Klæbu menighetsblad. INNHOLD. - Kirkevalget...s Kommunevalget... s.4-6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. - Kirkevalget...s.2-3 - Kommunevalget... s.4-6"

Transkript

1 Klæbu menighetsblad Nummer 2 September 2011 INNHOLD - Kirkevalget...s Kommunevalget... s Gudstjenesteliste... s.9 - Givertjenesten s.11

2 Presentasjon av kandidater til Menighetsrådsvalget i Klæbu Dersom kirka betyr noe 12. september er det kirkevalg i Klæbu. Det skal velges tre nye faste medlemmer, og varamedlemmer til menighetsrådet. Her presenteres kandidatene på menighetsrådets valgliste. Les mer om kandidatene på Navn: Tore Steen Yrke: IT-ansvarlig Alder: 45 Relevant erfaring: - Klæbu menighetsråd, Flyktningeguide Røde Kors - Div. tillitsverv Kreftforeningen Satsningsområder: - Barne- og ungdomsarbeid - Trosopplæring - Styrket bemanning Navn: Stig Ove Bakken Yrke: Selvstendig næring Alder: 46 Relevant erfaring: - Lederutviklingskurs - Befal og troppsjefskurs - Div. styreverv i organisasjoner og selskap Satsningsområder: - Åpen, romslig og inkluderende folkekirke - Kirke for alle aldersgrupper - Lete etter suksessfaktorer Navn: Kristianna Skavlan Yrke: Gartner Alder: 44 Relevant erfaring: - 2.vara Klæbu menighetsråd, Satsningsområder: - Diakoni - Folkekirke - Styrket kirkelig økonomi Navn: Solveig Marit Grendstad Yrke: Pensjonist Alder: 70 Relevant erfaring: Satsningsområder: - Kirke for alle - Samarbeid med kommunen - Kirkegården, blomsterfondet - Diakonstilling - Et synlig menighetsråd 2

3 Navn: Ida Margrethe Volden Yrke: Spesialpedagog Alder: 38 Relevant erfaring: - Ansatt i Byneset menighet Satsningsområder: - Skape gode relasjoner mellom befolkningen og kirken - Gode arbeidsforhold for ansatte - Videreutvikle dagens arbeid - Aktiv lokal kirke Navn: Nils Os Øvstebø Yrke: Kokk Alder: 50 Relevant erfaring: - Vara Klæbu menighetsråd Israelsmisjonen Trøndelag, styremedlem - Klæbu normisjon, styremedl./leder - Kommunestyret i Klæbu, Satsningsområder: - Nærleik til folket - Barnearbeid - Return2sender Navn: Nils Grendstad Yrke: Pensjonist Alder: 68 Relevant erfaring: - Kirkeverge i Klæbu Kjenner lokalsamfunnet godt - Kjenner kirken og kirkegården godt Satsningsområder: - Respektere og ta vare på kirken - Bidra til at kirkegården fremstår på en positiv måte Navn: Ruth Kari Skjetne Holmli Yrke: Helsesøster Alder: 46 Relevant erfaring: - Klæbu menighetsråd Klæbu normisjon, aktiv medlem og tidl. styremedlem Satsningsområder: - Styrke bemanningen, Kateket og diakon - Ungdomsarbeid - Diakonalt arbeid Navn: Ellen Charlotte Helseth Yrke: Sosionom Alder: 39 Relevant erfaring: Satsningsområder: Valget gjennomføres samtidig med kommune- og fylkesvalget, og i nabolokalene til disse. Alle medlemmer får tilsendt valgkort med info om tid og sted for de ulike valgkretsene. Mer info om valget på 3

4 Kommunevalget 2011 Over 87 % av innbyggerne i Klæbu er medlemmer i kirken (i Klæbu menighet). Kirkepolitikk er derfor et emne som berører de aller fleste. Vi har derfor bedt de politiske partier som stiller liste ved årets valg, om å avklare sitt ståsted på noen utvalgte punkter: Folkekirkens lokale forsamling i Klæbu kommune er Klæbu menighet: 1) Hva mener partiet er menighetens (kirkens) viktigste oppgave i lokalsamfunnet? Dagens kirkelov fastsetter at kirkens tjenestetilbud finansieres av det offentlige: 2) Er det viktig for partiet at menighetens tjenestetilbud til befolkningen er på samme nivå som i andre kommuner? Klæbu kommune er den kommunen i hele trøndelag som har hatt størst befolkningsvekst (prosentvis) de siste ti årene. Per var antallet barn og unge (medlemmer) i alderen 0-18 år 1613 personer. Det er en formidabel utfordring å finne tjenlige lokaler for det stadig økende antall innbyggere som skal ha et tilbud om trosopplæring. 3) Hvilke synspunkter har partiet på menighetens ønske om å etablere menighetslokaler i tilknytning til Klæbu kirke? Enkeltmenneskets behov for å komme til rette med de eksistensielle spørsmål, er grunnleggende for de aller fleste, og har betydning for både helse og generell livskvalitet. 4) Hvilken rolle mener partiet at Klæbu menighet bør ha i forhold til dette? Åpent punkt 5) Andre kirkepolitiske saker som er viktige for partiet? Arbeiderpartiet Navn: Kai Nordseth, ordførerkandidat 1: Summarisk oppramset: lovpålagte oppgaver ift kirkelige handlinger i menigheten, trosopplæring og fellestiltak for barn og ungdom, sjelesorg og besøksvirksomhet, motarbeide isolasjon og intoleranse, være et samlingspunkt for bygda utover menighetens tradisjonelle rammer. Kirken forvalter samtidig også store kulturhistoriske verdier og tradisjoner på vegne av lokalsamfunnet. 4 2: Menighetens årsmelding for 2010 viser tydelig at Klæbukirken holder tritt med kirkelige tilbud i sammenliknbar omegn. Samme inntrykk får man ved å følge aktivitet og oppslutning ved kirkens utadrettede virksomhet i lokalsamfunnet. En god samarbeidsprosess rundt årlige budsjett vil belyse endrede behov framover. 3: Full forståelse for ønske og behov for å disponere menighetslokaler i faste former framover. Imidlertid svært undrende til at gjentagne tilbud om å overta det tidligere kommunehuset i umiddelbar nærhet til kirken, møtte så liten entusiasme i menighetsrådet. Dette kunne gitt et godt utgangspunkt i beliggenhet og potensiale for utvikling av et framtidig menighetssenter. Det er nå reell fare for at lokalene selges til helt annen bruk, og at diskusjonen rundt alternative lokaliteter blir en langvarig prosess ift kommunen og eventuelt private interesser i bygda framover. 4: Menighetsrådet har en helt selvstendig rolle i trosforvaltningsoppgaver rundt kirkens indre liv ; lovbundet, regelfast og uomtvistelig. Selv om kirkens og kommunens tillitsvalgte i hhv Fellesråd og formannskap har hatt kontroverser om økonomiske prioriteringer, står menighetrådets selvstendige stlling og ansvar urokket. Det er ikke relevant for en kommunevalgkandidat å legge føringer med sterke meninger om dette. 5: Utom svar avgitt til forrige spørsmål, er det viktig for en lokalpolitiker å gjenta at årlige budsjettprosesser gjennomføres i åpenhet og gjensidig tillit med nært samarbeid mellom kirkens og kommunens representanter administrativt og politisk. Samme må gjelde nye prosesser rundt fysiske forutsetninger: planarbeid og tiltak rundt kirken og kirkegården.

5 Venstre Navn: Paal Christian Bjønnes, Ordførerkandidat 1. Kirkens viktige oppgaver for borgerne i Klæbu vil nok variere mye fra person til person. Noen har et nært og aktivt forhold til kirken, mens andre benytter kirken ved livets store hendelser, og andre er passive medlemmer. At kirken er en bred folkekirke som inkluderer de som søker seg til Kirken er viktig. 2. Venstre går inn for et skille mellom stat og kirke som gjennomføres på en slik måte at det fortsatt blir rom for en bred folkekirke i det norske samfunn. Vi skal derfor fortsatt støtte opp om og ivareta menighetens tjenestetilbud. I Klæbu har det økonomisk vært en vanskelig fordeling mellom tjenesteområdene de siste årene fordi vi har måttet kutte på alle områder grunnet stram kommunal økonomi. Det er derfor vanskelig å love noe konkret nivå, men Venstre kan love en konstruktiv og respektfull dialog. 3. Det er forståelig at menigheten ønsker å etablere menighetslokaler i tilknytning til Kirken. Også her er det økonomien som blir avgjørende. Klæbus befolkning øker og mange tjenester har derfor utvidelsesbehov. Vårt første og største løft blir å få plass en ny skole. Økonomisk uføre er ikke et alternativ, og det vil ingen tjene på. 4. Klæbu menighet har en viktig rolle å fylle for de som ønsker Kirkens medvirkning i livet sitt. I et liberalt samfunn er den enkeltes livssyn et personlig anliggende, og toleranse og respekt for andres valg og ytringer på tros- og livssynsområdet selvsagt. 5. Det aller viktigste i forholdet mellom Kirken og kommunen er åpen og konstruktiv dialog. Det skal Venstre bidra til. Senterpartiet Navn: Haldor B. Grendstad, styreleder 1. Å ta vare på den kristne kulturarven 2. Vi mener ikke at det er viktig at nivået på tjenestetilbudet er på samme nivå som i andre kommuner, men derimot at nivået til enhver tid er på et nivå som er tilpasset Klæbus befolknings behov, og veid opp mot andre tjenestetilbud Klæbu kommune har, og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 3. Klæbu SP mener at også kirka, som alle andre i Klæbu må/ bør benytte seg av de lokaler Klæbu kommune allerede har, og vi er sterke tilhengere av at forsamlingshus og andre lokaler skal kunne brukes av alle grupper og kunne ha en flerbruksprofil. 4. Slik som vi ser det, har kirka både i Klæbu og andre steder allerede denne rollen, og utfører den også slik den skal utføres, og det er vel strengt tatt heller ingen politisk sak. 5. Klæbu SP mener at vi må legge Fremskrittspartiet Navn: Petter A. Hosen, ordførerkandidat 1. Dåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd, trosopplæring og forkynnelse. 2. Menighetens tjenestetilbud tilpasses kommunenes økonomi. Dette gjelder også andre enheter i kommunen uten at det sammenlignes med andre kommuner. 3. Politikerne i Klæbu har vedtatt å overdra Herredshuset til menigheten vedrelagsfritt på visse vilkår. Dette er meddelt menigheten som ønsket å rive huset og bygge parkeringsplasser. Det kan opprettes menighetslokaler i Herredshuset. 4. Klæbu menighet skal prioritere sine ressurser så folk flest når behov oppstår og etter eget ønske får nødvendig bistand fra Klæbu menighet i spørsmål av eksistensiell karakter. Fokuset bør være på subjektiv eksistens. Det er andre enn menigheten som kan være behjelpelig med å utrede eksistensielle spørsmål, som noen ganger kan være av filosofisk og annen karakter. 5. FrP vil skille stat og kirke, dette vil føre til en friere, uavhengig og selvstendig kirke. FrP ønsker ikke en politisk styrt kirke. Fellesrådene i Norge går samlet med et stort overskudd. Her mangler kirken en fordelingsnøkkel som tilgodeser fellesråd som av forskjellige årsaker har en svak økonomi. 5

6 Sosialistisk venstreparti Navn: Geir Karlsen, ordførerkandidat 1. Kirken har både en religiøs, en kulturell og en samlende funksjon i Klæbu. Klæbu kirke er med sin lange historie et felles minnesmerke og samlingspunkt for bygda, samtidig som det også skal fylle viktige religiøse funksjoner. 2. Dette spørsmålet er sannsynligvis knyttet til den konflikt som beklageligvis oppstod mellom det tidligere meningsrådet og kommunestyret. I utgangspunktet skal selvsagt menigheten ha tilfredstillende arbeidsforhold til å løse viktige oppgaver. På den andre side må menighetsrådet som andre kommunale tjenester forholde seg til den økonomiske realitet kommunen til enhver tid befinner seg. Å gi menighetsrådet utvidede rammer ville (i forrige periode) betydd at en måtte ha skåret ned på andre deler av kommunens tjenester så som skole, barnehage og eldreomsorg. Forhåpentligvis vil kommunens bedrede økonomiske rammevilkår nå gjøre at også menigheten vil få økt sine rammer. Dette vil i såfall jeg og SV støtte. 3. Her er vi helt på linje med menighetsrådets ønsker. Hvordan dette skal skje, plassering osv. er det for meg vanskelig å ta stilling til. 4. Klæbu menighet har allerede en slik viktig funksjon og vi har blandt annet gjennom de senere tids terrorhendelser fått sett kirkens betydning for mennesker i livskriser. Ellers er eksistensielle spørsmål noe som nettopp enkeltmennesket må komme til rette med. Her vil Klæbu menighet sammen med andre livs- og trossamfunn spille en viktig rolle. Min mening er at eksistensielle spørsmål har for liten plass i samtida. Samtidig er tiden forbi at dette er noe kirken alene kan stå for. 5. Bygninger og rammevilkår er sentrale, men likevel er det innholdet som må være det sentrale i kirkens arbeid. En god og relevant tros- og konfirmasjonsopplæring er i så måte spesielt viktig. Høyre Navn: Lillian Waaden, ordførerkandidat 1. Om man skal trekke frem en oppgave som er den viktigste, så må det være at Kirken er der for innbyggerne når de trenger det. Vi går alle gjennom faser i livet som gjør at vi noen ganger trenger kirken mer. Da er det viktig at man finner støtte, forståelse og trøst i Kirken og meningheten. 2. Jeg ønsker meg det aller beste tjenestetilbudet både fra kirken og de andre tjenestene i kommunen. Men det er dessverre slik, at de tjenestetilbud som skal finansieres av den enkelte kommune, vil være avhengig av den enkelte kommunes økonomiske situasjon. Det er viktig å få på plass et godt samarbeid mellom kommunen og menigheten, slik at vi sammen kan skape det beste tilbudet ut i fra de økonomiske rammene. 3. Høyre er positive til menighetens ønske om å etablerer menighetslokaler i tilknytning til Klæbu kirke. Vi imøteser mer enn gjerne menighetsrådets planer rundt etablering og finansiering av slike lokaler. Det er viktig at menighetsrådet og kommunen jobber sammen om dette, og finner gode løsninger både ang plassering, utforming og finansiering. 4. Dette er vel en av kirkens viktigste roller. Menighetsarbeid utføres ikke bare i kirken, men i hele bygda, der det er behov og ønske om tilstedeværelse. 5. Kirka har en viktig plass i Klæbu! Klæbu Høyre vil: - Kirka skal fortsatt være en stor del av vår kultur og tradisjon. - Kirkelige ritualer (dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse) skal fortsatt være en del av bygdas tradisjon - jobbe for å styrke samarbeidet mellom kommunen og menighetsrådet. VALGHØST Mandag 12. september 6

7 Kirkepolitikk Vi ønsker at du som velger også tar hensyn til kirkepolitisk ståsted på valgdagen. På de foregående sidene kan du derfor lese litt om noen kirkepolitiske spørsmål. Det er ikke rom for å stille alle gode spørsmål her i bladet. Bruk derfor tiden ved valgbodene til å stille flere spørsmål. Klæbu menighets årsrapport for 2010 løfter frem menighetslokaler som en viktig sak i årene som kommer. Menighetens virksomhet har et stort behov for lokaler i nærheten av kirken. I mangel på annet har vi derfor brukt lokalene i Herredshuset de siste 20 årene. Menighetsrådet er positiv til formannskapets vedtak (april 2011) om å overdra herredshuset til menigheten vederlagsfritt. Men det er ingen hemmelighet at Herredshuset har store mangler i forhold til den bruk menigheten skulle kunne ønske. Lokaler vi i dag disponerer er i 2. etg. og er vanskeligere tilgjengelig enn ønsket. Det er uført brannteknisk vurdering av lokalene som fraråder bruk av 2 etg. til større forsamlinger. Menighetsrådet har derfor også begynt å se på mulige alternativer som kan realiseres på sikt. Blant annet ved å forsøke å få kommunen til å setter av areal til slikt formål i sitt planprogram. Det er kirkeloven med sin 15 som angir kommunens økonomiske ansvar overfor kirkelige fellesråd. Således er tilnærmet all drift basert på tilskudd fra kommunen. En kan i visse tilfeller få annet tilskudd til deler av en stilling men dette utgjør bare en mindre del av totalen. Som en følge av kommunens innsparing har menigheten i den siste 4 års perioden fjernet 36,5% av de stillinger vi hadde ved inngangen av perioden. Vi har imidlertid kunne tilsette en trosopplærer i halv stilling med øremerkede midler gjennom trosopplæringsreformen. Menigheten skal tilby konfirmantopplæring. I tillegg til soknepresten trengs minst en 50% stilling for å gjennomføre dette. I 2011 har vi finansiert halvparten av dette med innsamlede midler. Pga denne usikre finasieringen, har vi ikke kunnet tilsette fast i denne stillingen. Vi benytter anledningen til å takke de klæbygger som allerede er med på innsamlingen og som gjør at vi kan tilby konfirmantopplæring. Over kr bidrar dere med hittil. Vi oppfordrer deg til å bruke stemmeretten på valgdagen. Tore Steen Leder i menighetsrådet DEN NORSKE KIRKE Klæbu kirkekontor Menighetsrådet - Kirkevergen - Soknepresten Postadresse: Pb. 200, 7541 Klæbu Kontortid: Mandag til fredag kl Tlf Fax Kirkeverge Ole Bromseth Direkte innvalg Privat Mobil Sokneprest Toril Stendahl Direkte innvalg Trosopplærer Tove Hørgård Unsmo Direkte Mobil Organist Tommy Nilsen Privat Mobil Klokker Terje Holmli Privat Klokker Jan Ditmar Kahrs Privat Leder Klæbu menighetsråd Tore Steen tlf Menighetens bankkonto Konto for nye kirkestua Konto for minnefondet Klæbu Menighetsblad Utgiver: Klæbu menighetsråd Redaksjpnskomité: Redaktør Odd erik Stendahl tlf

8 Klæbu Normisjonsforening: 120-års-jubileum Søndag 21. august møttes rundt tretti personer på Salem bedehus for å feire Klæbu Normisjons 120-årsjubileum. Feiringen foregikk på tradisjonelt vis med gudstjeneste og påfølgende utvidet kirkekaffe. Terje B. Holm ledet arrangementet og gav etter hvert ordet til Arnt Morten Holmli, som for anledningen hadde gjort et dykk ned i møteprotokollene fra første del av 1900-tallet. Han fortalte om foranledningen for opprettelsen av foreningen, og om hvem som var med på dette. Videre fikk vi høre om hvordan omreisende predikanter kom på besøk til bygda, og satte i gang møteseirer som kunne vare både to og tre uker. Under bringer vi en faksimile av misjonsbladet Hyrden, som omtaler feiring av foreningens 70-årsjubileum. O.E.Stendahl Menighetsbladet trenger ny redaktør Redaksjonen for menighetsbladet i Klæbu har for tiden ingen redaktør. Menighetsrådet har forespurt om lag 15 personer, men ingen har så langt sett dette som sin oppgave i tiden fremover. Oppgaven består i å lede redaksjonsmøtene, samle alt innhold, klargjøre dette for trykking, og ha kommunikasjon med trykkeriet og distributøren av bladet. Ta kontakt med kirkekontoret eller menighetsrådets leder hvis du er interessert. O.E.Stendahl 8

9 Gudstjenester i Klæbu kirke Med forbehold om endringer. Se annonsering av gudstjenestene på oppslagstavlene ved Bunnpris, Prix og ved kirken. 04. september s e pinse Familiemesse med høsttakkefest og konfirmantjubileum kl Dåp og nattverd. Barnegospel deltar. Organist Nilsen, sokneprest Stendahl 11. september s e pinse Sankegudstjeneste kl ved beitelagets samlingsplass i Nordmarka. Arrangeres i samarbeid med beitelaget. 18. september s e pinse Gudstjeneste kl Dåp og nattverd. Organist Nilsen, Vikarprest Per Even Robertstad. 25. september s e pinse Presentasjonsgudstjeneste kl Organist Nilsen, 02. oktober s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. Ungdomsgudstjeneste. Kl oktober s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. 16. oktober s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. 23. oktober s e pinse Fellesgudstjeneste med Betel menighet, i Klæbu kirke kl oktober - Bots og bededag Gudstjeneste kl november - Allehelgen Gudstjeneste kl Vi minnes de døde ved navns nevnelse og lystenning. Vikarprest Robertstad 13. november s e pinse Gudstjeneste kl Dåp. Ungdomsgudstjeneste kl november siste s i kirkeåret Familiegudstjeneste kl Utdeling av barnas kirkebok. 27. november - 1. s i advent Gudstjeneste på konfirmantleir, IMI Stølen Oppdal kl Nattverd. 04. desember - 2. s i advent Familiegudstjeneste kl Dåp. 11. desember - 3. s i advent Gudstjeneste kl Dåp. Vikarprest Per Even Robertstad. 18. desember - 4. s i advent Ingen gudstjeneste 24. desember - Julaften Familiegudstjenester kl , Barnegospel deltar kl , Skolekorpset deltar kl , Musikere deltar Organist Nilsen og sokneprest Stendahl. 25. desember - 1. juledag Høytidsgudstjeneste kl Dåp. Organist Nilsen og vikarprest Robertstad. Mannskoret deltar. 26. desember - 2. juledag Gudstjeneste på sykehjemmet kl desember Nyttårsaften Gudstjeneste kl BØNNEMØTER Betel Menighetssenter og Klæbu menighet har felles bønnemøter en gang i måneden. Bønnemøtene er alltid siste torsdag i måneden, fra kl til kl Ta kontakt med pastor John Aage Rødseth eller sokneprest Toril Stendahl om du ønsker mer info om bønnemøtene. 9

10 Se framover; gi et gavebrev i aksje- eller rentefond En ekstra oppmerksomhet til familiens yngste? Ønsker du å gi en gave som virkelig blir husket til bursdagen, barnedåpen, konfirmasjonen eller bryllupet? Vil du støtte den yngre generasjon økonomisk, på en måte som er gunstig i forhold til reglene for arveavgift? Vi anbefaler gavebrev i fond. Enten som engangskjøp, eller som spareavtale i ett av våre aksje- eller rentefond. Bankinnskudd er greit nok, men andeler i fond kan oppnå langt høyere avkastning enn det som er mulig ved tradisjonell banksparing over tid. I Klæbu Sparebank har vi verdipapirfond av mange slag med ulike muligheter for avkastning i forhold til ønsket risiko og forventet sparetid. Hos oss kan du velge blant samtlige fond fra Terra Fondsforvaltning og SKAGENFondene. Ta kontakt med en av bankens rådgivere. Så får du vite mer om hvilke fond som passer for din gave. Og for den som du ønsker å glede. Tlf.:

11 Givertjenesten 2011 en suksess! Så langt er det samlet inn kr ,-, sier leder i menighetsrådet, Tore Steen. Da menigheten i desember stod uten full finansiering av konfirmantlærer, foreslo flere av menighetens medlemmer å sette i gang en giveraksjon. Menighetsrådet grep tak i forslaget og organiserte det praktiske rundt givertjenesten i løpet av noen uker. Responsen fra befolkningen kom svært raskt: I løpet av en måned var så mye samlet inn, at det var grunnlag for å ansette den nødvendige pedagogen i 50% stilling. Givertjenesten 2011 har et spesifikt mål og er tidsbegrenset til inneværende kalenderår. Om lag halvparten av det innsamlede beløpet er engangsbeløp, mens resten er avtaler om månedlige kontotrekk. Klæbu sparebank har bidratt til etableringen av systemene rundt avtalegiro. Ikke helt i mål Tore Steen forteller at det trenges ,- for hele året, for å finansiere konfirmantlærerstillingen. Det mangler altså ,- på å nå målet. Vi utfordrer derfor enda flere innbyggere til å tegne seg som givere, for eksempel kr.200,- per måned, slik at vi når målet om full finansiering. De som er interessert i å være med, kan finne info om givertjenesten i banken, på kirkekontoret (telefon sentralbord: ) og på internettsidene til menigheten (www.klabu.kirken.no). Svarkupongen under kan også brukes. O.E.Stendahl 11

12 FULLDISTRIBUSJON US Car Clinic AS Bjørn T. Liabø VERKSTED FOR ALLE BILMERKER Nytt! Aircondition-service. VI UTFØRER: SERVICE, EU-KONTROLL, REPARASJONER, SKIFTING AV FRONTRUTE TLF Østre rosten 4 C, 7075 Tiller SPESIALIST PÅ FORD OG AMERIKANSKE BILER vi tar vare på bilen din Fax: mandagfredag Klæbu Menighetsblad Kirkekontoret, 7540 Klæbu HYDRO TEXACO KLÆBU Boks 13, 7540 Klæbu Tlf: Fax: Bilutleie - Hengerutleie - Bilfrakter STORKIOSK - PERIODISK KJØRETØYKONTROLL BILVERKSTED - SKIFTING AV FRONTRUTE Ny bilvaskemaskin med/ uten børster og med underspyling. Døgnåpen vaskeplass ute med myntbetaling. Selli Rehabiliteringssenter AS 7540 KLÆBU Tlf Fax fremgang gjennom trivsel og trening Aut.regnskapsfører Økonor Heimdal Sollie Regnskap AS Heimdalsv Heimdal Tlf: /Direktenr:

Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4

Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4 Klæbu menighetsblad Nummer 3 September 2009 Fotomontasje: O.E. Stendahl INNHOLD Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4 Midtsommerleir... 6 Andakt... 7 Det skjer... 8 Gudstjenester...

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Mai. - Fasteaksjon... s.5. - Det skjer, Livets gang... s.8 - Gudstjenesteordning... s.3. - Gudstjenesteliste... s.9 - Konfirmasjon 2012... s.

Mai. - Fasteaksjon... s.5. - Det skjer, Livets gang... s.8 - Gudstjenesteordning... s.3. - Gudstjenesteliste... s.9 - Konfirmasjon 2012... s. Klæbu menighetsblad Nummer 1 Mai 2012 INNHOLD Foto: L.Waaden - Leder... s.2 - Fasteaksjon... s.5 - Det skjer, Livets gang... s.8 - Gudstjenesteordning... s.3 - Trosopplæring... s.6 - Gudstjenesteliste...

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18:00-19:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje Hinna

Detaljer

GOD SOMMER. Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Nytt Tweensing-kor... 2-3 Konfirmanter 2009...4-5

GOD SOMMER. Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Nytt Tweensing-kor... 2-3 Konfirmanter 2009...4-5 Klæbu menighetsblad Nummer 2 Juni 2009 GOD SOMMER INNHOLD Foto: O.E. Stendahl Nytt Tweensing-kor... 2-3 Konfirmanter 2009...4-5 Går du med gifteplaner?... 7 Friluftsgudstj. på Teigen... 8 www.klabu.kirken.no

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Den norske kirke i Drammen

Den norske kirke i Drammen Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 9.11.2010 Bytstyrevedtak nr 19 utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen DAGENS STYRINGSPRINSIPPER

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Enebakk Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Kai Nordseth Sekretær Klæbu Arbeiderparti

Kai Nordseth Sekretær Klæbu Arbeiderparti , Det norske Arbeiderpartis liste ved kommunevalget i Klæbu 2011 1. Kai Nordseth 1946 Pensjonist 2. Kirsti Tømmervold 1976 Ped.psyk.rådgiver 3. Tom Arne Tranvik 1969 Brannkonstabe! 4. MayAarø 1962 Førstekonsulent

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og Ungdommens kirkemøte (UKM) 2014 har sett på hvordan unges involvering og engasjement i kirkevalget kan økes. UKM 2014 har særlig diskutert

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.05.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 10/11 Til saknr.: 16/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 23

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet Kandidater til valg av menighetsråd i Laksevåg menighet Vidar Brudvik Alder: 56 år Yrke: Avdelingsleder, Sparebanken Vest Har vært med i Laksevåg menighetsråd i 6 år, de siste fire årene som leder. Medlem

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet.

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet. DEN NORSKE KIRKE Webmaster ( 12.03.2002 ) I denne stilen skriver jeg om den norske kirke. Karakter: 5 Målform: Bokmål DEN NORSKE KIRKE 1 Hva ligger i begrepet statskirke? I begrepet staskirke mener man

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 25.09.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 25.09.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 13. april 2016. MMR Sak 15.16 Elektronisk innsamling MMR

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 DEN NORSKE KIRKE Sel kirkelige råd Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Eldbjørg Hallen Larsen Arkivkode: Perm/012.1 Dato: 01.03.2012 Til stede: Forfall: Ikke

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer