Innkalling og dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling og dagsorden"

Transkript

1 Årsmøte F2F Hordaland 2015 Onsdag 28. januar 2015, klokken Bergen Rådhus, Rådhusgt. 10, møterom 224 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette alle medlemmer velkommen til årsmøtet 2015 I tråd med F2F-Hordalands miljøprofil vil innkallingen sendes ut i papirformat kun til de medlemmer som ikke har en gyldig e-post adresse. Du finner sakspapirer på nettsiden til fylkeslaget, Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møtedirigent, møtereferent, 2 møtevitner 3. Godkjenning av dagsorden 4. Årsberetning Styret legger frem årsberetning v/ leder Warren S. Eversley 5. Regnskap Styret legger frem regnskap og revisorerklæring v/ Per Stein Ludvigsen 6. Budsjett Styret legger frem budsjettforslag for 2015 v/ Per Stein Ludvigsen 7. Handlingsplan kommende år Styret legger frem forslag til handlingsplan for 2015 Diskusjon 8. Innkomne forslag a) Ingen innkomne forslag innen fristen Ny frist settes til Valg a) Valg av styre Valgkomiteen fremmer sin innstilling. b) Valg av delegater til Landsmøte 2015 c) Styret fremmer innstilling på valgkomité og revisor 10. Avslutning Med vennlig hilsen Warren S. Eversley leder, F2F, Hordaland F2Fs vedtekter finner du her: Postadresse Kontakttelefoner Elektronisk post Åsenveien Ski Leder: Internett Org. nr

2 Årsberetning Foreningen 2 Foreldre Fylkeslag: Hordaland Styreperiode: 2014 Styret har i 2014 arbeidet i henhold til F2Fs visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. o Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven o Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus o En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre o Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre: Styret Årsmøtet for F2F Hordaland valgte den følgende styresammensetning: Leder: Warren S. Eversley Kasserer: Per Stein Ludvigsen Styremedlem: Hans Tau Hatlestad Styremedlem: John Michal Sørensen Styremedlem: Thor Andal Styremedlem: Trine Lise Sognstad Styrets arbeid Styret har i 2014 hatt 7 fysiske styremøter. Utover dette utvikles og diskuteres saker pr. e-post og telefon Økonomi Fylkeslaget har i 2014 fått overført kr i prosjektmidler fra F2F sentralt. Midlene har gått til å finansiere medlemstilbud og dekke inn tidligere års underskudd. Videre har styret fått kontroll på økonomien ved at lokallaget igjen har positiv egenkapital. Aktivitetene har hatt et minimum av kostnader da styret har hatt fokus på å få kontroll på økonomien. For øvrig vises det til fremlagt regnskap. Medlemsoversikt Fylkeslaget kunne ønsket høyere medlemstall da det burde være grunnlag for flere medlemmer sett i forhold til hva vi mener er en nokså omfattende målgruppe. Antall registrert medlemmer per var 70 mens tilsvarende tallet ved slutten av inneværende aktivitetsåret er 95. Styret håper at dette er starten på en større bevissthet om viktigheten av F2Fs arbeid. Videre håper vi at økningen i medlemstallet skyldes at medlemmene opplever lokallaget som mer aktivt i forhold til tidligere år. 30% av dagens medlemmer er rekruttert de to siste årene. Dette illustrerer klart et behov for å engasjere medlemmene mer og å holde mer aktiv kontakt med eksisterende medlemmer. side 1 av 3

3 En ringerunde ved årsskiftet 2014/2015 viste at det er stor grad av vilje til å fortsette å støtte foreningen, og de fleste medlemmene som har falt fra betaler inn medlemskontingent på ny ved kontakt. De fleste som blir oppringt er glad for å bli kontaktet og ønsker å støtte F2Fs viktige arbeid. Oppfølging av handlingsplan for F2F Hordaland, 2014 Årsmøtet i 2014 vedtok en handlingsplan som har vært førende for styrets arbeid det siste året. Årsberetningen redegjør for arbeidet på disse områdene: 1. Rådgivningstjenesten for medlemmer alltid et sted å henvende seg med spørsmål 1. Medlemmer fra sittende styre og andre har deltatt på de vaktene som Hordaland har ansvaret for. Vi har mottatt ca 50 henvendelser via rådgivningstelefonen og ca like mange direkte til styremedlemmer og via FMK. 2. I tillegg har enkelte av styrets medlemmer vært aktiv på F2Fs Facebooksider mht. rådgivning. 2. Etablere fadderordning for nye medlemmer 1. Her har vi begynt på 1. trinn i etablering av ordningen ved at styret har begynt på en ringerunde til alle medlemmer 3. Tilby medlemssamlinger 1. FMK «Første mandag på Kontoret» 1. Vært gjennomført hver 1. mandag i måneden i styreperioden. På hvert møte har det møtt 1-5 medlemmer/eksterne. 2. Sommersamling for medlemmer og barn 1. Avholdt den Oppmøtet var ikke så godt, skyldes forhåpentligvis kun været 3. Fagmøte med aktuelt tema : Seminar samarbeid hjem-skole : Hvordan ta vare på familien etter samlivsbrudd, fokus på å organisere livet sitt etter samlivsbrudd : Gjennomgang av barneloven, fokus på foreldreansvaret 4. Delta i forum og råd som berører F2Fs interesseområde som f.eks Trygdeetatens Brukerutvalg. F2F Hordaland skal inngå allianser med andre organisasjoner og offentlige funksjoner det er naturlig å samarbeide med. 1. Styrets leder har deltatt på 6 møter med Trygdeetatens brukerutvalg og gjort F2F kjent. 5. Styrke økonomien til lokallaget 1. Fått orden på økonomien og har igjen positiv egenkapital. Se regnskap 6. Være synlig i media og samfunnet 1. Annonsert møter på våre nettsider og åpne møter på nettsider i lokale media side 2 av 3

4 2. Gitt bidrag til artikler i T2F 7. Være en bidragsyter til hovedstyret og andre fylkeslag 1. 3 av styrets medlemmer har bidratt her. 2 som medlemmer til HS og 1 som bidragsyter i andre ulike sammenhenger. 2. Deltatt på utvikling av høringsuttalelser 8. Annet 1. 2 av styrets medlemmer deltok på F2Fs fagsamling på Gardermoen i november 2014, Dette var viktig i forhold til å få kunnskap om F2Fs prioriteringer og for å knytte kontakter med andre aktive i F2F. Oppsummering Det er givende for oss i styret å jobbe for barns rett til kontakt med begge sine foreldre. Gjennom egne erfaringer og kontakt med medlemmene ser vi hele tiden hvor viktig arbeidet er og hvilken stor betydning F2F har, både i små og store saker. Vi trenger flere engasjerte medlemmer for å bringe foreningen videre, og håper på en positiv utvikling i Våre faglige møter og de sosiale treff første mandag i hver måned er noe vi, sammen med rådgivningstelefonen, ønsker å prioritere og utvikle videre. Avgående styre vil oppmuntre alle medlemmer til å delta i lokallagets aktiviteter da det både er stort behov for F2Fs kompetanse og det kan være givende å bidra til et arbeid som er viktig for våre barn. Styret vil takke medlemmene for engasjement og interesse, og håper å se mange også i det kommende året! Bergen, for Styret F2F Fylkeslag Hordaland Warren Eversley Styreleder Vi stagnerer hvis alle er enige hele tiden. Det er uenighet løst i fellesskap som bringer oss framover. side 3 av 3

5 F2F Hordaland - Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Regnskap 2014 Budsjett 2014 Driftsinntekter Overførte midler fra F2F sentralt Offentlige tilskudd - Gave fra Warren Diverse inntekter * - Sum driftsinntekter Driftskostnader SMS/telefon Porto Annet/Markedsføring Faglige møter og kurs Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter - Renter (Ny) 2 Finansinntekter - Renter (Utfasing) 2 Finanskostnader - Renter og gebyrer - Netto finansposter 4 Årsresultat Balanse 2014 Eiendeler per Datautstyr, kontormaskiner - Utestående fordringer - Bankinnskudd og kontanter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital per Annen kortsiktig gjeld Foreningskapital Sum gjeld og egenkapital Endring egenkapital Foreningskapital per Årsresultat 7 580

6 Egenkapital per Bergen, Kasserer F2F Hordaland, Per S. Ludvigsen

7

8 F2F Hordaland - Budsjett for 2015 Inntekter og kostnader Budsjett 2015 Driftsinntekter Overførte midler fra F2F sentralt Offentlige-/private tilskudd Diverse inntekter 0 Renter 0 Sum driftsinntekter Driftskostnader SMS/telefon 200 Porto 200 Annet/Markedsføring Tilbakebetaling av kortsiktig gjeld Faglige møter og kurs Andre driftskostnader Trykksaker Aktivitet Aktivitet Sum driftskostnader Driftsresultat

9 Handlingsplan 2015, Foreningen 2 Foreldre, Hordaland F2Fs visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. o Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven o Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus o En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre o Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre: F2F Hordaland skal i 2015: være et møtested og kontaktpunkt for medlemmer i Hordaland bidra til å oppfylle F2Fs visjon ved å være aktiv og synlig være talerør for barns rett til trygge familieforhold F2F Hordaland skal prioritere følgende områder i 2015, i rekkefølge: 1. Rådgivningstjenesten for medlemmer alltid et sted å henvende seg med spørsmål 2. Etablere fadderordning for nye medlemmer 3. Tilby medlemssamlinger 1. FMK «Første mandag på Kontoret» 2. Sommersamling for medlemmer og barn 3. Fagmøter med aktuelt tema 4. Turgruppe, med intensjon om en felles tur hver annen måned. 4. Være en bidragsyter til hovedstyret og andre fylkeslag 5. Være synlig i media og samfunnet 6. Delta i forum og råd som berører F2Fs interesseområde som f.eks Trygdeetatens Brukerutvalg. 7. F2F Hordaland skal inngå allianser med andre organisasjoner og offentlige funksjoner det er naturlig å samarbeide med. Bergen, Foreningen 2 Foreldre, Hordaland styret Postadresse Kontakttelefon Elektronisk post Åsenveien Ski Internett Org. nr

10 ffi*fsrat årsrn#t* f2f Fj*rd*lænd?ilå5 Fylkeslag: Hordaland Dato: , kl Sted: Bergen rådhus, rom225 P r*tm kn ll : Antall fremmøtte: 12. Alle er stemmeberettigede. 1. Godkjenning av innkalling a) Godkjent 2. Valg av møtedirigent, møtereferent, 2 møtevitner a) Møtedirigent Warren b) Referent Thor c) Møtevitner: Jan Kåre Henriksen og Knut Gilberto Sæbø 3. Godkjenning av dagsorden a) Godkjent uten anmerkninger 4. Årsberetning a) Styret legger frem årsberetningv/ leder Warren S. Eversley b) Gjennomgang av årsberetning c) Anmerkninger: Ingen d) iij:[: ll#;:?ff;'jruffi::1 Hva kan vi sjøre for å bri mer svnrig? Hvirke 5. Regnskap a) Styret legger frem regnskap og revisorerklæringv/ Per Stein Ludvigsen b) Innspill fra kasserer, styret har klart å utnytte midlene maksimalt, honnørtil styret. Vi har ikke brukt penger vi ikke har hatt, vært nøkterne i forhold til utgifter. c) Godkjent ved akklamasjon d) Revisjonsberetning. Ingen anmerkninger, godkjent. 6. Budsjett a) Styret legger frem budsjettforslag for 2015 v/ Per Stein Ludvigsen b) Anmerkninger i. Driftsresultatet blir negativt, da vi spiser av årets overskudd ii. Årsmøtet godkjenner å flytte posten bankinnskudd på NOK ,- til Egen ka pita I iii. Årsmøtet godkjenner å stryke posten bankinnskudd fra inntekter og å disponere akkumulerte midler i form av bankinnskudd på NOK 6 189,- iv. Budsjettet godkjennes med et budsjettert underskudd på NOK 4 697,-

11 c) Budsjett godkjent 7. Handlingsplan kommende år a) Styret legger frem forslag til handlingsplan for 2015 b) Diskusjon litt innspill iforhold til eksponering i media. c) Handlingsplangodkjent 8. Valgkomiteen fremmer sin innstilling. a) Godkjent ved akklamasjon Styret for F2F Hordaland 2015 ble valgt ved akklamasjon, og har følgende sammensetning: John Michal Sørensen, leder Wa rren Sylvester Eversley, styremedlem Hans Tau Hatlestad, styremedlem Per Stein Ludvigsen, styremedlem Thor Andal, styremedlem Marit Karin Rein Wichne, 1. vara Knut Gilberto Sæbø, 2. vara Det nye styret konstituerer seg selv. b) Valg av delegater til Landsmøte 2015 i prioritert rekkefølge Jon Michael Sørensen Per Stein Ludvigsen Marit Rein Bleie Jan Kåre Henriksbø c) Styret fremmer innstilling på valgkomit6 og revisor i. Frist for sammensetning av valgkomit6 satt til ultimo mars ii. Årsmøtet godkjente utsettelsen 9. Innkomne forslag a) Ingen innkomne forslag innen fristen Ny frist settes til l-0. Avslutning \,*-/ (l^tt n lt f, \ U,ilY *F*,L t\ o'( f5 6,lL".h -{&bo \c2i5 Godkjent elektronisk 12. feb kl. 22:15 godkjenner referatet utan bemerkingar. Jan Kåre Henriksbø

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG DEBATTMØTE MED POLITIKERE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG DEBATTMØTE MED POLITIKERE Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG DEBATTMØTE MED POLITIKERE Tirsdag 9. februar kl 18-21 Rica Oslo Hotell Europarådets plass 1, Oslo Debattmøte om barneloven, kl 18-20 Kort

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Årsmøte 2014 Forskerforbundets forening for administrativt personale FFTA Innkalling Dato: 13. mars 2014 Sted; Bristol, Oslo SAKSOVERSIKT SAK 1/14 VALG AV ORDSTYRER... 2 SAK 2/14 VALG AV REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer