Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september Norconsuk *

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk *"

Transkript

1 Sørum kommune Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse 14. september 2010 Norconsuk *

2 Tittel: Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse RAPPORT Oppdragsgiver: I Sørum kommunale eiendomsselskap KF Postboks I 13 l92l Sørumsand Oppdragsgivers kontaktperson: Rådg ver: Norconsuh å Norconsult AS Vesttordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: Telefax: E-post: fi www norconsult.no Foretaksreg.: NO MVA upp0ragsre0er: Isabel von Klltzins Oppdragsnr.: Revisjon: Dokumentnr: Dato: Olav Ytre-Arne Utarbe det av: S gn.: GreteKierdsenm. n. Fagkontrollertav: Sign.: &/+t^ot z Antall sider og b lag 43 sider. 3 vedless Pål Kietil Eian m. fl. < Godkjent av: Sig GreteKierdsen<s 4 "/tu Revision Dato Beskrivelse Utarbe det raokontrollert Godkient I Undersøkelse av tak oq bassenq GKJ,E GKJ SAITJIMENDRAG Rehabiliterings-, ombyggings- og utvidelsesmulighetene for Melvold ungdomsskole skal utredes. I Norconsults rapport , datert27. mars 2009, ble det anbefalt å glennomføre en uwidet, tverrfaglig teknisk analyse på utvalgte deler av skolen. Befaringer ble gjennomført den 10. mars og 10. august I denne rapporten er det redegjort for resultatene fra disse befaringene sammen med den tekniske delen i rapporten fra 2009, slik at resultatene er samlet i én teknisk rapport. Melvold ungdomsskole er i utgangspunktet en robust bygning med bærekonstruksjoner, etasjeskillere og bassengtrau i plasstøpt betong. Verken materialprøver av betongen i bassengtrauet eller bæreevnevurderinger av bærekonstruksjonene har avslørt store svakheter. Teglveggene har en del skader som skyldes uheldig materialvalg og prosjekteringsfeil. I tillegg er de dårlig isolerte etter dagens standard. Vi anbefaler derfor riving av ytre vange på alle teglvegger. Bindingsverksvegger og tak er i god stand, men må ved en større ombygging fìl økt isolasjonstykkelse. Taket over hovedinngangen må fìi ny tekking og bedre fall mot sluk. Svømmehallen er i relativt god stand, men utbedringstiltak må gjennomføres på yttervegger, basseng og ventilasjonsanlegg. Ytterveggene må bli luft- og damptette ved å legge en solid dampsperre på innsiden. Bindingsverksvegger og vinduer må byttes. Noe mekanisk reparasjon av betongen i selve bassengtrauet må gjennomføres. Rundt bassenget anbefales det at det legges ny elastisk membran under flisene og at fugen rundt bassenget utbedres. Samtidig som flisene fiernes og membranen legges bør hellingen på dekket kontrolleres og evt. korrigeres. Områder med bom i flissjiktet og uwaskede fuger i svømmebassenget utbedres. Det er et stort etterslep på vedlikeholdet av vinduer og tekniske installasjoner. Ved en større ombygging må vinduene og mesteparten av de tekniske installasjonene skiftes ut. Heisen må skiftes ut og helst flyttes. To tiltak knyttet til det elektriske anlegget anbefales gjennomført umiddelbart: På hovedfordelingen må det monteres avdekning slik at strømskinnene ikke kan berøres ved et uhell. På ventilasjonssystem 3 må det monteres egne sikkerhetsbrytere på viftene. Det har blitt giennomført en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene som viser at de inneholder store mengder bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer, først og fremst asbest og ftalater. Bygningsdelene er ikke farlige der de er i dag, men dersom slike stoffer ikke {emes før rivingen tar til, vil rivemassene forurenses. Det er fullt mulig ved en ombygging å fìl en bygningsm rsse med et mye lavere energibehov enn i dag. For å oppnå passivhusstandard eller energiklasse A iht. energimerkeordningen, må man giøre egne beregninger og vurderinger. X:\NOR\Oppdrag\Bergen\501\14\ \dok\Utv det undersøkelse mars 2010\GKJ_rapport_o5 doc

3 Sørum kommune Melvold ungdomsskole Utvidet teknisk tilstandsanalyse 14. september 2010

4 Tittel: Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Postboks Sørumsand Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Foretaksreg.: NO MVA Oppdragsleder: Isabel von Klitzing Olav Ytre-Arne Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Utarbeidet av: Sign.: Grete Kjeldsen m. fl. <Sign.> Revisjon: Dato: Fagkontrollert av: Sign.: Pål Kjetil Eian m. fl. <Sign.> Antall sider og bilag Godkjent av: Sign.: 43 sider, 3 vedlegg Grete Kjeldsen <Sign.> Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Undersøkelse av tak og basseng GKJ PEI GKJ SAMMENDRAG Rehabiliterings-, ombyggings- og utvidelsesmulighetene for Melvold ungdomsskole skal utredes. I Norconsults rapport , datert 27. mars 2009, ble det anbefalt å gjennomføre en utvidet, tverrfaglig teknisk analyse på utvalgte deler av skolen. Befaringer ble gjennomført den 10. mars og 10. august I denne rapporten er det redegjort for resultatene fra disse befaringene sammen med den tekniske delen i rapporten fra 2009, slik at resultatene er samlet i én teknisk rapport. Melvold ungdomsskole er i utgangspunktet en robust bygning med bærekonstruksjoner, etasjeskillere og bassengtrau i plasstøpt betong. Verken materialprøver av betongen i bassengtrauet eller bæreevnevurderinger av bærekonstruksjonene har avslørt store svakheter. Teglveggene har en del skader som skyldes uheldig materialvalg og prosjekteringsfeil. I tillegg er de dårlig isolerte etter dagens standard. Vi anbefaler derfor riving av ytre vange på alle teglvegger. Bindingsverksvegger og tak er i god stand, men må ved en større ombygging få økt isolasjonstykkelse. Taket over hovedinngangen må få ny tekking og bedre fall mot sluk. Svømmehallen er i relativt god stand, men utbedringstiltak må gjennomføres på yttervegger, basseng og ventilasjonsanlegg. Ytterveggene må bli luft- og damptette ved å legge en solid dampsperre på innsiden. Bindingsverksvegger og vinduer må byttes. Noe mekanisk reparasjon av betongen i selve bassengtrauet må gjennomføres. Rundt bassenget anbefales det at det legges ny elastisk membran under flisene og at fugen rundt bassenget utbedres. Samtidig som flisene fjernes og membranen legges bør hellingen på dekket kontrolleres og evt. korrigeres. Områder med bom i flissjiktet og utvaskede fuger i svømmebassenget utbedres. Det er et stort etterslep på vedlikeholdet av vinduer og tekniske installasjoner. Ved en større ombygging må vinduene og mesteparten av de tekniske installasjonene skiftes ut. Heisen må skiftes ut og helst flyttes. To tiltak knyttet til det elektriske anlegget anbefales gjennomført umiddelbart: På hovedfordelingen må det monteres avdekning slik at strømskinnene ikke kan berøres ved et uhell. På ventilasjonssystem 3 må det monteres egne sikkerhetsbrytere på viftene. Det har blitt gjennomført en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene som viser at de inneholder store mengder bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer, først og fremst asbest og ftalater. Bygningsdelene er ikke farlige der de er i dag, men dersom slike stoffer ikke fjernes før rivingen tar til, vil rivemassene forurenses. Det er fullt mulig ved en ombygging å få en bygningsmasse med et mye lavere energibehov enn i dag. For å oppnå passivhusstandard eller energiklasse A iht. energimerkeordningen, må man gjøre egne beregninger og vurderinger.

5 Side: 3 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN Generelt Hva analysen omfatter BEFARING TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN I Bakgrunn Oppdrag Begrensninger Sammendrag Generelt om skolen Brannsikkerhet Helse- og miljøfarlige stoffer Klimaskjerm Drenering og grunnmur Yttervegger Vinduer Tak og tekning Tekniske installasjoner Luftbehandlingsanlegg og inneklima Øvrige tekniske installasjoner Svømmehall TEKNISK VURDERING AV UTVALGTE DELER I Miljøkartlegging Tilstandsanalyse av klimaskjerm Termografering av klimaveggen i svømmehallen Destruktiv kontroll av klimavegg i svømmehallen Generell tilstandsvurdering av vegger i tegl Generell tilstandsvurdering av bindingsverksvegger Tak Lekkasje i rom Forslag til tiltak Energiøkonomiske vurderinger VVS Sanitær Varme Ventilasjonssystem Øvrige ventilasjonssystemer Annet VVS-relatert Elektriske anlegg Tilstandsanalyse av bassengtrau Lokaliseringssystem Bassengtrauet i teknisk rom Utjevningsbassenget I selve bassengrommet Svømmebassenget Materialundersøkelser Oppsummering av prøveresultater Vurdering av skader og behov for tiltak Oppsummering/anbefalte utbedringer Kontroll av bæreevne Generelt Sammenlikning av laststandarder Bæreevnevurderinger...41

6 Side: 4 av Ombygging generelt TVERRFAGLIG OPPSUMMERING...42 VEDLEGG Vedlegg A: Bilder fra befaringen i 2009 Vedlegg B: Rapport vedr. heisen fra OTIS Vedlegg C: Resultater fra kloridanalysen og bilder.

7 Side: 5 av 43 1 BAKGRUNN 1.1 Generelt Rehabiliterings-, ombyggings- og utvidelsesmulighetene for Melvold ungdomsskole skal utredes. I den forbindelse ble det, som en del av utredningen, den 16. januar 2009 gjennomført stedlige registreringer på et utvalg av rom, samt utvendig på fasader. Se Norconsults rapport , datert 27. mars I den tekniske vurderingen ble det anbefalt å gjennomføre en utvidet, tverrfaglig teknisk analyse på utvalgte deler av skolen. En slik analyse ble gjennomført den 10. mars Da det på det tidspunktet var snø på taket og vann i bassenget, ble befaring av tak og tomt basseng først gjennomført den 10. august I denne rapporten er det redegjort for resultatene fra denne utvidede analysen. Den tekniske delen i rapport er også med her for å ha resultatene samlet i én teknisk rapport. Teksten fra 2009 er markert med skravert tekst. 1.2 Hva analysen omfatter Følgende punkter ble foreslått gjennomført i en utvidet teknisk analyse i rapporten i 2009: 1) Klargjøring av den totale brannsikkerheten ved skolen gjennom en brannteknisk tilstandsanalyse. 2) Gjennomføre miljøkartlegging på dagens skole, altså i forkant av rehab. prosjektet. 3) Tilstandsanalyse av klimavegg for å fastslå reparasjonsmetode på skallmuren, ev. etterisolering. 4) Lokale undersøkelser i rom 201 mht. vannlekkasjer gjennom glassfelt. 5) Tilstandsregistrering på taktekking/beslagsløsninger og ev. vurdering av å etterisolere takene (ENØK). 6) Utredning ventilasjonssystemer generelt. 7) Fastslå behov for oppgradering av skolens elektriske anlegg, herunder behov for utskifting av hovedtavle. 8) Nærmere vurderinger vedr. heisen. 9) Tverrfaglig tilstandsanalyse av svømmehallen. Minimum følgende bør inngå: a) Destruktiv kontroll av konstruksjoner i klimavegg og tak b) Termografering av klimavegg c) Inspeksjon og målinger mht. ventilasjonssystem 1 d) Tilstandsanalyse av bassengtrau mht. membranløsninger, betongkvalitet, armeringsoverdekning, ph-verdi og kloridinnhold i betongen e) Systematisk kartlegging av tilstand på flislagte overflater (tomt basseng) 10) Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, kan det være behov for nærmere undersøkelser ev. etterregning av etasjeskiller og ev. hovedbæresystem mht. økte nyttelaster på tak og i brukerrom. Pkt. 1) ble tatt ut da det ikke er gjort endringer et at siste brannrapport forelå i 2004 og det ble ansett som lite hensiktsmessig å gjøre en ny brannteknisk vurdering nå før en større ombygging. Pkt. 4), deler av pkt. 5) og 9 a) ble ikke gjennomført den 10. mars da taket ikke ble befart pga. mye snø. Lekkasjene i glassfelt i 201 antas å ha sammenheng med taket. Disse punktene ble undersøkt ved befaringen den 10. august Skolen ønsket ikke å tømme bassenget midt i skoleåret, slik at også pkt. 9 e) ble utsatt til sommerferien. Pkt. 10) er gjennomført på grunnlag av originaltegninger oversendt fra Sørum kommune. Beregningene er også ønsket for å kunne vurdere om bæreevnen setter begrensninger vedr. ny arealdisponering. Befaringene og vurderingene er gjort med bakgrunn i kommunens ønske om at skolen etter ombygging skal ha samme levetid som en ny skole.

8 Side: 6 av 43 2 BEFARING Heiko Trampenau fra Norconsult AS gjennomførte en befaring av skolen den 16. januar En utvidet tverrfaglig befaring ble gjennomført den 10. mars 2010 av følgende personell fra Norconsult AS: Oppgave Gjennomført av Se kap. 2) Miljøkartlegging Kristian Mejlgaard Ulla 4.1 3) Tilstandsanalyse av klimavegg Grete Kjeldsen 4.2 9a) Destruktiv kontroll av konstruksjoner i klimavegg og tak i svømmehallen 9b) Termografering av klimaveggen i svømmehallen 6) Utredning ventilasjonssystemer generelt. Arne Pihl Bordi 4.3 9c) Inspeksjon av ventilasjonssystem 1 i svømmehallen. 7) Vurdering av skolens elektriske anlegg, herunder behov for utskifting av hovedtavle. Morten Vollhaug 4.4 8) Nærmere vurderinger vedr. heisen. 9d) Tilstandsanalyse av bassengtrau mht. membranløsninger, betongkvalitet, armeringsoverdekning, ph-verdi og kloridinnhold i betongen. Jan Viggo Holm Nancy Helen Hansen ) Kontrollregning av etasjeskiller og hovedbæresystem mht. økte nyttelaster på tak og i brukerrom. Øyvind Ellingsen 4.6 Miljøkartleggingen under pkt. 1) foregikk over to dager, dvs. 10. og 11. mars. I forbindelse med kontrollregning av bæresystemet under pkt. 10) er det ikke gjennomført noen befaring. Grete Kjeldsen og Filip Sørensen fra Norconsult gjennomførte en befaring av tomt basseng og tak den 10. august Driftsoperatør Jan-Erik Sætre bisto ved befaringene den 10. mars og den 10. august.

9 Side: 7 av 43 3 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN I Bakgrunn Oppdrag Dette avsnittet inneholder en oppsummering av registreringene, samt vurdering av teknisk tilstand. Hovedformålet er å gi input til beslutningstakerne i kommunen, slik at eventuelt nødvendige endringer med hensyn til skolens kapasitet og tilrettelegging for fleksible undervisningsformer kan vurderes samtidig med bakgrunn i skolens tekniske tilstand og standard og forventet vedlikeholdsbehov. I den grad det er anbefalt konkrete tiltak, er disse valgt under forutsetning av at anlegget brukes videre til undervisingsformål i en periode på minimum 15 til 20 år. Dersom brukstiden blir kortere enn dette, vil neppe de investeringer som foreslås kunne forsvares økonomisk sett. Generelt sett vil planmessig utskifting av tekniske anlegg, og løpende vedlikehold av bygningsmassen ellers, være avgjørende for anleggets totale levetid. Befaringene og vurderingene i forbindelse med den utvidede tekniske analysen i 2010 er gjort med bakgrunn i kommunens ønske om at skolen etter ombygging skal ha samme levetid som en ny skole. Våre vurderinger er basert på forelagt dokumentasjon, tilbakemeldinger fra spørreskjemaet, innhentet informasjon i møte med bruker/driftsansvarlige samt egne observasjoner. Følgende dokumentasjon er mottatt: Tilstandsoversikt Tegninger med kommentarer Inneklimarapport Tilstandsrapport heis Brannteknisk statusrapport Videre er det benyttet ettersendt informasjon fra skolens driftspersonell vedrørende kapasitet på ventilasjonsvifter ved skolen Begrensninger Det er ved registreringen ikke utført destruktive inngrep i konstruksjoner eller installasjoner, og alle utvendige registreringer er utført fra bakkenivå. Det må derfor tas et generelt forbehold om at mulige skjulte feil eller mangler ikke er oppdaget. Taket var ved befaring snødekt og ble derfor ikke inspisert. I svømmehallen var bassenget vannfylt ved befaring og ble derfor heller ikke inspisert. 3.2 Sammendrag Generelt om skolen Skolen er oppført i to byggetrinn. Skolefløyen, blokk B og C, ble bygget i 1976 i to etasjer pluss underetasje i blokk B. Idrettsfløyen med svømmehall, blokk A, ble bygget til fire år senere i to etasjer, nordvest for skolefløyen.

10 Side: 8 av 43 Bortsett fra innvendige tiltak i skolefløyen, som etablering av skillevegger og mindre tilpasninger/endringer av romfunksjoner, fremstår skolen i dag i vesentlig grad slik som da den var ny. Teknisk tilstand for dagens skoleanlegg varierer, men vurderes - alderen tatt i betraktning - samlet sett å være akseptabel. Imidlertid må det i løpet av relativt kort tid påregnes en rekke rehabiliteringstiltak for å hindre forringelse. Dette gjelder hovedsakelig bygningsmessige tiltak knyttet til svømmehallen, fasaderehabilitering inkludert utskifting av originale vinduer, og tiltak i forbindelse med oppgradering av tekniske installasjoner. Før det tas beslutninger om å foreta konkrete tiltak som er knyttet til ovennevnte vil det være behov for å gjennomføre mer detaljerte undersøkelser av klimaskallet generelt, svømmehallen spesielt og tekniske installasjoner. Skolen er løsmassefundamentert. Det er ved befaring ikke registrert symptomer på at skolen har vært utsatt for nevneverdige setninger/skjevsetninger. Hovedbæresystemer i begge byggetrinn består av plasstøpte bjelker og søyler. Også etasjeskiller er utført i plasstøpt betong. Kapasitet på eksisterende hovedbæresystem og etasjeskiller samt behov for eventuelle forsterkninger må vurderes i den videre planleggingsprosessen. Bjelke-søyle-systemet ligger i all hovedsak i fasadene og i korridorveggene. Det innebærer at de fleste innervegger kan fjernes uten at det er nødvendig med inngrep i hovedbæresystemet. Dette betyr at skolefløyen er godt tilrettelagt for å oppnå fleksibel og behovstilpasset arealbruk. I skolefløyen er etasjehøyden i henholdsvis 1. og 2. etasje 3,2 og 3,4 meter, noe som gir tilfredsstillende rom for tekniske føringer ved valg av åpne arealer Brannsikkerhet Det er forelagt brannteknisk statusrapport fra Skansen Consult AS. Rapporten ble utarbeidet i Det er ved befaring oppgitt at bortsett fra oppgradering av brannalarmanlegget med oppkopling til Brannvesenets alarmsentral samt nødlysanlegget i 2006, er det ikke gjort tiltak med hensyn til å øke brannsikkerheten etter at rapporten ble utarbeidet. Brannsikkerhetsnivået ved skolen er derfor ikke nærmere vurdert av Norconsult i denne rapporten. Brannteknisk statusrapport fra Skansen Consult AS konkluderer med at brannsikkerhetsnivået ved skolen ikke er tilfredsstillende. Det er i rapporten fastslått vesentlige avvik fra forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og det er således behov for omfattende brannteknisk oppgradering for å kunne ivareta både personsikkerhet og verdisikring på en tilfredsstillende måte. Tiltakene med oppgradering av brannalarm- og nødlysanlegg vurderes ikke å være tilstrekkelige for å kompensere for generelle svakheter ved brannsikkerheten ved Melvold ungdomsskole. Forbedring av brannsikkerhetsnivået ved skolen er, uavhengig av om det foretas ombygninger og/eller utvidelser eller om skolen brukes videre i den form den er i pr. i dag, et høyt prioritert tiltak. Kostnadene for brannteknisk oppgradering av dagens skole som er oppgitt i rapporten fra Skansen, er ikke nærmere vurdert i denne rapporten, men virker lave basert på et skjønnsmessig anslag Helse- og miljøfarlige stoffer Det er oppgitt ved befaring at lysarmaturer med PCB-holdige kondensatorer er byttet. For øvrig er det ikke utført kartlegging av eventuell forekomst av helse- og miljøfarlige stoffer ved skolen.

11 Side: 9 av 43 Isolerglassruter ved skolen (produksjonsår 1975/1976), nærmere sagt limsjiktet under avstandslista, kan inneholde PCB. Dette anbefales nærmere undersøkt på originale ruter. Generelt anbefales at det allerede i tidligfasen gjennomføres kartlegging av miljø- og helsefarlige stoffer ved skolen, dette fordi eventuelle forekomster kan gi føringer for måten rehabiliteringen blir utført på. For rehabiliteringer over 100 m 2 eller 10 tonn avfall er det med virkning fra 1. januar 2008 stilt forskriftskrav om å gjennomføre slik kartlegging. Kravet gjelder også for tiltak som ikke er søknadspliktige. 3.3 Klimaskjerm Drenering og grunnmur Skolens beliggenhet og terrengarronderingen rundt skolen tilsier at det i perioder stedvis må påregnes stort overvannstilsig mot bygningen/grunnmuren. Det ble i 2005 foretatt komplett utskifting av drenssystemet rundt skolen. Dette ble utført som et preventivt tiltak, og ikke fordi det hadde oppstått fuktproblemer. Det er ved befaring ikke registrert symptomer på fuktinntrengning gjennom grunnmuren eller indikasjoner på fuktinntrengning gjennom gulv på grunn. Unntaket er et lokalt parti av grunnmuren i korridor/sluse 029 (blokk A). Her er panelkledning på innside av grunnmur fjernet. Det er synlig en markant vertikalsprekk i grunnmuren som tidligere er forsøkt tettet. Sprekken fortsetter i dekke over underetasjen i hele korridorens bredde og er også synlig i garderoben, rom jf. vedlegg A, bilde nr. 1 og 2. Det er ved befaring målt forhøyet fuktinnhold på betongoverflaten, men normalt fuktinnhold på panelkledning ved siden av. Veggpartiet bør holdes under observasjon. Fuktinntrengningen vil sannsynligvis ikke kunne stoppes permanent fra innsiden Yttervegger Yttervegger ved skolen er utført som skallmur av gul tegl med antatt 100 mm isolasjon mellom teglvangene. Muren er utført uten bevegelsesfuger, bortsett fra i overgangen mellom skole- og idrettsfløy. Det er synlig markante vertikalsprekker i utstikkende veggender ved alle utvendige hjørner - jf. vedlegg A, bilde nr. 3. Samme skadetypen forefinnes ved inngangspartiene, der hvor indre teglvange passerer klimaskillet fra innvendig til utvendig - jf. vedlegg A, bilde nr. 4. Nevnte vertikalsprekker er i de fleste veggender og overgangene synlige i hele fasadens høyde opp til gesimsen. Sprekkene følger delvis fugemønsteret i ytre teglvange og går delvis gjennom hele teglstein. Det er flere partier i ytterveggen med mer eller mindre utpregede frostskader på tegloverflaten i ytre vange. Frostskadet tegl er mest fremtredende over større, sammenhengende arealer nær gesimsoppkanter ved begge inngangspartiene - jf. vedlegg A, bilde nr 5 og 6, men forekommer også ved veggender, bilde nr. 7, eller ved enkeltstein, bilde nr. 8. Utbredelse av og antall teglstein som er frostskadet er betydelig større i skolefløyen enn i idrettsfløyen. Det vil si, teglstein som er benyttet i byggetrinn 2 har åpenbart bedre frostbestandighet enn teglen i opprinnelig del av skolen. Det er flere fasadepartier med fargenyanser, skjolder, saltutslag og/eller misfarging, først og fremst synlig i fasader tilhørende svømmehallen. Det visuelle inntrykket av overflaten er ujevnt og kan delvis betegnes som skjemmende - jf. vedlegg A, bilde nr. 9 og 10. Vurderinger Vertikale sprekker skyldes manglende bevegelsesfuger. Rapport fra Byggforsk refererer til NS 3475:2003 og sier at det for uarmert murverk uten glidesjikt bør være m mellom vertikale bevegelsesfuger. Den laveste verdien gjelder for sørvegger, den høyeste for nordvegger. Ved hjørner skal første bevegelsesfuge fra hjørne ligge i en avstand av halve tabellverdien. Slike skader repareres

12 Side: 10 av 43 ved ommuring. Spesielle reparasjonstiltak er nødvendige der hvor indre teglvange passerer klimaskillet fra innvendig til utvendig Frostskadet tegl skyldes at det er brukt tegl med for dårlig frostbestandighet. Erfaringsmessig er gul teglstein mindre frostbestandig enn rød. Frostskadet stein må erstattes. Ved mer enn fem frostskadede stein per m 2, bør lokal ommuring velges fremfor utskifting av enkeltstein. Pussing med tykkpuss på hele fasaden er et annet alternativ, men det er usikkert hvor holdbart dette er. Fargenyanser og misfarging på fasader tilhørende svømmehallen skyldes fuktgjennomgang i veggen. Skallmuren har ikke noe damptett sjikt. Bortsett fra skjoldene, har veggene overraskende få skader, frostskader for eksempel. For å stoppe fuktvandringen må veggen tettes på innvendig side med for eksempel puss eller damptett membran og fliser. Utfordringen er å få tette overganger mot golv og tak. Ved rehabilitering av svømmehallen bør etterisolering av hallen vurderes. Konklusjon: Det blir svært mye ommuring, i hvert fall av ytre vange. Basert på den visuelle registreringen, virker det sannsynlig at en konkluderer med å mure den helt om. Før det tas en beslutning vedrørende rehabiliteringsmåten, må det gjennomføres destruktive kontroller for å få undersøkt tilstanden på binderne mellom vangene, fugearmering og fukttilstand i isolasjonssjiktet Vinduer Bortsett fra glassfelt over inngangspartier, er vinduene i all hovedsak originale tofagsvinduer i malt/beiset tre med to-lags isolerglass. Det store faget er utformet som fastfelt. Åpningsfeltet, som utgjør ca. 1/5-del av den totale vindusbredden, er sidehengslet. Vindusglasset er byttet på en del av vinduene, men mesteparten av vinduene har originale vindusruter. Et stort antall av disse er punktert. Det er registrert betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder både funksjon og tetthet av åpningsfelt og malingsvedlikehold på utvendig side - jf. vedlegg A, bilde nr. 11. Det er fuktinntrengning ved glassfeltet i hall, rom 201. Fuktinntrengningen er oppgitt forekommer ved spesielle værforhold. Årsaken er uavklart, og det er behov for nærmere, eventuelt destruktive, undersøkelser. Vurderinger Originale vinduer nærmer seg slutten av teknisk levetid som normalt kan forventes. Videre er teknisk levetid avkortet fordi nødvendig vedlikehold er uteblitt. Det vil sannsynligvis ikke være lønnsomt å gjennomføre utbedringer for å innhente etterslepet og for å forlenge brukstiden med noen år Tak og tekning Betongtaket er uoppforet. Skolen har kun innvendige taknedløp. Det er oppgitt at det er bra fallforhold på takflaten. Taket er folietekket uten singelballast. Folien ble sist fornyet i år 2000 etter en periode med diverse lekkasjer gjennom taket, og i denne forbindelse ble fuktig isolasjon skiftet, og det ble lagt inn brannskiller i isolasjonssjiktet. Bruker er ikke kjent med pågående lekkasjer. Vurderinger Teknisk tilstand til isolasjonsmaterialet i taket er usikker på grunn av tidligere lekkasjer. Uansett bør man ved rehabiliteringen vurdere å fornye isolasjonen for å redusere varmetapet gjennom taket (ENØK). Vedr. tak over svømmehallen, se under pkt. 3.5.

13 Side: 11 av Tekniske installasjoner Luftbehandlingsanlegg og inneklima Skolen er utstyrt med fire, balanserte ventilasjonssystemer. Alle systemer har varmegjenvinning. System 1 betjener utelukkende svømmehallen. Aggregatet er plassert i rom 047, ved enden av bassenget og ble installert i år jf. vedlegg A, bilde nr. 12. Målt luftmengde som distribueres gjennom systemet er oppgitt med m 3 /h. Bruker oppgir at systemet virker bra. System 2 ventilerer resterende del av idrettsfløyen i underet. og 1. etasje. Aggregatet befinner seg i rom 045, ved siden av aggregatrom for system 1 - jf. vedlegg A, bilde nr. 13. Bruker oppgir at systemet virker tilfredsstillende. System 3 betjener hele skolefløyen i alle plan, unntatt søndre del av underetasjen, rom 065 til 074. Aggregatet er oppgitt å være fra byggeåret og er plassert i rom 058 (NB. Installasjonene kunne ikke inspiseres ved befaring fordi rommet brukes som lagerrom). Bruker oppgir at fra og med i fjor har anlegget blitt kjørt med økt lufthastighet og at luftmengden ble økt fra ca til m 3 /h. Ved befaringen ble det registrert merkbar støybelastning fra ventilasjonsanlegget i flere brukerrom. Det ble også registrert lokal diskomfort i form av merkbar/sjenerende trekk i nærheten av friskluftventiler i flere brukerrom i 1. etasje. System 4 betjener rommene 065 til 074 i underetasje. Aggregat har toppanslutning, er plassert i rom 066 og ble satt i drift i jf. vedlegg A, bilde nr. 14. Vurderinger System 1 System 1 har et moderne aggregat og ventilerer et areal på ca. 600 m 2. Luftmengden tilsvarer ca. 21,5 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Anlegget må kunne forutsettes viderebrukt, se også under pkt. 5.5 Svømmehall. System 2 Systemet betjener et samlet areal på ca. 800 m 2. Basert på aggregatets dimensjon, anslås dets kapasitet til ca m 3, noe som tilsvarer 10 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Luftmengden som er nødvendig for å innfri dagens komfortkrav anslås til ca m 3 /h. I forbindelse med den planlagte rehabiliteringen må det vurderes nærmere om det er lønnsomt å bruke det eksisterende aggregat videre for ventilasjon av arealer i 1. etasje (ca. 340 m 2 ) og å supplere med et nytt aggregat som betjener underetasjen eller å installere et nytt aggregat som betjener begge plan. System 3 Inneklimaundersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2008, ble foretatt i fire brukerrom i 2. etasje, det vil si utelukkende i rom som betjenes av system 3. Undersøkelsen ble gjennomført etter at luftmengden i systemet ble økt med ca. 15 %, jf. tekst over. Det ble gjennomført målinger med hensyn til lufttemperatur, CO 2 -konsentrasjon i inneluften og relativ luftfuktighet. Resultatet av undersøkelsen er at inneklimaet i de vurderte rommene anses som tilfredsstillende. Det ble registrert kun korte perioder der anbefalte grenseverdier for ovennevnte måleparametre var overskredet noe. Det er vår vurdering, til tross for tilfredsstillende resultat fra undersøkelsen, at både aggregat og kanalnett tilhørende system 3 må påregnes fornyet i løpet av relativt få år. Dette begrunnes med at både forventet teknisk levetid er nådd/overskredet, og ytelsen. Det totale arealet som betjenes gjennom systemet er anslått til 440 m 2 (u.et.) pluss 1250 m 2 (1. et.) pluss 1250 m 2 (2. et.), totalt ca m 2. Basert på en luftmengde på m3/h, tilsvarer dette 6,5 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Nye skoleanlegg prosjekteres for luftmengder som er to til tre ganger så stor som målt for system

14 Side: 12 av En ytterligere økning av lufthastigheten i systemet vil forsterke støybelastningen fra kanalnettet og medføre mer diskomfort pga. trekk. Rom 058 har tilstrekkelig størrelse til å installere et nytt, moderne aggregat som har en kapasitet som er i tråd med dagens komfortkrav. Ved oppgradering av system 3 kan det vurderes å beholde det eksisterende kanalnettet (både for tilluft og avtrekk) og å bruke begge to som avtrekkskanaler i det oppgraderte anlegget, slik at kun et nytt tilluftssystem er nødvendig å etablere. Dette valget ville imidlertid gi visse føringer eller begrensninger for mulig arealbruk i skolefløyen. Ved oppgradering/utskifting av system 3 bør det samtidig vurderes om dette systemet med fordel også burde betjene arealet som pr. i dag ventileres gjennom system 4. System 4 Det foreligger ingen teknisk informasjon om aggregatet. Ventilert areal er ca. 360 m 2. Med grunnlag i aggregatets størrelse, anslås aggregatet har kapasitet på ca m 3 /h, noe som betyr ca. 4 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Det er nødvendig med nærmere vurderinger/ inspeksjon for å vurdere tiltak knyttet til system Øvrige tekniske installasjoner Det elektriske anlegg ved skolen er stort sett fra byggeåret. Anlegget har trolig liten eller ingen reserveplass. I forbindelse med oppgradering av ventilasjonssystemene må det påregnes omfattende oppgradering av det elektriske anlegget. Oppgraderingen vil trolig innbefatte ny hovedtavle. Skolen har utelukkende elektrisk oppvarming gjennom panelovner. ESWA-takvarmeanlegg på skolekjøkken er ikke i drift. Panelovnene er fra byggeåret og er modne for utskifting. Varmtvannsberederne ble byttet i 1996 og vil ha betydelig restlevetid. Heisens tekniske tilstand ble vurdert senest i 2006 av Alpha Heisconsult AS, ref rapport datert Det vil være naturlig å vurdere heisen nærmere i prosjektets neste fase. 3.5 Svømmehall Svømmehaller er bygninger som, på grunn de spesielle inneklimaforhold med høy fuktighet og høy temperatur samt bruk av kjemikalier, stiller ekstra store krav til blant annet materialenes bestandighet og til klimaskallets tetthet. Svømmehallen ved Melvold ungdomsskole har ulike brukere, brukes blant annet som folkebad og har vært i drift i snart 30 år. Ventilasjonsanlegget samt bassengtekniske installasjoner er fornyet i de senere årene. Ser man bort fra reparasjoner på selve bassengtrauet og på flislagte overflater i hallen, er det ikke gjort vesentlig vedlikehold eller oppgradering når det gjelder det bygningsmessige. Med basis i dette og tatt brukstiden i betraktning, er den bygningsmessige tilstanden av hallen overraskende god - oversiktsbilder jf. vedlegg A, bilder nr. 15 og 16. Det er likevel på det rene at det er behov for en rekke bygningsmessige tiltak i svømmehallen når dens funksjon skal opprettholdes i lengre tid fremover. Disse tiltakene må vurderes i samspill med funksjon og ytelse av de tekniske installasjonene i hallen, først og fremst ventilasjonsanlegget. Hovedområdene de bygningsmessige tiltakene gjelder er følgende:

15 Side: 13 av 43 Klimavegger i hallen Det er klare tegn til fuktvandring innenfra og ut gjennom klimavegger, se under pkt Det må forventes at skadeutviklingen på grunn av denne fuktvandringen vil akselerere. Det er klare tegn til stort varmetap gjennom klimavegger - jf. vedlegg A, bilde nr. 17. Vinduer i hallen må byttes. Bassengtrau Det er synlige lekkasjer gjennom bassengtrau og tilstøtende konstruksjoner i underetasje - jf. vedlegg A, bilde nr. 18. Bom på overflaten av bassengvegg i underetasje på flere steder indikerer betongskader på grunn av armeringskorrosjon med årsak i klorider i bassengvannet. Omfanget for dette er ikke kartlagt. Utviklingen vil normalt akselerere. Flislagte overflater i hallen Det er registrert utilstrekkelig heft til underlaget (bom) på flislagte overflater i hallen. Det anbefales at det i neste trinn gjennomføres en detaljert tverrfaglig tilstandsanalyse av svømmehallen. I denne analysen bør minimum følgende inngå: Destruktiv kontroll av konstruksjoner i klimavegg og tak Termografering av klimavegg Inspeksjon og målinger mht. ventilasjonssystem 1. Tilstandsanalyse på bassengtrau mht. membranløsninger, betongkvalitet, armeringsoverdekning, phverdi og kloridinnhold i betongen. Systematisk kartlegging av tilstand på flislagte overflater (tomt basseng). 4 TEKNISK VURDERING AV UTVALGTE DELER I Miljøkartlegging Det har blitt gjennomført en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene. Kartleggingen er rapportert i en egen miljøsaneringsbeskrivelse ( MSB-01). Bygningene inneholder store mengder bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer, først og fremst asbest og ftalater. Det er brukt asbestholdige plater både som fasadeplater og vindsperre, og det er ftalatholdig vinylbelegg på de fleste gulvoverflater. Originale vinduer i bygningen er fra 1975, og må håndteres som PCB-holdige, med mindre det kan vises med materialprøve at de ikke innholder PCB eller klorparafiner. Det er i tillegg en del vinduer fra perioden 1975 til 1990 som kan inneholde klorparafiner. Disse må også håndteres som farlig avfall, med mindre det med materialprøve kan vises at lister og vinduslim ikke inneholder klorparafiner. I flere rom er det funnet termostater med kapillarrør som kan inneholde kvikksølv. I naturfagsalen kan vannlåser, sluk og knær i avløpsrør inneholde kvikksølv. Det er ikke påvist maling i bygget som inneholder konsentrasjon av PCB eller tungmetaller over grensen for farlig avfall, men det er gjort drøyt hundre målinger med miljøpistol (energidispersiv røntgenfluorescens, EDXRF) som viser konsentrasjoner over forurensningsforskriftens normverdi. Malt betong må derfor håndteres som lett forurensede masser. Det er i tillegg registrert flere mindre forekomster av helse og miljøfarlige stoffer

16 Side: 14 av 43 Miljøsanering gjøres som første del av en rive- eller rehabiliteringsprosess. Omfanget av en slik sanering er diskutert i miljøsaneringsbeskrivelsens kapittel 4. Hvordan de forskjellige forekomstene av bygningsdeler med helse- og miljøfarlig stoff over grensen for farlig avfall skal fjernes, dersom de skal fjernes, er angitt i miljøsaneringsbeskrivelsens kapittel 5. I Tabell er det gjort en oppsummering av registrerte helse- og miljøfarlige stoffer: Tabell Oppsummering av registrerte helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene Helse- og miljøfarlig stoff Type forekomst Mengde Asbest Eternittplater på fasade 295 m 2 (~ 4,4 tonn) Internittplater som vindsperre på 285 m 2 (~1,5 tonn) fasade Bly Blyskjøter på avløpsrør 0,6 kg per skjøt Bromerte flammehemmere Cellegummiisolasjon ca. 5 kg Ftalater Gulvbelegg ca m 2 (~ 6,7 tonn) Gulvlister av vinyl ca lm (~0,1 tonn) Takfolie ca m 2 (~2 tonn) KFK/HKFK/HFK Kjøleenhet 1 stk (~2 kg) Klor parafiner Vinduer ca stk (~ 1 tonn) Kvikksølv Lysstoffrør ca stk (~ 0,2 tonn) Vannlåser, sluk og knær Mengde usikker Olje og kjemikalier Gjensatte malingsspann o.l. Mengde usikker PCB Vinduer ca. 190 stk (~ 3,8 tonn) Pentaklorfenol Baderomsplater ca. 10 m 2 (~ 0,1 tonn) EE-avfall Diverse ca. 1 tonn Det tas forbehold om at bygningene kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som ligger skjult i bygningskroppen eller på atypiske steder, samt i de delene av bygningene der vi ikke fikk tilgang ved befaringen. Dette er bare et sammendrag av utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse og er kun til orientering. For alle andre formål henvises det til miljøsaneringsbeskrivelsen. 4.2 Tilstandsanalyse av klimaskjerm Termografering av klimaveggen i svømmehallen Til termograferingen ble det benyttet et termograferingskamera av typen FLIR Thermacam E25. Kameraet registrerer forskjeller i overflatetemperatur og benyttes derfor til å lokalisere varmetap, kuldebroer og luftlekkasjer. Ytterveggene i svømmehallen ble først termografert innenfra, deretter utenfra. Ute var det sol fra klar himmel, men de termograferte fasadene var ikke belyst med sol. Lufttemperaturen steg noe utover dagen, men lå rundt 0 C under termograferingen, slik at temperaturforskjellen mellom ute og inne var godt over 25 C. Termograferingen bekreftet mistankene om fukt- og varmetransport i ytterveggen i svømmehallen. Bilde viser langveggen mot nord. Bildet viser at betongsøylene er kuldebroer (mørke striper) og at varmetapet er spesielt høyt ved søylen innerst i hjørnet.

17 Side: 15 av 43 Bilde Veggen mot nord innenfra. Betongsøylene er kuldebroer. Ventilene under vinduene er varme. Bilde viser samme veggen fotografert utenfra. Det viser at i tillegg til betongsøylene avgir også ventilasjonskanalene varme til ytre vange. Dette ses som lyse flekker på veggen. Bilde Veggen mot nord utenfra. I tillegg til betongsøylene avgir også ventilasjonskanalene varme. I tillegg til betongsøylene som ble markert som tydelige kuldebroer, var det tydelige mørke flekker på veggen, spesielt nede mot gulvet, men også sporadisk andre steder, spesielt rundt ventiler som vist på Bilde Dette kan være tegn på fuktakkumulering i veggen. Bilde Mørke flekker er synlig nederst på veggen mellom betongsøyler og ventilasjonskanaler. Bildet til høyre viser en mørk flekk lokalisert rett over en ventil.

18 Side: 16 av 43 Over flere av vinduene var det til dels store istapper, se Bilde Disse kom ikke fra taket, men fra veggen over vinduene. Varm, fuktig luft trenger inn i veggen over vinduene og kondenserer. Når det smelter, renner det ut og fryser igjen til is. Mot gavlveggen mot vest, er hele vinduet og veggen på vei innover. Se Bilde Isdannelsen i veggen kan ha vært så stor at den har presset veggen innover. Bilde Istapper over vinduene. Ved gavlveggen mot vest er hele vinduet på vei innover (se pil). Bilde viser veggen over vinduene. Termografiet viser tydelige varme felter i bindingsverksveggen. Øverst ser man hvordan etasjeskilleren er en kuldebro som fører varme ut i veggen. De øvrige lyse feltene over vinduene tyder på at også resten av veggen er varm. Det største varmetapet er tydelig å se rundt vinduene. Kondensdannelsen i veggen kan skyldes utettheter rundt vinduene og/eller utett dampsperre. Bilde Veggfelt over vinduer med isdannelse. Innenfra er lite av bindingsverksveggen over vinduene synlig pga. den nedhengte himlingen. Bilde viser at det er kalde felter over vindu med isdannelse. Dette tyder på fuktakkumulering i veggen. Trestenderen i bindingsverket er også en kuldebro. Bilde Veggparti over vindu sett innenfra.

19 Side: 17 av 43 Mot gavlveggen mot øst, i overgangen til taket er det tydelig mosevekst. Bilde viser at dette området er varmt. Teglmuren er varm og i tillegg til etasjeskilleren sees et større varmt felt i bindingsverksveggen. Moseveksten tyder på at det her er varmt og fuktig store deler av året slik at i tillegg til de kuldebroene som er her, er det sannsynligvis kraftige luftlekkasjer i overgangen vegg/vegg og vegg/tak. Bilde I overgangen mot gavlvegg mot øst er det tydelige kuldebroer og mosevekst. Bilde viser at på gavlveggen er betongsøyler - og bjelker tydelige kuldebroer. Mørke flekker på innvendig vange kan tyde på noe fuktakkumulering i veggen. Bilde Gavlvegg mot vest sett fra innsiden. Bilde viser samme vegg sett fra utsiden. Termografiet viser en stor varm flekk øverst på veggen. Dette viser at det foregår en varme- og fukttransport gjennom veggen. Bilde Gavlvegg mot vest sett fra utsiden. Teglveggen bærer preg av fukttransport innenfra.

20 Side: 18 av 43 Gangen inn til utstyrsrommet står åpen inn mot svømmehallen. Der er det tre åpninger hvor det tidligere satt vinduer. De er nå erstattet med treplater og trepanel. Disse åpningene er ikke isolert og er ikke lufttette. Innenfra kan man enkelte steder se rett ut. Bilde viser åpningene sett utenfra. Termografiet viser kraftig varmegjennomgang i åpningene. Fotografiet viser isdannelse. På innvendig side er det kondensdannelse slik at treverket er fuktig. Dette medfører fare for soppvekst. Bilde Åpninger i gang til utstyrsrom. Galleriet over svømmehallen er nå avstengt. En dør i gavlveggen fungerte tidligere som rømningsvei for dette galleriet. Den står rett over åpningene vist i Bilde Ståldøren som står der nå er, ifølge driftsoperatøren satt inn for relativt kort tid siden. På innsiden er den korrodert, på utsiden ser man tydelig at det er kraftige luftlekkasjer i monteringsfugen rundt døren. Bilde viser tydelig hvordan luftlekkasjene i fugen sprer varme til ytre vange. Veggen rundt døren er veldig misfarget, har frostskader i teglsteinen og er mosegrodd. Monteringsfugen er tettet med polyuretanskum. På utsiden er skummet vått og mosegrodd. Bilde Dør fra galleri med kraftige luftlekkasjer i monteringsfugen Destruktiv kontroll av klimavegg i svømmehallen Teglveggen under vinduene ble åpnet utenfra bl.a. for å undersøke tilstanden på armeringsjern og bindere, se Bilde Ventilasjonskanalene er isolert med 50 mm EPS og fyller hele hulrommet mellom vangene. På hver side av kanalene står den en trestender. Disse var i god stand og lite merket av fukt på de delene vi så.

21 Side: 19 av 43 Bilde Åpning av veggen mot nord. Det hvite er plastisolasjonen rundt ventilasjonskanalen. Den destruktive kontrollen viste at veggen er isolert med 200 mm mineralull mellom vangene, se Bilde Mineralullen var noen steder full av is og var tildels frosset fast mot ytre vange. Fugearmeringen ser ut til å bestå av 2 Ф 10 mm jern. Vi traff akkurat på en armeringsskjøt der begge jernene er skjøtt på samme sted. Armeringen er korrodert og begge jernene er korrodert like mye. Hvis armeringen har vært kammet, er kammene korrodert bort, se Bilde Bilde Det er 200 mm mineralull mellom vangene. Fugearmeringen var korrodert. I denne langveggen ligger det fugearmering for hvert 9. eller 10. skift. Hvor armeringen lå, kunne lett leses ut av de begynnende skadene som følge av korrosjonen, se Bilde Noen steder var fugen på vei ut. Andre steder var det sprekker og små avskallinger i teglsteinen på begge sider av fugen. Veggen er forholdsvis kraftig armert. De samme tegnene til armeringskorrosjon ble, overraskende nok, ikke registrert så tydelig på gavlveggen.

22 Side: 20 av 43 Bilde Skader i murverket som følge av at fugearmeringen korroderer. Til venstre er fugen på vei ut. Til høyre er det en sprekk i teglsteinen som snart vil medføre en avskalling. Vi fant flere trådbindere på et lite område, slik at antall bindere må antas å være tilstrekkelig. Binderne var av en rustfri type og U-formet slik at to og to lå ganske tett. Området i overgangen mellom murvange og luftspalte er mest kritisk mht. punktkorrosjon. På noen bindere så vi små korrosjonsmerker, på andre ikke, se Bilde Bilde Trådbindere med og uten merker etter korrosjon Generell tilstandsvurdering av vegger i tegl Teglsteinen fra 1976 har store frostskader, typisk nok spesielt på de delene som står kaldt. Før 1980 var det ikke vanlig å bruke rustfrie trådbindere slik at selv om fuktbelastningen ikke er så stor på veggene fra 1976 som på svømmehallen, vil risikoen for korrosjon være større. Det var heller ikke tydelige tegn til armeringskorrosjon i form av tydelige skader i fuger på disse veggene. Frostskader og vertikale sprekker pga. manglende bevegelsesfuger dominerer skadebildet, som før nevnt. Arkitektens tegninger og tykkelsen viser at det er 100 mm mineralullisolasjon i alle teglveggene, bortsett fra den som ble åpnet på svømmehallen, dvs. veggen mot nordvest. Veggen som ble åpnet har større avstand mellom teglvangene enn de øvrige veggene for å få plass til ventilasjonskanalene. I trapperommet ved hovedinngangen, rom 201, er det tegn til fuktgjennomgang og saltutslag på innvendig side, se Bilde Årsaken til dette er ikke kjent. Fuktgjennomgang ved regnvær var ikke vanlig ifølge driftsoperatøren. Det kan være merker etter for eksempel gamle taklekkasjer.

23 Side: 21 av 43 Bilde Innvendig vange i trapperom med merker etter fuktgjennomgang Generell tilstandsvurdering av bindingsverksvegger Bindingsverksveggene på langsidene av skolebygget og svømmehallen har, så langt vi har registrert, følgende oppbygging sett innenfra: gipsplater, rupanel, dampsperre av plastfolie, 100 mm mineralullisolasjon i bindingsverk av tre, vindsperre av internittplater, utlekting, eternittplater. Noen steder er det trepanel istedenfor gipsplater som innvendig kledning. Bilde Bindingsverksvegg sett innefra et klasserom. Åpning tatt i bindingsverksvegg. Bilde viser et termografi av bindingsverksveggen tatt fra utsiden. Den viser at etasjeskilleren over andre etasje utgjør en stor kuldebro langs hele fasaden. Det samme gjelder for etasjeskilleren mellom første og andre etasje. I tillegg er det et stort varmetap fra vinduene, som forventet. Bilde Bindingsverksvegg sett fra utsiden med termografi.

24 Side: 22 av Tak Taktekkingen ble, som tidligere nevnt, skiftet i 2000 etter lekkasjer. Hele taket ble tekket om, også over svømmehallen (blokk A). Fuktig isolasjon ble byttet og det ble lagt inn striper av mineralull mht. brann. Det ble lagt til noe isolasjon langs kantene for å få bedre fall, men utover dette ble ikke isolasjonstykkelsen økt. Dagens utseende på taket tyder heller ikke på det. I følge tegninger er taket prosjektert med 100 mm isolasjon. Ballasten ble fjernet ved utskiftingen. I dag er taket tekket med en mekanisk festet PVC-folie. Det er tre sluk over skoledelen (blokk B og C) og to sluk over svømmehallen. Slukene er plassert på linje midt på taket og har innvendige nedløp. Fallforholdene er forholdsvis gode, men det blir liggende vanndammer utenfor slukene på områder med svanker. Se Bilde Antall sluk og plasseringen av dem medfører at vannet i noen områder har lang vei til sluk. Bilde Taket på skoledelen (blokk B og C) og på svømmehallen (blokk A) sett fra vest. Tilstanden på tekkingen vurderes å være god og det er, i følge bruker, ingen kjente lekkasjer fra taket i dag. Slukene er åpne og takflaten er ren. Det samler seg imidlertid noe smuss i hjørnene som bør fjernes årlig. På Bilde har planteveksten alt startet. Smuss og planter holder på fuktigheten og bidrar til raskere nedbrytning av taktekkingen. Bilde Hjørne med smuss og plantevekst Parapetbeslagene har ikke fall innover og er festet med skruer med gummimansjett, se Bilde Dette medfører at det dannes vanndammer på beslagene. Avslutninger, overganger og falser på beslagene er av varierende kvalitet. Takfolien er trukket over parapetene, noe som er avgjørende for tettheten. Mindre lekkasjer kan ikke utelukkes.

25 Side: 23 av 43 Bilde Parapetbeslag med dårlig fall og vanndammer Lekkasje i rom 202 Ved befaringen 10. august registrerte vi merker etter vann på gulvet innenfor vindusveggen hvor det tidligere er rapportert at det er lekkasjer ved spesielle værforhold (mye regn kombinert med vind), se Bilde Gulvlisten innenfor var svart i hjørnet og langs gulvet. Vi registrerte ikke andre fuktmerker. Bilde Merker etter vann på gulvet. Svarte fuktmerker på gulvlisten i hjørnet. Glassveggen ble åpnet, reparert og tettet for noen år tilbake. Dette stoppet ikke lekkasjene. Det var ingenting på taket eller parapetbeslagene som tydet på at lekkasjene kom derfra. Foran glassveggen, over inngangen, er det et lite tak, se Bilde Taket har sluk og innvendig nedløp, men det har dårlig fall til sluk slik at det blir liggende vanndammer på det. En befaring på taket avslørte skader i taktekkingen. Det kan se ut som om skadene skyldes stillasføttene fra reparasjonen eller lignende. På befaringstidspunktet var det mer vann under tekkingen enn over. Ved å trykke på taktekkingen ved skadestedene, piplet det vann ut av hullene, se Bilde Bilde Taket over inngangspartiet foran glassveggen. Skader i taktekkingen.

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Mars 2006 Side : 1 Forord Denne rapporten

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Endelig 2011-10-03 Rapport Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 2 av 17 1 Bakgrunn Sohlberg & Toftenes as har på vegne av Studentskipnaden i

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53 i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53 20.03.2013 Side 1 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT BLOKKHAUGEN SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer