Rapport For undersøkelse 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport For undersøkelse 2011"

Transkript

1 Rapport For undersøkelse 2011 Selbu videregående skole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011 er gjennomført under ledelse av koordinator Tove Storhaug for Selbu kommune. 1

2 Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider på oppdrag både fra Helsedirektoratet og Rusbehandling Midt-Norge og ser disse i sammenheng. Oppdraget fra Helsedirektoratet er knyttet til å stimulere til utvikling av forebyggende tiltak i kommunene å stimulere til kompetanseutvikling i kommunene og spesialisthelsetjenesten å stimulere til utvikling av nasjonale spisskompetanseområder, som for oss er Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne med vekt på tidlig intervensjon Oppdraget fra Rusbehandling Midt-Norge er knyttet til å drive helseforetakets forsknings og utviklingsavdeling å drive helseforetakets lærings- og mestringssenter med hovedinnsats pårørende. Kompetansesenter rus - Midt-Norge Postboks 654, Sentrum 7406 Trondheim Tlf: Fax: Hjemmeside: Spisskompetanse: Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne med vekt på tidlig intervensjon. Besøksadresse hovedkontor: Trondheimsklinikken Schwachs gate 3 Trondheim 2

3 Ungdatarapport. Selbu kommune, videregående skole, 79 %. Selbu kommune har i 2011 gjennomført en spørreundersøkelse blant sine ungdommer kalt Ungdata. Skolene har hatt ansvaret for selve gjennomføringen, med Tove Storhaug som koordinator på kommunenivå. Skolen har fått en svarprosent på 79 %, som er omtrent som forventet i en undersøkelse som denne. Det er viktig for kommunen å tenke over om deltagende ungdom er representative som utvalg. Vi velger å gjengi alle tall i % for å styrke anonymiteten. Innledningsvis vil vi si at undersøkelsen gir et godt inntrykk av Selbus unge og deres levekår. Hele 99,2 % svarer at de trives nokså godt eller svært godt ved skolen, og 87,6 % har aldri skulket. Svarene tyder på at de fleste har en god relasjon til sine foreldre, selv om 8,5 % sier de er svært misfornøyd med foreldrene. 75,4 % oppgir at de opplever at familien har god råd, og 16,9 % svarer her verken eller, og 7,7 % svarer dårlig råd. Spørsmålene om hva som gir status tyder på at ungdommene har en positiv holdning til samfunnets normer, og spørsmålene om kriminalitet viser at de i stor grad også forholder seg til disse. Få oppgir å ha utført hærverk eller tyveri, kun ulovlig nedlasting på nett slår ut positivt her oppgir 51,2 % å ha gjort dette mer enn 1 gang. De fleste oppgir til eksempel å aldri ha brukt narkotiske stoffer, med unntak for hasj 1 % og kanel 1 %. 89,3 % oppgir å ikke røyke tobakk, slik trenden er i resten av landet er det snus som har overtatt for tobakken, selv om 72,8 % her oppgir at de heller ikke snuser. Alkohol er det rusmidlet man vet er vanligst i Norge, uansett alder og bosted, og det rusmidlet det er knyttet størst risiko til. 14,9 % av elevene her oppgir å aldri ha drukket så mye som en alkoholenhet. Resterende var fra 10 til 18 år første gang de drakk så mye, utregnet debutalder på 14,6 år (for den gruppen som oppgir å ha drukket). Ungdommene oppgir foreldrenes grensesetting som en grunn til at de ikke drikker, med 60 %. Ellers ikke interessert med 86,7 % og fordi det er skadelig med 66,7 %. For en andel av de unge ser det ut til at det er vanlig å drikke alkohol 2-3 ganger i måneden, og de svarer bekreftende på alle typer alkohol, brennevin ser ut til å være mest vanlig. 65,7 % oppgir å få med alkohol fra foreldre eller andre voksne. Et mindretall oppgir å ha sett sine foreldre drikke alkohol en eller flere ganger, men kun 17,6 % oppgir at foreldrene ikke gir dem lov til å drikke før fylte 18 år. En liten andel oppgir å ha opplevd negative følger av sitt alkoholforbruk, som hukommelsestap, tap av eiendeler, konflikter, ufrivillig sex eller slagsmål. Dette kan se ut til å være begrenset til en liten andel unge i kommunen. 1,7 % oppgir å oppleve mobbing på skolen eller i fritida omtrent en gang i uka, mens kun 0,8 % oppgir at de utøver mobbing. Begge tall er lavere enn landsgjennomsnittet. 0,8 % har opplevd vold i en sånn grad at det krevde legebehandling. 25,2 % sier de har hatt venner på besøk mer enn 2 ganger siste uke, mens 40,4 % sier de har besøkt venner mer enn 2 ganger siste uke. 17,6 % oppgir å ha brukt fritidsklubb eller ungdomshus en eller flere ganger siste uke, og det er tydelig oppslutning om andre typer aktiviteter. De fleste spiser frokost og skoleniste hver dag. 91,7 % oppgir at de som regel spiser middag sammen med familien, og 84,9 % at de opplever måltidene hjemme som hyggelige. Mediebruken blant ungdommene ser ut til å ligne landsgjennomsnittet, når det gjelder tv, internett, dataspill, dvd, radio og musikk. 65,1 % sier at de ikke eller i liten grad leser bøker (ikke skolebøker). Dette er under landsgjennomsnittet. 3

4 Ungdommene ser lyst på fremtiden sin, hele 79,6 % sier de tror de vil få et godt og lykkelig liv. Likevel er det mange som oppgir å ha plager, 18,2 % sier de ukentlig føler at alt er et slit, 11 % oppgir søvnproblemer, 14,5 % sier de ofte er bekymret, og 14,5 % sier de ofte er plaget av ensomhet. Ved opplevde problemer sier flertallet at de helst ville snakket med sin mor, deretter kommer venner og så far og søsken. En betydelig andel sier dessuten at de ville snakket med lærer, barnevernstjenesten, helsesøster eller politiet. 8,5 % sier de ikke ville gått til noen. Dette var kort oppsummert, og elevene har ikke nødvendigvis svart på alle spørsmål selv om de har deltatt, det er viktig å ha i mente. Under kommer noen generelle betraktninger knyttet til mer detaljerte analyser av svarene fra Selbu. Tabellene viser noen sentrale spørsmål delt på kjønn. Grafene viser snittet i kommunene sammenlignet med tall for Norge, for å tydeliggjøre noen forskjeller. Helt sist er svarfordelingen for de enkelte spørsmål lagt ved. Vi anbefaler aktørene å se nøye gjennom svarfordelingen, som kan gi svar vi ikke har kommet med. Skole: De unge, fra de er 6 år, lever i en hverdag som i sterk grad er forma og preget av den norske enhetsskolen. Skoleverket og utdanning fungerer til en viss grad som ordnende prinsipper i forhold til faser i livet. Skolen er viktig ikke minst fordi den representerer et kvalifiserende møte mellom nåtid og en mulig framtid. Gjennom skolen får de unge testet muligheter, forutsetninger, interesser og begrensninger. I møtet med skolen høster barn og unge svært ulike erfaringer. De fleste elevene opplever positiv bekreftelse på egne evner, mens andre erfarer at de ikke mestrer og blir konfrontert med egen utilstrekkelighet. Felles kunnskaps- og verdigrunnlag Økt satsing på utdanning, og lik adgang til utdanning for alle, har vært en sentral del av oppbyggingen av det norske velferdsstaten. Skolen har som overordna mål å formidle et felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag til alle barn og unge. Den gir kompetanse både i form av kognitiv kunnskap og gjennom at den er arena og utgangspunkt for en viktig del av individets sekundære sosialisering. Gjennom skolen lærer barn og unge både hva som er nødvendig og nyttig kunnskap i samfunnet, og de lærer regler og normer for atferd og samvær med andre. Samtidig er skolen en inngangsport til yrkeslivet og til at den enkelte kan etablere seg som voksen. Lang skoletid De ulike skolereformene har radikalt endra tilværelsen til både barn og tenåringer. Etter krigen, fra 1950-tallet og utover, hadde tenåringen et positivt valg mellom skole og arbeid. 15-åringer som var lei av skolen, kunne skaffe seg jobb, begynne i lære eller de kunne dra til sjøs. I dag er normen 13 års grunnutdanning for alle. De gode og fristende mulighetene for tenåringen til å gå ut i yrkeslivet er ikke der i samme grad som tidligere. Samtidig har det blitt langt vanligere å ta høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Tenåringen har med andre ord, lang på veg, blitt synonymt med skoleeleven. Slik tydeliggjøres de som gruppe for seg selv, og for andre. Utdanningssystemets posisjon er i de seinere åra blitt forsterka på en rekke måter. Skolen tar mer tid og ressurser, og elevene skal lære mer enn før. Fra 6 år til en alder av 19 tilbringer de fleste barn og unge store deler av dagen på 4

5 skolen. I tillegg kommer den tida som brukes til lekselesing og annet skolearbeid hjemme. Skolen er mange steder et knutepunkt i lokale aktiviteter og bidrar til å danne bånd og bruer mellom ulike grupper og generasjoner. Likeverdig og tilpasset opplæring Grunnskolen skal gi en likeverdig og tilpasset opplæring til alle. Samtidig skal skolen bidra til en personlig utvikling, tilpasning og vekst både sosialt og kognitivt hos hver enkelt elev. Hver elev skal behandles som et individ med behov, ønsker og interesser ulikt alle andre. Gjennom disse to parallelle, men samtidig ulike målsettingsstrukturene stilles det krav til skolen både om likebehandling, og om evne til å se den enkelte elev. Skolen skal både gi barn og unge del i et faglig, sosialt og kulturelt fellesskap og samtidig gi vekstmuligheter for individuelle forskjeller, variasjon og mangfold. De fleste elever er positive til skolen Elevene gir mange, forskjellige og til dels motsatte informasjoner om skolen. De fleste gir et positivt bilde. Skolen er viktig, den spiller en sentral rolle i hverdagen, og er et særdeles viktig ledd i framtidsplanene deres. Flere studier har vist at ungdom i høy grad slutter opp om skole og utdanning som verdi. Selv om skolen har en egenverdi, oppleves den først og fremst som en forberedelse og inngangsport til noe spennende og uopplevd som ligger foran. Få ungdommer mener at skoletida er den beste tida i et menneskes liv. Samtidig finnes det grupper av ungdom som gruer seg hver dag når de skal gå på skolen. Tabell 1: Trives du på skolen? Gutt Jente Ja, svært godt 64,7 % 50 % Ja, nokså godt 33,3 % 50 % Nei, nokså dårlig 2,0 % 0 % Nei, svært dårlig 0 % 0 % Tabell 2: Har du skulket skolen? Gutter Jenter Ingen ganger 78,8 % 90,2 % 1 gang 1,9 % 9,8 % 2-5 ganger 13,5 % 0 % 6-10 ganger 1,9 % 0 % 11 ganger eller mer 3,8 % 0 % Sorteringsmekanismer Skolen utgjør en av samfunnets viktigste sorteringsmekanismer. Fremdeles er det slik at tendensen til å trives og å klare seg godt på skolen samvarierer med en rekke bakgrunnsfaktorer. Far og mors sosiale status målt ut fra inntekt og utdanningsnivå har en sterk og selvstendig betydning. Jenter klarer seg gjennomgående noe bedre enn gutter. Selv om forskjellene er små, ser jentene ut til å trives best. Intellektuelt klima i hjemmet har en selvstendig effekt. Den enkelte elevens holdning til skolen påvirker også karakterene. 5

6 De sosiale utdanningsforskjellene framtrer som relativt dramatiske, og de gir grunn til å mene at den norske skolen bidrar både til å reprodusere og vedlikeholde sosial ulikhet. Tabell 3: Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene du fikk? Gutter Jenter Ikke fornøyd 8,5 % 2,5 % Passe fornøyd 72,3 % 77,5 % Svært fornøyd 19,1 % 20 % Frafall på videregående Selv om det er lagt opp til at alle skal gjennomføre et 13-årig utdanningsløp er det et betydelig frafall spesielt på yrkesfaglig videregående. På yrkesfag er det bare rundt 40 prosent som fullfører på normert tid og mellom 50 og 60 prosent i løpet av 5 år. På allmennfag fullfører tre av fire på normert tid og over 80 prosent i løpet av 5 år. Kjønnsdelt faginteresse Fremdeles er det et sterkt kjønnsdelt søkermønster i videregående opplæring, særlig i de yrkesfaglige studieretningene. Jentene er sterkt overrepresentert på helse- og sosialfag og på formgivingsfag. Jentene er også i klart flertall på musikk, dans og drama og studieretningene salg og service og medier og kommunikasjon. På byggfag, elektrofag og mekaniske fag er guttene sterkt overrepresentert. Mistrivsel En del elever trives ikke på skolen. De synes skolen er kjedelig, lite interessant og meningsfull. Det som synes å holde motet oppe, er samværet med kameratene, friminuttene og det som skjer utenom skolen. Samtidig reagerer mange elever på disiplinproblemene i skolen. De opplever at det er alt for mye bråk og uorden i timene, og et klart flertall mener at lærerne burde vært strengere mot de som bråker. To perspektiver: Eleven som problem eller Skolen som problem Det finnes en rekke grunner eller teorier omkring hvorfor en del ungdommer ikke finner seg til rette i undervisningen. Ofte blir negativ atferd fra den enkelte elev tolka som et individuelt problem. Årsakene til mistilpasning kan ligge i avvikende personlighetstrekk, biologiske skader, genetiske feil og så videre. Som del av denne diagnostiske problemforståelsen er det utvikla en serie med mer eller mindre spesifikke diagnostiske termer. Bruken av individorienterte, diagnostiske termer innebærer en årsaksforklaring. Skolen går fri. Problemene tilhører den enkelte eleven og forstås og tolkes gjennom en sykeliggjøring av eleven(e). Problematferd og mistilpasning kan imidlertid også være et uttrykk for at elever ikke finner seg til rette i skolen, eller atferden kan være en del av en motstandskultur. Et slikt utgangspunkt plasserer årsakene primært hos skolen som sosialt system, eller som sosial kontekst, og ikke hos den enkelte elev. Forskning gir ikke noe entydig svar på hvilken av disse to tilnærmingene som er den rette. Svaret vil variere fra elev til elev. I noen tilfeller er det berettiget å stille en diagnose. Grupper av elever opplever skolehverdagen som lite meningsfull, de kjeder seg eller de blir konfrontert med en serie med nederlag i undervisningen. Barn og unge opplever krav og forventninger som de ikke er i stand til å fylle. Slike 6

7 negative erfaringer kan bli forsterka gjennom konflikter med lærere og medelever. For noen kan det å nedprioritere skolen være en rasjonell atferd. Tabell 4: Familie og skole. Snittresultat sammenlignet med Norge for øvrig. Gjelder både tall fra Ungdomsskole og VGS. Familie: Familien gir barnet omsorg, stimulering, sosialisering, læring og tradisjon. Barn er avhengige av voksne i større grad jo yngre barnet er. Avhengigheten gjør seg gjeldende både følelsesmessig og materielt. For å utvikle et harmonisk følelsesliv må barnet oppleve trygghet, nærhet og tillit til foreldre og andre omsorgspersoner. Den nære familien har aldri vært alene om å sette grenser og skape trygghet. Slekt, venner, naboer og skole bidrar til rammer og grensesetting. Materielt innebærer avhengigheten at barnet må forsørges av voksne. Det innebærer at foreldrenes og barnefamilienes økonomi også kan ha store konsekvenser for barns levekår. Samfunnsendringene i de siste hundre åra har hatt store og positive konsekvenser for barnas oppvekstforhold og levekår. Nye materielle forutsetninger og færre barn har skapt nye rammer omkring familielivet. Som del av velstandsutviklingen er det utvikla et offentlig velferdssystem med profesjonalisert omsorg, som følger individet gjennom hele livsløpet. Selv om det fremdeles finnes barn og unge som vokser opp i fattige eller vanskelige kår, har den direkte materielle nøden nærmest blitt borte. Samtidig har den generelle sunnhetstilstanden blitt radikalt bedret. Spedbarnsdødeligheten, som tidligere var en svøpe, er sterkt redusert. Helhetsbildet er at vi har fått en langt tryggere barndom. Samtidig har antall barn i familien gått ned. I 1920 fikk hver kvinne i gjennomsnitt 4,8 barn. I dag er dette tallet i underkant av 2 per kvinne. 7

8 Ny familiestruktur Vi er vant til å se på familien med far, mor, søster og bror som barndommens faste punkt. Slik har familien blitt framstilt i barnelitteraturen fra Margrethe Munthe til Alf Prøysen og Astrid Lindgren. Fra 1970-tallet og utover har bildet av den stabile kjernefamilien endra seg radikalt. Flere bor alene, og en stadig høyere andel av de som bor sammen, gjør det gjennom å inngå samboerskap. Kjernefamilien er satt under press også gjennom økt antall skilsmisser. Mellom 40 og 50 prosent av inngåtte ekteskap kan forventes å bli oppløst ved skilsmisse. Skilsmissestatistikken registrerer bare oppløsning av formelt inngåtte ekteskap. Det er betydelig større sjanse for at barn født i samboerskap skal oppleve at foreldrene går fra hverandre. Etter 1980 har de mange samboerforholdene for alvor satt sitt preg på familielivet, særlig blant unge mennesker. Av barna som blei født i 2008 hadde 44 prosent gifte foreldre, 44 prosent hadde samboende foreldre og 12 prosent bodde sammen med enslig mor. Samlivsbrudd fører ofte til nye barnekull, slektskapsformer og familiekonstellasjoner. Tidligere kunne familien i stor utstrekning defineres gjennom familiehusholdet. Far, mor og barn bodde sammen i en bolig og utgjorde et familiefellesskap. Noen ganger inngikk også andre nære slektninger i slike familiehushold. De nye familiestrukturene gjør først og fremst at en familie ikke er en like tydelig avgrensa enhet som tidligere. Storfamilien har på en måte kommet tilbake, men i moderne og endra form. Fremdeles er det likevel slik at flertallet av barn og unge lever sammen med begge sine biologiske foreldre. Nære forhold i familien Til tross for at familieinstitusjonen ikke er like stabil som tidligere, betyr ikke det at barn mottar mindre omsorg og sosial støtte. Foreldre synes det er viktig å følge opp barna sine i fritida, og de gjør det på mange ulike måter. De fleste unge har et tett, nært og tillitsfullt forhold til sine foreldre. Klimaet i familien er preget av samhold og hjelp. De unge får både ros og positiv respons på seg selv. Et mindretall ønsker seg mer tid og oppmerksomhet fra foreldrene. Nesten 80 prosent av de unge sier at foreldrene stort sett har oversikt over hva de driver med i fritida, og hvem de er sammen med. De unge opplever også at det er viktig for foreldrene å ha slik kunnskap. Det vil si at foreldrene kombinerer varme og sosial støtte med kontroll og oversikt. Hovedbildet er at flertallet av foreldrene er der i bakgrunnen. De kombinerer varme og sosial støtte med en viss kontroll og oversikt. Utviklingen skaper barn som i større grad er avhengige av foreldrene sine. Mange foreldre er svært oppmerksomme på hjemmets betydning. De leser for barna, bekymrer seg, går på foreldremøter og lurer på hvordan det går på skolen. Gode foreldre planlegger barnas liv, fra babysvømming til idrett og språkkurs. Problemet er at ikke alle foreldre stiller opp i like stor grad. Et mindretall på om lag 10 prosent rapporter om familieforhold preget av konflikter og dårlig kommunikasjon. Den økende foreldreavhengigheten kan derfor også skape økte forskjeller mellom den vellykkede middelklassefamilien og familier der de voksne ikke tar sin oppgave like alvorlig eller lykkes like godt som foreldre. Fattige barn og unge Samtidig er det fremdeles noen barn og unge som vokser opp i fattige familier. Blant disse er unge med innvandrerbakgrunn overrepresentert. De måla som brukes på fattigdom er omstridt. Vanligst har det vært å ta utgangspunkt i at husholdet, eller familien der barnet inngår, har en inntekt som er mindre enn halvparten av 8

9 gjennomsnittet, slik at halvparten av husholda har høyere inntekt og halvparten har lavere inntekt. Ut fra denne definisjonen på fattigdom er om lag barn i Norge i alderen 0-17 år fattige. Fremdeles er det skambelagt i vårt samfunn å være fattig. Fattige barn deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter. Grunnen kan være at mange aktiviteter har en prislapp som for eksempel det å delta i organisert idrett. Samvær med venner syntes ikke å være særlig påvirket av fattigdom. Likevel er det en viktig forskjell. Sammenlignet med andre barn er det færre barn og unge fra lavinntektsfamiliene som er hjemme hos hverandre på besøk. Tabell 5: Foreldrerelasjoner. Snittresultat sammenlignet med Norge for øvrig. Gjelder både tall fra Ungdomsskole og VGS. Fritid: Fritid sammen med jevnaldrende representerer et stort nytt felt for opplevelse og identitetsdannelse. Kunnskap om fritid og det som skjer i jevnaldermiljøet, er viktig for å forstå den enkeltes personlige utvikling og sosiale tilpasning i overgangen fra barn til voksen. Fritid er et begrep som har vokst fram, både gjennom arbeiderbevegelsens kamp for faglige rettigheter og gjennom framveksten av den moderne tenåringen. Overgangen mellom arbeid og fritid er i mange tilfeller flytende og ikke nødvendigvis skilt i tid og rom. Skoleelever er på samme tid både klassekamerater, venner og jevnaldrende. I det moderne samfunnet har den konteksten, eller de samfunnsmessige føringene, som konstituerer og omgir ungdomsrolla, gjennomgått radikale endringer. Tenåringen er langt på veg fratatt konkrete arbeidsoppgaver og plikter. De unge er ikke lenger produsenter, men konsumenter, og plassert på skolebenken. Fritid og det samfunnsfenomen som kalles ungdom, er i et slikt perspektiv tett forbundet med hverandre. 9

10 Fritid er viktig Fritid sammen med jevnaldrende representerer et stort nytt felt for opplevelse og identitetsdannelse. Kunnskap om fritid og det som skjer i jevnaldermiljøet, er viktig for å forstå den enkeltes personlige utvikling og sosiale tilpasning i overgangen fra barn til voksen. I fritida gjennom samværet med jevnaldrende foregår mye av den utprøvingen, sosiale læringen og meningsdannelsen som preger ungdomsfasen. Vennskap dannes og kontakter etableres som ofte kan vare livet ut. Jevnaldermiljø Jevnaldermiljøet er ikke geografisk lokalisert på samme måte som skolen og hjemmet eller familien. Det utspiller seg og har signifikans både på skolen, når de unge treffes hjemme hos hverandre, på nett, ute på veger og gater eller i et idrettslag. Sett i et langt perspektiv har utviklingen gått i retning av at de ulike sentrale livsområdene eller arenaene i større grad er skilt fra hverandre. Det gjelder skole, arbeid, fritid, hjem og familie. En slik utvikling kan ha problematiske sider knytta til at barn og unge har vanskeligere for å leve seg inn i sine framtidige roller som voksne gjennom egen arbeidsdeltaking og gjennom å bruke voksne som direkte rollemodeller. Samtidig har det også utvikla seg nye arbeidsformer som bidrar til å viske ut skillet mellom arbeid og fritid. Arbeidstida er blitt mer fleksibel, og mange voksne er i en situasjon der de kan ta jobben med hjem. Løsrivelse fra familien Mange har i oppveksten et behov for å løsrive seg fra familie, og oppleve seg selv som uavhengig og selvstendig. Fritida og jevnaldermiljøet utgjør et alternativ til familien når det gjelder intimitet, sjølrespekt, regler, verdier, kultur, tolking og tilknytning. I jevnaldermiljøet ligger et variert sett av handlingsmuligheter, sosiale kontekster og læringssituasjoner. Det intense livet i kameratflokken framstår som en nødvendig stasjon på veien mot løsrivelse fra familien og danningen av individet. Gjennom kameratflokken etableres også mønstre for relasjoner til det andre kjønnet. Økende betydning En rekke forskere og teoretikere har argumentert for at en vesentlig del av sosialiseringen eller dannelsesprosessen i vestlige moderne samfunn foregår utafor voksenstyrte arenaer. De unge skal tilpasse seg en framtid som er så forskjellig fra det samfunnet foreldrene vokste inn i, at det har oppstått en generasjonskløft. I stedet er det jevnaldergruppa som har fått økende betydning i dannelsesprosessen og i utviklingen av en egen identitet. Samtidig er det slik at barn og unge fremdeles bruker mye av sin tid i familien, på skolen og i andre organiserte sammenhenger. Aktivitet og intimitet Fritida kan beskrives ut fra flere innfallsvinkler. Et sentralt skille går mellom aktivitet og intimitet. Ulike aktiviteter vil ofte ha den sosiale betydningen at intimiteten styrkes, vedlikeholdes, bekreftes og får et uttrykk. Samtidig er det lett å tenke seg at intimitet, nærhet og vennskap utvikles og får innhold gjennom ulike former for aktivitet. Jenter søker i større grad mot intimitet og relasjoner, mens guttene er mer orientert i retning av aktiviteter. 10

11 Venner Å ha venner markerer at han eller hun er godtatt og akseptert av de andre jevnaldrende. Samtidig tilbyr vennenettverket fellesskap, identitet og tilhørighet. Gjengen har blitt holdt fram som den typiske ungdommelige og vestlige samværsformen i sterk kontrast til hvordan voksent samvær er konstituert. Gjengen synes å ha kvaliteter som et varmt og trygt tilholdssted der erfaringer, opplevelser og intimiteter deles. Dette er likevel på ingen måte en dominerende samværsform. Ut fra en rekke selvrapporteringsstudier er det i tenåra mest vanlig å være sammen med en eller to. Noen oppgir at de både er sammen med en eller to faste og samtidig har tilhold i en gjeng. Rundt en av ti unge ser ut til å mangle eller ha lite stabil tilknytning til jevnaldrende. Tabell 6: Har du i løpet av siste uke følt deg ensom? Gutter Jenter Ikke plaget i det hele tatt 74,0 % 53,8 % Lite plaget 16,0 % 28,2 % Ganske mye plaget 8,0 % 15,4 % Veldig mye plaget 2,0 % 2,6 % Tabell 7: Har du i løpet av siste uke følt deg ulykkelig, trist eller deprimert? Gutter Jenter Ikke plaget i det hele tatt 75,5 % 35,9 % Lite plaget 16,3 % 30,8 % Ganske mye plaget 6,1 % 23,1 % Veldig mye plaget 2,0 % 10,3 % Hva gjør de i fritida? I fritida er det et stort rom for å slappe av og gjøre tilsynelatende ingen ting. Hva gjør ungdom når de ikke gjør noe? Mye av dagliglivet går med til samvær med familie, lekselesing eller til å slappe av, lytte på musikk og være alene. Hjemmet er også det aller vanligste stedet der ungdom er sammen med andre unge. En grunn kan ligge i at familiene har fått bedre økonomi og dermed bedre plass. De unge samles på gutte- eller jenterommet om TV, PC, DVD, musikkanlegg, dataspill og internett. Den nye teknologien gjør at kontakten med venner opprettholdes også når de unge er hver for seg. 11

12 Tabell 8: Venner. Snittresultat sammenlignet med Norge for øvrig. Gjelder både tall fra Ungdomsskole og VGS. Møteplasser ute Andre arenaer der de unge møtes er på idrettsarenaer, i fritidsklubb, gjennom ulike organisasjonsaktiviteter eller på kommersielle arenaer som kjøpesentra, kafeer, kino og lignende. Til gjengjeld ligger det varme treffstedet fra og 1960-tallet, i form av et gatehjørne, utafor en kiosk eller en butikk, nokså øde. Mange trener enten i idrettslag eller på egen hånd en eller flere ganger i uka. Det er langt vanligere å gå på kafé eller snackbar enn å henge rundt på gatehjørner, ved kiosker, bensinstasjoner o.l. Tydelige kjønnsforskjeller Kjønnsforskjellene er fremdeles tydelige, på tross av siste tiårs likestillingsinnsats. Jentene lytter mer på musikk, og de leser mer lekser. Samtidig er jentene midt i tenåra mer ute sammen med jevnaldrende og de trekker mer til sentrum. Jentene er også mer kunstnerisk anlagt i den betydningen at de skriver dikt, tegner og maler. De driver også mer med ulike former for dans, og de er mye mer opptatt av dyr. Kjønnsrollene er klare også i familiesammenheng. Jentene hjelper mer til hjemme, og passer oftere sine søsken. Motor og data er guttenes domene. De trener mer i idrettslag, og de ser mer på video. Mindre aktive med alderen Opp gjennom tenåra blir de unge mindre aktive på en rekke områder. Det gjelder hobbyaktiviteter, dataspill, sport og idrett, friluftsliv, organisasjonsaktivitet og aktiviteter som de deler med sin familie. Fritidsklubben forsvinner som treffsted, og jentene slutter å interessere seg for hunder, hester og andre former for dyrehold. 12

13 Samtidig glir de unge ut av familiesfæren. Eldre ungdommer deler ikke i samme grad aktiviteter sammen med mor og far. Med økende alder leser de unge også mindre bøker, tegneserier og ukeblad, og de ser mindre på TV og video. Samvær hos de eldre unge Innafor den mer modne tenåringssosialiteten er det viktig å prøve seg ut på nye arenaer. Det å være sammen, prate, flørte og samtidig oppføre seg som voksen er den nye, store utfordringen. Det er ikke lenger viktig å gjøre noe konkret. Derimot er det svært viktig hvem man er sammen med når man ikke gjør noe. Denne nye formen for samvær er kalt for det sosiable samværet. En slik form for samvær er kjennetegnet av å være både innholdsløs og meningsfylt på samme tid. (Dag Album, 1994) Utvikling av nye identiteter inkluderer ofte bytte av venner. Barndomsvennene mister sin kraft og betydning når den enkelte orienterer seg mot nye sosiale landskap der verdier, koder og premisser for handling er annerledes. Sammen med jamnaldrende gjennomlever den unge den heftigste perioden i livet, og de nye vennskapene som danner seg, varer ofte livet ut. Noen ungdommer blir ikke med på dette løpet. De opplever den motsatte prosessen og isoleres i forhold til intimiteten og den læringen som foregår i jamnaldergruppa. Slike ungdommer kommer til kort, støtes ut eller blir hektet av fellesskapet med andre unge. Vi kan kalle dette for et usynlig avvik. Ensomme unge utgjør ikke noe problem for andre enn seg selv. Fysisk aktivitet: Velstandsøkningen har gitt mer tid til fri disposisjon for store deler av befolkningen. Selv om skolen spiser mye tid gjelder dette antakelig også for barn og unge. Det meste av økningen i fritid ser ut til å dreie seg om innendørs og fysisk lite krevende aktiviteter. Samtidig har mye av det daglige manuelle og fysisk krevende arbeidet blitt lettere, enklere eller helt borte. En del av denne utviklingen er at norske barn i løpet av de siste tjue åra har blitt flere kilo tyngre. Overvekt En landsomfattende undersøkelse konkluderer med at blant norske niåringer er 15 prosent av jentene overvektige og 5 prosent har fedme. Tilsvarende tall for niårige gutter er 13 prosent og 3 prosent. Blant 15 åringene er det 12 prosent av jentene som er overvektige og 1 prosent som har fedme. Guttene viser et litt annet mønster. 4 prosent har fedme mens 9 prosent blir karakterisert som overvektige. En grunn til mindre fysisk aktivitet er at mange foreldre kjører barna sine til og fra skole og til ulike fritidsaktiviteter. Andre og viktigere grunner til at barn legger på seg, kan være at barn og unge i dag leker mindre, at de tilbringer en større del av dagen på skolen, og at hverdagen har blitt mer stillesittende. Mindre aktiv lek Det har vært hevdet at leken på mange måter har endra karakter. Den har blitt mindre fysisk utfordrende og mer kontrollert. Barnas lek foregår i langt større grad innendørs i haller og innerom. Ofte er aktivitetene kontrollert eller tilrettelagt av voksne. Når voksne styrer aktivitetene, synker aktivitetsnivået kraftig. Det tar tid å få ro, barna skal 13

14 stilles på rekke, og det skal gis beskjeder. Når aktiviteten kommer i gang, må ungene ofte vente i kø før det er deres tur. Alt dette står i kontrast til barnas egen vilterhet og turbulente aktivitetsmønster. Videre kommer at en del av institusjonaliseringens pris er at det har skjedd en passivisering og forsiktiggjøring. Personalet i skolefritidsordningen eller barnehagen kan ikke rolig se på at barna klatrer til topps i et tre, driver snøballkrig eller braser utfor en bakke i full fart på sykkel uten hjelm. Denne tendensen til å beskytte gjelder også klær. Moderne klær er varmere, men gir mindre bevegelighet. Flere undersøkelser konkluderer med at det har skjedd en svekking av barnas motoriske ferdigheter. Denne konklusjonen er likevel dårlig dokumentert og det finnes også undersøkelser som viser resultater som går i motsatt retning. Organisert idrett eller egentrening Blant norske 12-åringer er om lag tre av fire, både blant gutter og jenter, med i organisert idrett. Det er et sterkt frafall fra organisert idrett med økende alder. Likevel deltar omlag halvparten av guttene i aldersgruppa år i idrettskonkurranser og mer enn hver tredje jente. Hele 52 prosent av guttene og 43 prosent av jentene oppgir at de sist uke har trent i et idrettslag. I tillegg oppgir 30 prosent både av gutter og jenter at de tidligere har deltatt i idrettskonkurranser. Et annet trekk er at den organiserte idretten opplever økende konkurranse. Flere velger å trimme eller trene på egen hånd og flere bruker private helsestudioer, treningssentre, aerobic eller liknende. Spesielt blant de eldre ungdommene er det mange som bruker helsestudioer. Samla oppgir to av tre ungdommer i aldersgruppa 14 til 16 år at de er aktive i en eller annen form for idrett fra darts og brettseiling til fotball og håndball. Når de unge skal oppgi hvilken idrett de er mest aktive i, er det store forskjeller mellom gutter og jenter. Av de som er aktive blant guttene, oppgir halvparten fotball. Blant jentene er fotball og håndball omtrent like store idretter. Tradisjonelle vinteridretter har bare liten oppslutning. Trener mer enn før Mye tyder på at flertallet av de unge har blitt mer fysisk aktive de siste 20 åra. Flere trener regelmessig i idrettslag eller trimmet på egen hånd, flere har drevet med ulike former for dans, flere har drevet med kampsport og ridning. Andelen som bruker kommersielle tilbud som helsestudio eller treningsstudio, har økt betydelig. Likevel har ikke dette ført til at færre er aktive i de mer tradisjonelle idrettslagene, eller til at de trimmer og trener mindre på egen hånd. Samla ser konklusjonen ut til å være at det er liten grunn til bekymring for barns og unges fysiske aktivitetsnivå. Likevel rommer tallene store variasjoner. Noen får en passiv livsstil Selv om flertallet trimmer, trener eller er aktive på andre måter, er det noen som blir svært passive opp gjennom tenåra. Fascinasjonen som ligger i TV-spill og dataskjermer, gjør at leken lett blir stillesittende. Samtidig er det lettere enn før å velge bort fysiske aktiviteter. For de som ikke vil eller som ikke har et bevisst forhold til å holde kroppen i form, gir hverdagen få fysiske utfordringer. 14

15 Utviklingen innebærer at initiativ og trening for å ta vare på den fysiske helsa er et ansvar som den enkelte i større grad må ta selv. Konsekvensen kan være at mens flertallet holder seg i rimelig bra form, og enkelte trener svært mye, er det samtidig flere enn før som aldri er fysisk aktive, og som dermed er i direkte dårlig fysisk form. Dramatisk fall i tradisjonelt friluftsliv Et trekk i dette bildet er at det har skjedd til dels dramatiske endringer når det gjelder å utnytte de mulighetene natur og friluftsliv innbyr til. Unge drar i mindre grad på fisketur, de bruker i mindre grad naturen til matauk i form av bær og soppturer, de går mindre på ski og mindre på forturer. Disse skiftene er så sterke at det er grunn til å snakke om endring i kultur og idealer. En tydelig trend har gått fra skog og mark og tradisjonelt friluftsliv, til haller og anlegg. Mobbing: Utbredelsen av mobbing i barne- og ungdomsmiljøene er stor, og spesielt i skolesammenheng. På skolen, og på skoleveien, har offeret vanskelig for å slippe unna. Virkemidlene som mobberen benytter seg av kan være fysiske i form av dytting, slag, spark, lugging og så videre. Negative handlinger rettet mot medelever kan også være verbale ytringer i form av for eksempel trusler, hån og sjikane, eller grimaser og gester. Videre kan mobbingen bestå i vedvarende utfrysing fra venneflokken. Forskjellen mellom erting og slåssing på den ene sida, og mobbing på den andre sida, er at mobbeofrene ikke er i stand til å ta igjen på en tilstrekkelig adekvat måte når de utsettes for negative handlinger. Viktig forskjell mellom mobbing og konflikt er at maktforholdet er usymmetrisk, og at mobbing foregår over tid. Likevel er det her glidende overganger. Atferd som av offeret blir opplevd som mobbing, behøver ikke å bli oppfatta som mobbing av utøveren. Mellom fem og ti prosent mobbes Omfanget av mobbing er kartlagt gjennom en rekke undersøkelser. Operasjonaliseringen og definisjonen av mobbing varierer imidlertid fra undersøkelse til undersøkelse. Forsiktig anslått utsettes mellom fem og ti prosent av elevene for denne typen atferd regelmessig. Et stort antall elever gruer seg for å gå på skolen på grunn av slike opplevelser. Selv om det er store lokale variasjoner, er det vanskelig å finne noe bestemt geografisk mønster. Generelt ser utbredelsen av mobbing ut til å være størst på barneskoletrinnet og avta i løpet av ungdomsskolen og videregående. Mest mobbing av de yngste og svakeste I selvrapporteringsstudier er andelen mobbere og mobbeofre relativt jevnt fordelt. Det kan ha sammenheng med at det er lettere å rapportere at en blir mobbet, enn å innrømme at en selv er en mobber eller at mange ikke tenker over, eller vil innse, at det de driver med er mobbing. De svakeste og de yngre elevene utsettes mest for mobbing. En betydelig del av denne mobbingen utføres av eldre elever. Flest gutter I likhet med kriminalitet og vold er det relativt store kjønnsforskjeller. Blant mobberne er guttene i flertall, noe som stemmer godt overens med utbredelsen av antisosialitet og aggressivitet. Samtidig er det om lag dobbelt så mange gutter som jenter blant ofrene. Gutter blir nesten bare mobbet av andre gutter, mens jenter blir mobbet både av gutter og jenter. 15

16 Risikoutsatte grupper Både mobbere og mobbeofrene er risikoutsatte grupper. Ofrene står i fare for å utvikle langsiktige internaliserende, psykiske problemer, noe som må betraktes som uholdbart. Det skal være en grunnleggende rett å kunne kjenne seg trygg på skolen og slippe å bli gjenstand for overgrep og fornedrende behandling. Mobberne, på den andre sida, er ei gruppe som står i fare for å utvikle varige voldelige og kriminelle handlingsmønstre. Aktive mobbere har stort sett de samme karakteristika som de mest voldelige og kriminelle ungdommene. Det er derfor viktig å motarbeide mobbing, både for ofrenes og for mobbernes skyld. Kjennetegn ved mobbere og mobbeofre Mobberen er gjennomsnittlig mer positiv til vold enn andre, og spesielt aggressiv overfor både jamnaldrende og voksne. Dessuten er mobberne mer impulsive og kjennetegnes ved et sterkt behov for å dominere. De har liten medfølelse med mobbeofre, og har lavere nivåer av angst og usikkerhet. Mobbeofrene, på den annen side, kjennetegnes ved å være mer engstelige og usikre enn andre barn. De er ofte forsiktige, følsomme og tause, og reagerer oftest på angrep og mobbing med gråt og tilbaketrekning. Videre beskrives de som mer ensomme og med et negativt selvbilde og lav selvtillit. Jo flere slike tegn, desto større sannsynlighet er det for at det foregår mobbing. I hvert fall for guttene er det slik at fysisk styrke spiller en viss rolle for om man blir mobber, mobbeoffer eller ingen av delene. Kjennetegnet på en mobber er en kombinasjon av et aggressivt reaksjonsmønster og fysisk styrke, mens mobbeofrene kjennetegnes av en kombinasjon av et engstelig og passivt reaksjonsmønster og fysisk svakhet. Mobbing i by og bygd Det blir ofte hevda at forekomsten av mobbing øker i direkte sammenheng med skolens størrelse, og at barna i byene mobber mer enn barn på landet. Dette ser ikke ut til å være riktig. Likevel kan det være verre å leve som mobbeoffer på landet, fordi miljøene er mindre, og det er vanskeligere å stikke seg unna og dermed unngå plageåndene. Heller ikke klassens størrelse er av betydning for nivået av mobbing i skolen eller i klassen. Myter om mobber og offer Ofte antas det at ytre avvik som fedme, fremmed dialekt, briller eller rare klær gjør at noen blir mobbet. I det minste er det slik at mobberen ofte griper fatt i ytre karakteristika når offeret skal plages. Likevel ser ytre avvik ut til å spille en langt mindre rolle for hvordan mobbeproblem oppstår, enn man vanligvis tror. Enda en misforståelse er at mobbere egentlig er svake og usikre personer, som skjuler seg bak et hardt og tøft ytre. Heller ikke denne oppfatningen viser seg å holde stikk. Tvert om kjennetegnes mobberne av å ha uvanlig lite angst og usikkerhet. 16

17 Tabell 9: Psykisk helse. Snittresultat sammenlignet med Norge for øvrig. Gjelder både tall fra Ungdomsskole og VGS. Vold: Ungdom er en aldersgruppe som er spesielt utsatt for vold eller trusler om vold. Spesielt gjelder det for unge gutter. Omfanget av vold og den måten vold utøves på i et samfunn er i stor grad kulturelt bestemt. Det er grunn til å tro at vold var et mye vanligere fenomen under tidligere samfunnsforhold enn i dagens samfunn. Volden kan med andre ord ikke forstås uavhengig av sin historiske, sosiale og kulturelle mening. For eksempel var det i Norge fram til 1972 lovlig å slå barna sine som ledd i barneoppdragelsen. Hva er vold? Definisjonene av hva vold er varierer. Noen vil inkludere hendelser som psykiske overgrep, ekstrem konkurranseorientering og liknende hendelser, mens andre reserverer et begrep om vold til de mest iøynefallende og alvorlige handlingene som voldtekt, ran, slåssing, overfall og legemsbeskadigelse. Øker voldsbruken? Den registrerte forekomsten av vold har økt i de siste 20, åra og det generelle bildet, både i Norge og i andre europeiske land, er at volden i samfunnet øker. Likevel er det ikke flere ungdommer som rapporterer at de har vært utsatt for vold. Heller ikke undersøkelser ved Oslo legevakt kan dokumentere at det har skjedd en økning i andelen av unge som blir utsatt for vold. Ungdom spesielt utsatt Ungdom er en aldersgruppe som er spesielt utsatt for vold eller trusler om vold. Spesielt gjelder det for unge gutter. Blant gutter midt i tenårene er det mellom en av fire og en av fem som rapporterer at de har vært utsatt for vold siste året mot omlag halvparten så mange jenter. Tilsvarende er det omlag en av fire gutter mot en av ti jenter som oppgir 17

18 at de har utøvet vold siste året. Det må understrekes at slike tall er usikre og varierer noe fra undersøkelse til undersøkelse. Ikke desto mindre er vold en konkret del av hverdagen for unge mennesker i langt større grad enn det vi finner for voksne. Seksualisert vold En form for vold som for alvor har fått oppmerksomhet i løpet av de siste tiåra, er den seksualiserte volden. Spesielt er jenter utsatt. Mellom 10 og 20 prosent av unge jenter opplever å bli utsatt for seksuelle overgrep, enten i barndommen eller i ungdomstida. Midt i tenåra oppgir 6 prosent av jentene og mellom en og to prosent av guttene at de siste år har vært utsatt for et seksuelt overgrep. Jenter som har blitt misbrukt i barndommen, rapporterte høyere alkoholkonsum og langt flere alkoholrelaterte problemer som unge. Seksuelle overgrep retta mot barn blir i stor grad begått av omsorgspersoner, mens jamnaldrende gutter står bak det store flertallet av de seksuelle overgrepa mot jenter som finner sted i trenåra. Fysisk og psykisk mishandling Tentativt opplever mellom 5 og ti prosent av norske barn å bli fysisk mishandlet, mens 10 prosent er utsatt for vanskjøtsel og psykologisk mishandling. En norsk undersøkelse fra 2007 blant avgangselever i videregående skole, viste at 16 prosent i løpet av barndommen hadde vært utsatt for minst én grov krenkelse: som grov vold fra foreldre, grove seksuelle overgrep eller vært vitne til grov vold mot foreldre. Medievold Over halvparten av guttene og hver tredje jente ser vold daglig på TV eller film. Jo hyppigere de unge ser vold, desto oftere har de selv utøvet vold, hærverk og andre former for antisosial oppførsel. Imidlertid er det høyst usikkert i hvilken grad dette er et årsaksforhold. Mye tyder på at det for velfungerende barn og unge ikke er noen slik årsakssammenheng. Derimot kan det se ut til at medievold forsterker atferdsproblemer for de som allerede viser høy aggressivitet og annen problemoppførsel. Det kan være slik at vold i medier utvikler mer positive holdninger og verdier til bruk av aggresjon for å løse konflikter. De unge lærer seg modeller for atferd, eller reaksjonsmønster, som de tyr til når bestemte sosiale situasjoner oppstår. En annen mulig påvirkning er at mye TV-vold gjør barn mindre sensitive overfor vold og mindre sensitive overfor andres smerte og lidelse. Enda en mulig sammenheng er at det å bli utsatt for mye TV-vold kan føre til at den unge begynner å tru at verden er like ond, nådeløs og voldelig, som den blir framstilt. I sin tur gjør det at verden blir sett på som et ondt, utrygt sted hvor det er legitimt å slå seg fram. Risikofaktorer Risikofaktorer forbundet med vold er nokså like de som gjelder for med annen kriminalitet. Ung, arbeidsløs, enslig og mann er typiske karakteristika ved både voldsutøvere og voldsoffer. Både det å utøve vold og å bli utsatt for vold henger sammen med rusmiddelbruk. Det er som regel en sterk sammenheng mellom det å være offer for vold, og det å selv være voldelig. 18

19 Kriminalitet: Antisosial atferd Antisosial atferd refererer til atferd som bryter med sosiale normer og regler, og som ligger utafor det vi regner som normalt eller akseptabelt. Det kan handle om aggresjon i form av ulike former for vold, vandalisme og hærverk, innbrudd og tyverier eller alvorlige regelbrudd, som å være ute om natta uten lov, rømme hjemmefra eller gjentatt skoleskulk. Barn og unge har normalt evne til å sette grenser, og til å passe på hverandre. Likevel har utvikling av ulike former for problematferd og risikoatferd har fått en helt annen utbredelse innafor ungdomsmiljøene fra 1950-tallet og utover. Kriminaliteten i samfunnet er høyest blant ungdom og det er i alderen år at flest blir tatt for lovbrudd. I 2005 ble 6,4 prosent av alle i denne aldersgruppen tatt for ett eller flere lovbrudd. Det er ingen entydig forklaring på hvorfor vi har fått en slik utvikling. Imidlertid er det også tegn på at kriminalitet blant ungdom har gått noe ned de siste åra. Årsaker til problematferd Årsakene til at enkeltungdommer kommer på kant med samfunnet og utvikler former for antisosial atferd, er sammensatte. Risikoungdom, eller utsatte ungdomsgrupper, er ingen klart avgrensa kategori med entydige kjennetegn. Sosiologiske forklaringer legger vekt på fattigdom, dårlige hjemmeforhold, problemer på skolen, antisosiale subkulturer i ungdomsmiljøet og mangel på sosial kontroll. Antisosialitet Til grunn for ulike teorier om årsaker til problematferd ligger videre forestillingen om antisosialitet. Antisosialitet innebærer gjentatte brudd på sosiale normer for akseptabel atferd. Betegnelsen omfatter aggresjon, opposisjon mot voksne samt regel-, norm- og lovbrudd. Aggressivitet er et sentralt uttrykk for antisosialitet, og aggressivitet har vist seg å være en stabil egenskap. I tillegg til at antisosialitet hos barn vedvarer over tid, endrer den ofte karakter i retning av mer alvorlig kriminell og voldelig aktivitet i tenåra. Risikoen er høyere jo tidligere atferdsvanskene viser seg. Psykologiske forklaringer Psykologiske forklaringer legger vekt på egenskaper og opplevelser knytta til det enkelte individ. Opplevelse av trygghet, kjærlighet og tillit tidlig i barneåra har konsekvenser både for evnen til å takle problemer seinere i livet og evnen til innlevelse med andre. Den unge voldsutøveren, eller kriminelle, har lav impulskontroll, liten skyldfølelse, eller manglende evne til å føle empati. Empati forutsetter evnen til å kunne leve seg inn i en sosial situasjon, og til å forstå seg selv og egne behov i relasjon til andre. Folk er ulike hverandre ut fra i hvilken grad de er sårbare for øyeblikkets fristelser og impulser. Kriminelle handlinger er spennende og risikobetonte og har samtidig noe eventyraktig over seg. En type forklaringer refererer til en indre spenning eller uro hos enkeltindivider som driver de mot å ta risikoer såkalt sensation seeking. Subkultur Kriminelle atferd springer imidlertid også ut av avvikende kulturelle verdier innafor en gruppe. I en slik sammenheng blir slik atferd et kjennetegn knytta til en subkultur. Handlinger som av hovedkulturen blir fordømt, og til og med straffet gjennom fengsel, eller på andre måter, kan betraktes som verdifulle og gi status og respekt innafor ei subgruppe av ungdommer. Utvikling av kriminelle karrierer kan i en slik kontekst betraktes som en læringsprosess. 19

20 Den enkelte kommer i kontakt med miljøer der kriminalitet er en del av et atferdsmønster. At den enkelte selv endrer sitt atferdsmønster, skjer dermed i form av læring og tilpasning. Læringen impliserer både innøving av konkret atferd, og utvikling av mer aksepterende holdninger. Marginalisering Enkelte barn og unge er i drift. Gradvis glipper kontakten med de sentrale normdannende vokseninstitusjonene. Når den enkelte unge først har mistet taket i, eller kommet i opposisjon til, en vokseninstitusjon, øker sjansen for at det begynner å knirke også i andre relasjoner. Han eller hun skulker skolen, blir borte fra familien om natta uten å si fra, slutter i organisasjoner og bytter venner. Denne problematikken beskrives ofte som marginalisering. Som ledd i en slik tilbaketrekking og bytte av miljø oppstår det gjerne konflikter. For ungdom i drift er det alternativet som tilbyr seg, ofte en aksepterende jamnaldergruppe. Normene, grensene og standardene for hva som er akseptable handlinger, forskyver seg eller omtolkes. Jevnaldergrupper Hvis vi holder fast på at jevnaldermiljøene inneholder mange sjatteringer og verdiforankringer, blir det avgjørende hva slags inngangsbilletter som gjelder. Hvordan oppnår den unge status, posisjon og selvaktelse i et miljø der premisser og styring er overlatt til de unge selv? Mens noen jevnaldergrupper er preget av konflikter og opposisjon til voksne, bygger andre på de verdiene som gjelder i samfunnet for øvrig. Kontrollmekanismer Samfunnet har ulike kontrollmekanismer. Det er vanlig å skille mellom formell og uformell sosial kontroll. Det formelle kontrollapparatet består av politi, vaktselskaper og rettsvesen, men også av skolen representert ved rektor og lærerkollegiet, borettslagets styre og alle som har myndighet. Uformell sosial kontroll har sine røtter i det daglige samværet med jevnaldrende, familie, naboer og andre voksne. Gjensidig styres vi og bidrar til å kontrollere hverandre. Slik sett er uformell sosial kontroll en kvalitet både ved de nære sosiale relasjonene og ved samfunnet som helhet. Enkelt uttrykt vil behovet for formelle kontrolltiltak være mindre jo bedre nærmiljøene og de sosiale nettverkene fungerer. Jevnaldergrupper og subkulturer i varierende grad hekta opp til voksensamfunnet og de verdiene voksensamfunnet står for. 20

Rapport For undersøkelse 2011

Rapport For undersøkelse 2011 Rapport For undersøkelse 2011 Tydal ungdomsskole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011 er

Detaljer

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater Tormod Øia Rapport nr 9/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Ung i Nome 2013 2013

Ung i Nome 2013 2013 Ung i Nome 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Ungi NedreEiker. Side 133

Ungi NedreEiker. Side 133 Ungi NedreEiker 2013 2013 Side 133 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

Ung i Flekkefjord 2013 2013

Ung i Flekkefjord 2013 2013 Ung i Flekkefjord 2013 2013 Rapporten er utgitt av: Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør (KoRus - Sør), Borgestadklinikken Kongensgate 33 Postboks 1, 3701 Skien www.borgestadklinikken.no

Detaljer

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

RAPPORT 4/2011. Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson

RAPPORT 4/2011. Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson RAPPORT 4/2011 Ung i Klepp 2010 Styrke og sårbarhet av Inger Eide Robertson Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet ISBN 978-82-997712-7-6 (Trykt)

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS rapport nr /1 rapport nr /1 skolen, er aktive på fritiden, har god helse, ruser seg lite og begår ikke kriminalitet. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

NF-rapport nr. 3/2014. Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. Therese Andrews Trond Bliksvær Ingrid Fylling

NF-rapport nr. 3/2014. Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. Therese Andrews Trond Bliksvær Ingrid Fylling NF-rapport nr. 3/2014 Ung i Nordland 2013 Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler Therese Andrews Trond Bliksvær Ingrid Fylling Ung i Nordland 2013 Resultater fra Ungdataundersøkelsen

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Alvorlige atferdsproblemer og antisosialitet

Alvorlige atferdsproblemer og antisosialitet KAPITTEL 20 Alvorlige atferdsproblemer og antisosialitet bilder av ungdom i trøbbel som skaper trøbbel RAGNHILD T. BJØRNEBEKK OG GUNNAR BJØRNEBEKK Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til å leve i trygge

Detaljer

Barnefattigdom. Av 201 Tina Alice Schie. Child Poverty

Barnefattigdom. Av 201 Tina Alice Schie. Child Poverty Barnefattigdom Av 201 Tina Alice Schie Child Poverty Barnevern BSV5-300 Mai 2014 1 1.0 Innledning 1 2.0 Valg av metode 4 2.1 Litteratur og kilde kritikk 5 3.0 Teoretisk perspektiv 6 4.0 Hvem er de fattige

Detaljer

Ung i Aust-Agder Ungdommers beskrivelser om hvordan det er å være ung i Aust-Agder.

Ung i Aust-Agder Ungdommers beskrivelser om hvordan det er å være ung i Aust-Agder. FoU-rapport nr. 2/ 2015 Ung i Aust-Agder Ungdommers beskrivelser om hvordan det er å være ung i Aust-Agder. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Ingunn Kvamme Tittel Forfattere Ung i Aust-Agder. Ungdommers beskrivelser

Detaljer

Kommersiell oppvekst - noen tanker omkring kommersialiseringen og dens konsekvenser

Kommersiell oppvekst - noen tanker omkring kommersialiseringen og dens konsekvenser Prosjektnotat nr. 7-2004 Ragnhild Brusdal Kommersiell oppvekst - noen tanker omkring kommersialiseringen og dens konsekvenser SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 7-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

FORORD. Til slutt vil jeg takke min mann Paul Erik, min sønn Robert og Kaja som tålmodig har støttet meg, glad i dere. Trondheim, desember 2009

FORORD. Til slutt vil jeg takke min mann Paul Erik, min sønn Robert og Kaja som tålmodig har støttet meg, glad i dere. Trondheim, desember 2009 FORORD Takk til alle som har vært med og bidratt til at denne oppgaven ble gjennomført. Dette gjelder spesielt informantene som tok seg tid til å stille opp og dele personlige historier med meg. Det har

Detaljer

Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom

Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom FoU rapport nr. 2/2009 Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom Dag Ellingsen Anette Meling Ann Christin Nilsen Tittel Forfattere Ung og marginalisert et Agderperspektiv på utsatt ungdom

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer