OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON. Ketil Sagen PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN."

Transkript

1 TITTEL PROSJEKTPLAN Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett (OPAL) SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: Telefaks: OPPDRAGSGIVER(E) EBL Kompetanse OPPDRAGSGIVER(E)S REF./KONTAKTPERSON Ketil Sagen Foretaksregisteret: NO MVA BUDSJETT KR (TOTALT) DATO REVIDERT PR NOK PROSJEKTNR. GRADERING PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) ANTALL SIDER Åpen Jørn Heggset 7 ELEKTRONISK ARKIVKODE JHe PROSJEKTANSVARLIG (NAVN, SIGN.) Gerd Kjølle START DATO SLUTT DATO FORSKNINGSSJEF (NAVN, SIGN.) Petter Støa AVDELING BESØKSADRESSE LOKAL TELEFAKS Energisystemer Sem Sælandsvei MÅL Fremskaffe ny kunnskap og nye metoder og verktøy for optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett, samt bidra til en standardisering innenfor dette området i Norden. Delmål: Utarbeide felles nordiske retningslinjer for registrering og rapportering av feil og avbrudd Bidra til bedre utnyttelse av feil- og avbruddsstatistikk Videreutvikle metoder for beregning av leveringspålitelighet i kraftnett NYTTEVERDI Prosjektet skal gi metodikk for samfunnsøkonomisk optimalisering av leveringskvaliteten i kraftnett. Dette vil gi en mer kostnadsoptimal drift av kraftnettet der fokus er riktig leveringskvalitet til riktig kunde til riktig kostnad. Betydningen kraftnettets ulike komponenter har for leveringskvaliteten vil bli bedre synlig, noe som vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for nettselskapene. Standardisering av metoder og verktøy vil medvirke til at de beslutninger som tas blir mer konsistente og i tråd med overordnede målsetninger om samfunnsøkonomisk optimale kraftnett. I tillegg vil ulike beslutninger bli enklere å dokumentere og evaluere. Alle rettigheter tilhører SINTEF Energiforskning AS. Foreliggende materiale og dets idègrunnlag kan ikke benyttes av noen, eller overlates til tredje part, uten SINTEF Energiforskning AS sitt skriftlige forhåndssamtykke.

2 2 BAKGRUNN OG STATUS Norske nettselskaper registrerer og rapporterer feil og avbrudd ved hjelp av 2 systemer: FASIT (Feil- og AvbruddsStatistikk I Totalsystemet) benyttes av distribusjons- og regionalnettsselskap til å registrere feil og avbrudd i nettet og beregne sluttbrukernes avbruddsforhold, ILE (ikke levert energi) og KILE-beløp (kostnaden for ILE). På grunnlag av disse registreringene og beregningene utarbeides landsstatistikkene FASIT - 20xx Feil og avbrudd i høyspennings fordelingsnett tom. 22 kv (EBL-K), Avbruddsstatistikk 20xx (NVE) og kv-delen av Statistikk over driftsforstyrrelser i det norske kv nettet (Statnett) SDI (Statnetts DriftsforstyrrelsesInformasjonssystem) er et system Statnett benytter for å registrere og rapportere driftsforstyrrelser i kv nettet. SDI er koordinert med FASIT mht. terminologi, struktur, osv. I Sverige benyttes DARWIN til registrering av feil og avbrudd på spenningsnivåene 0,4-220 kv, mens registreringen fra og med 220 kv foretas i et eget system i regi av Svenska Kraftnät. I Danmark benyttes EL-FAS til registrering av feil og avbrudd på alle spenningsnivå. I Finland benyttes egne excel-ark for rapportering av feil og avbrudd, mens registreringen skjer i ulike DMS-program. I teorien gir disse verktøyene en god oversikt over feil og avbrudd i kraftnettet. Erfaringen viser imidlertid at det til dels er ulik oppfattning av hvordan hendelser skal registreres, og det er også store forskjeller i hvor nøyaktig dette arbeidet utføres i de ulike nettselskapene. For spenningsnivåene over 100 kv er det foretatt en nordisk koordinering av feil- og avbruddsstatistikken gjennom Nordel. Når det gjelder distribusjonsnettene, registreres og rapporteres feil og avbrudd ved hjelp av egne systemer for hvert land, med ulike innsamlingsrutiner og -regler. Det er derfor behov for å harmonisere systemer og statistikker mellom landene for å få til felles retningslinjer. Slike retningslinjer vil gjøre statistikkene mer anvendelige både for sammenligninger og til å gjennomføre ulike analyser som krever omfattende datagrunnlag (f.eks. livsløpsanalyser av ulike komponenter og apparater). Så langt har heller ikke evnen til å utnytte det statistiske materialet lokalt vært god nok. Det er derfor behov for å se nærmere på hvordan det foreliggende materialet kan utnyttes lokalt. Økt lokal utnyttelse vil være en viktig motivasjonsfaktor i forhold til å forbedre registreringsarbeidet. Håndtering av leveringspålitelighet på en korrekt og konsistent måte er avgjørende for å oppnå en optimal forvaltning av energisystemet. Både i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold kreves det gode verktøy og metoder for å kartlegge den virkningen ulike løsninger og tiltak har for påliteligheten i nettet. Dette er blant annet viktig for å kunne estimere fremtidige avbruddskostnader knyttet til ulike nettløsninger og tiltak. I EFFEKT-prosjektet Leveringspålitelighet ble det fremskaffet modeller, metoder og dataunderlag (feilstatistikk og avbruddskostnader) for å beregne pålitelighet i radielle kraftnett. Det ble også arbeidet med metoder for å beregne pålitelighet i maskenett. Prosjektet vil basere seg på disse arbeidene, samt det arbeidet som gjøres parallelt i prosjektet Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet.

3 3 MODULER 1. Nordiske retningslinjer for registrering og rapportering av feil og avbrudd Modulen omfatter i første fase en sammenligning av systemer og rutiner for registrering og rapportering av feil og avbrudd i Norge og Sverige, eventuelt også i de øvrige nordiske land. Følgende elementer skal sammenlignes: Organisering av arbeidet, samt rutiner for innsamling og rapportering av data Publiserte feil- og avbruddstatistikker Systemer for registrering og rapportering Myndighetskrav knyttet til leveringskvalitet Første fase vil resultere i en rapport som dokumenterer likheter og ulikheter i systemer, rutiner, krav, etc. Med utgangspunkt i sammenligningen og resultater fra andre deler av prosjektet skal man forsøke å harmonisere rutiner, systemer og statistikker med siktemål å utarbeide felles nordiske retningslinjer for registrering og rapportering av feil og avbrudd. Prosjektet skal også gi en anbefaling om hvorvidt det er hensiktsmessig å arbeide videre for å få til europeiske retningslinjer innenfor dette området. Modulen forutsetter egeninnsats i de ulike landene i forbindelse med statuskartleggingen og i arbeidet med å harmonisere statistikkene. Arbeidet skal gjennomføres av en arbeidsgruppe med representanter fra de enkelte landene. Andre fase vil resultere i (første versjon av) retningslinjer for registrering og rapportering av feil og avbrudd i Norden, samt anbefalinger til videre arbeid. Spesielt i forbindelse med andre fase (utarbeidelse av nordiske retningslinjer) er det viktig med relativt omfattende (og noenlunde lik) innsats fra alle deltakende nasjoner. 2. Bedre utnyttelse av feil- og avbruddsstatistikk Nettselskapene har gjennom en årrekke samlet inn og rapportert et omfattende datagrunnlag om feil og avbrudd i kraftsystemet. Selv om denne informasjonen er utnyttet på mange ulike måter er det fortsatt mye å hente. Vi mener at kompetansenivået og motivasjonen hos de som registrerer feil og avbrudd bør kunne heves ytterligere, registreringsrutiner og systemer kan forbedres, og de statistikkene som utarbeides bør bli bedre tilpasset aktuelle behov. Innføringen av KILE i Norge har ytterligere forsterket behovet for god feilanalyse og riktig bruk av datagrunnlaget. Innenfor denne modulen ser man for seg følgende aktiviteter: Beskrive forbedringer og nye anvendelser av feil- og avbruddsdata, inkludert de krav dette stiller til standardisering og kobling mellom aktuelle datakilder. Dette arbeidet vil i stor grad bli formidlet ved hjelp av eksempler. Bidra til økt anvendelse av feil- og avbruddsstatistikk gjennom utvikling av kurs, og deltakelse på ulike seminar. Utvikle/tilrettelegge statistiske modeller (basert på innsamlet feilstatistikk) for å beskrive sammenhengen mellom feil på anleggsdeler i kraftnettet og ulike parametere som alder, type/fabrikat, påkjenninger, vedlikeholdsnivå, osv.

4 4 3. Videreutvikling av metoder for beregning av leveringspålitelighet Gjennom tidligere prosjekter har man kommet et godt stykke på vei mht. å fremskaffe datagrunnlag, verktøy og beslutningsstøtte for beregning av leveringspålitelighet i kraftnett. Men fortsatt er det mye som gjenstår før dette håndteres på en standardisert og gjennomtenkt måte på alle nettnivå. Det er for eksempel behov for å se på grensesnittet mellom registrerte hendelser i kraftsystemet og bruken av disse dataene i forbindelse med pålitelighetsanalyser. I den forbindelse bør det undersøkes om såkalt utfallsstatistikk egner seg bedre til pålitelighetsanalyser enn den tradisjonelle feilstatistikken. Følgende aktiviteter planlegges gjennomført: Vurdere bruk av utfallsstatistikk i pålitelighetsanalyser, og undersøke hva dette i så fall betyr for registreringssystemer og retningslinjer Gjennomgang av hvordan ulike typer feil skal håndteres i pålitelighetsanalyser (forbigående, varige, samtidige, feil på vern, kontroll- og automatiseringsutstyr, osv) Utarbeid kravspesifikasjon for verktøy for beregning av pålitelighet i maskenett Standardisering av metodikk på alle nettnivå (mai 2006: besluttet strøket fra planen) Bidra til at metodikken implementeres i aktuelle beregningsprogrammer Denne modulen vil bli koordinert med tilgrensende aktiviteter innenfor prosjektet Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet.

5 5 BUDSJETT Tabellen nedenfor viser budsjett pr modul og aktivitet for hele prosjektperioden. Prosjektledelse og markedsføring er inkludert i de enkelte modulene. Alle beløp er oppgitt i 1000 NOK (eks. mva). Tallene for 2002, 2003, 2004 og 2005 er regnskapstall. Modul Aktivitet SUM 0 Forprosjekt Nordisk standard for registrering og rapportering av feil og avbrudd 1.1 Sammenligning av systemer og rutiner for registrering og rapportering Utarbeidelse av nordiske retningslinjer for registrering og rapportering Bedre utnyttelse av feil- og avbruddsstatistikk 2.1 Behovskartlegging Anvendelse av feil- og avbruddsdata Utvikle statistiske modeller for bl.a. feilfrekvens Kurs / temadager Videreutvikling av metoder for beregning av leveringspålitelighet 3.1 Vurdere utfallsstatistikk som basis for pålitelighetsanalyser Modellering av ulike feiltyper Standardisering av metodikk på alle nettnivå Kravspesifikasjon for beregning av pålitelighet i maskenett SUM I tillegg kommer egeninnsats fra prosjektdeltakerne, spesielt fra DEFU. FREMDRIFTSPLAN/RAPPORTERING Fremdriftsplan: Modul Aktivitet Nordisk standard for registrering og rapportering av feil og avbrudd 1.1 Sammenligning av systemer og rutiner for registrering og rapportering R 1.2 Utarbeidelse av nordiske retningslinjer for registrering og rapportering N D RR 2 Bedre utnyttelse av feil- og avbruddsstatistikk 2.1 Behovskartlegging N 2.2 Anvendelse av feil- og avbruddsdata N N R 2.3 Utvikle statistiske modeller for bl.a. feilfrekvens N N R 2.4 Kurs og seminar S S S S 3 Videreutvikling av metoder for beregning av leveringspålitelighet 3.1 Vurdere utfallsstatistikk som basis for pålitelighetsanalyser N 3.2 Modellering av ulike feiltyper R 3.3 Standardisering av metodikk på alle nettnivå 3.4 Kravspesifikasjon for beregning av pålitelighet i maskenett N N R Forklaring til tabellen: R = Rapport; N = notat; D = Draft rapport; S = seminar; P = prototyp

6 6 Planlagt rapportering: Milepæl Mnd/År Leveranse Status Prosjektstart jun/02 Prosjektplan Revidert: jan/05 Modul 1.1 des/02 Rapport: Registrering og rapportering av feil og avbrudd i Norden Ferdigstilt apr/03 Modul 1.2 mai/03 Notat: Muligheter og begrensninger for nordisk standard Ferdigstilt des/03 Modul 1.2 des/03 Draft rapport: Retningslinjer for registrering og rapportering av feil og avbrudd i Norden Modul 1.2 apr/04 Rapport: Nordiska riktlinjer för registrering av fel för spänningsnivåerna kv Rapport: Nordisk standardisering av feil- og avbruddsstatistikk På høring: aug/04 Ferdigstilt: nov/04 Ferdigstilt: des/04 Modul 2.1 apr/03 Notat: Behovskartlegging (anvendelse av feil- og avbruddsdata) Ferdigstilt aug/03 Modul 2.2 sep/03 Notat: Oppgaver, analyser og databehov der feil- og avbruddsstatistikk inngår Modul 2.2 okt/03 Notat: Gruppering av selskaper og nettområder for sammenligningsformål Ferdigstilt nov/03 Ferdigstilt: jun/04 Modul 2.2 apr/04 Notat: Eksempelsamling Ferdigstilt: jun/04 Modul 2.2 apr/04 Notat: Hvordan presentere feil- og avbruddsdata? Ferdigstilt: sep/04 Modul 2.2 apr/04 Notat: Distribusjon av feildata via internett: Nytteverdier og ønsket funksjonalitet Ferdigstilt: jun/04 Modul 2.2 apr/04 Notat: Kobling mellom feil-, anleggs- og vedlikeholdsdata (grovspes.) Ferdigstilt: jun/04 Modul 2.2 jun/04 Rapport: Anvendelse av feil- og avbruddsdata Ferdigstilt: nov/04 Modul 2.3 Modul 2.3 Moudl 2.3 Modul 2.3 nov/05 apr/06 apr/06 jun/06 Notat: Failure models for power network components Notat: Lifetime model for circuit breakers Notat: Lifetime model for XLPE 2 nd generation cables Rapport: Beskrivelse av metoder og underlag for estimering av feilfrekvens Modul 3.1 des/02 Notat: Utfallsstatistikk for kraftsystemenheter som grunnlag for pålitelighetsberegninger i kraftnett Ferdigstilt: des/05 Ny dato: jun/06 Ny dato: jun/06 Ny dato: aug/06 Ferdigstilt okt/03 Modul 3.2 des/03 Rapport: Modellering av feil Ferdigstilt: jun/04 Modul 3.3 des/06 Rapport: Forslag til standardisering av metodikk på alle nettnivå Utgår jul/05 des/06 Notat: Leveringspålitelighetsindekser Notat: Consequence analysis Prosjektslutt des/06 Sluttrapport (brosjyre) Notat: Calculation of upper and lower bonds for reliability Notat: Handling of stochastic variations and time correlations Rapport/prototype: Requirement specification for calculation of reliability of supply in meshed networks Ferdigstilt okt/05 Planlagt: apr/06 Planlagt: apr/06 Planlagt: apr/06

7 7 ORGANISERING Prosjektet utføres ved SINTEF Energiforskning i samarbeid med EBL Kompetanse, Elforsk, Svensk Energi, Statnett, Powel, diverse nettselskap, DEFU, Tampere University of Technology (TUT) og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Prosjektet har en brukergruppe med representanter fra alle deltakende land: Sven Jansson, Elforsk (leder) Rune K. Mork, Statnett Jørgen S. Christensen, DEFU Ketil Sagen, EBL Kompetanse Kimmo Kivikko, TUT I tillegg er det i Sverige og Norge opprettet egne referansegrupper bestående av finansiører av prosjektet. Det vil bli opprettet arbeidsgrupper etter behov innenfor de enkelte modulene. REVISJONSLOGG Dato Kort beskrivelse av hva som er endret Prosjektledelse og resultatspredning inkludert i de faglige modulene Modulen Videreutvikling av FASIT og SDI er tatt ut av prosjektplanen. Denne aktiviteten kjøres videre som eget prosjekt i Norge. Aktivitetslisten under ny Modul 3 er revidert Budsjettet økt fra 5,3 mill NOK til 5,66 mill NOK. Fremdriftsplan og budsjett er konkretisert, og planlagt rapportering er inkludert. Brukergruppens medlemmer listet opp. Fjernet referanser til de opprinnelige 3 prosjektforslagene Budsjett og fremdriftsplan oppdatert i hht det som ble besluttet på møte nr 2 i brukergruppen Budsjett og fremdriftsplan oppdatert i hht det som ble besluttet på møte nr 3 i brukergruppen. Dette medfører at aktivitet 2.3 gjennomføres i 2004 og 2005 (avsluttes 1 år tidligere enn opprinnelig planlagt). Budsjett for 2005 er dermed øket med 350 knok. Modifisert (og mer detaljert) rapportering og beskrivelse av modul 2. Budsjettet på aktivitet 2.2 er øket med 225 knok (i 2006) Oppdatert budsjett, fremdriftsplan og planlagt rapportering Endret tittel på modul 1.2 (fra "forslag til standard" til "retningslinjer") Oppdatert budsjett, fremdriftsplan og planlagt rapportering Oppdatert budsjett og fremdriftsplan oppdatert i hht til det som ble besluttet på møte nr 10 i brukergruppen Oppdatert budsjett og fremdriftsplan Oppdatert fremdriftsplan og planlagt rapportering (Modul 2.3 og 3.4) Oppdatert planlagt rapportering og satt inn ny person fra EBL Kompetanse Oppdatert budsjett, fremdriftsplan og planlagt rapportering. Modul 3.3 ble besluttet strøket fra prosjektplanen i brukergruppemøtet 18. mai Midlene overføres i hovedsak til modul 3.4.

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger

Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Nettinvesteringer og optimale reserveløsninger Vilde Johansen Øverby Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Gerd Kjølle, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft Notat 2006-034 Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft ECON-notat nr. 2006-034, Prosjekt nr. 21260 THB/pil, AJE, 27. april 2006 Offentlig Overgang fra ukentlig til daglig avregning av

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

MOTTAKER MOTTAKERS REF./KONTAKTPERSON ELEKTRONISK ARKIVKODE KONTAKTPERSON I SINTEF ANTALL SIDER OG BILAG. 2006-08-30 Jostein Storøy, forskningssjef

MOTTAKER MOTTAKERS REF./KONTAKTPERSON ELEKTRONISK ARKIVKODE KONTAKTPERSON I SINTEF ANTALL SIDER OG BILAG. 2006-08-30 Jostein Storøy, forskningssjef TITTEL PROSJEKTPLAN SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef PROSJEKTTITTEL Prosjektbeskrivelse SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 3b, 0373 OSLO Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318.

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Prosedyre for evaluering

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

IKT - status og erfaringer i grunnskolen

IKT - status og erfaringer i grunnskolen 66948_Rapport17_2005_Omslag.qxp 05.09.2005 11:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping IKT - status

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Trude Nygård Evensen. Kvalitetsarbeid knyttet til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) Rapport fra prosjektgruppen. 2004/42 Notater 2004

Trude Nygård Evensen. Kvalitetsarbeid knyttet til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) Rapport fra prosjektgruppen. 2004/42 Notater 2004 2004/42 Notater 2004 Trude Nygård Evensen Kvalitetsarbeid knyttet til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) Rapport fra prosjektgruppen Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Forord

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål... 7 2.3 Mandatet... 7 2.4 Arbeidsmetodikk...

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler

Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler Sluttrapport FoU-programmet EFFEKT kraftutveksling og nettmonopoler Fem år med energi Forskningsrådets energiprogrammer har ikke bare som oppgave å utvikle det norske energisystemet. Like viktig er kompetanse-

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer