Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag , kl. 17:30 i Kommunehuset, møterom Heimdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 06.09.2011, kl. 17:30 i Kommunehuset, møterom Heimdal"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag , kl. 17:30 i Kommunehuset, møterom Heimdal NB. Merk Tidspunkt! Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 037/11 Godkjenning av møteprotokoll /11 Delegasjonssaker 039/11 Meldinger 040/11 Økonomirapport 2/ /11 Rehabiliteringsplan /11 Birkeland barnehage 043/11 Oppdaterte tomtepriser Natveitåsen boligområde 044/11 Justering av selskapsavtale for KBR - felles saksutredning for Knutepunkt Sørlandet 045/11 Søknad om kommunal overtakelse av infrastruktur Høigilt 046/11 Reguleringsplan for Sollia boligområde, Engesland. 2. gangsbehandling 047/11 Reguleringsplan for Homlegardsheia. 2.gangs behandling. 048/11 Kommuneplan for Birkenes gangs behandling Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Espegren ordfører Alf Martin Woie rådmann

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /11 Arkiv/arkivsaksnr.: /1724 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteboken av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /11 Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: /1722 Delegasjonssaker DKS. 002/11: Søknad om utvidet skjenkebevilling lørdag Hagen Café, Herefoss VEDTAK: I medhold av delegasjonsmyndighet gitt i k sak 16/94, avgjørelse i prinsippsak i k sak 45/95 og alkohollovens gis Slettene Hagen/Hage Café org.nr v/gunn Elisabeth Slettene, skjenkebevilling for utvidet areal i henhold til innsendt søknad, for all drikk under 22 %. Skjenketiden gjelder fra kl 18:00 til kl 02:00 den Ansvarlige for skjenkingen må se til at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser, jf spesielt 1.5, 4.4 og Det forutsettes at det er tilstrekkelig kontroll med skjenkingen under arrangementet. Skjenkeområdet må avsperres forsvarlig. Dersom det skjer uregelmessigheter av noen art, vil dette kunne påvirke kommunens vurdering av senere søknader. Det vises forøvrig til uttalelsen fra Birkenes lensmannskontor, som forutsetter at spilling av all musikk stoppes til vanlig tid kl 2300 den , og forutsetningen om at utvidelsen av skjenkeområdet ikke er til hinder for vanlig trafikk på stedet. Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssaken tas til etterretning.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: /1723 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottak Tittel er 1 11/6196 I Securitas AS 3 stk Kontrollrapporter /6717 U Aust-Agder kulturhistoriske Senter 3 11/6255 I Aust-Agder kulturhistoriske Senter 4 11/6256 I Aust-Agder kulturhistoriske Senter - Skjenkebevilling Foreløpig svar ifm søknad om øket driftstilksudd og prosjekttilskudd til Birkenes bygdemuseum Søknad om økt kommunalt driftstilskudd til Birkenes bygdemuseum fra 2012 Søknad om tilskudd til produksjon av basisutstilling ved Birkenes bygdemuseum fra sommeren /4768 I Avigo AS Oversendelse av årsberetning og årsregnskap for /5841 MP Klagenemnd eiendomsskatt byskattelovens 4 mote /5639 MP Takstnemnd for eiendomsskatt møte /7507 U Justis- og politidepatementet Politireformen på Agder og lokaldemokratiet Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

5 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /909 Økonomirapport 2/2011 Saksopplysninger I Kommunestyret vedtak 032/11 ble det vedtatt at formannskap og tjenesteutvalg fortløpende skulle få økonomisk rapportering. Nødvendige tiltak til innsparing gjennomføres. Tiltak kommunen som helhet: A. Økt utbytte Agder Energi AS 1,2 mill kr. B. Utsettelse nyansettelser 0,5 mill kr. C. Innsparing tjenesteområdene 1,0 mill kr. (Liste kommer i formannsskapet ) På grunn av estimert underdekning i størrelsesorden 3,7 mill kr. som varslet i 1. tertialrapport ble det bestemt at nødvendige tiltak til innsparinger skulle gjennomføres. Rutinene vedr. økonomirapporteringer er blitt innskjerpet. Avdelingslederne rapporterer til sine tjenestesjefer som så lager en samlet rapport til rådmann og økonomisjef. Merforbruk i forhold til budsjettet må kommenteres og også hvordan inndekning kan gjennomføres. Det kan ikke påregnes inndekning utenom eget budsjett. Det må holdes en stram budsjettdisiplin som gjør at kommunen ikke overskrider samlede budsjett. A: Økt utbytte Agder Energi AS Brev fra Arendal revisjonsdistrikt datert (vedlagt) vedrørende utbytte fra Agder Energi AS for regnskapsåret 2010 utbetalt i Der revisjonen viser til at gjenstående beløpet av 216 millioner kroner blir utdelt med 65 millioner kroner i 2011 og 51 millioner kroner trolig vil bli utbetalt i Dette anser som ikke-løpende inntekter og skal dermed føres i investeringsregnskapet. Birkenes kommune har mottatt 11,3 mill kr og av dette skal 1,26% av 65 mill. kr. totalt kr overføres investeringsregnskapet. Budsjettert inntekt drift er mill kr. og vi mottar mill kr. Altså merinntekt i driftsregnskapet på 0,4 mill kr. Denne merinntekten er tatt med i oversikten over innsparinger.

6 B: Utsettelse nyansettelser 0,5 mill kr. Målet er å spare kr innen utgangen av 2011 ved å utsette ansettelse i ledige stillinger i 3 måneder. Rådmannen har bestemt at dette gjelder stillinger som er ledige fra og med Besparelser i stillinger som er ledige før dette tidspunktet, regnes som en del innsparingen innenfor tjenesteområdene. Alle avdelingsledere som mener at ansettelse i en ledig stilling ikke kan vente, må søke om dispensasjon. Søknaden har gått til en dispensasjonsnemnd som har bestått av helse- og omsorgssjef, skole- og oppvekstsjef, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet og personalsjef. Nemnda har til nå hatt 3 møter og behandlet 21 søknader. Noen av søknadene har omfattet flere stillinger. Det er lagt opp til møte en gang i uka for å behandle nye søknader som måtte komme inn. Til nå er det spart ca kr Den største delen av besparelsene gjelder stillinger som likevel ville ha stått ledige. Alle stillinger i kommunen er tillagt viktige arbeidsoppgaver og det viser seg at det ofte er vanskelig å utsette ansettelsestidspunktet fordi det vil gi for store negative følger. Fullstendig innsparingsliste er vedlagt: C: Innsparing tjenesteområdene 1,0 mill kr. (Liste kommer i formannsskapet ) Tjenesteområdene har gått gjennom sine områder og sett på hvor budsjettposter ikke er oppbrukt og hvor det er forsvarlig å redusere noe. Dette er en stor utfordring når en vet at noen av tjenesteområder melder om overforbruk og må prioritere stramt for å holde eget budsjett. Ved å ta fra enkelte budsjettområder trekker en også ut slingringsmonnet som gjør at et område kan gå i balanse. Det er viktig å nevne at dette er innsparingstiltak som tjenesteområdene ser muligheten av i dag og er ikke noe som kan videreføres til neste år. På grunnlag av opprinnelig budsjettramme ble det foreslått et prosentvis likt innsparingskrav til samtlige tjenesteområdene som utgjorde totalt 1 mill kr. Innmeldte innsparingstiltak fra tjenesteområdene er kr hvorav kr. kr er økte inntekter. Med tillegg av midler fra fellesområdet (Agder Energi AS 0,4 mill kr. + ressurskrevende brukere 0,6 mill kr. + mindre renteutgifter 1 mil kr.) blir total innsparing kr På grunnlag av barnehagenes vanskelige budsjettsituasjon (jfr. sak 032/11 av ) foreslår administrasjonen og tilføre 2,7 mill kr. til barnehagenes budsjett på grunnlag av innmeldte merforbruk. Barnehagens overskridelse som meldt i sak 032/11 varsler et merforbruk på årsbasis på 3,7 mill kr., men da er tilskudd til barn i andre kommuner tatt med med 1 mill kr. Det hersker usikkerhet vedr. tallet og det holdes derfor utenfor denne budsjettreguleringen. Administrasjonen velger derfor å overføre 2,7 mill. til barnehagene. Resten av innsparingen kr settes foreløbig til disposisjonskonto. I vedlagte innsparingsliste følger detaljert oppstilling hvor innsparingene/økte inntekter er hentet fra. Total budsjettene reguleres ifht. vedlagte regneark.

7 Opprinnelig budsjett 2011 Krav til tjeneste områdene Forslag innsparinger/økte inntekter Utsettelser Tilført Nytt Netto drift- budsjett 2011 ansettelser budsjett budsjett Teknisk Skoler og barnehage Omsorg Service og kultur Nav Kommunale fellesområder Kirken og andre trossamfunn Fellesområdet Totalt Nedenforstående vedr. disposisjonsfondet ble kommentert i 1. tertialrapport, men ikke tatt med under forslag til vedtak. For ordens skyld tas det derfor med denne gangen. Disposisjonsfond: Det vises til årsberetning 2010 hvor revisjonen peker på feilføring av amortisert premieavvik i 2008 og 2009 og at dette foreslås inndekket av disposisjonsfondet gjelder det 0,78 mill kr. og for 2009 er det 1,15 mill. kr. Følgende korrigering av budsjett foretas: Reduksjon av disposisjonsfond 1,924 mill kr. økning av pensjonsinnskudd med 1,686 mill. kr. og arbeidsgiveravgift 0,237 mill kr. Disposisjonsfondet er etter dette 9,3 mill. kr. og 9,6 mill. kr. er disponert i økonomiplanperioden fra Dokumentliste: Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Budsjettene reguleres ifht. vedlagte regneark. Oversikten nedenfor er et sammendrag av vedlagte regnark. Opprinnelig budsjett 2011 Krav til tjeneste områdene Forslag innsparinger/økte inntekter Utsettelser Tilført Nytt Netto drift- budsjett 2011 ansettelser budsjett budsjett Teknisk Skoler og barnehage Omsorg Service og kultur Nav Kommunale fellesområder Kirken og andre trossamfunn Fellesområdet Totalt

8 Følgende korrigering av budsjett foretas: Reduksjon av disposisjonsfond 1,924 mill kr. økning av pensjonsinnskudd med 1,686 mill. kr. og arbeidsgiveravgift 0,237 mill kr. TJENESTEUTVALGET Tjen-042/11 Vedtak: Administrasjonens forslag til vedtak vedtas. TJENESTEUTVALGET Økonomisjef Lisa Johannessen orienterte og besvarte spørsmål. Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. Tjen-042/11 Vedtak: Administrasjonens forslag til vedtak vedtas. FORMANNSKAPET Økonomisjef Lisa Johannessen orienterte og besvarte spørsmål. Avstemming: Enstemmig 10 stemmer. FM-018/11 Vedtak: Administrasjonens forslag til vedtak vedtas. Bakgrunn / Vurdering / Anbefaling HELE KOMMUNEN Hele utvalget Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Tjenesteområdene har også gått gjennom sine regnskaper pr og kommentert merforbruk ifht. periodisert budsjett.. Forbruk i % av helår 1 Sum personalkostnader ,93 2 Sum andre kostnader ,72 3 Sum inntekter ,10 T o t a l t Tabellene som er benyttet denne gangen er oppdatert regnskap pr mot periodisert budsjett pr Sum personalkostnader inneholder lønnsutbetalinger i august, og er den posten som er riktig å måle mot periodisert regnskap. Prosent forbruk lønnskostnader pr bør være ca. 64 %. Sum andre kostnader og sum inntekter vil der selvfølgelig bli ført mer innen Skole og barnehage samt helse og omsorg har overskridelser

9 personalkostnader samtidig som all refusjonen vedr. lønn ikke er ført, så det er vanskelig å danne seg et riktig bilde pr. d.d. Vi vil komme tilbake med mer avstemt regnskap pr Innmeldt overforbruk pr Skolene 1,4 mill kr. Barnehagene 1,0 mill kr. (etter overføring på 2,7 mill kr. ) Lønnsoppgjør 0,7 mill kr. Helse og omsorg 1,1 mill kr. Totalt 4,2 mill kr. Bruk av disposisjonsfond -1,0 mill kr. (se oppstilling regnark) Underskudd pr.d.d. 3,2 mill kr. FELLESOMRÅDET Grp. ansvar: 90 Fellesområder Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Forbruk i % av helår 2 Sum andre kostnader ,35 3 Sum inntekter ,22 T o t a l t ,88 Fra fellesområdet er i tillegg til merinntekt fra Agder Energi AS på 0,4 mill kr. også merinntekt vedr. ressurskrevende bruker på 0,6 mill. kr. For særlige ressurskrevende bruker kan vi, etter nærmere kriterier, søke om å få statlig refusjon 85% av lønnskostnadene utover kr pr. bruker. Dette er beregninger som vanligvis blir foretatt når årsoppgjøret er ferdig og merinntekten/merutgift iforhold til periodisert regnskap kommer da som en inntekt/utgift året etter. Det ble i budsjettet for 2011 benyttet et snitt på en rentesats på 3,25 på lån som ikke var bundet til fast rente. Renten har ikke øket i samme tempo som ble lagt til grunn i budsjettet og en antar derfor at renteutgiftsposten kan reduseres med 1 mill.kr. Fellesområdet foreslår derfor en innsparing på vel 2 mill. kr. Usikkerheten vedr. finansinntekter som viser en mindre avkastning på 0,6 mill kr, ifht. periodisert budsjettet, endelig lønnsoppgjør og momskompensasjon er der fremdeles, og dette vil en komme nærmere tilbake på i neste tertialrapport. TEKNISK Grp. ansvar: 10 Teknisk Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr. BIE - pr. BIE helår Restbeløp Forbruk i % av

10 helår 1 Sum personalkostnader ,87 2 Sum andre kostnader ,36 3 Sum inntekter ,51 T o t a l t ,76 Totalt ventes det ikke merforbruk på Teknisk sammenlignet med budsjett i 2011, forutsatt at tjenesteområdet får beholde de ekstra inntektene man har hatt. Etter 1. tertial har endel inntekter og utgifter som gjelder for hele eller større deler av året blitt fakturert. Budsjettet tar også høye for nye stillinger og drift av nye bygg (herunder Natveitåsen barnehage) som ikke får budsjettmessige konsekvenser før 3. tertial Man har benyttet ca mer til vikariat enn budsjettert, men da man har litt lavere utgifter til fastlønn, ventes dette ikke å gi merforbruk totaltsett. Det er høye inntekter sammenlignet med budsjett på ansvar Deler av overskuddet må benyttes til å lønne ny oppmålingsingeniør. Den største usikkerhetsfaktoren gjelder vintervedlikehold for vei, her er alle midlene brukt opp allerede. Kr ,- av midlene til sommervedlikehold må holdes igjen til beredskap høst Det er likevel noen oppgaver vi ikke kan unngå, det kan derfor bli et merforbruk her. Avhengig av vinteren kan det bli i merforbruk på ansvarsområdet. Inntekter på vann og avløp er totalt i balanse sammenlignet med budsjett, eller litt over. Det ventes ikke merforbruk her sammenlignet med budsjett. Det er noe ekstra inntekter på ansvar 1600/1601 enn budsjettert. Ca kr. Deler av dette har blitt benyttet til å dekke asfaltering ved birkenes parken barnehage. Ansvarsområdet må også dekke husleieutgifter for leie av Birkenesparken - ca kr. samt renholder i 40 % ved samme enhet. 75 % stilling som renholder ved Valstrand kulturarena har ikke blitt hensyntatt i budsjettet, heller ikke utvidet vaktmesterressurs, som er en nødvendighet som følge av ny kommunal bygningmasse. Det er generelt lave budsjett til vedlikehold. Man har derfor fokus på at kun det helt nødvendige kan gjennomføres. Likevel kan det bli et merforbruk her, men dette overvåkes nøye og holdes så lave som mulig. Strømutgifter synes høye som følge av en streng vinter. Dette kan likevel skyldes faktureringstidspunkt.på gjeldene tidspunkt varsles det derfor ikke om merforbruk her. SKOLE OG OPPVEKST Grp. ansvar: 20 Barnehage og oppvekst Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Forbruk i % av helår 1 Sum personalkostnader ,69 2 Sum andre kostnader ,42 3 Sum inntekter ,80

11 T o t a l t ,41 Skole- og oppvekst har forbedret budsjettbalansen del ved kutt og dels ved hjelp av økte inntekter. Inntektene er justert opp for Valstrand ungdomskole og Birkeland skole pga endrede satser og flere elever fra andre kommuner. Dessuten har Birkeland skole økte inntekter pga elever fra Sana/asylmottaket. Kuttene er ulikt fordelt fra enhet til enhet, men i denne sammenheng dreier det seg hovedsakelig om kutt i andre driftsutgifter som kurs, annonsering osv Lærlinger Utgiften til lærlinger har et overforbruk totalt for 2011 på ca Dette kan dekkes inn ved hjelp av en tilbakeført refusjon fra Arendal kommune for Budsjettet tillater likevel ikke at kommunen inngår nye lærlingkontrakter. Dette er problematisk av flere årsaker, men jeg vi spesielt framheve at arbeidssituasjonen for skole/barnehage blir vanskeliggjort og at presset på assistentene øker. Det er også en svakhet for kommunen som organisasjon at vi ikke er i stand til å ansette nye lærlinger. Vi vil gjøre en ny vurdering sammen med skolen på om det er mulig med omdisponering av lønnsmidler i forbindelse med permisjoner og ansettelser slik at tjenesteområdet kan ansette en eller to nye lærlinger. Skyss Vi har en stor utfordring knyttet til skyss for elever ved spesialskole. Dette er en ny budsjettutfordring som fylkeskommunen har pålagt oss fra august 2011 og den var ikke kjent for oss før vinteren Vi har klaget på dette, men det er trolig fylkesmannen som må inn og klargjøre dette spørsmålet endelig. Vi søker å løse denne utfordringen dels ved hjelp av skyss i egenregi, og dels ved å forsøke å se skyss for flere elever i sammenheng. Det må likevel her understrekes at kommunen i denne saken må ta spesielt hensyn til de elever det gjelder. Vi har også en god dialog med Langemyr skole i denne saken mht mulighet for at lærer/assistent fra Birkenes kommune kan tjenestegjøre ved Langemyr og på den måten både redusere kostnader og bidra til pedagogisk utveksling. Skysskostnaden kan i verste fall beløpe seg til over 4000 kr pr skoledag + SFO tilbud i ferier. Elever i andre kommuner Denne posten er fortsatt noe usikker pga at alle fakturaer for våren ikke er mottatt. Det er ikke mulig å bruke våren 2010 som direkte sammenligningstall pga endringer både i elevtall, bruk av spesialressurser og gjesteelevsatser. Et foreløpig og noe usikkert anslag er at budsjettet holder for 2011, men jeg kan ikke pr 15. aug. gi noen garanti for dette. HELSE OG OMSORG Grp. ansvar: 30 Helse og omsorg Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Forbruk i % av helår 1 Sum personalkostnader ,59 2 Sum andre kostnader ,28 3 Sum inntekter ,63 T o t a l t ,77

12 Med unntak av sykehjemmet, er det pr. i dag overforbruk på de fleste ansvarsområdene som har døgndrift/turnus. Et fremskrevet regnskap for 2011 synliggjør utfordringer i forhold til overforbruk. Erfaringsmessig er det allikevel slik, at det er vanskelig å beregne eksakt. Høyt belegg gir sykehjemmet utgifter og inntekter utover budsjettet. Ansvarsområdet sliter dersom inntektene må gå til dekning av overforbruk på andre tjenesteområder. Hjemmesykepleien har de største utfordringene, og med stort press også på de andre hjemmetjenestene, er sannsynligheten for at Åpen Omsorg samlet sett klarer å holde budsjettet, mindre enn tidligere. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp/omsorgslønn og serviceboligene kan, og må, sees i sammenheng. Pr i dag, er disse samlet sett, regnskapsmessig, innenfor budsjettets ramme. BPA-ordningen har overforbruk. dette kan på årsbasis bli i overkant av Det vil også tilkomme en ny 85 % stilling som vil gi en utgift på drøye (Grunnet ressurkrevende bruker i hjemmesykepleien) Tilsammen et overforbruk på ca. kr Boveildertjenesten melder nå om noe feilbudsjettering i forhold til fast lønn. Dette er stillinger som ikke er ajourført over tid. Det er ryddet opp i dette, og nye hjemler er opprettet. Stillingene er nødvendige for å dekke den grunnturnusen vi gikk inn i år 2011 med. Sannsynligvis kan overforbruket i Boveiledertjenesten bli opp i mot Dette inkluderer ekstrainnleie i de ukene beboerne er hjemme fra dagtilbudene sine. I tillegg har Helse og omsorg fått ansvar for Krisesentertilbud. Lovendringer har ført til at kommunene må ha et mer omfattende tilbud, og Birkenes kjøper tjenesten av Kristiansand kommune. Dette gir en merutgift utover budsjett på kr for Hvor stort overforbruket i Helse og omsorg blir, avhenger mye av tilgangen på vikarer. Liten tilgang fører til hyppig bruk av forskyvning av vakter og overtid. Spesielt er dette vanskelig i ferietiden. For sommeren 2011, har det vært vanskelig å få godkjent sommerturnusene. Dette fører til overtid i på alle timer i alle uker som ikke er godkjent, der den enkelte jobber mer enn 35,5 timer pr uke. I tillegg må det tas i bruk bonusordninger for de fast ansatte. Vikarbyråene kunne ikke tilby det vi hadde behov for. Av den grunn er utgifter til bonus og overtid relativt store. Oversikt over disse utgiftene kan først komme ved rapporteringen i slutten av september, og det er utgifter vi faktisk bare må forholde oss til. Pr d.d er det tenkelig at overforbruket for året kan bli; Overforbruk Åpen omsorg kr (hj.spl, service, hj.hjelp/omsorgslønn og BPA ) Tidligere nevntoverforbruk på BPA, og vært mindre tydelig på resten av Åpen omsorg. Overforbruk Boveiledertjenesten kr Krisesentertilbud; kr (evt overføres ca fra NAV) Totalt i overkant av kr Utgifter til bonuser i ferien fremkommer først i september. SERVICE OG KULTUR Grp. ansvar: 40 Service Grp.art 1-- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Forbruk i % av helår 1 Sum personalkostnader ,63

13 2 Sum andre kostnader ,78 3 Sum inntekter ,57 T o t a l t ,04 Tjenesteområdet service & kultur gjentar fra sist rapportering overforbruk på ansvarsområdene 4230 (Joker fritidsklubb vedr skade på utstyr og ekstraordinært innkjøp av nytt utstyr) og 4300 (kommunestyret og merforbruk til lønn ordfører). Overforbruk kun til lønn ordfører vil ligge i størrelsesorden kr til kr ; bl a avhengig av om det blir aktuelt å kostnadsføre etterlønn. I tillegg ligger det mulig merforbruk ift kulturarrangement - jfr åpning av Valstrand kulturarena til høsten og usikkerhet mht endelig kostnader med gjennomføring av Valg Tjenesteområdet har allerede fra februar måned arbeidet for å finne størst mulig inndekning ift disse økonomiske utfordringene. Det arbeides med innsparinger på artsområdene driftsutgifter administrasjon, tilbakeholdte stillingshjemler, driftsutgifteposter tilknyttet kommunestyret og inntekt vedr ref. sykepenger. I tillegg er det nå lagt føringer for at tjenesteområdet skal bistå med å finne inndekning for overforbruk på andre kommunale tjenesteområder. Det må dermed også vurderes innstramning på mer marginale eller nye områder, som en vanligvis ikke ville bli vurdert som aktuelle for nedprioritering midt i en budsjettperiode. I denne forbindelse foreslås disse budsjettreguleringer for 2011: Partistøtte ansvar 4302 art sist regulert i k-sak 13/2006. Dagens retningslinjer vil gi en kostnad på kr Innsparing ift til årsbudsjett 2011 er minimum kr og med mulighet for ytterligere kr dersom en vedtar å avslutte kommunal partistøtte for inneværende år dvs mulig total innsparing kr Støtte til kinodrift ansvar 4260 art Kinodrift i Vegusdal og Herefoss ikke iverksatt i 2011 og reguleringen i seg selv er dermed uten negative konsekvenser for disse distriktene - mulig total innsparing kr Tjenesteområdet arbeider med å redusere gapet mellom kjent utgiftsnivå og netto driftsramme - områder der vi arbeider med innsparing er bl a driftsutgifter utenom lønn knyttet til administrasjon og politiske utvalg, perioder med vakanse stillingshjemler og noe økte inntekter fra NAV. NAV Grp. ansvar: 55 NAV Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Forbruk i % av helår 1 Sum personalkostnader ,55 2 Sum andre kostnader ,52 3 Sum inntekter ,11 T o t a l t ,38 NAV melder ikke om endringer ifht. forrige tertialrapport. KOMMUNALE FELLESOMRÅDER Grp. ansvar: 60 Kommunale Fellesområder Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert Regnskap endringer pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Forbruk i % av helår

14 1 Sum personalkostnader ,70 2 Sum andre kostnader ,29 3 Sum inntekter ,58 T o t a l t ,94 Kommunale fellesområder melder ikke om endringer ifht. forrige tertialrapport. KIRKEN Grp. ansvar: 80 Kirken Grp.art 1- BIE=Budsjett inkludert endringer Regnskap pr BIE - pr BIE helår Restbeløp Forbruk i % av helår 2 Sum andre kostnader ,72 T o t a l t ,72 Tilskudd til Kirken utbetales etter behov. Det er ikke kommet forlag til innsparingskrav på kr fra kirken, men vi har fått melding om at det skal sees på i fellesrådets møte 8. september. INVESTERINGSREGNSKAPET Prosjekt. 9210: Nybygg ved Birkeland skole og Valstrand skole. Prosjektet er avsluttet. Ingen vesentlig endring etter tertialrapport. Prosjektet er avsluttet. Garantiarbeid kan forekomme. Prosjekt 9216: Opprusting og vedlikehold Valstrand skole. Mindre arbeider gjenstår. Det er påløpt kostnader etter 1. tertialrapport i mai i størrelsesorden 5 mill kr., men byggekomiteen har ikke hatt noe alternativ til å gjennomføre de arbeider som har vært nødvendig for å tilfredsstille de fysiske miljøkrav. De arbeidene som er fullført er også i tråd med de politiske signaler som er gitt. Kostnader ut over det som tidligere er rapportert vil fremgå av bygge- regnskapet. Opprinnelig budsjett mill Budsjett mill Økning 1.økonomirapport mill Total ramme pr. d.d. 23. mill Forslag til endelig finansiering av merforbruket vil bli fremmet når prosjektet er avsluttet. Prosjekt 9226: Barnehage i Natveitåsen. Det arbeides innenfor de gitte budsjettrammer. Fremdriften er i samsvar med frist for ferdigstillelse, 19.oktober. Prosjekt 9229: Nærområde skolene. Det er gjennomført noe arbeider ved Birkeland skole. Videre utbygging vil skje i samsvar med den foreslåtte områdeplanen som forutsetter flytting av Lina. Anbudsdokumenter sendes ut i begynnelsen av september. Videre arbeid presenteres for Tjenesteutvalget. Vesentlige arbeider er gjennomført ved Valstrand skole. Det arbeides innenfor gjeldende budsjettrammer. Sluttføring av arbeidene ved Birkeland skole vil eventuelt bli omhandlet i budsjettet for 2012

15 INNSPARINGSLISTE PR Tjenesteområde AnsvarNavn Art Navn Funsksjon Sum (Økt inntekt ) Merknad 15 % vakant stilling saksbehandler fra Teknisk 1130 Landbruksadministrasjonen Fast lønn Teknisk 1400 Teknisk kontor Innkjøp av mat Teknisk 1400 Teknisk kontor Kurs opplæring Teknisk 1600 Administrasjonsbygg Arbeidsklær Gjelder også ansvar Teknisk 1600 Administrasjonsbygg Rengjøringsmateriell Gjelder også ansvar Teknisk 1600 Administrasjonsbygg Tingforsikring Totalt Teknisk Skole og oppvekst 2020 Grunnskoletiltak Andre driftsutgifter Skole og oppvekst 2020 Grunnskoletiltak Annonser Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Kollektiv ulykke Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Tidsskrifter Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Faglitteratur Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Undervisningsmateriell Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Mat og bevertning Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Annonser Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Opplæring, kurs Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Bilgodtgjørelse Skole og oppvekst 2210 Barnehagefaglige tiltak Refusjon NAV Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Kontormatriell Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Tidskrifter Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Faglitteratur Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Arbeidsklær Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Opplæring, kurs Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Møbler og utstyr Skole og oppvekst 2213 Herefoss barnehage Opplæring, kurs Skole og oppvekst 2214 Eikenøtta naturbarnehage Skole og oppvekst 2216 Birkenesparken barnehage Skole og oppvekst 2510 Birkenes Voksenopplæring Opplæring kurs Skole og oppvekst 2520 Birkenes voksenopplæring, flyktning Lærebøker Skole og oppvekst 2520 Birkenes voksenopplæring, flyktning Opplæring kurs Skole og oppvekst 2520 Birkenes voksenopplæring, flyktning Overført til kommuner

16 Skole og oppvekst 2600 Birkeland skole Fast lønn lærere Brukes Skole og oppvekst 2600 Birkeland skole Refusjon fra kommuner Skole og oppvekst 2602 Birkeland skole flyktning Refusjon fra staten Skole og oppvekst 2700 Valstrand ungdomsskole Refusjoner fra kommuner Skole og oppvekst 2800 Engesland skole Fast lønn Skole og oppvekst 2900 Herfoss skole Fast lønn assistenter Brukes Skole og oppvekst 2910 Herefoss skole SFO Fast lønn Totalt Skole og oppvekst Helse og omsorg 3000 Omsorg-fellestiltak Opplæring kurs Red. oppl budsj Helse og omsorg 3250 Ambulerende vaktmester Kjøp trygghetsalarmer Red. kjøp av trygghetsalarm Helse og omsorg 3400 Hjemmehjelo/omsorgslønn Omsorgslønn Frigjort omsorgslønn Helse og omsorg 3400 Hjemmehjelo/omsorgslønn Omsorgslønn Frigjort omsorgslønn Helse og omsorg 3401 Personlig assistent Fast lønn Frigjort BPA-stilling 40 % Helse og omsorg 3616 Kjøkken Vikarer for fast ansatte Arten for refusjoner er høyere Helse og omsorg 3700 Personlig assistent Fast lønn Amb. boveileder red 10 % Helse og omsorg 3710 Birke Dagsenter Fast lønn Frigjort lærer Helse og omsorg 3800 Helse rehab-fellestiltak Opplæring kurs Helse og omsorg 3840 Aktivitetssenteret Ekstrahjelp Helse og omsorg 3840 Aktivitetssenteret Vikar for fast ansatt Reduksjoner akt.str Helse og omsorg 3840 Aktivitetssenteret drivstoff Helse og omsorg 3840 Aktivitetssenteret møbl/utstyr Helse og omsorg 3840 Aktivitetssenteret Utstyr/akt Helse og omsorg 3840 Aktivitetssenteret Vedl. utstyr Helse og omsorg 3860 Psykatrisk sykepleie Vikarer for fast ansatte Totalt Helse og omsorg Service og kultur 4260 Kinodrift Overført til andre Service og kultur 4302 Partistøtte Overført til andre Totalt Service og kultur NAV 5500 Sosialkontor-fellestiltak Opplæring, kurs NAV 5500 Sosialkontor-fellestiltak Sosiale utlån Totalt NAV Kommunale fellesområder 6100 Stab Kontormateriell Kommunale fellesområder 6200 Fellestiltak Bedriftshelsetjenesten Kommunale fellesområder 6200 Fellestiltak Spesialtiltak Kommunale fellesområder 6500 Økonomikontoret Møbler og utstyr Kommunale fellesområder 6500 Økonomikontoret Gebyr forliksråd

17 Totalt Kommunale fellesområder Kirken 8000 Tilskudd drift kirke Tilskudd drift kirke Totalt Kirken Fellesområdet 9203 Statlige tilskudd Refusjoner fra staten Mer innt Fellesområdet 9400 Investeringslån Renteutgifter Red utg Fellesområdet 9420 Andre renteinnt/utgifter Utbytte Agder Energi AS Mer innt Totalt Fellesområdet Totalsum

18 Utsettelser nyansettelser pr Funs Tjenesteområde Ansva r Navn Art Navn ksjo n Avrundet Merknad Teknisk 1130 Landbruksadministrasjon Fast lønn Teknisk 1130 Landbruksadministrasjon Pensjon Teknisk 1130 Landbruksadministrasjon Arbeidsgiveravgift Teknisk 1153 Kommuneplanlegging Fast lønn Teknisk 1153 Kommuneplanlegging Pensjon Teknisk 1153 Kommuneplanlegging Arbeidsgiveravgift Totalt Teknisk Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Fast lønn Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Pensjon Skole og oppvekst 2212 Engesland barnehage Arbeidsgiveravgift Skole og oppvekst 2214 Eikenøtta barnehage Fast lønn Skole og oppvekst 2214 Eikenøtta barnehage Fast lønn Skole og oppvekst 2214 Eikenøtta barnehage Pensjon Skole og oppvekst 2214 Eikenøtta barnehage Pensjon Skole og oppvekst 2214 Eikenøtta barnehage Arbeidsgiveravgift Skole og oppvekst 2214 Eikenøtta barnehage Arbeidsgiveravgift Skole og oppvekst 2216 Birkenesparken barnehage Fast lønn Skole og oppvekst 2216 Birkenesparken barnehage Pensjon Skole og oppvekst 2216 Birkenesparken barnehage Arbeidsgiveravgift Skole og oppvekst 2910 Herefos skole SFO Fast lønn Skole og oppvekst 2910 Herefos skole SFO Pensjon Skole og oppvekst 2910 Herefos skole SFO Arbeidsgiveravgift Totalt Skole og oppvekst Helse og omsorg 3830 Fysio-ergoterapie Fast lønn Helse og omsorg 3830 Fysio-ergoterapie Pensjon Helse og omsorg 3830 Fysio-ergoterapie Arbeidsgiveravgift Totalt Helse og omsorg NAV 5500 Sosialkontor-fellestiltak Fast lønn NAV 5500 Sosialkontor-fellestiltak Pensjon NAV 5500 Sosialkontor-fellestiltak Arbeidsgiveravgift Totalt NAV Kommunale fellesområder 6500 Økonomikontor Fast lønn Kommunale fellesområder 6500 Økonomikontor Pensjon Kommunale fellesområder 6500 Økonomikontor Arbeidsgiveravgift Totalt Kommunale fellesområder Totalsum

19 Opprinnelig budsjett 2011 Krav til tjeneste områdene Forslag Utsettel innsparing ser er/økte ansettel inntekter ser Tilført Nytt Netto drift- budsjett 2011 budsjett budsjett Teknisk Skoler og barnehage Omsorg Service og kultur Nav Kommunale fellesområder Kirken og andre trossamfunn Fellesområdet Totalt

20 Kompatibilitetsrapport for Kuttliste pr xls Kjør på :38 Følgende funksjoner i denne arbeidsboken støttes ikke av tidligere Excelversjoner. Disse funksjonene kan gå tapt eller forringes hvis du åpner denne arbeidsboken i en tidligere versjon av Excel, eller hvis du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat. Mindre gjengivelsestap Tabellen inneholder en egendefinert formel eller ugyldig tekst i totalraden. I eldre versjoner av Excel vil dataene vises uten noen tabell. En tabell i denne arbeidsboken viser ikke noen topptekstrad. I tidligere versjoner av Excel vil dataene bli vist uten noen tabell hvis det ikke er merket av for Topptekst (Tabellverktøy, kategorien Utforming, gruppen Alternativer for tabellstil). Det brukes en tabellstil på en tabell i denne arbeidsboken. Tabellstilformatering kan ikke vises i tidligere versjoner av Excel. Antall forekomster 6 Nye budsjettrammer'!b 10:G10 1 Nye budsjettrammer'!a 1:G10 1 Nye budsjettrammer'!a 1:G10 Versjon Excel Excel Excel

21

22

23 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Råd for funksjonshemmede Eldrerådet /11 Tjenesteutvalget /11 Kommunestyret /11 Saksbehandler: Anne Stapnes Arkiv/arkivsaksnr.: 144, F04, &13 11/62 Rehabiliteringsplan Saksopplysninger Birkenes kommune utarbeidet plan for rehabilitering i 1995 som ble rullert i 1996, og mye har endret seg siden den gang. Tjenesteutvalget vedtok i møtet , at ny plan for Habilitering og rehabilitering skulle utarbeides i løpet av våren Endringer i samfunnet gir utfordringer på kommunalt nivå. Planen beskriver disse utfordringene, hva som ligger til grunn for dem, og hvordan omfanget av tjenestebehov kan begrenses ved igangsetting og videreutvikling av ulike typer tiltak. Utvalget som har arbeidet frem planen, har bestått av; Sigrun Frøysnes Flaa politisk representant, Tjenesteutvalget Morten Skretteberg - fagansvarlig, rehabiliteringsgruppe Maylinn Moberg Peersen fysioterapeut Liv Breivold Tveite ergoterapiforbundet Gro Nilsen - rådgiver administrasjonen, ansvarlig for planen Brukerrepresentanter er orientert underveis, og har fått mulighet til å komme med innspill til planen. Utvalgets forslag til Habilitering og rehabiliteringsplan ble sendt ut til høring til berørte parter i juni, med høringsfrist 10. august. Det kom ingen innspill som førte til endringer av planen, men det er gjort noen presiseringer for å tydeliggjøre innholdet. Trykte vedlegg Habilitering- og rehabiliteringsplan Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Habilitering- og rehabiliteringsplan tas til etterretning, og anbefalte/nødvendige tiltak søkes innarbeidet i fremtidige økonomiplaner.

24 TJENESTEUTVALGET Omsorgssjef Anne Stapnes orienterte. Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. Tjen-048/11 Vedtak: Habilitering- og rehabiliteringsplan tas til etterretning, og anbefalte/nødvendige tiltak søkes innarbeidet i fremtidige økonomiplaner.

25 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksbehandler: Geir Svenningsen Arkiv/arkivsaksnr.: 027, A10, &01 11/1319 Birkeland barnehage Saksopplysninger Dokumentliste: Utrykte vedlegg Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Folkehøgskolen Sørlandet Birkeland barnehage 2 U Folkehøgskolen Sørlandet Oppsigelse av avtale - Birkeland barnehage Trykte vedlegg: Samarbeidsavtale Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune vedtar å overta Birkeland barnehage fra etter de regler som gjelder for virksomhetsoverdragelse. Det skal i planlegging og prosjektering av kommunens nye kommunale barnehage ( Birkenesparken barnehage ) tas høyde for at denne har kapasitet til å frigjøre behovet for å leie Birkeland barnehage sine nåværende barnehagelokaler. Det forutsettes en leieavtale som sikrer nåværende lokaler i inntil tre år. TJENESTEUTVALGET Hilde Høygilt H og Gunnar Høygilt H ba Tjenesteutvalget vurdere egen habilitet og fratrådte møte, 9 medlemmer. Tjenesteutvalget erklærte Hilde Høygilt H inhabil etter kommunelovens 40 2b og Gunnar Høygilt inhabil etter forvaltningslovens 6c, enstemmig 9 stemmer. Skole og oppvekstsjef Geir Svenningsen orienterte om beregningsgrunnlag for tilskudd til private barnehager, vedlegges protokollen. Forslag fra Høyre v/john Olav Fidje: Birkenes kommune overtar Birkeland barnehage innen , etter de regler som gjelder for virksomhetsoverdragelse. Vedr økonomi vises til punkt 2 i avtale av mellom kommunen og Folkehøgskolen Sørlandet.

26 Avstemming: 7 stemmer for administrasjonen 2 stemmer for Høyres forslag. Tjen-043/11 Vedtak: Birkenes kommune vedtar å overta Birkeland barnehage fra etter de regler som gjelder for virksomhetsoverdragelse. Det skal i planlegging og prosjektering av kommunens nye kommunale barnehage (Birkenesparken barnehage ) tas høyde for at denne har kapasitet til å frigjøre behovet for å leie Birkeland barnehage sine nåværende barnehagelokaler. Det forutsettes en leieavtale som sikrer nåværende lokaler i inntil tre år. FORMANNSKAPET Hilde Høygilt H, Odd Gunnar Tveit Frp og Anne Kristiansen KrF ba Formannskapet vurdere egen habilitet og fratrådte møte, 7 medlemmer. Formannskapet erklærte Hilde Høygilt H inhabil etter kommunelovens 40 2b, Odd Gunnar Tveit Frp inhabil etter fvl 6e, og Anne Kristiansen KrF habil etter fvl 6 2. avsnitt, enstemmig 7 stemmer. Anne Kristiansen KrF tiltrådte møte, 8 medlemmer. Skole og oppvekstsjef Geir Svenningsen orienterte om beregningsgrunnlag for tilskudd til private barnehager, vedlagt protokollen. Tilleggsforslag fra Høyre v/nils Olav Eikenes: Birkenes kommune tar kontakt med Folkehøgskolens Sørlandets eiere med ønske om en mer fleksibel overtakelse av Birkeland barnehage. Avstemming: 5 stemmer for administrasjonens mot 3 stemmer for Høyres forslag. FM-019/11 Vedtak: Birkenes kommune vedtar å overta Birkeland barnehage fra etter de regler som gjelder for virksomhetsoverdragelse. Det skal i planlegging og prosjektering av kommunens nye kommunale barnehage ( Birkenesparken barnehage ) tas høyde for at denne har kapasitet til å frigjøre behovet for å leie Birkeland barnehage sine nåværende barnehagelokaler. Det forutsettes en leieavtale som sikrer nåværende lokaler i inntil tre år.

27 Bakgrunn Birkenes kommune og eierorganisasjonene til folkehøgskolen har et langvarig og godt samarbeid om barnehagedrift. Dette samarbeidet er forankret i en samarbeidsavtale fra Avtalen er revidert i 1985 og Avtalen innebærer at Birkenes kommune har et spesielt ansvar for Birkeland barnehage sin økonomi. Det kom en foreløpig henvendelse til kommunen datert 11.april 2011 om en mulig kommunal overtagelse av Birkeland barnehage. Dette er senere fulgt opp med en formell oppsigelse av samarbeidsavtalen fra barnehagens eiere i et brev datert 28. juni Dette innebærer at Birkeland barnehage opphører i sin nåværende form fra 1.jaunar Oppsigelsen begrunnes ut fra manglende pedagogisk behov ( praksisplassbehov ) ved folkehøyskolen, økonomiske forhold og behovet for å samle kapasiteten om å videre skolen. Birkeland barnehage har 15 ansatte og 49 barn. Alle barna har søkt om plass etter gjeldende regler og har etter barnehagelovens 8 rett til plass. Birkenes kommune har ansvaret for å oppfylle denne rettigheten uavhengig av videre drift av Birkeland barnehage eller ikke. Dersom kommunen overtar barnehagen så vil det bli definert som virksomhetsoverdragelse. Det innebærer at reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 16 kommer til virksomhet vedrørende arbeidstagernes rettigheter. Det forutsettes her at en slik prosess gjennomføres i samarbeid med de ansattes organisasjoner i samsvar med gjeldene lovverk. Vurdering / Anbefaling Økonomiske forhold Tilskuddet til private barnehager vil fra 2014 være identisk med en gjennomsnittsberegning av driftsresultatet for de kommunale barnehagene. Birkeland barnehage kan pr d.d. synes å ha noe høye driftkostnader, men administrasjonen forventer at disse kostnadene kan reduseres både på kort og lang sikt slik at barnehagen også kan bidra til at utgiftene som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget holdes på et forsvarlig nivå. Denne forventningen er basert på følgende forhold: * Barnehagens personale har dyktige, stabile ansatte med god kompetanse. Det gir i utgangspunktet noe høyere kostnader til grunnbemanning, men med bakgrunn i at barnehagen i 2010 hadde et sykefravær på bare 3,5% så er det grunn til å forvente forsvarlige lønnskostnader i barnehagen. * Kostnader til regnskap og revisjon ( ,- pr år ), renhold/vaktmesterkostnader ( ,- pr år ), foreløpige innsparingstiltak i 2011 på ,- i 2011 viser at det er mulig med kostnadsreduksjoner direkte eller ved bruk av kommunens egne tjenester. De må her nevnes at nytilsatt leder for bygg og eiendom i denne sammenheng må få gjøre sine beregninger når vedkommende har tatt til med sitt arbeid. * Husleiekostnaden er i 2011 kr ,-. Denne bør vurderes opp mot den egenkapital som eventuelt følger barnehagen ved en overtagelse. Husleiekostnader er kostnadsdrivende i forhold til beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager og bør derfor holdes på et minimum.

28 * Det planlegges en ny kommunal barnehage som skal erstatte Birkensparken barnehage. Det er administrasjonens vurdering at denne bør dimensjoneres optimalt mht til areal og bemanning slik at det er rom for de fleste barna i Birkeland barnehage i tillegg til de som kommer fra Birkenesparken. Investeringskostnaden ved denne barnehagen må i tillegg holde et forsvarlig nivå. Her henvises det ellers til egen sak om tomtevalg for nye sentrumsnær barnehage. Dagens lokaler har arealbegrensninger som hindrer en optimal utnyttelse av Birkeland barnehage. Administrasjonen anbefaler at kommunen overtar driften av Birkeland barnehage fra ut fra følgende vurderinger: Kommunal overtagelse Ut fra det langvarige samarbeidet og samarbeidsavtalens innhold er det naturlig for folkehøgskolens eiere at henvendelsen går til Birkenes kommune. Administrasjonen er heller ikke kjent med at det foreligger noe privat alternativ som kan gå inn og overta Birkeland barnehage. Behov for barnehageplasser Birkenes kommune har behov for barnehageplassene, og vi har et ansvar for at de barna som nå har plass i barnehagen fortsatt får den plassen de har rett på. Det er vår vurdering at det å overta en stabil barnehage med dyktige ansatte og god barnehagekultur her vil være det beste for alle parter. Lokalisering Kommunen har ved overtagelsen en mulighet til å flytte driften av Birkeland barnehagen opp til Gamle Valstrand der Eikenøtt naturbarnehage etterlater seg lokaler når de i begynnelsen av november flytter opp til Natveitåsen. Disse lokalene vurderes som mindre hensiktsmessige enn de nåværende lokalene på folkehøgskolen og det anbefales ikke å flytte Birkeland barnehage hit. Det er bedre å ha Gamle Valstrand i reserve hvis behovet for barnehageplasser ikke kan dekkes på andre måter fra august 2012 eller eventuelt fra et annet tidspunkt. Det forutsettes en avtale med folkehøgskolen om mulighet for et leieforhold i minimum tre år, men også med mulighet til å avslutte dette tidligere hvis den øvrige barnehageutbygging av både private og kommunale barnehageplasser tilsier dette. Det må også nevnes at sentrumsplanen for Birkeland sentrum vil gi føringer for hvordan de nåværende lokaler best kan utnyttes på lengre sikt. Kompetanse Kommunens hovedutfordring i barnehagesektoren er, i tillegg til å skaffe nok varige barnehageplasser, utfordringen med å skaffe nok kvalifisert personale. Sektoren er i rivende utvikling og det kan ikke anbefales å gjøre noe som bryter ned den kompetanse som over lang tid er bygd opp i Birkeland barnehage. De ansattes kompetanse er særdeles viktig mht kommunens omdømmebygging og personalet i Birkeland barnehage vurderes som en viktig ressurs mht til dette. Økonomi Dersom kommunen ikke selv har tilstrekkelig med barnehageplasser så risikerer man at foreldre skaffer seg barnehageplass i annen kommune, og det er desidert den dyreste løsningen for kommunen. De økonomiske forhold vurderes slik at Birkeland barnehage i kommunal regi vil kunne bidra til et forsvarlig bergningsgrunnlag både på kort og lang sikt. I denne sammenheng må optimale driftskostnader og framtidige husleiekostnader veies opp mot økte kapitalkostnader ved bygging av den nye barnehagen. I denne sammenheng er det også viktig med en god dialog med fylkesmannen for å sikre at vi mottar høyest mulige tilskudd.

29

30

31

32 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksbehandler: Siren Frigstad Arkiv/arkivsaksnr.: L81 09/860 Oppdaterte tomtepriser Natveitåsen boligområde Saksopplysninger I salgsprospekt for Natveitåsen heter det at tomteprisene skal oppdateres årlig iht konsumprisindeksen. Fra juli 2010 til mai 2011, har denne økt med 2,25 %. Tomteprisene har derfor blitt økt tilsvarende. Administrasjonens forslag er at dette gjøres gjeldende umiddelbart etter vedtak i kommunestyret Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Irene Aarrestad Fargekart Natveitåsen 4 S Formannskapet i Birkenes Oppdaterte tomtepriser Natveitåsen kommune Trykte vedlegg Salgsprospekt Natveitåsen 2011 Utrykte vedlegg Salgsprospekt Natveitåsen 2010 Administrasjonens forslag til vedtak: Tomtepriser justert for konsumprisindeks, økning på 2,25 %, iht. salgsprospekt 2011 gjøres gjeldene umiddelbart. Prisene gjelder til juli 2012 hvor ny justering foretas. FORMANNSKAPET Avstemming: Enstemmig FM-020/11 Vedtak: Tomtepriser justert for konsumprisindeks, økning på 2,25 %, iht. salgsprospekt 2011 gjøres gjeldene umiddelbart. Prisene gjelder til juli 2012 hvor ny justering foretas.

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.01.2012,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.01.2012,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 25.01.2012,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 001/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi v/slt-koordinator

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom,

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Fellesområder Årsberetning for Birkenes kommune 2008

Fellesområder Årsberetning for Birkenes kommune 2008 Fellesområder KOMMUNENS TOTALE DRIFT...1 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...4 INVESTERINGSREGNSKAPET...9 LÅNEGJELD... 12 DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 12 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 13 MILJØRAPPORT...

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer