A) Beskriv mekanismen for hvordan Agouti-relatert protein (AgRP) virker på sult og metthetsfølelsen i hjernen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A) Beskriv mekanismen for hvordan Agouti-relatert protein (AgRP) virker på sult og metthetsfølelsen i hjernen."

Transkript

1 Oppgave 1 (BSS) Sensorveiledning-Eksamen ERN A) Beskriv mekanismen for hvordan Agouti-relatert protein (AgRP) virker på sult og metthetsfølelsen i hjernen. SVAR: AgRP er et neuropeptid i hjernen som er produsert av AgRP/NPY neuroner i den ventromediale delen av nukleus arcuatus i hypotalamus. AgRP er uttrykt sammen med Neuropeptid Y (NPY) og de virker sammen om å øke appetittfølelsen samtidig som metabolisme og energiforbruket senkes. AgRP er en av de mest betydningsfulle appetittstimulerende hormonene vi kjenner til i hjernen. Frigjøring av AgRP stimuleres av grelin frigjort fra magen og hemmes av leptin fra fettvevet, samt metthetspeptidnene PYY, GLP-1 og OXM fra tarmene. AgRP hemmer virkningen av leptin og dermed metthet ved å virke som en antagonist for melanocortin reseptorene MC3-R and MC4-R. AgRP virker på sultreseptorene Y1/Y5R i PVN. For mye AgRP vil føre til økt appetitt og overspising. B) Endokrine og nervøse impulser regulerer appetitten. Beskriv dette samspillet med en skisse og korte kommentarer. SVAR: se figur: SKISSE OVER NEURAL OG HORMONELL REGULERING AV APPETITT Appetitt fremmende neuroner Appetitt hemmende neuroner 2 (nucleus tractus olitarius) = nerver 2 = fetthormoner 3 = pankreashormoner 4 = tarmhormoner

2 C) Beskriv hvordan insulin og stress regulerer proteinsyntese og cellevekst via henholdsvis PKB og AMPK. SVAR: Insulin binder insulinreseptor noe som medfører rekruttering av insulinreseptorsubstrat. Dette rekrutterer PI-3K som forsforylerer inositol fosfat til inositol 3,4,5 trifosfat. Inositol 3,4,5 trifosfat rekrutterer PKB til membranen. PKB blir aktivert av PDK1 ved forsforylering. Aktiv PKB hemmer effekten av guanidin exchangefaktoren TSC2. TSC2 regulerer hydrolyse av GTP bundet til det lille G-proteinet Rheb. I GTPbundet form vil Rheb aktivere mtor som gjennom forsforylering av p70s6k oppregulerer proteinsyntese og cellevekst. Stress med påfølgende økning av AMP/ATP ratio vil føre til AMPK aktivering og LKB1- avhengig forsforylering av AMPK. Aktiv AMPK øker TSC2 aktivitet og hemmer mtor aktivitet. Til sammen fører dette til redusert proteinsyntese og cellevekst. Oppgave 2 (CAD) A) Hvilke effekter har ulike fettsyrer på plasma kolesterol og LDL-kolesterol nivået hos mennesker? Svar kan leses av nedenstående figur. B) Via hvilke mekanismer kan fettsyrer utøve sin effekt? Svar kan leses av nedenstående figur. I tillegg er fett en viktig energikilde.

3 Mechanisms of action for fatty acids 1) Eicosanoids 2) Substrate for enzymes 3) Peroxidation 4) Membranes are flexible Platelets CH 3 CH 3 n-3 W blood cells Chemotactic agents n-3 COOH COOH Red blood cells more flexible 5) Acylation of proteins 6) Transcription factors CAD25 FA Protein Nucleus DNA Promoter FA membrane mrna Protein C) Beskriv forskjellen mellom brunt og hvitt fettvev. Tegn gjerne en figur som illustrerer ditt svar. Svar. Brune fettceller har mange mitokondrier (gir brunfargen) og mange små fettdråper (multilokulære), istedenfor en stor fettdråpe (unlilokulær) og et lite antall mitokondrier som finnes i hvite fettceller. Brune fettceller kan oksidere store mengder fettsyrer og glukose uten at det dannes ATP oksidativ frikobling vha UCP (uncopling protein) 1, som er et protein i indremembran av mitokondrier som fungerer som en protonkanal. Derved utlignes gradienten av protoner fra rommet mellom indre og ytre mitokondriemembran slik at protonene strømmer inn i matrix av mitokondriene og derved frigjøres varme uten at det dannes kjemisk energi I form av ATP. Det er påvist brunt fettvev hos minst 20 % av yngre mennesker, og mengden avtar med alder og økende omgivelsestemperatur. Hvitt fettvev har en rekke funksjoner: lagre energi i meget store mengder, med lite volum og vekt lagre kolesterol, vitamin D og E isolere termisk og beskytte mekanisk skille ut mange ulike hormoner (adipokiner) gir mekanisk polstring og termisk isolasjon

4 Oppgave 3 (KTD) A) Beskriv, gjerne med figur, hvordan proteiner på overflaten til lipiddråper i fettvev forandrer seg og gjør at lipiddråpen omdannes fra en lagrende til en frigjørende tilstand? Svar: I basal tilstand finnes perilipin1 i ikke-fosforylert tilstand på LD-overflaten. Den C-terminale delen av Perilipin1 binder til seg cgi-58/abhd5. Det er trolig slik at denne interaksjonen hemmer aktiviteten til cgi-58. Perilipin beskytter innholdet i kjernen fra lipolyse. Ved initiering av lipolyse aktiveres PKA grunnet økt camp nivå. PKA fosforylerer hormone sensitive lipase (HSL) og perilipin1 (perilipin1 har potensielt 6 fosforyleringsseter). CGI-58 frigjøres fra perilipin 1 og binder til adipose triglyderide lipase (ATGL). CGI-58 fungerer som en koaktivator av ATGL som katalyserer nedbrytning av TG til DG. Fosforylering i den N-terminale delen av perilipin1 rekrutterer HSL som katalyserer nedbrytning av DG til MG. Disse molekylære forandringene gir >100-gangers forskjell i lipolytisk hastighet mellom basal og stimulert lipolyse. Følgende kan tenkes nevnt av A-kandidater : Fosforylering av sete 6 (Ser 517, C-terminalen) er nødvendig for at cgi58 skal frigjøres fra perilipin1. Fosforylering av sete 5 (Ser492) er nødvendig for fragmentering av LDer. Gir mer LD overflate, noe som er antatt å øke lipolytisk hastighet. Forsforylering i N-terminalen er viktig (men ikke essensielt) for rekrutering og binding av HSL til perilipin1. B) Overvekt skyldes opphopning av triasylglyserol i fettvev. Hvilke substrater trengs for å lage triacylglyserol og beskriv kort hvordan de tre viktige energirike næringsstoffene (protein, fett og glukose) kan omdannes til disse substratene. SVAR: Spørsmålet har utgangspunkt blant annet i figuren under fra forelesning.

5 Triasylglyserol lages av substratene «3 fettsyrer» + «glycerol-3-fosfoat». Det forventes ikke at studentene kan navnet på alle enzymene som gjør om disse triasylglyserol. Det forventes at studenten har reflektert over er at glyseroldelen krever 3-karbon. Fettsyrer: Kan tas opp direkte via kosten, syntetiseres fra glukose (glykolysen + lipogenese), eller ved nedbrytning av aminosyrer i proteiner til acetyl-coa som kan inngå i lipogenesen. Ergo, alle de tre energirike næringsstoffene kan omgjøres til fettsyrer. Glycerol-3-phosphat: Dannes fra glukose (eller andre karbohydrater)) nedover i glykolysen. Glyserol-3-P kan også dannes ved nedbrytning av noen aminosyrer i kosten (det forventes ikke at studentene vet det), men Glyserol-3-P kan ikke lages fra fettsyrer. Det betyr at ved lavt inntak av karbohydrater får en lavt substratnivå av glycerol-3- P for dannelse av TAG. Av den grunn vil en slik kost legge til rette for mindre akkumulering av TAG. Ved høy FA-diett vil en få høye nivåer av fettsyrer i blodet som har andre effekter, hvor noen av disse er muligens ikke så gunstige.

6 C) Navngi to ulike lipaser og beskriv substratet og produktet de genererer. Det finnes mennesker med mutasjoner i lipaser, hvor den affiserte lipasen ikke katalyserer reaksjonen den skal. Noen typer celler/vev vil være mer affisert slike mutasjoner. Forklar hvorfor. SVAR: Det er naturlig at studentene her nevner de to lipasene adipose triglycerid lipase (ATGL) og hormon sensitive lipase (HSL) som bryter ned TAG til henholdsvis DAG og MAG. I siste halvdel av spørsmålet må studentene reflektere: Mennesker med mutasjoner i lipaser vil ha en senere nedbrytning av lipiddråper som inneholder substratet det normalt bryter ned. Mutasjoner i lipaser vil generelt føre til en akkumulering av lipider/lipiddråper i ulike vev. Mutasjoner i ATGL vil hindre nedbrytning av TAG Mutasjoner i HSL vil hindre nedbrytning av DAG (derav også føre til akkumulering av TAG) og CE. Fettvev lagrer TAG, makrofager lagrer CE. A-kandidater kan forventes å nevne noe av dette: Det er først og fremst i vev som normalt har høy degradering av TAG eller CE en vil få opphopning. I fettvev har en normalt lite lipolyse (kun ved faste er lipolysen aktiv). Derfor vil det være liten endring i akkumulering av TAG i fettvevet. Effekten av ATGL mutasjon vil være størst i celler som tar opp forbrenner mye fettsyrer (hjerte og oksidativ muskel). Effekt av HSL mutasjon vil føre til akkumulering av DAG og i tillegg føre til opphopning av CE i vev som normalt akkumulerer disse.

7 Oppgave 4 (LMG/A+B, SOK/C) A) Hyperglykemi er vist å øke O-GlcNAcylering av proteiner i celler. Hva er protein O-GlcNAcylering og hvordan aktiveres det? (Bruk gjerne figur for å illustrere). SVAR: O-linked GlcNAcylation is a dynamic, transient posttranslational modification that occurs on many different proteins in the cytoplasm and nucleus, (and mitochondria-ikke forelest særlig om) affecting protein stability, protein-protein interactions, enzyme activity, transcription, translation, cell signalling, apoptosis, cell shape. OGT is the enzyme that confers O-GlcNAc modification of nucleocytoplasmic proteins and this enzyme is a unique transferase that transferes one single GlcNAc molecule on the amino acids serine and threonine O-linked (linked to OH-group on R side chain); O-linked GlcNAc. This is more similar to reversible phosphorylation on ser /thr than classical glycosylation in ER/Golgi. (Classical glycosylation in the secretory pathway is not dynamic and reversible as O-GlcNAc in cytosol/nucleus (and mithocondria). Thus, the proteins are constituvely modified and the proteins are either secreted or localised to membranes (ER, Golgi, plasmamembrane). Dette er forelest av Svein Olav Kolset). OGT-mediert O-GlcNAcylering av proteiner aktiveres av næringsstoffer (Glukose, aminosyrer, fettsyrer) via hexosamine biosynteseveien (hexosamine biosynthetic pathwayfigur fra forelesning)) og dannelse av endepoduktet UDP-GlcNAc (substrat for OGT): GFAT: L-glutamine:D-fructose-6-phosphate amidotransferase Emeg32: glucosamine-6-phosphate (GlcN6P) acetyltransferase

8 O-GlcNAc signaling via OGT/OGA: OGT: O-linked GlcNAc transferase (GlcNAc: N-acetylglucosamine), OGA: O-GlcNAcase. (For synthesis of glycoproteins, proteoglycans, glycolipids: Transferases in ER-Golgi) Final product in hexosamin biosynthetic pathway: UDP-GlcNAc, a nucleotide sugar and a coenzyme in metabolism. It is used by glycosyltransferases to transfer N-acetylglucosamine (GlcNAc) residues N- linked on proteins (glycoproteins, proteoglycans) and lipids and extensively involved in intracellular signaling as a substrate for nuclear/cytoplasmic (and mitochondrial) O-linked N- actetylglucosamine transferases (OGTs) in a wide range of species. B) I respons på næringstilgang, gi eksempler på mekanismer for aktivering av kjernereseptoren LXR og målgener LXR regulerer i lever. Bruk gjerne figur for å illustrere. SVAR: Spørsmålet har utgangspunkt blant annet i figurene under fra forelesning:

9

10 LXR er medlem av kjernereseptorfamilien (Nuclear Receptors) og inneholder konserverte domener vist i figur. Heterodimeriserer med RXR og binder til enhancer/promoter områder inneholdende DR4 (Direct Repeat) sekvens; AGGTCAnnnnAGGTCA). Isoformer LXRalfa og beta, forelest at disse har lik sekvens, men har minst lik sekvens i A/B og D-domenene (se figur), (noe som tyder på at de kan aktiveres forskjellig og har like samt ulike målgener). Isoformene er ulikt uttrykt i forskjellig vev. I lever (hepatocytter) spiller LXRalfa en sentral rolle og er sterkest uttrykt. I respons på næringsstilgang, aktiveres LXR av oxysterol ligand (via LBD) og glukose metabolisme via hexosaminsyntesevei og O-GlcNAcylering (se over; vårt arbeid tyder på at dette skjer i ligand uavhengig N-terminal domene AF-1; dette er det forelest om). Insulin aktiverer også LXR, men mekanismene er ikke kjent; trolig dannelse av oxysteroler og/eller fosforylering av LXR. (Insulin via aktivering av glykolysen kan også bidra til O-GlcNAcylering av LXR). Faste (glukagon) aktiverer PKA og AMPK og mye tyder på at LXR aktivitet hemmes via AMPK/PKA mediert fosforylering av LXR. Fravær av LXR (knock out mus) hemmer de novo lipogenese i lever. LXR er viktig for transkripsjonell opp-regulering av transkripsjonsfaktorene SREBP1c og ChREBP og sammen med SREBP1c og ChREBP regulerer LXR lipogene gener i lever i respons på næringstilgang (insulin, glukose, lipider/oxysteroler) (se figur for målgener). C) Et tidlig klinisk tegn på nyreforandringer ved diabetes er mikroalbuminuri. Nyrenes filtreringsenhet, glomeruli, endres ved diabetes, blant ved at basalmembranen fortykkes. I denne sammenheng har den ekstracellulære matriks viktige funksjoner. Hvordan bidrar kollagen IV og andre matriskkomponenter, glykert kollagen IV, proteoglykaner og sulfatering av proteoglykaner til endringer i basalmenbraner i glomeruli i nyrer hos pasienter med diabetes? Svar: Fortykket basalmembran skyldes: Økt syntese av kollagen IV og andre matrikskomponenter som fibronektin og laminin.økt glykering (ikke glykosylering) som gir økt protease-resistens og lavere turnover. Økt mengde matriks gir økt lagring av vekstfaktorer som så stimulerer til mer matrikssyntese.nedsatt proteoglykansyntese gjør at ratio melllom proteoglykaner og andre matrikskomponenter endres og gjør matriks mer disorganisert og tykkere.nedsatt sulfatering av proteoglykaner endrer binding til andre matrikskomponenter og vekstfaktorer som vil påvirke matriksomsetningen.

11 Oppgave 5 (Metode/Lab) (KTD/LMG) A) Luciferase er et enzym som katalyserer denne reaksjonen Luciferin + O2 -> oxyluciferin + light Beskriv hvordan vi kan utnytte enzymet Luciferase og denne spesielle egenskapen hos luciferin til å studere aktiviteten til en promoter. SVAR: Spørsmålet har utgangspunkt blant annet i figuren under fra forelesning. En kloner promotoren til et gen inn i en vektor som lager enzymet luciferase (kalles reporter). I tillegg lager en plasmidet som uttrykker transkripsjonsfaktorene en ønsker å studere (kalles ekspresjnsplasmider). Deretter får en disse plasmidene inn i celler (ved hjelp av transfeksjon). Transkripsjonsfaktorene og aktivering disse av med ligander vil ved binding til reporteren (i regionen fra klonet promoter) påvirke hvor mye som dannes av enzymet

12 luciferase. Mengde luciferase enzym vil være proporsjonalt med mengde Luciferin som metaboliseres og hvor mye lys som dannes. Deteksjon av lyset vil således være et mål på promotoraktiviteten. B) Hva er cdna? SVAR: cdna betyr complementary DNA og er en komplementære DNA kopi syntetisert fra mrna. (Enzymet som brukes for å syntetisere cdna fra mrna er revers transkriptase (finnes i en hel rekke virus)). C) Hovedtema for laboratoriearbeidet har vært å arbeide praktisk med ulike molekylærbiologiske teknikker for å belyse hvordan næringsstoffer regulerer transkripsjon av gener. For å studere dette har vi arbeidet med lever fra fastede og reforede mus. Genet vi har arbeidet med er fettsyre syntetase (FAS) Beskriv hvordan du metodologisk gikk frem for å studere FAS mrna eller protein. SVAR: Svarene baserer seg i hovedsak på laboratorieprotokollene (lagt ut i FRONTER) og laboratoriearbeid labuke 1+2 (uke1: lage cdna fra mrna og RT-PCR (Taqman assay), uke 2: måle protein i prøve med BC assay, fortynne prøver til lik protein konsentrasjon i alle prøver og Western blotting). Vktig at kandiadatene diskuterer bruk av kontroller i analysene («houskeeping genes» som ikke reguleres av faste/reforing og som resultatene kan normaliseres for).

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling...

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling... DVD om diabetes på arabisk og tyrkisk Innhold Diabetes en innledning... 2 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 4 Svangerskapsdiabetes... 5 Symptomer på diabetes... 6 Behandling... 7 Kosthold... 8 En

Detaljer

Acetylsalisylsyre. - bare et middel mot hodepine? Silje Lien og Kristin Høines Johnsen

Acetylsalisylsyre. - bare et middel mot hodepine? Silje Lien og Kristin Høines Johnsen Acetylsalisylsyre - bare et middel mot hodepine? Av Silje Lien og Kristin Høines Johnsen 1 INNHLDSFRTEGNELSE Sammendrag..s3 Innledning..s3 Kildevurdering...s3 Hvordan ble acetylsalisylsyre først oppdaget?..s4

Detaljer

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Kan forlenget opphold i ferskvann, før overføring til saltvann, påvirke laksens kapasitet til å omdanne 18:3 n-3 til EPA og DHA? FHF-prosjekt 900770 delrapport 3 Tone-Kari

Detaljer

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen NFE N 1-2015 / årgang 40 Biologi - CODE www.kyst.no En spesialutgave av Norsk Fiskeoppdrett Foto: Terje van der Meeren Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser I samarbeid med kunnskapsplattformen

Detaljer

Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7

Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7 Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7 Originaltittel: Life Without Bread (Leben Ohne Brot) Original edition published by McGraw-Hill 2000 Denne utgaven er oppdatert og tilpasset norske forhold. Alle

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015. Individuell skriftlig eksamen i MA 410- Idrettsfysiologi og biomekanikk. Onsdag 18. desember 2013 kl. 09.00-15.

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015. Individuell skriftlig eksamen i MA 410- Idrettsfysiologi og biomekanikk. Onsdag 18. desember 2013 kl. 09.00-15. MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 Individuell skriftlig eksamen i MA 410- Idrettsfysiologi og biomekanikk Onsdag 18. desember 2013 kl. 09.00-15.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider

Detaljer

Optimalt fôr som gir fast filet

Optimalt fôr som gir fast filet Rapport 37/2010 Utgitt desember 2010 Optimalt fôr som gir fast filet Turid Mørkøre, Erling Olaf Koppang, Marit Espe, Thomas Larsson, Eva Veiseth-Kent, Bendik F. Terjesen, Inger Beate Standal og Kjell-Arne

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (3): Patofysiologi og kliniske bilder

Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (3): Patofysiologi og kliniske bilder Pediatrisk Endokrinologi 2007;21: 53-64. Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (3): Patofysiologi og kliniske bilder Robert Bjerknes 1 Seksjon for pediatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd.

Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd. 1 Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd. Årsakene er mange, men det er alltid en form for kronisk inflammasjon bak plagene, mener

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Introduksjon til Biokjemi Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Biokjemi Biokjemi (Wikipedia): -Studien av de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen måte; det molekylære grunnlaget

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon

Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon Teori og praksis Forfattere: Bent R. Rønnestad 1,2, Eddy Knutsen 3, Kai Lexberg 3, Stig Kristiansen 3 og Hans Falk 3 1

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;28:37-43. Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter Tone Sandal 1, Oddmund Søvik 2, Pål Rasmus Njølstad 2,3,4, Anders Molven

Detaljer

Hjelp vi blir tjukkere!

Hjelp vi blir tjukkere! Gary Taubes Hjelp vi blir tjukkere! Hvorfor og hva kan du gjøre med det? Oversatt av Tone Bøstrand Hjelp vi blir tjukkere! E-bok: ISBN 978-82-93154-55-6 Originaltittel: Why we get fat First published by

Detaljer

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn.

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn. Skole/barnehage Nær halvparten av foreldrene til barn med diabetes mener skolen er lite forberedt på å ta imot barn med diabetes, og like mange er misfornøyd med måten barna deres blir ivaretatt av skolen

Detaljer

Kjemi i hver bit. Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt. Brosjyre til Forskningsdagene

Kjemi i hver bit. Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt. Brosjyre til Forskningsdagene Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt Kjemi i hver bit Brosjyre til Forskningsdagene Valgfri undertittel over to linjer 2011 Bare sukker? Forskning for bedre mat Smak og vaner

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser Syrer og baser Syrer og baser Når du er ferdig med dette kapitlet, skal du kunne a definere syre og base og gjøre rede for syre-basereaksjoner b gjøre beregninger med K a, K b og K w c måle ph med ulike

Detaljer

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer