1. Innledning. Fokus for rapporten og det videre arbeidet Dagens situasjon... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning. Fokus for rapporten og det videre arbeidet... 1 2. Dagens situasjon... 2"

Transkript

1 Intern rapport Til: Fra: Faggruppa for Samla Plan Arbeidsgruppe teknisk/samla Plan-sekretariatet Dato: Emne: FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling av bygninger. Vurdering av opprustingsbehov 1. Innledning. Fokus for rapporten og det videre arbeidet Dagens situasjon Teknisk standard Eksisterende funksjonell standard Aktuelle tiltak for å imøtekomme dagens tekniske og funksjonelle krav FDVU-kostnader Teknisk standard: Funksjonelle krav Vedleggsliste Vedlegg 1 Matrise for tilstandsvurdering Vedlegg 2 Tilstandsvurderinger Vedlegg 3 Arealindikatorer Vedlegg 4 Inneklimavurdering Vedlegg 5 Senger Vedlegg 6 Sengerom på Gyn (Molde - typisk 4-sengs-rom) Vedlegg 7 Sengerom på Med 4 (Molde trange 2-sengs rom) Vedlegg 8 Sengerom Ortopedi (Kristiansund ). 1. Innledning FDVU-analysen av de tre sjukehusene har avdekket store avvik i forhold til krav som stilles til bygninger og funksjon på et nytt sjukehus anno Oppgraderingsvurderingen fokuserer på flere punkter, bl.a.: Teknisk standard på dagens bygninger. Eksisterende funksjonell standard, med sikte på medisinsk drift. Aktuelle tiltak for å imøtekomme dagens tekniske og funksjonelle krav. Side 1 av 6

2 I den videre diskusjonen om rapporten bør en særlig fokusere på hvilken funksjonell standard en skal velge og hvilke ambisjonsnivå en skal ha for opprustingsalternativet. Videre bør det drøftes hvilke funksjonsområder bør prioriteres med tanke på opprusting, med utgangspunkt i forslaget til gradering av funksjonsarealene, jmf vedlegg 2. Standard og kvalitet på behandlingsarealene. Volum og kvalitet med tanke på øket standard og/eller endret drift. Standard i forhold til sengerom (antall senger pr rom). Sanitær standard (enkel eller full oppgradering) Funksjonsfordeling (krav ut fra en effektiv produksjon). Inneklima, nivå, hygieniske betraktninger. Logistikk (medisinske kontortjenester, sengetransport, kjøkken/servering, lager/forsyningstjeneste). 2. Dagens situasjon 2.1 Teknisk standard Den tekniske standarden er svært varierende, fra det mest moderne (MR-bygget, Lundavang fra 2002) til de eldste bygningene på Hjelset (A-Sentralen fra 1925 og B- Sentralen fra 1919). De fleste bygninger bærer preg av et stort etterslep på vedlikeholdssida. Vi gjennomførte teknisk analyse av bygningene i tilknytting til statlig overtakelse i Metoden fra denne prosessen er videreutviklet av oss. Kraktergivingen bygger på en matrise der teknisk tilstand, innemiljø, funksjonalitet og dokumentasjon er vurdert (Vedlegg 1). Analysen er foretatt for hovedbygningene i Molde, Hjelset og Kristiansund, avdeling for avdeling, og er vist i tilstandsvurderingsskjemaet. (Vedlegg 2) I et tidsperspektiv på 15år, må det påregnes oppgradering av en rekke tekniske anlegg, spesielt på Lundavang og på Hjelset. Byggene i Kristiansund er av nyere dato, men også her må det påregnes systematiske oppgraderinger av bygningskomponenter og tekniske anlegg. 2.2 Eksisterende funksjonell standard. I tillegg til vurdering av behandlerområder har vi vurdert den funksjonelle standarden ut ifra indikatorer som er vanlig å benytte i slike sammenhenger: Antall m 2 /seng nta. i sengeområde (Vedlegg 3) (anbefalt verdi på nye sykehus er 29 m 2 /seng), og antall m 2 /seng i bruttoarealet (anbefalt verdi 210 m 2 /seng). Også brutto/nettofaktoren er en vanlig indikator, ( vedlegg 3). Vi har også utarbeidet en matrise for vurdering av den driftsfunksjonelle standarden, (Vedlegg 1). I denne analysen har vi vektlagt fire sentrale driftsfunksjoner vi mener er viktig i sjukehusene: Basale sanitærtekniske funksjoner (dusj / toalett) i tilknytting til sengerommene. Skyllerom og øvrige våtromsfunksjoner. Side 2 av 6

3 Inneklimastandarden. Termisk miljø (Vedlegg 4), atmosfæriske forhold, akustisk miljø, aktinisk (lysforhold) miljø og mekanisk (innredning) miljø. Logistikk / driftsvennlighet. Her vurderes funksjonens avstand til behandlingsenheter, kontortjenester, føringsveger for sengetransport, kjøkken/servering og øvrig forsyningstjeneste. Vi har også betraktet sengeromsavdelingene. Antall en-sengs, to-sengs, fire-sengs osv. rom i de forskjellige sengeposter, (Vedlegg 5). Vurderingene er samlet i tilstandsvurderingsskjemaet, (Vedlegg 2). Karaktergivingen er basert på anbefalinger i rapport fra SINTEF, STF78 A98604, samt våre egne erfaringer fra de enkelte sjukehusene. Vedr. karaktersettingen av driftsfunksjonene, må disse baseres på flere uttalelser. Kristiansund sykehus gjennomgikk full oppgradering i 1985, og må sies å være velfungerende ut ifra dagens krav for eksisterende bygningsmasse. I et perspektiv på 15 år, må deler av bygningsmassen utbedres. Det ytre miljø på sykehuset fungerer bra, med tilstrekkelig antall parkeringsplasser for pasienter og pårørende, men noe trangt for ansatte. Tilkomstmulighetene er gode, både med bil og helikopter. Selv om det er lite rom for utvidelser på dagens tomteområde, er bygningsmyndighetene positive til utvidelse av sykehuset. Den tekniske standarden er etter nybygg og rehabilitering i perioden , rimelig bra. På enkelte bygningskomponenter og tekniske anlegg er det behov for oppgradering. De psykiatriske avdelingene sliter med trange, og dels uhensiktsmessige lokaler. Dette vil bli løst på en tilfredstillende måte gjennom utbygging av Distrikts psykiatrisk senter. Sengeområdene kan deles i to standarder, det som er nybygget og det som ble rehabilitert i siste byggeperiode ( ). Nybygget har en god standard med dusj og toalett. tilhørende hvert rom. Rehabiliterte områder har noe lavere standard. Inneklimaet er godt med balansert mekanisk ventilasjon for hele bygningsmassen. Indikatorene for arealbruk i sengeområdene, (Vedlegg 3) (191 m 2 /seng) og likeledes bruttoareale pr. pasientseng (23 m 2 /seng), ligger klart under dagens anbefalte verdier for nybygg. Likeledes mangler dusj/toaletter i tilknytting til sengerommene i den eldste delen fra Fordelingen av antall en-sengs, to-sengs og fire-sengs rom i de forskjellige sengeposter fremgår av (Vedlegg 5) Molde sjukehus, Lundavang. Det er utført flere ombygginger og tilbygg i Molde. Hovedbygningen er fra Det ytre miljø på sjukehuset fungerer bra, med tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Likeledes er tilkomstmulighetene gode, både med bil og helikopter. Nylig utarbeidet hovedfunksjonsprogram viser at det er rom for utvidelser på dagens tomteområde. Den tekniske standarden bærer sterkt preg av bygningenes alder, og et stort etterslep på nødvendig planlagt vedlikehold. Sjukehuset har to brakkebygg, blodbank og administrasjonsbygg, som har midlertidig godkjenning (2007). Side 3 av 6

4 Spesielt sengeområdene har en meget lav funksjonell standard. Dette indikeres også av arealbruken i sengeområdene, (Vedlegg 3) (12 m 2 /seng) og likeledes bruttoareale pr. pasientseng (136 m 2 /seng). Verdiene ligger klart under dagens anbefalte verdier. Likeledes mangler dusj/toaletter i tilknytting til de aller fleste sengerommene. Fordelingen av antall en-sengs, to-sengs og fire-sengs rom i de forskjellige sengeposter fremgår av (Vedlegg 5). Inneklimaet resulterer ofte i høye temperaturer pga. manglende solavskjerming. Det atmosfæriske miljøet i bygningene er svært varierende. Bygningsmassen fra 1960 er i all hovedsak kun forsynt med enkelt mekanisk avtrekk fra toalett/skyllerom, slik det var vanlig i den tidsepoken. Oppgraderingsmulighetene: Etasjehøydene setter klare begrensninger på mulighetene for oppgradering av de tekniske anleggene. Likeledes er aksebredden på 620 cm i sengeromsfløyene, (Vedlegg 6), svært begrensende for annen inndeling av sengerommene enn dagens standard. Vestfløya har aksebredde på 670 cm, og er allerede forsynt med trange to-sengsrom, (Vedlegg 7). SINTEF-rapporten angir 720 cm som minimumsmål for oppdeling av fire-sengsrom til to to-sengsrom. Molde sjukehus, Hjelset. Bygningene på Hjelset er mange, og er oppført i en tidsperiode fra 1919 til Det ytre miljø bærer preg av at dette har vært et tidligere gårdsbruk. Bygningene ligger i romslige, naturskjønne omgivelser. Flere bygninger og stor avstand mellom byggene, resulterer i urasjonell drift, bl.a. mattransport, varetransport og tekniske tjenester. Den tekniske standarden er til dels svært dårlig, og bærer preg av bygningenes alder og manglende oppgraderinger. Flere av sengepostene er ombygget og er velfungerende, med sengerom med tilhørende dusj og toalett. Sengerommene i posten i A-Sentralen mangler dusj og toalett i tilnytting til pasientrommene. Inneklimaet resulterer ofte i høye temperaturer pga. manglende solavskjerming og begrensede muligheter for å åpne vinduer (sikkerhetshensyn, trekk). 3. Aktuelle tiltak for å imøtekomme dagens tekniske og funksjonelle krav FDVU-kostnader Sjukehusene har hatt begrensede midler til å gjennomføre planlagt vedlikehold i lang tid. Etterslepet er stort. Det må budsjetteres med realistiske FDV-kostnader dersom en skal greie å opprettholde et gitt nivå. Både Molde sjukehus og Kristiansund sykehus har ligget ganske likt i årlige FDVUkostnader de siste årene (ca. 650,- kr/m 2 ). Denne kostnaden ligger godt under ambisjonene til Helsebygg Midt-Norge, som sier 904,- kr/m 2. Hovedfunksjonsprogrammet (Samla Plan 2002) opererte med en verdi på 850,- kr/m Teknisk standard: Kristiansund sykehus. Ut ifra tilstandsanalysen er sykehuset i bra forfatning. Det er ikke setnings- eller korrosjonsskader på bygningskroppen. Noen bygningskomponenter som vindu og enkelte tekniske anlegg må skiftes eller oppgraderes i takt med deres levetid. Side 4 av 6

5 Deler av arealene er lite utnyttet og gir en lav arealproduktivitet. Det kan her nevnes for store kontorer, ineffektiv booking av møterom, ledig areal etter nedlagt vaskeri på 500m 2 og lav utnyttelse av arealet i sengepostene. Molde sjukehus, Lundavang. Sjukehuset har en rekke mangler. Spesielt nevnes: Sanitæranleggene med et rørsystem som må utskiftes. Store områder av sjukehuset mangler tilfredstillende ventilasjonsanlegg. Store deler av innvendige arealer må rehabiliteres. Fasaderehabiliteringen må fullføres, inkl. gjenstående vindusutskiftning. Behovet for isolater er blitt mer og mer aktuelt de siste årene. I følge den nye isoleringsveilederen fra Sosial- og helsedirektoratet regner en at 10-25% av sengene ved som.avd. bør være senger til isolering. Molde sjukehus har i dag ingen god løsning på dette behovet. Garderobeforholdene for de ansatte er alt for begrensede. Kjøkkenfunksjonen må avklares og dagens kjøkken evt. oppgraderes. Sengesentralfunksjonen må avklares. Dagens sengesentral dekker ikke normalkravene for en slik funksjon, og er svært tungvint i drift. Molde sjukehus, Hjelset. Sjukehuset har en rekke mangler. Spesielt nevnes: Sanitæranleggene med et rørsystem som må utskiftes. Store områder av sjukehuset mangler tilfredstillende ventilasjonsanlegg. Store deler av innvendige arealer må rehabiliteres. Fasaderehabilitering bør oppstartes på de fleste bygg, inkl. vindusutskiftning på A- Sentralen og B-Paviljongen. A-Sentralen som er en bygning fra 1925 må totalrenoveres. Utvendig vann-og avløpssystem må utbedres i store områder. 3.3 Funksjonelle krav. Kristiansund sykehus. Sykehuset er velfungerende, men med lav utnyttelse av eksisterende areal. Det kan nevnes at det arealmessig er fullt forsvarlig å fortette sengepostene med 25 senger utover dagens dimensjonering (108 normerte senger(vedlegg 5). I tillegg er det mulig å etablere behandlingsfunksjoner som for eksempel en sengepost på 25 senger (133 senger nta. 19 m 2 /seng) lokalisert i plan 1 i østblokka (pr. i dag administrasjon og medisinske leger). Dette forutsetter en effektiv isering av arealbruken til kontor, møterom samt utnyttelse av dagens ledige areal. Eksempel på dette er vist i (Vedlegg 8). Sykehuset må vurderes oppgradert med bakgrunn i tilstandsanalysen, (Vedlegg 2). Molde sjukehus, Lundavang. Sjukehuset må vurdere å oppgradere sengeromsfløyene. Ut ifra kravene til standard, kreves en vesentlig arealutvidelse, dersom antall sengeplasser skal opprettholdes. Likeledes bør eksisterende brakker erstattes med permanente bygg. Uansett forutsetter standardkravene en omfattende ombygging av eksisterende Side 5 av 6

6 sengeromsfløyer. Manglende areal må tilføres bygningsmassen i form av tilbygg eller nybygg. Molde sjukehus, Hjelset. Sjukehuset må oppgraderes i vesentlig grad, kfr. (Vedlegg 2). Arbeidsgruppens sammensetning: Torleif Hjellset leder Bjarte Koppen Svein Ottesen Odd Trætnes vernetjenesten Helse Nordmøre og Romsdal, Molde sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal, Molde sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal, Kr.sund sykehus Helse Nordmøre og Romsdal, Hovedverneombud Side 6 av 6

7

8 Vedlegg 1, forts.

9 Vedlegg 2

10 Vedlegg 2, forts. (Lundavang).

11 Vedlegg 2, forts. (Hjelset)

12 Vedlegg 2 forts. (Kristiansund, hovedbygg).

13 Vedlegg 2, forts. (Kristiansund, Norlandet).

14 Vedlegg 3 Tabell, Arealvurderinger / indikatorer Ant. Bygning / Bto.areal normerte Funksjon senger Somatikk Lundavang Psyk. Andel Lundavang Ant. tekniske senger Bto. Areal pr. seng m2 pr.seng i sengeområde **** 4800 * 15 *** 320 ** Psyk Hjelset *** 280 Somatikk Kr.sund Psykiatri Kr.sund Referanseverdi SINTEF STF78 A98604 Psyk 120 Som 210 * Areale inkl. BUA og Sjukehotellet ** Sektor nord, sengefløy og admin. 1232,3 m2 i hovedbygningen / 82 m2/seng *** Pasienttall / fordeling må sjekkes **** Varierer: 12 m2/seng i de fleste avd. Unntak: Med. 4, 16 m2/seng 28-30

15 Vedlegg 4 INNEKLIMASTANDARD, MED FOKUS PÅ TERMISK MILJØ OG ATMOSFÆRISK MILJØ: Klimaanleggets hovedoppgave er: Å fjerne uren luft og erstatte den med ren luft. Fremskaffe riktig temperatur i de forskjellige lokalitetene. Norske byggeforskrifter angir ingen eksakt krav til øvre temperaturgrense. Arbeidstilsynets AT-444 gir veiledning om de kvaliteter som bør oppfylles. Mennesker har ulike oppfatninger om hva som er riktig klima. Samme klima oppleves forskjellig av ulike mennesker, gjerne avhengig av bekledning, hjemmetemperatur og kroppsbygning. I et kollektivt regulert klima, for eksempel et kontorlandskap, viser undersøkelser at ca. 80% av arbeidsstokken er fornøyd med temperaturen, mens de resterende 20% mener det er for varm eller for kaldt. TEMPERATURKRAV: Temperaturkravene kan deles inn i tre ulike ambisjonsnivåer: 1. Enkel ventilasjon uten øvre temperaturgrense. 2. Kollektivt regulert klima. 3. Individuelt regulert klima Temperaturforløpet gjennom året kan fremstilles grafisk som vist på figuren nedenfor. De tre nivåene tilsvarer også tre forskjellige investerings-kostnadsnivåer. Som figuren viser er det normalt ikke problem med for lav temperatur. Oftest er det for høy temperatur som skaper problemer.

16 For å ivareta inneklimaet, er byggene til Helse Nordmøre og Romsdal utstyrt med ventilasjonsanlegg og solavskjerming i varierende kvaliteter. Inneklimaet bør være tilfredstillende både for pasient og ansatt. ARBEIDSEFFEKTIVITET - RIKTIG ROMTEMPERATUR: Alle har oppdaget at arbeidsprestasjonen synker når det er for varmt (eller for kalt). Svenske forskere har gjennomført studier på dette feltet, og kommet fram til følgende kurve: Et klimaanlegg bør dimensjoneres slik at klimaet oppleves som noenlunde behagelig. Riktig temperatur er lønnsom! (Talleksempel foreligger). Produksjonstapet pr. person, p.g.a. for høye idealtemperaturer er meget store, og merinvesteringene vil normalt være inntjent i løpet av ett år.

17

18 VEDLEGG 6 MOLDE SJUKEHUS SYDFLØY 4. etg. GYN. AVD.

19 VEDLEGG 7 MOLDE SJUKEHUS MED - 4

20 VEDLEGG 8 Kristiansund sykehus, ORTOPEDISK avd.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Opprustningsbehov dagens bygningsmasse

Opprustningsbehov dagens bygningsmasse Helse Nordmøre og Romsdal HF Samla Plan Opprustningsbehov dagens bygningsmasse Oppdragsgiver: Helse Nordmøre og Romsdal HF Formell oppdragstittel: Rammeavtale - Tilleggsutredning Samla Plan 03 Oppdragsnummer:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Miljøorientert kravspesifikasjon ved nybygg og rehabilitering et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en sertifisering.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN SENGEPOSTER

UTVIKLINGSPLAN SENGEPOSTER UTVIKLINGSPLAN SENGEPOSTER Klavs Hjort Nielsen Arkitektfirmaet C F Møller A/S Formål Utarbeide en utviklingsplan for modernisering av sengeposter ved Ålesund sykehus Bakgrunn Arbeidstilsynet er kommet

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal

Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Konsekvensutredning Nytt akuttsjukehus Helse Møre og Romsdal Nullalternativet Side 1 Revisjon Revisjon gjelder Godkjent Dato Prosjektnummer 14920 MRØ Dokumenttittel: Revidert, mindre justeringer MRØ 28.05.2014

Detaljer

- En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse. Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00

- En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse. Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00 - En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00 Innhold 1. Mandat og bakgrunn 2. SGK s behov 3. Nybygget Bruksområder Plantegninger 4. Driftsinntekter 5. Finansiering

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Stavanger 14. og 15. oktober 2015 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder BAKGRUNN - NASJONALT Det er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

SUPLERENDE TEKNISKE DOKUMENTER

SUPLERENDE TEKNISKE DOKUMENTER Helse Møre og Romsdal M-8006 Rehab. Lundavang m.m rammeavtale Arkitekt- og Rådgivertjenester. BILAG C SUPLERENDE TEKNISKE DOKUMENTER 1. Rapport: Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Fysisk miljø- Bygningstatus

Fysisk miljø- Bygningstatus MILJØENHETEN sept 2014 Rolf Erik Hoaas Fysisk miljø- Bygningstatus Foto: Geir Hageskal Rolf Erik Hoaas Privat prosjektering og planlegging av vvs anlegg Trondheim Kommune drift og vedlikehold, nybygg,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Planlagt utbetaling 2002 i 2002

Planlagt utbetaling 2002 i 2002 REGIONALT HELSEFORETAK: Oversikt over investeringer ALLE BELØP OPPGIS I HELE 1000 KR Milepelsdatoer, passerte/planlagte Helseforetak, prosjektnavn (identifikasjon) Prosjektets totale investeringskostnad

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø RAPPORT Tilstandsrapport Tusenhjemmet Bodø 29.08.15 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 BESKRIVELSE AV OBJEKTET... 1 1.2 GENERELT OM TILSTANDSANALYSEN... 2 1.3 ANBEFALT FDV-NIVÅ... 2 1.4 INVOLVERTE

Detaljer

Miljø og helse i TEK. KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar

Miljø og helse i TEK. KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar Miljø og helse i TEK KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar MILJØ OG HELSE I BYGGTEKNISK FORSSKRIFT To bolker; 1) Innemiljø Ventilasjon Radon Termisk Lys/Utsyn Våtrom 2) Miljø;

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Universitet i Agder, Grimstad 29 Mai 2009 1 Vi vil ta for oss:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.06.2011 nnhold: Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon nformasjon fra Departementene / Direktorat

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Jnr. Molde, Ark. ( ) hpi. Sak 06/03

Jnr. Molde, Ark. ( ) hpi. Sak 06/03 Jnr. Molde, 10.01.03 Ark. (16.01.03) hpi Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 06/03 INVESTERINGER KNYTTET TIL OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - NY POLIKLINIKK OG NY AKUTTAVDELING FOR UNGDOM

Detaljer

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en miljøsertifisering.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Kristiansund

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Kristiansund Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Kristiansund Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Telemark 25. og 26. November 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder INNHOLD I - MOMENTLISTA Bakgrunn

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Molde

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Molde Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Molde Lundavang Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2.

Detaljer

Notat. Innhold. Dato: ekb Sist endret Emne: KORTSIKTIGE OPPRUSTINGSTILTAK PÅ LUNDAVANG. 1. Innledning 2

Notat. Innhold. Dato: ekb Sist endret Emne: KORTSIKTIGE OPPRUSTINGSTILTAK PÅ LUNDAVANG. 1. Innledning 2 Notat Dato: 07.01.04 ekb Sist endret 16.01.04 Emne: KORTSIKTIGE OPPRUSTINGSTILTAK PÅ LUNDAVANG Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn og mandat 2 1. 2 Arealbehov tidligere planer 2 1.3 Samlap Plan 03 Prioriterte

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen Barnehager Det er investert 28 mill. kroner i barnehagene. Av dette er 9 mill til oppgraderinger i perioden 2003 2007. Det er bevilget penger til kommunale barnehager

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes Drift og eiendom Styresak 20/09 Regjeringens tiltakspakke 2009 Saksbehandler: Bernt Toldnes Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak HN RHF 5-2009 Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn

Detaljer

N o t a t M U L T I C O N S U L T. Teknisk tilstand, bygningsstruktur og egnethet i bruk. Sammendrag: Sammendraget fremkommer på side 2 4.

N o t a t M U L T I C O N S U L T. Teknisk tilstand, bygningsstruktur og egnethet i bruk. Sammendrag: Sammendraget fremkommer på side 2 4. N o t a t Oppdrag: Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal HF Dato: 2. juli 2010 Emne: Teknisk tilstand, bygningsstruktur og egnethet i bruk Oppdr.nr.: 119857 Til: Helse Midt Norge RHF Nils Arne Bjordal Kopi:

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

Offentlig journal. Byggestart Nye Molde sykehus. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008/869-46 4/2011 04.01.2011 03.01.2011

Offentlig journal. Byggestart Nye Molde sykehus. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008/869-46 4/2011 04.01.2011 03.01.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.01.2011 nnhold: Byggestart Nye Molde sykehus Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF U 2008/869-46 4/2011 03.01.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. vikariat - Audiograf - ØNH-avdeling, Hørselsentralen

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. vikariat - Audiograf - ØNH-avdeling, Hørselsentralen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2014 Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. vikariat - Audiograf - ØNH-avdeling, Hørselsentralen

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Energibruk i bygninger. Energibruk i bygninger. Netto innenlands sluttbruk av energi i Norge i år Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing.

Energibruk i bygninger. Energibruk i bygninger. Netto innenlands sluttbruk av energi i Norge i år Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing. EPO 100 Energifremtider og miljøvisjoner Høsten 2003 Forelesning 17.09.03 Energibruk i bygninger Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing. Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU Energibruk i bygninger

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal

Detaljer

UTFORDRINGER MED HØY TEMPERATUR I NYE BOLIGER?

UTFORDRINGER MED HØY TEMPERATUR I NYE BOLIGER? UTFORDRINGER MED HØY TEMPERATUR I NYE BOLIGER? Nasjonal inneklimakonferanse 09.05.17 Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo 2 I 2007 KOM OGSÅ DENNE VEILEDNINGEN

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom Rotunden 2.etg, Levanger Rådhus Dato: 02.09.2013 Tid: 08:00 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Skanska Norge AS 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 13-4. Termisk inneklima. Se vedlegg. Se vedlegg Kommentarer til høring for 13-4.pdf 13-7. Lys. Se vedlegg. Se vedlegg

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON BAKGRUNN Det er ca 100 tilsatte som til daglig har tilholdssted ved Risløkka trafikkstasjon. De er tilknyttet TK

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599 STYRET Unntatt offentligheit, jfr. Off. lova 23 Sak 2011/35 Sal av Åsebøen 3 og 9 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Avdelingssjef Svein Jensen 23.08.2011 Seksjonssjef

Detaljer