Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009"

Transkript

1 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

2 Innhold Innledning 3 Teknisk analyse 4 Oppgavenes vanskegrad 4 Reliabilitetsanalyser 5 Diskriminering 5 Gjennomsnitt og spredning 5 Tabeller og figurer Tabell 1: Andeler riktige svar per oppgave 4 Tabell 2: Diskriminering målt som point-bisereal-korrelasjon 5 Figur 1: Fordeling av skåreverdier for prøven som helhet 6 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1, 2009 s. 2

3 Innledning Denne rapporten beskriver gjennomføringen av en obligatorisk prøve som kartlegger elevers tallforståelse og regneferdighet ved starten av Vg1. Formålet med kartleggingsprøven er å avdekke enkeltelevers behov for individuell oppfølging og tilrettelegging både på individ- og skolenivå, og prøven inngår i og må ses i forhold til øvrige komponenter i det sammenhengende prøve- og vurderingssystemet til myndighetene. Den viktigste hensikten med kartleggingsprøven er å identifisere hvilke elever det er som har et dårlig grunnlag i forhold til å følge den ordinære undervisningen i videregående opplæring. På grunnlag av denne informasjonen kan lærerne og skolene iverksette tiltak med tanke på å bøte på det sviktende grunnlaget. På den måten vil prøven kunne være et godt verktøy for å gi særlig de elevene med svakest grunnlag bedre utbytte av undervisningen og større muligheter for et godt studieløp i den videregående opplæringen. Fordelingen av skåreverdier for prøven gjennomført høsten 2009 viser at 22,4 % av elevene skårer 14 poeng eller lavere. Vi setter derfor dette som den såkalte bekymringsgrensen, se ellers Figur 1, side 6 i denne rapporten. Kartleggingsprøven er initiert av Kunnskapsdepartementet som i stortingsmeldingen Kvalitet i skolen (Stortingsmelding 31, 2008) foreslår å innføre en obligatorisk kartleggingsprøve i regning ved starten av Vg1. Formålet med prøven er i stortingsmeldingen beskrevet på denne måten (Stortingsmelding 31, side 62-63): Disse prøvene skal avdekke hvilke elever som har særskilte problemer og som trenger spesiell oppfølging. Dette vil gi skolene muligheten til å fange opp elever med særskilte utfordringer tidlig og være med på å forebygge at elever avbryter videregående opplæring fordi de har for svake grunnleggende ferdigheter til å følge med i fagene. Et vesentlig punkt i stortingsmeldingen er å øke gjennomstrømningen i den videregående opplæringen. Innføring av kartleggingsprøver skjer blant annet med det som argument at en stor andel av de som faller fra i videregående opplæring gikk ut av grunnskolen uten å ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter (Stortingsmelding 31, side 63). Fokuset i stortingsmeldingen er dermed ikke spesifikt på matematikkfaget, men på kunnskaper og ferdigheter i et bredere perspektiv. Regning synes dermed å være oppfattet som den grunnleggende ferdigheten som i større eller mindre grad finnes i alle fag. Utviklingen av prøven er gjort i henhold til et rammeverk basert på 10. trinns læreplan i matematikk etter LK06, samtidig som vi har sett på kravene i de andre fagenes læreplaner. Rammeverket er beskrevet i veiledningen til kartleggingsprøven. Når det gjelder utvalg av emner i rammeverket, har vi blant annet sett på det som venter elevene i undervisningen, i hovedsak slik det er beskrevet i læreplanene i matematikk for Vg1, både Vg1T og Vg1P. På grunnlag av rammeverket ble det høsten 2008 pilotert to oppgavesett. Av praktiske grunner ble piloteringen gjort med skriftlige prøver på papir. På grunnlag av piloteringen ble det endelige oppgavesettet utformet. Det ble så omarbeidet til en nettbasert prøve som ble gjennomført av over elever i starten av Vg1 høsten Denne rapporten beskriver den tekniske analysen av dataene fra denne gjennomføringen. Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1, 2009 s. 3

4 Teknisk analyse I det følgende presenterer vi tekniske analyser av prøven som ble gjennomført høsten Analysene er basert på et tilfeldig utvalg på i overkant av elever. Dette utgjør om lag en tredel av årskullet som gjennomførte prøven. Utvalget består av elever ved alle utdanningsprogrammer. Oppgavenes * vanskegrad Tabell 1 viser oppgavenes vanskegrader uttrykt som p-verdier, dvs. andeler av elevene som får poeng på oppgaven. Tabellen viser betydelig spredning i vanskegrader, fra svært lette oppgaver (for eksempel o2a, o7, o8a, o19b) til vanskelige oppgaver (for eksempel o5, o10, o20b). Tabell 1: Andeler riktige svar per oppgave. N= o1: 0,43 o4: 0,50 o11: 0,76 o17: 0,37 o2a: 0,95 o5: 0,26 o12: 0,64 o18: 0,46 o2b: 0,63 o6: 0,60 o13a: 0,33 o19a: 0,53 o2c: 0,69 o7: 0,85 o13b: 0,30 o19b: 0,85 o2d: 0,74 o8a: 0,85 o13c: 0,46 o19c: 0,43 o3a: 0,81 o8b: 0,77 o14a: 0,58 o20a: 0,53 o3b: 0,71 o8c: 0,61 o14b: 0,59 o20b: 0,23 o3c: 0,58 o9: 0,46 o15: 0,46 o21: 0,56 o3d: 0,47 o10: 0,24 o16: 0,55 o22: 0,59 Oppgavene ble fordelt på tre ulike oppgavesett. De tre oppgavesettene bestod altså av samme oppgaver, men rekkefølgen var ulik. For å teste om oppgavenes rekkefølge hadde betydning, har vi sammenlignet andelen elever som har fått til de fire første oppgavene i hvert sett med de tilsvarende andelene i de to andre settene. Tilsvarende har vi sammenlignet de fire siste oppgavene. I gjennomsnitt fikk 59 % av elevene til de fire første oppgavene. Til sammenligning fikk 57 % av elevene til de samme oppgavene når de var plassert lengre ut i oppgavesettet. I gjennomsnitt fikk 52 % av elevene til de fire siste oppgavene. Til sammenligning fikk 56 % av elevene til oppgavene når de var plassert tidligere i oppgavesettet. Dette viser at oppgavenes plassering har betydning, men at denne er relativt liten. Elevene skårer litt bedre når oppgavene er plassert tidlig i oppgavesettet og litt dårligere når de er plassert seint. Det at forskjellen er såpass liten, betyr at vurderingen i stor grad er uavhengig av oppgavenes plassering. Vel så viktig er det at dette innebærer at elevenes testmotivasjon har holdt ut prøvetiden. Hvis elevene hadde vært umotiverte og ikke ytt sitt beste, ville det antakeligvis medført at elevene hadde fått betydelig svakere skåreverdier på de siste oppgavene i oppgavesettet. * Oppgavenumrene det refereres til i denne rapporten er gjengitt i rekkefølgen fra oppgavesett 1. Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1, 2009 s. 4

5 Reliabilitetsanalyser Prøvens reliabilitet er 0,87 målt ved Cronbach s alpha (totalt 36 skårepoeng), noe som må betegnes som meget tilfredsstillende. Utelatelse av enkeltoppgaver i prøven fører ikke til forhøyet alpha-verdi. Diskriminering Tabell 2 viser oppgavenes diskriminering målt i form av point-bisereal-korrelasjon (mao korrelasjon mellom skåre på den enkelte oppgave og totalskåre på prøven som helhet). Tabellen viser at 6 av 36 oppgaver diskriminerer noe lavere enn den valgte grensen på 0,30, men alle disse verdiene ligger i intervallet fra 0,20-0,30. For o3a og o5 må den noe lave diskrimineringen sees i sammenheng med at oppgavene er henholdsvis svært lett og svært vanskelig. I oppgave 12 skal elevene først finne 40 % av et beløp og deretter trekke dette fra det opprinnelige beløpet. Her har en god del av elevene kun gjort første del og valgt alternativet som er 40 % av beløpet, noe som forklarer at oppgaven akkurat tipper under grensen på 0,30. Tabell 2: Diskriminering målt som point-bisereal-korrelasjon. Korrelasjoner lavere enn 0,30 er uthevet. N= o1: 0,46 o4: 0,30 o11: 0,54 o17: 0,47 o2a: 0,30 o5: 0,26 o12: 0,29 o18: 0,45 o2b: 0,47 o6: 0,43 o13a: 0,41 o19a: 0,25 o2c: 0,51 o7: 0,39 o13b: 0,52 o19b: 0,42 o2d: 0,50 o8a: 0,38 o13c: 0,38 o19c: 0,41 o3a: 0,25 o8b: 0,55 o14a: 0,38 o20a: 0,52 o3b: 0,36 o8c: 0,50 o14b: 0,53 o20b: 0,45 o3c: 0,27 o9: 0,63 o15: 0,22 o21: 0,55 o3d: 0,44 o10: 0,49 o16: 0,46 o22: 0,43 Gjennomsnitt og spredning Figur 1 viser fordelingen av skåreverdier for prøven som helhet. Gjennomsnittet for fordelingen er 20,3 poeng, med andre ord noe over halvparten av full skåre (36 poeng). Fordelingen i figur 1 er noe forskjøvet mot høye skåreverdier, men må sies å ligge rimelig nær en normalfordeling (skewness = 0,13). Figur 1 viser også at noen få elever har besvart alle oppgavene korrekt, mens vi i den andre enden av fordelingen finner elever som har oppnådd svært få skårepoeng. Nærmere analyse av fordelingen av skåreverdier viser at 22,4 prosent av elevene skårer 14 poeng eller lavere på prøven. Vi setter derfor dette som bekymringsgrense. 14 poeng utgjør 39 prosent av full skåre på prøven. Videre analyser viser at guttene skårer litt høyere på prøven sammenliknet med jentene (21,1 skårepoeng mot 19,5 skårepoeng). Spredningen av skåre blant henholdsvis jenter og gutter er imidlertid av helt tilsvarende størrelse. Karakterstatistikken fra skriftlig grunnskoleeksamen i matematikk våren 2009 viser en liten prestasjonsforskjell i jentenes favør, med karaktergjennomsnittene 3,5 for jenter og 3,4 for gutter. Kartleggingsprøven ved starten av Vg1 viser derimot altså en svak tendens i motsatt retning; guttene skårer litt bedre enn Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1, 2009 s. 5

6 jentene. Jentene skårer litt bedre enn guttene på fire oppgaver. Dette er oppgaver som omhandler parentesregning og behandling av algebraiske uttrykk og som tester mer formelle ferdigheter. Guttene gjør det betydelig bedre enn jentene på seks oppgaver. Disse oppgavene er svært ulike, så det er ikke åpenbart hva det er som gjør at guttene skårer bedre. Konklusjonen er at det er vanskelig å se at selve utformingen av de faglige oppgavene skal kunne forklare denne forskjellen. En viktig forskjell er imidlertid at mens kartleggingsprøven er IKT-basert, kunne ikke eksamen i matematikk våren 2009 gjennomføres IKT-basert. Annen forskning har vist at guttene gjerne gjør det relativt sett bedre i forhold til jentene når prøven gjennomføres IKT-basert sammenliknet med papirbasert. Dette skyldes høyere motivasjon og preferanse for å arbeide IKT-basert. Vår tolkning er derfor at de små avvikene i prestasjonsforskjeller mellom jenter og gutter på kartleggingsprøven sammenliknet med grunnskoleeksamen kan forklares av forskjeller i prøveformat. Figur 1: Fordeling av skåreverdier for prøven som helhet. Gjennomsnittsskåre er 20,3 poeng (standardavvik=7,0). Totalt antall oppnåelige poeng er 36. N= Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1, 2009 s. 6

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO

Acta Didactica Oslo INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Acta Didactica Oslo 2/ i INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO Rapport fra kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. årstrinn og Vg1 Bjørnar Alseth, Inger

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013. Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo

Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013. Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013 Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd http://matematikkradet.no/ styret@matematikkradet.no ISBN: 978-82-93292-03-6 Oslo Norsk matematikkråd

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Anders Bakken Rapport nr 9/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Prestasjonsforskjeller

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 1 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM. På rett spor

0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 1 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM. På rett spor 0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 1 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM På rett spor 0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 2 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM 0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

EVALUERING AV MATEMATIKKEKSAMENER

EVALUERING AV MATEMATIKKEKSAMENER Utdanningsdirektoratet Rapport September 2009 EVALUERING AV MATEMATIKKEKSAMENER VÅR 2009 Rambøll Hoffsveien 21-23, Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701 www.ramboll-management.no

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet

Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet Anders Bakken & Ørnulf Seippel notat nr 10/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet Anders

Detaljer

Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold

Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Definisjoner... 3 Deltakelse... 4 Flere minoritetsspråklige barn i barnehage... 4 Elever i grunnskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer