Veiledning for å skrive søknad om samarbeidsavtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for å skrive søknad om samarbeidsavtale"

Transkript

1 Veiledning for å skrive søknad om samarbeidsavtale Søknadsskjemaet skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad innen 1. oktober. Søknaden skal også skrives ut, undertegnes og sendes i papirformat til Norad, Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo. Begynn arbeidet med prosjektet og søknaden i god tid. Her følger innledningsvis noen tips: Organisasjoner som søker om samarbeidsavtale må på forhånd være funnet kvalifisert av Norad for denne avtaletypen. I henhold til regelverket er det Norad som avgjør hvilke organisasjoner som vurderes i kategorien organisasjoner med samarbeidsavtale. Søknaden består av to deler med underpunkter som alle må besvares: Del 1. Organisasjons- og strategiopplysninger Del 2: Flerårig plan inkludert budsjett I tillegg skal følgende dokumenter vedlegges søknaden: o Organisasjonens regnskaps- og revisjonsrapporter for de to seneste årene o Vedtekter for organisasjonen o Strategidokument for bistandsarbeidet o Oversikt over planlagte evalueringer i avtaleperioden og antatte kostnadsrammer o Retningslinjer for korrupsjonsbekjempelse og håndtering av korrupsjon o Statistikkskjema for organisasjonens Norad-portefølje (delrammer i excel-format) o Egen erklæring om etiske retningslinjer o Egen erklæring om sikkerhet på reise Del 1 bør ikke overskride 20 sider. Del 2 bør være kortfattet, tentativt 8 sider pr program, hvorav punkt ikke bør overskride 2 sider pr program. Søknaden skal leveres Norad som en word-versjon (*.doc). Søknaden må være poststemplet senest 1. oktober for å bli vurdert for avtalestart det påfølgende år. I tillegg til denne veiledningen, vennligst også les Norads regelverk for støtte til sivilsamfunnsaktører og Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn i sør før søknaden skrives (finnes på Norads hjemmeside). Det gjøres oppmerksom på at veiledningen ikke omfatter samtlige punkter i søknaden. Page 1 of 9

2 VEILEDNING TIL DEL 1 - ORGANISASJONSOPPLYSNINGER: Num Krav til søknaden: mer: Når og av hvem ble søkerorganisasjonen etablert, og hva er søkerorganisasjonens formål? Antall ansatte: Antall ansatte og årsverk som jobber med utv.spørsmål: Hvordan og av hvem fattes beslutninger om bistandstiltak? Veiledning: Spørsmålet relaterer seg til søkerorganisasjonens formål generelt, ikke bare bistandsvirksomheten. Gi opplysninger om totalt antall ansatte hos søkerorganisasjonen. Redegjør kort for organiseringen av egne ansatte som jobber med bistandsspørsmål. Besvarelsen kan ses i sammenheng med Redegjør for saksgang og beslutninger angående bistandsvirksomheten. Hvem (hvilke organisasjonsenheter/avdelinger/ stillinger) hos søkerorganisasjonen har det faglige ansvaret og hvem har beslutningsansvaret? Her er det relevant å ta med organisering av bistandsvirksomheten hos søkerorganisasjonen (f. eks organisasjonskart - hvis ikke redegjort for under punkt og ansvarsfordeling mellom søkerorganisasjonen, lokale partnere, internasjonalt hovedkontor, utekontor/stedlige representanter etc.). 1.2 BISTANDSSTRATEGI OG BISTANDSKOMPETANSE Bistandsfaglig og forvaltningsmessig erfaring og ressurser, samt - og temakompetanse, eventuelt hvilke andre faglige ressurser søkerorganisasjonen trekker på. Spørsmålene i punkt 1.2 omfatter hele søkerorganisasjonens bistandsvirksomhet, uavhengig av hva det søkes Norad-finansiering for. Formålet med spørsmålene er å få en innsikt i sammenhengen mellom den Norad-finansierte Hva slags kompetanse bistandsvirksomheten har søkerorganisasjonen og øvrig selv, bistandsvirksomhet. hvem samarbeides det med faglig, nasjonalt og internasjonalt (konsulenter, andre organisasjoner, forskningsmiljøer og lignende) System for kvalitetssikring av programplanlegging og - gjennomføring, søknader, rapportering og gjennomganger/evalueringer, og eventuelle planer for videreutvikling av systemet. Evt. arbeidsdeling mellom hovedkontor og kontor og kontorenes merverdi. Her ønskes det en kortfattet beskrivelse og vurdering av hvordan kvalitet sikres i søkerorganisasjonens bistandsvirksomhet (inklusiv økonomi og administrasjon). Hvilke retningslinjer, rutiner og metoder, og faglige ressurser er i bruk? Det skal informeres om evt. viktige planlagte endringer av systemet. Merk at spørsmålet retter seg mot søkerorganisasjonens egen kvalitetssikring. Page 2 of 9

3 1.2.6 Prinsipper som ligger til grunn for valg og involvering av målgrupper. Redegjør på generelt grunnlag for systemer og kriterier i forhold til identifisering, definering og valg av målgrupper. Inkluder viktige momenter som hvordan valg av målgrupper koordineres med andre aktører (for eksempel andre NGOer). Hvordan involveres målgrupper i planlegging og gjennomføring av programmene Virksomhet i forhold til tematiske prioriteringer i norsk bistand Hvordan det norske folk involveres og slutter opp om organisasjonens bistandsarbeid Hvor stort er søkerorganisasjonens totale årlige budsjett, og hvor mye av dette brukes til bistandsarbeid? Hvordan finansieres bistandsarbeidet? Gi en oversikt spesifisert pr og program over støtte mottatt foregående år fra norsk bistandsforvaltning, og utenske bidragsytere Hvordan samles midler inn i Norge? Hvor mye samles inn årlig, inkludert testamentariske gaver og donasjoner? Viktige dokumenter er Stortingsmeldinger om utviklingsforhold, årlige budsjettproposisjoner (Prp 1 S), gjeldende tematiske handlingsplaner og strategier. Hva slags oppslutning og posisjon har søkerorganisasjonen i Norge? Hva slags aktiviteter foregår i Norge? Opplysningene bør i størst mulig grad dokumenteres f. eks i form av tall på antall medlemmer/støttespillere, eksempler på gjennomslagskraft, oppnådde resultater i form av engasjement, kampanjer og andre aktiviteter. Spørsmålene relaterer seg til søkerorganisasjonens totalregnskap for to seneste årene (som vedlegges søknaden). Her bes om en total oversikt over alle tilskudd mottatt fra UD, ambassadene, Norad og via andre norske organisasjoner som f. eks paraplyorganisasjoner. Spørsmålet kan besvares skjematisk og gjerne med et vedlegg til søknaden. For paraplyorganisasjoner må dette spørsmålet besvares per medlemsorganisasjon. Under pkt er det oppgitt antall givere. Her bes om en redegjørelse for øvrige inntekter (ikke offentlige tilskudd). 1.5 For paraplyorganisasjoner Spørsmålene skal kun besvares av paraplyorganisasjoner. Formålet med spørsmålene er å få et tydelig bilde av sekretariatets merverdi og kompetanse knyttet til faglige og administrative forhold og av samarbeidet med medlemsorganisasjonene på disse områdene. VEILEDNING TIL DEL 2 - FLERÅRIGE PLANER: Page 3 of 9

4 2.1 Resultater Gjengi kort de viktigste resultatene fra forrige avtaleperiode, 1-2 sider. De viktigste resultatene vil være effekten av organisasjonens tiltak har hatt på målgruppen i løpet av den siste avtaleperioden. Hvis søknaden beskriver et pågående program vil resultatene fra forrige avtaleperiode bidra til å danne grunnlaget for baseline. 2.2 Budsjett Søknaden skal inkludere oppsummert budsjett for beløp det søkes om støtte til (i punkt 2.3) og mer detaljerte programbudsjett pr program (i punkt ). Den oppsummerte budsjettoversikten skal inneholde: o Totale programkostnader og alle inntektskilder til programmene som det søkes om støtte til, herunder andel egne opptjente midler og midler fra andre givere. o Søknadsbeløp til Norad: Norads andel av programkostnadene, samt administrasjonsbidrag fra Norad. Eksempel: BUDSJETT Oppsummering: 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx Totalt Totale program kostnader Egne opptjente midler (i Norge) Norads' finansiering av programkostnader Norad Admin (inntil 7 %) Norad Total (Norads andel progamkostn + adm. Bidrag) Andre inntekter Eksempel på beregning av administrasjonsbidrag: Norad gir et tilskudd på totalt kr % av dette kan gå til administrasjon, dvs. kr til administrasjonsbidrag. Totale programkostnader kr Egenandel / egne opptjente midler kr Norads andel av programkostnader kr Admin kr Norad tilskudd kr Programoppsummeringer med: o Årlige budsjetterte programkostnader fordelt på for hele støtteperioden o Årlige budsjetterte programkostnader fordelt på tema/sektor for hele støtteperioden o Årlige budsjetterte programkostnader fordelt på aktør for hele støtteperioden o Budsjett for år 1 som viser både og tematiske utgifter Med aktører mener vi alle de som er mottakere av tilskudd. Det kan være norsk søkerorganisasjon, internasjonale samarbeidsorganisasjoner, lokale samarbeidsorganisasjoner og evt andre. Eksempel: Page 4 of 9

5 Programkostnader fordelt på 20xx 20xx 20xx 20xx Totalt Pct. Globalt Ikke planlagt Programkostnader i alt 100 Programkostnader fordelt på tema/sektorer: 20xx 20xx 20xx 20xx Totalt Pct. Tema 1 Tema 2 Tema 3 Ikke planlagt Programkostnader i alt 100 Programkostnader fordelt på aktør: 20xx 20xx 20xx 20xx Totalt Pct. Lokale samarbeidsorganisasjoner Evt internasj. samarbeidsorg. Tilskuddsmottaker Evt norsk medlemsorg. (for paraplyer) Andre Programkostnader i alt 100 Tematiske områder Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema xx Globalt Subtotal: Program kostnader Page 5 of 9

6 2.3. FLERÅRIG PLAN PR PROGRAM Det skal presenteres en plan pr. program som ikke bør overskrive 8 sider pr program. Ta kontakt med Norad dersom dere ønsker andre sidebegrensninger. Samlet skal presentasjonen gi et bilde av hvorfor programmet er støtteverdig Analyse som ligger til grunn for valg av programinnretning Svaret bør gi grunnlag for å forstå hvorfor man velger å jobbe på en bestemt måte (strategi). Svaret skal være basert på problemanalyser og vise hvorfor programmet er viktig og relevant, og hvorfor søkerorganisasjon og lokale partnere er riktige aktører til å kunne bidra med gode løsninger (deres fortrinn). En solid kontekstforståelse vil være en viktig del av analysen. Det bør synliggjøres hvorfor planlagte produkter og tjenester eller virkemidler vil bidra til å løse problemet, dvs. man må vise sammenhengen i resultatkjeden. Hvis dette er et pågående program (eller organisasjonen har tidligere erfaring fra arbeid fra feltet) bør tidligere resultater, læring og erfaringer om hva som virker være en del av begrunnelsen for valg av strategi Begrunnelse for programmet (grunnlagsdata/baseline). Relevans i forhold til myndighetenes planer i mottakerene. Beskrivelsen av dagens situasjon som skal danne grunnlaget for utviklingen av programmet, må reflektere de variasjonene i de enkelte som programmet omfatter (dersom flere ). Hvis relevant bør man si noe om hvor stort problemet er i de enkelte ene som programmet omfatter, eller om de har en spesiell karakter i ulike. Beskriv hvordan programmet forholder seg til relevante nasjonale (evt globale eller sub-nasjonale) planer. Bare det vesentligste fra programmets baselinemateriale brukes i besvarelsen. Det skal være en sammenheng mellom det baselinematerialet som presenteres her og baselineverdier i tillegg til indikatorer som oppgis i punkt Resultatrammeverk som inneholder: Punkt vil i tillegg til å være et svært viktig punkt i søknaden, også være utkast til oppsummering av programmet som skal være del av avtalen mellom Norad og søkerorganisasjon (Vedlegg 1 til avtalen). Punkt vil også danne grunnlaget for rapportering til Norad (både årlig framdriftsrapportering og resultat/sluttrapport). I besvarelsen må det komme tydelig fram hvilke produkter/tjenester som hører til hvilke programmål (dersom det er flere) og også hvilke indikatorer hører til hvilke programmål/produkter/tjenester. Punkt må gjerne settes opp i matrise om ønskelig. Det vises til Norads veileder Results Management (tilgjengelig på Norads nettside) for ytterligere beskrivelse resultatstyring og resultatmåling. Programmets utviklingsmål (impact) Page 6 of 9

7 Her beskrives kort utviklingsmålet (impact), det vil si det overordnede målet; hva programmet vil bidra med på lang sikt. Det skal ikke utarbeides indikatorer for utviklingsmålet. Programmål (expected outcome) for perioden med indikator(er) med tilhørende baselineverdi(er) Programmet skal ha en klar målformulering. Med utgangspunkt i baseline beskrives hvilken endring man ønsker å oppnå. Et program har ett mål. Men programmet kan være sammensatt av flere prosjekter som har vært sitt mål og at disse til sammen utgjør programmet og dermed skaper programmets mål. Programmålet skal være formulert den virkningen programmet skal ha for målgruppen. Målformuleringen bør synliggjøre hvilken målgruppe som skal dra nytte av endringene, også der målet er å endre rammebetingelser (for eksempel normativt arbeid, nye lover, ratifisering av konvensjoner, etablering av institusjoner osv.) Vær så konkret som mulig i formulering av programmål. Det skal spesifiseres indikator(er) på programmål. søkerorganisasjonen velger noen få, relevante indikatorer som sier noe vesentlig om programmet som organisasjonene ønsker å rapportere på. Søkerorganisasjonen skal rapportere på resultatoppnåelse ved avtalens slutt ved bruk av disse mål og indikatorene. Dersom egnet, kan rapportering programmål/virkning for målgruppen også skje årlig. Produkter og tjenester (outputs) for perioden med indikatorer og tilhørende baselineverdi. Hvert program bør ha definert hvilke produkter eller tjenester (outputs) som planlegges for å oppnå målet og bidra til resultater for målgruppen. Søkerorganisasjonen velger noen få, vesentlige produkter/tjenester med tilhørende indikatorer. Disse skal det rapporteres på årlig. Baselineverdi på hver indikator må oppgis. Målgruppe Hvert program må ha en eller flere målgrupper. Søkerorganisasjonen må definere klart hvor og blant hvem det forventes en endring. Dette kan gjerne gjøres i selve målformuleringen. I større komplekse programmer kan det være hensiktsmessig å gå mer i detalj på hvilke målgrupper som skal nås De viktigste risikoene (eksterne og interne) knyttet til programmets måloppnåelse, og planlagt håndtering av risiko. Det vises til Norads regelverk for støtte til sivilsamfunnsaktører, om identifisering av risikoer og risikohåndtering Hvilke korrupsjonsforebyggende tiltak som ligger i programmet Risikoer er faktorer som kan påvirke måloppnåelsen og forekommer i alle programmer, men som man ikke vet om vil oppstå eller ikke. For eksempel er korrupsjon bare en risiko hvis man ikke vet at det vil forekomme. Det er dette som skiller risiko fra problemer og som gjør at risiko håndteres på en spesiell måte. Dersom korrupsjon nærmest er et faktum (som er tilfelle i mange ) må det håndteres som en del av programmet på linje med de andre tingene man skal løse Søkerorganisasjonens bidrag til lokale partnere/programmet utover det finansielle tilskuddet (merverdi). Jfr. Spørsmål Her skal spørsmålet besvares konkret for det enkelte program. Hvorfor bør Norad kanalisere støtte via søkerorganisasjon i stedet for direkte til de lokale partnerne i Page 7 of 9

8 programmet? Svaret skal også relateres til størrelsen på utgiftene påløpt hos søkerorganisasjon, jfr budsjettet Hvem de lokale samarbeidsorganisasjonene representerer og rolle/styrke i det aktuelle samfunnet. Redegjør for lokale partneres oppslutning og representativitet i forhold til valgte målgruppe(r) Lokale organisasjoners tilgang på midler lokalt Tilgangen på midler er økende i mange. Svaret bør belyse slike muligheter Hvordan programmet bidrar til å styrke det sivile samfunnet. Se Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn i sør (2009). Besvarelsen bør inkludere søkerorganisasjons bidrag til lokal partner sett i lys av styrking av det sivile samfunnet i sør Hensyn til spesielle gruppers rettigheter. a). Menneskerettigheter inklusive funksjonshemmedes rettigheter skal stå sentralt i programarbeidet. Det er derfor viktig å tenke igjennom hvordan prosjektet er med på å styrke sosiale, økonomiske og kulturelle samt sivile og politiske rettigheter. Berører prosjektet på noen måte funksjonshemmede? Er prosjektet med på å inkludere eller ekskludere denne gruppen? Kan prosjektet med enkle grep endres til å bidra med en positiv effekt på gruppen? b). Likestilling. Det er viktig å planlegge for hvordan prosjektet kan komme både kvinner og menn til gode Klima- og miljøhensyn og konfliktsensivitet a). Miljø og klima. Hvordan vil prosjektet eventuelt påvirke miljø og klima. Vil prosjektet ha en negativ effekt så må dette tas hensyn til i planleggingsfasen. Kan prosjektet ha en positiv effekt på miljø og klima eller kan prosjektet med enkle grep endres til å bidra med en positiv effekt? b). Konfliktsensitivitet. Dette punktet handler om å tenke igjennom og finne ut hvilke potensielle konflikter som kan ligge i prosjektet/prosjektområdet. Kan prosjektet på noen måte forverre en eksisterende konflikt eller bidra til å skape en ny - mellom befolkningsgrupper, mellom kvinner og menn, mellom ulike lokale interesser? Er det fare for slike konflikter må den norske organisasjonen og lokal samarbeidspartner kartlegge og vise i søknaden hvordan man tar hensyn til de potensielle konfliktene i planleggingen. Det er spesielt viktig dersom prosjektet skal gjennomføres i politisk urolige områder med dype skillelinjer i befolkningen, men tilnærmingen kan med fordel brukes i andre prosjektområder Programmets varighet, sikring av bærekraft og planer for utfasing. Spørsmålet er ikke avgrenset til avtaleperioden, men de langsiktige planene for utfasing og bærekraft Detaljert budsjett for år 1 Programbudsjettet skal fortrinnsvis settes opp etter hovedaktiviteter/outputs som beskrevet i programplanene, men hvor kostnadstyper kan identifiseres. Om programmet har flere givere skal dette komme tydelig fram. Eksempel på kostnadstyper som ønskes synliggjort er investeringer, personalkostnader, bruk av konsulenter, kontorkostnader, reiser og faglig oppfølging Hvordan det planlegges og tilrettelegges for bredere samfunnseffekter av programmet Page 8 of 9

9 Søker bør gi en forklaring på forventede ringvirkninger av organisasjonens arbeid i lys av forventede brukereffekter og andre aktører arbeid på samme område. Det vises til studien Tracking Impact skrevet av Norads Sivilsamfunnspanel som ligger på Norads nettsider. Page 9 of 9

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 04.08.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 25.09.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

Tilskuddsordning: Navnet på tilskuddsordningen det søkes om støtte fra, se utlysningen.

Tilskuddsordning: Navnet på tilskuddsordningen det søkes om støtte fra, se utlysningen. VEILEDNING S01 - SØKNADSSKJEMA FOR PROSJEKT- OG PROGRAMSTØTTE Teksten under er den samme som framkommer i veiledningen i søknadsskjema, enten som kommentarer i Word-versjonen eller informasjonssymbolene

Detaljer

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Regelverket er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

Kap.post 160.75 Regelverk for støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk

Kap.post 160.75 Regelverk for støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.75 Regelverk for støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk Herunder tildeling

Detaljer

Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72

Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72 Dato: [11. februar 2011] Godkjent av: VKUL Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Utenriksdepartementet S01 - Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte

Søknad om tilskudd fra Utenriksdepartementet S01 - Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte Søknad om tilskudd fra Utenriksdepartementet S01 - Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep N-0032 Oslo post@mfa.no Søknaden sendes elektronisk til post@mfa.no

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Kap.post165.70 Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling

Kap.post165.70 Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.3.2014 Kap.post165.70 Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Ordningsregelverk. Nedrustning og anti-terror. 1 Mål for tilskuddsordningen. 2 Målgruppe for tilskuddsordningen. 3 Kriterier for måloppnåelse

Ordningsregelverk. Nedrustning og anti-terror. 1 Mål for tilskuddsordningen. 2 Målgruppe for tilskuddsordningen. 3 Kriterier for måloppnåelse Ordningsregelverk Nedrustning og anti-terror Ansvarlig avd./seksjon: Avd for sikkerhetspolitikk og nordområdene / Seksjon for nedrustning og ikkespredning Programområde: 02 Kap.post(er): 118.71 Sist oppdatert:

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo 2 Program Leonardo da Vinci og Grundtvig Introduksjon til søknadsprosedyrer Gjennomgang av søknadsskjema

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

REGELVERK FOR STØTTE TIL SIVILT SAMFUNN OG DEMOKRATIUTVIKLING

REGELVERK FOR STØTTE TIL SIVILT SAMFUNN OG DEMOKRATIUTVIKLING Godkjent for oversendelse til UD: Fung. Dir. Marit Brandtzæg, 30.09.2015 Godkjent av Utenriksdepartementet: 27.10.2015 REGELVERK FOR STØTTE TIL SIVILT SAMFUNN OG DEMOKRATIUTVIKLING Ansvarlig enhet: AVDELING

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Utenriksdepartementet

Søknad om tilskudd fra Utenriksdepartementet Søknad om tilskudd fra Utenriksdepartementet S01 - Søknadsskjema for prosjekt-/programstøtte Søknaden sendes elektronisk til post@mfa.no med kopi til ansvarlig enhet for tilskuddsordningen. Se Veiledning

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tel: +47 23 98 00 00 Faks: +47 23 98 00 99

Detaljer

Nettverk for tilskudd

Nettverk for tilskudd Nettverk for tilskudd Økonomiregelverkets krav om fastsetting av regelverk 27.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Dagens program 09.00 09.40 Hvorfor skal vi ha et regelverk? Økonomiregelverkets

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

RAM Light-modellen. Godkjent versjon 19 august 2015

RAM Light-modellen. Godkjent versjon 19 august 2015 RAM Light-modellen Godkjent versjon 19 august 2015 1 Introduksjon... 1 2 Prosessen bak utviklingen av RAM Light... 1 3 Målet med RAM Light... 2 3.1 Forventet utbytte... 2 3.2 Risikoer ved RAM Light...

Detaljer

Gjennomgang av søknadsskjema Tore Kjærgård

Gjennomgang av søknadsskjema Tore Kjærgård Gjennomgang av søknadsskjema 12.01.2011 Tore Kjærgård 1 Gjennomgang av de ulike delene i søknadsskjemaet Søknaden er inngangsbilletten Progresjon i søknaden blir mer og mer spesifikk Vær realistisk Bruk

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Norad. Samarbeidsavtale. mellom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) om

Norad. Samarbeidsavtale. mellom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) om Norad Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) om Norads Program for Masterstudier (NOMA) [Norad s Programme for

Detaljer

Prosjektprogrammet Søknadsskjema

Prosjektprogrammet Søknadsskjema Prosjektprogrammet Søknadsskjema Prosjektdata Tittel Sammendrag Planlagt oppstart (måned og år) Planlagt avslutning (måned og år) Søknadsbeløp til programmet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Prosjektprogrammet

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER 1. KRAV TIL ÅRSRAPPORT 2017 Private høyskoler skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport 2017 elektronisk til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Lillehammer kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Utkast til samarbeidsavtale

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen):

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen): Forslag til oppfølging av anbefalinger fra rapporten «Can we demonstrate the difference that Norwegian aid makes? Evaluation of results measurement and how this can be improved»: Sentrale funn i rapporten

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene Regelverk for tilskuddsordning: Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme

Detaljer

PROGRAMNOTAT

PROGRAMNOTAT PROGRAMNOTAT 2012-2015 PROGRAM FOR STORBYRETTET FORSKNING Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim)

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Hvordan styre på det som betyr noe? Produksjon og effekt. Rolf Gran, Mattilsynet DFØ nettverk virksomhetsstyring, 6. mai 2015

Hvordan styre på det som betyr noe? Produksjon og effekt. Rolf Gran, Mattilsynet DFØ nettverk virksomhetsstyring, 6. mai 2015 Hvordan styre på det som betyr noe? Produksjon og effekt Rolf Gran, Mattilsynet DFØ nettverk virksomhetsstyring, 6. mai 2015 Kort om Mattilsynet «Et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt» 1250

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet Notat Til: Via: Kopi: Fra: Personalseksjonen Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling Seksjon for budsjett og forvaltning Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning Seksjon for multilateral

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ansvarlig avd./seksjon:fredskorpset Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC-direktivenes kriterier for ODA-støtte Kap.post(er): 160.77

Detaljer

AVDELING FOR FN, FRED OG HUMANITÆRE SPØRSMÅL, UTENRIKSDEPARTEMENTET

AVDELING FOR FN, FRED OG HUMANITÆRE SPØRSMÅL, UTENRIKSDEPARTEMENTET AVDELING FOR FN, FRED OG HUMANITÆRE SPØRSMÅL, UTENRIKSDEPARTEMENTET - Veileder for tilskuddsmottakere 1 1 Gjelder kap kap 163.70 Naturkatastrofer,163.71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, og kap

Detaljer

Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung)

Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung) Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung) Ansvarlig avd./seksjon:,fredskorpset Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC direktivenes kriterier for ODA-støtte Kap.post(er):

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 08 / 2016 Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER 1. KRAV TIL ÅRSRAPPORT 2017 Private høyskoler skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport 2017 elektronisk til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2017 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Søknad om midler fra Transnova

Søknad om midler fra Transnova Søknad om midler fra Transnova Dato for innsending av søknad Program: P5-2014 Løpende søknader Saksnummer 2014028990 GRUNNLEGGENDE INFORMASJON OM SØKER Firma/organisasjon Navn Organisasjonsnummer Beskrivelse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

^^^ Husbanken REGION ØST

^^^ Husbanken REGION ØST ^^^ Husbanken REGION ØST Hamar kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Hamar Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

BLI BEDRE MER EFFEKTIV REGNSKAPSGJENNOMGANG. Magnus Idland og Heidi Malene Nipe, UD 3. Juni 2015

BLI BEDRE MER EFFEKTIV REGNSKAPSGJENNOMGANG. Magnus Idland og Heidi Malene Nipe, UD 3. Juni 2015 BLI BEDRE MER EFFEKTIV REGNSKAPSGJENNOMGANG Magnus Idland og Heidi Malene Nipe, UD 3. Juni 2015 AGENDA Godt forarbeide Vurdering av regnskap «Røde flagg» Administrasjonsbidrag Oppsummering VEIEN FREM TIL

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Ordningsregelverk. Kultursamarbeid med land i sør

Ordningsregelverk. Kultursamarbeid med land i sør Ordningsregelverk Kultursamarbeid med land i sør Ansvarlig avdeling/seksjon: Avdeling for kultur-, norgesfremme og protokoll/kulturseksjonen Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC- direktivenes

Detaljer

Ordningsregelverk. Utvikling og nedrustning. 1 Mål for tilskuddsordningen. 2 Målgruppe for tilskuddsordningen. 3 Kriterier for måloppnåelse

Ordningsregelverk. Utvikling og nedrustning. 1 Mål for tilskuddsordningen. 2 Målgruppe for tilskuddsordningen. 3 Kriterier for måloppnåelse Ordningsregelverk Utvikling og nedrustning Ansvarlig avd./seksjon: Avd for sikkerhetspolitikk og nordområdene / Seksjon for nedrustning og ikkespredning Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND I 2016... 3 3. RESULTATKRAV TIL SVALBARDS MILJØVERNFOND FORDELT PÅ

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap.

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap. POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Nærings- og fiskeridepartementet Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Muriel Bjørseth Hansen, Eierskapsavdelingen Oslo, 23. november 2017 Tema 1. Rammene for statens eierskapsforvaltning 2. Forventningene

Detaljer

Fagdirektorat under Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet (klima/skogprosjektet)

Fagdirektorat under Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet (klima/skogprosjektet) Norad Fagdirektorat under Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet (klima/skogprosjektet) Startet i 1962 Omlag 240 ansatte i 2017 Samarbeider med blant annet utenrikstjenesten, organisasjoner,

Detaljer

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11/264-3 5.7.2012 Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering for budsjettåret 2011.

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2018 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer