AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF"

Transkript

1 AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-1, 12-3, 12-8 og 12-9 i Plan- og bygningslova ( ) vert det med dette varsla oppstart av arbeid med: DETALJPLAN (PBL 12-3) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR «STOKKSUND GNR. 58 BNR. 1 MFL.» I HERØY KOMMUNE, VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID, JF. PBL I samsvar med 12.8 i Plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for B33 på Stokksund i Herøy gnr. 58 bnr. 1 mfl. (Namnet på planen vert seinare fastsett av kommunen og tiltakshavar). Målet med planarbeidet er å leggje til rette for ulike typar bustadar m/ tilhøyrande infrastruktur på område B33. I tillegg til bustadområde B33 er teke med ein del av skuleområdet og ein del av Grøndalsvegen. Planområde AG Plan og Arkitektur AS Telefon: Sentral Godkjenning: Org.nr: MVA Webjørn Svendsen gate ØRSTA ARKITEKTUR AREALPLANLEGGING VEGPLANLEGGING VATN- OG AVLØPSANLEGG ANDRE ANLEGG OG KONSTRUKSJONAR PROSJEKTLEIING BYGGJELEIING

2 Side 2 av 6 Tiltakshavar: Opplysningsvesenets Fond (OVF) er eigar av arealet som bustadområde B33 og det nye skuleområdet (ny del av TJ18) ligg på. OVF er også tiltakshavar. OVF er representert v/ Jan Fredrik Wasmuth og Morten Kildahl i Terra Eiendomsutvikling AS. OVF eig eigedomen gnr. 58 bnr. 1 som samla her utgjer ca 242 daa. Utførande konsulent er AG Plan og Arkitektur AS. Planområde: Planområdet er på om lag 96 daa, og omfattar bustadområdet B33 ( ca 80 daa), del av det nye skuleområdet TJ18 ( ca 6 daa), del av det eksisterande skuleområdet/idrettsanlegget ( ca 6 daa), del av Grøndalsvegen, ca 200 m (el ca 1,5 daa), del av fylkesveg 654 (ca 1,5 daa). Planområdet er vist under slik kommunen har fastsett. Plangrensa er vist med blå farge. I tillegg til den «blå» streken vil areal i kryssområda kunne bli meir omfattande grunna frisiktlinjer. Vi vil elles merke at mindre justeringar kan kome som følgje av innspel/merknader og sjølve planforminga. Kommunen har fastsett at tilkomsten til B33 frå fv654 skal gå over Grøndalsvegen. Over: Plangrense med blå strek avmerka på kommuneplanen sitt kart. Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken i kommunestyre i K-sak 137/14 i oktober Området B33 er vist som framtidig bustadareal med krav om reguleringsplan. Vest for B33 ligg TJ18 som er eit areal for offentleg/privat tenesteyting. ARKITEKTUR AREALPLANLEGGING VEGPLANLEGGING VATN- OG AVLØPSANLEGG ANDRE ANLEGG OG KONSTRUKSJONAR PROSJEKTLEIING BYGGJELEIING

3 Side 3 av 6 Gjeldande reguleringsplanar: Oversikt namn vegar Pågåande reguleringsarbeid Planområda B33 og TJ18 er ikkje tidlegare regulert. Det pågår planarbeid for eit område mellom skulen og fylkesvegen. Planen vi no varslar skal «knyte seg på» Grøndalsvegen der det pågåande reguleringsarbeidet sluttar. Skuleområde og B33 grensar til reguleringsplanen «Trolldalen/Storneset» vedteken , men langs B33 og skuleområdet gjeld planen berre fylkesvegen. Litt om bakgrunnen for reguleringsarbeidet: Tiltakshavar ønskjer å legge til rette for eit variert bustadtilbod på område B33. Dette innan dei rammene som kommuneplanen no har lagt til grunn. Det er eit viktig poeng at bustadområdet skal nå tak i den kvaliteten som nærheit til sjø gir. Det er lagt til grunn tomtestorleikar på 0,7-1 daa. Ein tenkjer å legge til rette for/vurdere ulike buformer: - for nyetablerarar: 2-mannsbustader, ev. rekkjehus med 3-5 bueiningar og 4-manns bustader - for familiefolk: frittliggjande einebustader og 2-mannsbustader - og ev for einslege/1. gongs etablerarar/seniorar: leilegheiter i blokk ( 3 etg.). I tillegg til bustadarealet kjem leikeplassar (jf kommuneplanen si føresegn), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (køyreveg, gangveg, annan veggrunn, parkeringsplassar), grøntstruktur (friområde) og ulike omsynssoner. Fleire føremål kan kome til undervegs i reguleringsprosessen. For realiseringa av utbygginga må planen gjevast ei form som gjer stegvis utbygging av arealet realistisk og at vilkåra elles gjer utbygging økonomisk forsvarleg. Skulearealet langs fv654 er teke med for å få til ei heilskapleg løysing på støyproblematikken langs vegen. I pågåande regulering er støyvoll teken med så langt den planen går langs fv-en. Skuleområdet aust om idrettsanlegget er teke med for å kunne nyttast til samleveg/adkomstveg til feltet. Sameleis er del av Grønsdalsvegen teken med som tilkomstveg retning fv654. Saksgangen hittil: Det blei halde oppstartsmøte med Herøy kommune 6.mars ARKITEKTUR AREALPLANLEGGING VEGPLANLEGGING VATN- OG AVLØPSANLEGG ANDRE ANLEGG OG KONSTRUKSJONAR PROSJEKTLEIING BYGGJELEIING

4 Side 4 av 6 AG Plan og Arkitektur AS sendte inn søknad om oppstart til planutvalet i kommunen i brev datert Formannskapet behandla saka i møte der vedtaket lyder som følgjer: «Formannskapet vedtek at det i medhald av PBL 12-8 kan startast opp detaljreguleringsarbeid for eit nærare avgrensa område i Stokksund». Reguleringsføremål: Aktuelle nye reguleringsføremål er bygningar med tilhøyrande anlegg (frittliggjande og konsentrert småhusbusetnad, blokkbusetnad, leikeplassar i ulike storleikar), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (køyreveg, annan veggrunn, gangareal, parkering), grøntstruktur og ev. omsynssoner (frisiktsone, osv.). Tilkomst: Tilknyting til offentleg hovudveg er, som det går fram ovanfor, tenkt via vegane Prestemyrane - Grøndalsvegen Prestegardsvegen til fylkesveg 654. Planprosess, medverknad: I planarbeidet vil ein i samarbeid med kommunen drøfte/avklare ev. overordna forhold som vert berørt av utbygginga. Basert på innspel i tilknyting til forvarslinga vil vi vurdere om det er behov for avklaringar opp mot særskilte grupper som: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, Ungdomsrådet og Barnerepresentanten. Opp mot grunneigarar og naboar: Det vil bli halde møte med grunneigarar og naboar om det viser seg å vere særskilt behov for det. Type reguleringsplan: Reguleringsplanen vil bli fremja som ein detaljplan etter plan- og bygningslova Konsekvensane av planen, jf Plan- og bygningslova 4-1, 4-2 og 4-3: Vi viser til kommuneplanen sin KU-del. Støy, naturmangfald, kulturminne, osv. vert sentrale punkt, men hovudsaka gjeld å få til ein plan som gjev eit godt bustadtilbod. Dette betyr både eit variert butilbod og god disponering av arealet slik at det vert grunnlag for eit godt bumiljø Tiltaket er etter vår vurdering ikkje av eit slikt omfang og av slik karakter at det er naudsynt med planprogram og/eller KU etter PBL 4-1 og 4-2. Vi viser til kommuneplanen sine materielle og prinsipielle avklaringar. I oppstartsmøte med kommunen og seinare handsaming i formannskapet av oppstartsspørsmålet er det ikkje kome fram anna syn. Kommuneplanen sin KU har likevel nokre forhold som er kravd avklara i detaljreguleringsplan: a) Støy og ev støydempande tiltak b) tilkomst c) teknisk infrastruktur d) raudlistearter i område og ev kulturminne Vi kan ikkje sjå at desse utgreiingane medfører ny KU, men at utgreiing kring forholda kan gå fram av planomtalen og ved eigne temarapportar som følgjer planframlegget. ARKITEKTUR AREALPLANLEGGING VEGPLANLEGGING VATN- OG AVLØPSANLEGG ANDRE ANLEGG OG KONSTRUKSJONAR PROSJEKTLEIING BYGGJELEIING

5

6 Side 6 av 6 Vedlegg til følgjebrevet: - Reguleringsannonse Som uprenta vedlegg følgjer (sjå heimesidene til AG Plan og Arkitektur AS og Herøy kommune - Referat frå oppstartsmøte mellom plankonsulent/tiltakshavar og Herøy kommune - Formannskapet si handsaming av spørsmålet om oppstart av reguleringsarbeidet, sak 55/15 i møte Kopi til tiltakshavar: - Jan Fredrik Wasmuth ( - Morten O. Kildahl ARKITEKTUR AREALPLANLEGGING VEGPLANLEGGING VATN- OG AVLØPSANLEGG ANDRE ANLEGG OG KONSTRUKSJONAR PROSJEKTLEIING BYGGJELEIING

7 AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande Ingeniørers Forening RIF Ørsta Vestlandsnytt Vi ber om at vedlagde annonse vert teken inn i avisa Dykkar ein gong over 2 spalter TYSDAG Annonseteksta er teksta mellom dei stipla linene. Annonsen skal trykkast i svart/kvitt inkl. kartutsnitt. Kartutsnitt skal tilpassast 2 spaltebreidde OPPSTART AV PRIVAT PLANARBEID I samsvar med Plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at følgjande privat reguleringsarbeid vert sett i gong: DETALJPLAN (PBL 12-3) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR «STOKKSUND GNR. 58 BNR. 1 MFL.» I HERØY KOMMUNE, VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID, JF. PBL Planområdet er lokalisert i Stokksund, Tjørvåg i Herøy kommune. Hovudmålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustader i varierte buformer. I tillegg kjem tilhøyrande leikeareal, vegar og anna infrastruktur. Det blir vist til kommuneplanen sin arealdel der planområdet inngår som B33, framtidig bustadareal med krav om reguleringsplan. I planarbeidet vil det bli lagt vekt på å utnytte dei naturgjevne føresetnader og at bustadane skal nå tak i kvaliteten som nærleiken til sjø gir. Planområdet gjeld eigedomar vist på kartutsnittet nedanfor. Arealet omfattar om lag 96 daa. Aktuelle reguleringsføremål er bygningar med tilhøyrande anlegg (frittliggjande og konsentrert småhusbusetnad, blokkbusetnad i inntil 3 etasjar ), leikeplassar, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (køyreveg, gangveg, parkeringsplassar og annan veggrunn), grøntstruktur (friområde) og ev. omsynssoner. Fleire føremål kan kome til undervegs i reguleringsprosessen som følgje av saka si gong. AG Plan og Arkitektur AS Telefon: Sentral Godkjenning: Webjørn Svendsen gate 12 Org.nr: MVA 6150 ØRSTA Besøksadr: Webjørn Svendsen gate ØRSTA

8 Side 2 Tiltaket er vurdert til å vere av ein slik karakter at det ikkje er naudsynt med planprogram og/eller KU etter PBL 4-1 og 4-2. Tiltakshavar er Opplysningsvesenets Fond. Utførande konsulent er AG Plan og Arkitektur AS. Grunneigarar, off. mynde og organisasjonar vert varsla med eige skriv. Varslingsdokumenta er tilgjengelege på nettsidene og Innspel til reguleringsarbeidet skal vere skriftlege og sendast til AG Plan og Arkitektur AS Adresse: eller Webjørn Svendsen gate 12, 6150 ØRSTA innan E-post (ev skriv) skal vere merka: REGULERINGSPLAN «STOKKSUND GNR. 58 BNR. 1 MFL.» I HERØY KOMMUNE Besøksadr: Webjørn Svendsen gate 12, 6150 ØRSTA. Tlf Vi minner om at annonsen skal trykkast i svart/kvitt, inkl. kartutsnitt. Der er òg viktig at teksta AG Plan og Arkitektur AS er utheva med tjukk skrift, og brukar heile spaltebreidda. Vedlagt følgjer også kartutsnittet i jpg format. Vi ber til slutt om at faktura for annonsen vert sendt direkte til tiltakshavar: Tiltakshavar: Terra Eiendomsutvikling AS Korsveien Stabekk Med vennleg helsing Kåre Gjengedal Siv.ing./planleggar

9 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2015/172 Arkiv: L12 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/15 Formannskapet DETALJREGULERINGSPLAN FOR STOKKSUND GNR. 58 BNR. 1 MFL. - OPPSTART AV PLANARBEID Tilråding frå rådmannen: Formannskapet vedtek at det i medhald av PBL 12-8 kan startast opp detaljreguleringsarbeid for eit nærare avgrensa område i Stokksund. Særutskrift: AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA

10 Møtebehandling: Utviklingsleiar Jarl Martin Møller orienterte. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak i Formannskapet Formannskapet vedtek at det i medhald av PBL 12-8 kan startast opp detaljreguleringsarbeid for eit nærare avgrensa område i Stokksund. Side 2 av 4

11 Vedlegg 1 Søknad om oppstart av planarbeid datert Spørsmål til drøfting i oppstartsmøte Referat frå oppstartsmøte Forslag til planavgrensing Saksopplysningar: BAKGRUNN FOR FORMÅL MED PROSJEKTET AG Plan og Arkitektur AS har på vegne av grunneigarane i det aktuelle området søkt om løyve til oppstart av detaljreguleringsarbeid for eit nærare avgrensa område i Stokksund. Formålet med tiltaket er å legge til rette området for bustadar med tilhøyrande infrastruktur. Søknaden er motteken/journalført den PLANSTATUS OG PLANPROSESS Det vart gjennomført oppstartsmøte med kommunen for å avklare bla. planavgrensing og kommunale krav til planarbeidet. Avgrensinga av planområdet er nærare vist i program for planarbeidet, som følgjer vedlagt. I sør-vest grensar planområde til detaljreguleringsplan for FV 654 Indre Herøy kyrkje Stokksundbrua. Omsøkt areal er i samsvar med ny kommuneplan. Til spørsmål om avkøyrsle frå Fv.654 til B33 har Statens vegvesen har gitt fylgjande uttale til kommuneplanen sin arealdel knytt til tilkomst til B33: Vi føreset at tilkomst vert knytt til det lokale vegnettet, utan ny avkøyrsle/avkøyring frå fylkesvegen. Tilkomst til TJ18 og B33 bør vurderast og sjåast i samanheng med reguleringsplanen som er under utarbeiding for fylkesvegstrekninga Indre Herøy kyrkje Stokksundbrua. Kommunen legg såleis opp til at tilkomst til B33 skal vere via det eksisterande vegnettet utan ny avkøyrsle frå fylkesvegen. Forslag til planavgrensing er derfor utvida til å ta med Grøndalsvegen slik at planen går i grensa til detaljreguleringsplan for Indre Herøy Stokksundbrua. Vurdering og konklusjon: Det omsøkte tiltaket er ei detaljregulering i medhald av PBL Rådmannen viser elles til at det skisserte planformålet er i samsvar med arealbruken i kommuneplanen og rår på dette grunnlag til at det vert gjeve løyve til oppstart av detaljreguleringsarbeid i medhald av PBL Konsekvensar for folkehelse: Tiltaket vert ikkje vurdert til å ha konsekvensar for folkehelsa. Konsekvensar for beredskap: Tiltaket har ingen beredskapsmessige konsekvensar. Konsekvensar for drift: Tiltaket vil heller ikkje ha driftsmessige konsekvensar. Konsekvensar for økonomi: Side 3 av 4

12 Tiltaket vil ikkje få noko form for økonomiske konsekvensar for kommunen. Fosnavåg, Olaus-Jon Kopperstad Rådmann Jarl Martin Møller Avd.leiar Sakshandsamar: Ole Magne Rotevatn Side 4 av 4

13 Utviklingsavdelinga Referat frå oppstartsmøte med tiltakshavar for Stokksund B33 Stad: Formannskapssalen Dato og tidspunkt: :30-14:00 Deltakarar frå administrasjonen: Jarl Martin Møller og Ole Magne Rotevatn Tiltakshavar med konsulent: Opplysningsvesenets fond ved Jan-Fredrik Wasmuth og Morten O. Kildahl og konsulent, AG Plan og Arkitektur, ved Kåre Gjengedal,. Referat: Utviklingsleiaren starta møtet med å orientere kort om bakgrunnen for møte og oppstartsarbeidet. Kommunen tek sikte på å handsame spørsmål om oppstart i Formannskapsmøte I møtet vidare vart det gått gjennom innsendt materiale frå konsulent med særleg vekt på «moment til drøfting». Det vart gjort slik vurdering i spørsmåla: 1. Ok. Planarbeidet kan startast opp etter Formannskap har gjort vedtak. 2. Planarbeidet skal vere ein detaljplan. TJ18 vert haldt utanfor planområde, men ein må behalde ein stykke langs Fv.654 for å kunne regulere inn støyskjerming. 3. Ok. Kommunen vil leggje fram forslag til ny planavgrensing til Formannskapsmøte Konsulent og tiltakshavar vil få tilsendt endeleg vedtak og møteprotokoll. Kommunen vil foreslå eit nytt namn på planarbeidet basert på lokale stadnamn. 4. TJ18 vert haldt utanfor planområde. 5. Ok. Kommunen skal oversende kart over eksisterande avlaupsleidningar og eventuelle vassleidningar. Fylkeskommunen må uttale seg i planarbeidet ift. kulturminne. Statens vegvesen har gitt fylgjande uttale til kommuneplanen sin arealdel knytt til tilkomst til B33: Vi føreset at tilkomst vert knytt til det lokale vegnettet, utan ny avkøyrsle/avkøyring frå fylkesvegen. Tilkomst til TJ18 og B33 bør vurderast og sjåast i samanheng med reguleringsplanen som er under utarbeiding for fylkesvegstrekninga Indre Herøy kyrkje Stokksundbrua. 6. Kommunen forslår ny planavgrensing i sak til Formannskapet.

14 7. Detaljreguleringsplan for indre Herøy stokksundbrua. 8. Ikkje aktuelt. 9. Utbyggingsavtale: Kommunen kan ikkje krevje at det vert inngått utbyggingsavtale, men det vil truleg vere i tiltakshavar si interesse at ein slik avtale vert inngått. 10. Det vart gått gjennom føresegna til kommuneplanen sin arealdel og vurdert dei punkta som var relevante for planarbeidet. Kommunen var samd i konsulent sine forslag, men ynskjer i tillegg at det vert teke omsyn til tilgang til friluftsliv i planarbeidet. 11. Ok. 12. Viser til tidlegare punkt om føringar for arbeidet. 13. Kart vert oversendt til konsulent. 14. Spørsmåla er diskutert tidlegare. Med bakgrunn i uttale frå STV må Grøndalsvegen inngå i reguleringsplanen. 15. Spørsmålet er diskutert tidlegare. 16. Spørsmålet er diskutert tidlegare. 17. Kommunen vil ikkje stille krav til illustrasjonar ut over det som konsulent har foreslått, men ein må vurdere om det kan vere føremålsteneleg å utarbeide skisser seinare i planarbeidet. 18. Kommunen overheld sine fristar for handsaming av planar, men kan ikkje seie noko om sakshandsamingstid då det kan dukke opp problemstillingar som ikkje er kjende i dag. Td. krav frå Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 19. Ikkje aktuelt. Utviklingsleiaren viser til at OVF kan sende ein førespurnad til kommunen der dette spørsmålet vert teke opp. OVF kan avvente til kommunen har konkrete planar for utviding av skuleområde og ynskjer å kjøpe grunnen. Ref. Ole Magne Rotevatn

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 503 Saksmappe: 2005/41-22442/2005 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 28.12.2005 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 503 Saksmappe: 2005/41-22442/2005 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 28.12.2005 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 503 Saksmappe: 2005/41-22442/2005 Sakshandsamar: Ingunn Renolen Dato: 28.12.2005 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 40/06 Komite for plan- og utvikling 21.02.2006 17/06 Kommunestyret

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/10 Formannskapet 12.04.2010 Framlegg til reguleringsplan for

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sak 1/07 ORIENTERINGSSAKER Sakshandsamar: Bjarne Njøs Arkivsak nr.: 07/46 Arkiv: 1/07 Formannskapet 16.01.2007 TEMA: 1. Brev dat. 04.01.07 frå Fylkesmannen med avgjerd i klagesak om konsesjon for g.nr.14,bnr.1

Detaljer

Deres referanse: 2014/1105-1/L12

Deres referanse: 2014/1105-1/L12 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/38428_fix.html Side 1 av 1 30.09.2014 Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Legger ved et kart som viser vår infrastruktur. Rød firkant er nettstasjon (trafo),

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Støyrapport frå SWECO AS 2. Notat fra biolog Per Fadnes 3. Kopi av

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer