FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG"

Transkript

1 Dokument type Forprosjekt VA Dato FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG MASKINSVINGEN 29/1/196

2 FORENKLET FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato Jørn G. Thomassen Utført av Kontrollert av - Godkjent av Beskrivelse Jørn G. Thomassen Rapport VA-plan Vår ref Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T F l:\oppdrag 2013\ maskinsvingen va-plan\7-prod\k-var\dok\k-rap-001-forenklet forprosjekt va maskinsvingen.docx

3 3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG ORIENTERING Prosjektets omfang Beliggenhet, topografi, grunnforhold etc Fremtidig utbygging VA-ANLEG Dimensjonerende vann og spillvannsmengder Dimensjonerende overvannsmengder Eks. kommunalt VA-nett Planlagt VA-løsning Spillvann Vannforsyning Overvann MENGDEOVERSIKT OG KOSTNADSOVERSLAG Forutsetninger Mengdeoversikt og delkostnader VA-anlegg Alternativ 1 - rekkehus Alternativ 2 - leilighetsblokk Rammekostnader VA-anlegg VEDLEGG REFERANSER l:\oppdrag 2013\ maskinsvingen va-plan\7-prod\k-var\dok\k-rap-001-forenklet forprosjekt va maskinsvingen.docx

4 4 1. SAMMENDRAG Verte Landskap og Arkitektur holder på med reguleringsplan for utnyttelse av eiendom 29/1/196 til leiligheter for SB2 Utvikling AS. I forslag til reguleringsplan er det skisser to alternativer for utnyttelse av eiendommen: - Alternativ 1 Rekkehus totalt 6 boenheter - Alternativ 2 Leilighetsblokk, totalt boenheter Rambøll Norge AS er engasjert av Verte Landskap og Arkitektur AS i tilknytning vurderinger av VAløsning for boligfeltet. Denne rapporten omfatter overordnet beskrivelse av tekniske løsninger for VAanleggene internt på tomta og for tilknytning til kommunalt nett, med tilhørende kostnadsoverslag og tegning. Det er også medtatt kostnader for tiltak knyttet til forsterkning av brannvannsdekningen til planområdet. VA-anleggene er kostnadsberegnet til: - Alternativ 1, rammekostnader VA 1,2 mill kr inkl avgift - Alternativ 2, rammekostnader VA 1,15 mill kr inkl avgift Thomassen, Jørn Gunnar Siviling. M

5 5 2. ORIENTERING 2.1 Prosjektets omfang Denne rapporten omfatter utvendig VA-anlegg for planlagt leilighetskompleks på eiendom 29/1/196 i Maskinsvingen, på bakgrunn av to alternative løsninger for utnyttelse av tomta utarbeidet av Verte AS. 2.2 Beliggenhet, topografi, grunnforhold etc. Eiendom 29/1/196 ligger i Maskinsvingen like ved Alta sentrum. Adkomst til området via kommunal vei, Maskinsvingen og/eller Skiveien. Planområdet ligger i skrånende terreng, med terrenghøyde varierende fra kt +64 til ca kt + 71,5. Adkomst fra Maskinsvingen på ca kt +64, eventuell adkomst via Skiveien ca kt +72. Eiendommen er i dag bebygd med enebolig, som er planlagt fjernet i forbindelse med utbygging av leiligheter. Vi er ikke kjent med at det er gjort grunnundersøkelser i området. Iht. Geologiske kart (www.ngu.no) så er det breelvavsetninger og noe innslag av fjell i dagen i området. Elveavsetninger kan bestå både av grus, sand og liere, men er som regel dominert av sand. Hvordan denne fordelingen er for grunnen i utbyggingsområdet har vi ikke kjennskap til. Det bemerkes at det er avmerket fjell i dagen på geologisk kart for naboeiendommen mot vest-sørvest, Gnr/Bnr 29/234. Eiendom 29/1/196 Figur 1 Geologi (kilde NGU)

6 6 2.3 Fremtidig utbygging Planen legger opp til to alternativer for utnyttelse av eiendommen: Alternativ 1 2 rekkehus med 3 boenheter i hvert rekkehus, totalt 6 boenheter Alternativ 2 1 leilighetsbygg med totalt boenheter. Figur 2 - Situasjonsplan alt. 1 Figur 3 - Situasjonsplan alt. 2

7 7 3. VA-ANLEG 3.1 Dimensjonerende vann og spillvannsmengder Dimensjonerende vann- og spillvannsmengder er beregnet med basis i samtidighetsvurderinger [2], hvor forbruket fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vannforbrukende installasjoner i hver boenhet, og sannsynlighet for hvor mange installasjoner som er i bruk samtidig både internt i boenheten og totalt for hele feltet. Dette gir følgende dimensjonerende forbruk: Alternativ 1 rekkehus Total antall boenheter: 3 stk rekkehus med 3 roms leiligheter 3 stk rekkehus med 5 roms leiligheter Spillvann: Qdim spillvann = 1,7 l/s Vann: Qdim vann = 1,3 l/s Alternativ 2 blokk 15 boenheter Total antall boenheter: 15 stk leiligheter (3 roms) Spillvann: Qdim spillvann = 2,7 l/s Vann: Qdim vann = 2,0 l/s Brannvann Slokkekapasiteten skal iht. PBL, være minimum 20 l/s for småhusbebyggelse og 50 l/s for annen bebyggelse. 3.2 Dimensjonerende overvannsmengder Vi har foretatt en overslagsberegning av overvannsmengden fra eiendommen før og etter utbygging basert på tid/areal metoden, og IVF-kurve for Kirkenes, med gjentaksintervall 25 år. Område Planområde før utbygging Planområde etter utbygging Areal (ha) C Tilrennings tid - Tk (min) Nedbørs- Intensitet (l/s*ha) Q overvann (l/s) 0,153 0,20 25 (antatt) 100 > 5 0,153 0,5 10 (antatt) 170 ca 15 Tabellen viser at utbygging av området vil øke overvannsmengden med > 3 ganger dagens avrenning.

8 8 3.3 Eks. kommunalt VA-nett Oversikt over eksisterende kommunalt VA-nett i nærheten av planområdet er vist på etterfølgende figur. Eks. vannledn. Krysser tomta Planområde Eks. overvann Eks. spillvann Ø200/163 Eks. overvann Figur 4 - kommunalt VA-nett i området for utbygging

9 9 Kartskissen viser at kommunal vannledning krysser eiendommen, denne må legges om i forbindelse med utbyggingen. Det vil være naturlig å tilknytte vannforsyningen til leilighetene til denne. Ledningen er en endeledning med tilkopling til øvrig kommunalt ved E6. ifølge Alta kommune er ledningen en støpejernsledning (grått støpejern) fra 1954 med dimensjon Ø100. Erfaringsmessig er støpejernsledninger fra denne tiden preget av innvendig korrosjon og sprøhetsbrudd. Figur 5 - Trykksituasjon ved høyt normalforbruk (kilde Alta kommune) Figur 5 viser teoretisk trykksituasjon på vann-nettet ved Maskinsvingen. For Ø100 ledningen som krysser eiendommen er trykket angitt å ligge mellom mvs ved høyt normalforbruk. Vi anser dette for være tilfredsstillende for tilkopling vanntilførsel for forbruksvann til planområdet. Spillvannstilknytning til eksisterende kommunal selvfallsledning i Maskinsvingen. Dette er en Ø200 betongledning som er rehabilitert med inntrekking av kortrør, dimensjon Ø180/163. På bakgrunn av opplysning fra Alta kommune for høyder på ledningsnettet finner vi at selvfallsledningen i Maskinsvingen til rundkjøring ved E6, har et midlere fall på ca 15. Dette gir en teoretisk kapasitet på ledningen ved fylt tverrsnitt på ca 25 l/s, dette tilsvarer spillvannsforbruket til ca 500 husstander (maks timeforbruk). Pr i dag er ca 13 boliger, barnehage, omsorgsbolig og forretning (Br.Dahl) tilknyttet denne traseen, eks. ledninge har dermed god kapasitet for ytterligere tilkopling, så fremt det ikke er forhold ved traseen som vi ikke kjenner til. Det er ikke kommunalt overvannsnett i umiddelbar nærhet av planområdet. Det ligger en overvannsledning Ø200 PVC i Maskinsvingen ved kryss mot Midtbakkveien, denne er ført ned til Nordre Ringvei. Her er overvannsledningen videre tilknyttet spillvannsnettet i Midtbakkveien. Vi anser ikke denne for å være et alternativ for tilkopling av overvann fra planområdet. Møt sydøst ligger det en Ø400 overvannsledning på østsiden a E6 som går ned til Løkkeveien. Avslutningspunktet for denne ligger ca 200 m fra planområdet, i tillegg må E6 krysses. Iht. soneplan avløp for Alta sentrum [3], foreligger det ikke planer for utbygging av kommunalt overvannsnett i Maskinsvingen.

10 Planlagt VA-løsning Forslag til VA-løsning for planområdet er vist på vedlagte tegning -100 VA-plan Spillvann Spillvann fra planområdet tilkoples eksisterende kommunalt nett i Maskinsvingen. Hovedløsning alternativ 1 rekkehus Felles stikk til rekkehusene fra tilkoplingspunkt i Maskinsvingen, minimumsdimensjon Ø110 PVC med fall minimum 10, denne har en kapasitet på ca 6-7 l/s. Felles stikk legges langs kjøre/gangvei, med avgrening Ø110 PVC SN 8 til hvert rekkehus i kum, Ø400 PVC. Traseforslag er vist på tegning Tilkopling til eks. nett i Maskinsvingen i ny kum. Hovedløsning alternativ 1 rekkehus Felles stikk til leilighetsblokk fra tilkoplingspunkt i Maskinsvingen, minimumsdimensjon Ø110 PVC med fall minimum 10. Det settes ned stake/spylekum ø400 utenfor bygg. Traseforslag er vist på tegning Tilkopling til eks. nett i Maskinsvingen i ny kum Vannforsyning Vannforsyning til boliger er forutsatt tilknyttet eks. ø100 VL som krysser eiendommen ved Skiveien i nord-øst. Vannledningen må legges om der den krysser eiendommen. Det må påregnes ny vannkum i Skiveien. Hovedløsning alternativ 1 rekkehus Det legges et fellesstikk for boligmassen fra kommunalt anlegg, med avgrening til rekkehus innad på eiendommen. Maksimalt vannforbruk ca 1,2 l/s. Med dimensjonerende vannhastighet = 1 m/s, fås en innvendig dimensjon på felles stikkledning for vann = ca 45 mm. Nærmeste standarddimensjon i gitt materiale og trykk-klasse er Ø63 PE100 SDR 11 med di = 51 mm. For enkelt stikk til hvert rekkehus er det tilstrekkelig med ø50 PE 100 SDR 11, med innvendig dimensjon 41 mm. Ved avgrening fellesstikk til stikk fra blokker settes det ned bakkekran i grenpunktene. Det anbefales frostsikring av stikkledningstraser enten med varmekabel og isolasjonskasse rundt rør, eller at det legges preisolerte rør med varmekabel, type Elvestad eller tilsvarende. Hovedløsning alternativ 2 leilighetsblokk Det legges et fellesstikk for leilighetsblokka fra kommunalt anlegg. Stikk avsluttes med bakkekran før inntak og fordeling og bygget. Maksimalt vannforbruk ca 2 l/s. Med dimensjonerende vannhastighet = 1 m/s, fås en innvendig dimensjon på felles stikkledning for vann = ca 50 mm. Nærmeste standarddimensjon i gitt materiale og trykk-klasse er Ø63 PE100 SDR 11 med di = 51 mm. Det anbefales frostsikring av stikkledningstraser enten med varmekabel og isolasjonskasse rundt rør, eller at det legges preisolerte rør med varmekabel, type Elvestad eller tilsvarende.

11 11 Dersom det er krav til sprinkleranlegg for leilighetsblokka, så må det etableres enten egen sprinklertilførsel fra kommunalt nett eller legges inn en vannledning som er stor nok for både å dekke sprinkler og forbruk, med forgrening utenfor bygg. Det er ikke tatt med kostnader eller andre vurderinger knyttet til eventuelt sprinkleranlegg. Brannvann Iht. Plan og bygningsloven skal slokkekapasiteten være minimum 20 l/s for småhusbebyggelse og 50 l/s for annen bebyggelse. Det skal videre være hydrant/brannkum innenfor m fra hovedangrepsvei. Vi har fått oversendt en kartskisse som viser teoretisk slukkekapasitet for brannvann på nettet fra Alta kommune. Skissen er utarbeidet fra en vann-nettsmodellering som Alta kommune utførte for noen år tilbake, det ligger en viss usikkerhet i denne mht kapasitet mm. Figur 6 - Slukkekapasitet brannvann (kilde Alta kommune) Skissen viser at Ø100 ledningen som krysser planområdet har en slukkekapasitet på < 15 l/s. Dvs at denne ikke gir tilstrekkelig med brannvann. Kommunal vannledning i Midtbakkveien og Brønnveien er oppgitt i kartskissen å ha en slukkekapasitet < 30 l/s. For å bedre brannvannsdekingen for planlagt utbygging, må man knytte dagens Ø100 mm Vl opp mot enten Brønnveien eller Midtbakkveien. Tilkopling til Brønnveien gir den korteste traseen. Det foreslås at man legger en Ø150 VL opp fra Skiveien til Brønnveien. Om dette tiltaket vil gi tilfredsstillende brannvann iht. PBL må avklares med Alta kommune før realisering av prosjektet Overvann Overvann fra området må enten løses ved hjelp av lokal overvannshåndtering, herunder infiltrasjon eller andre naturbaserte løsninger for håndtering av overvann (eks. regnbed), eller ved tilkopling til nærmeste kommunale nett. Uten kommunalt overvannsnett ved eiendommen er det naturlig at man ser på muligheten av lokal overvannshåndtering. Løsninger for infiltrasjon av overvannet krever at stedlige masser er egnet til dette. NGU har utarbeidet en kartbase som viser stedlige massers infiltrasjonsevne, jf. etterfølgende

12 12 figur. Det påpekes at dette kartet kun er orienterende, det vil kunne være store lokale variasjoner som gir et helt annet resultat enn kartet viser. Figur 7 - Infiltrasjonsevne stedlige masser (www.ngu.no) Ved infiltrasjon, bør det være minimum 0,5-1 m mektighet av infiltrerbare masser over tette masser, herunder f.eks fjell. Med fjell i dagen på nabotomta, så er det ikke usannsynlig at det er liten mektighet av breelvavsetninger på eiendommen noe som dermed kan medføre at stedlig infiltrasjon ikke er egnet. Det må gjøres en del forundersøkelser på eiendommen mht stedlige massers egnethet for infiltrasjon og dybde til eventuelle tette lag, før man kan fastslå om lokal overvannshåndtering er mulig. For håndtering av overvannet internt på eiendommen, anbefales det mest mulig åpne løsninger, dvs fall på overflater til lavbrekk på eiendommen for oppsamling/naturlig fordrøyning av overvannet, med sluker/sandfang og videre transport til infiltrasjonsløsning eller annet system (kommunalt nett). For kjøre/gangarealer og p-plasser med tette flater, anbefales det en sluk pr 400 m2. Takkvann føres enten ut til terreng via taknedløp, eller til lukket system for senere infiltrasjon. For parkeringskjeller må det anordnes drens og system for overvannsavløp i selve kjelleren. Drens og avløp føres til sandfangkum og videre til infiltrasjon eller annet system. Ved lokal håndtering av overvann, vil avløp fra P-kjeller kreve et system som legges dypt, eventuelt må drens pumpes. Pumping av overvann anbefales generelt ikke uten kombinasjon med fordrøyning, og bør derfor unngås. Fra sluker ledes overvannet til synkekummer med steinsatt magasin for infiltrasjon.

13 13 Våre anbefalinger rundt overvannsløsning bygger på antakelser om at grunnen er egnet for infiltrasjon. Dette må undersøkes i form av uttak grunnprøver og analyse av infiltrasjonsevne ut fra kornfordeling til grunnprøvene. Tette masser i grunnen, vil kunne medføre at man må se på løsninger med tilknytning av overvann fra feltet til eksisterende overvannsnett på Alta sentrum. Dette vil kreve en overvannstrase Ø160 evt. Ø200 PVC SN8, lengde ca 200 m, med kryssing av E6. Vi vil anta at kostnadene for overvannstraseen vil ligge rundt 0,3-0,5 mill kr.

14 14 4. MENGDEOVERSIKT OG KOSTNADSOVERSLAG 4.1 Forutsetninger Vi har ved kostnadsberegningen benyttet priser fra andre sammenlignbare prosjekter justerte for kjente forhold. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at kostnadene kan variere sterkt fra prosjekt til prosjekt. En rekke variable forhold påvirker de endelige kostnader, og gir betydelig usikkerhet i beregningen. Kostnadsoverslaget må derfor benyttes og vurderes på denne bakgrunn. Følgende kostnader er ikke tatt med: 1 Prisstigning, dagens prisnivå er lagt til grunn. 2 Låneomkostninger, renter i byggetida og andre finansieringskostnader. 3 Eventuelle grunnerverv 4.2 Mengdeoversikt og delkostnader VA-anlegg Omfang av VA-anlegget er vist på tegning Alternativ 1 - rekkehus Beskrivelse Enh Enh.pris Mengde Sum kr Vann, spillvann og overvann Ledningsgrøfter hovedlednigner ink fund/omf(omlegging VL) lm 1 100, Ledningsgrøft(jord) stikkledninger inkl fund/omf lm 700, Vannledning Ø100 SJK (omlegging) lm 300, Vannledning ø63 PE100 SDR11 - Felles stikkl lm 100, Vannledning Ø50 PE100 SDR 11 - stikk lm 75, Spillvannsledning ø110 PVC SN8 - Stikkledninger lm 125, Overvannsledning ø160 PVC SN8 - Fra sluker/drens mm lm 200, Vannkummer ø1400 mm betong med armatur/brannventil stk , Spillvannskummer ø400 mm plast stk 7 000, Overvannskummer Ø400 plast stk 7 000, Frostsikring stikkl lm 280, Bakkekraner vann stk 4 000, Stake/Spylegren spillvann /overvann stk 2 500, Bisluk ø 400 stk 5 000, Sluk med sandfang ø1000 stk , Synkekum ø1000 m/ steinsatt magasin 3x3x1 m stk , Tilkoplinger eks. kommunalt nett vann hovedledning stk , Tilkopling eks. kommunalt nett (VL+SP) stk 5 000, Reetablering vei etter graving lm 1 000, Ufordelte kostnader % 5 % Sum VA Beskrivelse Enh Enh.pris Mengde Sum kr Vannledning Ø150 for brannvann Ledningsgrøft(jord) lm 1 200, Vannledning Ø150 lm 350, Tilkopling eks. VK Brønnveien stk , Reetablering vei etter graving lm 1 000, Ufordelte kostnader 5 % Sum Ø150 VL (avrundet)

15 Alternativ 2 - leilighetsblokk Beskrivelse Enh Enh.pris Mengde Sum kr Vann, spillvann og overvann Ledningsgrøfter hovedlednigner ink fund/omf(omlegging VL) lm 1 100, Ledningsgrøft(jord) stikkledninger inkl fund/omf lm 700, Vannledning Ø100 SJK (omlegging) lm 300, Vannledning ø63 PE100 SDR11 - Felles stikkl lm 100, Vannledning Ø50 PE100 SDR 11 - stikk 75, Spillvannsledning ø110 PVC SN8 - Stikkledninger lm 125, Overvannsledning ø160 PVC SN8 - Fra sluker/drens mm lm 200, Vannkummer ø1400 mm betong med armatur/brannventil stk , Spillvannskummer ø400 mm plast stk 7 000, Overvannskummer Ø400 plast stk 7 000, Frostsikring stikkl lm 280, Bakkekraner vann stk 4 000, Stake/Spylegren spillvann /overvann stk 2 500, Bisluk ø 400 stk 5 000, Sluk med sandfang ø1000 stk , Synkekum ø1000 m/ steinsatt magasin stk , Tilkoplinger eks. kommunalt nett vann hovedledning stk , Tilkopling eks. kommunalt nett nye stikkledninger (VL+SP) stk 5 000, Reetablering vei etter graving lm 1 000, Ufordelte kostnader % 5 % Sum VA Beskrivelse Enh Enh.pris Mengde Sum kr Vannledning Ø150 for brannvann Ledningsgrøft(jord) lm 1 200, Vannledning Ø150 lm 350, Tilkopling eks. VK Brønnveien stk , Reetablering vei etter graving lm 1 000, Ufordelte kostnader 5 % Sum Ø150 VL (avrundet) Rammekostnader VA-anlegg Det er beregnet full merverdiavgift for investeringene i tilknytning til utbygging VA-anleggene. Alternativ 1 Alternativ 2 Kode Bygningsdel 1 Felleskostnader VA-anlegg 73.1 Vann, spillvann og overvann Ø150 VL for brannvann til Brønnveien Entreprisekostnad Generelle kostnader (prosjektering, byggeled.) Byggekostnad Spes kostn, avgift 25 % Prosjektkostnad Sikkerhetsmargin, reserver, tillegg RAMMEKOSTNAD (AVRUNDET) Vi gjør oppmerksom på at kostnadene ikke omfatter opparbeidelse av veier og plasser, eller utvendige EL-/gatelysanlegg.

16 16 5. VEDLEGG TEGN NR. FORMAT TITTEL MÅL REV. DATO 100 A1 VA-plan Maskinsvingen, Alt 1 og Alt 2. 1:

17 17 6. REFERANSER [1] Planskisser fra Verte AS, januar [2] VA-beregninger for utvendige systemer, Rolf Meek 1981 [3] Soneplan avløp for Alta sentrum og Aronnes, Aqua Rosim 2007.

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT 10.03.2014 Revidert forprosjekt SDH IM FPF 09.01.2007 BL VG VG REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. LEVERANDØR OPPDRAGSGIVER DOKUMENT TITTEL SELSKAP HOVEDRAPPORT

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Beregnet til Krødsherad kommune Dokument type Rapport Dato 2014-06-09 KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER KRØDSHERAD KOMMUNE FREMTIDIGE RENSELØSNINGER Revisjon 01 Dato 2014-06-09 Utført av Arnljot

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune 3 2 Kommundelplan avløp 03.11.08 JGT 1 Kommunedelplan avløp 16.06.08 TP JGT REV. BESKRIVELSE DATO UTARB. KONTR. GODKJ. Rambøll Norge AS OPPDRAG OPPDR.

Detaljer

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 Rapport_ Trondheim kommune, kommunalteknikk OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken EMNE av forprosjekt DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 415223-TVF-RAP-001 Oppdrag: Emne: Forprosjekt Fredlybekken av forprosjekt

Detaljer

Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato: 2008-06-12

Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato: 2008-06-12 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Utgave: 3 Dato: 8-6-12 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Infiltrasjon av overvann ved Trondheim

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

Sanitærreglementet del 2

Sanitærreglementet del 2 Sanitærreglementet del 2 INNHOLD Norm nr. Administrative normer Tittel A-01 Unntak fra Plan- og bygningslovens søknadsplikt for ledningsanlegg Revidert dato 20.09.07 A-02 Saksbehandling og godkjenning

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT 01.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Høydebasseng Natveitåsen Oppdrag nummer: 1199

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM FOR HELÅRSDRIFT FOR 169 BOLIGER / FRITIDSBOLIGER TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE Grålum, 22.12.06 Utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

Nord Odal kommune. 5103024 Hovedplan avløp Hovedrapport

Nord Odal kommune. 5103024 Hovedplan avløp Hovedrapport Nord Odal kommune Orientering: for Nord-Odal kommune behandler bakgrunn og målsettinger for VA-virksomheten i kommunen, status for dagens avløpsanlegg samt tiltak for oppgradering av disse for å tilfredsstille

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer