Norske prestegårder nasjonale kulturskatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske prestegårder nasjonale kulturskatter"

Transkript

1 Norske prestegårder nasjonale kulturskatter Rådgivning og design: Burson-Marsteller a/s Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Kontoradresse: Rådhusgata 1-3 Telefon: Faks: OPPLYSNINGSVESENETS FOND

2 Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond (Ovf) eier, forvalter og utvikler eiendom og verdier. Fondet skal komme Den norske kirke til gode. Ovf ble opprettet i Hovedoppgaven var å eie og forvalte presteboliger og prestegårder for bl.a. å gi prestene et økonomisk utkomme. Forvaltningen av presteboliger er fortsatt en sentral oppgave for fondet. Ovf eier også skogeiendommer, festetomter og verdipapirer. Fondet har virksomhet i 357 av landets 431 kommuner. STOR KULTURHISTORISK BETYDNING Ovf eier og vedlikeholder over 450 presteboliger og prestegårder over hele Norge. Svært mange av disse har stor kulturhistorisk betydning. 250 presteboliger er over 100 år gamle og 325 bygninger er fredet pga. sin kulturhistoriske verdi. Dette gjør Ovf til landets nest største eier av fredet bygningsmasse. Ovf er landets største eier av fredede bolighus i tre. Det er ikke bare bygningsmassen som gjør prestegårdene til en viktig del av vår kulturarv. Gårdene står også sentralt i utviklingen av norsk folkeopplysning, utdanning, landbruk og kulturliv. De representerer dessuten et viktig personalpolitisk redskap for kirken for å rekruttere og beholde prester over hele landet. Presten har boplikt i presteboligen. VIKTIG FOR KIRKENS INDRE LIV Ovf spiller i dag en viktig rolle for kirkens indre liv. Avkastningen fra fondet står sentralt i finansieringen av den levende folkekirken. Ovf bidrar årlig med betydelige midler til kirkelige formål. Disse midlene gir de kirkelige organene større handlefrihet og setter lokale menigheter i stand til å ha et bedre tilbud innenfor f.eks. diakoni og barne- og ungdomsarbeid enn de ellers ville ha hatt. Ovf har ikke ansvaret for kirkebyggene i Norge. Det er soknene (menighetene) som eier kirkebyggene, men utgifter til drift og vedlikehold bevilges over kommunens busjett. Den norske kirke har et årlig budsjett på ca 4 milliarder kroner, mens den samlede verdien av Ovfs formue er beregnet til ca 6 milliarder kroner. Storparten av dette er bundet i fast eiendom som presteboliger og prestegårder, samt skogeiendom og festetomter. Foto: S. 4-5 Ovf s eget arkiv og Anne Lise Norheim S. 6 Nils Marstein: Arve Kjersheim Riksantikvaren S. 9 Petter Dass: Scanpix S. 9 Hanna Winsnes: Oslo Bymuseum. Xylografi, 1865 S. 9 Henrik Wergeland: Oslo Bymuseum. Xylografi, ca 1840 S. 9 Camilla Collett: Oslo Bymuseum. Maleri av Johan Görbitz, 1839 S. 9 Jørgen Moe: Oslo Bymuseum. Foto Frederik Klem, ca 1880 S. 9 Eilert Sundt: Oslo Bymuseum. Xylografi,1875 Forsidebilde: Gjerstad prestegård med statue av Niels Henrik Abel S. 9 Bjørnstjerne Bjørnson: Oslo Bymuseum. Foto L. Scazinski, 1896 S. 9 Gabriel Scott: Oslo Bymuseum. Karikatur av Fr. Chr. Bødtker, 1911 S. 11 Ragnar Hovland Siri Vaggen Olsen S. 12 Ole D. Mjøs Arne Knutsen S. 15 Oskar Stein Bjørlykke Arve Ringen Øvrige prestegårdsbilder: Anne Lise Norheim 3

3 RINGSAKER PRESTEGÅRD KLÆBU PRESTEGÅRD ET SENTRALT MØTESTED Tunet på Klæbu. Forpakter Jakobsen, formann i tilsynet Bernt Forset og soknepresst Skogsholm. VESTRE AKER PRESTEGÅRD LUND PRESTEGÅRD PÅ MOI GILDESKÅL PRESTEGÅRD LUSTER PRESTEGÅRD SYLLING PRESTEGÅRD SNÅSA PRESTEGÅRD ORKDAL PRESTEGÅRD Unike kulturminner og nasjonale skatter Opplysningsvesenets fond eier og forvalter ca 450 presteboliger og prestegårder, samt 11 bispeboliger, spredt over hele landet. 250 av disse er over 100 år gamle. Den totale bygningsmassen er på ca bygninger, hvorav 325 er fredet pga sin store kulturhistoriske verdi. Dette gjør prestegårdene til en viktig del av vår kulturarv, ikke minst fordi de fortsatt er viktige institusjoner i det lokalmiljøet de ble bygd. Ovf er landets største eier av fredet bygningsmasse etter Forsvaret. Det er en forpliktelse som fondet tar alvorlig. Ovf bruker årlig over 50 millioner kroner på å vedlikeholde og oppgradere bygningene slik at de skal fremstå som godt ivaretatt også for kommende generasjoner. Dette arbeidet skjer i dialog med Riksantikvaren og lokale myndigheter. ET SENTRALT MØTESTED Prestegården har gjennom århundrer vært møtested for bygdefolket. Gården var og er en sentral institusjon i lokalmiljøet de fleste steder i Norge. Preste- gårdens hus har derfor ofte en rikere historie å fortelle enn mange andre hus i bygda. Sammen med det omfattende skriftlige kildematerialet, forteller prestegården en viktig historie om folk og bygd, om egnen og om landsdelen. Ofte er det også dialog med historielag og lokale museer for å ivareta den lokale prestegårdshistorien. Prestegården har vært utgangspunkt for pionervirksomhet innen kulturliv og næringsutvilkling. Mange av Norges største kulturpersonligheter har vokst opp på eller har virket på en prestegård som Petter Dass, Camilla Collett, Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson. Prestegården har også vært viktig i utviklingen av norsk landbruk. Ikke minst spilte de såkalte potetprestene en sentral rolle. Fruktdyrkingen i Hardanger sprang ut fra Ullensvang prestegård. I dag er 12 prestegårder forsøksgårder i landbruket. Tingvoll prestegård er f.eks landets eneste forsøksgård for økologisk landbruk. FORLØPEREN TIL DAGENS SKOLE Prestegården var i mange hundre år lokalt lærested og sto helt sentralt i folkeopplysningen. Avkastningen fra gårdsdriften ga midler som ble brukt til opplysningsvirksomhet. Det var denne virksomheten som etter hvert utviklet seg til allmueskolevesenet, senere folkeskolen. Dette er forløperen til dagens offentlige grunnskole. Flere lærerseminarer og landbruksskoler ble i sin tid anlagt på prestegårder. Norges Landbrukshøgskole, nå Universitetet for miljø- og biovitenskap, ble etablert på Ås prestegård i Universitetet i Oslo ligger på grunnen til Vestre Aker prestegård. Søgne og Ringebu prestegårder er nå lokale kultursentre, sistnevnte med galleri av Jacob Weidemann. Du finner videre prestegårdsbygninger på f.eks Norsk Folkemuseum og ved De Heibergske samlinger. Våre prestegårder utgjør en særpreget og verdifull del av norsk kulturarv. De var viktige møteplasser for mennesker og formidlet impulser fra inn- og utland. Presten, bygningene med prestegårdshagen og kulturlandskapet omkring representerte et bredt spekter av folkeopplysning. Prestegårdene er historiske kulturbærere som må vernes gjennom fortsatt bruk. Ikke bare symboliserer prestegårdene en slags trygg evighetens uforanderlighet som mennesker trenger, men de er viktige kulturbærere i små samfunn. Ikke sjelden handler det om vakker arkitektur, små perler fra fortiden til berikelse av ettertiden. Toppen Bech, forfatter og programskaper 4 Inger-Lise Skarstein, styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv 5

4 Kirken og prestegården to sider av samme sak MELDAL PRESTEGÅRD Kirken og prestegården ligger ofte nær hverandre, rent fysisk. Men kirken og prestegården er først og fremst en del av en felles historie fordi det var gården som dannet det økonomiske grunnlaget for prestens oppgaver. At forvaltningsansvaret er delt mellom soknene (som eier kirkebyggene), kommunene (vedlikeholdsansvaret for kirkebyggene) og Opplysningsvesenets fond (som eier og vedlikeholder presteboligene), erdrer ikke på dette nære forholdet. PRESTEGÅRDEN VAR PRESTENS GRUNNLAG Naturalhushold har helt frem til moderne tid vært viktig i Norge. Den opprinnelige ideen med prestegårder var at den lokale presten kunne skaffe seg nødvendige inntekter fra driften. Inntekten ble ikke minst brukt til den opplysnings-virksomheten som senere utviklet seg til allmueskolevesenet og folkeskolen, forløperen til dagens moderne grunnskole. Fortsatt er det slik at presten gjennom bopliktordningen bor i en tjenestebolig, ofte beliggende på prestegården. Ordningen er et helt sentralt personalpolitisk redskap for kirken for å rekruttere og beholde prester til menigheter og lokalsamfunn over hele landet. Ovfs oppgave er å forvalte presteboligene slik at de kan fylle denne funksjonen. SENTRAL I KIRKENS INDRE LIV I dag spiller Ovf også en viktig rolle for kirkens indre liv. Ovf bidrar årlig med betydelige midler til kirkelige formål. Midlene gir de kirkelige organene større handlefrihet og setter lokale menigheter i stand til å ha et bedre tilbud enn de ellers ville ha hatt. Midlene fra Ovf går bl.a til lokalt diakoni-, barne- og ungdomsarbeid, mottakssenter for kvinner som er utsatt for vold, Kirkelig Kulturverksted og søsterkirker i andre land. Ovf yter også rimelige lån til kirkelige formål. Avkastningen fra fondet står således sentralt i finansieringen av den levende folkekirken. De årlige bidragene utgjør en svært sentral del av de frie midlene kirken disponerer. LIER PRESTEGÅRD De norske prestegårdene representerer viktig kulturhistorie. Sammen med kirken var gården ofte den eneste offentlige bygningen i bygda, og var både et sentrum og et fellesskap. Presten og prestefrua tok imot til kirkekaffe, og hadde ellers stor påvirkning på livet til husmenn, forpaktere, tjenestefolk og besøkende. Prestegårdshistorien er uløselig knyttet til norsk kirkehistorie. Prestegårdene representerer derfor en nasjonal kulturarv som må tas godt vare på. Men prestegårdene og presteboligene er også et viktig personalpolitisk redskap for kirken. Jeg kan ikke skjønne hvordan vi skal kunne sikre en landsdekkende prestetjeneste uten presteboligene våre. Også derfor må de holdes godt i hevd. 6 Nils Marstein, riksantikvar Ole D. Hagesæther, biskop 7

5 Prestegården et arnested for kulturpersonligheter Mange av Norges største personligheter innen samfunnsog kulturliv har vokst opp på eller virket på en prestegård. Dette har ikke minst sammenheng med at prestegården har vært et sentrum for lokal og regional opplysningsvirksomhet, utdanning og kultur. PETTER DASS ( ), TEOLOG OG DIKTER. Mest kjent for å ha skrevet Nordlands trompet som beskriver landsdelen. Bodde på prestegården Alstahaug i Nordland. HENRIK WERGELAND ( ), FORFATTER OG SAM- FUNNSDEBATTANT. Fikk opphevet den såkalte jødeparagrafen i Grunnloven og innstiftet 17. mai feiringen med barnetog. Vokste opp på Eidsvoll prestegård. EILERT SUNDT ( ), PREST OG FORSKER. Regnes som norsk samfunnsvitenskaps stamfar. Særlig kjent for sine sosiologiske studier av fattigdom. Bodde på Lyngdal prestegård en periode i ungdommen og på Eidsvoll prestegård frem til sin død. Blant de mest kjente personene med tilknytning til prestegårder, er: Petter Dass, Hanna Winsnes, Niels Henrik Abel, Henrik Wergeland, Camilla Collett og Bjørnstjerne Bjørnson. Andre kulturpersonligheter som var inspirert av livet på prestegården og som har dette som tema i sine arbeider, er bl.a maleren Adolph Tidemand og forfatteren Knut Hamsun. HANNA WINSNES ( ), FORFATTER. Skrev Norges aller første kokebok i Levde store deler av sitt voksne liv på Vang prestegård (nå Toneheim folkehøgskole) og Brunlanes prestegård. CAMILLA COLLETT ( ), FORFATTER OG KVINNESAKSFORKJEMPER. Regnes som den moderne likestillingens første og mest innflytelsesrike person i Norge. Vokste opp på Eidsvoll prestegård sammen med sin bror Henrik Wergeland. BJØRNSTJERNE BJØRNSON ( ), FORFATTER OG SAM- FUNNSDEBATTANT. Nobels litteraturpris, skrev teksten til Ja, vi elsker og stiftet Riksmålsforbundet. Født på Bjørgan prestegård og oppvokst på Nesset prestegård. Prestegårdens betydning for kulturlivet tilhører ikke bare fortiden. Flere av dagens markerte kulturpersonligheter har vokst opp på en prestegård. Dette gjelder f.eks forfatteren Ragnar Hovland, Nobel-komiteens formann, Ole D. Mjøs, lyrikeren og barnebokforfatteren Oskar Stein Bjørlykke, og den verdenskjente operasangeren Knut Skram. NIELS HENRIK ABEL ( ), MATEMATIKER. En internasjonalt betydningsfull vitenskapsmann. Vokste opp på Gjerstad prestegård. JØRGEN MOE ( ), BISKOP OG INNSAMLER AV FOLKEEVENTYR. Møtte Asbjørnsen da de begge bodde på Norderhov gamle prestegård for å ta et treårig artiumsforberedende kurs. I voksen alder bodde Moe bl.a. på Vestre Aker prestegård. GABRIEL SCOTT ( ), KJENT SOM DEN STORE SØRLANDSDIKTEREN. Tante Pose, Kilden og Fant er blant hans mest kjente verk. Vokste opp på Høvåg prestegård. GJERSTAD PRESTEGÅRD 8 De norske prestegårder er kulturminner av enestående nasjonal og lokal verdi. Gjennom mange hundre år har prestegårdene vært arenaer for et mangfold av religiøst, kulturelt og sosialt liv. Det er også mange betydelige kunstnere og kulturpersoner som, helt opp til vår egen tid, har hatt prestegården som sin arena for oppvekst og utvikling. Eyvind Skeie, forfatter, prest, salmedikter 9

6 Ringsaker prestegård Ringsaker prestegård ligger i Hedmark fylke og er en av de stasligste prestegårdene i Norge. Gården kan føre sin historie tilbake til middelalderen. Dagens hovedhus er en svalgangsbygning fra 1747, oppført av Ringsaker-presten Christopher Anker. Byggeskikken er typisk for mange gårder på 1700-tallet, men var ikke vanlig verken for prestegårder eller for hovedhus. Hovedbygningen ble betydelig ombygd i årene, men man kan fortsatt se at det er en svalgangsbygning. Dagens sidebygninger stammer også fra denne tidsepoken. Den nåværende forpakterboligen ble satt opp i første halvdel av 1800-tallet. Under den nordvestre delen av hovedbygget, ligger det en kjeller der det ene rommet trolig kan dateres tilbake til middelalderen. Kjelleren kan være en del av et steinhus tilsvarende det vi finner på Gran prestegård. Ovf har de siste årene rustet opp hovedbygningen både innvendig og utvendig. Ikke minst er terrassen restaurert med bakgrunn i tegninger og bilder fra Hagen er også betydelig oppgradert. Siden slutten av 1980-tallet har Ovf investert og vedlikeholdt for ca 4,5 millioner kroner på gårdsbrukets bygninger, hvorav 3 millioner er brukt på driftsbygningen. Prestegården ligger inntil en av Norges flotteste kirker. Ringsaker kirke er en steinbasilika, trolig oppført en gang på 1100-tallet. På 1300-tallet ble den utvidet med tverrskip. Kirken er viet Hellige Olav, og i middelalderen var den et viktig sted for pilegrimer på vei mot Nidaros. Som landets nest største eier av fredede bygg, forvalter Opplysningsvesenets fond en kulturskatt av stor nasjonal betydning. Det store antall gardsanlegg med fredede og bevaringsverdige bygninger er unikt. Prestegårdene var pådrivere for utviklingen av mange bygdesamfunn, ikke minst når det gjaldt landbruk, byggeskikk og hagekunst. Eg vaks opp på Dale prestegard i Luster. Det beste var at vi hadde mykje plass, god plass til å leike. Eg hugsar bilda av tidlegare prestar som såg ned på deg og følgte med på det du dreiv med. Ei kjensle av historie. Eg likte det spøkelsesaktige, og dei mystiske romma, historiene om folk som gjekk att i huset. Samtidig fekk eg innblikk i den vanlege gardsdrifta, og ikkje minst hadde vi ein hage med frukttre. 10 Vegard Lie, direktør ved Norsk Landbruksmuseum Ragnar Hovland, forfattar, oppvokst på Dale prestegard i Luster 11

7 Hobøl prestegård Hobøl prestegård ligger i Østfold og er blant landets vakreste. Gården ligger ved en av Norges best bevarte middelalderkirker og har et sakralt museum. Dagens hovedbygning ble reist av presten Lars Rasch i 1731 etter at den gamle ble ødelagt av brann tidligere samme år. Hovedbygningen var en av de første som ble reist med midtgang med rom fordelt på begge sider. Dette ble etter hvert en vanlig planløsning for alle større gårder over hele Østlandet. Uthusene på gården er bygd etter brannen i Hobøl prestegård har en vakker hage som ble anlagt av presteekteparet Preus på siste del av 1700-tallet. Prestegårdshagen ble restaurert av Ovf i 1995 i forbindelse med Hobøl kirkes 800-års jubileum. Da ble det også åpnet et sakralt museum på gården. Museet inneholder bl.a kirkens første orgel fra 1871, gravminner, likvogn og altertavle. Ovf har siden starten av 1990-tallet og frem til i dag brukt over en million kroner i vedlikehold av presteboligen. De siste årene er det også brukt en million kroner på gårdsbrukets bygninger. Det meste har gått til utbedring av driftsbygningen. Hobøl kirke som ligger ved siden av gården, regnes som en av Norges best bevarte middelalderkirker. Den er bygd i gråstein i romansk stil på slutten av 1100-tallet. Kirken har et frodig, i hovedsak barokkpreget, interiør. Stord prestegard er ein vakker prestegard med stor hage. Den ligg på ein praktfull stad med utsyn over fagre Sunnhordland. Prestegarden har i alle år vore ein religiøs og kulturell møtestad i bygda. Etter kvart er også prestegarden blitt godt restaurert, noko den ikkje var i min oppvekst. Det er gledeleg at det no er auka interesse og vilje til å halda prestegardane i god hevd." Prestegårdene på Sæbø (Sunnmøre) og i Sogndal var herlige steder å vokse opp på for meg og mine fem søsken i de første tiårene etter krigen. At prestegården fremsto som et kulturelt sentrum i bygda var det mine musikalske foreldre som sørget for. Nå må vi sørge for at de kulturskattene som de gamle prestegårdene representerer blir tatt vare på for våre etterkommere. 12 Ole Danbolt Mjøs, Nobelkomiteens leder, oppvokst på Stord prestegard Knut Skram, operasanger, oppvokst på prestegårdene på Sæbø og i Sogndal 13

8 Nesset prestegård Nesset prestegård ligger i Romsdal og er barndomshjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson. Flere av Bjørnsons bondefortellinger har motiv fra Nesset, f.eks Synnøve Solbakken, En glad gutt og Arne. Gårdsnavnet Nesset har røtter tilbake til vikingtiden og har vært prestegård i mer enn 400 år. Prestegården har 10 fredede bygninger på tunet og forvaltes av Ovf i samarbeid med Romsdalsmuseet og Nesset kommune. Dagens hovedbygning ble oppført av Peder Bjørnson, Bjørnstjernes far, i Ideen om å utvikle prestegården til museum og kultursenter kom rundt 1980 og ble aktualisert av Bjørnson-jubileet i 1982 (150 år). Bygningene ble fredet i Siden 1992 har det blitt arrangert Bjørnson-festival på gården hvert år. Ovf har i de seneste år bidratt med nærmere en million kroner til vanntilførsel og brannsikringsanlegg på prestegården, samt utvendig vedlikehold på bygninger. I løpet av den siste tiårsperioden er det videre brukt i underkant av en million kroner i vedlikehold og investeringer på presteboligen. Nesset prestegård har blitt en samlingsplass alle kan enes om. Det har gjort det naturlig for kommunen å utvikle denne til et lokalt kultursenter og museum. Kommunen har fått sitt navn fra Nesset prestegård. Vi ser det som verdifullt at kultursenteret kan kombineres med at presteboligen fra 1846 fortsatt kan være et godt bosted for prestefamilien. Sjølve historia sat liksom i veggene på prestegardshuset. Ja, mellom laga av tapet, i namnerisset på ei glasrute, i dåmen rundt husnovene. Og det var ikkje historia til ein enkelt familie. Det var mange ulike familiars historie med sine rike kulturelle og religiøse tradisjonar, hundre og femti år tilbake, og endå lengre. Pluss historia til dei som var innom huset i mange slags ærend, i fest og i glede, og i sorg. 14 Ola Tjelle, tidligere ordfører i Nesset kommune Oskar Stein Bjørlykke, forfatter, oppvokst på Fitjar prestegard 15

Nidaros biskop og preses slutter seg til vedtaket i bispedømmerådet og avgir felles høringssvar:

Nidaros biskop og preses slutter seg til vedtaket i bispedømmerådet og avgir felles høringssvar: DEN NORSKE KIRKE Preses Nidaros biskop Nidaros bispedømmeråd Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Dato: 13.05.2015 Vår ref: 15/1573-4 SSKO (15/19797) Deres ref: Høringssvar - presteboliger med

Detaljer

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ!

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! Turer rundt på Ringerike Et besøk til Hole og Ringerike gir deg uforglemmelige kulturhistoriske opplevelser. Tre inn i et eventyrlandskap av høydepunkter! www.ringerikes.museum.no

Detaljer

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE Kirkebygget i den kulturelle skolesekken Øystein Dahle, KA/ Kristin Gunleiksrud, IKO SAMARBEIDET MELLOM KIRKE NYE RAMMER OG SKOLE STRASBOURG-DOMMEN RLE-FAGET: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG LÆREPLAN ENDRINGAR

Detaljer

Høringsuttalelse Hadsel prestegård som prestebolig av særlig kirkeog kulturhistorisk verdi

Høringsuttalelse Hadsel prestegård som prestebolig av særlig kirkeog kulturhistorisk verdi RÅDMANNEN KULTUR Kulturdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2015/743 Kari Ann Olsen Lind, 76 16 40 22 07.05.2015 Høringsuttalelse Hadsel prestegård som prestebolig av særlig kirkeog

Detaljer

KOMPLEKS 9900225 Veksthuset Molde

KOMPLEKS 9900225 Veksthuset Molde KOMPLEKS 9900225 Veksthuset Molde Fylke: Møre og Romsdal Kommune: 1502/Molde Gårdsbruk/Villa Rusinstitusjon Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Bygningsoversikt, omfang vern Byggnr Byggnavn

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

Investerer i en levende folkekirke

Investerer i en levende folkekirke Investerer i en levende folkekirke OPPLYSNINGSVESENETS FOND 1 I 2004 bidro Opplysningsvesenets fond med vel 110 millioner til kirkelige formål. Pengene ble blant annet brukt til: DIAKONI UNGDOMSARBEID

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr KOMPLEKS 9900225 Veksthuset Molde Fylke: Kommune: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Møre og Romsdal 1502/Molde Gårdsbruk Rusinstitusjon Bygningsoversikt, omfang vern Byggnr Byggnavn Oppført

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av 1 av 12 18.09.2017, 07:46 God Helg De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland Her bodde Gabriel Scott som barn. Kirken vår er en av de aller eldste i landsdelen, deler

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON rev.19.05.2015 I tilknytning til detaljregulering av tomt til barnehage. Indre Arna Barnehage, Ådnavegen 42. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag. 3 2. Bakgrunn 3 3. Mål og metoder.

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

HADSEL PRESTEGÅRD QUO VADIS?

HADSEL PRESTEGÅRD QUO VADIS? HADSEL PRESTEGÅRD QUO VADIS? Eller på godt norsk Hvor stod vi, Hvor står vi nå og Hvor går veien fremover?.og hvem betaler regninga? Personlige betraktninger og formuleringer ved Hans Bakken Status sommer

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Pilegrimsleden Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/friluftsliv/pilegrimsleden/ Side 1 / 5 Pilegrimsleden Publisert 19.09.2014 av Miljødirektoratet Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Hedmark registrerer klokketårn Hvorfor? v/elisabeth Seip og Karoline Finstad Vold

Hedmark registrerer klokketårn Hvorfor? v/elisabeth Seip og Karoline Finstad Vold Hedmark registrerer klokketårn Hvorfor? v/elisabeth Seip og Karoline Finstad Vold Klokketårnene - en frodig med «glemt» del av vår kulturarv Vi er nysgjerrige og ivrige etter å få mer kunnskap og kunne

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

Fossedagene i Sollia 31.08 04.09 2016 en kulturfestival for fløterminner - historien om tømmerfløting i Hira, Setninga og Atna

Fossedagene i Sollia 31.08 04.09 2016 en kulturfestival for fløterminner - historien om tømmerfløting i Hira, Setninga og Atna Hira, Setninga og Atna - historien om tømmerfløting i Atnbrufossen Vannbruksmuseum innbyr til de tradisjonelle Fossdagene i Sollia 31.08-04.09, i år for 22 gang. Årets program er i hovedsak viet den spennende

Detaljer

Carsten Ankers lysthus

Carsten Ankers lysthus Carsten Ankers lysthus program for åpningen lørdag 8. juni 2013 beskrivelse av prosjektet Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler 1324 6 hjem som inspirerer bc 155 03 kr 85,00 møbler: 15 nye stoler fra MILANO arkitektur: Rijksmuseum i Amsterdam design: I verkstedet til Luca Nichetto foto: Tim Walkers magiske verden uteliv Linjelekre

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter

Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Saknr. 15/3622-5 Saksbehandler: Bjørn Westad Søknad forprosjekt - Rolf Jacobsen senter Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger støtte til forprosjekt Rolf Jacobsen senter i Skappels gate 2 med

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110, 229/165 229/110 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1221/Stord Opprinnelig funksjon: Sakførerbolig Nåværende funksjon: Sorenskrivergård Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Verneverdige bygg - en utfordring

Verneverdige bygg - en utfordring Verneverdige bygg - en utfordring NKF årsmøtekonferanse Bergen, 4.juni 2014 Johanne Gillow, byantikvar Kulturminner i Bergen et lite utdrag Verdensarvstedet Bryggen Ca. 200 fredete bygg og anlegg Automatisk

Detaljer

Kirkebygg og reiseliv muligheter og dilemmaer

Kirkebygg og reiseliv muligheter og dilemmaer Kirkebygg og reiseliv muligheter og dilemmaer Øystein Dahle Direktør Avdeling for kirke og samfunn KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Kort historisk riss Pilegrimsvandring som våre

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Berger Kristiansunds

Berger Kristiansunds PROSJEKTET: FESTIVITETEN Berger Kristiansunds STORSTUE: Malermester Jostein Skjetne på plass i Kristiansunds storstue storsalen i Festiviteten. Jostein Skjetne tar vare på historien i hjembyen. Malermesteren

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND I HØRING OM TJENESTEBOLIG- OG BOPLIKTORDNINGEN FOR PRESTENE.

HØRINGSUTTALELSE FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND I HØRING OM TJENESTEBOLIG- OG BOPLIKTORDNINGEN FOR PRESTENE. HØRINGSUTTALELSE FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND I HØRING OM TJENESTEBOLIG- OG BOPLIKTORDNINGEN FOR PRESTENE. Innledning Opplysningsvesenets fond (Ovf) har fått «Høringsnotat om tjenestebolig- og bopliktordningen

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer

Kyss meg over gjerdet - om porter, gjerder og 1800-tallets hageidealer. Widerøe, Hedmarksmuseet

Kyss meg over gjerdet - om porter, gjerder og 1800-tallets hageidealer. Widerøe, Hedmarksmuseet Kyss meg over gjerdet - om porter, gjerder og 1800-tallets hageidealer Widerøe, Hedmarksmuseet Ny skigard på Hedmarksmuseet Hedmarksmuseet Hva er et gjerde? Per Hvamstad, etnolog, Alvdal / Nord-Østerdalen,

Detaljer

Av Harald Tønnesen. 1951 1964 Moskvitch 1954 1963 Borgward / Arabella 1954 1982 Fiat 1961 1962 Rapid og Matador 1982 Subaru

Av Harald Tønnesen. 1951 1964 Moskvitch 1954 1963 Borgward / Arabella 1954 1982 Fiat 1961 1962 Rapid og Matador 1982 Subaru NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Brødrene Hanssens Auto Av Harald Tønnesen Den 8. oktober 2004 åpnet riksantikvar Marstein det nyrestaurerte Brødrene Hanssens Auto ved Stangeby på Nøtterøy i Vestfold. Riksantikvaren

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Februar 2008 Utkast Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Det er to sider ved en bygning; bruken og skjønnheten. Bruken tilhører eieren, skjønnheten hele verden.

Det er to sider ved en bygning; bruken og skjønnheten. Bruken tilhører eieren, skjønnheten hele verden. Låvande ressursar: Muligheiter og utfordringar for ledige landbruksbygningar Foredrag for prosjektet Den raude låven Heddal, 9. januar 2008 Solveig Svardal senter for natur- og kulturbasert nyskaping TELEMARKSFORSKING-BØ

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Utgangspunktet for bruk av Opplysningsvesenets fonds avkastning er

Detaljer

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar Byan ti kvaren Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune i Komité for miljø og byutvikling desember 2011 Johanne Gillow Konstituert byantikvar Bygninger, byrom og skapte landskap hvor struktur, form og

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Fangeleir Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Informasjonen dekker ikke alle bransjer, bedrifter og prosjekter i Våler, men er eksempler på aktivitet i Våler.

Informasjonen dekker ikke alle bransjer, bedrifter og prosjekter i Våler, men er eksempler på aktivitet i Våler. NÆRING OG SAMFUNN I denne utgaven er det bilder og stikkord om noen bygge og utviklingsprosjekter som har blitt gjennomført i Våler i 2015 og 2016, samt litt om noen prosjekter i framtiden. Informasjonen

Detaljer

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19 Vedlegg: 1. Brev frå advokat Louis Anda av 12.9.2008 2. Brev frå advokat Louis Anda av 21.11.2008 3. Brev til advokat Louis Anda av 19.11.2008 4. Brev til advokat Louis Anda av 5.12.2008 5. Brev frå advokat

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Sentrumskonferansen 20. 21. oktober, Oslo.»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Leidulf Mydland, Riksantikvaren Seksjonssjef, seksjon for byutvikling, regionalforvaltning og

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for St. Mikaels kirkeruin på Rokoberget

Kulturminnebeskrivelse for St. Mikaels kirkeruin på Rokoberget Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for St Mikaels kirkeruin på Rokoberget Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for St Mikaels kirkeruin på Rokoberget Side 2 Beskrivelse Ruinen på Rokoberget er en kirkeruin

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Ærede Stortingsrepresentanter Bruken av Opplysningsvesenets fonds avkastning

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane Blåtimen over Rondane med Rondeslottet sett fra Blåfjellia hyttegrend. Du har mulighet til å oppleve dette selv... Ved Rondane [A.O.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. DERESREF. 14/01996-2 ARK. Forvaltningsarkivet 30.0 INNVALGSTELEFON TELEFAKS +47 22 94 04 04 0 4 NOV2014 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no DERESDATO VÅR DATO 27.10.2014

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Gårdsbruk/landsted Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

STYRESAK 06/15 FORHOLDET TIL UBEMANNA MUSEER. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar Saksbehandler John Olsen, Klaus Olesen

STYRESAK 06/15 FORHOLDET TIL UBEMANNA MUSEER. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar Saksbehandler John Olsen, Klaus Olesen STYRESAK 06/15 FORHOLDET TIL UBEMANNA MUSEER Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandler John Olsen, Klaus Olesen Saksfremlegg Styret ba i møtet den 09.12.14 om en redegjørelse for

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Bygningene. Innholdsfortegnelse

Bygningene. Innholdsfortegnelse Bygningene Innholdsfortegnelse 1) Utstein kloster http://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/kulturmiljoer/fredete-kulturmiljoer/utstein-kulturmiljo/bygningene/ Side 1 / 5 Bygningene Publisert 09.12.2014

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker Skjemainformasjon Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune v/kulturseksjonen

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Østerå gårds- og slektshistorie Spørreskjema

Østerå gårds- og slektshistorie Spørreskjema Østerå gårds- og slektshistorie Spørreskjema Vi er noen som på sikt har planer om å gi ut ei slektsbok for Østerå. Planen er at den skal dekke Østerå, Østerådalen, Feltstykket, Mortenskjær, Dukene, Råkenes

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/2 230/104 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Sammendrag Streif pr.19.10.

Sammendrag Streif pr.19.10. Sammendrag Streif pr.19.10. Fylke Sted Navn på arrangement (undertitler brukt sammen med Streif) Dato Oslo/ Aurskog/ Akershus Høland Eidsvoll Kulturfest 18/6 Bygdetun Gamle Hvam Museum, Nes Maridalen Antall

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer