Reguleringsplan. Gang- og sykkelveg Dolmsundet hotell Dolmsundbrua. Hitra kommune. Planbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan. Gang- og sykkelveg Dolmsundet hotell Dolmsundbrua. Hitra kommune. Planbeskrivelse"

Transkript

1 Reguleringsplan Gang- og sykkelveg Dolmsundet hotell Dolmsundbrua Hitra kommune AS, Trondheim 7486 Trondheim Besøksadr.: Sluppenvegen 23 Tel.: Fax:

2 Reguleringsplan gang- og sykkelveg Dolmsundet, Hitra kommune Oppdrag: Emne: Reguleringsplan Gang- og sykkelveg Dolmsundet hotell - Dolmsundbrua, Hitra kommune Detaljregulering, planbeskrivelse Oppdragsgiver: Hitra kommune Dato: Oppdrag / Rapportnr PLAN-PBL-001_rev00 Kontaktperson oppdragsgiver Monica Jensø Utarbeidet av: Siri Hollup Broholm Fag/Fagområde: Arealplan Kontrollert av: Torunn Spets Storhov Godkjent av: Jan Olav Sivertsen Emneord: Reguleringsplan Sammendrag: Ved å etablere en gang- og sykkelveg langs ny fv. 714 økes trafikksikkerheten for kjørende, syklende og gående i området. Det vil også forenkle forflytning mellom Hitra og Dolmøya for myke trafikanter. Bussholdeplass vil være viktig for tilretteleggingen av kollektivtransport i området. Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særlige negative konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Når det gjelder tema med en viss sårbarhet som landskap, natur- og kulturmiljø, vurderes det også for disse tema at planen og tiltaket ikke medfører større endringer med vesentlige konsekvenser. Ut i fra kjent kunnskap i dag anses tiltak i planen å ha flere positive enn negative konsekvenser i forhold til miljø og samfunn. AS, Trondheim 7486 Trondheim Besøksadr.: Sluppenvegen 23 Tel.: Fax:

3 Reguleringsplan gang- og sykkelveg Dolmsundet, Hitra kommune Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Vurdering av forskrift om konsekvensutredning Kunngjøring og varsling Samråds- og medvirkningsprosess Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet, funksjoner og bebyggelse Planstatus Næringsliv og virksomhet Infrastruktur Kulturmiljø Naturressurser og naturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Barn/unge/skole/barnehage Samråd- og medvirkning, innkomne merknader Beskrivelse av planforslaget Hensikten Arealbruk Bebyggelse og anlegg Infrastruktur Landbruk, natur og friluftsliv Skred/flom Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Konsekvenser av planforslaget /SHB Side 3 av 11

4 Reguleringsplan gang- og sykkelveg Dolmsundet, Hitra kommune 1. Bakgrunn Komplett planforslag er utarbeidet av Multiconsult AS på vegne av Hitra kommune, og er utført i overensstemmelse med Hitra kommune. I kommuneplanen for Hitra kommune er det regulert inn en omlegging av fv Miljøverndepartementet omgjorde i 2010 vedtaket for valgt av trase av ny fv. 714, til rett-fram-løsningen og endret reguleringsplan for ny fv. 714 ble gjort gjeldende Det ble ikke regulert inn gang- og sykkelveg i denne planen. Hitra kommune ønsker derfor at det skal reguleres en gang- og sykkelveg langs ny fv. 714 fra Dolmsundet hotell til Dolmsundbrua. Komplett planmateriale består av: - - Planbestemmelser - Plankart, 1:1000 (A1-format) 1.1 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde, og skal derfor ikke konsekvensutredes. Hitra kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen. Det er tidligere laget en konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanen for ny fv Kunngjøring og varsling Igangsatt regulering ble kunngjort i Hitra-Frøya Samtidig ble grunneiere og berørte naboer varslet pr. brev Samråds- og medvirkningsprosess I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet inn tre skriftlig innspill til planarbeidet. Aktuelle tema som geoteknikk, forurensning i grunnen og kulturminner avklares i planarbeidet på vanlig måte, i dialog med regionale myndigheter og med vurdering av konsekvenser i planbeskrivelsen. 3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Beliggenhet, funksjoner og bebyggelse Planområdet ligger nord på Hitra ved kystlinja mot Dolmøya. Området består av landbruksarealer og skog. Landskapet er noe kupert. Vest for planområdet ligger Dolmsundet hotell som nylig har pusset opp og utvidet kapasiteten ved hotellet /SHB Side 4 av 11

5 Oversiktskart som viser traséen for fv. 714 (rød strek). Oversiktsbilde som viser planområdet med rød, stiplet linje. Hentet fra /SHB Side 5 av 11

6 3.2 Planstatus Kommuneplan I kommuneplanens arealdel for Hitra kommune, vedtatt , i perioden , ligger planområdet innenfor delområdet Dolmsundet. Kommunedelplan Kommunedelplan for Dolmsundet ble godkjent av Miljøverndepartementet etter innsigelse på trasevalget fra Frøya kommune og Statens vegvesen. Det kom klager på vedtaket fra Naturvernforbundet, Norges Ornitologisk Forening og WWF på grunn av berørt hubrolokalitet på Dolmøya. I desember 2010 omgjorde Miljøverndepartementet vedtaket og vedtok at rett-fram-løsningen skulle legges til grunn for ny trase for fv Utsnittet viser delområdet Dolmsundet i kommuneplanen med planområdet market med rød sirkel. Planområdet berører følgende gjeldende reguleringsplaner Vassætra vedtatt Området er regulert til bolig, fritidsbebyggelse, hotell/bevertning, utleieleiligheter, lager/kontorer, bensinstasjon/service, campinghytter, service/rorbuer, rorbuer/naust, landbruksområder, spesialområder, campingplass, bevaringsområder, fornminner, frisiktsone, småbåthavn/marina, fellesområder, avkjørselforhold og felles parkering. Ny fv. 714 Dolmsundet bru med tilstøtende vei vedtatt Området er regulert til kjøreveg, annen veggrunn tekniske anlegg, frisikt, landbruksområde, anlegg- og riggområde samt midlertidig deponeringsområde. 3.3 Næringsliv og virksomhet Hitra har sin hovednæring innenfor havbruksnæring, fiskeforedlingsindustri, reiseliv og hytteturisme. Dolmsundet hotell ligger like vest for planområdet. 3.4 Infrastruktur Statens vegvesen begynner byggingen av ny fv. 714 i Dagens hovedveg ligger sør for Dolmsundet hotell som har avkjøring direkte fra hovedvegen. Ny fv. 714 vil bli den nye hovedforbindelsen mellom Hitra og Frøya, men er kun tilrettelagt for biltrafikk /SHB Side 6 av 11

7 3.5 Kulturmiljø Det er påvist automatisk fredede kulturminner i og nær planområdet. Det er registrert bosetningsaktivitet ved Vassetra og det er gjort arkeologisk funnet nordøst for hotellet. Planområdet vil ikke berøre tidligere kjente kulturminner. 3.6 Naturressurser og naturmiljø Direktoratet for naturforvaltnings sin naturdatabase viser at det i Melkvika er det registrert en artsrik vegkant som er verdisatt til B (viktig) fordi det er en sjelden naturtype i distriktet. Det er også et par rødlistede arter i dette området. I Artsdatabankens artskart er det registrert karplanter av typen Angelica sylvestris, hundekjeks, som er livskraftig i planområdet. 3.7 Nærmiljø og friluftsliv Det er i forbindelse med hotellet en del folk som benytter nærområdet til rekreasjon og friluftsliv. 3.8 Barn/unge/skole/barnehage Det finnes ikke skoler eller barnehager i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er heller ikke vist i kommuneplanens arealdel. 4. Samråd- og medvirkning, innkomne merknader I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet inn 3 skriftlig innspill til planarbeidet. Sør-Trøndelag Fylkeskommune (FK) Videre planarbeid bør skje i samarbeid med Statens vegvesen, og FK forutsetter at planområdet viser tilstrekkelig areal for nødvendig skjæringer og fyllinger, riggområder, permanente og midlertidig deponi, masseuttak etc. Så vidt FK kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatiske fredete kulturminner innen området. Selv om registeret er noe mangelfullt, vurderer FK det til å være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. FK presiserer at denne uttalelsen ikke tar stilling til prioritering eller til økonomi i prosjektet. Kommentar: Det er brukt generelle krav fra SVV i forhold til areal avsatt til skjæringer, fyllinger osv. Det er lagt inn en bestemmelse angående kulturminnelovens 8. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FM), brev datert Landbruk og bygdeutvikling: FM forutsetter at jordvern er en premiss i planleggingen og at det søkes løsninger som fører til minst mulig omdisponering av dyrka mark. Et forhold som bør vurderes for å redusere omdisponering av dyrka mark, er bredden på trafikkskillet mellom g/s-veg og veg. Dette uten å gå ut over trafikksikkerheten. FM henstiller om at overskytende matjord primært brukes til jordbruksformål i nærområdet, og at det innarbeides krav om dette i reguleringsbestemmelsene. Jordmasser som skal flyttes forutsettes å være fri for floghavre og potetål, noe som må kontrolleres av lokal landbruksmyndighet. Reguleringsbestemmelsene må også ivareta de jordbruksarealene som omdisponeres midlertidig i forbindelse med tiltaket. Blant annet kan kjøreskader, jordpakking og iblanding av pukk i matjorda vanskeliggjøre tilbakeføringen til landbruksproduksjon. Det er viktig at det legges duk under pukk som kjøres på midlertidig. Gjennom reguleringsbestemmelsene må det fremgå klart hvordan de arealene som skal tilbakeføres til jordbruksproduksjon ivaretas på best mulig måte. FM forutsetter at landbruksarealer som omdisponeres midlertidig skal istandsettes og tilbakeføres til samme tilstand som før tiltaket. Miljøvern: FM har ingen merknader til etablering av g/s-vegen. FM ser at lokalisering av bensinstasjon og næringsområde i vegkrysset til den nye Dolmsundbrua kan være hensiktsmessig. FM forutsetter at det settes krav i reguleringsplanen som sikrer at bensinstasjonen og næringsområdet etableres på en slik måte at avrenning fra olje, drivstoff og kjemikaler ikke forurenser grunnen eller nærliggende vassdrag. Når det gjelder midlertidig massedeponi, ber FM om at det gjøres rede for hvor mye masser som skal mellomlagre, hvor lenge de skal lagres, hvor massene skal benyttes og hvilken beskaffenhet (forurensningsgrad) de har. Dersom det skal mellomlagre lettere forurensede masser (opp til tilstandsklasse 4), må det sikres at maser ikke medfører forurensning/avrenning til grunn og vassdrag. Dette må sikres i bestemmelsene. Fm minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 (jf. nml 7) /SHB Side 7 av 11

8 Samfunnssikkerhet: Ingen merknad. Kommentar: Utformingen av gang- og sykkelvegen med tilhørende trafikkskille mot veg, er gjort etter prinsippene i Statens vegvesens håndbok 017. Det er ikke avklart hvor mye masser som skal mellomlagres eller hvor lenge de skal lagres, men det er i bestemmelsene sagt noe om hvilken forurensningsgrad de kan ha. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene på alle punkter FM har anmodet om. Statens vegvesen (SVV) SVV er positiv til at det bygges ut gang- og sykkelveger. Kostnadene til byggingen av gang- og sykkelvegen er SVV uvedkommende. SVV understreker viktigheten med bussholdeplasser i begge kjøreretninger slik at en ikke får tilfeller der bussene må krysse over på motsatt side for å betjene passasjerer. Kommentar: Det anses ikke realistisk med planskilt undergang mellom busslommer på begge sider av ny fv For å unngå at fotgjengere må krysse vegen for å gå til/fra bussholdeplass er det derfor lagt opp til ensidig bussholdeplass for betjening av buss i begge retninger. Dette vurderes som en mer trafikksikker løsning enn busslomme på begge sider og fotgjengerkryssing i plan. 5. Beskrivelse av planforslaget 5.1 Hensikten Hovedformålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelveg langs med regulert ny fv Planområdet omfatter følgende eiendommer med hjemmelshavere: Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse 13 1 Frode Reppe 7250 Melandsjø 13 2 Ragnar Hermanstad 7250 Melandsjø 13 3, 6, 8 Tom Jimmi Wassæther 7250 Melandsjø 13 44, 52 Dolmsundet Hotell A/S 7250 Melandsjø 5.2 Arealbruk Planområdets størrelse er ca. 62 daa. Området reguleres til: Bebyggelse og anlegg Næringsbebyggelse Andre typer bebyggelse og anlegg Næring/bensinstasjon Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Gang-/sykkelveg Annen veggrunn teknisk anlegg Kollektivholdeplass Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift Landbruksformål Område for bestemmelser Sikrings-/faresoner Anlegg- og riggområde Frisikt /SHB Side 8 av 11

9 Planforslag detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg, Dolmsundet. Multiconsult AS, mai Bebyggelse og anlegg På områdene regulert til næringsbebyggelse og annen bebyggelse og anlegg næring/bensinstasjon er det foreslått en byggegrense på 30 meter til ny fv. 714 og 20 meter fra gammel fv Det er satt en maks høyde på møne fra nytt, planert terreng til 10 meter. 5.4 Infrastruktur Kjøreveg Reguleringen av kjøreveg opprettholdes fra gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelvegen legges på vestre side av ny fv. 714 med en grøft på 3,0 meter mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen. Bredden på gang- og sykkelvegen er 3,5 meter. Gang- og sykkelvegen vil øke trafikksikkerheten for gående og syklende i området. Gang- og sykkelvegen vil bedre tilgjengelig for gående og syklende fra hotellet og til omkringliggende områder. Den vil også bidra til å gjøre det enklere å forflytte seg mellom Hitra og Dolmøya /SHB Side 9 av 11

10 Kollektivholdeplass I forbindelse med ny fv. 714 etableres det en busslomme med refuge og med plass for en buss på holdeplassen. Busslommen skal betjene busstrafikk i begge retninger. Busslommen er lagt inntil gang- og sykkelvegen for at overgangen mellom buss og gang- og sykkelveg skal bli best mulig. 5.5 Landbruk, natur og friluftsliv Landbruksformål Reguleringen av landbruksformål opprettholdes fra gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Natur I forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvegen vil arealet i Melkvika med artsrik vegkant bli fjernet. Friluftsliv Det vil være positivt for friluftslivet at det etableres en gang- og sykkelveg langs med ny fv. 714 da det vil øke tilgjengeligheten for hotellet til omkringliggende områder og til Dolmøya. 5.6 Skred/flom Det er gjort søk på skrednett.no og planområdet berører ikke av disse temaene. 6. Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller krav om at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet innen samfunnssikkerhet og har utarbeidet veiledere og verktøy for ROS-analyser. Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser for å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. I det følgende er det gjort en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse der fare og eventuelle avbøtende tiltak er beskrevet. Klassifisering som vist i DSBs veileder fra januar 2010 er benyttet. I denne planen er tema som brann/eksplosjon fra industrianlegg, kjemikalieutslipp og annen forurensing og ulykker med gående/syklende vurdert å være aktuelle tema. Aktuelle tema Sannsynlighet Konsekvenser Risiko Brann/eksplosjon fra industrianlegg Kjemikalieutslipp og annen forurensing Ulykker gående/syklende Grønt er utenfor risikoområdet, gult krever tiltak og rødt krever tiltak iverksatt. 6.1 Brann/eksplosjon fra industrianlegg og kjemikalutslipp og annen forurensing Ved etablering av bensinstasjon og andre næringsbygg settes det krav i lovverk og forskrifter som skal hindre risiko ved slike anlegg. Oppfølging av disse anses å redusere risiko. 6.2 Ulykker gående/syklende Ny gang- og sykkelveg i seg selv vil redusere faren for ulykker. Utforming av avkjørsel til bensinstasjon med tilstrekkelig siktforhold, og eventuelt redusert hastighet fram mot avkjørsel/kryss, vil være ulykkesreduserende tiltak. Dette må følges opp i videre planlegging og utforming av veganlegget. Reguleringsplaner der veger og kryss inngår, vil alltid kunne medføre risiko for ulykker og død. Iht DSB sin metodikk vil en da kunne komme ut med høy risiko. Planen anses likevel, totalt sett og med foreslåtte tiltak, å kunne gjennomføres uten større risiko enn det som må kunne aksepteres /SHB Side 10 av 11

11 6.3 Konklusjon ROS-analyse ROS-analysen viser at det gjennom videre planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere konsekvensene av uønskede hendelser. For hendelsene som havner i rød og gul sone, er det foreslått tiltak. Det er vurdert at når påpekte tiltak blir fulgt opp i videre arbeid med utforming og gjennomføring av tiltakene, vil det totale risikobildet være akseptabelt, og tiltakene kan gjennomføres. Foreslåtte tiltak må dokumenteres på hvilken måte de er i varetatt, evt begrunnes hvorfor de ikke er ivaretatt på enste plannivå. 7. Konsekvenser av planforslaget Ved å etablere en gang- og sykkelveg langs ny fv. 714 økes trafikksikkerheten for kjørende, syklende og gående i området. Det vil også forenkle forflytning mellom Hitra og Dolmøya for myke trafikanter. Bussholdeplass vil være viktig for tilretteleggingen av kollektivtransport i området. Det ble gjort en konsekvensutredning i samme område i forbindelse med reguleringsplanen for ny fv. 714 som også dekker dette planområdet. Det henvises til denne konsekvensutredningen for mer utdypende vurdering av konsekvenser. Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særlige negative konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Når det gjelder tema med en viss sårbarhet som landskap, natur- og kulturmiljø, vurderes det også for disse tema at planen og tiltaket ikke medfører større endringer med vesentlige konsekvenser. Ut i fra kjent kunnskap i dag anses tiltak i planen å ha flere positive enn negative konsekvenser i forhold til miljø og samfunn /SHB Side 11 av 11

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer