Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn."

Transkript

1 P-eksamen Oppgave 1 Totalt 17% A 5 % Beskriv forskjellen på åpent og lukket brudd. B 12 % Gjør rede for symptomer på brudd. Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn. Oppgave 3 Totalt 30% Beskriv komplikasjoner som kan oppstå 1.postoperative døgn. Gjør rede for hvordan disse komplikasjoner kan forebygges og behandles. Oppgave 4 Totalt 20 % A 5 % Medikamenter som brukes i smertebehandlingen deles inn i tre hovedgrupper. Nevn disse. B 15 % Beskriv virkningsmekanismen ved de tre hovedgruppene. Oppgave 5 Totalt 18 % Pasienters perspektiv på hva livskvalitet er kan endre seg etter en kreftdiagnose. I artikkelen " Changes in the importance of Quality of Life Domains after cancer diagnosis" av Tone Rustøen m.fl diskuterer forfatterene resultatene av sin undersøkelse. Gjør rede for denne diskusjonen.

2 Sensorveiledning Oppgave 1 Totalt 17% 5% a) Beskriv forskjellen på åpent og lukket brudd. Jacobsen,D, Kjeldsen, S.E., Ingvaldsen, B., Lund, K. & Solheim, K.(2001): Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi Oslo: Gyldendal Akademisk s Et lukket brudd betyr at huden eller slimhinnen over bruddstedet er intakt. Et åpent brudd betyr at det er forbindelse fra bruddet og ut via sår i hud eller slimhinne. 12% b) Gjør rede for symptomer på brudd. Jacobsen,D, Kjeldsen, S.E., Ingvaldsen, B., Lund, K. & Solheim, K.(2001): Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi Oslo: Gyldendal Akademisk. s Her forventes det at studenten beskriver kunnskap med egne ord som viser at vedkommende har forstått stoffet. Symptomer på brudd. Vi har sikre og usikre bruddsymptomer Sikre symptomer: Synlig akseknekk av ekstremiteten Abnorm bevegelighet, det vil si at en kan bevege bruddendene i forhold til hverandre Krepitasjon, en knitrelyd eller følelse når bruddendene beveges mot hverandre Indirekte smerte Usikre symptomer: Smerte Ømhet Funksjonsforstyrrelse Hevelse Blodutredelse Oppgave 2 Totalt 15% 2% a) Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke Jacobsen,D, Kjeldsen, S.E., Ingvaldsen, B., Lund, K. & Solheim, K.(2001): Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi Oslo: Gyldendal Akademisk s. 351 Leukemi inndeles i hovedtypene akutt leukemi og kronisk leukemi. 1

3 13% b) Velg en av de to hovedformene og beskriv symptomer og tegn. Jacobsen, D, Kjeldsen, S.E., Ingvaldsen, B., Lund, K. & Solheim, K.(2001): Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi Oslo: Gyldendal Akademisk s Akutt leukemi Deles inn i akutt lymfatisk leukemi og akutt myelogen leukemi For de akutte typene av leukemi er symptomer og tegn forholdsvis lik. Symptomer og tegn: De første symptomene varierer sterkt. Barn har ofte en stormende debut med redusert almenntilstand, tydelig blekhet, feber og sår i munn og tonsiller. De har ofte smerter i muskler knokler og ledd. Hos voksne kommer symptomene mer snikende med anemi, infeksjoner og blødningstendens. Kronisk leukemi Deles inn i kronisk lymfatisk leukemi og kronisk myelogen leukemi. Symptomer og tegn vil her variere noe for kronisk lymfatisk leukemi og kronisk myelogen leukemi. Studenten trenger bare å beskrive symptomer og tegn på enten lymfatisk eller myelogen leukemi. Kronisk lymfatisk leukemi Symptomer og tegn: Kan debutere med generell lymfeknutesvulst og splenomegali. Kan også ha en snikende utvikling, der pasienten plages av slapphet, nattesvette, feber og vekttap. Antall hvite blodceller øker. Lymfocyttinfiltrasjon i huden og autoimmun hemolytisk anemi forekommer. Kronisk myelogen leukemi Symptomer og tegn: Debuterer ofte med slapphet og tyngdefornemmelse i venstre side av magen på grunn av splenomegali. Milten er stor på grunn av infiltrasjon av umodne celler. Noen plages med feber, nattesvette og smerter i knokler og ledd, og har dessuten vekttap. Infarkt i den forstørrede milten kan gi magesmerter. Oppgave 3 Totalt 30% Beskriv komplikasjoner som kan oppstå 1.postoperative døgn. Gjør rede for hvordan disse komplikasjoner kan forebygges og behandles. Jacobsen,D, Kjeldsen, S.E., Ingvaldsen, B., Lund, K. & Solheim, K.(2001): Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi Oslo: Gyldendal Akademisk s Sensorveiledningen gir et kortfattet og stikkordsaktig sammendrag, se for øvrig pensum. 2

4 Komplikasjoner 1.postoperative døgn Kvalm og brekninger Forekommer hyppig etter operasjon, kan være forårsaket av både kirurgi/anestesi og sterke smerter og sterke analgetika. Forebygges og behandles med kvalmestillende medikamenter. De vanligste er Dopaminantagonister: -metoklopramid eks: Afipran, Primperan -nevroleptika eks: Haldol, Dridol, Serotoninantagonister: -ondaseron eks: Zofran. Lungekomplikasjoner -Aspirasjon av mageinnhold til lungene Ved brekninger postoperativt kan mageinnhold aspireres til luftvegene, dersom pas. ikke er helt våken eller ikke har skikkelig hosterefleks. Pas. ligger i stabilt sideleie med hodet lavt til han er våken. Holdes fastende i noen timer etter anestesi selv om han er våken. Behandling dersom det har oppstått en aspirasjon: Suging av nedre luftveier O2-tilførsel Lungefysioterapi -Sekretopphoping. Kan føre til utvikling av atlektase og evt. bronkopneumoni. Lokalanalgesi, eks. interkostalblokkade, interpleuralanestesi eller kontinuerlig thorakal epiduralanestesi. Unngå å gi store mengder sentralvirkende sterke analgetika som kan hemme respirasjon og hosterefleks. Trakealsuging dersom pasienten ikke klarar å hoste opp sekretet. Lungefysioterapi Behandling dersom en pneumoni har oppstått: Lungefysioterapi, Antibiotika O2 tilførsel. Sirkulasjonssvikt -Hypovolemi og hypovolemisk sjokk. Oppstår p.g.a. blødninger. Det kan være ytre eller indre blødninger.ved indre blødninger kan blodansamlingen være vanskelig å påvise. Pas. får evt. bare generelle tegn på hypovolemi: kjølig blek hud, kaldsvetting, rask bløt puls, lavt blodtrykk, lav diurese. Observasjon av operasjonsområde, BT, puls, hudtemperatur, tilført væskemengde og diurese Behandling: Sengens fotende heves Rask væsketilførsel Blodtransfusjon O2-tilførsel Evt. reoperasjon. 3

5 -Hjertesvikt Pas.med koronarsykdom er spes.utsatt. God regulering av BT- før operasjon. Behandles med: Digitalis, diuretika og glyserolnitratinfusjon. Ved stor svikt kan en gi hjertestimulerende medikamenter (dopamin, doputamin, adrenalin) Skyldes hjertesvikt elektrolyttforstyrrelser, behandles disse. Nyre- og urinveisproblemer -Urinretensjon Forebygges og behandles med blærekateter. -Lav urinproduksjon Adekvat væskebehandling. Måle timediurese Behandles ved: Regulere væskebalansen, gi tilstrekkelig væsketilførsel ved å øke væskens infusjonshastighet. -Akutt oligurisk nyresvikt Forhindre BT- fall Behandles med: Medikamenter og evt. dialyse. Temperaturstigning Normalt etter operasjon Dersom temp. over 38,5, mistenke sår-, luftveis, eller urininfeksjon. Trombose og emboli Tidlig mobilisering, God væsketilførsel Forebyggende antikoagulasjonsbehandling eks: lavmolekylært heparin (Fragmin eller Klexane) subcutant eller dextran 70 (Macrodex) som infusjon. Behandles etter avdelingens retningslinjer. Oppgave 4 Totalt 20% 5 % a) Medikamenter som brukes i smertebehandlingen deles inn i tre hovedgrupper. Nevn disse. Dag Jacobsen og Anne Marie Vennerød. Farmakoterapi. For helsepersonell. Ad Notam Gyldendal.2001, kap. 17. S

6 1) Ikke opioide analgetika(nsaids, antiflogistika ) 2) Opioide analgetika(morfinlignende preparater ) 3) Psykotrope medikamenter Pensum : Margo Mc Caffery, Alexandra Beebe. Smerter. Lærebok for helsepersonell. Kap. 4.s.68-69, ) Ikke - narkotiske analgetika og betennelsehemmende legemidler ( NSAID ) 2) Narkotiske analgetika eller opioider 3) Tilleggsmedikamenter - adjuvantia NB ; Hovedgruppene presenteres ulikt i pensumbøkene, studenten står fritt til å velge inndeling 15 % b) Beskriv virkningsmekanismen ved de tre hovedgruppene. Margo Mc Caffery, Alexandra Beebe. Smerter. Lærebok for helsepersonell. Kap. 4. s.68-69, Dag Jacobsen og Anne Marie Vennerød. Farmakoterapi. For helsepersonell. Ad Notam Gyldendal.2001, kap. 17. S , ) Ikke - narkotiske analgetika og betennelsehemmende legemidler, NSAID : NSAID har inflammatorisk effekt. NSAID - 3 effekter- Betennelsehemmende, smertelindrende og febernedsettende. - Store variasjoner mellom de ulike stoffene - Virker best på svake til moderate smerter i muskel -/ skjelett systemet, visse typer hodepine og dysmenore. De har et "tak" for sin analgetiske effekt. - Paracetamol har f.eks ingen påvist betennelsehemmende virkning. - De fleste betennelsehemmende midlene hindrer prostaglandinsyntesen, og dermed oppstår også bivirkninger som forlenget blødningstid (økt blødningsfare) ved f.eks Acetylsalisylsyre legemidler. 2) Narkotiske analgetika eller opioider: To hovedtyper som har ulik virkningsmekanisme. Narkotiske agonister og narkotiske agonist - antagonister. Disse virker ved å effektivisere kroppens egne smertehemmende systemer. - Brukes på sterke smerter, effektiv for mange typer smerte, dosene kan tilpasses - narkotiske agonister som f.eks kodein, morfin lindrer smerte ved å påvirke opioidreseptorpunktene i hjernene og ryggmargen. - narkotiske agonist -antagonister som f.eks buprenorfin er i tillegg i stand til å blokkere effekten av de rene agonist ( narkotiske) stoffene ( som f.eks naloxan ) 3) Tilleggsmedikamenter - adjuvantia, også kalt psykotrope medikamenter ( Medikamentell støttebehandling med hjelpeanalgetika og hjelpemedikamenter ) : Dette er medikamenter som ikke er farmakologisk klassifisert som analgetika, men som brukes alene eller sammen med narkotiske stoffer for å lindre smerte Her finnes flere undergrupper, f.eks antidepressiva, antikonvulsia, antiepileptika, muskelavslappende, kortikosteroider, antipsykotika, benzodiazepiner ( angstdempende ) 5

7 Oppgave 5 Totalt 18% 18 % Pasienters perspektiv på hva livskvalitet er, kan endre seg etter en kreftdiagnose. I artikkelen " Changes in the Importance of Quality of Life Domains after Cancer Diagnosis" av Tone Rustøen m.fl diskuterer forfatterene resultatene av sin undersøkelse. Gjør rede for denne diskusjonen. Tone Rustøen, Astrid Wahl, Carol Burchardt. "Changes in the importance of Quality of Life Domains after cancer diagnosis".scand.j Caring 2000;14; Aktuelle momenter som kan dras inn i diskusjonen: Forfatterene henviser til at oppfattelse av hva livskvalitet er endrer seg fordi pasientene tilpasser seg sykdommen. Det er flere ubesvarte spørsmål i forhold til hvilken påvirkning en kreftdiagnose har på livskvalitet. Pasientene har også ulik prioritering i forhold til hva livskvalitet er. Dette er viktig for sykepleiere å ha kunnskap om, slik at pårørende kan bli integrert i pasientbehandlingen: - barn og familie viktig for pasienten. - sosial støtte fra familie, samt sosiale relasjoner med venner etter kreftdiagnose viktig - viktig for pasienten å føle kontroll over eget liv, fysisk og psykisk. - stress og bekymringer i forhold til diagnosen var mindre viktig, her mener forfatterene at dette kan kobles til pasientenes egne forventninger om at stress vil oppstå. - " fred i sinnet" var viktig for pasientene. - mindre viktig er seksualitet, religiøs tilhørighet, naboforhold. - pasientens prioriteringer var også aldersrelatert, yngre pasienter vs.eldre pasienter hadde ulike prioriteringer. - enslige pasienter vs. pasienter i parforhold viste også tendens til ulike prioriteringer om hva livskvalitet er. 6

8 7

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor.

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor. SENSORVEILEDER TIL EKSAMEN I SYKEPLEIE 3, kull S08 VÅR 2010 Kilder: Almås, H. (2001) Klinisk sykepleie 1, 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. kap.2, 5, 8. Grønseth, R. & Markestad, T. (2005) Pediatri og

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina

Detaljer

Acetylsalisylsyre. - bare et middel mot hodepine? Silje Lien og Kristin Høines Johnsen

Acetylsalisylsyre. - bare et middel mot hodepine? Silje Lien og Kristin Høines Johnsen Acetylsalisylsyre - bare et middel mot hodepine? Av Silje Lien og Kristin Høines Johnsen 1 INNHLDSFRTEGNELSE Sammendrag..s3 Innledning..s3 Kildevurdering...s3 Hvordan ble acetylsalisylsyre først oppdaget?..s4

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bipolar lidelse og akupunktur Jeg har i flere år jobbet som sykepleier ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. I den forbindelse møter jeg mange pasienter

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer