Referat FUG utvalgsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FUG utvalgsmøte"

Transkript

1 Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr Møtedato: november Journalnr.: 2013/400 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset og møterom 8 Varighet: Onsdag 27. november kl og torsdag 28. november kl Til stede: Fra utvalget: Fra sekretariatet: Forfall: Kopi til: Leder Elisabeth Strengen Gundersen, nestleder Christian Hellevang, Ubah Abduqadir, Laila Aleksandersen Nutti, Synøve Buan, Øyvind Næss, Tom Wennemo og Helge Woie. Gro Hexeberg Dahl, Randi Jørgensen og Joachim Majambere. Torill Braaten til sak 19 og Kjersti Falck til sak 23 Elisabeth Strengen Gundersen torsdag KD v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann Helen Elgsæther, Magnhild Aasan. Utdanningsdirektoratet v/petter Skarheim, Helge Lund, Merete Bækkevold og Bjørn Breivik. Saksliste for FUG - møte Sak FUG 43/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak FUG 44/2013: Virksomhetsplan 2014 Sak FUG 45/2013: Møteplan 2014 Sak FUG 19/2013: Hele barnet hele løpet Sak FUG 46/2013: FUGs arbeid tiltak for å få informasjon ut til det enkelte FAU Sak FUG 47/2013: Spesialundervisning Sak FUG 48/2013: Gratisprinsippet i videregående Sak FUG 49/2013: Forsøk med karakterer på barnetrinnet Sak FUG 50/2013: FUGs rådgivning Sak FUG 23/2013: Evaluering av foreldrekonferansen Sak FUG 51/2013: Høringer Godkjenning av innkalling og saksliste Saksbehandler Sak FUG: 43/2013 ghd

2 - Innkalling til møtet - Saksliste for møtet Innkalling og saksliste godkjennes. Virksomhetsplanen 2014 Saksbehandler Sak FUG: 44/2013 ghd - Utkast til virksomhetsplan Endringer som kom frem på møtet, innarbeides i utkastet. Virksomhetsplanen behandles og vedtas på FUG-møte og 17. januar. Sekretariatet har laget et førsteutkast til virksomhetsplan. Tildelingsbrevet i år er enklere enn tidligere. Det fører til at virksomhetsplanen også blir mer overordnet og mindre detaljert. Utvalget ga uttrykk for at dette var en forbedring. Planen ble drøftet og vil bli endret etter de innspill som kom fra utvalgsmedlemmene. Møteplan 2014 Saksbehandler Sak FUG: 45/2013 ghd 2

3 Det avholdes FUG-møter på følgende datoer: FUG-møte 1. Todagersmøte, torsdag 16. januar og fredag 17. januar FUG-møte 2. Todagersmøte i Kautokeino, mandag 10. og tirsdag 11. mars FUG-møte 3. Todagersmøte, torsdag 08. mai og fredag 09. mai FUG-møte 4. Endagsmøte, torsdag 11. september i Helsinki FUG-møte 5. Endagsmøte fredag 24. oktober på Gardermoen FUG-møte 6. Todagersmøte, torsdag 04. desember og fredag 05. desember Til møte nummer to må utvalget reise søndag 9. mars. Hjemreise tirsdag kveld. Møte nummer fire legges i forkant av NOKO-konferansen i Helsinki. Møte nummer fem legges i forkant av foreldrekonferansen på Gardermoen med møtestart kl Det er lang tid mellom 9. mai og 11. september. Om det kommer opp viktige saker i den tidsperioden, kan vi ta det som telefonkonferanse eller på e-post. Hele barnet hele løpet Saksbehandler Sak FUG: 19/2013 tob - Temaer til intervjuguiden Prosjektet videreføres ut prosjektperioden ( ). Hele barnet hele løpet tas opp igjen som sak på møtet i mai. 3

4 Mandatet for prosjektet: Prosjektets mandat er å finne fram til hvilke faktorer som fremmer et godt læringsmiljø og som også fremmer samarbeidet med foreldrene. Gjennom prosjektet ønsker FUB og FUG å løfte kjerneverdiene som nestekjærlighet, tillit respekt og likeverd fra formålsparagrafene til barnehage og skole. Foreldrene har ansvaret for oppdragelse og opplæring og er en likeverdig samarbeidspartner for barnehage og skole. Opplæring handler ikke bare om deltakelse i yrkeslivet, men favner mye videre i form av opplæring i demokratiske prosesser, respekt for menneskerettighetene og ivaretakelsen av miljøet. I prosjektet ønsker FUB og FUG sammen med barnehage og skole å sette fokus på systemiske framfor individrettede tiltak i barnas læringsmiljø. Prosessen skal innebære rom for refleksjon i alle ledd slik at utviklingen av ny kompetanse og ferdigheter skjer innenfra. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Agder og Kristiansand kommune. Det vil gjennomføres intervjuer våren Det er fortsatt mulig å komme med innspill til intervjuguiden. Foreldre er blant de som skal intervjues. Aktiviteter og øvelser i barnehagene starter høsten FUGs arbeid tiltak for å få informasjon ut til det enkelte FAU Saksbehandler Sak FUG: 46/2013 Jma FUG skal abonnerer på en adressetjeneste til FAU-ledere. Arbeidet for å få registert FAU-lederes e-post-adresser i gsi fortsetter. Målet er å bedre dialogen med det enkelte FAU. 4

5 FUG har fått tilbud fra kommuneforlaget på e-postadresser til FAU-ledere. Behovet for e-postadresser er både for å få ut informasjon, men også for å få innspill. Dialog og medvirkning er viktig. Utvalget er bekymret om disse listene også selges til kommersielle. Sekretariatet må undersøke om det er mulig å unngå det. Spesialundervisning Saksbehandler Sak FUG: 47/2013 ghd Utvalget ber sekretariatet om å utarbeide spørsmålsstillinger på bakgrunn av diskusjonen i utvalget. Disse vil bli drøftet på senere møter og danne grunnlaget for et prinsippnotat. Utvalget drøftet ulike sider ved spesialundervisning, integrering og segregering. Forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning er ikke alltid avklart. Rettigheter er viktig. Retten til å gå på nærskolen satt opp mot spesialskoler eller bestemte skoler i kommunen, må også drøftes. Foreldre kan få ulike tilbud, men må få ta valg ut fra det de vurderer som sitt barns beste. Tidligere har FUG vedtatt at undervisningen skal utøves av pedagoger. Direktør Tone Mørk var til stede fra Statped og la fram hvordan de arbeidet. Hun svarte på spørsmål og tok imot innspill fra utvalget. 5

6 Gratisprinsippet i videregående Saksbehandler Sak FUG: 48/2013 tob FUG mener at obligatoriske aktiviteter i videregående opplæring skal være gratis. Saken tas opp igjen i I prinsippet er både grunnskolen og videregående skole gratis for elevene, men det oppstår ofte et problem i forbindelse med ekskursjoner og turer i videregående skole. Elevene blir pålagt å dekke noen av utgiftene. Da oppstår problemstillingen om dette er en del av den obligatoriske undervisningen eller ikke. Turer kan finansieres gjennom dugnad eller på andre måter. På videregående er foreldrene mindre kjent med hverandre og er en mindre sammensveiset gruppe. Det er vanskeligere å få til aktiviteter for å samle inn penger. Det blir i større grad opp til elevene selv. Hvordan turer og aktiviteter finansieres, varierer i stor grad bare på de videregående skolene FUGmedlemmene kjenner til. FUG mener at om det skal være betalte aktiviteter, må det være frivillig å delta. Lærlinger er ofte i en annen situasjon enn andre elever i videregående fordi de kan ha inntekter på ulike måter i skoletiden. Forsøk med karakterer på barnetrinnet Saksbehandler Sak FUG: 49/2013 rhj 6

7 FUG vil ta opp med Kunnskapsministeren at utvalget er mot karakterer på barnetrinnet. Forsøk skal ikke være en uthuling av lovverket, men noe som skal gi oss ny kunnskap. FUG vil på et senere tidspunkt ta opp vurdering som sak på et møte. FUGs rådgivning Saksbehandler Sak FUG: 50/2013 jma FUG tar saken til orientering. FUG følger opp et tidligere vedtak ved å drøfte rådsorganene på første møte i FUGs rådgivning kan være en orienteringssak på senere møter. Det som er nytt er søskengaranti under organisering. 7

8 FUGs rådgivningssaker i perioden Antall henvendelser: 116 Frekvens Prosent Organisering Rådsorganer Læringsmiljø Mobbing Spesialundervisning 11 9 Kommunikasjon med rektor 10 9 Konklusjon Læringsmiljø, mobbing og vanskelig kommunikasjon med skolens ledelse utgjør til sammen skolens læringsmiljø, som scorer ca. 35% av henvendelsene i perioden. Evaluering av foreldrekonferansen 2013 Saksbehandler Sak FUG: 23/2013 kjf - Evalueringsskjema 2013 Utvalget tar evalueringen til etterretning og tar med seg erfaringene til neste års konferanse sammen med FUB. Utvalget velger Elisabeth Strengen Gundersen til å representere utvalget i arbeidsgruppen for foreldrekonferansen Utvalget evaluerte årets konferanse og var svært fornøyd med gjennomføringen. Evalueringene fra deltagerne var også svært positive. Evalueringen ble gjort med tanke på neste års konferanse. 8

9 Neste års konferanse vil bli i samarbeid med FUB. Noe vil være felles og noe parallellseminar. Det må være god mulighet for dialog. Det kan være gjennom gruppearbeid, parallellseminar eller begge deler. Foreløpig har Thomas Nordahl sagt ja til å holde en fellesforelesning. Han har forsket både på barnehage og skole og har et tydelig foreldreperspektiv. Utvalget oppfordres til å komme med innspill til neste års konferanse utover det som ble formidlet under evalueringen. Arbeidsgruppen vurderer streaming fra foredragene ved neste års konferanse. Høringer Saksbehandler Sak FUG: 51/2013 jma Høring forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven: forslag-til-endringer-i-opplar-2.html?id= Utvalget vedtok høringsuttalelsen. Høring forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 1. Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket Foreldreutvalget støtter presiseringen og ser at denne bevisstheten blant skoleledere og lærere på skolenivå i mange tilfeller har manglet. Foreldreutvalget oppfordrer til at dette følges videre opp gjennom målrettede tilsyn. 9

10 De samme lovparagrafene inneholder bestemmelser om en årlig rapport om tilstanden i opplæringen/skolen knytta til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Foreldreutvalget mener læringsresultat og frafall også må vurderes i sammenheng med rammefaktorer som ressursinnsats i form av for eksempel tid brukt til opplæring (undervisningstimer), lærertetthet og lærernes kompetanse. Foreldreutvalget foreslår derfor at ordlyden i lovparagrafene endres fra læringsresultat, frafall og læringsmiljø. til læringsresultat, frafall, læringsmiljø og ressursinnsats. 2. Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om inntil to år ekstra i videregående opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring Foreldreutvalget støtter endringen uten merknader. 3. Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel Foreldreutvalget støtter endringen uten merknader. 4. Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra grunnopplæringen Foreldreutvalget støtter endringene bortsett fra leddet om reservasjonsrett. Det er svært viktig at forskningen på anonymiserte data fra grunnopplæringen blir av så god kvalitet som mulig. Foreldreutvalget mener personvernet til den enkelte elev er godt nok ivaretatt uten noen form for reservasjonsrett. 5. Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser Foreldreutvalget støtter endringen uten merknader. Eventuelt Sak 1 Sekretariatet tegner abonnement på bladet Hjem og Skole for utvalgsmedlemmene. For Tom Wennemo, Laila Nutti og Ubah Abduqadir tegnes det elektronisk abonnement. Sak 2. Joachim Majambere og Kjersti Falck orienterte om et besøk på Verket skole i Moss sammen med Oslo KFU i forbindelse med samarbeidet om å få flere flerspråklige foreldre engasjert som tillitsvalgte. Ubah Abduqadir orienterte om samarbeidet med Oslo KFU. Sak 3. Det er ønske om å sette av tid til å spille og drøfte samspillet og dialogspillet på et utvalgsmøte for å ha et eierforhold til det. 10

11 Sak 4. Christian Hellevang og Randi Jørgensen orienterte om samarbeidet med Latvia, både det prosjektet som er i ferd med å avsluttes og et nytt prosjekt foreldreorganisasjonen i Latvia ønsker å søke økonomisk støtte til. Foredragene FUG holdt på en samling i Riga 20. november, er lagt i foredragsbanken på projectplace. Sak 5. Syklistenes landsforbund har tatt kontakt for samarbeid om et prosjekt. Det vil ikke medføre utgifter. Sekretariatet ivaretar kontakten. Sak 6. Ubah Abduqadir er med i et utvalg om minoritetsjenter og deltakelse i idrett. Referatsaker 1. Referat fra FUG-møte nr oktober 2. Referat fra AU-møte nr november 3. Referat fra møte om tannhelsetjenesten 16. oktober 4. Referat fra møte med Oslo KFU 5. Referat fra møte med Utdanningsforbundet 28. oktober Orienteringssaker: O-sak 1: Brev til Kunnskapsdepartementet med innspill til budsjett

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2015 Møtedato: 16.-17.04.2015 Journalnr.: 2015/138 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 16. april fredag 17. april 2015 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2012 Møtedato: 30.-31.mai Journalnr.: 2012/269-2 Sted: Klosterhagen Hotell, Bergen Varighet: Onsdag 30. mai kl. 1030 1830 Torsdag 31. mai kl. 0830 1500 Til stede:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002 Innledning v/ FUG-leder Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) kan se tilbake på 2002 som et meget aktivt og på mange måter viktig år i forhold til

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer