Klæbu menighetsblad. INNHOLD. - Kirkevalget...s Kommunevalget... s.4-6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. - Kirkevalget...s.2-3 - Kommunevalget... s.4-6"

Transkript

1 Klæbu menighetsblad Nummer 2 September 2011 INNHOLD - Kirkevalget...s Kommunevalget... s Gudstjenesteliste... s.9 - Givertjenesten s.11

2 Presentasjon av kandidater til Menighetsrådsvalget i Klæbu Dersom kirka betyr noe 12. september er det kirkevalg i Klæbu. Det skal velges tre nye faste medlemmer, og varamedlemmer til menighetsrådet. Her presenteres kandidatene på menighetsrådets valgliste. Les mer om kandidatene på Navn: Tore Steen Yrke: IT-ansvarlig Alder: 45 Relevant erfaring: - Klæbu menighetsråd, Flyktningeguide Røde Kors - Div. tillitsverv Kreftforeningen Satsningsområder: - Barne- og ungdomsarbeid - Trosopplæring - Styrket bemanning Navn: Stig Ove Bakken Yrke: Selvstendig næring Alder: 46 Relevant erfaring: - Lederutviklingskurs - Befal og troppsjefskurs - Div. styreverv i organisasjoner og selskap Satsningsområder: - Åpen, romslig og inkluderende folkekirke - Kirke for alle aldersgrupper - Lete etter suksessfaktorer Navn: Kristianna Skavlan Yrke: Gartner Alder: 44 Relevant erfaring: - 2.vara Klæbu menighetsråd, Satsningsområder: - Diakoni - Folkekirke - Styrket kirkelig økonomi Navn: Solveig Marit Grendstad Yrke: Pensjonist Alder: 70 Relevant erfaring: Satsningsområder: - Kirke for alle - Samarbeid med kommunen - Kirkegården, blomsterfondet - Diakonstilling - Et synlig menighetsråd 2

3 Navn: Ida Margrethe Volden Yrke: Spesialpedagog Alder: 38 Relevant erfaring: - Ansatt i Byneset menighet Satsningsområder: - Skape gode relasjoner mellom befolkningen og kirken - Gode arbeidsforhold for ansatte - Videreutvikle dagens arbeid - Aktiv lokal kirke Navn: Nils Os Øvstebø Yrke: Kokk Alder: 50 Relevant erfaring: - Vara Klæbu menighetsråd Israelsmisjonen Trøndelag, styremedlem - Klæbu normisjon, styremedl./leder - Kommunestyret i Klæbu, Satsningsområder: - Nærleik til folket - Barnearbeid - Return2sender Navn: Nils Grendstad Yrke: Pensjonist Alder: 68 Relevant erfaring: - Kirkeverge i Klæbu Kjenner lokalsamfunnet godt - Kjenner kirken og kirkegården godt Satsningsområder: - Respektere og ta vare på kirken - Bidra til at kirkegården fremstår på en positiv måte Navn: Ruth Kari Skjetne Holmli Yrke: Helsesøster Alder: 46 Relevant erfaring: - Klæbu menighetsråd Klæbu normisjon, aktiv medlem og tidl. styremedlem Satsningsområder: - Styrke bemanningen, Kateket og diakon - Ungdomsarbeid - Diakonalt arbeid Navn: Ellen Charlotte Helseth Yrke: Sosionom Alder: 39 Relevant erfaring: Satsningsområder: Valget gjennomføres samtidig med kommune- og fylkesvalget, og i nabolokalene til disse. Alle medlemmer får tilsendt valgkort med info om tid og sted for de ulike valgkretsene. Mer info om valget på 3

4 Kommunevalget 2011 Over 87 % av innbyggerne i Klæbu er medlemmer i kirken (i Klæbu menighet). Kirkepolitikk er derfor et emne som berører de aller fleste. Vi har derfor bedt de politiske partier som stiller liste ved årets valg, om å avklare sitt ståsted på noen utvalgte punkter: Folkekirkens lokale forsamling i Klæbu kommune er Klæbu menighet: 1) Hva mener partiet er menighetens (kirkens) viktigste oppgave i lokalsamfunnet? Dagens kirkelov fastsetter at kirkens tjenestetilbud finansieres av det offentlige: 2) Er det viktig for partiet at menighetens tjenestetilbud til befolkningen er på samme nivå som i andre kommuner? Klæbu kommune er den kommunen i hele trøndelag som har hatt størst befolkningsvekst (prosentvis) de siste ti årene. Per var antallet barn og unge (medlemmer) i alderen 0-18 år 1613 personer. Det er en formidabel utfordring å finne tjenlige lokaler for det stadig økende antall innbyggere som skal ha et tilbud om trosopplæring. 3) Hvilke synspunkter har partiet på menighetens ønske om å etablere menighetslokaler i tilknytning til Klæbu kirke? Enkeltmenneskets behov for å komme til rette med de eksistensielle spørsmål, er grunnleggende for de aller fleste, og har betydning for både helse og generell livskvalitet. 4) Hvilken rolle mener partiet at Klæbu menighet bør ha i forhold til dette? Åpent punkt 5) Andre kirkepolitiske saker som er viktige for partiet? Arbeiderpartiet Navn: Kai Nordseth, ordførerkandidat 1: Summarisk oppramset: lovpålagte oppgaver ift kirkelige handlinger i menigheten, trosopplæring og fellestiltak for barn og ungdom, sjelesorg og besøksvirksomhet, motarbeide isolasjon og intoleranse, være et samlingspunkt for bygda utover menighetens tradisjonelle rammer. Kirken forvalter samtidig også store kulturhistoriske verdier og tradisjoner på vegne av lokalsamfunnet. 4 2: Menighetens årsmelding for 2010 viser tydelig at Klæbukirken holder tritt med kirkelige tilbud i sammenliknbar omegn. Samme inntrykk får man ved å følge aktivitet og oppslutning ved kirkens utadrettede virksomhet i lokalsamfunnet. En god samarbeidsprosess rundt årlige budsjett vil belyse endrede behov framover. 3: Full forståelse for ønske og behov for å disponere menighetslokaler i faste former framover. Imidlertid svært undrende til at gjentagne tilbud om å overta det tidligere kommunehuset i umiddelbar nærhet til kirken, møtte så liten entusiasme i menighetsrådet. Dette kunne gitt et godt utgangspunkt i beliggenhet og potensiale for utvikling av et framtidig menighetssenter. Det er nå reell fare for at lokalene selges til helt annen bruk, og at diskusjonen rundt alternative lokaliteter blir en langvarig prosess ift kommunen og eventuelt private interesser i bygda framover. 4: Menighetsrådet har en helt selvstendig rolle i trosforvaltningsoppgaver rundt kirkens indre liv ; lovbundet, regelfast og uomtvistelig. Selv om kirkens og kommunens tillitsvalgte i hhv Fellesråd og formannskap har hatt kontroverser om økonomiske prioriteringer, står menighetrådets selvstendige stlling og ansvar urokket. Det er ikke relevant for en kommunevalgkandidat å legge føringer med sterke meninger om dette. 5: Utom svar avgitt til forrige spørsmål, er det viktig for en lokalpolitiker å gjenta at årlige budsjettprosesser gjennomføres i åpenhet og gjensidig tillit med nært samarbeid mellom kirkens og kommunens representanter administrativt og politisk. Samme må gjelde nye prosesser rundt fysiske forutsetninger: planarbeid og tiltak rundt kirken og kirkegården.

5 Venstre Navn: Paal Christian Bjønnes, Ordførerkandidat 1. Kirkens viktige oppgaver for borgerne i Klæbu vil nok variere mye fra person til person. Noen har et nært og aktivt forhold til kirken, mens andre benytter kirken ved livets store hendelser, og andre er passive medlemmer. At kirken er en bred folkekirke som inkluderer de som søker seg til Kirken er viktig. 2. Venstre går inn for et skille mellom stat og kirke som gjennomføres på en slik måte at det fortsatt blir rom for en bred folkekirke i det norske samfunn. Vi skal derfor fortsatt støtte opp om og ivareta menighetens tjenestetilbud. I Klæbu har det økonomisk vært en vanskelig fordeling mellom tjenesteområdene de siste årene fordi vi har måttet kutte på alle områder grunnet stram kommunal økonomi. Det er derfor vanskelig å love noe konkret nivå, men Venstre kan love en konstruktiv og respektfull dialog. 3. Det er forståelig at menigheten ønsker å etablere menighetslokaler i tilknytning til Kirken. Også her er det økonomien som blir avgjørende. Klæbus befolkning øker og mange tjenester har derfor utvidelsesbehov. Vårt første og største løft blir å få plass en ny skole. Økonomisk uføre er ikke et alternativ, og det vil ingen tjene på. 4. Klæbu menighet har en viktig rolle å fylle for de som ønsker Kirkens medvirkning i livet sitt. I et liberalt samfunn er den enkeltes livssyn et personlig anliggende, og toleranse og respekt for andres valg og ytringer på tros- og livssynsområdet selvsagt. 5. Det aller viktigste i forholdet mellom Kirken og kommunen er åpen og konstruktiv dialog. Det skal Venstre bidra til. Senterpartiet Navn: Haldor B. Grendstad, styreleder 1. Å ta vare på den kristne kulturarven 2. Vi mener ikke at det er viktig at nivået på tjenestetilbudet er på samme nivå som i andre kommuner, men derimot at nivået til enhver tid er på et nivå som er tilpasset Klæbus befolknings behov, og veid opp mot andre tjenestetilbud Klæbu kommune har, og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 3. Klæbu SP mener at også kirka, som alle andre i Klæbu må/ bør benytte seg av de lokaler Klæbu kommune allerede har, og vi er sterke tilhengere av at forsamlingshus og andre lokaler skal kunne brukes av alle grupper og kunne ha en flerbruksprofil. 4. Slik som vi ser det, har kirka både i Klæbu og andre steder allerede denne rollen, og utfører den også slik den skal utføres, og det er vel strengt tatt heller ingen politisk sak. 5. Klæbu SP mener at vi må legge Fremskrittspartiet Navn: Petter A. Hosen, ordførerkandidat 1. Dåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd, trosopplæring og forkynnelse. 2. Menighetens tjenestetilbud tilpasses kommunenes økonomi. Dette gjelder også andre enheter i kommunen uten at det sammenlignes med andre kommuner. 3. Politikerne i Klæbu har vedtatt å overdra Herredshuset til menigheten vedrelagsfritt på visse vilkår. Dette er meddelt menigheten som ønsket å rive huset og bygge parkeringsplasser. Det kan opprettes menighetslokaler i Herredshuset. 4. Klæbu menighet skal prioritere sine ressurser så folk flest når behov oppstår og etter eget ønske får nødvendig bistand fra Klæbu menighet i spørsmål av eksistensiell karakter. Fokuset bør være på subjektiv eksistens. Det er andre enn menigheten som kan være behjelpelig med å utrede eksistensielle spørsmål, som noen ganger kan være av filosofisk og annen karakter. 5. FrP vil skille stat og kirke, dette vil føre til en friere, uavhengig og selvstendig kirke. FrP ønsker ikke en politisk styrt kirke. Fellesrådene i Norge går samlet med et stort overskudd. Her mangler kirken en fordelingsnøkkel som tilgodeser fellesråd som av forskjellige årsaker har en svak økonomi. 5

6 Sosialistisk venstreparti Navn: Geir Karlsen, ordførerkandidat 1. Kirken har både en religiøs, en kulturell og en samlende funksjon i Klæbu. Klæbu kirke er med sin lange historie et felles minnesmerke og samlingspunkt for bygda, samtidig som det også skal fylle viktige religiøse funksjoner. 2. Dette spørsmålet er sannsynligvis knyttet til den konflikt som beklageligvis oppstod mellom det tidligere meningsrådet og kommunestyret. I utgangspunktet skal selvsagt menigheten ha tilfredstillende arbeidsforhold til å løse viktige oppgaver. På den andre side må menighetsrådet som andre kommunale tjenester forholde seg til den økonomiske realitet kommunen til enhver tid befinner seg. Å gi menighetsrådet utvidede rammer ville (i forrige periode) betydd at en måtte ha skåret ned på andre deler av kommunens tjenester så som skole, barnehage og eldreomsorg. Forhåpentligvis vil kommunens bedrede økonomiske rammevilkår nå gjøre at også menigheten vil få økt sine rammer. Dette vil i såfall jeg og SV støtte. 3. Her er vi helt på linje med menighetsrådets ønsker. Hvordan dette skal skje, plassering osv. er det for meg vanskelig å ta stilling til. 4. Klæbu menighet har allerede en slik viktig funksjon og vi har blandt annet gjennom de senere tids terrorhendelser fått sett kirkens betydning for mennesker i livskriser. Ellers er eksistensielle spørsmål noe som nettopp enkeltmennesket må komme til rette med. Her vil Klæbu menighet sammen med andre livs- og trossamfunn spille en viktig rolle. Min mening er at eksistensielle spørsmål har for liten plass i samtida. Samtidig er tiden forbi at dette er noe kirken alene kan stå for. 5. Bygninger og rammevilkår er sentrale, men likevel er det innholdet som må være det sentrale i kirkens arbeid. En god og relevant tros- og konfirmasjonsopplæring er i så måte spesielt viktig. Høyre Navn: Lillian Waaden, ordførerkandidat 1. Om man skal trekke frem en oppgave som er den viktigste, så må det være at Kirken er der for innbyggerne når de trenger det. Vi går alle gjennom faser i livet som gjør at vi noen ganger trenger kirken mer. Da er det viktig at man finner støtte, forståelse og trøst i Kirken og meningheten. 2. Jeg ønsker meg det aller beste tjenestetilbudet både fra kirken og de andre tjenestene i kommunen. Men det er dessverre slik, at de tjenestetilbud som skal finansieres av den enkelte kommune, vil være avhengig av den enkelte kommunes økonomiske situasjon. Det er viktig å få på plass et godt samarbeid mellom kommunen og menigheten, slik at vi sammen kan skape det beste tilbudet ut i fra de økonomiske rammene. 3. Høyre er positive til menighetens ønske om å etablerer menighetslokaler i tilknytning til Klæbu kirke. Vi imøteser mer enn gjerne menighetsrådets planer rundt etablering og finansiering av slike lokaler. Det er viktig at menighetsrådet og kommunen jobber sammen om dette, og finner gode løsninger både ang plassering, utforming og finansiering. 4. Dette er vel en av kirkens viktigste roller. Menighetsarbeid utføres ikke bare i kirken, men i hele bygda, der det er behov og ønske om tilstedeværelse. 5. Kirka har en viktig plass i Klæbu! Klæbu Høyre vil: - Kirka skal fortsatt være en stor del av vår kultur og tradisjon. - Kirkelige ritualer (dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse) skal fortsatt være en del av bygdas tradisjon - jobbe for å styrke samarbeidet mellom kommunen og menighetsrådet. VALGHØST Mandag 12. september 6

7 Kirkepolitikk Vi ønsker at du som velger også tar hensyn til kirkepolitisk ståsted på valgdagen. På de foregående sidene kan du derfor lese litt om noen kirkepolitiske spørsmål. Det er ikke rom for å stille alle gode spørsmål her i bladet. Bruk derfor tiden ved valgbodene til å stille flere spørsmål. Klæbu menighets årsrapport for 2010 løfter frem menighetslokaler som en viktig sak i årene som kommer. Menighetens virksomhet har et stort behov for lokaler i nærheten av kirken. I mangel på annet har vi derfor brukt lokalene i Herredshuset de siste 20 årene. Menighetsrådet er positiv til formannskapets vedtak (april 2011) om å overdra herredshuset til menigheten vederlagsfritt. Men det er ingen hemmelighet at Herredshuset har store mangler i forhold til den bruk menigheten skulle kunne ønske. Lokaler vi i dag disponerer er i 2. etg. og er vanskeligere tilgjengelig enn ønsket. Det er uført brannteknisk vurdering av lokalene som fraråder bruk av 2 etg. til større forsamlinger. Menighetsrådet har derfor også begynt å se på mulige alternativer som kan realiseres på sikt. Blant annet ved å forsøke å få kommunen til å setter av areal til slikt formål i sitt planprogram. Det er kirkeloven med sin 15 som angir kommunens økonomiske ansvar overfor kirkelige fellesråd. Således er tilnærmet all drift basert på tilskudd fra kommunen. En kan i visse tilfeller få annet tilskudd til deler av en stilling men dette utgjør bare en mindre del av totalen. Som en følge av kommunens innsparing har menigheten i den siste 4 års perioden fjernet 36,5% av de stillinger vi hadde ved inngangen av perioden. Vi har imidlertid kunne tilsette en trosopplærer i halv stilling med øremerkede midler gjennom trosopplæringsreformen. Menigheten skal tilby konfirmantopplæring. I tillegg til soknepresten trengs minst en 50% stilling for å gjennomføre dette. I 2011 har vi finansiert halvparten av dette med innsamlede midler. Pga denne usikre finasieringen, har vi ikke kunnet tilsette fast i denne stillingen. Vi benytter anledningen til å takke de klæbygger som allerede er med på innsamlingen og som gjør at vi kan tilby konfirmantopplæring. Over kr bidrar dere med hittil. Vi oppfordrer deg til å bruke stemmeretten på valgdagen. Tore Steen Leder i menighetsrådet DEN NORSKE KIRKE Klæbu kirkekontor Menighetsrådet - Kirkevergen - Soknepresten Postadresse: Pb. 200, 7541 Klæbu Kontortid: Mandag til fredag kl Tlf Fax Kirkeverge Ole Bromseth Direkte innvalg Privat Mobil Sokneprest Toril Stendahl Direkte innvalg Trosopplærer Tove Hørgård Unsmo Direkte Mobil Organist Tommy Nilsen Privat Mobil Klokker Terje Holmli Privat Klokker Jan Ditmar Kahrs Privat Leder Klæbu menighetsråd Tore Steen tlf Menighetens bankkonto Konto for nye kirkestua Konto for minnefondet Klæbu Menighetsblad Utgiver: Klæbu menighetsråd Redaksjpnskomité: Redaktør Odd erik Stendahl tlf

8 Klæbu Normisjonsforening: 120-års-jubileum Søndag 21. august møttes rundt tretti personer på Salem bedehus for å feire Klæbu Normisjons 120-årsjubileum. Feiringen foregikk på tradisjonelt vis med gudstjeneste og påfølgende utvidet kirkekaffe. Terje B. Holm ledet arrangementet og gav etter hvert ordet til Arnt Morten Holmli, som for anledningen hadde gjort et dykk ned i møteprotokollene fra første del av 1900-tallet. Han fortalte om foranledningen for opprettelsen av foreningen, og om hvem som var med på dette. Videre fikk vi høre om hvordan omreisende predikanter kom på besøk til bygda, og satte i gang møteseirer som kunne vare både to og tre uker. Under bringer vi en faksimile av misjonsbladet Hyrden, som omtaler feiring av foreningens 70-årsjubileum. O.E.Stendahl Menighetsbladet trenger ny redaktør Redaksjonen for menighetsbladet i Klæbu har for tiden ingen redaktør. Menighetsrådet har forespurt om lag 15 personer, men ingen har så langt sett dette som sin oppgave i tiden fremover. Oppgaven består i å lede redaksjonsmøtene, samle alt innhold, klargjøre dette for trykking, og ha kommunikasjon med trykkeriet og distributøren av bladet. Ta kontakt med kirkekontoret eller menighetsrådets leder hvis du er interessert. O.E.Stendahl 8

9 Gudstjenester i Klæbu kirke Med forbehold om endringer. Se annonsering av gudstjenestene på oppslagstavlene ved Bunnpris, Prix og ved kirken. 04. september s e pinse Familiemesse med høsttakkefest og konfirmantjubileum kl Dåp og nattverd. Barnegospel deltar. Organist Nilsen, sokneprest Stendahl 11. september s e pinse Sankegudstjeneste kl ved beitelagets samlingsplass i Nordmarka. Arrangeres i samarbeid med beitelaget. 18. september s e pinse Gudstjeneste kl Dåp og nattverd. Organist Nilsen, Vikarprest Per Even Robertstad. 25. september s e pinse Presentasjonsgudstjeneste kl Organist Nilsen, 02. oktober s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. Ungdomsgudstjeneste. Kl oktober s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. 16. oktober s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. 23. oktober s e pinse Fellesgudstjeneste med Betel menighet, i Klæbu kirke kl oktober - Bots og bededag Gudstjeneste kl november - Allehelgen Gudstjeneste kl Vi minnes de døde ved navns nevnelse og lystenning. Vikarprest Robertstad 13. november s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. Ungdomsgudstjeneste kl november siste s i kirkeåret Familiegudstjeneste kl Utdeling av barnas kirkebok. 27. november - 1. s i advent Gudstjeneste på konfirmantleir, IMI Stølen Oppdal kl Nattverd. 04. desember - 2. s i advent Familiegudstjeneste kl Dåp. 11. desember - 3. s i advent Gudstjeneste kl Dåp. Vikarprest Per Even Robertstad. 18. desember - 4. s i advent Ingen gudstjeneste 24. desember - Julaften Familiegudstjenester kl , Barnegospel deltar kl , Skolekorpset deltar kl , Musikere deltar Organist Nilsen og sokneprest Stendahl. 25. desember - 1. juledag Høytidsgudstjeneste kl Dåp. Organist Nilsen og vikarprest Robertstad. Mannskoret deltar. 26. desember - 2. juledag Gudstjeneste på sykehjemmet kl desember Nyttårsaften Gudstjeneste kl BØNNEMØTER Betel Menighetssenter og Klæbu menighet har felles bønnemøter en gang i måneden. Bønnemøtene er alltid siste torsdag i måneden, fra kl til kl Ta kontakt med pastor John Aage Rødseth eller sokneprest Toril Stendahl om du ønsker mer info om bønnemøtene. 9

10 Se framover; gi et gavebrev i aksje- eller rentefond En ekstra oppmerksomhet til familiens yngste? Ønsker du å gi en gave som virkelig blir husket til bursdagen, barnedåpen, konfirmasjonen eller bryllupet? Vil du støtte den yngre generasjon økonomisk, på en måte som er gunstig i forhold til reglene for arveavgift? Vi anbefaler gavebrev i fond. Enten som engangskjøp, eller som spareavtale i ett av våre aksje- eller rentefond. Bankinnskudd er greit nok, men andeler i fond kan oppnå langt høyere avkastning enn det som er mulig ved tradisjonell banksparing over tid. I Klæbu Sparebank har vi verdipapirfond av mange slag med ulike muligheter for avkastning i forhold til ønsket risiko og forventet sparetid. Hos oss kan du velge blant samtlige fond fra Terra Fondsforvaltning og SKAGENFondene. Ta kontakt med en av bankens rådgivere. Så får du vite mer om hvilke fond som passer for din gave. Og for den som du ønsker å glede. Tlf.:

11 Givertjenesten 2011 en suksess! Så langt er det samlet inn kr ,-, sier leder i menighetsrådet, Tore Steen. Da menigheten i desember stod uten full finansiering av konfirmantlærer, foreslo flere av menighetens medlemmer å sette i gang en giveraksjon. Menighetsrådet grep tak i forslaget og organiserte det praktiske rundt givertjenesten i løpet av noen uker. Responsen fra befolkningen kom svært raskt: I løpet av en måned var så mye samlet inn, at det var grunnlag for å ansette den nødvendige pedagogen i 50% stilling. Givertjenesten 2011 har et spesifikt mål og er tidsbegrenset til inneværende kalenderår. Om lag halvparten av det innsamlede beløpet er engangsbeløp, mens resten er avtaler om månedlige kontotrekk. Klæbu sparebank har bidratt til etableringen av systemene rundt avtalegiro. Ikke helt i mål Tore Steen forteller at det trenges ,- for hele året, for å finansiere konfirmantlærerstillingen. Det mangler altså ,- på å nå målet. Vi utfordrer derfor enda flere innbyggere til å tegne seg som givere, for eksempel kr.200,- per måned, slik at vi når målet om full finansiering. De som er interessert i å være med, kan finne info om givertjenesten i banken, på kirkekontoret (telefon sentralbord: ) og på internettsidene til menigheten (www.klabu.kirken.no). Svarkupongen under kan også brukes. O.E.Stendahl 11

12 FULLDISTRIBUSJON US Car Clinic AS Bjørn T. Liabø VERKSTED FOR ALLE BILMERKER Nytt! Aircondition-service. VI UTFØRER: SERVICE, EU-KONTROLL, REPARASJONER, SKIFTING AV FRONTRUTE TLF Østre rosten 4 C, 7075 Tiller SPESIALIST PÅ FORD OG AMERIKANSKE BILER vi tar vare på bilen din Fax: mandagfredag Klæbu Menighetsblad Kirkekontoret, 7540 Klæbu HYDRO TEXACO KLÆBU Boks 13, 7540 Klæbu Tlf: Fax: Bilutleie - Hengerutleie - Bilfrakter STORKIOSK - PERIODISK KJØRETØYKONTROLL BILVERKSTED - SKIFTING AV FRONTRUTE Ny bilvaskemaskin med/ uten børster og med underspyling. Døgnåpen vaskeplass ute med myntbetaling. Selli Rehabiliteringssenter AS 7540 KLÆBU Tlf Fax fremgang gjennom trivsel og trening Aut.regnskapsfører Økonor Heimdal Sollie Regnskap AS Heimdalsv Heimdal Tlf: /Direktenr:

Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4

Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4 Klæbu menighetsblad Nummer 3 September 2009 Fotomontasje: O.E. Stendahl INNHOLD Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4 Midtsommerleir... 6 Andakt... 7 Det skjer... 8 Gudstjenester...

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes «Folkekirke 2000» En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke KIRKEMØTET 2006 Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke Vedtatt 18. november på Kirkemøtet på Øyer Sammendrag - Hovedsynspunkter 1. Kirkemøtets flertall mener at det er på

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013.

Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. Partienes religions- og livssynspolitikk En humanistisk oversikt over partienes programmer for Stortingsvalget i 2013. lph/3 Alle programmer er nå ferdig vedtatte. Alle utdrag som er gjengitt under er

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 2, 2011 16. årg Hvem vil satse på Skjetten? Det er ikke bare Kirkevalg, men også kommunevalg i år. Hvilke av partiene som stiller

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

NR 3 2011. Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet

NR 3 2011. Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet NR 3 2011 Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap HAN SOM DELTE TIDEN Vi forbereder julen. Vi pynter våre

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer