EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE med sensorveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE med sensorveiledning"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE med sensorveiledning Utdanning Kull : Bachelorutdanning i sykepleie/sjukepleie : GRS11 Emnekode og navn/namn : BSSV1 Samfunnsvitenskap i grunnleggende sykepleie Eksamensform : Skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensdato : ny og utsatt 2012 Eksamenstid Antall sider/tal på sider Tillatte hjelpemidler/ tillatte hjelpemiddel : 3 timer/timar : 5 (inkludert denne) : Ingen Fagansvarlig/fagansvarleg : Karen Marie Moland Merknader/merknadar : Svar på 2 av de 3 oppgavene i psykologi og 2 av de 3 oppgavene i lovverk

2 Eksamensoppgave psykologi (20 poeng) Studenten svarer på 2 av de 3 oppgavene Pensum: Renolen, Å. (2008) Forståelse av mennesker: innføring i psykologi for helsefag. Bergen, Fagbokforlaget. Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 5, 8. Oppgaver med sensorveiledning: 1. Gjør rede for begrepet stress og sammenhengen mellom stress og helse. Pensum: Renolen s Momenter fra pensum: Stress: naturlig del av våre liv (og det er sjelden vi blir syke av det). Walter B. Cannon: kamp eller flukt som reaksjoner på ytre fare. Aktivering som mobilisering til å unnslippe eller kjempe. Tilpasning, kan gi opphav til vevsskader om det foregår over tid. Negativt stress : langvarige belastinger og akutte, voldsomme hendelser. Positivt stress: som regel kortvarig. Stressorer: stressfaktorer, stimuli. Individuelle variasjoner i hva som virker stressende. Kroppslige stressreaksjoner aktivering / alarmsignal: -Adrenalin: økt hjerterate, respirasjon, blodgjennomstrømning. - Noradrenalin: sammentrekning i blodårene (økt BT). Nedsatt fordøyelse. Kortisol: økt energi kroppen beredt på en kraftinnsats. -Langvarig aktivering: hodepine, svimmelhet, stiv nakke muskelspenninger (høy belastning). Irritabilitet, konsentrasjonsvansker, søvnvansker (for høyt stressnivå). Hans Selye, 1930-tallet.: Stress som kroppens uspesifikke reaksjon på ethvert krav som stilles til den. Reaksjonen på enhver stimulus som krevde en tilpasning. GAS (general adaptation syndrome - tilpasningsreaksjon): Alarmfase - motstandsfase utmattelsesfase. Utmattelsesfasen kroppen greier ikke holde stand lenger, stressrelaterte sykdommer.(automatisk respons. Selye tar ikke i betraktning individets kognitive vurdering av stressopplevelsen.) Stress og sykdom: Stress er ikke en sykdom, men belastninger kan fremkalle sykdom. Individuelle forskjeller i reaksjon og symptomer. Immunsystemet: akutt stress øker immunreaksjonen, kronisk stress reduserer. Kronisk stress relatert til både sykdommer forbundet med overaktivitet og underaktivitet i immunsystemet. Mer invaderende stressorer. Langvarige, vet ikke når de tar slutt. Kan medføre endringer i identitet og rolle. Sorg, traumatiske hendelser, krig, overgrep mv. Mulig de også kommer inn på arbeidsstress og utbrenthet, stikkord fra boken: -Stress og arbeidskrav: Både for lave og for høye krav er forbundet med negativt stress. Hva som er passelige krav er individuelt. Høye jobbkrav sammen med høy grad av autonomi

3 assosiert med positivt stress og vice versa. Sosial støtte kan motvirke negative effekter av stress (anerkjennelse, veiledning). - Utbrenthet: knyttes til samfunn, jobb, relasjoner. Grenser for hvor mye stress vi tåler. Ignorere signaler - «møter veggen». Utsatte yrker: omsorg, service, hjelp. Også andre yrkesgrupper (mellommenneskelig stress eller høyt arbeidspress). Tre kjennetegn på utbrenthet: emosjonell utmattelse, emosjonell distansering, redusert jobbytelse. Forebygge utbrenthet: arbeidsplassen, organisering av arbeidet, veiledning, etterutdanning, seminarer (avveksling). 2. Hva menes med integritet, og hvordan kan man utøve en sykepleie som fremmer den gamle pasientens integritet? Pensum: Kirkevold m.fl. s , hele kapitelet er relevant for besvarelsen og kandidaten kan ha ulike innfallsvinkler til besvarelsen. Følgende er stikkord fra pensum: Studenten kan velge ulike innfallsvinkler til å besvare oppgaven: Integritet: hel, uskadd. Knyttet til verdighet, respekt. Gamle hjelpetrengende mennesker er utsatt for trusler og krenkelser av sin integritet fordi: -Avhengige av personalets hjelp, tid, kompetanse, holdninger -Blir ikke sett som den personen de er og har vært pga alderdomstegn, sykdom, funksjonssvikt -Hjelper har adgang til hjemmet / rommet uten at den gamle har kontroll -Har ofte ikke kraft til å motstå andres maktbruk. Ivaretakelse av pasientens helhet og integritet kan knyttes til fire prinsipper (Levine 1991) hvor sykepleier skal ivareta pasientens: -Energibalanse: tilstrekkelig energitilførsel, mobilisering, aktiviteter. -Kroppslige integritet: helsefremmede og forebyggende aktiviteter, for eksempel ernæring, bevare huden hel. -Personlige integritet: anerkjennelse av den enkeltes identitet, selvforståelse, behov, erfaringer, kunnskap om seg selv, selvbestemmelse. -Sosiale integritet: respekt for sosial, kulturell, etnisk bakgrunn, verdier og mål, oppfatninger om helse og sykdom, kontakt med familie / pårørende, sosiale aktiviteter. Mulig også studenten tar utgangspunkt i disse fem områdene om forhold som kan true den gamle pasientens integritet, de henger litt sammen med de fire prinsippene over: -Blir ikke sett og anerkjent -Når det personlige rom blir invadert -Krenkelser av kroppens integritet (intimstell er blant annet nevnt) -Når verdier ikke anerkjennes -Manglende respekt (latterliggjøring, snakke til på en barnslig måte er bla nevnt). Side omhandler spesifikt sykepleie som fremmer den gamles integritet: Her vises til tre hoveddimensjoner som utgangspunkt: Pasienten som person (kroppslig, intellektuelt og emosjonelt selv), pasientens personlige rom /sfære (henger litt sammen med forrige) og pasienten som sosialt individ (hvordan ivaretas i møte med andre mennesker; familie, medpasienter, personale). Viktig å kartlegge forhold som kan true pasientens integritet og etablere en ivaretakende relasjon!! Kartlegging: Utsatte områder, pasientens ønsker og behov. Tre prinsipper: -Erkjenne og være lydhør for den individuelle pasients sårbarhet -Være lydhør for hvordan pasientens opplevelse av sårbarhet påvirkes av pasientens avhengighet av personalet (avhengighet kan være positivt for pas når han blir respektert, hørt)

4 -Sykepleier må ta hensyn til pasientens behov og beskytte den personlige sfæren; beholde sine vaner, ikke utlevere pasienten etc. 3. Diskutere ulike perspektiver på mestring Pensum: Renolen s og Kirkevold mfl s Tre perspektiver i pensum: a. Mestringsstiler -Robusthet (engasjert har kontroll- ser utfordringer som muligheter). -Optimisme generell forventning om at det gode vil skje. -Humor gir avspenning og ro, bedre respirasjon og økt oksygennivå mm. b. Lazarus og Folkman sin stressmestringsmodell (mestring som prosess) Def: «Kognitive og atferdsmessige tiltak for å klare indre eller ytre krav som overstiger personens ressurser». Kognitiv vurdering: primærvurdering (er det en trussel?) sekundærvurdering (hva kan gjøres og hvilke konsekvenser kan det gi). Mestringsstrategier: Emosjonsfokusert (endre følelsesreaksjonene) og problemfokusert (fokus på problemløsning). Vil ofte veksle mellom disse. c. Antonowsky sin salutogenesemodell Hva som gjør oss motstandsdyktige og friske: Opplevelse av sammenheng (OAS) som kjernebegrep. Består av tre komponenter; begripelighet (forstå, forklarbart) håndterbarhet (følelse av at utfordringen kan håndteres av en selv eller andre) meningsfullhet (personer som søker mening i det som skjer, er deltakende og engasjert). Mulig også studenten trekker inn betydningen av håp og sosial støtte samt Banduras begrep self-efficacy; tiltro til egen mestring. Men det er de tre perspektivene vi spør om. Eksamensoppgave i jus/lovgivning (10poeng) Studenten svarer på 2 av de 3 oppgavene Pensum Juss: Molven, O. (2009) Sykepleie og jus, 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk, kap. 1-4, 9, 12-13, 15 Mekki, T. E. & Holther, I. M. (2011) Sykepleieboken 1: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. 4. utg. Oslo, Akribe. Kap. 6, Sensorveiledning 1 Taushetsplikt:

5 a. Begrunn hvorfor helsepersonelloven har bestemmelser som pålegger helsepersonell å unnlate å tilegne seg opplysninger og pålegger helsepersonell å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks personlige forhold. Molven: - vern om folks integritet mest mulig, skal være plass for et privat rom - unngå at pasienter blir ille berørt, at opplysningene utnyttes av andre på en krenkende måte for pasienten - skal motivere folk til å oppsøke helsetjenesten og betro seg til helsepersonell i tillit til at opplysninger ikke o videreformidles til uvedkommende o ikke spres mer enn hva som er nødvendig for å gi helsehjelpen I tillegg: tillit til helsepersonell og helsetjenesten, jf. formål helsepersonelloven Sikre god helse ved at flere oppsøker helsetjenesten Sikre god behandling ved at pasienter gir tilstrekkelig informasjon Sikre behandling og derigjennom vern av andre (smittsomme sykdommer) ivareta respekten for den enkelte pasient vern mot krenkelse, jf. formål pasientrettighetsloven. - Vern av diskresjon som verdi b) Helsepersonelloven har også unntaksbestemmelser som gir helsepersonell adgang til å videreformidle opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter hovedregelen. Vis eksempler på slike unntak og begrunn hvorfor helsepersonelloven har slike unntaksbestemmelser. Bakgrunn / begrunnelse for unntaksbestemmelser: Samtykke: viser at taushetsplikten skal verne pasienten. Dersom pasienten gir uttrykk for at han/hun ikke trenger vern, kan opplysningene gis videre til de pasienten mener kan få opplysningene. Andre i samme virksomhet eller i andre virksomheter trenger opplysninger som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. for eksempel annet helsepersonell skole- og sosialtjeneste barnevern politi Opplysning vil ikke kunne krenke eller vil utgjøre kun liten grad av krenkelse kjent fra før, ingen verneverdig interesse å vareta, anonymisert form opplysning etter en person er død Tungtveiende private eller offentlige interesser i å få opplysning til arbeidsgiver skikkethet forskning kontrollhensyn Molven: - viser til behovet for å verne andre f eks hensynet til ofre for barnemishandling eller mottakere av alvorlig smittsomme sykdommer Eksempler: Lovpålagt plikt til å gi opplysninger (muntlig eller skriftlig)

6 Til tilsynsorganer (Statens helsetilsyn, Helsetilsynet i fylket, til politi og brannvesen til sosialtjenesten eget tiltak og/eller etter pålegg etter samtykke hensyn til barn av rusmisbrukere til barneverntjenesten ved grunn til å mistenke omsorgssvikt eller mishandling Lovpålagt meldeplikt (mer formelt skriftlig) Molven: - Skiller mellom regler om opplysningsrett, opplysningsplikt, meldeplikt og vitneplikt 3. Rettslig grunnlag a. Hvorfor må helsepersonell ha rettslig grunnlag for å gi helsehjelp? Det følger direkte av helsepersonelloven at helsehjelp bare kan gis dersom man har samtykke, lovhjemmel eller annet rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. Begrunnelsen er at helsehjelp ofte vil være et inngrep overfor den enkelte et inngrep i den enkeltes personlige sfære, f eks: Intime situasjoner, sårbare mennesker Påfører av og til smerte Ber om informasjon få andre ville fått Helsehjelp som påføres uten rettslig grunnlag anses som tvangsmessig påført helsehjelp. b. Nevn og vis ved eksempler ulike former for rettslig grunnlag for helsehjelp Samtykke er det viktigste rettslige grunnlaget. Bør vise at det finnes ulike former for samtykke uttrykkelig, stilltiende og antatt/presumert samtykke. Lovhjemmel er et annet rettslig grunnlag. Det kan følge direkte av loven at helsehjelp kan gis dersom bestemte vilkår er oppfylt. Vi har eksempelvis et nytt kapittel 4A i pasientrettighetsloven som hjemler at helsehjelp kan gis til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Videre har vi bestemmelser i kapittel 4 som hjemler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg hjelpen. Videre har vi har lovbestemmelser som pålegger at helsehjelp gis i øyeblikkelighjelp-situasjoner. Det er ofte krav til at det først fattes et vedtak før det gis helsehjelp. I slike tilfeller vil det være loven i kombinasjon med forvaltningsvedtaket som er rettslig grunnlag. Uten vedtak foreligger da ikke tilstrekkelig rettslig grunnlag. I mer sjeldne tilfeller kan man ha ulovfestet rettslig grunnlag, f eks ut fra mer generelle nødrettsbetraktninger. Et eksempel er tilfellet som var oppe for Høyesterett inntatt i Rettstidende Rt (Sykehjemdommen). Her var det spørsmål om det forelå rettslig grunnlag for å gi helsehjelp til en

7 person med samtykkekompetanse som motsatte seg hjelpen. Under dissens 3-2 kom Høyesterett til at tilstrekkelig hjemmel forelå. Det forelå ikke lovhjemmel. Det rettslige grunnlaget var ansett å være en kombinasjon av oppsigelsesadgang/øyeblikkelig-hjelp-betraktninger, den alminnelige vilkårslæren, hensynet til arbeidsmiljøet samt sykehjemsforskriften. 2. Tillitsskapende tiltak a) Hva menes med tillitsskapende tiltak i pasientrettighetsloven kapittel 4A? Tiltak som tar sikte på at pasienten ikke yter / opprettholder sin motstand. Tillitsskapende tiltak må settes i sammenheng med at kapittel 4A hjemler adgang til å treffe vedtak om og gi helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp som anses nødvendig. Kandidaten bør gi eksempler på hva som kan være tillitsskapende tiltak, f eks: Tilrettelagt situasjon, ro, trygghet, samtale, informasjon, dialog med pårørende, tur ut, god tid, medvirkning, bruke helsepersonell med særlig god kjennskap/kjemi med pasienten Begrepet skal forstås vidt, men er noe annet enn tiltak for å omgå motstand. Poenget er at tiltaket skal inngi tillit. Derfor vil f eks følgende tiltak ikke være tillitsskapende: - Å la være å informere - Løgn - Manipulasjon b) Hva ønsker man å oppnå med tillitsskapende tiltak? Formålet er sammenfallende med hovedformålet med kapittel 4A: å forhindre tvang og sikre disse pasientene nødvendig helsehjelp. Vilkåret er videre et uttrykk for at man har plikt til å anvende minste inngreps prinsipp altså gi helsehjelp som er minst mulig inngripende. Helsehjelp ved motstand anses som særlig inngripende. I den grad man kan fjerne motstand ved tillitsskapende tiltak, vil det altså gjøre helsehjelpen mindre inngripende. Videre er det et selvstendig mål å trygge pasienten og ivareta personens integritet. c) Hvilken betydning kan det ha etter pasientrettighetsloven kapittel 4A om tillitsskapende tiltak har vært forsøkt? Det viktigste er å vise at det å ha forsøkt tillitsskapende tiltak er et vilkår for å kunne treffe vedtak om og å gi helsehjelp til personer som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.

8 Dersom vilkåret ikke er oppfylt, foreligger ikke et rettslig grunnlag for å kunne treffe slikt vedtak og gi helsehjelp. Vilkåret er absolutt i den forstand at det ikke hjelper om alle de andre vilkårene er oppfylt, hvis ikke dette vilkåret er oppfylt. Det foreligger ett unntak: Vilkåret gjelder ikke dersom tillitsskapende tiltak vil være åpenbart formålsløst. Det skal mye til for at tillitsskapende tiltak åpenbart vil være formålsløst. Da må man trolig ha svært god kjennskap til pasienten og konklusjonen må nok være basert på erfaring med lignende tiltak overfor pasienten. Videre gjelder ikke vilkåret dersom det ikke er kapittel 4A som hjemler den aktuelle hjelpen. For eksempel kan det være snakk om øyeblikkelig helsehjelp, hjemlet i helsepersonelloven 7.

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring?

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Bacheloroppgave i sykepleie Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Tittel på engelsk How can nurses with the

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP Mastergradsoppgave Jus 399 TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP En fremstilling og vurdering av vilkårene for å kunne gi helsehjelp med hjemmel i pasientrettighetsloven kapittel 4 A. Kandidatnr. 172684 Veileder:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår?

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06HBSPLH Gruppenr.: 2 Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? Høgskolen i Gjøvik Seksjon

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Innledning Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15 DET DU BØR VITE OM FAGLIG FORSVARLIGHET 1 INNHOLD SIDE Lovgrunnlag 4 Forsvarlighetskravet 5 Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse Arbeidsgivers/leders ansvar 12 Sykepleierledernes

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Med sensorveiledning EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleie/ sjukepleie : S07B Emnekode og navn/namn : BS5B-06 Eksamensform : Skriftlig/skriftleg eksamen

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? av Lene Heitmann Rasch Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer