Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag"

Transkript

1 Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag Vedlegg: Gjeldande mønsterlover for lokallag Gjeldande mønsterlover for fylkeslag Landsmøtet i NU har tidlegare vedteke mønsterlover for lokallag og fylkeslag. Desse kan ha to ulike funksjonar. På den eine sida er det ein mal for korleis lag kan utforme lova si, ved nystarting av lag eller ved revisjon av gjeldande lov. På den andre sida kan lokallaga vise til desse mønsterlovene ved registrering av laget i offentlege register, i dei tilfella laget ikkje kjenner til at laget har lover. Det sistnemnde er av og til tilfelle når lovene har blitt utforma og vedteke for lang tid tilbake. I samband med styret sine forslag i forrige sak, til endringar i lova, vil ei naturleg følgje vere at endringane også blir innarbeidd i mønsterlovene. Fullstendige mønsterlover ligg som vedlegg. Sak 8.1 Endring av mønsterlovene for lokallag På bakgrunn av dei foreslåtte endringane i lova til NU, foreslår styret følgjande endringar i mønsterlovene for lokallag: Dagens 7 Trygging av eiga Forslag til ny 7 1. Ungdomshus, anna fast lagseige og luter i fast 1. Avhending av ungdomshuset, anna fast eigedom kan ikkje avhendast utan samtykke frå lagseige og luter i fast eigedom skal ha styret i Noregs Ungdomslag. samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag. 2. Det skal ikkje gjerast bruksendringar og 2. Blir laget lagt ned, skal styret i Noregs ombygging av ungdomshus og anna fast lagseige Ungdomslag sørgje for at eventuell formue blir som fører til at den kulturhistoriske verdien blir nytta til å slette gjeld. Eventuell restformue øydelagd. Det offentlege regelverket innafor etter dette skal bli nytta til beste for ungdomskulturvern skal følgjast. og kulturarbeid på staden. 3. Blir laget lagt ned, skal Noregs Ungdomslag ta Om styret ikkje gjennomfører oppløysing av vare på eiga til laget i minst 7 år. Om laget er laget innan 6 månader etter nedlegging, skal eigar av fast eigedom, skal det samarbeidast Noregs Ungdomslag gjennomføre oppløysinga. aktivt med lokale kulturstyresmakter for at Medlemmene i laget har ikkje krav på medel eigedomen skal bli nytta til beste for ungdoms- eller delar av desse. og kulturarbeid på staden. Dersom andre i ein 3. [Blir fjerna] periode overtek drifta av ein eigedom, skal det 4. [Blir fjerna] takast verditakst på eigedommen ved 5. [Blir fjerna] overtakinga. 6. [Blir fjerna] 4. Dersom det, innan 7 år etter det siste årsmøtet i laget, vert skipa eit nytt lag på staden som fyller krava til medlemskap i Noregs Ungdomslag, skal eiga overførast til det nye laget. Det nye laget må dekkje eventuell verdiauke på grunn av påkostnader og utbygging i den perioden andre har drive eigedommen etter takst.

2 5. Utgiftene til styring av eiga skal dekkjast av eiga. Fylkeslag eller landslag er såleis ikkje økonomisk ansvarleg for styringa. Dersom ungdomshus og anna fast lagseige fører med seg utgifter som ikkje kan eller bør dekkjast av eiga, kan styret i Noregs Ungdomslag godkjenne avhending av slik eige, sjølv om ivaretakingstida på 7 år ikkje er ute. 6. Dersom det ikkje er skipa nytt lag på staden innan tryggingsperioden er ute, skal Noregs Ungdomslag samarbeide aktivt med lokale kulturstyresmakter for at eiga skal bli nytta til beste for ungdoms- og kulturarbeid på staden. Dagens 8 Lagsbruksavgift Forslag til ny 8 Dersom laget eig, driv eller har partar eller luter i [Paragrafen blir fjerna] forretningstiltak som ikkje kjem inn under lagsrekneskapen, betalar laget kvart år eit tilskot, lagsbruksavgift, til Noregs Ungdomslag. Avgifta er 1 promille av omsetnaden. Forslag til vedtak: 7 i mønsterlovene for lokallag blir endra til: 1. Avhending av ungdomshuset, anna fast lagseige og luter i fast eigedom skal ha samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag. 2. Blir laget lagt ned, skal styret i Noregs Ungdomslag sørgje for at eventuell formue blir nytta til å slette gjeld. Eventuell restformue etter dette skal bli nytta til beste for ungdoms- og kulturarbeid på staden. Om styret ikkje gjennomfører oppløysing av laget innan 6 månader etter nedlegging, skal Noregs Ungdomslag gjennomføre oppløysinga. Medlemmene i laget har ikkje krav på medel eller delar av desse. 8 i mønsterlovene for lokallag blir fjerna. Dagens 9-10 i mønsterlovene for lokallag blir endra til ny 8-9

3 Sak 8.2 Endring av mønsterlovene for fylkeslag På bakgrunn av dei foreslåtte endringane i lova til NU, foreslår styret følgjande endringar i mønsterlovene for fylkeslag: Dagens 7 Trygging av eiga Forslag til ny 7 1. Ungdomshus, anna fast lagseige og luter i fast 1. Avhending av ungdomshus, anna fast eigedom kan ikkje avhendast utan samtykke frå lagseige og luter i fast eigedom skal ha styret i Noregs Ungdomslag. samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag. 2. Det skal ikkje gjerast bruksendringar og 2. Blir fylkeslaget lagt ned, skal styret i ombygging av ungdomshus og anna fast lagseige Noregs Ungdomslag sørgje for at eventuell som fører til at den kulturhistoriske verdien blir formue blir nytta til å slette gjeld. Eventuell øydelagd. Det offentlege regelverket innafor restformue etter dette skal blir nytta til kulturvern skal følgjast. beste for lokallaga som er tilknytt 3. Blir fylkeslaget lagt ned, skal Noregs Ungdomslag fylkeslaget. ta vare på eiga til laget i ein tryggingsperiode på 7 Om styret ikkje gjennomfører oppløysing år. av laget innan 6 månader etter nedlegging, 4. Dersom det i løpet av tryggingsperioden vert skal Noregs Ungdomslag gjennomføre skipa eit nytt fylkeslag i regionen, som fyller krava oppløysinga. til medlemskap i Noregs Ungdomslag, skal eiga Enkeltmedlemmer i fylkeslaget eller overførast det nye fylkeslaget. Det nye laget må lokallaga har ikkje krav på medel eller delar dekkje eventuell verdiauke på grunn av av desse. påkostnader og utbygging i den perioden andre 3. [Blir fjerna] har drive eigedommen etter takst. 4. [Blir fjerna] 5. Dersom det ikkje er skipa eit nytt fylkeslag innan 5. [Blir fjerna] tryggingsperioden er ute, skal Noregs 6. [Blir fjerna] Ungdomslag sørge for at eiga vert nytta til det beste for ungdomslaga som var tilknytt fylkeslaget når laget vart lagt ned. 6. Utgiftene til styring av eiga skal dekkjast av eiga. Dagens 8 Lagsbruksavgift Forslag til ny 8 Dersom fylkeslaget eig, driv eller har partar eller luter [Paragrafen blir fjerna] i forretningstiltak som ikkje kjem inn under lagsrekneskapen, skal ein kvart år betale lagsbruksavgift til Noregs Ungdomslag. Avgifta vert fastsett i lova til Noregs Ungdomslag.

4 Forslag til vedtak: 7 i mønsterlovene for fylkeslag blir endra til: 1. Avhending av ungdomshus, anna fast lagseige og luter i fast eigedom skal ha samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag. 2. Blir fylkeslaget lagt ned, skal styret i Noregs Ungdomslag sørgje for at eventuell formue blir nytta til å slette gjeld. Eventuell restformue etter dette skal blir nytta til beste for lokallaga som er tilknytt fylkeslaget. Om styret ikkje gjennomfører oppløysing av laget innan 6 månader etter nedlegging, skal Noregs Ungdomslag gjennomføre oppløysinga. Enkeltmedlemmer i fylkeslaget eller lokallaga har ikkje krav på medel eller delar av desse. 8 i mønsterlovene for fylkeslag blir fjerna. Dagens 9-10 i mønsterlovene for fylkeslag blir endra til ny 8-9

5 Vedlegg: Mønsterlov for lokallag i Noregs Ungdomslag -Vedteke på landsmøtet 2010, med endringar på landsmøtet i 2012 Lov for <namn på ungdomslaget> Vedteken på årsmøtet <dato> 1 Føremål 1. <namn på ungdomslaget> er eit frilyndt lag som ønskjer å skape engasjement og levande lokalmiljø. 2. Laget er medlem i <namn på fylkeslaget> og godkjenner lovene og føresegnene til Noregs Ungdomslag. Arbeidet skal drivast i samsvar med føremålet og prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag. 3. Laget skal legge vekt på samarbeid med andre ungdomslag, fylkeslaget og Noregs Ungdomslag for å styrkje felles kulturelle og økonomiske føremål. 2 Medlemskap og årskontingent 1. Alle som godkjenner føremålet til <namn på ungdomslaget> kan bli medlemmer i laget og i Noregs Ungdomslag. 2. Medlemmer melder seg inn i laget ved å betale ein årskontingent etter satsar fastsett av årsmøtet i laget, fylkeslaget og landsmøtet i Noregs Ungdomslag. 3. Alle medlemmer over 14 år som har betalt årskontingent, og som har vore medlemmer i laget i minst ein månad, har røysterett i laget. 4. Styret i laget har ansvar for medlemsverving. 3 Årsrapportering 1. Arbeidet i laget bør fylgje kalenderåret. 2. Laget leverer årsrapport med kontrollerte medlemslister til Noregs Ungdomslag kvart år innan 1. mars. 3. Laget melder inn nyvalde tillitsfolk til Noregs Ungdomslag kvart år så snart årsmøtet i lokallaget er halde. 4 Årsmøtet 1. Innkalling Styret i laget kallar inn til årsmøte kvart år. Årsmøtet skal vere halde innan 15. februar og må vere kunngjort på vanleg måte minst 14 dagar i framkant. Omframt årsmøte skal haldast når årsmøtet, lovleg innkalla medlemsmøte, styret i laget eller 1/3 av medlemmene krev det. 2. Saker Årsmøtet skal handsame årsmelding, revidert rekneskap, arbeidsprogram, budsjett, kontingent og andre saker som styret legg fram for det. Medlemmer og nemnder kan kome med framlegg om saker til årsmøtet. Sakene med grunngjeving må vere melde skriftleg til styret i laget seinast 1 månad før årsmøtet. Årsmøtet kan ikkje gjere vedtak i saker som ikkje er oppsett på lovleg utsendt innkalling. 3. Gjennomføring a. Årsmøtet konstituerer seg med godkjenning av innkalling og sakliste, val av ordstyrar, referent og 2 medlemmer til å skrive under møteboka. b. Årsmøtet vel leiar, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, revisor, valnemnd på 3 medlemmer og arbeidsnemnder og tillitsfolk som til ei kvar tid er nødvendige. Leiaren blir vald særskilt for eit år om gongen. Styremedlemmene blir valde for 2 år om gongen, slik at 2 står på val kvart år. Første gongen det blir halde styreval etter denne regelen, eller når det er tvilsmål om kven som står på val, blir det avgjort ved loddtrekning kven som skal vere i styret 2 år framover. Varamedlemmene, revisor og valnemnd blir valde for eit år om gongen. Nemndsmedlemmer blir valde for 2 år og slik at ikkje alle står på val samstundes. c. Utsendingar til årsmøtet i fylkeslaget og landsmøtet i Noregs Ungdomslag skal veljast på årsmøtet i laget eller på eit medlemsmøte. Årsmøtet i laget kan gje styret fullmakt til å velja utsendingar. d. For drøftingane, val og avrøystingar gjeld dei same reglane som for landsmøtet i Noregs Ungdomslag. 5 Styret 1. Styret vel seg i mellom nestleiar, sekretær og kasserar. <Legg til eventuelle andre verv etter som det er aktuelt for laget>. 2. Styret har ansvar for lagseiga og den daglege drifta av laget. Styret har overordna ansvar for arbeidet i nemnder og særgreiner. 3. Styret skal sørgje for at årsmøtet får framlagt årsmelding og revidert rekneskap. Dessutan skal det legge fram arbeidsprogram og budsjett for det nye arbeidsåret. 4. Styret rår over lagseiga og skal drive laget på ein økonomisk forsvarleg måte i samsvar med arbeidsprogram og budsjett. 5. Løyvingar/vedtak om investeringar over kr og opptak av lån med pant i laget sin eigedom, skal godkjennast av årsmøtet med minst 2/3 fleirtal. 6. Styret er vedtaksført når minst havparten av medlemmene er til stades og røystar. 7. Styret skal føre vedtaksprotokoll for styremøte, medlemsmøte og årsmøte. Protokollen frå årsmøtet skal underskrivast av dei to som blir valde av årsmøtet til dette.

6 6 Utmeldingar, skifte av føremål og nedleggingar. 1. Dersom laget ynskjer å melde seg ut av Noregs Ungdomslag, må dette vedtakast på 2 vanlege påfølgjande årsmøte, med minst eitt års mellomrom og med minst 2/3 fleirtal. Dersom eit mindretal på minst 5 medlemmer over 14 år vil halde fram med det gamle lagsnamnet og etter det gamle føremålet, tek dette mindretalet over namnet og eiga til laget. Det kan gjerast unntak for eige laget hadde ved innmelding. Slike unntak må gå fram av lover godkjende av Noregs Ungdomslag. 2. <For lag tilknytta eit fylkeslag:> Dersom det har gått 1 år ut over den fastsette årsmøteperioden, utan at styret har kalla inn til årsmøte i laget, skal fylkeslaget sørgje for at det blir innkalla til årsmøte. <For direkte innmeldte lag:> Dersom det har gått 1 år ut over den fastsette årsmøteperioden, utan at styret har kalla inn til årsmøte i laget, skal Noregs Ungdomslag sørgje for at det blir innkalla til årsmøte. 3. Dersom laget 2 år etter kvarandre ikkje har sendt årsrapport etter 3.2, skal laget kontaktast av Noregs Ungdomslag, der nedlegging eller naudsynte tiltak for reaktivisering skal vurderast. 4. Dersom laget 3 år etter kvarandre ikkje har sendt årsrapport etter 3.2, skal laget reknast som nedlagd. Dersom laget i 3 år etter kvarandre ikkje fyller krava til lagsdefinisjonen i Noregs Ungdomslag sine lover, skal det like eins reknast som nedlagd. 7 Trygging av eiga 1. Ungdomshus, anna fast lagseige og luter i fast eigedom kan ikkje avhendast utan samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag. 2. Det skal ikkje gjerast bruksendringar og ombygging av ungdomshus og anna fast lagseige som fører til at den kulturhistoriske verdien blir øydelagd. Det offentlege regelverket innafor kulturvern skal følgjast. 3. Blir laget lagt ned, skal Noregs Ungdomslag ta vare på eiga til laget i minst 7 år. Om laget er eigar av fast eigedom, skal det samarbeidast aktivt med lokale kulturstyresmakter for at eigedomen skal bli nytta til beste for ungdoms- og kulturarbeid på staden. Dersom andre i ein periode overtek drifta av ein eigedom, skal det takast verditakst på eigedommen ved overtakinga. 4. Dersom det, innan 7 år etter det siste årsmøtet i laget, vert skipa eit nytt lag på staden som fyller krava til medlemskap i Noregs Ungdomslag, skal eiga overførast til det nye laget. Det nye laget må dekkje eventuell verdiauke på grunn av påkostnader og utbygging i den perioden andre har drive eigedommen etter takst. 5. Utgiftene til styring av eiga skal dekkjast av eiga. Fylkeslag eller landslag er såleis ikkje økonomisk ansvarleg for styringa. Dersom ungdomshus og anna fast lagseige fører med seg utgifter som ikkje kan eller bør dekkjast av eiga, kan styret i Noregs Ungdomslag godkjenne avhending av slik eige, sjølv om ivaretakingstida på 7 år ikkje er ute. 6. Dersom det ikkje er skipa nytt lag på staden innan tryggingsperioden er ute, skal Noregs Ungdomslag samarbeide aktivt med lokale kulturstyresmakter for at eiga skal bli nytta til beste for ungdoms- og kulturarbeid på staden 8 Lagsbruksavgift Dersom laget eig, driv eller har partar eller luter i forretningstiltak som ikkje kjem inn under lagsrekneskapen, betalar laget kvart år eit tilskot, lagsbruksavgift, til Noregs Ungdomslag. Avgifta er 1 promille av omsetnaden. 9 Ymse Lov og føresegner for Noregs Ungdomslag som omhandlar tilhøve i ungdomslaga eller organisasjonen allment, gjeld for <namn på ungdomslaget>. 10 Lovendring 1. Framlegg til lovendring skal vere kunngjort minst 14 dagar før årsmøtet. Årsmøtet kan då vedta endring med 2/3 fleirtal. 2. <For lag tilknytta eit fylkeslag:> Endringar av lovene må godkjennast av <Namn på fylkeslaget> <For direkte innmeldte lag:> Endringar av lovene må godkjennast av Noregs Ungdomslag.

7 Vedlegg: Mønsterlov for fylkelslag i Noregs Ungdomslag - Vedteke på landsmøtet 2011, med endringar på landsmøtet i 2012 Lov for <namn på fylkeslaget> Vedteken på årsmøtet <dato> 1 Føremål 1. <namn på fylkeslaget> skal arbeide for å styrke den frilynte ungdomsrørsla i <sitt område/fylke> i samsvar med føremålet og prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag. 2. <namn på fylkeslaget> skal vere ein fast bindelekk mellom laga og mellom laga og Noregs Ungdomslag. Særleg skal fylkeslaget ha ansvar for å fremje felles kulturelle og økonomiske føremål, skipe nye lag, ha ansvar for utdanninga av leiarar/instruktørar og kome med nye tilbod til medlemmene gjennom laga. 2 Medlemskap og årskontingent 1. <namn på fylkeslaget> er medlemslag i Noregs Ungdomslag og godkjenner lova og føresegnene til landslaget. 2. Alle lokallag i <geografisk område> som vil arbeide i samsvar med føremålet til Noregs Ungdomslag og som har lover som er godkjende av fylkeslaget kan bli medlemslag i <namn på fylkeslaget> og Noregs Ungdomslag. 3. Lokallaga betaler medlemskontingent etter satsar fastsett av årsmøtet i fylkeslaget. 3 Årsrapportering 1. Arbeidet i fylkeslaget bør følgje kalenderåret. 2. Fylkeslaget melder inn nyvalde tillitsfolk til Noregs Ungdomslag kvart år så snart årsmøtet i fylkeslaget er halde. 3. <namn på fylkeslaget> sender årsmelding og årsrekneskap til Noregs Ungdomslag kvart år innan 1. april. 4 Årsmøtet. 1. Innkalling Styret i fylkeslaget kallar inn til ordinært årsmøte. Årsmøtet skal haldast kvart år innan 31. mars. Innkalling og førebels sakliste sendast skriftleg til lokallaga minst 2 månader på førehand. Omframt årsmøte skal haldast når årsmøtet, styret eller 1/3 av lokallaga krev det. Fristen for utsending av endeleg sakliste og sakspapir er 4 veker før årsmøtet. 2. Saker Årsmøtet skal kvart år handsame årsmelding, revidert rekneskap, arbeidsprogram, budsjett, kontingent, og andre saker som styret legg fram for det. Årsmøtet kan ikkje gjere vedtak i saker som ikkje er oppsett på lovleg utsendt innkalling. Årsmøtet vel leiar, <tal> styremedlemmer og <tal> varamedlemmer til styret. I tillegg vel årsmøtet revisorar, valnemnd på <tal> medlemmer og dei nemnder og andre tillitsvalde som til kvar tid er nødvendig. Årsmøtet kan gje styret fullmakt til å velje nemnder. Leiaren blir valt særskilt for eitt år om gongen, styremedlemmene blir valde for 2 år om gongen, slik at halvparten står på val kvart år. Varamedlemmene blir valde for eitt år om gongen. Årsmøtet vel utsendingar til landsmøtet i Noregs Ungdomslag. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å velje utsendingar. Lokallag og nemnder kan kome med framlegg om saker til årsmøtet. Sakene med grunngjeving må vere melde skriftleg til styret i fylkeslaget seinast 6 veker før årsmøtet. 3. Utsendingar Lokallag som har sendt årsmelding for føregåande år, og betalt årspengar for foregåande år for minst 5 medlemmer over 14 år, har rett til utsendingar. Lokallag med inntil 50 medlemmer har rett til 2 utsendingar til årsmøtet. Deretter 1 utsending i tillegg for kvar nye påbyrja 50 medlemmer. Eit lag kan ikkje ha meir enn 10 utsendingar. Utsendingane frå lokallaga skal veljast på årsmøtet i laget eller eit medlemsmøte. 4. Gjennomføring av møtet Årsmøtet konstituerer seg med godkjenning av innkalling og sakliste, val av ordstyrarar, referentar og 2 protokollunderskrivarar. Det skal førast protokoll frå årsmøtet som skal underskrivast av dei to som blir valde av årsmøtet til dette. For drøftingane, val og avrøystingar gjeld dei same reglane som for landsmøtet i Noregs Ungdomslag.

8 5 Styret. 1. Styret vel seg i mellom nestleiar, kasserar, sekretær og andre etter det som er aktuelt for fylkeslaget. 2. Styret har ansvaret for at arbeidet i fylkeslaget blir drive i samsvar med lov, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjort av årsmøtet. Styret har ansvar for lagseiga og den daglege drifta av fylkeslaget, og det overordna ansvaret for arbeidet i nemnder og særgreiner. Styret har ansvar for at fylkeslaget utfører dei oppgåvene ein er pålagt av landsmøtet i Noregs Ungdomslag. 3. Styret skal drive fylkeslaget på ein økonomisk forsvarleg måte i samsvar med arbeidsprogram og budsjett. Løyvingar/vedtak om investeringar over kr , og opptak av lån med pant i laget sin eigedom, skal godkjennast av årsmøtet med minst 2/3 fleirtal. Det same gjeld større investeringar og låneopptak i lagsbruk som er skilde ut som sjølvstendige selskap. Styret kan gje fullmakt til leiar/og eller kasserar til disponering av konto. Alle styremedlemmene skal skrive under denne fullmakta. Langsiktige bindande avtalar skal skrivast under av alle styremedlemmene. 4. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades og røystar. 5. Styret skal føre protokoll for styremøte og andre møte i fylkeslaget. 6. Styret skal sørgje for å kalle inn til årsmøte i eit lokallag, dersom det har gått eitt år ut over den tida då lokallaget hadde plikt til å halde årsmøte i samsvar med si eiga lov. 6 Utmeldingar, skifte av føremål og nedlegging 1. Dersom fylkeslaget ønskjer å melde seg ut av Noregs Ungdomslag, må dette vedtakast på 2 vanlege påfølgjande årsmøte med minst eitt års mellomrom og med minst 2/3 fleirtal. Dersom eit mindretal på minst 5 medlemmer over 14 år vil halde fram med det gamle lagsnamnet og etter det gamle føremålet, tek dette mindretalet over namnet og eiga til laget. Det kan gjerast unntak for eige laget hadde ved innmelding. Slike unntak må gå fram av lover godkjende av Noregs Ungdomslag. 2. Dersom fylkeslaget 2 år etter kvarandre ikkje har levert årsmelding og rekneskap etter 3.3. skal fylkeslaget bli kontakta av Noregs Ungdomslag sentralt, der nedlegging eller naudsynte tiltak for reaktivisering blir vurdert. 3. Dersom fylkeslaget 3 år etter kvarandre ikkje har levert årsmelding og rekneskap etter 3.3. skal fylkeslaget reknast som nedlagd. 4. Dersom fylkeslaget bryt lova til Noregs Ungdomslag og ikkje vil rette seg etter lovleg påbod frå styret og landsmøtet, skal fylkeslaget seiast å ha skifta føremål, slik at det ikkje lenger kan vere medlem i Noregs Ungdomslag. 5. Saker i samband med denne paragrafen, kan ankast av det laget saka gjeld til landsmøtet i Noregs Ungdomslag. Landsmøtet tek då endeleg avgjerd. 7 Trygging av eiga. 1. Ungdomshus, anna fast lagseige og luter i fast eigedom kan ikkje avhendast utan samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag. 2. Det skal ikkje gjerast bruksendringar og ombygging av ungdomshus og anna fast lagseige som fører til at den kulturhistoriske verdien blir øydelagd. Det offentlege regelverket innafor kulturvern skal følgjast. 3. Blir fylkeslaget lagt ned, skal Noregs Ungdomslag ta vare på eiga til laget i ein tryggingsperiode på 7 år. 4. Dersom det i løpet av tryggingsperioden vert skipa eit nytt fylkeslag i regionen, som fyller krava til medlemskap i Noregs Ungdomslag, skal eiga overførast det nye fylkeslaget. Det nye laget må dekkje eventuell verdiauke på grunn av påkostnader og utbygging i den perioden andre har drive eigedommen etter takst. 5. Dersom det ikkje er skipa eit nytt fylkeslag innan tryggingsperioden er ute, skal Noregs Ungdomslag sørge for at eiga vert nytta til det beste for ungdomslaga som var tilknytt fylkeslaget når laget vart lagt ned. 6. Utgiftene til styring av eiga skal dekkjast av eiga.. 8 Lagsbruksavgift Dersom fylkeslaget eig, driv eller har partar eller luter i forretningstiltak som ikkje kjem inn under lagsrekneskapen, skal ein kvart år betale lagsbruksavgift til Noregs Ungdomslag. Avgifta vert fastsett i lova til Noregs Ungdomslag. 9 Ymse Lov og føresegner for Noregs Ungdomslag som omhandlar tilhøve i fylkeslaga eller organisasjonen generelt gjeld for <namn på fylkeslaget>. 10 Lovendring. 1. Framlegg til endringar i lova må sendast skriftleg til styret i fylkeslaget seinast 3 månader før årsmøtet. 2. Lovendringsframlegg må kunngjerast for lokallaga minst ein månad før årsmøtet. Årsmøtet må då vedta framlegget med 2/3 fleirtal. 3. Endringar i lova skal godkjennast av styret i Noregs Ungdomslag.

Råkåfiskfesten 2014 festtaler Kjell Bitustøyl

Råkåfiskfesten 2014 festtaler Kjell Bitustøyl Januar 2014 Råkåfiskfesten 2014 festtaler Kjell Bitustøyl Råkåfiskfesten 2014 er på Røa Samfunnshus (Austlivn. 4, like ved Røa T- banestasjon) laurdag 25. januar kl. 18.30. På menyen står som vanlig råkåfisk

Detaljer

Landsmøte 23. og 24. april sakspapir

Landsmøte 23. og 24. april sakspapir Landsmøte 23. og 24. april 2016 sakspapir ! Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

LOV OG FØRESEGNER. for. Bondeungdomslaget i Kristiansand. Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012.

LOV OG FØRESEGNER. for. Bondeungdomslaget i Kristiansand. Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012. LOV OG FØRESEGNER for Bondeungdomslaget i Kristiansand Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012. Oppdatert etter årsmøtet 4. februar 2015 INNHALD Lov for Bondeungdomslaget

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars.

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde

Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde Framlegg til lovbrigde LST: Framlegg frå landsstyret SST: Framlegg frå sentralstyret VST: Framlegg frå Vebjørn Sture Innstilling på lov- og tuftbrigde Paragraf: 3 Paragraf: 5 LST-1 Stryk «Einskildpersonar

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Hordaland Venstre har som føremål å arbeide aktivt for Venstre si sak i fylket, i samsvar med hovudvedtektene og programmet til Venstre.

Hordaland Venstre har som føremål å arbeide aktivt for Venstre si sak i fylket, i samsvar med hovudvedtektene og programmet til Venstre. VEDTEKTER FOR HORDALAND VENSTRE 2015 > 1. FØREMÅL Hordaland Venstre har som føremål å arbeide aktivt for Venstre si sak i fylket, i samsvar med hovudvedtektene og programmet til Venstre. 2. MEDLEMSKAP

Detaljer

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna Vedtekter for Landbrukstenester Folgefonna Landbrukstenester Folgefonna - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon. Landbrukstenester Folgefonna SA. Org. Nr. 974254514 nedafor kalla laget, er eit andelslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE Vedtatt på årsmøte i representantskapet for Vikedal Bygdahus 09.02.2012 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus SA er eit samvirkeføretak med vekslande

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken VEDTEKTER FOR Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken 1. BEITELAGET HØMROBEKKEN- TØSOBEKKEN Beitelaget Hømrobekken- Tøsobekken, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarar under

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS Godkjent av årsmøte 03.09.2012 Trer i kraft 03.09.2012 VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS 1 Organisasjon 1.1 Lye Skulekorps blei stifta den 29.09.1986, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25.februar 2004( 11), 1. mars 2006( 11), 4.mars 2008( 10), 3.mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23.februar 2011 ( 11 4. avsnitt), 17.februar 2016 (

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Lover for Arne Musikforening

Lover for Arne Musikforening Lover for Arne Musikforening 1 ORGANISASJON Arne Musikforening, stifta 4. nov. 1877 er medlem av Norges Musikkorps Forbund; NMF, og tilhøyrer NMF Hordaland Krets Organisering av musikkorpset a. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO

LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen blei skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 25.2.2014.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Protokoll frå årsmøtet i Noregs Ungdomslag i Trondheim onsdag 5. og torsdag 6. juli 2006.

Protokoll frå årsmøtet i Noregs Ungdomslag i Trondheim onsdag 5. og torsdag 6. juli 2006. Protokoll frå årsmøte i Noregs Ungdomslag, Trondheim 5. og 6. juli 2006 Protokoll frå årsmøtet i Noregs Ungdomslag i Trondheim onsdag 5. og torsdag 6. juli 2006. Det var registrert 83 utsendingar til årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr ÅRSMØTE 2014 RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl 17.00 Bjarne Øymyr DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

3 Det målpolitiske grunnlaget tufta vert slege fast gjennom særskilt vedtak på landsmøtet.

3 Det målpolitiske grunnlaget tufta vert slege fast gjennom særskilt vedtak på landsmøtet. LOVENE Vedtekne på landsmøtet i Norsk Målungdom 12. mars 1989. Brigda på landsmøtet i Norsk Målungdom 15. 17. mars 1991, 13. 15. mars 1992, 12. 14. mars 1993, 31. mars 2. april 1995, 15. 17. mars 1996,

Detaljer

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag Norsk Sau og Geit Lover for lands-, fylkes- og lokallag Vedtekne 25. mars 2009 Innhald KAP. 1 OVERORDNA MÅL... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjonsform... 3 3 Medlemskap... 3 4 Plikter... 3 5 Valdgift... 3

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember Nynorsk utgåve

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember Nynorsk utgåve Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Nynorsk utgåve 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. 2 Formål Unio skal

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter. for Bygstad Brass. Skipa 1960

Vedtekter. for Bygstad Brass. Skipa 1960 Vedtekter for Bygstad Brass Skipa 1960 Innhald 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøte 5 Styre 6 Medlemsmøte 7 Komitèar 8 Usemje og tvistar 9 Oppløysing og utmelding 10 Vedtekter og vedtektsendringar

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

Vedtekter for Solevåg skulekorps

Vedtekter for Solevåg skulekorps MØNSTERVEDTEKTER FOR SKULEKORPS Vedtekter for Solevåg skulekorps KVASNES / VEIBUST / SOLEVÅGSEIDE / LEIRVÅGEN / SUNDE / SOLAVÅGEN / BJØRKAVÅGEN / FURNESVIKANE INNHALD: 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag Norsk Sau og Geit Lover for lands-, fylkes- og lokallag Vedtekne 19. mars 2015 Innhald KAP. 1 OVERORDNA MÅL... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjonsform... 2 3 Medlemskap... 2 4 Plikter... 2 5 Valdgift... 3

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Vedtekter for Rosendal Skulekorps.

Vedtekter for Rosendal Skulekorps. Vedtekter for Rosendal Skulekorps. Reviderte etter vedtak 29.09.2011 HOVUDINNDELING FOR NYE VEDTEKTER 1 ORGANISASJON 2 FØREMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEAR 8 UENIGHETER/TVISTER

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

Fargane er raud og kvit. IL Solid sitt merke er to norske flagg som omkranser ein blå stolpe, med tekst 1945, og nedanfor den SOLID.

Fargane er raud og kvit. IL Solid sitt merke er to norske flagg som omkranser ein blå stolpe, med tekst 1945, og nedanfor den SOLID. LOVNORM IL SOLID 1 FØREMÅL Solid er sjølveigande og frittståande idrettslag med utelukkande personlege medlemer. Solid sitt føremål er å driva idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) og gjennom

Detaljer

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 31.februar - 2. februar 2014 MØTELEIAR: STAD: INNKALLA: MØTT: Kjell Horten Hjerkinn Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Detaljer

VEDTEKTER FOR FITJAR FJELLSAMEIGE

VEDTEKTER FOR FITJAR FJELLSAMEIGE VEDTEKTER FOR FITJAR FJELLSAMEIGE 1. FITJAR FJELLSAMEIGE Fitjar fjellsameige, organisasjonsnummer 887 878 412, nedanfor kalla sameiget og/eller laget, er eit organisert fellesskap mellom sameigarar i Fitjarfjellet.

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget.

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. LOVER 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er Naustdal Båtlag, forkorta N.B.L 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. Arbeidet

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

Framlegg til endring av lova

Framlegg til endring av lova Framlegg til endring av lova Gjeldande tekst Her er det to sjølvstendige endringsframlegg. Endringsframlegg 4 STYRE OG RÅD 4 STYRE OG RÅD Laget har eit styre med 1 leiar og minst 4 medlemer med minst 2

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

VEDTEKTER FOR STORD BÅTLAG

VEDTEKTER FOR STORD BÅTLAG VEDTEKTER FOR STORD BÅTLAG Stord Båtlag 05 24.03.15 Revidert årsmøtet 2014 TH 12.03.15 19.03.15 04 09.03.15 Revidert årsmøte 2013 TH 10.04.14 28.04.14 03 11.11.13 Språkretting TH 02 8.4.2013 Revidert årsmøte

Detaljer

LOVER FOR IL ØRNAR. Skipa 5. mars endra Føremål

LOVER FOR IL ØRNAR. Skipa 5. mars endra Føremål LOVER FOR IL ØRNAR Skipa 5. mars 1922 - endra 23.11.97-1 Føremål Laget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemer. Laget sitt føremål er å driva idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane Vedtekter For NBF Sogn & Fjordane Vedteke og gjort gjeldande av krinsting den 28. april 2002. Endra kretsting 18. april 2004 1 INNHALD 2 Kapittel 1 Basisvedtekter 3 Verkeområde, 1-1 3 Organisering, formål

Detaljer

1. Forslag med hensyn til bestemmelser om produsentlag og forbrukerlag.

1. Forslag med hensyn til bestemmelser om produsentlag og forbrukerlag. BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L09-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L09-14 Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer