Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær!"

Transkript

1 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2012 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær! Årsmøtet holdes i Bodø* torsdag 28. februar 2013 klokka *På Statens hus i Moloveien 10. Sjekk inn i resepsjonen og få et besøkskort før du går opp i 4. etg og følger korridoren rett nordøst. Møterom Havørna ligger rett fram.

2

3 Velkommen til ÅRSMØTE i Norsk Landbruksrådgiving Salten Innkalling er sendt på e-post 1. februar i Nyhetsbrev uke 5/ 2013 Tid: Torsdag 28. februar 2013 klokka Sted: Statens hus i Bodø, Moloveien 10, Møterom Havørna Kaffe/te og sjokoladekake ved møtestart. I ÅRSMØTESAKER 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 4. Styrets årsmelding for Revidert regnskap for Budsjett og arbeidsplan for Valg av tillitsrepresentanter. 8. Ringens årsmelding for Innkomne saker: Styret vil diskutere framtidsløsninger for rådgivingsenhetene i Nordland. II ÅRSMØTEFOREDRAG Utfordringer i nåtid og framtid i forhold til målsetningen om levende nordlandsbygder og mangfoldig landbruk i hele landet. Hvordan kan vi sørge for gode prosesser rundt rekruttering/generasjonsskifte v/landbruksdirektør Monica Andreassen Iveland III MIDDAG Lammefilet med gratinerte rotgrønnsaker Alle ønskes vel møtt!

4

5 Styrets årsmelding 2012 Norsk Landbruksrådgivning Salten arbeider med forsøk og rådgiving for gårdbrukere i kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold. Vi har som tidligere år prioritert rådgivning til våre medlemmer i tillegg til en del kurs- og prosjektvirksomhet. Økonomisk har det vært et greit år. Dette er oppnådd med en del prosjekter fra eksterne oppdragsgivere, men også med fortsatt faglig arbeid ovenfor medlemmene. Alle sju kommuner i vårt nedslagsfelt bidrar med viktig økonomisk støtte til aktivitetene i NLR Salten. Det har i meldingsåret blitt avholdt 6 styremøter og det er behandlet 26 saker. På et av telefonstyremøtene deltok Bjørn Mathisen, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Han orienterte om styrets arbeid med strategi og utvikling av hele den landsdekkende organisasjonen. Styreleder Bodil Lundbakk deltok på NLRs 75- års jubileum og landsmøte på Gardemoen mars. I 2012 har Anne Marit hatt full stilling som daglig leder og rådgiver. Siril Kristoffersen ble ansatt som rådgiver i mai og arbeidet i 7 mnd før hun fra nyttår gikk over i stillingen som fôrutvikler i Felleskjøpet. Vi opplever dessverre det samme som mange andre rådgivingsenheter; Det er vanskelig å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Det utdannes svært få innen jord- og plantefag på høgskole og universitet i dag, og nye studenter kan velge blant mange ledige stillinger. Heldigvis har Oddbjørn Olsen også i år bidratt med råd og hjelp til årsavslutningen av regnskapet. Det har ikke forekommet skader eller ulykker eller vært sykefravær dette året. NLR Salten forurenser ikke det ytre miljø med sin virksomhet. Styret mener at vi har et økonomisk godt grunnlag og anbefaler fortsatt drift. Styret takker ansatte og medlemmer for året som har gått, og ønsker alle medlemmer et godt og fruktbart 2013! Bodil Lundbakk Leder Tom Stormo Nestleder Ole Hemminghytt Styremedlem Bjørge Løvset Styremedlem Karl Olav Karlsen Styremedlem Anne Marit Isachsen Dalig leder og rådgiver

6 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Resultat 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 INNTEKTER Salgsinntekter Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen Kommunale tilskudd Prosjekt, eksterne oppdrag, feltgodtgj Kontingenter og gaver Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Sum varekostnader Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte (kurs) Fordeler i arbeidsforhold Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie av dataserver Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester (revisjon) Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon og porto m.v Kostnader og godtgj. Reiser, diett m.v Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Andre kostnader, annonse ledig stilling Tap og lignende - Sum annen driftskostnad, av- og nedskrivning Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter/-kostnader ÅRSRESULTAT

7

8

9 Kommentarer til regnskapet for 2012 Daglig leder har den løpende økonomiforvaltning. Regnskapet er ført i Agro Økonomi av Siril Kristoffersen i Norsk Landbruksrådgiving Salten. Oddbjørn Olsen har vært med på avslutningen av regnskapet. Faktura og lønn er koblet til samme program. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og regler for god regnskapsskikk. Selskapet er ikke skattepliktig. Kollektiv pensjonsordning gjennom NLR. På årsmøtet i 2012 (for 2011) ble det vedtatt et budsjett i balanse når finansinntektene var medregnet. Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr ,-. Inntekter Salgsinntekter: Mesteparten gjelder salg av annonser til årsmeldinga. Offentlige tilskudd: Rammetilskudd over jordbruksavtalen, utbetales av NLR (Norsk Landbruksrådgiving). Kommunale tilskudd: Vi har mottatt tilskudd fra alle de sju kommunene vi arbeider i. Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag, feltgodtgjørelse mm: Støtte til kurs vi har arrangert, miljø- og kulturlandskapsmidler samt prosjektmidler for gjennomføring av GFR. Også inntekter fra kurs (deltakeravgift) og oppdrag for Statens vegvesen. Kontingenter og gaver: Medlemskontingent og støttekontingent fra Yara. Andre inntekter: Ansattes andel av pensjonsforsikring; 1 % av lønna trekkes hver mnd. Refunderte utgifter - stort sett refusjon av reiseutgifter i forbindelse med kurs og møter. Kostnader Rådgiving: Utgifter til fagmøter og markdager, kursmateriell, medlemsblad og årsmelding. Lønn til fast ansatte: Tarifflønn og utbetaling av ekstra opparbeidede timer hos rådgiverne. Det er ikke utbetalt overtidstillegg eller tillegg for kvelds- og helgejobbing. Styret vedtok å utbetale Anne Marit for 300 ekstra timer opparbeidet i Fordeler i arbeidsforholdet: Helseforsikring som arbeidstakere blir skattlagt av. Styret: Ledergodtgjørelse kr 5500,- pr år. Møtegodtgjørelse kr 850 pr møte for leder og styremedlemmer, telefonstyremøte kr 300,-. Arbeidsgiveravgift: 5,1 % av lønn og styrehonorarer + påløpt avgift for feriepenger. Andre personalkostnader: Pensjons-, gruppeliv- og ulykkesforsikring. Kostnader lokaler: Leie av to kontorlokaler i Statens hus i Bodø Leie/leasing av maskiner og lignende: Leie av datasystem (ekstern felles server hos Braathe). Verktøy, inventar og driftsmaterialer: Årlig vedlikehold av dataprogrammer. Reparasjoner og vedlikehold: Service og vedlikehold skriver- og kopimaskin. Fremmede tjenester: Revisjonshonorar for regnskapet Kontorkostnad, trykksaker og lignende: Kontorrekvisita, tidsskrift, faglitteratur. Møter, kurs og oppdateringer for ansatte. Telefon og porto: Mobiltelefon og brevporto. Kostnader og godtgjørelse reiser, diett mv: Bilgodtgjørelse og reisekostnader ansatte og styret. Kostnader til kurslærere (tre lærere lønnet i lønnsprogrammet og kommer under lønn til ansatte) og foredragsholdere på egne kurs. Kontingenter og gaver: Kontingent til NLR og NLR Nord (tidligere FIN). Forsikring, garantikostnader: Forsikring inventar, maskiner og redskap. Andre kostnader: Styremøte, årsmøte, årsmøte NLR. Finansinntekter: Renter på bankinnskudd.

10

11 BUDSJETT: Forslag til medlemskontingent for 2013 Forslag: Øke kontingenten med 2 % < > 200 Tredeling av kontingenten etter areal det ble søkt AK tilskudd for ved siste søknadsomgang: dekar dekar dekar Forslag til kontingent for 2013 (+ 2 % fra 2012) 1.114, , ,- MVA kommer i tillegg (blir beregnet av beløpet utover kr. 100,- som er grunnkontingent). Dette dekker følgende tjenester: 1. Medlemsblad 2. Telefonrådgiving 3. Jordprøver hvert 6. år 4. Gjødselplan 5. Økorådgiving ØFR 6. Fagmøter (kan være egenandel) 7. Markvandringer Det tas betalt for følgende tjenester: 1. Miljørådgiving, oppsett av Miljøplan, miljøplankurs 2. Økonomirådgiving 3. Kurs, turer og andre arrangement

12 Arbeidsplan for 2013 Denne arbeidsplanen er satt opp med utgangspunkt i rullerende arbeidsplan og distriktsinndeling, og utfra de aktiviteter vi pr dags dato har kjennskap til. Nye tilbud vil komme til etter hvert og derfor justeres planen etter arbeidskapasiteten til den/de ansatte. Januar og februar: Mars og april: Våronnmøte på Ørnes sammen med FK og kommunen 18/1, utlysing stilling ny medarbeider, Økomelkprosjektmøte 23-24/1, medlem i redaksjon for Våronnavisa, skrive artikler til Våronnavisa. Gjødselplanlegging og digitalisering av gårdskart. Telefonstyremøte. Årsmelding Telefonstyremøte. Søknad NFK og FMLA om midler til kurs og møter. Nyhetsbrev på e-post. Årsmøte 28/2. Bladfaks nr 1. Styremøte, fakturering og regnskapsføring, årsmøte i NLR 18-19/3 (styreleder og daglig leder), økomelksatsing og ØFR, planlegging av sommerhalvåret. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Nyhetsbrev på e-post. Bladfaks nr 2. Mai og juni: Jordprøvetaking nye medlemmer. Miljø- og infomøter / markdager / økomelksatsing og ØFR, anlegg og stell av forsøksfelt. Regnskapsføring, Grovforskole Gildeskål. Nyhetsbrev på e-post. Juli og august: September og oktober: November og desember: Sommerferie, stell og høsting av forsøksfelt, markdager, økomelksatsing og ØFR, Nyhetsbrev på e-post. Sist i august: Oppstart jordprøvetaking Tverlandet & Saltstraumen + Beiarn, Gildeskål, Misværområdet og Meløy. Bladfaks nr 3. Autorisasjonskurs i plantevern, jordprøvetaking Tverlandet & Saltstraumen + Beiarn, Meløy og Gildeskål + nye medlemmer, høsting av forsøksfelt, søknader, regnskapsføring, markdager, småmøter/gjødselplankafeer, økomelksatsing og ØFR. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Grovforskole Gildeskål. Høstferie. Styremøte. Nyhetsbrev på e-post. Bladfaks nr 4. Småmøter/gjødselplankafeer, Miljøplankurs, fagkurs for ringansatte i hele landet, regnskapsføring, avslutningsrapport kurs og møter, styremøte, Gjødselplaner og digitalisering av kart. økomelksatsing og ØFR. Nyhetsbrev på e-post. Bladfaks nr 5. Markdag i drenering med Are Johansen (til høyre i bildet) på Meløya 14. mai.

13 Valgkomiteens forslag for 2013 Valgkomiteen i Norsk Landbruksrådgiving Salten ved Unni Edvardsen (leder), Erik Frimann Gjerløv og Svein Rekkedal har kommet med følgende forslag til tillitsrepresentanter: Verv Styreleder 1 år Bodil Lundbakk, Fauske Gjenvalg Styremedlem (2 år) Ole Hemminghytt, Beiarn Frøydis Forsmo, Beiarn Styremedlem (2 år) Karl Olav Karlsen, Bodø Gjenvalg Styremedlem Tom Stormo, Saltdal Ikke på valg Styremedlem Bjørge Løvset, Meløy Ikke på valg Vararepresentanter til styret i rekkefølge, ett år 1. vara Gunvald Jonassen Gjenvalg 2. vara Frøydis Forsmo (Beiarn) Regine Kristoffersen, ny 3. vara Svein Åsbakk, Bodø Gjenvalg Revisor Velges for ett år Helgeland Økonomiservice Gjenvalg ved Magne Steinholt Valgkomite* Leder Thor Egil Sveen, Sørfold Erik Frimann Gjerløv, Meløy Medlem Unni Edvardsen, Fauske Svein Rekkedal, Bodø Medlem Erik Frimann Gjerløv, Meløy Frode Berg, Bodø (Skjerstad) Varamedlem Frode Berg, Bodø Borghild Wingan, (Sørfold) *Vanlig at medlemmene rykker ett hakk opp på lista og avslutte som leder Godtgjørelsen til styret foreslås uendret for 2013: Ledergodtgjørelse: kr 5 500,- Møtegodtgjørelse: kr 850,- Telefonmøte: kr 300,- Reisegodtgjørelse: Statens satser Godtgjørelse for avløsning ved eksterne møter: Avløsergodtgjørelse etter Samvirkets satser. Anne Lise Løkken med fristende jordbær, Gyltvika 15/8

14 Melding om virksomheten i 2012 Bemanning Siril Kristoffersen ble ansatt som rådgiver i 100 % stilling. Hun kom rett fra husdyrlinja på UMB i slutten av mai. Fra årsskiftet gikk hun over i ny stilling i Felleskjøpet fôrutvikling i Trondheim. Ansettelsestid hos oss var 7 mnd. Oddbjørn Olsen hjalp til med litt regnskapsføring på timebasis. Anne Marit Isachsen har vært ansatt som rådgiver og daglig leder i 100 % stilling og har hatt en ekstra arbeidsinnsats på 2,4 mnd.verk. Kontorsituasjonen i Norsk Landbruksrådgiving Salten Vi har to kontor i Bodø som vi leier i Statens hus i Moloveien. I tillegg disponerer vi møterom etter behov og kan bruke kantina. I Beiarn har vi fått beholde kontorplassen på Frivilligsentralen på Trones, hvor vi også kan arrangere møter i naborommet. I Meløy, Saltdal og Gildeskål har vi fått disponere ledig kapasitet i kommunestyresalen på Rådhuset ved behov. Også de andre kommunene stiller sine rådhus til disposisjon når vi trenger møtelokaler. Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Salten I 2012 har vi hatt 304 medlemmer. Også i 2012 fikk vi noen nye medlemmer, noe vi har satt stor pris på. Noen har sluttet med gårdsdrifta gjerne for å tiltre rollen pensjonist. Vi har derfor ca samme antall medlemmer som i fjor. Etterslepet av jordprøver ble tatt unna året før, så denne høsten kunne vi få jorda raskt av sted til analyselaboratoriet. De aller fleste har nå fått ajour gårdskart. Og vi er nærmere å kunne tilby alle en god, gjennomarbeidet gjødselplan. Vi hadde ved årsskift 31/ følgende antall medlemmer fordelt på kommunene: Kommune Antall Bodø 93 Beiarn 29 Fauske 60 Gildeskål 20 Meløy 45 Saltdal 40 Sørfold 15 Andre kommuner 2

15 Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Salten ble avholdt torsdag 22. mars på Bådsvik aktivitetsgård sør for Fauske. Bodil Lundbakk fra Valnesfjord i Fauske ble valgt til ny styreleder. Karl Olav Karlsen (Bodø) ble valgt inn som styremedlem for ett år. De andre representantene tok gjenvalg. Det ble servert hjemmelaget lapskaus og is til dessert før årsmøteforedraget «Fra ide til aktivitet». Svein Roger Bådsvik og kona Anne Ingebrigtsen fortalte om hvordan de hadde kommet videre fra drøm om en god arbeidsplass i Bådsvika til de realiserte målene de hadde satt seg. 16 årsmøtedeltakere fikk en rundtur ute med besøk i bygningene som en avslutning på årsmøtet. Jordprøvetaking I høst kom vi i gang 4. september og var så godt som ferdige i løpet av to uker. Siril tok jordprøvene i Fauske/Sørfold og Beiarn kommune, mens Anne Marit konsentrerte seg om Gildeskål og Meløy. I tillegg hos noen medlemmer i Bodø. Jordprøvene ble sendte etter hvert til laboratoriet Eurofins i Moss. Resultatene kom ganske raskt, da vi som vanlig var tidlig i analysekøen! Det ble gjennomsnittlig tatt ut 7 prøver hos hver av de 41 medlemsbrukene som ble besøkt, og tilsammen ble det tatt ut 289 prøver. Gjødselplaner Alle gjødselplaner er laget i gjødselplanprogrammet Skifteplan. Hovedtyngden av planene er produsert i perioden mars-mai og sendt elektronisk til medlemmene som pdf-filer, ca halvparten i vanlig brevpost. Å få utarbeidet gjødselplan er inkludert i medlemskapet, men må bestilles/avtales innen fristen 15. januar før ny sesong. Alle som meldte seg på fikk utarbeidet en plan. Variasjonen i antall skifter var fra 3 til 140. Til sammen ble det utarbeidet 115 gjødselplaner. Digitale gårdskart Heldigvis finnes det en funksjon i kartprogrammet som gjør det mulig å hente inn ny «bakgrunn». Det vil si nytt bilde (Ortofoto). Siril fikk utover høsten jobben med karttegning både oppjusteringer og nytegning av kart. Hun tilrettela også de fleste kart før jordprøveuttak i Fauske/Sørfold, slik at arealet og skifteinndelingen kunne gjennomgås med brukeren. Når kartene er på plass er det mye enklere å følge opp med uttak av jordprøver og deretter avslutte med oppsett av gjødselplaner. Nå er vi atskillig nærmere målet å være ajour slik at alle får et godt kartgrunnlag. Botaniseringsoppdrag for Statens vegvesen ble gjennomført tre dager i juni og to i august. Rapporten ble ferdig innen fristen 31/8. Denne gang var det botanisering og kartlegging av slåtteregime og fremmede arter for området Sørfold-Steigen og Hamarøy som sto for tur. Kjempespringfrø er en av artene vi har registrert den sprer seg kun med frø. Men har inntatt et utrolig stort område på kort tid. Gjør en innsats med å fjerne planten fra eiendommen din før blomstring og frøsetting!

16 Førsteråd for omlegging til økologisk drift ØFR I år var det trettende året vi var med og gav Økologisk Førsteråd (tidligere GFR) som ledes sentralt av Norsk Landbruksrådgiving. Det var svært liten etterspørsel også dette året. Tilsammen har 65 brukere i Norsk Landbruksrådgiving Salten vært med for å se om økologisk drift kan være en mulighet for dem. Medlemsbladet BLADFAKS Bladfaks ble sendt i posten til alle medlemmer i mars, juni og oktober, til sammen 4 nummer. Årsmeldingen ble sendt ut i mars sammen med Bladfaks nr 1. Vi har fortsatt kunnet bruke postens Massebrev og betaler derfor mindre enn «normal» brevporto. Bladfaks brukes i hovedsak til informasjon om møter, markdager, kurs og andre tilbud. Til de av dere som vi har e-postadresse til, sendes bladet også ofte ut som vedlegg i ei pdf-fil eller link til hjemmesiden hvor de også blir lagt ut. Nyhetsbrev på e-post Vi testet utsending av nyhetsbrev høsten 2011 og fortsatte med enkelte e-postutsendinger også dette året. Et trykket medlemsblad kommer ut sjelden, mens et nyhetsbrev kan komme «når som helst». Da med nyheter og link til stoff om kurs, møter og offentlig informasjon. Det er en veldig grei måte å få rask og enkel beskjed ut til alle mao håper vi at dere leser e-post og bruker Internett ofte. Facebook Nå er også vi på Facebook! Den var i første rekke opprettet for å kanskje kunne hjelpe oss å skaffe en ny medarbeider eller iallfall klare å få ut opplysning om at vi var på jakt etter en ny rådgiver. Vi har vel ikke nok «likes» for å rekruttere foreløpig. Og nytt stoff bør jo legges ut ofte, der svikter det litt foreløpig. Etter hvert kan den brukes til f.eks å legge ut bilder fra møter og markdager, da bare synlig for medlemmer eller andre grupper. Er du på Facebook må du huske å gå inn på https://www.facebook.com/nlrsalten og «like» oss. Våronnavisa Hele Nord Norge var også denne gang nedslagsfeltet for årets avis, og ble sendt til alle som søker produksjonstilskudd. Siden de fleste rådgiverne tar i et tak og skriver fagartikler, kommer derved mye fagstoff de fleste gårdbrukere i Nord Norge til gode. Artiklene blir etterpå lagt ut på webben, så fortvil ikke om avisa er blitt borte sjekk på Internett!

17 Felles web for rådgiv.enhetene i Nord-Norge finner du på Vi fikk tidligere lagt ut medlemsblad og invitasjon til fagmøter, kurs, markdager o.l på hjemmesida til forsøksringen i Nord-Norge av en egen webredaktør. I løpet av 2010 ble den gamle websiden lagt død og ny side er gjenoppstått under felles plattform Vi hører fortsatt at det er noen som er inne på den gamle hjemmesiden men den er det ingen aktivitet på lengre. Egen hjemmeside for Norsk Landbruksrådgiving Salten den administrerer vi selv. Hjemmesiden brukes til å legge ut møteforedrag, medlemsblad og årsmeldinger. Litt stoff fra fagmøter og markdager. Og ikke minst alt om MILJØPLAN finner du der. Du kan også linke deg videre til andre rådgivingsenheter, Felleskjøpet, Norgesfor, Yara og andre. Vekstrapporter til Nationen og skriving i Landbrukstidene Tiende vekstsesong hvor ansatte i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i hele landet har rapportert om veksten landet rundt i avisa Nationen. Også i år har den stått på trykk hver fredag. I Nordland gjøres skrivinga etter oppsatt turnus med to rapporter på hver ansatt. Som takk for innsatsen får NLR en ¼ fargeannonse i avisa hver måned. Vi skriver også en artikkel pr enhet for Landbrukstidene, innleggsavisa i Bondebladet etter oppsatt liste. Her har rådgivingsenhetene fra Møre til Nord Trøndelag ei side og fra Nord-Norge ansvaret for den andre. GrøntForum I februar fikk vi dratt i gang et møte for fylkets interesserte potet- og grønnsaksdyrkere + bærprodusenter i Bodø. Gruppa har tidligere hatt et aktivt styre som ønsker aktivitet i hele fylket, hvor Fylkesmannens landbruksavdeling har stilt med sekretær. Anne Marit har vært NLR s representant. Den litt sovende «foreningen» har jevnlig e-postkontakt og kan lage «stunts» ved felles behov. Fra møtet i GrøntForum 23/2

18 Nordland Landbruksselskap (NOLA) Anne Marit sitter i styret i stiftelsen Nordland Landbruksselskap. Pris for veldrevet melkeproduksjon gikk denne gang til melkeprodusentene Wenche Sørvik og Petter A. Pettersen på Dønna. I den forbindelse ble det holdt et seminar i oktober samme sted. NOLA deler ut midler etter gode søknader fra landbruket. I april ble det arrangert et åpent landbruksseminar på Mo i Rana for bønder og andre med landbrukstilknytning. Prisen veldrevet melkeproduksjon ble endret slik at den fra 2013 deles ut til veldrevne gårdsbruk uansett produksjon. Anne Marit sitter som representant for rådgivingsenhetene i Nordland i Landbruksforum Nordland. Det er et rådgivende organ opprettet av FMLA hvor faglag og organisasjoner er med for å diskutere ulike ordninger innen landbruket.

19 Agrar - en felles sammenslutning av fagforeningene i Norsk Landbruksrådgiving, der Anne Marit har plass i styret. Vi har bl.a som oppgave å delta på «indirekte»-lønnsforhandlinger med NLR på vegne av de ulike enheter og NHO mat og landbruk. Alle enheter under paraplyen Norsk Landbruksrådgiving er økonomisk selvstendige enheter og avgjør selv sin egen ansattepolitikk. Kurs- og møtedeltakelse for styret og ansatte 26-27/1 Kick-off seminar økomelk, Kjerringøy. Deltaker: Anne Marit (AM) 16-17/2 Kurs i forhandlingstaktikk, Oslo. Deltaker: AM 27-28/3 Årsmøte i NLR Norsk Landbruksrådgiving, Gardermoen. Deltaker: Bodil Lundbakk 17-18/4 Kurs i skjøtsel av kystlynghei, Blomsøy på Helgeland. AM 25-26/4 Landbruksseminar, Mo i Rana. AM 8/5 HMS kurs arr av Statens vegvesen, Tromsø. AM 11/5 Forhandlingsmøte NLR/NHO, Oslo. AM 14/8 Markdag rådgivere for hele landet, Bioforsk Apelsvoll. AM og Siril (S) 16/8 Markdag i regi av Bioforsk og NLR grovforkoordinator, Tromsø. AM og S 11/9 Daglig ledersamling i regi av NHO, Oslo. AM 12/9 HMS Nordland, Kick off kampanje, Bodø. AM (innlegg) og S 1-2/10 Nyansattkurs ved Gardermoen. S 9-10/10 Grønn velferdstur til Meløy og Gildeskål. S 22-23/10 Økonomiplan kurs A, Gardermoen. AM 12-14/11 Kursuka for ansatte i NLR. AM 20-21/11 Kontaktmøte Øko på Gardermoen, samling for Debio, Tine, NLR m.fl. AM 29-30/11 Ansattekurs i NLR i Oslo. Anne Marit er med og arrangerer og deltok selv. Aktivitet i egen regi I løpet av året har vi gjennomført flere ulike fagmøter, markdager og kurs. Kurs i flatbrød og lefsebaking arrangerte vi 6-7. januar på Kjerringøy i Bodø. Vi fikk støtte fra kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge til gjennomføringen. Vi hadde leid inn to skikkelig dyktige damer som kurslærere på Kjerringøy, Eli Opsahl og Mary Olsen (bildet). De lærte kursdeltakerne mange hemmeligheter og gode teknikker slik at de etter to dager på Markens grøde skulle være i stand til å lage deig, kjevle, steke og tilberede gode retter. Vi smakte på maten underveis: Flatbrød ble brukt som «bøte» med mye godt pålegg i til lunsj, gammeldagslefsa smurt med smør, kanel og sukker. Og høgdepunktet siste dag: Møsbrømlefse med selvpåsmurt fyll = supernam! Da er det bare å håpe at de deltakerne forsetter å bake. Og aller helst begynner å selge til et marked som bare skriker etter mer hjembakst! 8 deltakere.

20 Grovfor/Våronnmøter sammen med Felleskjøpets Olav Aspli ble arrangert januar følgende steder: Ørnes, Fauske, Kjerringøy og Beiarn. Her var temaet etablering av grasgjenlegg, valg av grasarter og -sorter, kløverart og sort, grønnfôr, ensilering, gjødsling, plantevern i gjenlegg, eng og beite. Grashøsting: Effektiv innhøsting, fortørking og høstetid. Til sammen 49 deltakere. Ystekurs på Kjerringøy 8-9. februar på Markens grøde. Oddbjørn Olsen var kurslærer og da ble det som vanlig en suksess! Det var et nybegynnerkurs som samlet 7 deltakere. Dagen før frøs vannet på Kjerringøy men heldigvis kom det vann i kranene og kurset kunne arrangeres etter planen. Foruten deltakere fra Bodø var det tre damer som kom helt fra Troms for å lære seg ystekunsten. Nordland Fylkeskommune støttet kurset. Grovforskole på Ørnes i Meløy 10. februar og Trones i Beiarn 5. mars. Det var avslutning på undervisningen og håpet var at alle skulle lage en skriftlig rapport på hva som er egen grovforstrategi. 23. februar arrangerte vi møte i GrøntForum i Bodø med innledere fra Bama (Nina Heiberg), Norgro (Arne Gillund), Overhalla klonavlssenter (Ole Anders Viken) og Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (Ingrid Myrstad). Møtet fikk sponset lunsj av Fylkesmannens landbruksavdeling og hadde foruten fagprogram i potet og grønnsaker også bær på dagsorden. Vi gjennomførte også en smakstesting av gulrot av ulike sorter som tre produsenter stilte opp med. Nyttig møte som hadde deltakere fra hele landsdelen. Til sammen 26 deltakere april var det våronnmøter på Meløya, Halsa og Inndyr. Dette er ei felles satsing mellom Felleskjøpet (Ann Lisbeth Lieng), TINE (Ann-Kirsti Knutsen) og NLR Salten. Temaet var grovfor, gjødselplaner, gjødsling, kraftfor, ensilering, resultat i melkeproduksjonen og fôrplanlegging. Svært hyggelig samarbeid som vi håper å kunne fortsette framover, gjerne i et utvidet distrikt. Samlet møtte 27 gårdbrukere. Deltakere på kveldsmøtet på Halsa 12/4

21 mai arrangerte vi dreneringskurs med Are Johansen som ekspert. Vi startet på Meløya og ble befart. Deretter en runde på Løkås hvor grøftefres var testet. Det ble også en rask sjekk på Djupos. Kurset fikk støtte fra Agronomiprosjektet og midler fra NLR. Tilsammen 29 deltakere. hadde en flott dag i regn og sol. Først en gjennomgang av vanndirektivet samt litt dreneringsteori under tak, før vi kjørte vestover til det nye grøftefeltet. Her var det gjort store endringer i ei blanding av sand/myr. Deretter fortsatte vi til ei profilert grunn myr og til eldre dyrkamark som hadde sine utfordringer. Are delte villig av sin dreneringskunnskap. Videre stopp i Gildeskål på Sørfinnset og Oppsal hvor dyrka myr og mulige nye felt ble vurdert. Neste dag var det oppmøte på Nes i Valnesfjord hvor profiler og andre areal Bilder: Øverst fra fra Nes i Valnesfjord 15. mai, på siden fra Meløya hvor det pekes, diskuteres og tenkes løsningsforslag. Grasmarkdager i juni: Dag Dato Klokka Sted Kommune Deltakere Mandag 18. juni Meløya Meløy 6 Tirsdag 19. juni Kjerringøy Bodø 9 Onsdag 20. juni Vold Beiarn 4 Onsdag 20. juni Misvær Bodø 5 Torsdag 21. juni Lillealmenningen Saltdal 5 Fredag 22. juni Holtan Fauske 7 Siril og Anne Marit hadde en rundreise i nedslagsfeltet vårt som startet på Meløya. Overvintring av enga, veksten fram til møtetidspunkt og diskusjon av høstetidspunkt i forhold til gårdbrukerens egen grovforstrategi var hovedtema. Enga hadde busket seg godt siden det i lang tid var lave temperaturer på våren som bare såvidt hadde passert voksetemperaturen på 5-6 grader. Vi gjennomgikk og brukte VIPS grovformodellen på Internett for å beregne høstetid enten det trengtes et energirikt grovfor eller større mengde gras av grovere kvalitet som derved skulle høstes seinere.

22 Årets vekststart var beregnet til: Øvre Saltdal 9/5, Bodø og Setså 11/5 og Reipå til 13. mai. På hjemmesiden vår der det jevnlig ble lagt ut hvor mange døgngrader vi har i sum for derved å kunne beregne høstetidspunkt som passet til egen grovforstrategi. Kjerringøy hos fam Wickstrøm 19/6 Storalmenningen hos fam Stormo 21/6 Misvær, samling hos Alf Nesbakk 20/6 Vold i Beiarn hos Odd Vebjørn Vold 20/6 Grønnsaksmarkdag arrangerte vi 28. juni i Valnesfjord med første stopp hos Lill og Geir Henriksen. Her var hovedtema selvsagt gulrot. Etter kaffe og skolebrød og teori inne i hagestuen, vandret vi i åkrene og så på spiring, dekke, sorter mm. De gule limfellene ble sjekket uten funn av gulrotflue. Markdagen fortsatte hos Harald Stokland og ble utvidet med potet og kålvekster. 8 deltakere. Lupin vakker plante. Men pass på så den holder seg godt innenfor hagegjerdet og ikke sprer seg med kantslåttutstyret til Statens vegvesen!

23 Markdager med hovedtema BÆR Dag /mnd Dato Klokka Sted Oppmøte hos Ant deltakere Søndag 22. juli Styrkesnes Borghild Wingan 25 Mandag 15. august Kvitblikk Jan Sande 11 Mandag 15. august Kvarv Anne Lise Løkken 5 Markdag i bær på Styrkesnes arrangerte vi søndag 22. juli hos Borghild Wingan og Anders Vold. De presenterte oss for en spennende historie om hvordan de hadde kommet over småbruket som var til salgs og at de raskt så at den hadde et mye større potensiale enn bare å være fritidseiendom. Borghild er vokst opp med jordbærdyrking i Trøndelag og ønsket å satse på både bær, potet og grønnsaker. Aller helst å kunne skape et levebrød av gårdsdrifta. Musa er hovedproblemet i bærproduksjonen den har gjort store skade i vinterhalvåret hvor den gnager på plantedelene under snøen. Flere ulike solbærsorter er plantet og bundet opp som hekk. Bærene er tenkt som delikatessebær plukket klasevis og salg til serveringsbedrifter. Vi diskuterte også emballasje og salgskanaler i vekstene grønnsaker og potet. Det ble servert kantarellsuppe m/nybakt brød og hjemmelaget bringebærsaft! Mange interesserte deltakere på «Strøksnes» i Sørfold hos Wingan/Vold 2. august arrangerte vi fagdag i potet på Bleiknes i Saltdal hos Per Kristian og Lise Helgesen. Vi hadde headhuntet potetkoordinator Borghild Glorvigen fra NLR for å gi oss ekstra god og oppdatert potetkunnskap. Familien Helgesen satset på lagerbygg for potet som ble bygget slik at det lett kan endres. Det var for å ha mulighet for å kunne bruke det til andre formål. Denne dagen ble sålen støpt. Potetproduksjonen er nå oppe i 100 dekar, og de ser optimistisk på fremtiden som kjøtt- og potetprodusenter. Borghild Glorvigen kom med mange gode råd til potetdyrkerne Borghild Glorvigen gikk gjennom tørråtemodeller og forståelsen av disse. Videre en demonstrasjon av VIPS for å forstå gangen i dataverktøyet og sjekk av tørråtefare. Deretter ute i felt: Sjekk av spiring av potetene, setting og hypping, behandling mot ugras. Sorten Asterix mest brukt, knollene lå svært høgt i jorda og sjansen for grønnfarging i lett sandjord var stor. Per Kristian var ikke fornøyd med setter/hypper da den var vanskelig å få rett dybde. Vi forflyttet oss etter hvert til Borkamo

24 lenger opp i Saltdal hvor tidligere potetprodusent og kokk Jan Borkamo serverte oss potetsuppe! Før vi tok en ny runde ute i åkeren hvor vi så på potetåkrene Per Kristian leide på Borkamo. På verandaen hos Jan Borkamo. Han hadde lagd en nydelig, glovarm potetsuppe til oss! 7 august arrangerte vi i samarbeid med TINE og økomelkprosjektet et åpent fagmøte om økologisk drift. Vertskap var Marita Olsen og Knut Berre på Saur i Steigen. De fortalte om sine planer og ideer som var godt gjennomarbeidet før de tok sjansen på å bygge nytt fjøs og investere i melkerobot. De trives veldig godt i nyfjøset både dyr og mennesker. Etter en velsmakende økologisk lunsj på fjøsloftet fikk vi en omvisning i fjøset og avsluttet ute på jorda for å sjekke kløver og grasbestanden. Deltakere på markdagen på Saur i bra augustvær. Her vokser det godt i gjenlegget

25 Markdag i bær + urter og grønnsaker i Kvitblikk 15. august hos Marina og Jan Sande. Vi hadde en flott runde i varmt sommervært blant urter, grønnsaker (inkl jordskokk) og potet. Vi så på ulike sorter og utviklingen av disse, diskuterte sortsvalg, dyrkingsmetoder, integrert plantevern og bruk av VIPS. Salgskanaler: De omsetter varene fra selvbetjent hytte nede ved veien. I tillegg leverer de direkte til butikk. Det er stort sug i markedet og det er lett å selge avlingen av alle kulturer. Bær blir jevnt over solgt på bestilling. Det kunne selges atskillig mer jordbær direkte til forbruker. Servering av kaffe/te/juice + skolebrød, yoghurt og ferske nyhøstede jordbær! Markdag - etablering av ny bærproduksjon på Kvarv i Sørfold 15. august etter markdagen på Kvitblikk. Anne Lise Løkken har nettopp startet opp med produksjon av potet og grønnsaker og anlagt bærfelt. Vi fikk høre hvilke planer hun har for drifta og hva hun har gjort av forberedelser før anlegg samt videre framdriftsplaner. Og erfaringer til nå. Integrert plantevern: Strategien hun satser på er å ha god avstand mellom jordbærplantene, satse på friskt plantemateriale. Mot ugras bruker hun svart jorddekkeduk for å unngå kjemisk bruk i bekjempelsen og for å minimalisere arbeidet i vekstsesongen. Vi fant ingen skader, innsekter eller sjukdom på plantene. Bortsett fra mjøldogg som ikke utgjorde noen stor trussel så seint i sesongen. Behov for dryppvatning. Vi avsluttet dagen med kaffe, saft og deilig kake! Autorisasjonskurs i plantevern for nybegynnere ble arrangert i Bodø og i Valnesfjord august. Teoridagen ble gjennomført i Bodø og praksisdag med test av åkersprøyta på Stokland. Til sammen 14 deltok på kurset og avla eksamen på landbrukskontoret i egen kommune. Støtte til kurset fra Nordland fylkeskommune. Testing av åkersprøyte hos Harald Stokland i Valnesfjord Grovforskola på Fauske hadde møter i vår og avsluttet med to samlinger hhv 31/10 og 7/11. Vi startet opp med Grovforskole også i Gildeskål (21/11 og 28/11) hvor Siril hadde ansvar for opplegget. Hun fikk dele sin husdyrkunnskap om fordøyelsessystemet til grovfor-etere. Foreløpig bare tre deltakere, mer grovforskole i vekstsesongen 2013! Bondekafe ble arrangert i samarbeid med landbruksforvaltningen i kommunene. Vi hadde følgende møter i november/desember: Oppstart på Inndyr i Gildeskål hvor hovedvekten var lagt på Miljøplan. Videre i Saltdal 8/11, Bodø 6/12 og Beiarn 10/12. På alle møtene var grovforkvalitet (surfortolken), produksjonssøknad på Internett, SMIL-midler, innkjøp av gjødsel og såvarer. Til sammen 36 deltakere.

26 Kurs i ølbrygging for viderekommende arrangerte vi i Bodø 22. november for 5 inviterte deltakere som var kommet i gang med produksjonen og hadde planer om salg. Matnettverket for småskalamat støttet kurset. Kurslærer var Steinar Kvam fra Inderøy Gårdsbryggeri som hadde mye kunnskap om å starte eget bryggeri mht forretningsplan, lovverk, avgifter, forsikring, støtteordninger, emballasje, produktkvalitet mmm.

27

28 Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Produktene våre bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har over ansatte med virksomhet i mer enn 50 land.

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving SALTE EN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad Massebrev Nr 5 Oktober 2008 Markdager, kurs og møter: 21. og 24.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 Medlemsskriv nr. 1 Mars 2010 Å r s m e l d i n g n r. 5 2 2 0 0 9 Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 2 Dæ va edane, dette Foto: Espen Gees [jærsk uttrykk,

Detaljer