Kommunikasjonsplaner 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsplaner 2014"

Transkript

1 Kommunikasjonsplaner 2014

2 Arbeidsliv, kompetanse og rekruttering Arbeidsgiverpolitikk Mål: 1) Støtte opp om Norsk olje og gass mål for tariffoppgjøret og ivareta medlemmenes informasjonsbehov. 2) Løfte fram sentrale saker innen arbeidslivsområdet Tiltak: Det er hovedoppgjør i Informasjon til medlemsbedriftene og kommunikasjon om våre posisjoner eksternt er viktig. Det utarbeides en strategi for intern informasjon hvor det avklares hvem som involveres til hvilke tidspunkt, aktørbildet er komplekst. Lønnsoppgjøret innebærer også ekstern mediainformasjon, og strategiske veivalg blir viktige. Målet for forhandlingene er å ha en god dialog med motparten, og få et resultat vi er fornøyd med. I dette må vi få frem så vel de teknisk som verdibaserte elementene i oppgjøret. Eks, hva tilbyr vi i kroner og hva betyr det for hvem. Deretter må vi få frem oss som en del av norsk arbeidsliv, hvorfor vi er i mot tariffestet pensjon, hvorfor støtter vi frontfagene mm. Vi har en utfordring som arbeidsgivere med god betalingsevnen, men hvor det samfunnsmessige ansvaret, og vår konkurransesituasjon i forhold til utlandet er større. Holden utvalget Det skal jobbes mer nettsaker/pressesaker om ulike områder: sysselsetting, utdanning, yrker, geografisk fokus mm Kjønnssammensetningen i arbeidslivet er interessant, og relevant for vår næring. Vi vil profilere kvinner i bransjen gjennom Female Future og Jenter for realfag. Faglig kobles dette opp mot «retainment» og «employer branding» fokus Utfordring 2014 Lønnsoppgjøret Utarbeide strategier for å takle permittering rekrutteringsdiskusjonen Jobbe frem budskap som viser hvilken del av kostnadsbildet som egentlig om lønn, og hva som er det store bildet når det gjelder kostnadsnivået på sokkelen konsekvensene av kostnadsnivået Kompetanse og rekruttering Mål: 1) Øke ungdommens kunnskap og interesse for fag og studieretninger som er viktige for olje- og gassnæringens utvikling 2) Kommunisere industrien som langsiktig, internasjonal bransje med spennende og viktige arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter for dem med relevant kompetanse. Tiltak: -Bransjen har et spleiselag om ny utstilling på Teknisk museum. Åpningen av denne må skje på en «synlig» måte slik at utstillingens anvendelighet for skoler i regionen blir tydelig. -Nettstedet verdensklasse skal det jobbes videre med, og det skal bl a blogges. Tettere kobling mellom nettstedet og domenet på Facebook med nesten følgere. - Utdanningsmesser i byene Bergen, Oslo, Lillestrøm, Trondheim, Bodø og Tromsø.

3 - Bruke MMI undersøkelsen i media, fortsetter tendensen fra 2012 er ungdom er positive og vet mer - Kommunisere mer om yrkesfag, både som viktig utdanning for industrien og som viktig grunnutdanning for ingeniører. - Lage fakta hefte om miljø, rettet mot ungdom - Jobbe med informasjon rundt y-vei Nord prosjektet, særlig bedriftsrettet informasjon - Jentedagen i mars er en god måte å skape publisitet, jf kvinneperspektivet over Viktige saker i 2014: -lavere rekrutteringspress i bedriftene/hold fokus! -Ulike deler av landet har ulike utdanningsutfordringer fokus Nord Norge? -Hvordan å bruke hvilke sosiale medier som informasjonskanaler?

4 Miljø Hovedutfordring 1) Kunnskapsnivået er for lavt og legger grobunn for myter som er vanskelig å få bukt med fordi også miljøorganisasjoner og forskningsinstitusjoner bidrar til å opprettholde disse. 2) Økt oppmerksomhet om våre produkters totalvirkning på klimaet og mindre på våre hjemlige utslippskutt, er en fordel for oss (mtp gass/kull), men har så langt ikke medført aksept for det virkelige problemet, som er kullets økende andel. 3) En fundamental og idealistisk motstand mot norsk olje-/gassektor har bredt om seg det siste året, og en økende del av debatten handler om hvorvidt redusert utvinning er et godt klimatiltak Mål 1) Øke kunnskapsnivået i relevante 1 målgrupper om olje- og gassindustriens miljøarbeid og miljøresultater, betydning og rolle i klima og energisammenheng. 2) Tydeliggjøre hvordan norsk naturgass er en viktig energikilde for Europa en energikilde som reduserer CO2-utslippene i EU og er en helt sentral del av klimaløsning. 3) Bygge Norsk olje og gass som en tydelig, faktabasert og troverdig miljøekspert ved å gå offensivt inn i miljø- og klimadiskusjonen Tiltak: Mål 1: Mål 2: Mål 3: Øke proaktiviteten for å få på saker i media om vårt miljøarbeid og -resultater. Utarbeide en minifilm til viral bruk som forklarer den store sammenhengen i Spisse industriens miljøbudskap slik at de kommer tydelig frem i alle Styrke dialogen og samarbeidet med fiskerinæringen gjennom kontaktmøter, Lofotakvariet, Ett hav. Holde tett kontakt med medlemmene og bistå i miljørelaterte saker som omhandler petroleumsfellesskapet. Bistå NOFO i utvikling av presentasjonsmateriell, for å få frem oljevernfaglig informasjon i media og innen kommunikasjons- og medierådgiving energi/klimabildet Bruke egne kanaler til å sette agenda for miljødebatten Utarbeide spørsmål/svar og faktaark til nettsiden vår Bruke hendelser og arrangementer som mulighetsrom til å kommunisere gassbudskapet ( f eks IPCC, klimaforhandlinger ++) kanaler og målgrupper Opprette nye journalistkontakter og vedlikeholde eksisterende ved å styrke relasjonene Sørge for beredskap i mulige negative saker, slik at vi kan være i forkant. Bygge og styrke interne talspersoner som kan nyansere mediebildet Viktige saker: - Klima spesielt EU (gass/kull/fornybar), CCS, modne felt (IOR), IPCC, kortlivede klimadrivere 1 Viktigste målgrupper er, i tillegg til det den brede befolkning, politiske miljø og media: Miljøforvaltningen, forskningsinstitusjoner (HI, Cicero, CICEP), OD, KyV, fiskeriorganisasjonene, relevante miljøorganisasjoner

5 - Arktis iskanten (fagprosjekt), olje i is - Elektrifisering avgjørelse om Utsira (Q1), - vil ha mye å si for andre prosjekter og vår policy om elektrifisering - Føre var prinsippet (Naturmangfoldloven) - Seismikk ny modell prøves ut på nyåret - Oljevernberedskap felles aksjonsledelse med Kystverket (KyV), olje i is, Beredskapskonferansen - Nullutslipp, kjemikalier og brannskum - Forum for miljøovervåking

6 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og drift Denne delen av kommunikasjonsstrategien har utgangspunkt i hovedpunktene Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og Drift, rammebetingelser og kostnader i Norsk olje og gass arbeidsprogram for Mål: 1) Arbeide for at Norsk olje og gass og petroleumsindustrien framstår som en troverdig representant for petroleumsindustrien i saker som omhandler helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift. 2) Øke kunnskapen om drift og HMS-tilstanden i olje- og gassnæringen blant politikere, statsadministrasjonen, media og allmennheten. 3) Markere Norsk olje og gass som en proaktiv part i samfunnsdebatten innen helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift. 4) Fortsette trenden med at Norsk olje og gass er den organisasjonen media naturlig henvender seg til i saker innen fagområdet, ved å være aktiv og utadrettet i mediearbeidet. 5) Bidra til økt gjennomslagskraft for Norsk olje og gass arbeid innen regelverk, standardisering og kostnadsutvikling. Tiltak: - Være proaktiv overfor media/fordringshavere med saker av betydning for medlemsbedriftene - Sørge for at Norsk olje og gass til enhver tid er aktive i samfunnsdebatten i saker som er viktig for industrien. Arbeide for å være i forkant der vi ser et potensial for negativ mediedekning - Legge vekt på forholdet mellom sikker og effektiv drift og kostnadsdrivende tiltak i kommunikasjonen med omverdenen - Utarbeide forslag til strategi for Arktis-kampanje, som gir oss en mer proaktiv rolle i samfunnsdebatten - Se på muligheten til å utvikle nye kanaler hvor HMS-arbeidet blir belyst (rapporter, databaser, storytelling) - Bidra til god kontakt mellom HMS og drift-miljøene i Norsk olje og gass og politikere sentralt, regionalt og lokalt (i samarbeid med samfunnskontaktene). Følge opp gjennom møter med sentrale Stortingspolitikere - Være tett på medlemsselskapene i saker innen fagområdet for å sikre at Norsk olje og gass tilbyr kommunikasjonsfaglig støtte der det er nødvendig - Spre informasjon om de ulike prosjektene innen fagområdet gjennom relevante kanaler - Opprettholde og utvide journalistkontakt og nettverk, gjerne i form av miniseminarer (sammen med selskapene)

7 Viktige saker: - Regelverk; livbåtsaken mulig kostnadsdrivende og lite risikoreduserende regelverksforslag fra Ptil - Arktis/nordområdene; følge opp og være proaktiv i debatten - HMS-regelverksendringer; følge opp høringssvar og de endringene som er foreslått - Storulykkerisiko (gasslekkasjer og brønnhendelser): Være proaktiv og oppdatert med status i forkant av RNNP. Synliggjøre hva Norsk olje og gass gjør innen områdene - Helse og arbeidsmiljø; synliggjøre Norsk olje og gass arbeid innen området - Trepartssamarbeidet: Pleie aktiv kontakt med arbeidstakerorganisasjonene - Følge opp Norsk olje og gass arbeid med ny strategi for standardisering.

8 Næringspolitikk Hovedutfordringer: Mål: 1. Høy og økende aktivitet (med nye funn) og åpning av Barentshavet sørøst, har bidratt til mindre forståelse for tilgang til nytt areal. 2. Fallende forståelse for parallelle aktiviteter for å opprettholde produksjonen på mellomlang sikt (finne og bygge ut nye felt, økt utvinning fra eksisterende felt og tilgang til nytt areal). 3. Petroleumsnæringens betydning i norsk økonomi a. Økt bruk av oljepenger over statsbudsjettet b. Olje- og gassnæringens andel av investeringene i Norge c. Olje- og gassnæringen «fortrenger» annen (ny) industri d. Olje- og gassnæringen er alene skyld i kostnadsutviklingen/ lønnspresset i Norge. e. Olje- og gassnæringen «tar» alle de flinke menneskene. f. Økt fokus på rammevilkårene, spesielt petroleumsskatten. g. Oppbremsing i norsk økonomi og mindre aktivitet i næringen 4. Økt nasjonalt og internasjonalt fokus på nordområdene/ arktisk (iskanten) og negative virkninger med olje- og gassvirksomhet i disse områdene. 5. Økte kostnader for olje- og gassindustrien. Overskridelser. Kontrakter ut av landet. 6. Klimaspørsmålet, og betydningen for aktiviteten på norsk sokkel. Hva skal vi leve av etter oljen? 7. Nytt Storting med mange nye representanter. Mindretallsregjering. 1. Øke den generelle kunnskapen om norsk olje- og gassnæring i relevante grupper. 2. Tydeliggjøre hva som sikrer norsk sokkels konkurransekraft; stabile og forutsigbare rammevilkår, tydelige politiske føringer, fokus på kostnader og tilgang på nytt areal gjennom konsesjonsrunder og åpning av nye områder. 3. Vise hvordan aktiviteten i olje- og gassnæringen bidrar til arbeidsplasser og samfunnsutvikling i hele landet, med spesielt fokus på nordområdene. 4. Være aktiv i den offentlige debatten om olje- og gassnæringens betydning for norsk økonomi. Tiltak: - Rapport «Grensesprengerne» - om teknologioverføringer ifbm årskonferansen Vurdere oppdatering av «Industribyggerne» - Utarbeide «arktisk-strategi»/ kampanje (med HMS-avd og miljø avd) - Utarbeide ny strategi i forhold til Lofoten, Vesterålen og Senja. - Kontaktmøter med reiselivsnæringen - Opprette nye journalistkontakter og vedlikeholde eksisterende. Møter med nyhetsredaksjoner - Konjunkturrapport 2014

9 Viktige saker: - Iskanten/ arktisk - MMI/ Synovate-undersøkelsen - TFO 2014/ 23. konsesjonsrunde - Standardkontrakter - Oppfølging av «Offshoreverft-rapport» - Fiskale rammevilkår/ overgangsregler/ endringer i petroleumsskattesystemet - Oppfølging av Åm og Reiten-utvalget - Petroleumsnæringens betydning i norsk økonomi

10 Samfunnskontakt Mål: 1. Aktivt arbeide med å styrke kontakten med myndigheter og politiske miljøer, bygge relasjoner og vektlegge dialog som arbeidsform overfor politiske miljøer og andre samfunnsaktører. 2. Prioriterte stortingskomiteer i forhold til Norsk olje og gass kommunikasjonsarbeid er Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Kirke-, utdannings, - og forskningskomiteen. Olje- og gassnæringen er en sektorovergripende næring, det er derfor viktig å bidra til økt kunnskap også hos de stortingspolitikere som ikke har daglig og direkte befatning med olje- og gassvirksomhetssaker. Norsk olje og gass ønsker å øke arbeidet rettet inn mot unge politikere både på stortinget, i regjeringsapparatet og i ungdomspartiene. Norsk olje og gass skal ha jevnlig og aktiv dialog med aktuelle fylkes- og lokalpolitikere. 3. Norsk olje og gass forholder seg til flere departementer og tilsynsmyndigheter. Norsk olje og gass vil videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot disse instansene. En tett dialog er nødvendig for å oppnå felles mål og for å få satt næringens synspunkter og problemstillinger på kartet. Tiltak: - Gjennomføre kontaktmøter med politikere og andre målgrupper - Arbeide målrettet overfor ungdomspartiene og aktuelle ungdomspolitikere - Tilrettelegge ONS-besøk for stortingspolitikere annen hvert år - Styrke kontakten med partienes ledelse og rådgivere - Styrke kontakten inn mot stortingskomiteene når aktuelle saker skal belyses - Ha en aktiv pådriverrolle og oppfølging i forhold til myndighetene i viktige saker for næringen - Videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot departementene - Videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot tilsynsmyndighetene - Delta på relevante arenaer og møteplasser i de delene av landet der petroleumsrelatert verdiskaping er viktig for regionen. Viktige saker: - Nytt Storting med mange nye representanter. - Kontaktmøter med parlamentariske partigrupper. - Kontaktmøter med energi- og miljøkomiteen, finanskomiteen, næringskomiteen og arbeid- og sosialkomiteen. - Møter med stortingsbenkene - Følge opp prosjekt «Få stortingsrepresentanter ut offshore» - Tilrettelegge ONS-besøk for stortingspolitikere og ungdomspolitikere. - Norsk olje og gass årskonferanse 2014, Sandefjordkonferansen - Kontaktmøter med departementer - Arrangere tradisjonelle dialogmøter i Hordaland, Sørlandet, Møre og i Nord-Norge.

11 - Gjennomføre et eget kontaktmøte med de mest sentrale nord-norske ungdomspolitikerne i Bodø, evt. annet egnet sted i nord. - Arrangere eget kveldsarrangement for de unge etter NHOs årskonferanse. - Videreutvikle møtearenaen som er etablert med reiselivet i nord. - Kontakt med politikere i det daglige. Bidra til at Norsk olje og gass er en interessant partner for politikerne. Når politikere og politiske miljøer ber oss om bistand og innspill skal vi levere. - Møte viktige stakeholdere for norsk olje- og gassnæring på ulike konferanser og møtearenaer i hele Norge.

12 Nettsted og publikasjoner Norsk olje og gass primære kommunikasjonskanal mot omverdenen er nettstedet som i løpet av et år har unike brukere og nær sidevisninger. Nettstedet og publikasjoner skal avspeile Norsk olje og gass interesse- og satsingsområder. Den enkelte informasjonssjef skal sørge for at nettsidene under sitt ansvarsområde er oppdatert, og sørge for at det blir produsert nyhetssaker innen sitt fagområde. Nettredaktøren har ansvar for at norskoljeoggass.no hele tiden er oppdatert slik at våre viktigste målgrupper og medlemsbedriftene hele tiden finner oppdatert og relevant informasjon. Skriftlig materiale gitt ut av Norsk olje og gass skal til enhver tid være oppdaterte og aktuelle. Det skal jevnlig foretas en vurdering av hvilke produkter Norsk olje og gass skal utarbeide og formen på disse produktene. Publikasjoner 2013: Tittel Publisering Olje- og gassåret 2013 Februar 2014 Teknologioverføringsrapporten 20. mars 2014 Miljørapport 2014 Juni 2014 Konjunkturrapport 2014 November 2014 Styrets beretning 2014 Januar 2015 Norsk olje og gass-publikasjoner lages på norsk og engelsk. Nytt forslag på Olje- og gassåret 2013: Lage en animasjonsfilm med de viktigste hendelsene for Norsk olje og gass. Nettsider: Norsk olje og gass nettsider ble redesignet og forbedret i løpet av På grunn av stor mengde informasjon og økt behov for å få flere elementer på forsiden er målet for 2014 å forbedre bruken av nettsiden ytterligere. 1. Løfte frem den aktuelle debatten (legge ut våre kronikker/kommentarer etc som vi publiserer) 2. Vise frem de sosiale mediene med live feeds fra Twitter og Facebook (og LinkedIn?) 3. Løfte frem Spørsmål-svar-funksjon 4. Legge til et par ekstra artikkelbokser for å møte behov fra pågående prosjekter (f.eks støy og hydrokarbonlekkasje) 5. Undersøke muligheten for kommentarfelt under nyhetsartikler 6. Kalenderfunksjon livefeed fra kalenderen vår

13 Flere forslag: Printknapp Nyhetsarkiv under pressesiden Fjern Gros telefonnummer Titler på den enkelte medarbeideren Infosjefene skal ligge på hvert område de representerer Sosiale medier Norsk olje og gass skal ha et aktivt forhold til sosiale medier, og overvåke samtalen på nett slik at viktige saker for næringen blir fanget opp. Sosiale medier er viktig å bygge opp som alternative publiseringskanaler til tradisjonelle medier. I løpet av 2013 er Norsk olje og gass blitt mer aktiv i debatten på sosiale medier. Per 28. nov 2013 er status for antall følgere på rene Norsk olje og gass-kontoer følgende: Twitter: 4048 (2723 per 8. feb 2013) Facebook: 1833 (457 per 8. feb 2013) LinkedIn: 603 (300 per august 2013) Klout-scoren (som viser innflytelsen på nettverket) til Norsk olje og gass var 43 i februar I slutten av november 2013 var Klout-scoren økt til 54. Det er et mål å få en betydelig økning på Facebook og LinkeIn som er de to sosiale mediekanalene med dårligst oppslutning. LinkedIn gir et høyt antall visninger på en lav følgerbase, noe som indikerer et større potensial enn Facebook. Tilstedeværelsen på Instagram (implementert høsten 2013) og Flickr videreutvikles.

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Energilandskapet Olje og gass

Energilandskapet Olje og gass Energilandskapet Olje og gass Anette Smedsvig og Caroline Hustad 23. Januar 2015 Hvem er vi? Hvem er dere? 2 3 Vi vil besvare: Har verden behov for olje og gass i fremtiden? Hva med klima? Dagens oljepris

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Kommunikasjonsplan NORKLIMA

Kommunikasjonsplan NORKLIMA Kommunikasjonsplan NORKLIMA 1. Bakgrunn og tre utfordringer...2 2. Mål, målgrupper og budskap...2 3. Mer om kanalene, og planer for 2006...3 3.5 Andre kanaler...6 4. Ansvar...6 5. Budsjett...7 6. Oppsummert

Detaljer

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING STYRETS BERETNING 2014 2 1.0 OPPSUMMERING Norsk sokkel oppfattes fremdeles som attraktiv internasjonalt. Vi er tett integrert med EUs energisektor og vår næring skaper store verdier

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

De partiene som i valgkampen hadde oljemotstand og klimakamp høyest oppe på sin agenda var SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

De partiene som i valgkampen hadde oljemotstand og klimakamp høyest oppe på sin agenda var SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Stortingsvalget 2013, og veien videre i det politiske arbeidet I dette notatet oppsummeres Stortingsvalget 2013 sett fra Norsk olje og gass perspektiv (punktene 1-3). Deretter beskriver vi de viktigste

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Kommunikasjonsstrategi for det nordiske miljøsamarbeidet NA2013:917 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-917

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi Petromedia News medieplan for 0 Fokus på energi Digitale medier 0 Petro.no Fra 0 så er oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte kan finne all

Detaljer

Høy aktivitet og lyse utsikter

Høy aktivitet og lyse utsikter Høy aktivitet og lyse utsikter styrets beretning 2013 2 1.1 Styrets beretning 2013 Vi legger bak oss et år hvor aktivitetsnivået på norsk sokkel fortsatt er høyt. Nye funn og høye energipriser har gitt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

optimisme basert pa grunnfjell

optimisme basert pa grunnfjell optimisme basert pa grunnfjell styrets beretning 2012 2 FORORD 2012 ble nok et spennende år for norsk olje- og gassnæring. Vedvarende høye oljepriser kombinert med flere viktige funn har skapt en berettiget

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Næringsutvikling og teknologisk utdanning.

Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Næringsutvikling og teknologisk utdanning. Er det samsvar mellom behov og tilgang? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanse Norsk Industri Teknologifestivalen 5 mars 2008 Hvordan blir framtiden? Fortid

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

AbeliAs årsrapport 2010

AbeliAs årsrapport 2010 Abelias årsrapport 2010 Vår visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet Vårt arbeid: Kunnskapsbedriftenes støttespiller og talerør Kronprins Haakon og Paul Chaffey, adm. dir i Abelia, på Næringslivskonferansen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for 2008

Kommunikasjonsplan for 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF: Kommunikasjonsplan for 2008 Bakgrunn Denne kommunikasjonsplanen er en operasjonalisering av foretakets kommunikasjonsstrategi Mål Visjonen til Rusbehandling Midt-Norge (heretter

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Aktuelt fra Norsk olje & gass 2014 Skatteseminar, Amsterdam

Aktuelt fra Norsk olje & gass 2014 Skatteseminar, Amsterdam Aktuelt fra Norsk olje & gass 2014 Skatteseminar, Amsterdam v/ Petra Windgätter, p.t. Leder Fiskalt utvalg (ConocoPhillips) Tema Høringssaker Revidert friinntekt forskrift overgangsregler Land-for-land

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges idrettshøgskole 2011 2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges idrettshøgskole 2011 2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges idrettshøgskole 2011 2013 1.0 Kommunikasjon ved Norges idrettshøgskole Denne kommunikasjonsstrategien er en videreføring av forrige kommunikasjonsstrategi (2008 2010).

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Torleif Husebø Petroleumstilsynet RNNP - bakgrunn Risikonivåprosjektet (RNNP) startet opp i slutten av 90 tallet Bakgrunn - Partene uenige

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

BRYTNINGSTID. Norsk olje og gass

BRYTNINGSTID. Norsk olje og gass Norsk olje og gass BRYTNINGSTID Tale av styreleder Tor Arnesen til årskonferansen i Norsk olje og gass, Radisson Blu Plaza, Oslo, torsdag 5. mars 2015 Statsminister, Kjære venner og kolleger Den 13. april

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Klimaløsninger for Grenlandsindustrien. Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013

Klimaløsninger for Grenlandsindustrien. Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013 Klimaløsninger for Grenlandsindustrien Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013 Vår visjon: En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION:

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass?

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Molde 20. juli 2011, Ola Nestaas Regjeringen ønsker å legge til rette for økt industriell bruk av gass i Norge Petroleumsmeldingen

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

HiGs kommunikasjonsstrategi

HiGs kommunikasjonsstrategi HiGs kommunikasjonsstrategi Kommunikasjon og utvikling Begrepet kommunikasjon handler i vår sammenheng om gjensidig utveksling av informasjon mellom høgskolen, studenter, ansatte og omverdenen, som grunnlag

Detaljer