1999 med 17 ansatte. 55 ansatte i løpet av 5 år. I ettertid kan man konstatere at oppstarten riktignok ble noe forsinket, men at omfanget av prosjektet ble mange ganger større enn antatt. Til glede for Narviksamfunnet. Det mottaksapparat og den gründerstøtte som et selskap som Futurum AS representerer har vært en avgjørende forutsetning for å lande et prosjekt av denne type. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 5

6 om futurum AS Foto: Stian Berg Johansen Omstillingsperioden ( ) Arbeidet med omstillingen i Narvik startet i Bakgrunnen var at kommunen i løpet av 1980-årene og tidlig tall tapte ca. 10 % av den totale sysselsettingen gjennom nedtrapping av kjernevirksomheter som LKAB, NSB og Norsk Forsvarsteknologi. Omstillingen ble finansiert av Kommunalog regionaldepartementet, Nordland Fylkeskommune og Narvik kommune med til sammen 78,5 mill kroner over en 6-årsperiode. Kommunen og de lokale hjørnesteinsbedriftene LKAB, NSB og OVDS etablerte omstillingsselskapet Futurum AS i De overordnede føringer ble lagt gjennom Strategisk Næringsplan for Narvik kommune. Gjennomføringsverktøyet var Futurums Handlingsplan for Omstilling. Futurum disponerte omstillingsmidlene, og prosjektorganisering ble benyttet som arbeidsform. Omstillingsarbeidet skapte stor aktivitet. Forskjellige lokale aktører ble involvert i prosesser rundt Futurum og det lokale næringsarbeidet. Regionale og nasjonale myndigheter deltok aktivt i omstillingsarbeidet i hele 6-årsperioden. Næringsarbeidet må sies å ha vært rimelig vellykket. Folketallet er opprettholdt til tross for nedbyggingen av kjernevirksomhetene og til tross for at staten, i omstillingsperioden, flyttet ut nærmere 450 statlige arbeidsplasser fra Narvik. I omstillingsperioden skapte lokalsamfunnet nye arbeidsplasser innen transport og distribusjon, handel og service, IKT m.m. Det ble også bygget næringsbygg på til sammen kvm. 6 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

7 Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden Organiseringen av - og finansieringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden - ble satt på dagsorden mot slutten av omstillingsperioden. Etter en omfattende prosess ble konklusjonen at Futurum skulle bestå som Narviks næringsselskap. Begrunnelsene var bl.a. at næringsutvikling trives best i næringslivsorienterte organisasjoner, at kommersielle og ikke-kommersielle selskaper bør organiseres som separate selskap, at eierskapet i Futurum g i r næringslivet reell innflytelse på lokalt næringsarbeid og at spennvidden mht. Futurums oppgaver var akseptabel. Gjennom eierskapet tilføres også selskapet nyttig kompetanse. Selskapet er i dag en møteplass for praktisk samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Narvik Næringsforum (NNF), Narvik kommune og Narvik Energi AS er i dag de største eierne i utviklingsselskapet Futurum AS. Narvik Energi ble blant flere, invitert til å tegne aksjer i Futurum i Narvik Næringsforum ble største eier i Futurum ved at LKAB, NSB og OVDS ga sine Futurum-aksjer til NNF ved utløpet av omstillingsperioden. I tiden etter omstillingsperioden har Futurum arbeidet med å etablere et lokalt kapitalfond Narvik Kapital. Næringslivet har gått inn med en stor andel midler til dette fondet. Fremtidig utvikling Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for kommunene i regionen. I eiermøte i januar 2006 konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det jobbes videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Konkrete muligheter i forhold til regionalt ansvar for næringsutvikling er sekretariatsfunksjon for Ofotsamvirket samt sekretariat for det nye regionale partnerskapet med Nordland fylkeskommune. Disse funksjonene kan med fordel samordnes hos Futurum, da selskapet har lang erfaring med slike oppgaver. Finansieringen Narvik kommune vedtok samtidig som ny organisering ble bestemt, at de ville bidra til næringsutviklingen ved å bevilge årlige rammetilskudd til Futurum. Narvik Kommune kjøper årlig tjenester av Futurum for ca 3 millioner NOK. Disse midlene hentes fra næringsfondet som totalt er på ca 6,7 millioner NOK. Næringsarbeidet i dag Satsingsområdene i Strategisk Næringsplan Ofoten er i dag tilnærmet de samme som satsingsområdene var i starten av omstillingen; Transport, Teknologi og Reiseliv. Satsingsområdene tar utgangspunkt i lokale/stedegne fortrinn med potensial for vekst i et nasjonalt og internasjonalt marked. Den strategien Narvik har valgt er i tråd med strategiene til regionale og nasjonale myndigheter; regional utvikling med utgangspunkt i et senter og lokale/stedegne fortrinn. Kommunene i Ofoten har nå vedtatt en felles strategisk næringsplan for hele regionen. Det gjenstår å utarbeide handlingsplan med kostnads- og finansieringsbudsjett. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 7

8 Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap? En årlig avtale med Narvik Kommune avklarer blant annet Futurums rolle, satsingsområder, hovedaktiviteter, budsjett og prioriterte prosjekter og oppgaver. Strategisk Næringsplan, vedtatt av bystyret, gir rammene for Futurums arbeid. Futurums strategiplan konkretiserer to hovedoppgaver. Hovedoppgavene er systematisk næringsutviklingsarbeid og generell næringsutvikling som tilrettelegging, veiledning og finansieringsbistand. Systematisk næringsutviklingsarbeid innebærer å gjennomføre prosjekter som på et overordnet nivå legger til rette for næringslivet innen hovedsatsingsområdene, å ta egne initiativ for bedriftsetableringer eller bistand til effektiviserings/omstillingstiltak i enkeltbedrifter samt akkvisisjon (tiltak for å få nyetableringer). Futurum bistår aktuelle prosjekteiere eller bedrifter med å skaffe til veie eksterne midler fra virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune). Tilsvarende avtale om kjøp av tjenester ble i 2006 inngått med Ballangen Kommune. Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden Futurum har i samarbeid med blant annet Narvik Kommune, øvrige kommuner i Ofoten, Ballangen Omstilling AS, Forskningsparken i Narvik AS, Narvikgården AS, Narvik Næringsforum, Narvik Havn KF, SSIN, Narvikfjellet AS, Narvik Slalåmklubb, Stiftelsen Vinterfestuka, Destination Narvik AS og enkeltbedrifter bidratt til å tilføre det lokale næringsarbeidet ekstern finansiering i størrelsesorden 80 millioner fra omstillingsperiodens slutt i 2000 til og med I tillegg til dette kommer RDA-midler på 55 millioner NOK, med en samlet prosjektramme på 180 millioner NOK. Futurum var engasjert i arbeidet med å få regional styring av disse midlene. RDA-midlenes betydning for gjennomføring av prosjektene varierer fra fullfinansiering til små men viktige tilskudd. Futurum har i peroden 1994 til 2005 bidratt til etablering av bedrifter som i sum utgjør vel 1000 arbeidsplasser, hvorav etableringen av REC Scancell er den største Folketallet er opprettholdt, også etter omstillingen, selv om utflyttingen av statlige virksomheter bare fortsetter. Neste mål må være å snu stagnasjon til en moderat vekst. Futurum har på ingen måte gjennomført dette arbeidet alene. Vellykkede prosjekter har kommet som et resultat av godt lagarbeid. Arbeidet er i all hovedsak utført i samarbeid med og på oppdrag for Narvik kommune. Futurum har suksess når et prosjekt eller en bedrift står på egne bein og ikke lengre har behov for våre tjenester. Forut for et slikt resultat ligger et omfattende grunnarbeid. Futurum har på bakgrunn av tall fra SSB og Narvik Kommune utarbeidet statistikk over sysselsettingen i Narvik fra Konklusjonene er som følger: Av det samlede tap av arbeidsplasser i perioden på ca stk står staten og fylkeskommunen for ca %. I den siste 5-årsperioden reduserte staten og fylkeskommunen sysselsettingen med 248 ansatte i Narvik. Ca nye arbeidsplasser er skapt i Narvik i omstillingsperioden fra 1995 til Dette har motvirket tapene men har ennå ikke klart å kompensere 100 % for dette. REC Scancell AS utvidelse med 175 nye arbeidsplasser vil lukke det negative gapet og bringe situasjonen tilbake til nivået fra Omstillingsperioden har ikke skapt vekst i forhold til situasjonen i 1980, men har vært en kamp for å kompensere den tapte sysselsettingen i perioden. 8 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

9 Tap av arbeidsplasser ( ) og nye arbeidsplasser i omstillingsperioden ( ) Netto tap : -173 arbeidsplasser LKAB, Staten (inkl NSB), KV/NFT/NATECH Nye arbeidsplasser i omstilllingsperioden Utfordringer Det har den siste tiden vist seg svært tydelig at det er økt interesse for etableringer i Narvik. Det som trekkes fram som avgjørende fra bedriftenes side i denne forbindelse er Narvik som transportknutepunkt med Arctic Rail Express og Northern East West Freight Corridor samt Narviks teknologimiljø. Når det først løsner er det viktig å forsterke innsatsen slik at man får en maksimal effekt av den positive trenden. Det er langt mindre midler som skal til for å smøre en positiv trend enn å snu en negativ utvikling. Med bakgrunn i dette bør det vurderes om det skal settes inn økte ressurser til Futurum som kan gi grunnlag for ytterligere etableringer både på kort og lang sikt. Selv med full bemanning vil det ikke la seg gjøre å følge opp alle innspill som kommer som følge av interessen for- og den positive utviklingen i Narvik og regionen. internasjonale aktører har sett og bekreftet at våre satsingsområder gir oss muligheter. Like viktig blir det å ha godt samspill lokalt. Det får vi ved å holde blikket festet på de store linjene til beste for hele regionen. Futurum AS Ragnar Krogstad Adm. dir. En viktig oppgave blir derfor å sikre tilstrekkelige ressurser til næringsarbeidet slik at vi kan utnytte de mulighetene som våre fortrinn gir oss! Og vi må gjøre det selv. Nasjonale og Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 9

10 Styrets beretning 2007 Foto: Stian Berg Johansen Virksomhetens art Futurum AS er næringsselskapet i Narvik og Ballangen. Største aksjonærer er Narvik Næringsforum, Narvik kommune og Narvik Energi. Futurums suksess måles i økt aktivitet og verdiskaping i Ofoten. Formålet med Futurums virksomhet er ikke økonomisk overskudd. Futurums visjon: Futurum skal fremme det unike ved Narvikregionen Futurum ivaretar rollen som Narvik og Ballangens næringsselskap på oppdrag fra kommunene. Dette innebærer: Generell næringsutvikling (Rådgivning, bistand, service etc.) Systematisk næringsutviklingsarbeid Futurum bistår i en tidlig fase med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv. Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile de hovedsatsingsområder som trekkes opp av kommunene gjennom avtaler og Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNP). Satsingsområdene er: Logistikk og infrastruktur Teknologi- og kompetanse Reiseliv, kultur og handel Regionale vekstnæringer Futurum har også oppdrag i Evenes og Tysfjord kommune. Futurum bistår også kommunene på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting/påvirkningsarbeid. 10 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

11 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2008 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet Selskapet har ikke foretatt større investeringer i I tråd med tidligere praksis er alle investeringer satt til kr 0 i balansen. Likviditeten i selskapet er god. Ved utgangen av året var forholdet mellom omløpsmidler og total gjeld 2,6. Arbeidsmiljø og ansatte Arbeidsmiljøet i selskapet anses godt og ingen spesielle arbeidsmiljøtiltak er iverksatt i Miljørapportering Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Futurums styre består av 2 kvinner og 4 menn, samt 1 kvinnelig og 2 mannlige vara. Futurums fast ansatte bestod per av 2 menn og 2 kvinner. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Bortsett fra prosjekter i tilknytning til næringsarbeidet har selskapet for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aktiviteter 2007 Utgangspunktet for selskapets aktivitet er avtale med Narvik og Ballangen kommuner om gjennomføring av Strategisk Næringsplan. Grunnfinansieringen kommer i form av kommunenes kjøp av tjenester. En viktig del av jobben er å skaffe tilskudd til egne og andre prosjekter fra det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune. I forbindelse med kompensasjonsordningen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift har Futurum jobben som sekretariat for RDA Ofoten. RDAmidlene har bidratt til gjennomføring av langt flere prosjekter enn man ellers hadde hatt mulighet til å fullfinansiere. Dette er prosjekter til nytte for berørte bedrifter og prosjekter med stor samfunnsmessig nytte. Arbeidet i 2007 har bestått i oppfølging av igangsatte prosjekter. Ordningen har fungert så godt at både representanter for næringslivet og kommunene har uttrykt ønske om ei ordning med regionale utviklingsmidler videreføres, i tillegg til gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift. Fremtidig utvikling I siste eiermøte konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det arbeides videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 11

12 kommunene i regionen. Ballangen kommune inngikk avtale med Futurum om ivaretakelse av rollen som Ballangen kommunes næringsutviklingsselskap for Etter valget høsten 2007 vurderer Ballangen kommune å endre avtalen fra rammeavtale til oppdragsbasert avtale. Futurum vil tilby rammeavtaler til samtlige kommuner i Ofoten. Futurum er positiv til et utvidet regionalt eierskap, i tråd med selskapets strategi. Konkrete muligheter i forhold til regionalt ansvar for næringsutvikling er sekretariatsfunksjon for Ofotsamvirket samt sekretariat for det nye regionale partnerskapet med Nordland fylkeskommune. Disse funksjonene kan med fordel samordnes hos Futurum, da selskapet har lang erfaring med slike oppgaver. Futurum har utarbeidet nye vedtekter samt forslag til ny eiersammensetning. Styret ga i styremøte i oktober 2007 forhåndstillatelse til aksjeoverdragelse fra Narvik Næringsforum til Narvik kommune og/eller kommunale selskap, slik at mer enn halvparten inntil 51 % - av selskapets aksjekapital skal være eid av kommuner, andre offentligrettslige organ eller selskap som er fullt ut eid av kommuner. Organiseringen av næringsarbeidet ble behandlet av bystyret den 19. april Bystyret vedtok at Futurum AS er Narvik kommunes eneste næringsutviklingsselskap. Dette skal kunngjøres i henhold til forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Med dette vedtaket vil Futurum kunne fortsette som tidligere. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet er noe lavere enn vedtatt budsjett. Ledelse og administrasjon Styret i Futurum AS skal bestå av 4-7 medlemmer hvorav Narvik kommune skal velge ett medlem. Det velges tre varamedlemmer hvorav Narvik kommune velger ett. Alle velges for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger styreleder særskilt. Styret velger selv nestleder. i 2007 var styret sammensatt som følger: NAVN ROLLE STILLING Lars Skjønnås Styreleder Adm. dir. Narvikgården AS Brit Ruud Nestleder Rektor Oscarsborg Videregående Skole Trond Pettersen Styremedlem Daglig leder Ballangen Næringsforum Michelle Opshaug Styremedlem Markedsansvarlig Heatwork AS Elling Berntsen Styremedlem Nestleder Narvik Næringsforum Jan-Otto Karlsen Styremedlem Økonomidirektør Narvik Energi AS Kjell-Hugo Solheim 1. varamedlem Administrasjonssjef Norcem AS Tove Dølvik Sivertsen 2. varamedlem Daglig leder Luto AS Wiggo Aanes 3. varamedlem Daglig leder LO i Ofoten Observatører: Rådgiver Bjørnar Storeng Ordfører/varaordfører Narvik kommune Ordfører/varaordfører Ballangen kommune Per årsskiftet hadde Futurum 4 fast ansatte. Tidligere daglig leder i Ballangen Omstilling AS Kirstin L. Mobakken tiltrådte 1. januar 2007 i forbindelse med at Futurum påtok seg arbeidetsom tidligere ble ivaretatt av Ballangen Omstilling AS. Administrerende Direktør er Ragnar Krogstad. 12 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

13 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK Eierforhold er som følger: EIER AKSJER EIERANDEL Narvik Næringsforum ,59 % Narvik Kommune ,20 % Narvik Energi AS ,34 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn FK 100 3,39 % Sparebanken Narvik 50 1,69 % Høgskolen i Narvk (HiN) 50 1,69 % Fagbevegelsen 50 1,69 % TOTALT % Narvik, 16. mai Lars Skjønnås, styreleder... Brit Ruud, nestleder... Michelle Opshaug, styremedlem... Trond Pettersen, styremedlem... Jean-Otto Karlsen, styremedlem... Elling Berntsen, styremedlem... Ragnar Krogstad, Adm. Dir. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 13

14 14 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

15 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 15

16 16 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

17 FUTURUM AS NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets formål er å være initiativtaker og pådriver innen næringsutvikling i Narvikregionen ved å yte støtte til ulike næringslivsprosjekter. Selskapet baserer sin drift på offentlig støtte og er unntatt fra skatteplikt. Anleggsmidler Med bakgrunn i ovenstående er alle anskaffelser kostnadsført i regnskapet. Dette gjelder også anleggsmidler som tradisjonelt aktiveres og avskrives over tid. Samme prinsipp er benyttet der selskapet går inn som medeier i nyetablerte virksomheter. Utgiftsføring av bevilgninger Prosjektutgifter kostnadsføres på bevilgningstidspunktet. Det antas at beslutningen om å støtte et prosjekt utløser en forpliktelse. Forpliktelsen skal kostnadsføres og balanseføres som gjeld. Gjeldsposten fremgår som Bevilgede, ikke utbetalte prosjektmidler. Ved hver periodeavslutning foretas en vurdering av størrelsen på forpliktelsen. Endring i forpliktelsens størrelse bokføres i resultatet som Endring av tidsavgrensinger. Note 2 Spesifikasjon av kostnader Lønn og andre driftskostnader fordeler seg på henholdsvis administrasjon/prosjektledelse og prosjektkostnader som følger: Prosj.ledelse, bistand Benyttet tid belastet Sum rådgivning og adm dir. på prosjektet Lønn Utbetalt prosjektstøtte Endring prosjektforpliktelser Kostnader lokal Edb.utg, mindre anskaffelser Innleide tjenester Kontor, møte og kursutg Reiseutgifter Reklameutgifter Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum Endring i prosjektforpliktelse er årets endring i forpliktelse som omtalt i note 4. Posten oppstår som en konsekvens av at prosjekter utgiftsføres på bevilgningstidspunktet som omtalt i note 1. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 17

18 Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Gjennomsnittlig antall ansatte: 4 Lønninger Lønninger Annen oppgavepl. Ytelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Ytelser til ledende personer Administrerende direktør har mottatt lønn og feriepenger med kr samt skattepliktig elektroniske kommunikasjonstjenester med kr Daglig leders andel av årets pensjonspremie utgjør Styret har mottatt til sammen i honorar i Styreleders andel utgjør kr Avtaler Det foreligger ingen sluttavtale for administrerende direktør. Det foreligger ingen lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, styremedlem eller aksjeeiere eller noen av deres nærstående. Pensjon Selskapet er forpliktet til å tegne en foretakspensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ytelsesbaserte ordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Ved forrige årsskifte fikk selskapet beregnet skyldig premie som følge av at pensjonsordingen ble tegnet senere enn hva som var avtalt med de ansatte. Etterslepet ble beregnet til kr Etterslepet skulle bli oppgjort i Av ulike årsaker (skifte av megler og endring av forvalter/forsikringsgiver) er det ikke mottatt faktura for etterslepet i Fjorårets avsetning på står derfor uendret. Selskapet har valgt å følge unntaksreglene for små foretak til å kunne unnlate balanseføring av selskapets pensjonsforpliktelse. Revisor Revisjon utføres av BDO Noraudit Narvik AS. Honorar for revisjon utgjør kr for revisjon og kr for andre tjenester eksl mva. 18 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

19 Note 4 Prosjektmidler Prosjektforpliktelser står bokført som gjeld i balansen med kr Av dette utgjør kr tildelinger fra Futurum AS, og kr knyttet til prosjekt med eksterne tilskuddsgivere (Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune m.fl). Avsetningene er basert på forutsetningen at de fullføres. Det hender at enkelte prosjekt ikke fullføres. Den gjenværende andel av finansieringen som selskapet selv har bidratt med vil da bli inntektsført. Note 5 Inntekter Tjenestesalg Narvik Kommune Tjenestesalg Ballangen Kommune Sekretariat RDA Ofoten Andre inntekter Sum inntekter Note 6 Konsern, tilknyttet selskap m.m. Futurum har følgende eierandeler: Selskapets navn Selskapets aksjekapital Kontoradresse Eierandel Ansk. Kost Bokført Verdi Destination Narvik AS ,- Narvik 100,0% ,- 0 Cargonor AS ,- Narvik 50,0% ,- 0 Forskningsparken Narvik AS Flyartic AS , ,- Narvik Narvik 29,2% 25,0% , ,- 0 0 Note 7 Aksjonærer Selskapets aksjer er fordelt på følgende aksjonærer: Aksjonær Antall Pålydende Aksjekapital % andel Narvik Næringsforum , ,- 43,6 % Narvik Kommune , ,- 24,2 % Narvik Energi AS , ,- 20,3 % Narvikgården AS , ,- 3,4 % Narvik Havn KF , ,- 3,4 % Høgskolen i Narvik , ,- 1,7 % Sparebanken Narvik , ,- 1,7 % LO i Ofoten , ,- 1,7 % I alt ,- Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 19

20 Note 8 Fordring tilskudd Nordland fylkeskommune vedr Tøtte til Topps Innovasjon Norge vedr: Narvik internationel network Innovasjon Norge vedr: Designdagene RDA ofoten Sum *Gjenværende forpliktelse tilknyttet de ovenfor nevnte tilskudd er avsatt for under linjen for bevilgede ikke utbetalte prosjektmidler, se note fire for ytterligere spesifikasjon. Note 9 Bankinnskudd, kontanter o.l Selskapets bankinnskudd har blitt redusert fra 2006 til 2007 med kr Av samlet bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler. Note 10 Fordringer og gjeld Selskapet har ingen fordring eller gjeld som forfaller henholdsvis mer enn ett eller fem år etter Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

21 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 21

22 Prosjekter Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

23 Utvalgte prosjekt 2007 Foto: Stian Berg Johansen Narvik og Ballangen Narvik Grunnsteinnedleggelse for teknologibedrift i verdensklasse I august 2007 la Statsråd Dag Terje Andersen (Nærings- og handelsdepartementet) ned grunnsteinen for REC ScanCells nye fabrikklokaler i Teknologiparken i Narvik. Fabrikken i Narvik er den største pågående landbaserte industriinvestering i Nord-Norge. Total ramme for utbyggingen er i overkant av 800 millioner kroner. Når full produksjon igangsettes vil det produseres 60 millioner solceller i året, en femdobling i forhold til dagens produksjon. REC er kåret til Norges mest nyskapende bedrift for 2007 i en undersøkelse i regi av Norges Forskningsråd. REC Scancell er Nordlands gassellevinner - og Norges største gassellebedrift. ScanCell AS i Narvik startet produksjon av multikrystallinske solceller i november Scancell AS ble grunnlagt i 1998 som den første skandinaviske produsenten av solceller. Futurum var initiativtaker og inne som eier i etableringsfasen. Etableringer I løpet av 2007 var Futurum i kontakt med en rekke bedrifter vedr. etablering, blant annet syv større mulige etableringer. Eksempel på etableringer som allerede er realisert er Siemens og Haneseth Elektroentreprenør. De senere år har fokus blitt endret fra å søke etter nyetableringer til å bistå bedrifter med tomtespørsmål m.m. Futurum er i dialog med flere bedrifter som vurderer Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 23

24 etablering i Narvik. Tomter til aktører med spesielle krav til lokalisering er en kritisk faktor. Futurum har dialog med Narvikgården vedr. ulike større, mulige etableringer. Vetco Gray Vetco Gray er av en verdens fire ledende bedrifter innenfor undervannsinstallasjoner for olje- og gassindustrien. I 2007 besluttet selskapet å etablere virksomhet i Narvik. Futurum, Forskningsparken i Narvik og Norut Teknologi jobbet sammen om å få på plass etableringen. Etter beslutningen om etablering har selskapet fått nye eiere som revurderer etableringen. Tinja Fjellgård Like ved E10, bare 24 km fra Narvik, ligger Tinja Fjellgård. De senere år har ekteparet Odd og Karoline Stormo, hvis familie har tilknytning til plassen, utviklet gården og kan tilby mat- og vinopplevelser fra et førsteklasses kjøkken med egen vinkelner. Tinja har etter kun kort tids drift fått svært gode skussmål. Futurum har bidratt til utarbeiding av forretningsplan og finansieringssøknad til Innovasjon Norge. Vacuro AS Merking av farlig gods er lovpålagt gjennom internasjonale konvensjoner, og består av 12 til 15 merker pr. container. I dag klistres disse faresedlene direkte på containerveggene, noe som medfører store problemer når disse senere skal fjernes eller erstattes. Gründerne Anne og Tony Seljesseth (Vacuro AS)har kommet med en løsning som er både kostnads- og tidsbesparende, og selskapet har nylig fått en storordre med en av de største transportørene i Norge. Futurum har bistått med utarbeiding av forretningsplan. Kartlegging planlagte investeringer Futurum har utarbeidet en oversikt over prosjekt som planlegges eller som allerede er igangsatt. Bakgrunnen for dette arbeidet var blant annet at det er etterspurt av bedrifter som vurderer å etablere seg i Narvik. Konklusjonen ble at det de neste årene skal investeres for 7-8 milliarder kroner i ulike prosjekt i Narvik-regionen. Oversikten ble behørig omtalt i media og ga blant annet en positiv dobbelside om utviklingen i Narvik i Dagens Næringsliv. Oversikt ledige næringsareal og tilgjengelige lokaliteter Etter etterspørsel fra eksterne etablerere samt eksisterende bedrifter har Futurum kartlagt tilgjengelige næringsareal samt tilgjengelige lokaliteter i kommunen. Oversikt ledige stillinger I forbindelse med Romjulstreffet 2007 utarbeidet Futurum oversikt over kjente ledige stillinger for Narvikregionen i Oversikten blir jevnlig oppdatert og kan lastes ned på Futurums hjemmeside. Kartlegging av arbeidsplasser innenfor transport og teknologi Futurum har kartlagt omfanget av bedrifter og arbeidsplasser i Teknologibyen og på Fagernesområdet. Tallene viser at det er vel 700 ansatte i Teknologibyen, fordelt på mellom 30 og 40 bedrifter. På Fagernes jobber det ca 900 personer 24 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

25 fordelt på vel 50 bedrifter. Av disse jobber 430 med transport og distribusjon. Dersom vi tar med resten av Narvik jobber det ca 850 personer innenfor transport og distribusjon. Totalt innenfor transport og teknologi har vi med andre ord mellom og arbeidsplasser. Engasjement Ballangen Kommune I 2007 inngikk Futurum avtale med Ballangen Kommune om å være Ballangen Kommunes næringsselskap. Ballangen Kommune hadde næringsmessig omstillingsstatus i tiden , og fikk denne perioden forlenget med 5 måneder inn i Ballangen Kommune vedtok i september 2005 at arbeidet skulle videreføres ved at kommunen kjøper tjenester hos Futurum som skal være et regionalt næringsselskap. Dette er i tråd med anbefalinger fra Nordland Fylkes næringsavdeling og fylkesråd for næring Det er også i tråd med det regionale samarbeidet som vokser fram, og er også nedfelt i Strategisk næringsplan for Ofoten. Ballangen kommune vurderer å endre avtalen fra rammeavtale til oppdragsavtale. Fjordcruise Narvik Fjordcruise Narvik ved daglig leder Ivar Hågensen er et av flere selskap som i 2007 fikk etablererstipend fra Innovasjon Norge. Fjordcruise Narvik AS tilbyr fjordturer, spekkhugersafari, havfiske og havørnsafari i ville og vakre omgivelser på Ofotfjorden og Rombaksbotn. I sommermånedene er det faste avganger lørdag og søndag fra Narvik havn til Rombaksbotn. Futurum har bistått finansieringsarbeidet mot Innovasjon Norge AS. Omstilling Bjerkvik Futurum har deltatt i styringsgruppa som har som oppgave å se på fremtidig bruk av eiendommer som forsvaret har fristilt. Mye av Narviks fremtidige utvikling ligger i Bjerkvik. Det er etablert et utviklingsfond som kan benyttes til strakstiltak for aktuelle bedrifter og etablerere. Futurum har bistått Narvik kommune med søknad om omstillingsmidler fra Nordland fylkeskommune. Narvik kommune ønsker at Futurum skal ivareta forvaltning og saksbehandling for dette fondet. Tøtte til Topps Våren 2007 ble tredje runde av Tøtte Til Topps i Narvik/Ballangen gjennomført. I løpet av årene ressursutviklingsprogrammet har vært arrangert har programmets gode omdømme spredt seg, med det resultat at konseptet er solgt til Evenes, Tjeldsund, Skånland, Lødingen, Bø, Øksnes, Vefsn, og Leknes kommuner. Flere andre kommuner har vist interesse og er i gang med planlegging av rogrammet. Totalt har ca 130 deltakere gjennomført Tøtte Til Topps. Internasjonaliseringssenter Futurum har i samarbeid med Narvik Kommune, Høgskolen i Narvik og VINN utarbeidet søknad til Nordland Fylke om medfinansiering av et internasjonaliseringssenter i Narvik. Nordland Fylke har innvilget søknad om NOK ,-. For å utløse disse midlene må Narvik Kommune og næringslivet stille med tilsvarende beløp. FlyArctic AS direkteruter til utlandet Selskapet FlyArctic AS ble etablert i oktober Stifterne var Vågan næringsforening, Sortland Næringsselskap AS, Harstadregionens Næringsforening, Narvik Næringsforum, Målselv Utvikling AS og Futurum AS. Styreleder er Ragnar Krogstad Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 25

26 i Futurum. Selskapets formål er å jobbe for direkteruter til/fra Harstad Narvik Lufthavn Evenes og skape et større kundegrunnlag for næringslivet i Nordland, Troms og Kiruna gjennom markedsføring v Harstad/ Narvik Lufthavn Evenes som internasjonal lufthavn. Film om Narvik Futurum har bidratt med midler til produksjon av en film om ulike reiselivsprodukt i regionen. Filmen er kjøpt opp av finsk TV og vil sannsynligvis også bli kjøpt og vist av norsk TV2. Amerikaneren Jimmy Petterson var produsent av filmen. Teknologifestivalen i Nord-Norge Teknologifestivalen i Nord-Norge ble stiftet høsten Festivalen skal være en nasjonal arena for teknologi og utvikling i Nordområdene. Festivalen fokuserer på tema som knytter teknologi, samfunnsutvikling og kunnskap sammen, og vil bli arrangert årlig parallelt med Vinterfestuka i Narvik. Den første Teknologifestivalen vil bli arrangert mars Futurum er en av flere stiftere av Teknologifestivalen i Nord-Norge. Teknorama Foto: Harald Harnang Arbeidet med etablering av opplevelsessenteret Teknorama har ligget dødt en stund. Futurum har tatt initiativ til å se på etablering av Teknorama på nytt. Høsten 2007 arrangerte Futurum og Narvikgården møte vedr. etablering av Felles opplevelsessenter med Teknorama. Narvikgården, Futurum, Narvik Bibliotek, Narvik Fylkesbibliotek, Museum Nord Ofoten Museum, Forskningsparken i Narvik, Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum, Norut Teknologi og Nord-Norsk Fredssenter var representert. I det videre arbeid vil Nordland Fylkeskommune inviteres med som samarbeidspartner. Narvikgården har påtatt seg det overordnete prosjektansvaret for Teknorama. Regulering/utvidelse av Teknologibyen Teknologibedriftene i Narvik er nå inne i en så positiv utvikling at området er i ferd med å fylles opp. For å sikre bedriftene tilgang på nye, byggeklare tomter, bør området utvides så snart det lar seg gjøre. Grunnundersøkelser og rapport er utarbeidet. Utfyllinger i sjøen kan gi Teknologibyen 70 dekar nytt land og nye tomter til både nye og eksisterende bedrifter. Det nye området skal få en tiltalende utforming, og det vil gi en standardheving såvel for Ornesvika og Elvedalen i Taraldsvik. I november arrangerte Futurum møte vedr. regulering av Teknologibyen. Konklusjonen på møtet var at Narvik Kommune sørger for at reguleringssaken blir tatt opp med administrasjonssjefen og eventuelt spilt videre til Narvikgården. Marco Polo-prosjekt Narvik Havn har initiert et prosjekt som går ut på å få i gang direkte togtrafikk mot øst og direkte til Europa. Marco Polo er et EUprogram for finansiering. Futurum har innhentet etterspurt informasjon og tilrettelagt for møte i Narvik. Næringslivsdagen 2007 Næringslivsdagen gikk av stabelen 24. oktober 2007, og Futurum deltok på stand sammen med Destination Narvik, Narvikgården, Forskningsparken i Narvik, Narvik Næringsfo- 26 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

27 rum og Narvik Havn. Over 90 bedrifter og institusjoner fra hele landet deltok med stands og bedriftspresentasjoner. Futurum bidro som samarbeidspartner også dette året. Guidede turer i sommermånedene Futurum deltar i et samarbeidsprosjekt med Destination Narvik og Narvik og Omegn Turistforening som går ut på å gjøre Narvik til enda bedre som turistmål og opplevelsesby. Prosjektet innebærer at det skal arrangeres faste guidede turer av ulik vanskelighetsgrad i sommermånedene. Det skal også utarbeides en brosjyre med turforslag av varierende vanskelighetsgrad og lengde. Bakgrunnen er at kommunen har fått mange nye innbyggere den siste tiden, og samtidig opplever en stadig større pågang av turister som ønsker å oppleve naturen iregionen. Fokus på full barnehagedekning I oktober 2007 ble det - etter initiativ fra Futurum og Narvik Næringsforum - avholdt informasjons- og diskusjonsmøte om barnehageplasser. Bakgrunnen var henvendelser fra næringslivet med behov for barnehageplasser til sine ansatte. Møtet samlet både bedrifter med behov for plasser, kommunen og private barnehager. Den generelle konklusjonen var at kommunen, private barnehager og næringslivet vil samarbeide for å få etablert flere barnehageplasser i Narvik. Romjulstreff 2007 Torsdag 27. desember arrangerte Futurum tradisjonen tro Romjulstreff i samarbeid med Narvik Kommune, Ballangen Kommune, Narvik Næringsforum, Ballangen Næringsforum, Destination Narvik, Narvikfjellet og næringslivet i regionen. Årets romjulstreff samlet et i underkant av 100 personer. Formålet med Romjulstreffet er at utflyttede narvikfolk skal bli fristet til å flytte hjem igjen. Narvik Energi, Høgskolen, Hurtigruten, REC Scancell og Statkraft benyttet sjansen til å gjøre seg lekker for de fremmøtte. Budskapet fra næringlsivet var klart; de trenger flere folk. Bare disse fem bedriftene har behov for mer enn 100 nyansatte i I tillegg står flere av bedriftene foran store investeringer. Markering av Lofast-åpninga På forespørsel fra Narvik Kommune bistod Futurum praktisk og økonomisk i forbindelse med direktesending av den offisielle åpningen av Lofast 1. desember Åpningen ble overført på storskjerm på Amfi i Narvik. I forbindelse med åpningen reiste en delegasjon bestående av blant annet Rombaksmusikken, Handelsstanden, HIN, Destination Narvik, Narvik Kommune, Narvik Kulturhus, SSIN, Fremover og Stiftelsen Vinterfestuka til Svolvær for å markedsføre i Narvik. Futurum var en av initiativtakerne til denne markeringen. Narvik International Network Futurum har i 2007 jobbet for å få finansiert et program for tilrettlegging for utenlandske arbeidstakere. Arbeidet pågår fortsatt. Vitenskapelig Høgskole Futurum har bistått Høgskolen i Narvik i søknadsprosessen for å bli vitenskapelig høgskole. Dette innebærer at de får kompetanse til å utdele egne doktorgrader. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 27

28 Finansieringsguide Futurum har i samarbeid med Forskningsparken i Narvik AS og Businessizer AS utviklet en finansieringsguide for gründere. Guiden gir en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen. Bakgrunnen for guiden er at man som gründer ofte er avhengig av å hente inn kapital for å få utviklet produktet nok til at det er salgbart. RDA Sekretariat I forbindelse med kompensasjonsordningen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift har Futurum jobben som sekretariat for RDA Ofoten. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført Det vil imidlertid være behov for oppfølging av igangsatte prosjekt også i Inkubator Narvik Forskningsparken i Narvik har drevet med inkubatordrift i flere år, og hadde per seks selskap i inkubator. Inkubatoren ivaretar teknologibedrifter fra idé til kommersialisering. Futurum bidrar med ,- per år i fem år. Dette utløser 1,8 millioner per år fra eksterne finansieringskilder. BALLANGEN Futurum har fungert som næringsselskap for Ballangen i En stor del av næringsarbeidet har vært med bakgrunn i videreføring av omstillingsarbeidet, andre oppgaver har vært basert på henvendelser. Grunnlaget for arbeidet har vært avtale mellom Futurum og Ballangen kommune med oversikt over næringsaktivitet for Kvinner i Fokus Futurum har vært kontaktperson mellom kvinnelige gründere, og har bistått med videreutvikling, rådgivning og nettverksbygging. Hovedfokus har vært innenfor service, reiseliv og landbruk. I 2007 deltok 5 kvinner fra Ballangen i ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps. Futurum bidro til at kvinner fra Ballangen også i 2007 fikk delta på Svarta Bjørn konferansen Kvinner i Nordavind. Det har vært kjørt kompetansehevingskurs innenfor styrearbeid, salg og markedsføring. To kvinner fra Ballangen har gått etablererskolen og en har deltatt i programmet jeg fant jeg fant. Kompetanseheving I 2007 gjennomførte Futurum styrekurs for næringslivet i Ballangen. Kurset gikk over en dag og hadde 23 deltakere. Det ble også gjennomført kveldskurs innen salg og markedsføring, med 24 deltakere. Informasjon/kontakt Futurum har deltatt på samtlige frokostmøter i Ballangen i Selskapet har også vært representert på kveldsmøter med næringslivet, samt Ballangen Næringsforums årsmøte. 28 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

29 Futurum har bistått Ballangen Næringsforum i Det har blitt utarbeidet oversikt investeringer for bruk på nett og i media. Romjulstreffet i Narvik rettet seg også mot næringslivet i Ballangen og arbeidssøkere og mulige tilflyttere til Ballangen. Ballangen som bo- og etablerersted har blitt promotert i en rekke sammenhenger. Tilleggsnæring til landbruket Futurum har arbeidet med å utvikle tilleggsnæring til landbruket og deltatt i møter med Bondelaget, Innovasjon Norge, Landbrukskontoret i Narvik og møter vedr. Grønn Omsorg og Gården som en pedagogisk ressurs. Det er knyttet kontakter mellom konkrete prosjekt, og gitt bistand til aktører som arbeider med tilleggsnæring til landbruket. Etablering av gårdsslakteri i Skjomen Futurum har i samarbeid med landbrukskontret i Narvik Kommune deltatt i prosessen med etablering av gårdsslakteri i Skjomen. Ett av målene er å få nisjeprodukter fra Ballangen via et regionalt slakteri. Reiseliv som vekstnæring i Ballangen Futurum har vært pådriver for samarbeidet mellom reiselivsbedriftene i Ballangen samt bindeledd mellom reiselivsbedriftene og Destination Narvik. Åtte reiselivsbedrifter i Ballangen har gjennom dette arbeidet blitt medlemmer i Destination Narvik. Det har vært gjennomført en rekke møter med reiselivsnæringen. Futurum har sammen med Ballangen Næringsforum vært pådriver for opprettholdelse av turistinformasjon i Ballangen. Futurum har bistått ti etablerere/bedrifter med veiledning/rådgivning og befaring. En reiselivsbedrift fra Ballangen deltar i et arenaprogram i regi av Innovasjon Norge, en annen deltar i et kompetanseprogram for reiselivet. Oppdrett Futurum hadde ansvar for gjennomføringen da Nordland Fylkeskommunes rapport om Havbruksnæringens transportbehov ble presentert i Ballangen. I det videre arbeidet bistår vi næringen i forbindelse med konsesjonsrunden i Det har vært gjennomført flere møter med næringen og kommunen angående transport, slakteri og smolt. Efjord regionale kultursenter Futurum bistår med etablering av kultursenter for Ofoten. Det er tre gründere fra Efjord som har tatt initiativ til dette. Futurum har vært på befaring av mulige lokaliteter i Efjord, og vil være behjelpelig med utarbeidelse av forretningsplan og kartlegging av finansieringsordninger. Korshamn fort Futurum deltok i første fase av prosjektet Korshamn Fort, samt deltatt på befaring. Ballangen kommune har vedtatt å leie ut eller selge Korshamn Fort for helårig drift innen reiseliv. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 29

30 Russland Futurum har deltatt aktivt i arbeid med Ballangen som reisemål for russiske turister. Sommeren 2007 hadde Ballangen besøk av ca 80 reiselivsstudenter med lærere som ble kjent med reiselivet i Ballangen og delvis i Narvik. Eksisterende næringsliv Futurum har i 2007 vært en støttesspiller for næringslivet ved behov. Det har vært gjennomført 14 bedriftsbesøk. Futurum representerte næringslivet i Ballangen på næringslivsdagen på HIN. Futurum har bistått næringslivet med å skaffe kompetansearbeidskraft. Flerbrukshall Høsten 2007 fikk Ballangen endelig sin storstue, da flerbrukshallen ble offisielt åpnet. Ballangen Omstilling var en aktiv medspiller i arbeidet med etableringen av hallen gjennom blant annet bistand via RDAmidler. Oppfølging Ballangen Omstilling Futurum har jobbet med ca 25 prosjekt som tidligere var i Ballangen Omstillings portefølje. I løpet av 2007 ble 16 prosjekt avsluttet. Futurum har stått for administrasjon av selskapet, utarbeidet rapport samt deltatt på møte for alle omstillingskommunene i landet. Bergverk Futurum har fulgt opp et prosjekt i forbindelse med bergverksforekomster i Ballangen. Arbeidet vil fortsette i 2008, i dialog med prosjekteier og fylkesgeologen. Skole/næringsliv - Unge bedriftsetablerere I begynnelsen av oktober holdt Futurum etablererkurs for samtlige ungdomsskoleelever i Ballangen. Futurum stod for materiell, gjennomføring og etterarbeid. Regionalt samarbeid Futurum har jobbet med muligheten for å delta i et Interregprogram. Vi har deltatt på vegne av Ballangen kommune på orienteringsmøte, oppfølgingsmøte og gjennomgang med Forskningsparken i Narvik AS og VINN. Futurum har representert Ballangen i arbeidet med revidering av Strategisk næringsplan for Ofoten. Nyetablering Futurum har hatt oppfølging av henvendelser vedr. nyetableringer, og jobbet med deltakere til etablererskolen. Det er gitt veiledning og informasjon om støtteordninger og utarbeiding av forretningsplan. To registrerte fiskere fra Ballangen har fått tilsagn på totalt ,- til etablering av fiskeutsalg fra kai i Ballangen. 30 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

31 Transportprosjekt I forbindelse med at Lofasts ferdigstillelse og betydelig vekst for ARE, engasjerte Futurum prosjektleder for å legge til rette for distribusjon med utgangspunkt i ARE, og markedsføre Narvik som nordområdenes transportknutepunkt. Arctic Rail Express (ARE) er et kombitog for rask fremføring av containere, vekselbeholdere og semitrailere. Arctic Rail Express går fra Oslo/Alnabru til Narvik. Med denne togtraséen gjenno Sverige har CargoNet flyttet jernbbanen ytterligere 250 kilometer nordover. Med Arctic Rail Express tar det 27 timer fra Oslo til Narvik. Det har vært en betydelig økning i godstransporten med ARE-togene mellom 20 og 25 prosent fra 2005 til Fagrådsleder for transport i Narvik Næringsforum, Geir-Harald Brembo, konstaterer at ARE er en suksess, med fortsatt vekstpotensial. Alt tilrettelagt for din etablering 2006 har vært et spennende år med tanke på nyetableringer i Narvik. Flere bedrifter har konkrete planer om utvidelse/nyetablering. For å gjøre beslutningsprosessen enklere for bedrifter som vurderer etablering i Narvik, har Futurum utarbeidet en brosjyre som inneholder det meste av relevant informasjon om byen. Brosjyren som er på hele 50 sider og kommer som resultat av et ønske fra næringslivet, gir matnyttig informasjon om det bedrifter etterspør, samt informasjon om alt fra muligheten til barnehageplass, tomter, skole- og fritidstilbud. Blant de ting som blir beskrevet er Narvik som teknologisk senter og transportknutepunkt, og det spennende arbeidet med å skape en ny bydel på Demagområdet i sentrum. Brosjyren er produsert på norsk og engelsk, og finnes også tilgjengelig på Futurums hjemmesider under linken Romjulstreff I slutten av desember 2006 inviterte Futurum i samarbeid med Narvik Kommune, Narvik Næringsforum og Destination Narvik til romjulstreff for eksil-narvikinger på julebesøk og andre som er nysgjerrige på alt det positive som skjer i byen. Anslagsvis 150 juleferierende og hjemvendte narvikinger møtte opp og fikk aktuell informasjon fra et utvalg bedrifter som er i vekst og søker ny arbeidskraft. De utvalgte bedriftene var Scancell, Narvik Energi AS, Natech AS, Heatwork AS og Høgskolen i Narvik. De fremmøtte ble orientert om anslagsvis 300 ledige stillinger som vil bli utlyst i Narvik i løpet av Prisen Årets Narviking ble delt ut av ordfører Olav Sigurd Alstad. Årets Narviking 2006 gikk til Per Andersson som nå skal i gang med utbygging av solcellefabrikken i Teknologibyen for 750 millioner kroner. En av begrunnelsene var at han markedsfører Narvik og kompetansemiljøet overfor sine eiere, og drar med seg sine medarbeidere når han gjør det. Mevin AS Futurum og Forskningsparken i Narvik bidro høsten 2006 til etableringen av transportbedriften Mevin AS. Bedriften har allerede utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge. Bakgrunnen for etableringen av Mevin AS var TIRBs nedlegging av virksomheten TIRB Transport. Da nedleggingen var et faktum, ble det tatt initiativ til å se på mulighetene for å etablere et nytt selskap med utgangspunkt i de sjåførene som utgjorde stammen av TIRB Transport. Høsten 2006 ble selskapet etablert, med tidligere TIRB-sjåfører som aksjonærer. Selskapet har utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge, med hovedkontor i Narvik og kjørekontor i Tromsø. RDA Ofoten Som en følge av økningen i arbeidsgiveravgiften til bedrifter i distriktene har regjeringen bevilget kompensasjonsmidler. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 31

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap Årsmelding 2006 Narvikregionens næringsselskap INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 2 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 2006 8 Balanse pr 31. desember 2006 9 Noter til regnskapet 10 Fullstendighetserklæring

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik!

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Aktiviteter i Narvik Narvik, 25.mai 2016 Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Hyggelig at jeg får anledning til å bli invitert til dere for å gi

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Boligutleie Holding IV AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Boligutleie Holding IV AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Selskapets virksomhet Boligutleie Holding IV AS - under awikling (BUH IV) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006. Selskapet sitt formål

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Evaluering til Narvik kommune Side 1 Oppdraget fra Narvik bystyre 1. Bystyret ønsker mer samordnet og mer direkte kommunal ledelse

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2016 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2015 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer