FORMÅLSPLAN VEDTEKTER FOR TJELTA COGNAC CLUB EN SAMLING SOSIALE GUTTER MED SANS FOR EDLE DRÅPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMÅLSPLAN VEDTEKTER FOR TJELTA COGNAC CLUB EN SAMLING SOSIALE GUTTER MED SANS FOR EDLE DRÅPER"

Transkript

1 FORMÅLSPLAN & VEDTEKTER FOR TJELTA COGNAC CLUB EN SAMLING SOSIALE GUTTER MED SANS FOR EDLE DRÅPER Side 1 av 10

2 Navnet ble på styremøtet i 2005 bestemt til å være Tjelta Cognac Club Offisiell stiftelsesdato er 04.februar Innhold: FORMÅLSPLAN FORMÅL: STRATEGI: MÅLSETTING Sosialt mål: Operativt mål: SPESIELLE PROSJEKTER RISIKOPROFIL ORGANISASJON Organisasjonsform: Organisasjonsfilosofi:... 6 VEDTEKTER Definisjon Navn og profilering Formål Medlemskap Kapitalstyring / Drift Organisasjon Inntekter - Utgifter Signatur - Ansvar Vedtektsendring Votering Protokoll Utmelding og eksklusjon Oppløsning... 9 Side 2 av 10

3 FORMÅLSPLAN 1. FORMÅL Tjelta Cognac Club ble stiftet 04. februar Formålet med TCC er som følger: Å bidra til medlemmenes forståelse og innsikt om Cognacens historie, fremstilling, lagring, smak, aroma og farge, for deres felles regning å erverve kunnskap og forvalte dens verdier Å bidra til en kvanteheving i medlemmers psykososiale miljø, i fellesskap, å sørge for generell munterhet og spesielt velvære. Denne formålsplanen vil for det meste omhandle målformuleringens første ledd i den visshet om at annet ledd er vel ivaretatt og at det samtidig finnes en udefinert sammenheng mellom disse to leddene. Denne formålsplanen tar utgangspunkt i denne situasjonen og er ment som et verktøy til å kunne heve TCC`s kunnskapsnivå slik at våre mål nås. 2. STRATEGI I TCC er strategi den filosofi, tankebane og handlingsmønster som skal hjelpe oss til å nå våre målsetninger. Populistisk sagt er strategi det samme som veivalg. Strategien skal peke ut den veien vi skal velge der hvor kommunikasjonslinjer, interesser og verdivalg krysses. Strategien skal peke ut den veien som best fører oss til våre mål. TCC skal drives med det mål for øye å akkumulere kunnskap gjennom felles treff og prøvesmaking. Å akkumulere kunnskap er meningsløst dersom man ikke tar disse i bruk ved enhver anledning som de edle dråper måtte komme på bordet. Den eneste måten man kan øke kunnskapen på er gjennom nitidig smaking og meningsutveksling i godt lag. Altså skal enhver aktivitet som settes i gang i TCC`s regi, være motivert ut fra den overbevisning om at det skal øke medlemmenes innsikt og forståelse for de edle dråper. Cognac`n skal altså ytes den høyeste respekt i hierarkiet. Strategiens innhold betyr ikke at den skal hindre oss i å hente inspirasjon fra andre nært beslektede lag eller organisasjoner Derfor formuleres TCC`s strategi som følgende: Ett hvert treff for prøvesmaking skal være motivert ut fra respekt og fornuftig forvaltning av de edle dråper Å vise handlekraft i den daglige drift med årsak i beslutningsprosesser som utøves av ett aktivt styre Begrense avvik mest mulig mellom ambisjonsnivå og prestasjonsnivå. Side 3 av 10

4 Vi skal ha god tilgjengelighet blant Tcc`s medlemmer for å kunne ivareta en aktiv møteplan med påfølgende hyggelige stunder Øke TCC`s medlemmer sitt kunnskapsnivå innenfor virkeområde Alle medlemmer skal ha stor respekt i forhold til den forpliktelsen man har påtatt seg gjennom forvaltning av de edle dråper Avholde minst 10 møter pr år Alle medlemmer skal lyttes til når forslag om studieturer eller andre kunnskapshevende forslag fremmes, for å sikre ett så bredt kunnskapsnivå som overhodet mulig Denne filosofi, tankebane, handlingsmønster skal gjelde i alle sammenhenger. 3. MÅLSETTING 3.1 Sosialt mål Vår tenkning og våre handlinger skal alltid ha utgangspunkt i sosiale verdier: TCC skal samle en gjeng med positive og humørfylte gutter i sin beste alder til sosialt samvær I en ellers stresset hverdag skal TCC fungere som en god grunn til å slippe unna barnepass, rengjøring, kles vask og kone mas 10 ganger i året. TCC skal være en påminnelse til alle medlemmene som glemmer å nyte edle dråper til hverdag og fest 3.2 Operative mål Vi skal utvide og utvikle vår faglige kompetansen innenfor Cognac Vi skal videreutvikle kompetansen innenfor fremstillingsprosser Vi skal karaktersette minst 1, maksimalt 2 flasker pr medlemsmøte Vi skal aldri drive virksomheten utover det som vi ikke er i stand til å føre kontroll med/styre. Vi skal kunne utøve vårt embete raskt og effektivt, og ha energi til et godt psykososialt liv uten sykdom, samt å ha flasker på kistebunnen for uforutsette hendelser Vi skal sikre morgendagens ytre miljø Side 4 av 10

5 4. SPESIELLE PROSJEKTER Basert på interne ønsker kan TCC planlegge studieturer som ikke er inkludert i kjernevirksomheten. Igangsettelsen og gjennomføring av slike prosjekter skal utvikles på bakgrunn av forventinger om kunnskapsøkning og sosial utvikling hos medlemmene. Størrelsen på motivasjon for drift av prosjektet vil påvirkes av den enkelte medlems iver og engasjement, som i denne sammenheng vil være avgjørende for prosjektets resultat og kvalitet. Etablering av prosjekter skal initieres av den i organisasjonen som måtte finne dette naturlig. Denne personen vil normalt bli den såkalte forvalter av prosjektet. Da forvalternavnet mer eller mindre er forbundet med gårdsdrift vil dette erstattes med tittelen prosjektleder. Prosjektlederen skal styre sitt prosjekt med den assistanse fra organisasjonen han finner nødvendig. Dette betyr ar prosjektleder også innehar en formell tittel/funksjon i den stasjonære driftsorganisasjonen. Dette er uoversiktlig og komplisert og anses således som svært passende for TCC`s målsetning og strategi Planlegging og gjennomføring foretas av klubbens utvalgte medlemmer Støttefunksjoner for gjennomføring innehentes blant medlemmenes kunnskapsbank All gjennomføring av slike prosjekter skal ha basis i klubbens formålsplan Intensjonen skal være å gjennomføre studieturer minst hvert 5. år 5. RISIKOPROFIL Risiko er pr. definisjon produktet av sannsynlighet og konsekvens. TCC kan på det nåværende tidspunkt ikke påvirke alkoholens sannsynlige endring eller virkning. Derfor må man etterstrebe å tilegne seg kunnskapen om dette og øvrige forhold som er med på å påvirke medlemmenes forhold til alkohol. I TCC skal man fokusere på kunnskaps ervervelse gjennom følgende: Teknisk analyse ("kjølvanns"-analyse som kan fortelle hvordan alkoholen reagerer på det enkelte medlem sett ut fra psykologiske og psykososiale handlingsmønster) Fundamental analyse ( dagen derpå analyse som kan gi svar på faktiske handlinger og dermed å påvirke endringsplaner for å fremme medlemmenes ve og vel ) Kommunikasjonsanalyse ( Funksjons analyse som kan si noe om vedkommendes egen innsikt og forhold til alkohol ) Side 5 av 10

6 6. ORGANISASJON 6.1 Organisasjonsform TCC skal ha en organisasjon som er svært fleksibel og beslutningsdyktig og som etablerer alle systemer, planer, avtaler etc. som skal legges til grunn for den daglige drift. Denne frihet medfører stort ansvar for den enkelte, og stiller store krav til organisasjonens kompetanse på ulike områder. 6.2 Organisasjonsfilosofi Organisasjonens medlemmer har et ansvar for at virksomheten er baseres på en felles organisasjonsfilosofi: Sterke, felles verdier og normer Praktiske og effektive administrasjonssystemer Kontinuerlig menneskelig utvikling Kjønnsfull lederstil med stor innlevelse og tilstedeværelse TCC `s totale prestasjonsnivå er avhengig av at organisasjonen utvikler kompetanse og evner innen for følgende: å se muligheter i enhver flaske hurtig å erverve kunnskap å treffe raske beslutninger å tåle alkoholens virkninger å hente inspirasjon fra beslektede klubber Tjelta: 17.Januar 2006 Side 6 av 10

7 VEDTEKTER 1 Definisjon TCC er en Cognac Club med tilhørende medlemmer. Den skal drive med prøvesmaking og karaktersetting av Cognac med det formål å øke kunnskapsnivå til hvert enkelt medlem 2 Navn og profilering Klubbens navn er Tjelta Cognac Club. Enhver profilering skal bære dette navn. 3 Formål TCC skal bidra til medlemmenes akkumulering av kunnskap, gjennom prøvesmaking og studier av Cognac og forvaltning av dens verdier og status. TCC skal bidra til en kvanteheving i medlemmenes psykososiale miljø ved, i fellesskap, å sørge for generell munterhet og spesielt velvære. 4 Medlemskap TCC skal bestå av maksimalt 13 medlemmer. Et medlemskap anses for fullstendig, ved underskrift om aksept av disse vedtekter, samt å oppfylle øvrige kriterier som måtte ligge innen for rammen av disse vedtekter. Opptak av nye medlemmer kan kun gjøres etter skriftlig søknad til styret. Kandidater som blir godkjent av styret, vil få tildelt tre kandidatmøter som vedkommende kan delta på. Deretter skal alle medlemmer, ved hemmelig avstemning si ja eller nei til å ta vedkommende opp som fullverdig medlem. Kun personer over 18 år kan opptas som medlemmer. Ett medlemskap koster pr år nok. kr som forfaller til betaling 01.januar hvert påfølgende år. 5 Kapitalstyring / Drift Kasserer sørger for regnskapshold og utbetalinger av dokumenterte utgifter for hvert enkelt medlem. Til spesielle prosjekter tillegges et månedlig sparebeløp pr medlem som innbetales til oppgitt kontonr. Dette er en frivillighetsordning som hvert medlem har egen råderett over. Side 7 av 10

8 Kapitalen/medlemskaps kontingent kan økes ved ekstraordinære investeringsbeløp, slike beløp fastsettes med minst 3/4-flertall og bestemt innbetalingsfrist. 6 Organisasjon Generalforsamlingen er foreningens overordnede myndighet og skal avholde årlig møte innen utgangen av februar påfølgende år. Styret innkaller til Generalforsamling med minst 4 ukers skriftlig innkalling. Innkallelse til generalforsamling skal innholde agenda og saksliste. Følgende saker skal behandles på Generalforsamlingen: Styrets beretning. Presentasjon av resultatregnskap. Fastsettelse av budsjett Fastsettelse av sparebeløp iht. 5 Eventuelle vedtektsendringer. Valg av Styret. Styrets leder og andre verv Styret består av Styreformann, kasserer og 1 medlem Styret forestår den daglige ledelse og er ansvarlig for føring av klubbens regnskap og protokoller. 7 Inntekter - Utgifter Eventuelle inntekter skal tillegges driftskapitalen. Klubbens driftsutgifter dekkes av kapitalen. Fordeling/utbetaling av eventuellt overskudd kan bare fastsettes av generalforsamlingen 8 Signatur - Ansvar Styreformann og Kasserer forplikter klubben. 9 Vedtektsendring Vedtektsendringer vedtas av Generalforsamlingen med 2/3-flertall blant samtlige medlemmer. 10 Votering Hvert medlem har én stemme. Alle stemme saker avgjøres ved simpelt flertall blant de representerte medlemmer der ikke annet er bestemt. Fullmakter godtas. Side 8 av 10

9 11 Protokoll Det skal føres protokoll fra generalforsamling og medlemsmøter Protokollfører velges ved hvert enkelt møte og kopi legges ut på hjemmeside (http://www.tjeltacognacclub.com/) senest 3 uker etter avholdt møte. Protokollen skal til enhver tid være tilgjengelig for klubbens medlemmer. 12 Utmelding og eksklusjon Utmelding skjer normalt pr 31. desember og skal meddeles styret innen 30. september. Den uttredendes andel av eventuell reisekasse beregnes på grunnlag av kassens verdi pr uttredelsesdato avrundet ned til nærmeste 100,-kroner med fradrag av eventuelle påløpte forpliktelser for det enkelte medlem. Et medlem kan ekskluderes dersom 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for dette. Ekskludert medlems andel fastsettes som beskrevet ved utmelding. 13 Oppløsning Oppløsning av klubben skal skje dersom minst 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for det på en generalforsamling der dette er satt på dagsorden i innkallelsen. Tjelta: 17.Januar 2006 Side 9 av 10

10 MEDLEM Bent Magne Roaldsøy Bjørn Henning Sømme Frode Rasmussen Geir Sømme Geir Øyen John Setså Kenneth Bjørlo Kåre Rosseland Rune Fylkesnes Sigbjørn Ims Steinar Damm Terje Skogstø Voll Vidar Sandvik SIGNATUR Side 10 av 10

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Forbundets navn er Norges Airsoftforbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Airsoft Association (forkortet NAA).

Forbundets navn er Norges Airsoftforbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Airsoft Association (forkortet NAA). FORBUNDETS VEDTEKTER 1. NAVN Forbundets navn er Norges Airsoftforbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes navnet Norwegian Airsoft Association (forkortet NAA). Forbundet ble opprettet 05.09.1999. Offisielt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer