Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær!"

Transkript

1 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2012 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær! Årsmøtet holdes i Bodø* torsdag 28. februar 2013 klokka *På Statens hus i Moloveien 10. Sjekk inn i resepsjonen og få et besøkskort før du går opp i 4. etg og følger korridoren rett nordøst. Møterom Havørna ligger rett fram.

2

3 Velkommen til ÅRSMØTE i Norsk Landbruksrådgiving Salten Innkalling er sendt på e-post 1. februar i Nyhetsbrev uke 5/ 2013 Tid: Torsdag 28. februar 2013 klokka Sted: Statens hus i Bodø, Moloveien 10, Møterom Havørna Kaffe/te og sjokoladekake ved møtestart. I ÅRSMØTESAKER 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 4. Styrets årsmelding for Revidert regnskap for Budsjett og arbeidsplan for Valg av tillitsrepresentanter. 8. Ringens årsmelding for Innkomne saker: Styret vil diskutere framtidsløsninger for rådgivingsenhetene i Nordland. II ÅRSMØTEFOREDRAG Utfordringer i nåtid og framtid i forhold til målsetningen om levende nordlandsbygder og mangfoldig landbruk i hele landet. Hvordan kan vi sørge for gode prosesser rundt rekruttering/generasjonsskifte v/landbruksdirektør Monica Andreassen Iveland III MIDDAG Lammefilet med gratinerte rotgrønnsaker Alle ønskes vel møtt!

4

5 Styrets årsmelding 2012 Norsk Landbruksrådgivning Salten arbeider med forsøk og rådgiving for gårdbrukere i kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold. Vi har som tidligere år prioritert rådgivning til våre medlemmer i tillegg til en del kurs- og prosjektvirksomhet. Økonomisk har det vært et greit år. Dette er oppnådd med en del prosjekter fra eksterne oppdragsgivere, men også med fortsatt faglig arbeid ovenfor medlemmene. Alle sju kommuner i vårt nedslagsfelt bidrar med viktig økonomisk støtte til aktivitetene i NLR Salten. Det har i meldingsåret blitt avholdt 6 styremøter og det er behandlet 26 saker. På et av telefonstyremøtene deltok Bjørn Mathisen, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Han orienterte om styrets arbeid med strategi og utvikling av hele den landsdekkende organisasjonen. Styreleder Bodil Lundbakk deltok på NLRs 75- års jubileum og landsmøte på Gardemoen mars. I 2012 har Anne Marit hatt full stilling som daglig leder og rådgiver. Siril Kristoffersen ble ansatt som rådgiver i mai og arbeidet i 7 mnd før hun fra nyttår gikk over i stillingen som fôrutvikler i Felleskjøpet. Vi opplever dessverre det samme som mange andre rådgivingsenheter; Det er vanskelig å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Det utdannes svært få innen jord- og plantefag på høgskole og universitet i dag, og nye studenter kan velge blant mange ledige stillinger. Heldigvis har Oddbjørn Olsen også i år bidratt med råd og hjelp til årsavslutningen av regnskapet. Det har ikke forekommet skader eller ulykker eller vært sykefravær dette året. NLR Salten forurenser ikke det ytre miljø med sin virksomhet. Styret mener at vi har et økonomisk godt grunnlag og anbefaler fortsatt drift. Styret takker ansatte og medlemmer for året som har gått, og ønsker alle medlemmer et godt og fruktbart 2013! Bodil Lundbakk Leder Tom Stormo Nestleder Ole Hemminghytt Styremedlem Bjørge Løvset Styremedlem Karl Olav Karlsen Styremedlem Anne Marit Isachsen Dalig leder og rådgiver

6 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Resultat 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 INNTEKTER Salgsinntekter Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen Kommunale tilskudd Prosjekt, eksterne oppdrag, feltgodtgj Kontingenter og gaver Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Sum varekostnader Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte (kurs) Fordeler i arbeidsforhold Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie av dataserver Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester (revisjon) Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon og porto m.v Kostnader og godtgj. Reiser, diett m.v Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Andre kostnader, annonse ledig stilling Tap og lignende - Sum annen driftskostnad, av- og nedskrivning Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter/-kostnader ÅRSRESULTAT

7

8

9 Kommentarer til regnskapet for 2012 Daglig leder har den løpende økonomiforvaltning. Regnskapet er ført i Agro Økonomi av Siril Kristoffersen i Norsk Landbruksrådgiving Salten. Oddbjørn Olsen har vært med på avslutningen av regnskapet. Faktura og lønn er koblet til samme program. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og regler for god regnskapsskikk. Selskapet er ikke skattepliktig. Kollektiv pensjonsordning gjennom NLR. På årsmøtet i 2012 (for 2011) ble det vedtatt et budsjett i balanse når finansinntektene var medregnet. Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr ,-. Inntekter Salgsinntekter: Mesteparten gjelder salg av annonser til årsmeldinga. Offentlige tilskudd: Rammetilskudd over jordbruksavtalen, utbetales av NLR (Norsk Landbruksrådgiving). Kommunale tilskudd: Vi har mottatt tilskudd fra alle de sju kommunene vi arbeider i. Prosjekttilskudd, eksterne oppdrag, feltgodtgjørelse mm: Støtte til kurs vi har arrangert, miljø- og kulturlandskapsmidler samt prosjektmidler for gjennomføring av GFR. Også inntekter fra kurs (deltakeravgift) og oppdrag for Statens vegvesen. Kontingenter og gaver: Medlemskontingent og støttekontingent fra Yara. Andre inntekter: Ansattes andel av pensjonsforsikring; 1 % av lønna trekkes hver mnd. Refunderte utgifter - stort sett refusjon av reiseutgifter i forbindelse med kurs og møter. Kostnader Rådgiving: Utgifter til fagmøter og markdager, kursmateriell, medlemsblad og årsmelding. Lønn til fast ansatte: Tarifflønn og utbetaling av ekstra opparbeidede timer hos rådgiverne. Det er ikke utbetalt overtidstillegg eller tillegg for kvelds- og helgejobbing. Styret vedtok å utbetale Anne Marit for 300 ekstra timer opparbeidet i Fordeler i arbeidsforholdet: Helseforsikring som arbeidstakere blir skattlagt av. Styret: Ledergodtgjørelse kr 5500,- pr år. Møtegodtgjørelse kr 850 pr møte for leder og styremedlemmer, telefonstyremøte kr 300,-. Arbeidsgiveravgift: 5,1 % av lønn og styrehonorarer + påløpt avgift for feriepenger. Andre personalkostnader: Pensjons-, gruppeliv- og ulykkesforsikring. Kostnader lokaler: Leie av to kontorlokaler i Statens hus i Bodø Leie/leasing av maskiner og lignende: Leie av datasystem (ekstern felles server hos Braathe). Verktøy, inventar og driftsmaterialer: Årlig vedlikehold av dataprogrammer. Reparasjoner og vedlikehold: Service og vedlikehold skriver- og kopimaskin. Fremmede tjenester: Revisjonshonorar for regnskapet Kontorkostnad, trykksaker og lignende: Kontorrekvisita, tidsskrift, faglitteratur. Møter, kurs og oppdateringer for ansatte. Telefon og porto: Mobiltelefon og brevporto. Kostnader og godtgjørelse reiser, diett mv: Bilgodtgjørelse og reisekostnader ansatte og styret. Kostnader til kurslærere (tre lærere lønnet i lønnsprogrammet og kommer under lønn til ansatte) og foredragsholdere på egne kurs. Kontingenter og gaver: Kontingent til NLR og NLR Nord (tidligere FIN). Forsikring, garantikostnader: Forsikring inventar, maskiner og redskap. Andre kostnader: Styremøte, årsmøte, årsmøte NLR. Finansinntekter: Renter på bankinnskudd.

10

11 BUDSJETT: Forslag til medlemskontingent for 2013 Forslag: Øke kontingenten med 2 % < > 200 Tredeling av kontingenten etter areal det ble søkt AK tilskudd for ved siste søknadsomgang: dekar dekar dekar Forslag til kontingent for 2013 (+ 2 % fra 2012) 1.114, , ,- MVA kommer i tillegg (blir beregnet av beløpet utover kr. 100,- som er grunnkontingent). Dette dekker følgende tjenester: 1. Medlemsblad 2. Telefonrådgiving 3. Jordprøver hvert 6. år 4. Gjødselplan 5. Økorådgiving ØFR 6. Fagmøter (kan være egenandel) 7. Markvandringer Det tas betalt for følgende tjenester: 1. Miljørådgiving, oppsett av Miljøplan, miljøplankurs 2. Økonomirådgiving 3. Kurs, turer og andre arrangement

12 Arbeidsplan for 2013 Denne arbeidsplanen er satt opp med utgangspunkt i rullerende arbeidsplan og distriktsinndeling, og utfra de aktiviteter vi pr dags dato har kjennskap til. Nye tilbud vil komme til etter hvert og derfor justeres planen etter arbeidskapasiteten til den/de ansatte. Januar og februar: Mars og april: Våronnmøte på Ørnes sammen med FK og kommunen 18/1, utlysing stilling ny medarbeider, Økomelkprosjektmøte 23-24/1, medlem i redaksjon for Våronnavisa, skrive artikler til Våronnavisa. Gjødselplanlegging og digitalisering av gårdskart. Telefonstyremøte. Årsmelding Telefonstyremøte. Søknad NFK og FMLA om midler til kurs og møter. Nyhetsbrev på e-post. Årsmøte 28/2. Bladfaks nr 1. Styremøte, fakturering og regnskapsføring, årsmøte i NLR 18-19/3 (styreleder og daglig leder), økomelksatsing og ØFR, planlegging av sommerhalvåret. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Nyhetsbrev på e-post. Bladfaks nr 2. Mai og juni: Jordprøvetaking nye medlemmer. Miljø- og infomøter / markdager / økomelksatsing og ØFR, anlegg og stell av forsøksfelt. Regnskapsføring, Grovforskole Gildeskål. Nyhetsbrev på e-post. Juli og august: September og oktober: November og desember: Sommerferie, stell og høsting av forsøksfelt, markdager, økomelksatsing og ØFR, Nyhetsbrev på e-post. Sist i august: Oppstart jordprøvetaking Tverlandet & Saltstraumen + Beiarn, Gildeskål, Misværområdet og Meløy. Bladfaks nr 3. Autorisasjonskurs i plantevern, jordprøvetaking Tverlandet & Saltstraumen + Beiarn, Meløy og Gildeskål + nye medlemmer, høsting av forsøksfelt, søknader, regnskapsføring, markdager, småmøter/gjødselplankafeer, økomelksatsing og ØFR. Gjødselplaner og digitalisering av kart. Grovforskole Gildeskål. Høstferie. Styremøte. Nyhetsbrev på e-post. Bladfaks nr 4. Småmøter/gjødselplankafeer, Miljøplankurs, fagkurs for ringansatte i hele landet, regnskapsføring, avslutningsrapport kurs og møter, styremøte, Gjødselplaner og digitalisering av kart. økomelksatsing og ØFR. Nyhetsbrev på e-post. Bladfaks nr 5. Markdag i drenering med Are Johansen (til høyre i bildet) på Meløya 14. mai.

13 Valgkomiteens forslag for 2013 Valgkomiteen i Norsk Landbruksrådgiving Salten ved Unni Edvardsen (leder), Erik Frimann Gjerløv og Svein Rekkedal har kommet med følgende forslag til tillitsrepresentanter: Verv Styreleder 1 år Bodil Lundbakk, Fauske Gjenvalg Styremedlem (2 år) Ole Hemminghytt, Beiarn Frøydis Forsmo, Beiarn Styremedlem (2 år) Karl Olav Karlsen, Bodø Gjenvalg Styremedlem Tom Stormo, Saltdal Ikke på valg Styremedlem Bjørge Løvset, Meløy Ikke på valg Vararepresentanter til styret i rekkefølge, ett år 1. vara Gunvald Jonassen Gjenvalg 2. vara Frøydis Forsmo (Beiarn) Regine Kristoffersen, ny 3. vara Svein Åsbakk, Bodø Gjenvalg Revisor Velges for ett år Helgeland Økonomiservice Gjenvalg ved Magne Steinholt Valgkomite* Leder Thor Egil Sveen, Sørfold Erik Frimann Gjerløv, Meløy Medlem Unni Edvardsen, Fauske Svein Rekkedal, Bodø Medlem Erik Frimann Gjerløv, Meløy Frode Berg, Bodø (Skjerstad) Varamedlem Frode Berg, Bodø Borghild Wingan, (Sørfold) *Vanlig at medlemmene rykker ett hakk opp på lista og avslutte som leder Godtgjørelsen til styret foreslås uendret for 2013: Ledergodtgjørelse: kr 5 500,- Møtegodtgjørelse: kr 850,- Telefonmøte: kr 300,- Reisegodtgjørelse: Statens satser Godtgjørelse for avløsning ved eksterne møter: Avløsergodtgjørelse etter Samvirkets satser. Anne Lise Løkken med fristende jordbær, Gyltvika 15/8

14 Melding om virksomheten i 2012 Bemanning Siril Kristoffersen ble ansatt som rådgiver i 100 % stilling. Hun kom rett fra husdyrlinja på UMB i slutten av mai. Fra årsskiftet gikk hun over i ny stilling i Felleskjøpet fôrutvikling i Trondheim. Ansettelsestid hos oss var 7 mnd. Oddbjørn Olsen hjalp til med litt regnskapsføring på timebasis. Anne Marit Isachsen har vært ansatt som rådgiver og daglig leder i 100 % stilling og har hatt en ekstra arbeidsinnsats på 2,4 mnd.verk. Kontorsituasjonen i Norsk Landbruksrådgiving Salten Vi har to kontor i Bodø som vi leier i Statens hus i Moloveien. I tillegg disponerer vi møterom etter behov og kan bruke kantina. I Beiarn har vi fått beholde kontorplassen på Frivilligsentralen på Trones, hvor vi også kan arrangere møter i naborommet. I Meløy, Saltdal og Gildeskål har vi fått disponere ledig kapasitet i kommunestyresalen på Rådhuset ved behov. Også de andre kommunene stiller sine rådhus til disposisjon når vi trenger møtelokaler. Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Salten I 2012 har vi hatt 304 medlemmer. Også i 2012 fikk vi noen nye medlemmer, noe vi har satt stor pris på. Noen har sluttet med gårdsdrifta gjerne for å tiltre rollen pensjonist. Vi har derfor ca samme antall medlemmer som i fjor. Etterslepet av jordprøver ble tatt unna året før, så denne høsten kunne vi få jorda raskt av sted til analyselaboratoriet. De aller fleste har nå fått ajour gårdskart. Og vi er nærmere å kunne tilby alle en god, gjennomarbeidet gjødselplan. Vi hadde ved årsskift 31/ følgende antall medlemmer fordelt på kommunene: Kommune Antall Bodø 93 Beiarn 29 Fauske 60 Gildeskål 20 Meløy 45 Saltdal 40 Sørfold 15 Andre kommuner 2

15 Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Salten ble avholdt torsdag 22. mars på Bådsvik aktivitetsgård sør for Fauske. Bodil Lundbakk fra Valnesfjord i Fauske ble valgt til ny styreleder. Karl Olav Karlsen (Bodø) ble valgt inn som styremedlem for ett år. De andre representantene tok gjenvalg. Det ble servert hjemmelaget lapskaus og is til dessert før årsmøteforedraget «Fra ide til aktivitet». Svein Roger Bådsvik og kona Anne Ingebrigtsen fortalte om hvordan de hadde kommet videre fra drøm om en god arbeidsplass i Bådsvika til de realiserte målene de hadde satt seg. 16 årsmøtedeltakere fikk en rundtur ute med besøk i bygningene som en avslutning på årsmøtet. Jordprøvetaking I høst kom vi i gang 4. september og var så godt som ferdige i løpet av to uker. Siril tok jordprøvene i Fauske/Sørfold og Beiarn kommune, mens Anne Marit konsentrerte seg om Gildeskål og Meløy. I tillegg hos noen medlemmer i Bodø. Jordprøvene ble sendte etter hvert til laboratoriet Eurofins i Moss. Resultatene kom ganske raskt, da vi som vanlig var tidlig i analysekøen! Det ble gjennomsnittlig tatt ut 7 prøver hos hver av de 41 medlemsbrukene som ble besøkt, og tilsammen ble det tatt ut 289 prøver. Gjødselplaner Alle gjødselplaner er laget i gjødselplanprogrammet Skifteplan. Hovedtyngden av planene er produsert i perioden mars-mai og sendt elektronisk til medlemmene som pdf-filer, ca halvparten i vanlig brevpost. Å få utarbeidet gjødselplan er inkludert i medlemskapet, men må bestilles/avtales innen fristen 15. januar før ny sesong. Alle som meldte seg på fikk utarbeidet en plan. Variasjonen i antall skifter var fra 3 til 140. Til sammen ble det utarbeidet 115 gjødselplaner. Digitale gårdskart Heldigvis finnes det en funksjon i kartprogrammet som gjør det mulig å hente inn ny «bakgrunn». Det vil si nytt bilde (Ortofoto). Siril fikk utover høsten jobben med karttegning både oppjusteringer og nytegning av kart. Hun tilrettela også de fleste kart før jordprøveuttak i Fauske/Sørfold, slik at arealet og skifteinndelingen kunne gjennomgås med brukeren. Når kartene er på plass er det mye enklere å følge opp med uttak av jordprøver og deretter avslutte med oppsett av gjødselplaner. Nå er vi atskillig nærmere målet å være ajour slik at alle får et godt kartgrunnlag. Botaniseringsoppdrag for Statens vegvesen ble gjennomført tre dager i juni og to i august. Rapporten ble ferdig innen fristen 31/8. Denne gang var det botanisering og kartlegging av slåtteregime og fremmede arter for området Sørfold-Steigen og Hamarøy som sto for tur. Kjempespringfrø er en av artene vi har registrert den sprer seg kun med frø. Men har inntatt et utrolig stort område på kort tid. Gjør en innsats med å fjerne planten fra eiendommen din før blomstring og frøsetting!

16 Førsteråd for omlegging til økologisk drift ØFR I år var det trettende året vi var med og gav Økologisk Førsteråd (tidligere GFR) som ledes sentralt av Norsk Landbruksrådgiving. Det var svært liten etterspørsel også dette året. Tilsammen har 65 brukere i Norsk Landbruksrådgiving Salten vært med for å se om økologisk drift kan være en mulighet for dem. Medlemsbladet BLADFAKS Bladfaks ble sendt i posten til alle medlemmer i mars, juni og oktober, til sammen 4 nummer. Årsmeldingen ble sendt ut i mars sammen med Bladfaks nr 1. Vi har fortsatt kunnet bruke postens Massebrev og betaler derfor mindre enn «normal» brevporto. Bladfaks brukes i hovedsak til informasjon om møter, markdager, kurs og andre tilbud. Til de av dere som vi har e-postadresse til, sendes bladet også ofte ut som vedlegg i ei pdf-fil eller link til hjemmesiden hvor de også blir lagt ut. Nyhetsbrev på e-post Vi testet utsending av nyhetsbrev høsten 2011 og fortsatte med enkelte e-postutsendinger også dette året. Et trykket medlemsblad kommer ut sjelden, mens et nyhetsbrev kan komme «når som helst». Da med nyheter og link til stoff om kurs, møter og offentlig informasjon. Det er en veldig grei måte å få rask og enkel beskjed ut til alle mao håper vi at dere leser e-post og bruker Internett ofte. Facebook Nå er også vi på Facebook! Den var i første rekke opprettet for å kanskje kunne hjelpe oss å skaffe en ny medarbeider eller iallfall klare å få ut opplysning om at vi var på jakt etter en ny rådgiver. Vi har vel ikke nok «likes» for å rekruttere foreløpig. Og nytt stoff bør jo legges ut ofte, der svikter det litt foreløpig. Etter hvert kan den brukes til f.eks å legge ut bilder fra møter og markdager, da bare synlig for medlemmer eller andre grupper. Er du på Facebook må du huske å gå inn på https://www.facebook.com/nlrsalten og «like» oss. Våronnavisa Hele Nord Norge var også denne gang nedslagsfeltet for årets avis, og ble sendt til alle som søker produksjonstilskudd. Siden de fleste rådgiverne tar i et tak og skriver fagartikler, kommer derved mye fagstoff de fleste gårdbrukere i Nord Norge til gode. Artiklene blir etterpå lagt ut på webben, så fortvil ikke om avisa er blitt borte sjekk på Internett!

17 Felles web for rådgiv.enhetene i Nord-Norge finner du på Vi fikk tidligere lagt ut medlemsblad og invitasjon til fagmøter, kurs, markdager o.l på hjemmesida til forsøksringen i Nord-Norge av en egen webredaktør. I løpet av 2010 ble den gamle websiden lagt død og ny side er gjenoppstått under felles plattform Vi hører fortsatt at det er noen som er inne på den gamle hjemmesiden men den er det ingen aktivitet på lengre. Egen hjemmeside for Norsk Landbruksrådgiving Salten den administrerer vi selv. Hjemmesiden brukes til å legge ut møteforedrag, medlemsblad og årsmeldinger. Litt stoff fra fagmøter og markdager. Og ikke minst alt om MILJØPLAN finner du der. Du kan også linke deg videre til andre rådgivingsenheter, Felleskjøpet, Norgesfor, Yara og andre. Vekstrapporter til Nationen og skriving i Landbrukstidene Tiende vekstsesong hvor ansatte i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i hele landet har rapportert om veksten landet rundt i avisa Nationen. Også i år har den stått på trykk hver fredag. I Nordland gjøres skrivinga etter oppsatt turnus med to rapporter på hver ansatt. Som takk for innsatsen får NLR en ¼ fargeannonse i avisa hver måned. Vi skriver også en artikkel pr enhet for Landbrukstidene, innleggsavisa i Bondebladet etter oppsatt liste. Her har rådgivingsenhetene fra Møre til Nord Trøndelag ei side og fra Nord-Norge ansvaret for den andre. GrøntForum I februar fikk vi dratt i gang et møte for fylkets interesserte potet- og grønnsaksdyrkere + bærprodusenter i Bodø. Gruppa har tidligere hatt et aktivt styre som ønsker aktivitet i hele fylket, hvor Fylkesmannens landbruksavdeling har stilt med sekretær. Anne Marit har vært NLR s representant. Den litt sovende «foreningen» har jevnlig e-postkontakt og kan lage «stunts» ved felles behov. Fra møtet i GrøntForum 23/2

18 Nordland Landbruksselskap (NOLA) Anne Marit sitter i styret i stiftelsen Nordland Landbruksselskap. Pris for veldrevet melkeproduksjon gikk denne gang til melkeprodusentene Wenche Sørvik og Petter A. Pettersen på Dønna. I den forbindelse ble det holdt et seminar i oktober samme sted. NOLA deler ut midler etter gode søknader fra landbruket. I april ble det arrangert et åpent landbruksseminar på Mo i Rana for bønder og andre med landbrukstilknytning. Prisen veldrevet melkeproduksjon ble endret slik at den fra 2013 deles ut til veldrevne gårdsbruk uansett produksjon. Anne Marit sitter som representant for rådgivingsenhetene i Nordland i Landbruksforum Nordland. Det er et rådgivende organ opprettet av FMLA hvor faglag og organisasjoner er med for å diskutere ulike ordninger innen landbruket.

19 Agrar - en felles sammenslutning av fagforeningene i Norsk Landbruksrådgiving, der Anne Marit har plass i styret. Vi har bl.a som oppgave å delta på «indirekte»-lønnsforhandlinger med NLR på vegne av de ulike enheter og NHO mat og landbruk. Alle enheter under paraplyen Norsk Landbruksrådgiving er økonomisk selvstendige enheter og avgjør selv sin egen ansattepolitikk. Kurs- og møtedeltakelse for styret og ansatte 26-27/1 Kick-off seminar økomelk, Kjerringøy. Deltaker: Anne Marit (AM) 16-17/2 Kurs i forhandlingstaktikk, Oslo. Deltaker: AM 27-28/3 Årsmøte i NLR Norsk Landbruksrådgiving, Gardermoen. Deltaker: Bodil Lundbakk 17-18/4 Kurs i skjøtsel av kystlynghei, Blomsøy på Helgeland. AM 25-26/4 Landbruksseminar, Mo i Rana. AM 8/5 HMS kurs arr av Statens vegvesen, Tromsø. AM 11/5 Forhandlingsmøte NLR/NHO, Oslo. AM 14/8 Markdag rådgivere for hele landet, Bioforsk Apelsvoll. AM og Siril (S) 16/8 Markdag i regi av Bioforsk og NLR grovforkoordinator, Tromsø. AM og S 11/9 Daglig ledersamling i regi av NHO, Oslo. AM 12/9 HMS Nordland, Kick off kampanje, Bodø. AM (innlegg) og S 1-2/10 Nyansattkurs ved Gardermoen. S 9-10/10 Grønn velferdstur til Meløy og Gildeskål. S 22-23/10 Økonomiplan kurs A, Gardermoen. AM 12-14/11 Kursuka for ansatte i NLR. AM 20-21/11 Kontaktmøte Øko på Gardermoen, samling for Debio, Tine, NLR m.fl. AM 29-30/11 Ansattekurs i NLR i Oslo. Anne Marit er med og arrangerer og deltok selv. Aktivitet i egen regi I løpet av året har vi gjennomført flere ulike fagmøter, markdager og kurs. Kurs i flatbrød og lefsebaking arrangerte vi 6-7. januar på Kjerringøy i Bodø. Vi fikk støtte fra kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge til gjennomføringen. Vi hadde leid inn to skikkelig dyktige damer som kurslærere på Kjerringøy, Eli Opsahl og Mary Olsen (bildet). De lærte kursdeltakerne mange hemmeligheter og gode teknikker slik at de etter to dager på Markens grøde skulle være i stand til å lage deig, kjevle, steke og tilberede gode retter. Vi smakte på maten underveis: Flatbrød ble brukt som «bøte» med mye godt pålegg i til lunsj, gammeldagslefsa smurt med smør, kanel og sukker. Og høgdepunktet siste dag: Møsbrømlefse med selvpåsmurt fyll = supernam! Da er det bare å håpe at de deltakerne forsetter å bake. Og aller helst begynner å selge til et marked som bare skriker etter mer hjembakst! 8 deltakere.

20 Grovfor/Våronnmøter sammen med Felleskjøpets Olav Aspli ble arrangert januar følgende steder: Ørnes, Fauske, Kjerringøy og Beiarn. Her var temaet etablering av grasgjenlegg, valg av grasarter og -sorter, kløverart og sort, grønnfôr, ensilering, gjødsling, plantevern i gjenlegg, eng og beite. Grashøsting: Effektiv innhøsting, fortørking og høstetid. Til sammen 49 deltakere. Ystekurs på Kjerringøy 8-9. februar på Markens grøde. Oddbjørn Olsen var kurslærer og da ble det som vanlig en suksess! Det var et nybegynnerkurs som samlet 7 deltakere. Dagen før frøs vannet på Kjerringøy men heldigvis kom det vann i kranene og kurset kunne arrangeres etter planen. Foruten deltakere fra Bodø var det tre damer som kom helt fra Troms for å lære seg ystekunsten. Nordland Fylkeskommune støttet kurset. Grovforskole på Ørnes i Meløy 10. februar og Trones i Beiarn 5. mars. Det var avslutning på undervisningen og håpet var at alle skulle lage en skriftlig rapport på hva som er egen grovforstrategi. 23. februar arrangerte vi møte i GrøntForum i Bodø med innledere fra Bama (Nina Heiberg), Norgro (Arne Gillund), Overhalla klonavlssenter (Ole Anders Viken) og Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (Ingrid Myrstad). Møtet fikk sponset lunsj av Fylkesmannens landbruksavdeling og hadde foruten fagprogram i potet og grønnsaker også bær på dagsorden. Vi gjennomførte også en smakstesting av gulrot av ulike sorter som tre produsenter stilte opp med. Nyttig møte som hadde deltakere fra hele landsdelen. Til sammen 26 deltakere april var det våronnmøter på Meløya, Halsa og Inndyr. Dette er ei felles satsing mellom Felleskjøpet (Ann Lisbeth Lieng), TINE (Ann-Kirsti Knutsen) og NLR Salten. Temaet var grovfor, gjødselplaner, gjødsling, kraftfor, ensilering, resultat i melkeproduksjonen og fôrplanlegging. Svært hyggelig samarbeid som vi håper å kunne fortsette framover, gjerne i et utvidet distrikt. Samlet møtte 27 gårdbrukere. Deltakere på kveldsmøtet på Halsa 12/4

21 mai arrangerte vi dreneringskurs med Are Johansen som ekspert. Vi startet på Meløya og ble befart. Deretter en runde på Løkås hvor grøftefres var testet. Det ble også en rask sjekk på Djupos. Kurset fikk støtte fra Agronomiprosjektet og midler fra NLR. Tilsammen 29 deltakere. hadde en flott dag i regn og sol. Først en gjennomgang av vanndirektivet samt litt dreneringsteori under tak, før vi kjørte vestover til det nye grøftefeltet. Her var det gjort store endringer i ei blanding av sand/myr. Deretter fortsatte vi til ei profilert grunn myr og til eldre dyrkamark som hadde sine utfordringer. Are delte villig av sin dreneringskunnskap. Videre stopp i Gildeskål på Sørfinnset og Oppsal hvor dyrka myr og mulige nye felt ble vurdert. Neste dag var det oppmøte på Nes i Valnesfjord hvor profiler og andre areal Bilder: Øverst fra fra Nes i Valnesfjord 15. mai, på siden fra Meløya hvor det pekes, diskuteres og tenkes løsningsforslag. Grasmarkdager i juni: Dag Dato Klokka Sted Kommune Deltakere Mandag 18. juni Meløya Meløy 6 Tirsdag 19. juni Kjerringøy Bodø 9 Onsdag 20. juni Vold Beiarn 4 Onsdag 20. juni Misvær Bodø 5 Torsdag 21. juni Lillealmenningen Saltdal 5 Fredag 22. juni Holtan Fauske 7 Siril og Anne Marit hadde en rundreise i nedslagsfeltet vårt som startet på Meløya. Overvintring av enga, veksten fram til møtetidspunkt og diskusjon av høstetidspunkt i forhold til gårdbrukerens egen grovforstrategi var hovedtema. Enga hadde busket seg godt siden det i lang tid var lave temperaturer på våren som bare såvidt hadde passert voksetemperaturen på 5-6 grader. Vi gjennomgikk og brukte VIPS grovformodellen på Internett for å beregne høstetid enten det trengtes et energirikt grovfor eller større mengde gras av grovere kvalitet som derved skulle høstes seinere.

22 Årets vekststart var beregnet til: Øvre Saltdal 9/5, Bodø og Setså 11/5 og Reipå til 13. mai. På hjemmesiden vår der det jevnlig ble lagt ut hvor mange døgngrader vi har i sum for derved å kunne beregne høstetidspunkt som passet til egen grovforstrategi. Kjerringøy hos fam Wickstrøm 19/6 Storalmenningen hos fam Stormo 21/6 Misvær, samling hos Alf Nesbakk 20/6 Vold i Beiarn hos Odd Vebjørn Vold 20/6 Grønnsaksmarkdag arrangerte vi 28. juni i Valnesfjord med første stopp hos Lill og Geir Henriksen. Her var hovedtema selvsagt gulrot. Etter kaffe og skolebrød og teori inne i hagestuen, vandret vi i åkrene og så på spiring, dekke, sorter mm. De gule limfellene ble sjekket uten funn av gulrotflue. Markdagen fortsatte hos Harald Stokland og ble utvidet med potet og kålvekster. 8 deltakere. Lupin vakker plante. Men pass på så den holder seg godt innenfor hagegjerdet og ikke sprer seg med kantslåttutstyret til Statens vegvesen!

23 Markdager med hovedtema BÆR Dag /mnd Dato Klokka Sted Oppmøte hos Ant deltakere Søndag 22. juli Styrkesnes Borghild Wingan 25 Mandag 15. august Kvitblikk Jan Sande 11 Mandag 15. august Kvarv Anne Lise Løkken 5 Markdag i bær på Styrkesnes arrangerte vi søndag 22. juli hos Borghild Wingan og Anders Vold. De presenterte oss for en spennende historie om hvordan de hadde kommet over småbruket som var til salgs og at de raskt så at den hadde et mye større potensiale enn bare å være fritidseiendom. Borghild er vokst opp med jordbærdyrking i Trøndelag og ønsket å satse på både bær, potet og grønnsaker. Aller helst å kunne skape et levebrød av gårdsdrifta. Musa er hovedproblemet i bærproduksjonen den har gjort store skade i vinterhalvåret hvor den gnager på plantedelene under snøen. Flere ulike solbærsorter er plantet og bundet opp som hekk. Bærene er tenkt som delikatessebær plukket klasevis og salg til serveringsbedrifter. Vi diskuterte også emballasje og salgskanaler i vekstene grønnsaker og potet. Det ble servert kantarellsuppe m/nybakt brød og hjemmelaget bringebærsaft! Mange interesserte deltakere på «Strøksnes» i Sørfold hos Wingan/Vold 2. august arrangerte vi fagdag i potet på Bleiknes i Saltdal hos Per Kristian og Lise Helgesen. Vi hadde headhuntet potetkoordinator Borghild Glorvigen fra NLR for å gi oss ekstra god og oppdatert potetkunnskap. Familien Helgesen satset på lagerbygg for potet som ble bygget slik at det lett kan endres. Det var for å ha mulighet for å kunne bruke det til andre formål. Denne dagen ble sålen støpt. Potetproduksjonen er nå oppe i 100 dekar, og de ser optimistisk på fremtiden som kjøtt- og potetprodusenter. Borghild Glorvigen kom med mange gode råd til potetdyrkerne Borghild Glorvigen gikk gjennom tørråtemodeller og forståelsen av disse. Videre en demonstrasjon av VIPS for å forstå gangen i dataverktøyet og sjekk av tørråtefare. Deretter ute i felt: Sjekk av spiring av potetene, setting og hypping, behandling mot ugras. Sorten Asterix mest brukt, knollene lå svært høgt i jorda og sjansen for grønnfarging i lett sandjord var stor. Per Kristian var ikke fornøyd med setter/hypper da den var vanskelig å få rett dybde. Vi forflyttet oss etter hvert til Borkamo

24 lenger opp i Saltdal hvor tidligere potetprodusent og kokk Jan Borkamo serverte oss potetsuppe! Før vi tok en ny runde ute i åkeren hvor vi så på potetåkrene Per Kristian leide på Borkamo. På verandaen hos Jan Borkamo. Han hadde lagd en nydelig, glovarm potetsuppe til oss! 7 august arrangerte vi i samarbeid med TINE og økomelkprosjektet et åpent fagmøte om økologisk drift. Vertskap var Marita Olsen og Knut Berre på Saur i Steigen. De fortalte om sine planer og ideer som var godt gjennomarbeidet før de tok sjansen på å bygge nytt fjøs og investere i melkerobot. De trives veldig godt i nyfjøset både dyr og mennesker. Etter en velsmakende økologisk lunsj på fjøsloftet fikk vi en omvisning i fjøset og avsluttet ute på jorda for å sjekke kløver og grasbestanden. Deltakere på markdagen på Saur i bra augustvær. Her vokser det godt i gjenlegget

25 Markdag i bær + urter og grønnsaker i Kvitblikk 15. august hos Marina og Jan Sande. Vi hadde en flott runde i varmt sommervært blant urter, grønnsaker (inkl jordskokk) og potet. Vi så på ulike sorter og utviklingen av disse, diskuterte sortsvalg, dyrkingsmetoder, integrert plantevern og bruk av VIPS. Salgskanaler: De omsetter varene fra selvbetjent hytte nede ved veien. I tillegg leverer de direkte til butikk. Det er stort sug i markedet og det er lett å selge avlingen av alle kulturer. Bær blir jevnt over solgt på bestilling. Det kunne selges atskillig mer jordbær direkte til forbruker. Servering av kaffe/te/juice + skolebrød, yoghurt og ferske nyhøstede jordbær! Markdag - etablering av ny bærproduksjon på Kvarv i Sørfold 15. august etter markdagen på Kvitblikk. Anne Lise Løkken har nettopp startet opp med produksjon av potet og grønnsaker og anlagt bærfelt. Vi fikk høre hvilke planer hun har for drifta og hva hun har gjort av forberedelser før anlegg samt videre framdriftsplaner. Og erfaringer til nå. Integrert plantevern: Strategien hun satser på er å ha god avstand mellom jordbærplantene, satse på friskt plantemateriale. Mot ugras bruker hun svart jorddekkeduk for å unngå kjemisk bruk i bekjempelsen og for å minimalisere arbeidet i vekstsesongen. Vi fant ingen skader, innsekter eller sjukdom på plantene. Bortsett fra mjøldogg som ikke utgjorde noen stor trussel så seint i sesongen. Behov for dryppvatning. Vi avsluttet dagen med kaffe, saft og deilig kake! Autorisasjonskurs i plantevern for nybegynnere ble arrangert i Bodø og i Valnesfjord august. Teoridagen ble gjennomført i Bodø og praksisdag med test av åkersprøyta på Stokland. Til sammen 14 deltok på kurset og avla eksamen på landbrukskontoret i egen kommune. Støtte til kurset fra Nordland fylkeskommune. Testing av åkersprøyte hos Harald Stokland i Valnesfjord Grovforskola på Fauske hadde møter i vår og avsluttet med to samlinger hhv 31/10 og 7/11. Vi startet opp med Grovforskole også i Gildeskål (21/11 og 28/11) hvor Siril hadde ansvar for opplegget. Hun fikk dele sin husdyrkunnskap om fordøyelsessystemet til grovfor-etere. Foreløpig bare tre deltakere, mer grovforskole i vekstsesongen 2013! Bondekafe ble arrangert i samarbeid med landbruksforvaltningen i kommunene. Vi hadde følgende møter i november/desember: Oppstart på Inndyr i Gildeskål hvor hovedvekten var lagt på Miljøplan. Videre i Saltdal 8/11, Bodø 6/12 og Beiarn 10/12. På alle møtene var grovforkvalitet (surfortolken), produksjonssøknad på Internett, SMIL-midler, innkjøp av gjødsel og såvarer. Til sammen 36 deltakere.

26 Kurs i ølbrygging for viderekommende arrangerte vi i Bodø 22. november for 5 inviterte deltakere som var kommet i gang med produksjonen og hadde planer om salg. Matnettverket for småskalamat støttet kurset. Kurslærer var Steinar Kvam fra Inderøy Gårdsbryggeri som hadde mye kunnskap om å starte eget bryggeri mht forretningsplan, lovverk, avgifter, forsikring, støtteordninger, emballasje, produktkvalitet mmm.

27

28 Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Produktene våre bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har over ansatte med virksomhet i mer enn 50 land.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i Moloveien 18 i Bodø torsdag 27. februar 2014 klokka 11.00

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i Moloveien 18 i Bodø torsdag 27. februar 2014 klokka 11.00 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Postadresse: Postboks 494, 8001 Bodø Besøksadresse: Moloveien 18, Bodø Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i Moloveien

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 IRIS: Medlemskontingent for 2014 Lav Middels Høg OBS: Medlemskontakt: Medlemsbladet Bladfaks ikke SMS:

Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 IRIS: Medlemskontingent for 2014 Lav Middels Høg OBS: Medlemskontakt: Medlemsbladet Bladfaks ikke SMS: Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 Norsk Landbruksrådgiving Salten, Moloveien 18, Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Tel 913 20 731 salten@lr.no / http://salten.lr.no IRIS: Vedlagt i denne konvolutten finner

Detaljer

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus.

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus. Medlemsblad for SALTEN FORSØKSRING Nr 1 31. januar 2008 Innhold i dette medlemsbladet: Innkalling til årsmøte i Salten forsøksring mandag 25. februar klokka 11.00 på Fauske Hotell side 2 Forslag å slå

Detaljer

Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09

Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09 SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09 Nr 1 Februar 2009 16. mars: Innkalling til årsmøte på Fauske

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Velkommen til årsmøte på Bygdetunet på Fauske fredag 4. mars klokka 11.00

Velkommen til årsmøte på Bygdetunet på Fauske fredag 4. mars klokka 11.00 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1 Februar 2011 Massebrev A Innhold: Velkommen til årsmøte

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010 Medlemsblad for (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010 Massebrev A Maskindemonstrasjon hos Odd Vebjørn Vold i Beiarn, her Joskin møkkervogn med nedfeller. Foto:ami Markdager

Detaljer

STYRETS ARBEID MEDLEMMENE. Styret for 2016:

STYRETS ARBEID MEDLEMMENE. Styret for 2016: 1 2 STYRETS ARBEID Styret for 2016: Anne Margrethe S. Stormo Reipå Leder Torgeir Løkås Valnesfjord Nestleder Tine Bergmo Steinvei Meløy Styremedlem Tove Berre Saltdal Styremedlem Kristian Stensland Øresvik

Detaljer

J Betalingsfristen er satt til 28/3 og for alle som har betalt rett kontingent innen da, trekker vi ut 5 som får to FLAXlodd hver J

J Betalingsfristen er satt til 28/3 og for alle som har betalt rett kontingent innen da, trekker vi ut 5 som får to FLAXlodd hver J Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving SALTEN 14. mars 2011 Innhold i dette medlemsbladet: Kjøp av gjødsel og gjødselplan Medlemskontingent side 1 Referat fra årsmøtet i NLR Salten side 3 Autorisasjonkurs

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede: Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 4. mai 2016. Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

Representantskapet Iris Salten IKS.

Representantskapet Iris Salten IKS. Representantskapet Iris Salten IKS.. Protokoll fra møte 5. mai 2017. Møtet startet kl.14.00 i Salten Brann sine lokaler i Bodø. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Følgende møtte:

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014

Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014 Distriktenes energllorenlng Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014 Sted og dato: På Wadahl hotell på Gålå onsdag 28. mai kl. 11.30 Styret vedtok følgende dagsorden for årsmøtet:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP

Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP 44' t,p. 43A N Årsmelding for 2008 Deres Ref. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato: 24.03.09 Nordland landbruksselskap styrets årsmelding for 2008 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket Norsk Landbruksrådgiving Nord (tidligere Forsøksringene i Nordland (FIN)) Potetprosjektet 2006-2009 v/ Anne Marit Isachsen Norsk Landbruksrådgiving Salten Statens hus, 8002 Bodø Tlf.: 75 53 15 05 Mobil:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 7 854 000 15 708 000 15 708 000 Skolepenger 1 584 000 3 168 000 3 168 000 Andre inntekter

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING AL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING AL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING AL På Wassilioff Hotell Torsdag 17.mars 2011 klokken 18.00 Innkallingen sendes pr brevpost til alle medlemmer. De som laget ikke har e-postadresse til, får

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00

Årsmøte Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 Årsmøte 2014 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 ÅRSMØTE 2014 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad Konto Kontonavn Totalt Sentralt Barneleir Step-Up Interchange Youthmeeting Seminarleir IPP Mosaic Utdanningskomité Organisasjonskomité Informasjonskomité Juniorkomité Januarmøte Landsmøte Overlappingsmøte

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer