Norske prestegårder nasjonale kulturskatter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske prestegårder nasjonale kulturskatter"

Transkript

1 Norske prestegårder nasjonale kulturskatter Rådgivning og design: Burson-Marsteller a/s Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Kontoradresse: Rådhusgata 1-3 Telefon: Faks: OPPLYSNINGSVESENETS FOND

2 Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond (Ovf) eier, forvalter og utvikler eiendom og verdier. Fondet skal komme Den norske kirke til gode. Ovf ble opprettet i Hovedoppgaven var å eie og forvalte presteboliger og prestegårder for bl.a. å gi prestene et økonomisk utkomme. Forvaltningen av presteboliger er fortsatt en sentral oppgave for fondet. Ovf eier også skogeiendommer, festetomter og verdipapirer. Fondet har virksomhet i 357 av landets 431 kommuner. STOR KULTURHISTORISK BETYDNING Ovf eier og vedlikeholder over 450 presteboliger og prestegårder over hele Norge. Svært mange av disse har stor kulturhistorisk betydning. 250 presteboliger er over 100 år gamle og 325 bygninger er fredet pga. sin kulturhistoriske verdi. Dette gjør Ovf til landets nest største eier av fredet bygningsmasse. Ovf er landets største eier av fredede bolighus i tre. Det er ikke bare bygningsmassen som gjør prestegårdene til en viktig del av vår kulturarv. Gårdene står også sentralt i utviklingen av norsk folkeopplysning, utdanning, landbruk og kulturliv. De representerer dessuten et viktig personalpolitisk redskap for kirken for å rekruttere og beholde prester over hele landet. Presten har boplikt i presteboligen. VIKTIG FOR KIRKENS INDRE LIV Ovf spiller i dag en viktig rolle for kirkens indre liv. Avkastningen fra fondet står sentralt i finansieringen av den levende folkekirken. Ovf bidrar årlig med betydelige midler til kirkelige formål. Disse midlene gir de kirkelige organene større handlefrihet og setter lokale menigheter i stand til å ha et bedre tilbud innenfor f.eks. diakoni og barne- og ungdomsarbeid enn de ellers ville ha hatt. Ovf har ikke ansvaret for kirkebyggene i Norge. Det er soknene (menighetene) som eier kirkebyggene, men utgifter til drift og vedlikehold bevilges over kommunens busjett. Den norske kirke har et årlig budsjett på ca 4 milliarder kroner, mens den samlede verdien av Ovfs formue er beregnet til ca 6 milliarder kroner. Storparten av dette er bundet i fast eiendom som presteboliger og prestegårder, samt skogeiendom og festetomter. Foto: S. 4-5 Ovf s eget arkiv og Anne Lise Norheim S. 6 Nils Marstein: Arve Kjersheim Riksantikvaren S. 9 Petter Dass: Scanpix S. 9 Hanna Winsnes: Oslo Bymuseum. Xylografi, 1865 S. 9 Henrik Wergeland: Oslo Bymuseum. Xylografi, ca 1840 S. 9 Camilla Collett: Oslo Bymuseum. Maleri av Johan Görbitz, 1839 S. 9 Jørgen Moe: Oslo Bymuseum. Foto Frederik Klem, ca 1880 S. 9 Eilert Sundt: Oslo Bymuseum. Xylografi,1875 Forsidebilde: Gjerstad prestegård med statue av Niels Henrik Abel S. 9 Bjørnstjerne Bjørnson: Oslo Bymuseum. Foto L. Scazinski, 1896 S. 9 Gabriel Scott: Oslo Bymuseum. Karikatur av Fr. Chr. Bødtker, 1911 S. 11 Ragnar Hovland Siri Vaggen Olsen S. 12 Ole D. Mjøs Arne Knutsen S. 15 Oskar Stein Bjørlykke Arve Ringen Øvrige prestegårdsbilder: Anne Lise Norheim 3

3 RINGSAKER PRESTEGÅRD KLÆBU PRESTEGÅRD ET SENTRALT MØTESTED Tunet på Klæbu. Forpakter Jakobsen, formann i tilsynet Bernt Forset og soknepresst Skogsholm. VESTRE AKER PRESTEGÅRD LUND PRESTEGÅRD PÅ MOI GILDESKÅL PRESTEGÅRD LUSTER PRESTEGÅRD SYLLING PRESTEGÅRD SNÅSA PRESTEGÅRD ORKDAL PRESTEGÅRD Unike kulturminner og nasjonale skatter Opplysningsvesenets fond eier og forvalter ca 450 presteboliger og prestegårder, samt 11 bispeboliger, spredt over hele landet. 250 av disse er over 100 år gamle. Den totale bygningsmassen er på ca bygninger, hvorav 325 er fredet pga sin store kulturhistoriske verdi. Dette gjør prestegårdene til en viktig del av vår kulturarv, ikke minst fordi de fortsatt er viktige institusjoner i det lokalmiljøet de ble bygd. Ovf er landets største eier av fredet bygningsmasse etter Forsvaret. Det er en forpliktelse som fondet tar alvorlig. Ovf bruker årlig over 50 millioner kroner på å vedlikeholde og oppgradere bygningene slik at de skal fremstå som godt ivaretatt også for kommende generasjoner. Dette arbeidet skjer i dialog med Riksantikvaren og lokale myndigheter. ET SENTRALT MØTESTED Prestegården har gjennom århundrer vært møtested for bygdefolket. Gården var og er en sentral institusjon i lokalmiljøet de fleste steder i Norge. Preste- gårdens hus har derfor ofte en rikere historie å fortelle enn mange andre hus i bygda. Sammen med det omfattende skriftlige kildematerialet, forteller prestegården en viktig historie om folk og bygd, om egnen og om landsdelen. Ofte er det også dialog med historielag og lokale museer for å ivareta den lokale prestegårdshistorien. Prestegården har vært utgangspunkt for pionervirksomhet innen kulturliv og næringsutvilkling. Mange av Norges største kulturpersonligheter har vokst opp på eller har virket på en prestegård som Petter Dass, Camilla Collett, Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson. Prestegården har også vært viktig i utviklingen av norsk landbruk. Ikke minst spilte de såkalte potetprestene en sentral rolle. Fruktdyrkingen i Hardanger sprang ut fra Ullensvang prestegård. I dag er 12 prestegårder forsøksgårder i landbruket. Tingvoll prestegård er f.eks landets eneste forsøksgård for økologisk landbruk. FORLØPEREN TIL DAGENS SKOLE Prestegården var i mange hundre år lokalt lærested og sto helt sentralt i folkeopplysningen. Avkastningen fra gårdsdriften ga midler som ble brukt til opplysningsvirksomhet. Det var denne virksomheten som etter hvert utviklet seg til allmueskolevesenet, senere folkeskolen. Dette er forløperen til dagens offentlige grunnskole. Flere lærerseminarer og landbruksskoler ble i sin tid anlagt på prestegårder. Norges Landbrukshøgskole, nå Universitetet for miljø- og biovitenskap, ble etablert på Ås prestegård i Universitetet i Oslo ligger på grunnen til Vestre Aker prestegård. Søgne og Ringebu prestegårder er nå lokale kultursentre, sistnevnte med galleri av Jacob Weidemann. Du finner videre prestegårdsbygninger på f.eks Norsk Folkemuseum og ved De Heibergske samlinger. Våre prestegårder utgjør en særpreget og verdifull del av norsk kulturarv. De var viktige møteplasser for mennesker og formidlet impulser fra inn- og utland. Presten, bygningene med prestegårdshagen og kulturlandskapet omkring representerte et bredt spekter av folkeopplysning. Prestegårdene er historiske kulturbærere som må vernes gjennom fortsatt bruk. Ikke bare symboliserer prestegårdene en slags trygg evighetens uforanderlighet som mennesker trenger, men de er viktige kulturbærere i små samfunn. Ikke sjelden handler det om vakker arkitektur, små perler fra fortiden til berikelse av ettertiden. Toppen Bech, forfatter og programskaper 4 Inger-Lise Skarstein, styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv 5

4 Kirken og prestegården to sider av samme sak MELDAL PRESTEGÅRD Kirken og prestegården ligger ofte nær hverandre, rent fysisk. Men kirken og prestegården er først og fremst en del av en felles historie fordi det var gården som dannet det økonomiske grunnlaget for prestens oppgaver. At forvaltningsansvaret er delt mellom soknene (som eier kirkebyggene), kommunene (vedlikeholdsansvaret for kirkebyggene) og Opplysningsvesenets fond (som eier og vedlikeholder presteboligene), erdrer ikke på dette nære forholdet. PRESTEGÅRDEN VAR PRESTENS GRUNNLAG Naturalhushold har helt frem til moderne tid vært viktig i Norge. Den opprinnelige ideen med prestegårder var at den lokale presten kunne skaffe seg nødvendige inntekter fra driften. Inntekten ble ikke minst brukt til den opplysnings-virksomheten som senere utviklet seg til allmueskolevesenet og folkeskolen, forløperen til dagens moderne grunnskole. Fortsatt er det slik at presten gjennom bopliktordningen bor i en tjenestebolig, ofte beliggende på prestegården. Ordningen er et helt sentralt personalpolitisk redskap for kirken for å rekruttere og beholde prester til menigheter og lokalsamfunn over hele landet. Ovfs oppgave er å forvalte presteboligene slik at de kan fylle denne funksjonen. SENTRAL I KIRKENS INDRE LIV I dag spiller Ovf også en viktig rolle for kirkens indre liv. Ovf bidrar årlig med betydelige midler til kirkelige formål. Midlene gir de kirkelige organene større handlefrihet og setter lokale menigheter i stand til å ha et bedre tilbud enn de ellers ville ha hatt. Midlene fra Ovf går bl.a til lokalt diakoni-, barne- og ungdomsarbeid, mottakssenter for kvinner som er utsatt for vold, Kirkelig Kulturverksted og søsterkirker i andre land. Ovf yter også rimelige lån til kirkelige formål. Avkastningen fra fondet står således sentralt i finansieringen av den levende folkekirken. De årlige bidragene utgjør en svært sentral del av de frie midlene kirken disponerer. LIER PRESTEGÅRD De norske prestegårdene representerer viktig kulturhistorie. Sammen med kirken var gården ofte den eneste offentlige bygningen i bygda, og var både et sentrum og et fellesskap. Presten og prestefrua tok imot til kirkekaffe, og hadde ellers stor påvirkning på livet til husmenn, forpaktere, tjenestefolk og besøkende. Prestegårdshistorien er uløselig knyttet til norsk kirkehistorie. Prestegårdene representerer derfor en nasjonal kulturarv som må tas godt vare på. Men prestegårdene og presteboligene er også et viktig personalpolitisk redskap for kirken. Jeg kan ikke skjønne hvordan vi skal kunne sikre en landsdekkende prestetjeneste uten presteboligene våre. Også derfor må de holdes godt i hevd. 6 Nils Marstein, riksantikvar Ole D. Hagesæther, biskop 7

5 Prestegården et arnested for kulturpersonligheter Mange av Norges største personligheter innen samfunnsog kulturliv har vokst opp på eller virket på en prestegård. Dette har ikke minst sammenheng med at prestegården har vært et sentrum for lokal og regional opplysningsvirksomhet, utdanning og kultur. PETTER DASS ( ), TEOLOG OG DIKTER. Mest kjent for å ha skrevet Nordlands trompet som beskriver landsdelen. Bodde på prestegården Alstahaug i Nordland. HENRIK WERGELAND ( ), FORFATTER OG SAM- FUNNSDEBATTANT. Fikk opphevet den såkalte jødeparagrafen i Grunnloven og innstiftet 17. mai feiringen med barnetog. Vokste opp på Eidsvoll prestegård. EILERT SUNDT ( ), PREST OG FORSKER. Regnes som norsk samfunnsvitenskaps stamfar. Særlig kjent for sine sosiologiske studier av fattigdom. Bodde på Lyngdal prestegård en periode i ungdommen og på Eidsvoll prestegård frem til sin død. Blant de mest kjente personene med tilknytning til prestegårder, er: Petter Dass, Hanna Winsnes, Niels Henrik Abel, Henrik Wergeland, Camilla Collett og Bjørnstjerne Bjørnson. Andre kulturpersonligheter som var inspirert av livet på prestegården og som har dette som tema i sine arbeider, er bl.a maleren Adolph Tidemand og forfatteren Knut Hamsun. HANNA WINSNES ( ), FORFATTER. Skrev Norges aller første kokebok i Levde store deler av sitt voksne liv på Vang prestegård (nå Toneheim folkehøgskole) og Brunlanes prestegård. CAMILLA COLLETT ( ), FORFATTER OG KVINNESAKSFORKJEMPER. Regnes som den moderne likestillingens første og mest innflytelsesrike person i Norge. Vokste opp på Eidsvoll prestegård sammen med sin bror Henrik Wergeland. BJØRNSTJERNE BJØRNSON ( ), FORFATTER OG SAM- FUNNSDEBATTANT. Nobels litteraturpris, skrev teksten til Ja, vi elsker og stiftet Riksmålsforbundet. Født på Bjørgan prestegård og oppvokst på Nesset prestegård. Prestegårdens betydning for kulturlivet tilhører ikke bare fortiden. Flere av dagens markerte kulturpersonligheter har vokst opp på en prestegård. Dette gjelder f.eks forfatteren Ragnar Hovland, Nobel-komiteens formann, Ole D. Mjøs, lyrikeren og barnebokforfatteren Oskar Stein Bjørlykke, og den verdenskjente operasangeren Knut Skram. NIELS HENRIK ABEL ( ), MATEMATIKER. En internasjonalt betydningsfull vitenskapsmann. Vokste opp på Gjerstad prestegård. JØRGEN MOE ( ), BISKOP OG INNSAMLER AV FOLKEEVENTYR. Møtte Asbjørnsen da de begge bodde på Norderhov gamle prestegård for å ta et treårig artiumsforberedende kurs. I voksen alder bodde Moe bl.a. på Vestre Aker prestegård. GABRIEL SCOTT ( ), KJENT SOM DEN STORE SØRLANDSDIKTEREN. Tante Pose, Kilden og Fant er blant hans mest kjente verk. Vokste opp på Høvåg prestegård. GJERSTAD PRESTEGÅRD 8 De norske prestegårder er kulturminner av enestående nasjonal og lokal verdi. Gjennom mange hundre år har prestegårdene vært arenaer for et mangfold av religiøst, kulturelt og sosialt liv. Det er også mange betydelige kunstnere og kulturpersoner som, helt opp til vår egen tid, har hatt prestegården som sin arena for oppvekst og utvikling. Eyvind Skeie, forfatter, prest, salmedikter 9

6 Ringsaker prestegård Ringsaker prestegård ligger i Hedmark fylke og er en av de stasligste prestegårdene i Norge. Gården kan føre sin historie tilbake til middelalderen. Dagens hovedhus er en svalgangsbygning fra 1747, oppført av Ringsaker-presten Christopher Anker. Byggeskikken er typisk for mange gårder på 1700-tallet, men var ikke vanlig verken for prestegårder eller for hovedhus. Hovedbygningen ble betydelig ombygd i årene, men man kan fortsatt se at det er en svalgangsbygning. Dagens sidebygninger stammer også fra denne tidsepoken. Den nåværende forpakterboligen ble satt opp i første halvdel av 1800-tallet. Under den nordvestre delen av hovedbygget, ligger det en kjeller der det ene rommet trolig kan dateres tilbake til middelalderen. Kjelleren kan være en del av et steinhus tilsvarende det vi finner på Gran prestegård. Ovf har de siste årene rustet opp hovedbygningen både innvendig og utvendig. Ikke minst er terrassen restaurert med bakgrunn i tegninger og bilder fra Hagen er også betydelig oppgradert. Siden slutten av 1980-tallet har Ovf investert og vedlikeholdt for ca 4,5 millioner kroner på gårdsbrukets bygninger, hvorav 3 millioner er brukt på driftsbygningen. Prestegården ligger inntil en av Norges flotteste kirker. Ringsaker kirke er en steinbasilika, trolig oppført en gang på 1100-tallet. På 1300-tallet ble den utvidet med tverrskip. Kirken er viet Hellige Olav, og i middelalderen var den et viktig sted for pilegrimer på vei mot Nidaros. Som landets nest største eier av fredede bygg, forvalter Opplysningsvesenets fond en kulturskatt av stor nasjonal betydning. Det store antall gardsanlegg med fredede og bevaringsverdige bygninger er unikt. Prestegårdene var pådrivere for utviklingen av mange bygdesamfunn, ikke minst når det gjaldt landbruk, byggeskikk og hagekunst. Eg vaks opp på Dale prestegard i Luster. Det beste var at vi hadde mykje plass, god plass til å leike. Eg hugsar bilda av tidlegare prestar som såg ned på deg og følgte med på det du dreiv med. Ei kjensle av historie. Eg likte det spøkelsesaktige, og dei mystiske romma, historiene om folk som gjekk att i huset. Samtidig fekk eg innblikk i den vanlege gardsdrifta, og ikkje minst hadde vi ein hage med frukttre. 10 Vegard Lie, direktør ved Norsk Landbruksmuseum Ragnar Hovland, forfattar, oppvokst på Dale prestegard i Luster 11

7 Hobøl prestegård Hobøl prestegård ligger i Østfold og er blant landets vakreste. Gården ligger ved en av Norges best bevarte middelalderkirker og har et sakralt museum. Dagens hovedbygning ble reist av presten Lars Rasch i 1731 etter at den gamle ble ødelagt av brann tidligere samme år. Hovedbygningen var en av de første som ble reist med midtgang med rom fordelt på begge sider. Dette ble etter hvert en vanlig planløsning for alle større gårder over hele Østlandet. Uthusene på gården er bygd etter brannen i Hobøl prestegård har en vakker hage som ble anlagt av presteekteparet Preus på siste del av 1700-tallet. Prestegårdshagen ble restaurert av Ovf i 1995 i forbindelse med Hobøl kirkes 800-års jubileum. Da ble det også åpnet et sakralt museum på gården. Museet inneholder bl.a kirkens første orgel fra 1871, gravminner, likvogn og altertavle. Ovf har siden starten av 1990-tallet og frem til i dag brukt over en million kroner i vedlikehold av presteboligen. De siste årene er det også brukt en million kroner på gårdsbrukets bygninger. Det meste har gått til utbedring av driftsbygningen. Hobøl kirke som ligger ved siden av gården, regnes som en av Norges best bevarte middelalderkirker. Den er bygd i gråstein i romansk stil på slutten av 1100-tallet. Kirken har et frodig, i hovedsak barokkpreget, interiør. Stord prestegard er ein vakker prestegard med stor hage. Den ligg på ein praktfull stad med utsyn over fagre Sunnhordland. Prestegarden har i alle år vore ein religiøs og kulturell møtestad i bygda. Etter kvart er også prestegarden blitt godt restaurert, noko den ikkje var i min oppvekst. Det er gledeleg at det no er auka interesse og vilje til å halda prestegardane i god hevd." Prestegårdene på Sæbø (Sunnmøre) og i Sogndal var herlige steder å vokse opp på for meg og mine fem søsken i de første tiårene etter krigen. At prestegården fremsto som et kulturelt sentrum i bygda var det mine musikalske foreldre som sørget for. Nå må vi sørge for at de kulturskattene som de gamle prestegårdene representerer blir tatt vare på for våre etterkommere. 12 Ole Danbolt Mjøs, Nobelkomiteens leder, oppvokst på Stord prestegard Knut Skram, operasanger, oppvokst på prestegårdene på Sæbø og i Sogndal 13

8 Nesset prestegård Nesset prestegård ligger i Romsdal og er barndomshjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson. Flere av Bjørnsons bondefortellinger har motiv fra Nesset, f.eks Synnøve Solbakken, En glad gutt og Arne. Gårdsnavnet Nesset har røtter tilbake til vikingtiden og har vært prestegård i mer enn 400 år. Prestegården har 10 fredede bygninger på tunet og forvaltes av Ovf i samarbeid med Romsdalsmuseet og Nesset kommune. Dagens hovedbygning ble oppført av Peder Bjørnson, Bjørnstjernes far, i Ideen om å utvikle prestegården til museum og kultursenter kom rundt 1980 og ble aktualisert av Bjørnson-jubileet i 1982 (150 år). Bygningene ble fredet i Siden 1992 har det blitt arrangert Bjørnson-festival på gården hvert år. Ovf har i de seneste år bidratt med nærmere en million kroner til vanntilførsel og brannsikringsanlegg på prestegården, samt utvendig vedlikehold på bygninger. I løpet av den siste tiårsperioden er det videre brukt i underkant av en million kroner i vedlikehold og investeringer på presteboligen. Nesset prestegård har blitt en samlingsplass alle kan enes om. Det har gjort det naturlig for kommunen å utvikle denne til et lokalt kultursenter og museum. Kommunen har fått sitt navn fra Nesset prestegård. Vi ser det som verdifullt at kultursenteret kan kombineres med at presteboligen fra 1846 fortsatt kan være et godt bosted for prestefamilien. Sjølve historia sat liksom i veggene på prestegardshuset. Ja, mellom laga av tapet, i namnerisset på ei glasrute, i dåmen rundt husnovene. Og det var ikkje historia til ein enkelt familie. Det var mange ulike familiars historie med sine rike kulturelle og religiøse tradisjonar, hundre og femti år tilbake, og endå lengre. Pluss historia til dei som var innom huset i mange slags ærend, i fest og i glede, og i sorg. 14 Ola Tjelle, tidligere ordfører i Nesset kommune Oskar Stein Bjørlykke, forfatter, oppvokst på Fitjar prestegard 15

Investerer i en levende folkekirke

Investerer i en levende folkekirke Investerer i en levende folkekirke OPPLYSNINGSVESENETS FOND 1 I 2004 bidro Opplysningsvesenets fond med vel 110 millioner til kirkelige formål. Pengene ble blant annet brukt til: DIAKONI UNGDOMSARBEID

Detaljer

Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?... og hvem betaler regninga?

Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?... og hvem betaler regninga? Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?.... og hvem betaler regninga? Kunnskap Opplevelse Innlevelse Kirkested Kultur- Historie På grunnlag av kirkestedets kulturhistorie skape

Detaljer

Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?... og hvem betaler regninga?

Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?... og hvem betaler regninga? Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?.... og hvem betaler regninga? Kunnskap Opplevelse Innlevelse Kirkested Kultur- Historie På grunnlag av kirkestedets kulturhistorie skape

Detaljer

Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 1-3. Telefon 23 08 15 00 Faks: 23 08 15 01. www.ovf.no ovf@ovf.

Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 1-3. Telefon 23 08 15 00 Faks: 23 08 15 01. www.ovf.no ovf@ovf. Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 1-3 Telefon 23 08 15 00 Faks: 23 08 15 01 www.ovf.no ovf@ovf.no Nesset prestegård, møre og Romsdal Årsrapport 2008 Opplysningsvesenets

Detaljer

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå.

Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Lidenskap eller galskap? - om restaureringen av Gammel-Kleppe i Vågå. Av Kristin W. Nilssen Høgskolen i Østfold Digital medieproduksjon Digitale dokumenter - Arbeidskrav 1 Tekst Halden 01/ 2012. Innledning.

Detaljer

Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 1-3. Telefon 23 08 15 00 Faks: 23 08 15 01. www.ovf.no ovf@ovf.

Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 1-3. Telefon 23 08 15 00 Faks: 23 08 15 01. www.ovf.no ovf@ovf. Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 1-3 Telefon 23 08 15 00 Faks: 23 08 15 01 www.ovf.no ovf@ovf.no Nesset prestegård, møre og Romsdal Årsrapport 2008 Opplysningsvesenets

Detaljer

APEN MT RO ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2009 Y-BLOKKEN ER IKKE SOM ANDRE KULTURMINNER

APEN MT RO ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2009 Y-BLOKKEN ER IKKE SOM ANDRE KULTURMINNER APENT ROM ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2009 Y-BLOKKEN ER IKKE SOM ANDRE KULTURMINNER KULTURMINNEÅRET 2009 BYGNINGSARVEN SOM FELLES MINNE Alt som fortel noko om korleis vi tidlegare har tenkt og levd kan

Detaljer

ÅRRINGER. Med hammer og kalkulator

ÅRRINGER. Med hammer og kalkulator ÅRRINGER n y h e t s b r e v t i l p r i v a t e e i e r e a v f r e d e t e h u s o g a n l e g g Med hammer og kalkulator Før restaureringen starter er forutsigbarhet viktig både for eier og håndverker.

Detaljer

Kulturminneplan Karmøy kommune

Kulturminneplan Karmøy kommune Kulturminneplan Karmøy kommune 2008-2012 ISBN 978-82-92983-02-7 Grafisk formgiving: Magnar Kvalevåg, Tonjer Link AS Trykk: Forlaget Bokmaker AS Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og

Detaljer

Ullensaker i 10 historier

Ullensaker i 10 historier Ullensaker i 10 historier Kulturminner i Ullensaker Forord Kulturminner er fortellingen om Ullensaker ullensaker Ullensaker har en variert historie som vi i dag finner igjen i de bevarte sporene etter

Detaljer

KULTURHISTORISK STEDSANALYSE ANDEBU SENTRUM

KULTURHISTORISK STEDSANALYSE ANDEBU SENTRUM ANDEBU KOMMUNE KULTURHISTORISK STEDSANALYSE ANDEBU SENTRUM Stien til Skør. Lanternen med årstallsfløy på Andebu herredshus. Klasserommet på Gulli. Innholdsfortegnelse... 2 1. Mandat... 3 2. Formål... 3

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

egentlig bygdetunet i dag? En stor takk går derfor til Roy Høibo som har motivert meg til å skrive denne oppgaven og for de mange tips og gode råd

egentlig bygdetunet i dag? En stor takk går derfor til Roy Høibo som har motivert meg til å skrive denne oppgaven og for de mange tips og gode råd Forord Fire somrer har jeg tilbrakt på bygdetunet Kolbeinstveit i Suldal. Der har Ingrid, min kone, og jeg arbeidet, og der har vi bodd. Der har vi tatt imot gjester fra fjern og nær, fortalt dem om hvordan

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 Opplysningsvesenets Fond Visjon: Opplysningsvesenets fond skal gjennom profesjonell finans- og eiendomsforvaltning skape verdier til fordel for Den norske kirke Innhold Nøkkeltall...

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Årsrapport 2004. Støtter. engasjement lokale tiltak kultur

Årsrapport 2004. Støtter. engasjement lokale tiltak kultur Årsrapport 2004 Støtter engasjement lokale tiltak kultur MILEPÆLER I 2004: FEBRUAR: DnB NOR foreslår et utbytte på 2,20 kroner per aksje. Dette gir stiftelsen 300 millioner kroner i inntekt. Se en samlet

Detaljer

I skyggen av Nidarosdomen finner vi et hypermoderne bygg i glass og betong.

I skyggen av Nidarosdomen finner vi et hypermoderne bygg i glass og betong. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 3 2010 STATSBYGG MIDT I NORGE INNHOLD statsbygg midt i norge Holder hus i en gammel sinnsykeanstalt kalt Tronka. Stiftsgården i Trondheim Kongefamiliens offisielle bolig og

Detaljer

Nedre Gjøvik Gård. i glassverkstida 1804 1860. Av Lissie Norland. Gjøvik Gårds Kultursentrum

Nedre Gjøvik Gård. i glassverkstida 1804 1860. Av Lissie Norland. Gjøvik Gårds Kultursentrum Nedre Gjøvik Gård i glassverkstida 1804 1860 Av Lissie Norland Gjøvik Gårds Kultursentrum Hovedfagsoppgave i etnologi Universitetet i Oslo Institutt for kulturstudier Høst 1998 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn

Detaljer

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan Haugalandmuseene 26. mai 2011 Forsidebilde: Naust i Solhåla, Vedavågen, Karmøy kommune. Forord Samlingene er grunnlaget for alle museer.

Detaljer

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009 - NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN Tema Kulturminneåret 2009 INNHOLD Med oppvekst et steinkast fra Norgeshistoriens viktigste begivenheter..........................................

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Norske kirkebygg hva sier pressen?

Norske kirkebygg hva sier pressen? Norske kirkebygg hva sier pressen? Du finner elektronisk versjon av dette på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Høgskolen i Narvik - hovedside http://www.hin.no/default.asp?lesnyhet=319 Side

Detaljer

Talvik, 30 oktober 1995

Talvik, 30 oktober 1995 SKOLTENE I NORGE Postboks 64, 9540 Talvik Talvik, 30 oktober 1995 Sametinget, Storgt. 39, 9730 Karasjok Vedr. - Premisser for Samisk Kulturminneråds fredning av "Skoltebyen". Undertegnede henviser til

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

SOMMERUTSTILLINGEN RINGEBU PRESTEGARD

SOMMERUTSTILLINGEN RINGEBU PRESTEGARD SOMMERUTSTILLINGEN RINGEBU PRESTEGARD 31. MAI 3. SEPTEMBER 2014 www.ringebuprestegard.no OFFISIELL ÅPNING LØRDAG 31. MAI KL. 13.00 Jakob Weidemann Hilde Bergfjord Brunvoll Tove Haukeli Stein Egil Pedersen

Detaljer

engasjement lokale tiltak kultur Støtter

engasjement lokale tiltak kultur Støtter Støtter engasjement lokale tiltak kultur i Gudbrandsdalen Ungdomsmusikalen Boogie Nights er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sel, Vågå og Dovre som etter hvert har favnet ungdommer fra store deler

Detaljer

NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no

NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no Utgitt av: Blomstrende Sørland Destinasjon Sørlandet Vestre Strandgate 32 4612 Kristiansand www.blomstrende-sorland.no Ansvarlig redaktør: Arne Aarflot

Detaljer