Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007"

Transkript

1 Foto: Børge Soleng 2007 UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM årsmelding 2007

2 Design: Jonas Nilsson, for Modulnet AS transport reiseliv teknologi 2 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

3 Omstilling nytter Om Futurum Omstillingsperioden Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden Fremtidig utvikling Finansieringen Næringsarbeidet i dag Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden Utfordringer Styrets beretning 2007 Resultatregnskap 2007 Balanse pr 31. desember 2007 Noter Revisjonsberetning 2007 Utvalgte prosjekt 2007 Utvalgte prosjekt Andre bedrifter og prosjekt Futurum har vært involvert i Finansiering Bedriftsetablering / Arbeidsplasser Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 3

4 Omstilling nytter Narvik har vært gjennom ei kraftig omstilling gjennom nedbemanning i hjørnesteinsbedrifter og utflytting av arbeidsplasser innen offentlig sektor. Innenfor transport og teknologi er omstillingen i Narvik en suksess. Som eneeier av Destination Narvik AS har Futurum lagt til rette for markedsføring av reiselivet i hele regionen. Et sikkert tegn på at vi er på rett vei også her er at Narvikgården nå har fått på plass avtale om bygging av nytt fullservicehotell i sentrum. Narviks transportsatsing en suksesshistorie Narviks satsing på transport beskrives som en suksesshistorie. Innenfor transport og distribusjon jobbet det per januar personer i Narvik. Vel halvparten av disse er lokalisert til området rundt Narvik-terminalen. ARE-togene har vært spydspissen og en viktig bidragsyter til suksessen. Narvik har blitt transportknutepunktet markedet skapte. Teknologibyen Narviks nye vekstområde - snart 1000 ansatte Ting har skjedd fort i Teknologibyen i Narvik de siste årene, og mangfoldet er stort. Her finner man alt fra fiskeeksportører til rådgivingsfirma, men det meste er knyttet opp til teknologi. Teknologiske arbeidsplasser blir stadig viktigere for byen og bidrar til den store veksten vi nå ser. At de teknologiske bedriftene er samlet er viktig. Det gir et miljø, det gir inspirasjon og det fører til at det gror. Teknologibedriftene i Narvik er nå inne i en så positiv utvikling at Teknologibyen er i ferd med å fylles opp. For å sikre bedriftene tilgang på nye, byggeklare tomter, jobbes det for å utvide området så snart som mulig. Gjennom Forskningsparken i Narvik AS og Narvik Kapital har Futurum bidratt til å etablere et system for knoppskyting fra forsknings- og utviklingsmiljøet samt eksisterende teknologibedrifter. Futurum og Scancell et kort tilbakeblikk REC Scancell AS har vært Futurums mest suksessrike prosjekt fra de år hvor omstillingsarbeidet ble drevet med statlige og fylkeskommunale midler - omstillingsårene. Bedriften vokste raskt fra ca 30 til nærmere 100 ansatte. Etter offentliggjøringen av de nye utbyggingsplanene med investeringer på 700 mill. kr og en øking av antall ansatte til nærmere 300 er denne suksesshistorien formidabel. Futurum var selv en av flere prosjekteiere i Scancell-prosjektet dvs. at selskapet tok aktivt del i prosjektutviklingen med eierskap i selskapet. Dette er nærmere omtalt nedenfor. Gründeren Alf Bjørseth kom i kontakt med Futurum allerede høsten Kontakten med Bjørseth ble formidlet av daværende styreleder i Futurum Kjell Kveim. Bjørseth var da allerede i gang med Scanwafer i Glomfjord som produserer råvarene (silicon wafers) for Scancell og ønsket nå å se nærmere på neste skritt i produksjonsprosessen: produksjon av solceller og da med en etablering av en høyteknologisk bedrift i Narvik. Etter møter mellom Bjørseth og Futurum ble det besluttet å etablere et aksjeselskap med navn Scancell AS. Aksjekapitalen ble i sin helhet skaffet til veie av Futurum som da var eneeier av selskapet med opsjon for gründeren til å overta aksjene. Selskapet ble stiftet 9. februar 1998 med en aksjekapital på kr ,- og registrert i Foretaksregisteret Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

5 På et møte i mars 1998 ble det besluttet å starte arbeidet med forretningsplan samt finansiering av fase 1 av investeringene. Forretningsplanen ble utarbeidet i nært samarbeid med selskapets italienske konsulent. 8. oktober 1998 forelå det tilsagn fra SND om utviklingstilskudd: kr ,- I september 1999 forelå det endelig finansieringstilsagn fra SND til investeringer fase 1: Bedriftsutviklingstilskudd: kr ,- Risikolån kr ,- Investeringstilskudd kr ,- Totalt 20,8 mill kr. I tillegg ble det ordnet med pantelån i DnB samt egenkapital fra REC som da var etablert. Samlet investeringsbudsjett: ca 55 mill kr. Etter at denne milepelen var passert overtok Alf Bjørseth v/ hans selskap Scatec Futurums aksjer i Scancell AS. Det var da medgått ca 2 mill kr til prosjektutvikling hvorav nærmere 1 mill kr var forskottert fra Futurum. Etter utbetaling av tilskudd fra SND satt Futurum igjen med et endelig bidrag til Scancell AS på snaut 0,5 mill kr. Deretter startet arbeidet med innhenting av tilbud på produksjonslinjer samt søk etter flere medinvestorer både norske industrikonserner og amerikanske investorer som bl.a. besøkte Narvik. Dette arbeidet deltok Futurum aktivt i. Arbeidet ledet videre fram til kontraktsforhandlinger med leverandører av produksjonslinjer og de første installasjoner som kom i gang i Produksjonsstart fant sted i Futurum AS med engasjerte konsulenter spilte således en aktiv rolle i utviklingen av Scancell AS i ca 4 år fra 1998 til Prosjektet ble første gang omtalt i lokalpressen hvor Fremover skrev: Ny fabrikk til Narvik. I drift 1999 med 17 ansatte. 55 ansatte i løpet av 5 år. I ettertid kan man konstatere at oppstarten riktignok ble noe forsinket, men at omfanget av prosjektet ble mange ganger større enn antatt. Til glede for Narviksamfunnet. Det mottaksapparat og den gründerstøtte som et selskap som Futurum AS representerer har vært en avgjørende forutsetning for å lande et prosjekt av denne type. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 5

6 om futurum AS Foto: Stian Berg Johansen Omstillingsperioden ( ) Arbeidet med omstillingen i Narvik startet i Bakgrunnen var at kommunen i løpet av 1980-årene og tidlig tall tapte ca. 10 % av den totale sysselsettingen gjennom nedtrapping av kjernevirksomheter som LKAB, NSB og Norsk Forsvarsteknologi. Omstillingen ble finansiert av Kommunalog regionaldepartementet, Nordland Fylkeskommune og Narvik kommune med til sammen 78,5 mill kroner over en 6-årsperiode. Kommunen og de lokale hjørnesteinsbedriftene LKAB, NSB og OVDS etablerte omstillingsselskapet Futurum AS i De overordnede føringer ble lagt gjennom Strategisk Næringsplan for Narvik kommune. Gjennomføringsverktøyet var Futurums Handlingsplan for Omstilling. Futurum disponerte omstillingsmidlene, og prosjektorganisering ble benyttet som arbeidsform. Omstillingsarbeidet skapte stor aktivitet. Forskjellige lokale aktører ble involvert i prosesser rundt Futurum og det lokale næringsarbeidet. Regionale og nasjonale myndigheter deltok aktivt i omstillingsarbeidet i hele 6-årsperioden. Næringsarbeidet må sies å ha vært rimelig vellykket. Folketallet er opprettholdt til tross for nedbyggingen av kjernevirksomhetene og til tross for at staten, i omstillingsperioden, flyttet ut nærmere 450 statlige arbeidsplasser fra Narvik. I omstillingsperioden skapte lokalsamfunnet nye arbeidsplasser innen transport og distribusjon, handel og service, IKT m.m. Det ble også bygget næringsbygg på til sammen kvm. 6 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

7 Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden Organiseringen av - og finansieringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden - ble satt på dagsorden mot slutten av omstillingsperioden. Etter en omfattende prosess ble konklusjonen at Futurum skulle bestå som Narviks næringsselskap. Begrunnelsene var bl.a. at næringsutvikling trives best i næringslivsorienterte organisasjoner, at kommersielle og ikke-kommersielle selskaper bør organiseres som separate selskap, at eierskapet i Futurum g i r næringslivet reell innflytelse på lokalt næringsarbeid og at spennvidden mht. Futurums oppgaver var akseptabel. Gjennom eierskapet tilføres også selskapet nyttig kompetanse. Selskapet er i dag en møteplass for praktisk samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Narvik Næringsforum (NNF), Narvik kommune og Narvik Energi AS er i dag de største eierne i utviklingsselskapet Futurum AS. Narvik Energi ble blant flere, invitert til å tegne aksjer i Futurum i Narvik Næringsforum ble største eier i Futurum ved at LKAB, NSB og OVDS ga sine Futurum-aksjer til NNF ved utløpet av omstillingsperioden. I tiden etter omstillingsperioden har Futurum arbeidet med å etablere et lokalt kapitalfond Narvik Kapital. Næringslivet har gått inn med en stor andel midler til dette fondet. Fremtidig utvikling Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for kommunene i regionen. I eiermøte i januar 2006 konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det jobbes videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Konkrete muligheter i forhold til regionalt ansvar for næringsutvikling er sekretariatsfunksjon for Ofotsamvirket samt sekretariat for det nye regionale partnerskapet med Nordland fylkeskommune. Disse funksjonene kan med fordel samordnes hos Futurum, da selskapet har lang erfaring med slike oppgaver. Finansieringen Narvik kommune vedtok samtidig som ny organisering ble bestemt, at de ville bidra til næringsutviklingen ved å bevilge årlige rammetilskudd til Futurum. Narvik Kommune kjøper årlig tjenester av Futurum for ca 3 millioner NOK. Disse midlene hentes fra næringsfondet som totalt er på ca 6,7 millioner NOK. Næringsarbeidet i dag Satsingsområdene i Strategisk Næringsplan Ofoten er i dag tilnærmet de samme som satsingsområdene var i starten av omstillingen; Transport, Teknologi og Reiseliv. Satsingsområdene tar utgangspunkt i lokale/stedegne fortrinn med potensial for vekst i et nasjonalt og internasjonalt marked. Den strategien Narvik har valgt er i tråd med strategiene til regionale og nasjonale myndigheter; regional utvikling med utgangspunkt i et senter og lokale/stedegne fortrinn. Kommunene i Ofoten har nå vedtatt en felles strategisk næringsplan for hele regionen. Det gjenstår å utarbeide handlingsplan med kostnads- og finansieringsbudsjett. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 7

8 Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap? En årlig avtale med Narvik Kommune avklarer blant annet Futurums rolle, satsingsområder, hovedaktiviteter, budsjett og prioriterte prosjekter og oppgaver. Strategisk Næringsplan, vedtatt av bystyret, gir rammene for Futurums arbeid. Futurums strategiplan konkretiserer to hovedoppgaver. Hovedoppgavene er systematisk næringsutviklingsarbeid og generell næringsutvikling som tilrettelegging, veiledning og finansieringsbistand. Systematisk næringsutviklingsarbeid innebærer å gjennomføre prosjekter som på et overordnet nivå legger til rette for næringslivet innen hovedsatsingsområdene, å ta egne initiativ for bedriftsetableringer eller bistand til effektiviserings/omstillingstiltak i enkeltbedrifter samt akkvisisjon (tiltak for å få nyetableringer). Futurum bistår aktuelle prosjekteiere eller bedrifter med å skaffe til veie eksterne midler fra virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune). Tilsvarende avtale om kjøp av tjenester ble i 2006 inngått med Ballangen Kommune. Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden Futurum har i samarbeid med blant annet Narvik Kommune, øvrige kommuner i Ofoten, Ballangen Omstilling AS, Forskningsparken i Narvik AS, Narvikgården AS, Narvik Næringsforum, Narvik Havn KF, SSIN, Narvikfjellet AS, Narvik Slalåmklubb, Stiftelsen Vinterfestuka, Destination Narvik AS og enkeltbedrifter bidratt til å tilføre det lokale næringsarbeidet ekstern finansiering i størrelsesorden 80 millioner fra omstillingsperiodens slutt i 2000 til og med I tillegg til dette kommer RDA-midler på 55 millioner NOK, med en samlet prosjektramme på 180 millioner NOK. Futurum var engasjert i arbeidet med å få regional styring av disse midlene. RDA-midlenes betydning for gjennomføring av prosjektene varierer fra fullfinansiering til små men viktige tilskudd. Futurum har i peroden 1994 til 2005 bidratt til etablering av bedrifter som i sum utgjør vel 1000 arbeidsplasser, hvorav etableringen av REC Scancell er den største Folketallet er opprettholdt, også etter omstillingen, selv om utflyttingen av statlige virksomheter bare fortsetter. Neste mål må være å snu stagnasjon til en moderat vekst. Futurum har på ingen måte gjennomført dette arbeidet alene. Vellykkede prosjekter har kommet som et resultat av godt lagarbeid. Arbeidet er i all hovedsak utført i samarbeid med og på oppdrag for Narvik kommune. Futurum har suksess når et prosjekt eller en bedrift står på egne bein og ikke lengre har behov for våre tjenester. Forut for et slikt resultat ligger et omfattende grunnarbeid. Futurum har på bakgrunn av tall fra SSB og Narvik Kommune utarbeidet statistikk over sysselsettingen i Narvik fra Konklusjonene er som følger: Av det samlede tap av arbeidsplasser i perioden på ca stk står staten og fylkeskommunen for ca %. I den siste 5-årsperioden reduserte staten og fylkeskommunen sysselsettingen med 248 ansatte i Narvik. Ca nye arbeidsplasser er skapt i Narvik i omstillingsperioden fra 1995 til Dette har motvirket tapene men har ennå ikke klart å kompensere 100 % for dette. REC Scancell AS utvidelse med 175 nye arbeidsplasser vil lukke det negative gapet og bringe situasjonen tilbake til nivået fra Omstillingsperioden har ikke skapt vekst i forhold til situasjonen i 1980, men har vært en kamp for å kompensere den tapte sysselsettingen i perioden. 8 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

9 Tap av arbeidsplasser ( ) og nye arbeidsplasser i omstillingsperioden ( ) Netto tap : -173 arbeidsplasser LKAB, Staten (inkl NSB), KV/NFT/NATECH Nye arbeidsplasser i omstilllingsperioden Utfordringer Det har den siste tiden vist seg svært tydelig at det er økt interesse for etableringer i Narvik. Det som trekkes fram som avgjørende fra bedriftenes side i denne forbindelse er Narvik som transportknutepunkt med Arctic Rail Express og Northern East West Freight Corridor samt Narviks teknologimiljø. Når det først løsner er det viktig å forsterke innsatsen slik at man får en maksimal effekt av den positive trenden. Det er langt mindre midler som skal til for å smøre en positiv trend enn å snu en negativ utvikling. Med bakgrunn i dette bør det vurderes om det skal settes inn økte ressurser til Futurum som kan gi grunnlag for ytterligere etableringer både på kort og lang sikt. Selv med full bemanning vil det ikke la seg gjøre å følge opp alle innspill som kommer som følge av interessen for- og den positive utviklingen i Narvik og regionen. internasjonale aktører har sett og bekreftet at våre satsingsområder gir oss muligheter. Like viktig blir det å ha godt samspill lokalt. Det får vi ved å holde blikket festet på de store linjene til beste for hele regionen. Futurum AS Ragnar Krogstad Adm. dir. En viktig oppgave blir derfor å sikre tilstrekkelige ressurser til næringsarbeidet slik at vi kan utnytte de mulighetene som våre fortrinn gir oss! Og vi må gjøre det selv. Nasjonale og Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 9

10 Styrets beretning 2007 Foto: Stian Berg Johansen Virksomhetens art Futurum AS er næringsselskapet i Narvik og Ballangen. Største aksjonærer er Narvik Næringsforum, Narvik kommune og Narvik Energi. Futurums suksess måles i økt aktivitet og verdiskaping i Ofoten. Formålet med Futurums virksomhet er ikke økonomisk overskudd. Futurums visjon: Futurum skal fremme det unike ved Narvikregionen Futurum ivaretar rollen som Narvik og Ballangens næringsselskap på oppdrag fra kommunene. Dette innebærer: Generell næringsutvikling (Rådgivning, bistand, service etc.) Systematisk næringsutviklingsarbeid Futurum bistår i en tidlig fase med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv. Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile de hovedsatsingsområder som trekkes opp av kommunene gjennom avtaler og Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNP). Satsingsområdene er: Logistikk og infrastruktur Teknologi- og kompetanse Reiseliv, kultur og handel Regionale vekstnæringer Futurum har også oppdrag i Evenes og Tysfjord kommune. Futurum bistår også kommunene på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting/påvirkningsarbeid. 10 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

11 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2008 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Redegjørelse for årsregnskapet Selskapet har ikke foretatt større investeringer i I tråd med tidligere praksis er alle investeringer satt til kr 0 i balansen. Likviditeten i selskapet er god. Ved utgangen av året var forholdet mellom omløpsmidler og total gjeld 2,6. Arbeidsmiljø og ansatte Arbeidsmiljøet i selskapet anses godt og ingen spesielle arbeidsmiljøtiltak er iverksatt i Miljørapportering Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Futurums styre består av 2 kvinner og 4 menn, samt 1 kvinnelig og 2 mannlige vara. Futurums fast ansatte bestod per av 2 menn og 2 kvinner. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Bortsett fra prosjekter i tilknytning til næringsarbeidet har selskapet for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aktiviteter 2007 Utgangspunktet for selskapets aktivitet er avtale med Narvik og Ballangen kommuner om gjennomføring av Strategisk Næringsplan. Grunnfinansieringen kommer i form av kommunenes kjøp av tjenester. En viktig del av jobben er å skaffe tilskudd til egne og andre prosjekter fra det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune. I forbindelse med kompensasjonsordningen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift har Futurum jobben som sekretariat for RDA Ofoten. RDAmidlene har bidratt til gjennomføring av langt flere prosjekter enn man ellers hadde hatt mulighet til å fullfinansiere. Dette er prosjekter til nytte for berørte bedrifter og prosjekter med stor samfunnsmessig nytte. Arbeidet i 2007 har bestått i oppfølging av igangsatte prosjekter. Ordningen har fungert så godt at både representanter for næringslivet og kommunene har uttrykt ønske om ei ordning med regionale utviklingsmidler videreføres, i tillegg til gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift. Fremtidig utvikling I siste eiermøte konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det arbeides videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 11

12 kommunene i regionen. Ballangen kommune inngikk avtale med Futurum om ivaretakelse av rollen som Ballangen kommunes næringsutviklingsselskap for Etter valget høsten 2007 vurderer Ballangen kommune å endre avtalen fra rammeavtale til oppdragsbasert avtale. Futurum vil tilby rammeavtaler til samtlige kommuner i Ofoten. Futurum er positiv til et utvidet regionalt eierskap, i tråd med selskapets strategi. Konkrete muligheter i forhold til regionalt ansvar for næringsutvikling er sekretariatsfunksjon for Ofotsamvirket samt sekretariat for det nye regionale partnerskapet med Nordland fylkeskommune. Disse funksjonene kan med fordel samordnes hos Futurum, da selskapet har lang erfaring med slike oppgaver. Futurum har utarbeidet nye vedtekter samt forslag til ny eiersammensetning. Styret ga i styremøte i oktober 2007 forhåndstillatelse til aksjeoverdragelse fra Narvik Næringsforum til Narvik kommune og/eller kommunale selskap, slik at mer enn halvparten inntil 51 % - av selskapets aksjekapital skal være eid av kommuner, andre offentligrettslige organ eller selskap som er fullt ut eid av kommuner. Organiseringen av næringsarbeidet ble behandlet av bystyret den 19. april Bystyret vedtok at Futurum AS er Narvik kommunes eneste næringsutviklingsselskap. Dette skal kunngjøres i henhold til forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Med dette vedtaket vil Futurum kunne fortsette som tidligere. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet er noe lavere enn vedtatt budsjett. Ledelse og administrasjon Styret i Futurum AS skal bestå av 4-7 medlemmer hvorav Narvik kommune skal velge ett medlem. Det velges tre varamedlemmer hvorav Narvik kommune velger ett. Alle velges for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger styreleder særskilt. Styret velger selv nestleder. i 2007 var styret sammensatt som følger: NAVN ROLLE STILLING Lars Skjønnås Styreleder Adm. dir. Narvikgården AS Brit Ruud Nestleder Rektor Oscarsborg Videregående Skole Trond Pettersen Styremedlem Daglig leder Ballangen Næringsforum Michelle Opshaug Styremedlem Markedsansvarlig Heatwork AS Elling Berntsen Styremedlem Nestleder Narvik Næringsforum Jan-Otto Karlsen Styremedlem Økonomidirektør Narvik Energi AS Kjell-Hugo Solheim 1. varamedlem Administrasjonssjef Norcem AS Tove Dølvik Sivertsen 2. varamedlem Daglig leder Luto AS Wiggo Aanes 3. varamedlem Daglig leder LO i Ofoten Observatører: Rådgiver Bjørnar Storeng Ordfører/varaordfører Narvik kommune Ordfører/varaordfører Ballangen kommune Per årsskiftet hadde Futurum 4 fast ansatte. Tidligere daglig leder i Ballangen Omstilling AS Kirstin L. Mobakken tiltrådte 1. januar 2007 i forbindelse med at Futurum påtok seg arbeidetsom tidligere ble ivaretatt av Ballangen Omstilling AS. Administrerende Direktør er Ragnar Krogstad. 12 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

13 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK Eierforhold er som følger: EIER AKSJER EIERANDEL Narvik Næringsforum ,59 % Narvik Kommune ,20 % Narvik Energi AS ,34 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn FK 100 3,39 % Sparebanken Narvik 50 1,69 % Høgskolen i Narvk (HiN) 50 1,69 % Fagbevegelsen 50 1,69 % TOTALT % Narvik, 16. mai Lars Skjønnås, styreleder... Brit Ruud, nestleder... Michelle Opshaug, styremedlem... Trond Pettersen, styremedlem... Jean-Otto Karlsen, styremedlem... Elling Berntsen, styremedlem... Ragnar Krogstad, Adm. Dir. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 13

14 14 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

15 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 15

16 16 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

17 FUTURUM AS NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets formål er å være initiativtaker og pådriver innen næringsutvikling i Narvikregionen ved å yte støtte til ulike næringslivsprosjekter. Selskapet baserer sin drift på offentlig støtte og er unntatt fra skatteplikt. Anleggsmidler Med bakgrunn i ovenstående er alle anskaffelser kostnadsført i regnskapet. Dette gjelder også anleggsmidler som tradisjonelt aktiveres og avskrives over tid. Samme prinsipp er benyttet der selskapet går inn som medeier i nyetablerte virksomheter. Utgiftsføring av bevilgninger Prosjektutgifter kostnadsføres på bevilgningstidspunktet. Det antas at beslutningen om å støtte et prosjekt utløser en forpliktelse. Forpliktelsen skal kostnadsføres og balanseføres som gjeld. Gjeldsposten fremgår som Bevilgede, ikke utbetalte prosjektmidler. Ved hver periodeavslutning foretas en vurdering av størrelsen på forpliktelsen. Endring i forpliktelsens størrelse bokføres i resultatet som Endring av tidsavgrensinger. Note 2 Spesifikasjon av kostnader Lønn og andre driftskostnader fordeler seg på henholdsvis administrasjon/prosjektledelse og prosjektkostnader som følger: Prosj.ledelse, bistand Benyttet tid belastet Sum rådgivning og adm dir. på prosjektet Lønn Utbetalt prosjektstøtte Endring prosjektforpliktelser Kostnader lokal Edb.utg, mindre anskaffelser Innleide tjenester Kontor, møte og kursutg Reiseutgifter Reklameutgifter Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum Endring i prosjektforpliktelse er årets endring i forpliktelse som omtalt i note 4. Posten oppstår som en konsekvens av at prosjekter utgiftsføres på bevilgningstidspunktet som omtalt i note 1. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 17

18 Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Gjennomsnittlig antall ansatte: 4 Lønninger Lønninger Annen oppgavepl. Ytelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Ytelser til ledende personer Administrerende direktør har mottatt lønn og feriepenger med kr samt skattepliktig elektroniske kommunikasjonstjenester med kr Daglig leders andel av årets pensjonspremie utgjør Styret har mottatt til sammen i honorar i Styreleders andel utgjør kr Avtaler Det foreligger ingen sluttavtale for administrerende direktør. Det foreligger ingen lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, styremedlem eller aksjeeiere eller noen av deres nærstående. Pensjon Selskapet er forpliktet til å tegne en foretakspensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ytelsesbaserte ordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Ved forrige årsskifte fikk selskapet beregnet skyldig premie som følge av at pensjonsordingen ble tegnet senere enn hva som var avtalt med de ansatte. Etterslepet ble beregnet til kr Etterslepet skulle bli oppgjort i Av ulike årsaker (skifte av megler og endring av forvalter/forsikringsgiver) er det ikke mottatt faktura for etterslepet i Fjorårets avsetning på står derfor uendret. Selskapet har valgt å følge unntaksreglene for små foretak til å kunne unnlate balanseføring av selskapets pensjonsforpliktelse. Revisor Revisjon utføres av BDO Noraudit Narvik AS. Honorar for revisjon utgjør kr for revisjon og kr for andre tjenester eksl mva. 18 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

19 Note 4 Prosjektmidler Prosjektforpliktelser står bokført som gjeld i balansen med kr Av dette utgjør kr tildelinger fra Futurum AS, og kr knyttet til prosjekt med eksterne tilskuddsgivere (Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune m.fl). Avsetningene er basert på forutsetningen at de fullføres. Det hender at enkelte prosjekt ikke fullføres. Den gjenværende andel av finansieringen som selskapet selv har bidratt med vil da bli inntektsført. Note 5 Inntekter Tjenestesalg Narvik Kommune Tjenestesalg Ballangen Kommune Sekretariat RDA Ofoten Andre inntekter Sum inntekter Note 6 Konsern, tilknyttet selskap m.m. Futurum har følgende eierandeler: Selskapets navn Selskapets aksjekapital Kontoradresse Eierandel Ansk. Kost Bokført Verdi Destination Narvik AS ,- Narvik 100,0% ,- 0 Cargonor AS ,- Narvik 50,0% ,- 0 Forskningsparken Narvik AS Flyartic AS , ,- Narvik Narvik 29,2% 25,0% , ,- 0 0 Note 7 Aksjonærer Selskapets aksjer er fordelt på følgende aksjonærer: Aksjonær Antall Pålydende Aksjekapital % andel Narvik Næringsforum , ,- 43,6 % Narvik Kommune , ,- 24,2 % Narvik Energi AS , ,- 20,3 % Narvikgården AS , ,- 3,4 % Narvik Havn KF , ,- 3,4 % Høgskolen i Narvik , ,- 1,7 % Sparebanken Narvik , ,- 1,7 % LO i Ofoten , ,- 1,7 % I alt ,- Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 19

20 Note 8 Fordring tilskudd Nordland fylkeskommune vedr Tøtte til Topps Innovasjon Norge vedr: Narvik internationel network Innovasjon Norge vedr: Designdagene RDA ofoten Sum *Gjenværende forpliktelse tilknyttet de ovenfor nevnte tilskudd er avsatt for under linjen for bevilgede ikke utbetalte prosjektmidler, se note fire for ytterligere spesifikasjon. Note 9 Bankinnskudd, kontanter o.l Selskapets bankinnskudd har blitt redusert fra 2006 til 2007 med kr Av samlet bankinnskudd er kr bundne skattetrekksmidler. Note 10 Fordringer og gjeld Selskapet har ingen fordring eller gjeld som forfaller henholdsvis mer enn ett eller fem år etter Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

21 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 21

22 Prosjekter Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

23 Utvalgte prosjekt 2007 Foto: Stian Berg Johansen Narvik og Ballangen Narvik Grunnsteinnedleggelse for teknologibedrift i verdensklasse I august 2007 la Statsråd Dag Terje Andersen (Nærings- og handelsdepartementet) ned grunnsteinen for REC ScanCells nye fabrikklokaler i Teknologiparken i Narvik. Fabrikken i Narvik er den største pågående landbaserte industriinvestering i Nord-Norge. Total ramme for utbyggingen er i overkant av 800 millioner kroner. Når full produksjon igangsettes vil det produseres 60 millioner solceller i året, en femdobling i forhold til dagens produksjon. REC er kåret til Norges mest nyskapende bedrift for 2007 i en undersøkelse i regi av Norges Forskningsråd. REC Scancell er Nordlands gassellevinner - og Norges største gassellebedrift. ScanCell AS i Narvik startet produksjon av multikrystallinske solceller i november Scancell AS ble grunnlagt i 1998 som den første skandinaviske produsenten av solceller. Futurum var initiativtaker og inne som eier i etableringsfasen. Etableringer I løpet av 2007 var Futurum i kontakt med en rekke bedrifter vedr. etablering, blant annet syv større mulige etableringer. Eksempel på etableringer som allerede er realisert er Siemens og Haneseth Elektroentreprenør. De senere år har fokus blitt endret fra å søke etter nyetableringer til å bistå bedrifter med tomtespørsmål m.m. Futurum er i dialog med flere bedrifter som vurderer Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 23

24 etablering i Narvik. Tomter til aktører med spesielle krav til lokalisering er en kritisk faktor. Futurum har dialog med Narvikgården vedr. ulike større, mulige etableringer. Vetco Gray Vetco Gray er av en verdens fire ledende bedrifter innenfor undervannsinstallasjoner for olje- og gassindustrien. I 2007 besluttet selskapet å etablere virksomhet i Narvik. Futurum, Forskningsparken i Narvik og Norut Teknologi jobbet sammen om å få på plass etableringen. Etter beslutningen om etablering har selskapet fått nye eiere som revurderer etableringen. Tinja Fjellgård Like ved E10, bare 24 km fra Narvik, ligger Tinja Fjellgård. De senere år har ekteparet Odd og Karoline Stormo, hvis familie har tilknytning til plassen, utviklet gården og kan tilby mat- og vinopplevelser fra et førsteklasses kjøkken med egen vinkelner. Tinja har etter kun kort tids drift fått svært gode skussmål. Futurum har bidratt til utarbeiding av forretningsplan og finansieringssøknad til Innovasjon Norge. Vacuro AS Merking av farlig gods er lovpålagt gjennom internasjonale konvensjoner, og består av 12 til 15 merker pr. container. I dag klistres disse faresedlene direkte på containerveggene, noe som medfører store problemer når disse senere skal fjernes eller erstattes. Gründerne Anne og Tony Seljesseth (Vacuro AS)har kommet med en løsning som er både kostnads- og tidsbesparende, og selskapet har nylig fått en storordre med en av de største transportørene i Norge. Futurum har bistått med utarbeiding av forretningsplan. Kartlegging planlagte investeringer Futurum har utarbeidet en oversikt over prosjekt som planlegges eller som allerede er igangsatt. Bakgrunnen for dette arbeidet var blant annet at det er etterspurt av bedrifter som vurderer å etablere seg i Narvik. Konklusjonen ble at det de neste årene skal investeres for 7-8 milliarder kroner i ulike prosjekt i Narvik-regionen. Oversikten ble behørig omtalt i media og ga blant annet en positiv dobbelside om utviklingen i Narvik i Dagens Næringsliv. Oversikt ledige næringsareal og tilgjengelige lokaliteter Etter etterspørsel fra eksterne etablerere samt eksisterende bedrifter har Futurum kartlagt tilgjengelige næringsareal samt tilgjengelige lokaliteter i kommunen. Oversikt ledige stillinger I forbindelse med Romjulstreffet 2007 utarbeidet Futurum oversikt over kjente ledige stillinger for Narvikregionen i Oversikten blir jevnlig oppdatert og kan lastes ned på Futurums hjemmeside. Kartlegging av arbeidsplasser innenfor transport og teknologi Futurum har kartlagt omfanget av bedrifter og arbeidsplasser i Teknologibyen og på Fagernesområdet. Tallene viser at det er vel 700 ansatte i Teknologibyen, fordelt på mellom 30 og 40 bedrifter. På Fagernes jobber det ca 900 personer 24 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

25 fordelt på vel 50 bedrifter. Av disse jobber 430 med transport og distribusjon. Dersom vi tar med resten av Narvik jobber det ca 850 personer innenfor transport og distribusjon. Totalt innenfor transport og teknologi har vi med andre ord mellom og arbeidsplasser. Engasjement Ballangen Kommune I 2007 inngikk Futurum avtale med Ballangen Kommune om å være Ballangen Kommunes næringsselskap. Ballangen Kommune hadde næringsmessig omstillingsstatus i tiden , og fikk denne perioden forlenget med 5 måneder inn i Ballangen Kommune vedtok i september 2005 at arbeidet skulle videreføres ved at kommunen kjøper tjenester hos Futurum som skal være et regionalt næringsselskap. Dette er i tråd med anbefalinger fra Nordland Fylkes næringsavdeling og fylkesråd for næring Det er også i tråd med det regionale samarbeidet som vokser fram, og er også nedfelt i Strategisk næringsplan for Ofoten. Ballangen kommune vurderer å endre avtalen fra rammeavtale til oppdragsavtale. Fjordcruise Narvik Fjordcruise Narvik ved daglig leder Ivar Hågensen er et av flere selskap som i 2007 fikk etablererstipend fra Innovasjon Norge. Fjordcruise Narvik AS tilbyr fjordturer, spekkhugersafari, havfiske og havørnsafari i ville og vakre omgivelser på Ofotfjorden og Rombaksbotn. I sommermånedene er det faste avganger lørdag og søndag fra Narvik havn til Rombaksbotn. Futurum har bistått finansieringsarbeidet mot Innovasjon Norge AS. Omstilling Bjerkvik Futurum har deltatt i styringsgruppa som har som oppgave å se på fremtidig bruk av eiendommer som forsvaret har fristilt. Mye av Narviks fremtidige utvikling ligger i Bjerkvik. Det er etablert et utviklingsfond som kan benyttes til strakstiltak for aktuelle bedrifter og etablerere. Futurum har bistått Narvik kommune med søknad om omstillingsmidler fra Nordland fylkeskommune. Narvik kommune ønsker at Futurum skal ivareta forvaltning og saksbehandling for dette fondet. Tøtte til Topps Våren 2007 ble tredje runde av Tøtte Til Topps i Narvik/Ballangen gjennomført. I løpet av årene ressursutviklingsprogrammet har vært arrangert har programmets gode omdømme spredt seg, med det resultat at konseptet er solgt til Evenes, Tjeldsund, Skånland, Lødingen, Bø, Øksnes, Vefsn, og Leknes kommuner. Flere andre kommuner har vist interesse og er i gang med planlegging av rogrammet. Totalt har ca 130 deltakere gjennomført Tøtte Til Topps. Internasjonaliseringssenter Futurum har i samarbeid med Narvik Kommune, Høgskolen i Narvik og VINN utarbeidet søknad til Nordland Fylke om medfinansiering av et internasjonaliseringssenter i Narvik. Nordland Fylke har innvilget søknad om NOK ,-. For å utløse disse midlene må Narvik Kommune og næringslivet stille med tilsvarende beløp. FlyArctic AS direkteruter til utlandet Selskapet FlyArctic AS ble etablert i oktober Stifterne var Vågan næringsforening, Sortland Næringsselskap AS, Harstadregionens Næringsforening, Narvik Næringsforum, Målselv Utvikling AS og Futurum AS. Styreleder er Ragnar Krogstad Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 25

26 i Futurum. Selskapets formål er å jobbe for direkteruter til/fra Harstad Narvik Lufthavn Evenes og skape et større kundegrunnlag for næringslivet i Nordland, Troms og Kiruna gjennom markedsføring v Harstad/ Narvik Lufthavn Evenes som internasjonal lufthavn. Film om Narvik Futurum har bidratt med midler til produksjon av en film om ulike reiselivsprodukt i regionen. Filmen er kjøpt opp av finsk TV og vil sannsynligvis også bli kjøpt og vist av norsk TV2. Amerikaneren Jimmy Petterson var produsent av filmen. Teknologifestivalen i Nord-Norge Teknologifestivalen i Nord-Norge ble stiftet høsten Festivalen skal være en nasjonal arena for teknologi og utvikling i Nordområdene. Festivalen fokuserer på tema som knytter teknologi, samfunnsutvikling og kunnskap sammen, og vil bli arrangert årlig parallelt med Vinterfestuka i Narvik. Den første Teknologifestivalen vil bli arrangert mars Futurum er en av flere stiftere av Teknologifestivalen i Nord-Norge. Teknorama Foto: Harald Harnang Arbeidet med etablering av opplevelsessenteret Teknorama har ligget dødt en stund. Futurum har tatt initiativ til å se på etablering av Teknorama på nytt. Høsten 2007 arrangerte Futurum og Narvikgården møte vedr. etablering av Felles opplevelsessenter med Teknorama. Narvikgården, Futurum, Narvik Bibliotek, Narvik Fylkesbibliotek, Museum Nord Ofoten Museum, Forskningsparken i Narvik, Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum, Norut Teknologi og Nord-Norsk Fredssenter var representert. I det videre arbeid vil Nordland Fylkeskommune inviteres med som samarbeidspartner. Narvikgården har påtatt seg det overordnete prosjektansvaret for Teknorama. Regulering/utvidelse av Teknologibyen Teknologibedriftene i Narvik er nå inne i en så positiv utvikling at området er i ferd med å fylles opp. For å sikre bedriftene tilgang på nye, byggeklare tomter, bør området utvides så snart det lar seg gjøre. Grunnundersøkelser og rapport er utarbeidet. Utfyllinger i sjøen kan gi Teknologibyen 70 dekar nytt land og nye tomter til både nye og eksisterende bedrifter. Det nye området skal få en tiltalende utforming, og det vil gi en standardheving såvel for Ornesvika og Elvedalen i Taraldsvik. I november arrangerte Futurum møte vedr. regulering av Teknologibyen. Konklusjonen på møtet var at Narvik Kommune sørger for at reguleringssaken blir tatt opp med administrasjonssjefen og eventuelt spilt videre til Narvikgården. Marco Polo-prosjekt Narvik Havn har initiert et prosjekt som går ut på å få i gang direkte togtrafikk mot øst og direkte til Europa. Marco Polo er et EUprogram for finansiering. Futurum har innhentet etterspurt informasjon og tilrettelagt for møte i Narvik. Næringslivsdagen 2007 Næringslivsdagen gikk av stabelen 24. oktober 2007, og Futurum deltok på stand sammen med Destination Narvik, Narvikgården, Forskningsparken i Narvik, Narvik Næringsfo- 26 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

27 rum og Narvik Havn. Over 90 bedrifter og institusjoner fra hele landet deltok med stands og bedriftspresentasjoner. Futurum bidro som samarbeidspartner også dette året. Guidede turer i sommermånedene Futurum deltar i et samarbeidsprosjekt med Destination Narvik og Narvik og Omegn Turistforening som går ut på å gjøre Narvik til enda bedre som turistmål og opplevelsesby. Prosjektet innebærer at det skal arrangeres faste guidede turer av ulik vanskelighetsgrad i sommermånedene. Det skal også utarbeides en brosjyre med turforslag av varierende vanskelighetsgrad og lengde. Bakgrunnen er at kommunen har fått mange nye innbyggere den siste tiden, og samtidig opplever en stadig større pågang av turister som ønsker å oppleve naturen iregionen. Fokus på full barnehagedekning I oktober 2007 ble det - etter initiativ fra Futurum og Narvik Næringsforum - avholdt informasjons- og diskusjonsmøte om barnehageplasser. Bakgrunnen var henvendelser fra næringslivet med behov for barnehageplasser til sine ansatte. Møtet samlet både bedrifter med behov for plasser, kommunen og private barnehager. Den generelle konklusjonen var at kommunen, private barnehager og næringslivet vil samarbeide for å få etablert flere barnehageplasser i Narvik. Romjulstreff 2007 Torsdag 27. desember arrangerte Futurum tradisjonen tro Romjulstreff i samarbeid med Narvik Kommune, Ballangen Kommune, Narvik Næringsforum, Ballangen Næringsforum, Destination Narvik, Narvikfjellet og næringslivet i regionen. Årets romjulstreff samlet et i underkant av 100 personer. Formålet med Romjulstreffet er at utflyttede narvikfolk skal bli fristet til å flytte hjem igjen. Narvik Energi, Høgskolen, Hurtigruten, REC Scancell og Statkraft benyttet sjansen til å gjøre seg lekker for de fremmøtte. Budskapet fra næringlsivet var klart; de trenger flere folk. Bare disse fem bedriftene har behov for mer enn 100 nyansatte i I tillegg står flere av bedriftene foran store investeringer. Markering av Lofast-åpninga På forespørsel fra Narvik Kommune bistod Futurum praktisk og økonomisk i forbindelse med direktesending av den offisielle åpningen av Lofast 1. desember Åpningen ble overført på storskjerm på Amfi i Narvik. I forbindelse med åpningen reiste en delegasjon bestående av blant annet Rombaksmusikken, Handelsstanden, HIN, Destination Narvik, Narvik Kommune, Narvik Kulturhus, SSIN, Fremover og Stiftelsen Vinterfestuka til Svolvær for å markedsføre i Narvik. Futurum var en av initiativtakerne til denne markeringen. Narvik International Network Futurum har i 2007 jobbet for å få finansiert et program for tilrettlegging for utenlandske arbeidstakere. Arbeidet pågår fortsatt. Vitenskapelig Høgskole Futurum har bistått Høgskolen i Narvik i søknadsprosessen for å bli vitenskapelig høgskole. Dette innebærer at de får kompetanse til å utdele egne doktorgrader. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 27

28 Finansieringsguide Futurum har i samarbeid med Forskningsparken i Narvik AS og Businessizer AS utviklet en finansieringsguide for gründere. Guiden gir en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen. Bakgrunnen for guiden er at man som gründer ofte er avhengig av å hente inn kapital for å få utviklet produktet nok til at det er salgbart. RDA Sekretariat I forbindelse med kompensasjonsordningen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift har Futurum jobben som sekretariat for RDA Ofoten. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført Det vil imidlertid være behov for oppfølging av igangsatte prosjekt også i Inkubator Narvik Forskningsparken i Narvik har drevet med inkubatordrift i flere år, og hadde per seks selskap i inkubator. Inkubatoren ivaretar teknologibedrifter fra idé til kommersialisering. Futurum bidrar med ,- per år i fem år. Dette utløser 1,8 millioner per år fra eksterne finansieringskilder. BALLANGEN Futurum har fungert som næringsselskap for Ballangen i En stor del av næringsarbeidet har vært med bakgrunn i videreføring av omstillingsarbeidet, andre oppgaver har vært basert på henvendelser. Grunnlaget for arbeidet har vært avtale mellom Futurum og Ballangen kommune med oversikt over næringsaktivitet for Kvinner i Fokus Futurum har vært kontaktperson mellom kvinnelige gründere, og har bistått med videreutvikling, rådgivning og nettverksbygging. Hovedfokus har vært innenfor service, reiseliv og landbruk. I 2007 deltok 5 kvinner fra Ballangen i ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps. Futurum bidro til at kvinner fra Ballangen også i 2007 fikk delta på Svarta Bjørn konferansen Kvinner i Nordavind. Det har vært kjørt kompetansehevingskurs innenfor styrearbeid, salg og markedsføring. To kvinner fra Ballangen har gått etablererskolen og en har deltatt i programmet jeg fant jeg fant. Kompetanseheving I 2007 gjennomførte Futurum styrekurs for næringslivet i Ballangen. Kurset gikk over en dag og hadde 23 deltakere. Det ble også gjennomført kveldskurs innen salg og markedsføring, med 24 deltakere. Informasjon/kontakt Futurum har deltatt på samtlige frokostmøter i Ballangen i Selskapet har også vært representert på kveldsmøter med næringslivet, samt Ballangen Næringsforums årsmøte. 28 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

29 Futurum har bistått Ballangen Næringsforum i Det har blitt utarbeidet oversikt investeringer for bruk på nett og i media. Romjulstreffet i Narvik rettet seg også mot næringslivet i Ballangen og arbeidssøkere og mulige tilflyttere til Ballangen. Ballangen som bo- og etablerersted har blitt promotert i en rekke sammenhenger. Tilleggsnæring til landbruket Futurum har arbeidet med å utvikle tilleggsnæring til landbruket og deltatt i møter med Bondelaget, Innovasjon Norge, Landbrukskontoret i Narvik og møter vedr. Grønn Omsorg og Gården som en pedagogisk ressurs. Det er knyttet kontakter mellom konkrete prosjekt, og gitt bistand til aktører som arbeider med tilleggsnæring til landbruket. Etablering av gårdsslakteri i Skjomen Futurum har i samarbeid med landbrukskontret i Narvik Kommune deltatt i prosessen med etablering av gårdsslakteri i Skjomen. Ett av målene er å få nisjeprodukter fra Ballangen via et regionalt slakteri. Reiseliv som vekstnæring i Ballangen Futurum har vært pådriver for samarbeidet mellom reiselivsbedriftene i Ballangen samt bindeledd mellom reiselivsbedriftene og Destination Narvik. Åtte reiselivsbedrifter i Ballangen har gjennom dette arbeidet blitt medlemmer i Destination Narvik. Det har vært gjennomført en rekke møter med reiselivsnæringen. Futurum har sammen med Ballangen Næringsforum vært pådriver for opprettholdelse av turistinformasjon i Ballangen. Futurum har bistått ti etablerere/bedrifter med veiledning/rådgivning og befaring. En reiselivsbedrift fra Ballangen deltar i et arenaprogram i regi av Innovasjon Norge, en annen deltar i et kompetanseprogram for reiselivet. Oppdrett Futurum hadde ansvar for gjennomføringen da Nordland Fylkeskommunes rapport om Havbruksnæringens transportbehov ble presentert i Ballangen. I det videre arbeidet bistår vi næringen i forbindelse med konsesjonsrunden i Det har vært gjennomført flere møter med næringen og kommunen angående transport, slakteri og smolt. Efjord regionale kultursenter Futurum bistår med etablering av kultursenter for Ofoten. Det er tre gründere fra Efjord som har tatt initiativ til dette. Futurum har vært på befaring av mulige lokaliteter i Efjord, og vil være behjelpelig med utarbeidelse av forretningsplan og kartlegging av finansieringsordninger. Korshamn fort Futurum deltok i første fase av prosjektet Korshamn Fort, samt deltatt på befaring. Ballangen kommune har vedtatt å leie ut eller selge Korshamn Fort for helårig drift innen reiseliv. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 29

30 Russland Futurum har deltatt aktivt i arbeid med Ballangen som reisemål for russiske turister. Sommeren 2007 hadde Ballangen besøk av ca 80 reiselivsstudenter med lærere som ble kjent med reiselivet i Ballangen og delvis i Narvik. Eksisterende næringsliv Futurum har i 2007 vært en støttesspiller for næringslivet ved behov. Det har vært gjennomført 14 bedriftsbesøk. Futurum representerte næringslivet i Ballangen på næringslivsdagen på HIN. Futurum har bistått næringslivet med å skaffe kompetansearbeidskraft. Flerbrukshall Høsten 2007 fikk Ballangen endelig sin storstue, da flerbrukshallen ble offisielt åpnet. Ballangen Omstilling var en aktiv medspiller i arbeidet med etableringen av hallen gjennom blant annet bistand via RDAmidler. Oppfølging Ballangen Omstilling Futurum har jobbet med ca 25 prosjekt som tidligere var i Ballangen Omstillings portefølje. I løpet av 2007 ble 16 prosjekt avsluttet. Futurum har stått for administrasjon av selskapet, utarbeidet rapport samt deltatt på møte for alle omstillingskommunene i landet. Bergverk Futurum har fulgt opp et prosjekt i forbindelse med bergverksforekomster i Ballangen. Arbeidet vil fortsette i 2008, i dialog med prosjekteier og fylkesgeologen. Skole/næringsliv - Unge bedriftsetablerere I begynnelsen av oktober holdt Futurum etablererkurs for samtlige ungdomsskoleelever i Ballangen. Futurum stod for materiell, gjennomføring og etterarbeid. Regionalt samarbeid Futurum har jobbet med muligheten for å delta i et Interregprogram. Vi har deltatt på vegne av Ballangen kommune på orienteringsmøte, oppfølgingsmøte og gjennomgang med Forskningsparken i Narvik AS og VINN. Futurum har representert Ballangen i arbeidet med revidering av Strategisk næringsplan for Ofoten. Nyetablering Futurum har hatt oppfølging av henvendelser vedr. nyetableringer, og jobbet med deltakere til etablererskolen. Det er gitt veiledning og informasjon om støtteordninger og utarbeiding av forretningsplan. To registrerte fiskere fra Ballangen har fått tilsagn på totalt ,- til etablering av fiskeutsalg fra kai i Ballangen. 30 Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S

31 Transportprosjekt I forbindelse med at Lofasts ferdigstillelse og betydelig vekst for ARE, engasjerte Futurum prosjektleder for å legge til rette for distribusjon med utgangspunkt i ARE, og markedsføre Narvik som nordområdenes transportknutepunkt. Arctic Rail Express (ARE) er et kombitog for rask fremføring av containere, vekselbeholdere og semitrailere. Arctic Rail Express går fra Oslo/Alnabru til Narvik. Med denne togtraséen gjenno Sverige har CargoNet flyttet jernbbanen ytterligere 250 kilometer nordover. Med Arctic Rail Express tar det 27 timer fra Oslo til Narvik. Det har vært en betydelig økning i godstransporten med ARE-togene mellom 20 og 25 prosent fra 2005 til Fagrådsleder for transport i Narvik Næringsforum, Geir-Harald Brembo, konstaterer at ARE er en suksess, med fortsatt vekstpotensial. Alt tilrettelagt for din etablering 2006 har vært et spennende år med tanke på nyetableringer i Narvik. Flere bedrifter har konkrete planer om utvidelse/nyetablering. For å gjøre beslutningsprosessen enklere for bedrifter som vurderer etablering i Narvik, har Futurum utarbeidet en brosjyre som inneholder det meste av relevant informasjon om byen. Brosjyren som er på hele 50 sider og kommer som resultat av et ønske fra næringslivet, gir matnyttig informasjon om det bedrifter etterspør, samt informasjon om alt fra muligheten til barnehageplass, tomter, skole- og fritidstilbud. Blant de ting som blir beskrevet er Narvik som teknologisk senter og transportknutepunkt, og det spennende arbeidet med å skape en ny bydel på Demagområdet i sentrum. Brosjyren er produsert på norsk og engelsk, og finnes også tilgjengelig på Futurums hjemmesider under linken Romjulstreff I slutten av desember 2006 inviterte Futurum i samarbeid med Narvik Kommune, Narvik Næringsforum og Destination Narvik til romjulstreff for eksil-narvikinger på julebesøk og andre som er nysgjerrige på alt det positive som skjer i byen. Anslagsvis 150 juleferierende og hjemvendte narvikinger møtte opp og fikk aktuell informasjon fra et utvalg bedrifter som er i vekst og søker ny arbeidskraft. De utvalgte bedriftene var Scancell, Narvik Energi AS, Natech AS, Heatwork AS og Høgskolen i Narvik. De fremmøtte ble orientert om anslagsvis 300 ledige stillinger som vil bli utlyst i Narvik i løpet av Prisen Årets Narviking ble delt ut av ordfører Olav Sigurd Alstad. Årets Narviking 2006 gikk til Per Andersson som nå skal i gang med utbygging av solcellefabrikken i Teknologibyen for 750 millioner kroner. En av begrunnelsene var at han markedsfører Narvik og kompetansemiljøet overfor sine eiere, og drar med seg sine medarbeidere når han gjør det. Mevin AS Futurum og Forskningsparken i Narvik bidro høsten 2006 til etableringen av transportbedriften Mevin AS. Bedriften har allerede utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge. Bakgrunnen for etableringen av Mevin AS var TIRBs nedlegging av virksomheten TIRB Transport. Da nedleggingen var et faktum, ble det tatt initiativ til å se på mulighetene for å etablere et nytt selskap med utgangspunkt i de sjåførene som utgjorde stammen av TIRB Transport. Høsten 2006 ble selskapet etablert, med tidligere TIRB-sjåfører som aksjonærer. Selskapet har utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge, med hovedkontor i Narvik og kjørekontor i Tromsø. RDA Ofoten Som en følge av økningen i arbeidsgiveravgiften til bedrifter i distriktene har regjeringen bevilget kompensasjonsmidler. Å r s r a p p o r t , F u t u r u m A S 31

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap Årsmelding 2006 Narvikregionens næringsselskap INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 2 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 2006 8 Balanse pr 31. desember 2006 9 Noter til regnskapet 10 Fullstendighetserklæring

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Innledning - sammendrag

Innledning - sammendrag Næringsbarometer for Narvikregionen 211 1 Innhold Innledning - sammendrag 3 Demografi 4 Sysselsetting 5 Yrkesdeltaking 7 Næringsutvikling 8 Nyskaping 21 1 Bokommunen 12 Midt i opplevelsen 14 Det går alltid

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 VISJON: Verdifull for kunder og lokalsamfunn VERDIER: selvstendig engasjert kunnskapsrik villig til å dele prestasjonsvillig Forsidefoto: Utsikt fra Sandstrand - Arild

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer