Kommunikasjonsplaner 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsplaner 2014"

Transkript

1 Kommunikasjonsplaner 2014

2 Arbeidsliv, kompetanse og rekruttering Arbeidsgiverpolitikk Mål: 1) Støtte opp om Norsk olje og gass mål for tariffoppgjøret og ivareta medlemmenes informasjonsbehov. 2) Løfte fram sentrale saker innen arbeidslivsområdet Tiltak: Det er hovedoppgjør i Informasjon til medlemsbedriftene og kommunikasjon om våre posisjoner eksternt er viktig. Det utarbeides en strategi for intern informasjon hvor det avklares hvem som involveres til hvilke tidspunkt, aktørbildet er komplekst. Lønnsoppgjøret innebærer også ekstern mediainformasjon, og strategiske veivalg blir viktige. Målet for forhandlingene er å ha en god dialog med motparten, og få et resultat vi er fornøyd med. I dette må vi få frem så vel de teknisk som verdibaserte elementene i oppgjøret. Eks, hva tilbyr vi i kroner og hva betyr det for hvem. Deretter må vi få frem oss som en del av norsk arbeidsliv, hvorfor vi er i mot tariffestet pensjon, hvorfor støtter vi frontfagene mm. Vi har en utfordring som arbeidsgivere med god betalingsevnen, men hvor det samfunnsmessige ansvaret, og vår konkurransesituasjon i forhold til utlandet er større. Holden utvalget Det skal jobbes mer nettsaker/pressesaker om ulike områder: sysselsetting, utdanning, yrker, geografisk fokus mm Kjønnssammensetningen i arbeidslivet er interessant, og relevant for vår næring. Vi vil profilere kvinner i bransjen gjennom Female Future og Jenter for realfag. Faglig kobles dette opp mot «retainment» og «employer branding» fokus Utfordring 2014 Lønnsoppgjøret Utarbeide strategier for å takle permittering rekrutteringsdiskusjonen Jobbe frem budskap som viser hvilken del av kostnadsbildet som egentlig om lønn, og hva som er det store bildet når det gjelder kostnadsnivået på sokkelen konsekvensene av kostnadsnivået Kompetanse og rekruttering Mål: 1) Øke ungdommens kunnskap og interesse for fag og studieretninger som er viktige for olje- og gassnæringens utvikling 2) Kommunisere industrien som langsiktig, internasjonal bransje med spennende og viktige arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter for dem med relevant kompetanse. Tiltak: -Bransjen har et spleiselag om ny utstilling på Teknisk museum. Åpningen av denne må skje på en «synlig» måte slik at utstillingens anvendelighet for skoler i regionen blir tydelig. -Nettstedet verdensklasse skal det jobbes videre med, og det skal bl a blogges. Tettere kobling mellom nettstedet og domenet på Facebook med nesten følgere. - Utdanningsmesser i byene Bergen, Oslo, Lillestrøm, Trondheim, Bodø og Tromsø.

3 - Bruke MMI undersøkelsen i media, fortsetter tendensen fra 2012 er ungdom er positive og vet mer - Kommunisere mer om yrkesfag, både som viktig utdanning for industrien og som viktig grunnutdanning for ingeniører. - Lage fakta hefte om miljø, rettet mot ungdom - Jobbe med informasjon rundt y-vei Nord prosjektet, særlig bedriftsrettet informasjon - Jentedagen i mars er en god måte å skape publisitet, jf kvinneperspektivet over Viktige saker i 2014: -lavere rekrutteringspress i bedriftene/hold fokus! -Ulike deler av landet har ulike utdanningsutfordringer fokus Nord Norge? -Hvordan å bruke hvilke sosiale medier som informasjonskanaler?

4 Miljø Hovedutfordring 1) Kunnskapsnivået er for lavt og legger grobunn for myter som er vanskelig å få bukt med fordi også miljøorganisasjoner og forskningsinstitusjoner bidrar til å opprettholde disse. 2) Økt oppmerksomhet om våre produkters totalvirkning på klimaet og mindre på våre hjemlige utslippskutt, er en fordel for oss (mtp gass/kull), men har så langt ikke medført aksept for det virkelige problemet, som er kullets økende andel. 3) En fundamental og idealistisk motstand mot norsk olje-/gassektor har bredt om seg det siste året, og en økende del av debatten handler om hvorvidt redusert utvinning er et godt klimatiltak Mål 1) Øke kunnskapsnivået i relevante 1 målgrupper om olje- og gassindustriens miljøarbeid og miljøresultater, betydning og rolle i klima og energisammenheng. 2) Tydeliggjøre hvordan norsk naturgass er en viktig energikilde for Europa en energikilde som reduserer CO2-utslippene i EU og er en helt sentral del av klimaløsning. 3) Bygge Norsk olje og gass som en tydelig, faktabasert og troverdig miljøekspert ved å gå offensivt inn i miljø- og klimadiskusjonen Tiltak: Mål 1: Mål 2: Mål 3: Øke proaktiviteten for å få på saker i media om vårt miljøarbeid og -resultater. Utarbeide en minifilm til viral bruk som forklarer den store sammenhengen i Spisse industriens miljøbudskap slik at de kommer tydelig frem i alle Styrke dialogen og samarbeidet med fiskerinæringen gjennom kontaktmøter, Lofotakvariet, Ett hav. Holde tett kontakt med medlemmene og bistå i miljørelaterte saker som omhandler petroleumsfellesskapet. Bistå NOFO i utvikling av presentasjonsmateriell, for å få frem oljevernfaglig informasjon i media og innen kommunikasjons- og medierådgiving energi/klimabildet Bruke egne kanaler til å sette agenda for miljødebatten Utarbeide spørsmål/svar og faktaark til nettsiden vår Bruke hendelser og arrangementer som mulighetsrom til å kommunisere gassbudskapet ( f eks IPCC, klimaforhandlinger ++) kanaler og målgrupper Opprette nye journalistkontakter og vedlikeholde eksisterende ved å styrke relasjonene Sørge for beredskap i mulige negative saker, slik at vi kan være i forkant. Bygge og styrke interne talspersoner som kan nyansere mediebildet Viktige saker: - Klima spesielt EU (gass/kull/fornybar), CCS, modne felt (IOR), IPCC, kortlivede klimadrivere 1 Viktigste målgrupper er, i tillegg til det den brede befolkning, politiske miljø og media: Miljøforvaltningen, forskningsinstitusjoner (HI, Cicero, CICEP), OD, KyV, fiskeriorganisasjonene, relevante miljøorganisasjoner

5 - Arktis iskanten (fagprosjekt), olje i is - Elektrifisering avgjørelse om Utsira (Q1), - vil ha mye å si for andre prosjekter og vår policy om elektrifisering - Føre var prinsippet (Naturmangfoldloven) - Seismikk ny modell prøves ut på nyåret - Oljevernberedskap felles aksjonsledelse med Kystverket (KyV), olje i is, Beredskapskonferansen - Nullutslipp, kjemikalier og brannskum - Forum for miljøovervåking

6 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og drift Denne delen av kommunikasjonsstrategien har utgangspunkt i hovedpunktene Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og Drift, rammebetingelser og kostnader i Norsk olje og gass arbeidsprogram for Mål: 1) Arbeide for at Norsk olje og gass og petroleumsindustrien framstår som en troverdig representant for petroleumsindustrien i saker som omhandler helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift. 2) Øke kunnskapen om drift og HMS-tilstanden i olje- og gassnæringen blant politikere, statsadministrasjonen, media og allmennheten. 3) Markere Norsk olje og gass som en proaktiv part i samfunnsdebatten innen helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift. 4) Fortsette trenden med at Norsk olje og gass er den organisasjonen media naturlig henvender seg til i saker innen fagområdet, ved å være aktiv og utadrettet i mediearbeidet. 5) Bidra til økt gjennomslagskraft for Norsk olje og gass arbeid innen regelverk, standardisering og kostnadsutvikling. Tiltak: - Være proaktiv overfor media/fordringshavere med saker av betydning for medlemsbedriftene - Sørge for at Norsk olje og gass til enhver tid er aktive i samfunnsdebatten i saker som er viktig for industrien. Arbeide for å være i forkant der vi ser et potensial for negativ mediedekning - Legge vekt på forholdet mellom sikker og effektiv drift og kostnadsdrivende tiltak i kommunikasjonen med omverdenen - Utarbeide forslag til strategi for Arktis-kampanje, som gir oss en mer proaktiv rolle i samfunnsdebatten - Se på muligheten til å utvikle nye kanaler hvor HMS-arbeidet blir belyst (rapporter, databaser, storytelling) - Bidra til god kontakt mellom HMS og drift-miljøene i Norsk olje og gass og politikere sentralt, regionalt og lokalt (i samarbeid med samfunnskontaktene). Følge opp gjennom møter med sentrale Stortingspolitikere - Være tett på medlemsselskapene i saker innen fagområdet for å sikre at Norsk olje og gass tilbyr kommunikasjonsfaglig støtte der det er nødvendig - Spre informasjon om de ulike prosjektene innen fagområdet gjennom relevante kanaler - Opprettholde og utvide journalistkontakt og nettverk, gjerne i form av miniseminarer (sammen med selskapene)

7 Viktige saker: - Regelverk; livbåtsaken mulig kostnadsdrivende og lite risikoreduserende regelverksforslag fra Ptil - Arktis/nordområdene; følge opp og være proaktiv i debatten - HMS-regelverksendringer; følge opp høringssvar og de endringene som er foreslått - Storulykkerisiko (gasslekkasjer og brønnhendelser): Være proaktiv og oppdatert med status i forkant av RNNP. Synliggjøre hva Norsk olje og gass gjør innen områdene - Helse og arbeidsmiljø; synliggjøre Norsk olje og gass arbeid innen området - Trepartssamarbeidet: Pleie aktiv kontakt med arbeidstakerorganisasjonene - Følge opp Norsk olje og gass arbeid med ny strategi for standardisering.

8 Næringspolitikk Hovedutfordringer: Mål: 1. Høy og økende aktivitet (med nye funn) og åpning av Barentshavet sørøst, har bidratt til mindre forståelse for tilgang til nytt areal. 2. Fallende forståelse for parallelle aktiviteter for å opprettholde produksjonen på mellomlang sikt (finne og bygge ut nye felt, økt utvinning fra eksisterende felt og tilgang til nytt areal). 3. Petroleumsnæringens betydning i norsk økonomi a. Økt bruk av oljepenger over statsbudsjettet b. Olje- og gassnæringens andel av investeringene i Norge c. Olje- og gassnæringen «fortrenger» annen (ny) industri d. Olje- og gassnæringen er alene skyld i kostnadsutviklingen/ lønnspresset i Norge. e. Olje- og gassnæringen «tar» alle de flinke menneskene. f. Økt fokus på rammevilkårene, spesielt petroleumsskatten. g. Oppbremsing i norsk økonomi og mindre aktivitet i næringen 4. Økt nasjonalt og internasjonalt fokus på nordområdene/ arktisk (iskanten) og negative virkninger med olje- og gassvirksomhet i disse områdene. 5. Økte kostnader for olje- og gassindustrien. Overskridelser. Kontrakter ut av landet. 6. Klimaspørsmålet, og betydningen for aktiviteten på norsk sokkel. Hva skal vi leve av etter oljen? 7. Nytt Storting med mange nye representanter. Mindretallsregjering. 1. Øke den generelle kunnskapen om norsk olje- og gassnæring i relevante grupper. 2. Tydeliggjøre hva som sikrer norsk sokkels konkurransekraft; stabile og forutsigbare rammevilkår, tydelige politiske føringer, fokus på kostnader og tilgang på nytt areal gjennom konsesjonsrunder og åpning av nye områder. 3. Vise hvordan aktiviteten i olje- og gassnæringen bidrar til arbeidsplasser og samfunnsutvikling i hele landet, med spesielt fokus på nordområdene. 4. Være aktiv i den offentlige debatten om olje- og gassnæringens betydning for norsk økonomi. Tiltak: - Rapport «Grensesprengerne» - om teknologioverføringer ifbm årskonferansen Vurdere oppdatering av «Industribyggerne» - Utarbeide «arktisk-strategi»/ kampanje (med HMS-avd og miljø avd) - Utarbeide ny strategi i forhold til Lofoten, Vesterålen og Senja. - Kontaktmøter med reiselivsnæringen - Opprette nye journalistkontakter og vedlikeholde eksisterende. Møter med nyhetsredaksjoner - Konjunkturrapport 2014

9 Viktige saker: - Iskanten/ arktisk - MMI/ Synovate-undersøkelsen - TFO 2014/ 23. konsesjonsrunde - Standardkontrakter - Oppfølging av «Offshoreverft-rapport» - Fiskale rammevilkår/ overgangsregler/ endringer i petroleumsskattesystemet - Oppfølging av Åm og Reiten-utvalget - Petroleumsnæringens betydning i norsk økonomi

10 Samfunnskontakt Mål: 1. Aktivt arbeide med å styrke kontakten med myndigheter og politiske miljøer, bygge relasjoner og vektlegge dialog som arbeidsform overfor politiske miljøer og andre samfunnsaktører. 2. Prioriterte stortingskomiteer i forhold til Norsk olje og gass kommunikasjonsarbeid er Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Kirke-, utdannings, - og forskningskomiteen. Olje- og gassnæringen er en sektorovergripende næring, det er derfor viktig å bidra til økt kunnskap også hos de stortingspolitikere som ikke har daglig og direkte befatning med olje- og gassvirksomhetssaker. Norsk olje og gass ønsker å øke arbeidet rettet inn mot unge politikere både på stortinget, i regjeringsapparatet og i ungdomspartiene. Norsk olje og gass skal ha jevnlig og aktiv dialog med aktuelle fylkes- og lokalpolitikere. 3. Norsk olje og gass forholder seg til flere departementer og tilsynsmyndigheter. Norsk olje og gass vil videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot disse instansene. En tett dialog er nødvendig for å oppnå felles mål og for å få satt næringens synspunkter og problemstillinger på kartet. Tiltak: - Gjennomføre kontaktmøter med politikere og andre målgrupper - Arbeide målrettet overfor ungdomspartiene og aktuelle ungdomspolitikere - Tilrettelegge ONS-besøk for stortingspolitikere annen hvert år - Styrke kontakten med partienes ledelse og rådgivere - Styrke kontakten inn mot stortingskomiteene når aktuelle saker skal belyses - Ha en aktiv pådriverrolle og oppfølging i forhold til myndighetene i viktige saker for næringen - Videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot departementene - Videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot tilsynsmyndighetene - Delta på relevante arenaer og møteplasser i de delene av landet der petroleumsrelatert verdiskaping er viktig for regionen. Viktige saker: - Nytt Storting med mange nye representanter. - Kontaktmøter med parlamentariske partigrupper. - Kontaktmøter med energi- og miljøkomiteen, finanskomiteen, næringskomiteen og arbeid- og sosialkomiteen. - Møter med stortingsbenkene - Følge opp prosjekt «Få stortingsrepresentanter ut offshore» - Tilrettelegge ONS-besøk for stortingspolitikere og ungdomspolitikere. - Norsk olje og gass årskonferanse 2014, Sandefjordkonferansen - Kontaktmøter med departementer - Arrangere tradisjonelle dialogmøter i Hordaland, Sørlandet, Møre og i Nord-Norge.

11 - Gjennomføre et eget kontaktmøte med de mest sentrale nord-norske ungdomspolitikerne i Bodø, evt. annet egnet sted i nord. - Arrangere eget kveldsarrangement for de unge etter NHOs årskonferanse. - Videreutvikle møtearenaen som er etablert med reiselivet i nord. - Kontakt med politikere i det daglige. Bidra til at Norsk olje og gass er en interessant partner for politikerne. Når politikere og politiske miljøer ber oss om bistand og innspill skal vi levere. - Møte viktige stakeholdere for norsk olje- og gassnæring på ulike konferanser og møtearenaer i hele Norge.

12 Nettsted og publikasjoner Norsk olje og gass primære kommunikasjonskanal mot omverdenen er nettstedet som i løpet av et år har unike brukere og nær sidevisninger. Nettstedet og publikasjoner skal avspeile Norsk olje og gass interesse- og satsingsområder. Den enkelte informasjonssjef skal sørge for at nettsidene under sitt ansvarsområde er oppdatert, og sørge for at det blir produsert nyhetssaker innen sitt fagområde. Nettredaktøren har ansvar for at norskoljeoggass.no hele tiden er oppdatert slik at våre viktigste målgrupper og medlemsbedriftene hele tiden finner oppdatert og relevant informasjon. Skriftlig materiale gitt ut av Norsk olje og gass skal til enhver tid være oppdaterte og aktuelle. Det skal jevnlig foretas en vurdering av hvilke produkter Norsk olje og gass skal utarbeide og formen på disse produktene. Publikasjoner 2013: Tittel Publisering Olje- og gassåret 2013 Februar 2014 Teknologioverføringsrapporten 20. mars 2014 Miljørapport 2014 Juni 2014 Konjunkturrapport 2014 November 2014 Styrets beretning 2014 Januar 2015 Norsk olje og gass-publikasjoner lages på norsk og engelsk. Nytt forslag på Olje- og gassåret 2013: Lage en animasjonsfilm med de viktigste hendelsene for Norsk olje og gass. Nettsider: Norsk olje og gass nettsider ble redesignet og forbedret i løpet av På grunn av stor mengde informasjon og økt behov for å få flere elementer på forsiden er målet for 2014 å forbedre bruken av nettsiden ytterligere. 1. Løfte frem den aktuelle debatten (legge ut våre kronikker/kommentarer etc som vi publiserer) 2. Vise frem de sosiale mediene med live feeds fra Twitter og Facebook (og LinkedIn?) 3. Løfte frem Spørsmål-svar-funksjon 4. Legge til et par ekstra artikkelbokser for å møte behov fra pågående prosjekter (f.eks støy og hydrokarbonlekkasje) 5. Undersøke muligheten for kommentarfelt under nyhetsartikler 6. Kalenderfunksjon livefeed fra kalenderen vår

13 Flere forslag: Printknapp Nyhetsarkiv under pressesiden Fjern Gros telefonnummer Titler på den enkelte medarbeideren Infosjefene skal ligge på hvert område de representerer Sosiale medier Norsk olje og gass skal ha et aktivt forhold til sosiale medier, og overvåke samtalen på nett slik at viktige saker for næringen blir fanget opp. Sosiale medier er viktig å bygge opp som alternative publiseringskanaler til tradisjonelle medier. I løpet av 2013 er Norsk olje og gass blitt mer aktiv i debatten på sosiale medier. Per 28. nov 2013 er status for antall følgere på rene Norsk olje og gass-kontoer følgende: Twitter: 4048 (2723 per 8. feb 2013) Facebook: 1833 (457 per 8. feb 2013) LinkedIn: 603 (300 per august 2013) Klout-scoren (som viser innflytelsen på nettverket) til Norsk olje og gass var 43 i februar I slutten av november 2013 var Klout-scoren økt til 54. Det er et mål å få en betydelig økning på Facebook og LinkeIn som er de to sosiale mediekanalene med dårligst oppslutning. LinkedIn gir et høyt antall visninger på en lav følgerbase, noe som indikerer et større potensial enn Facebook. Tilstedeværelsen på Instagram (implementert høsten 2013) og Flickr videreutvikles.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

GOLIAT Hva er mulig å få til?

GOLIAT Hva er mulig å få til? GOLIAT Hva er mulig å få til? Dialogmøte i Tromsø 18. oktober 2007 1 Goliat presentasjon Sentrale rammebetingelser Kommunikasjonsstrategi Samtalepartnere Kort status av prosjektet Hva er gjort så langt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til kommunikasjonsstrategi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/4710 IBA004 Dato: 18.04.2016 Sak M 11/16 SAK M 11/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Forslag til kommunikasjonsstrategi 2016-2020 ved Tromsø

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Strategi for dialog med berørte parter

Strategi for dialog med berørte parter Strategi for dialog med berørte parter Innledning VKM skal levere vitenskapelige risikovurderinger av høy kvalitet i god dialog med omverdenen. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til at samfunnet har tillit

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Energilandskapet Olje og gass

Energilandskapet Olje og gass Energilandskapet Olje og gass Anette Smedsvig og Caroline Hustad 23. Januar 2015 Hvem er vi? Hvem er dere? 2 3 Vi vil besvare: Har verden behov for olje og gass i fremtiden? Hva med klima? Dagens oljepris

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Kommunikasjonsplan NORKLIMA

Kommunikasjonsplan NORKLIMA Kommunikasjonsplan NORKLIMA 1. Bakgrunn og tre utfordringer...2 2. Mål, målgrupper og budskap...2 3. Mer om kanalene, og planer for 2006...3 3.5 Andre kanaler...6 4. Ansvar...6 5. Budsjett...7 6. Oppsummert

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HVILKE TILTAK ER VIKTIGE FOR DEG SOM LEDER? JARLE EID, DEKAN PSYKOLOGISK FAKULTET Medieoppfølging, kommunikasjon og samfunnskontakt Informasjonsmedarbeider

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HØRINGSDOKUMENT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2020 Side 1 av 11 Innhold INNLEDNING... 3 1. PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 4 2. KOMMUNIKASJONSKANALER... 5 3. MÅL FOR KOMMUNIKASJON I NBBF... 6 3.1

Detaljer

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går.

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Runar Sjåstads åpningstale Barentshavkonferansen 2016, tirsdag 19. april kl. 08.30. Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Det er en stor glede for meg å bli invitert

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.05.2010 23880/2010 Bengt Endreseth Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 31.05.2010 Høyring - forslag om blokker til utlysing

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Kommunikasjonsplan for 2008

Kommunikasjonsplan for 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF: Kommunikasjonsplan for 2008 Bakgrunn Denne kommunikasjonsplanen er en operasjonalisering av foretakets kommunikasjonsstrategi Mål Visjonen til Rusbehandling Midt-Norge (heretter

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

2315 STRATEGI MOT

2315 STRATEGI MOT STRATEGI MOT 2012 2315 2007 Sammen for miljøets beste Siden opprettelsen av SFT i 1974 er de fleste utslippene til luft og vann i Norge redusert med 60 90 prosent. Mye av dette er resultat av SFTs kravstilling

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING STYRETS BERETNING 2014 2 1.0 OPPSUMMERING Norsk sokkel oppfattes fremdeles som attraktiv internasjonalt. Vi er tett integrert med EUs energisektor og vår næring skaper store verdier

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Strategi- og arbeidsplan 2012

Strategi- og arbeidsplan 2012 Strategi- og arbeidsplan 2012 Visjon: Vi får Nord-Trøndelag til å gro! Hovedmål: Være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk Være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet for bedre økonomi

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Vedlegg 3 Digital strategi

Vedlegg 3 Digital strategi Vedlegg 3 Digital strategi -hvordan og hva skal kommuniseres på digitale plattformer. Side 1 av 13 Innhold 1. BASKET.NO... 3 1.1 BASKET.NO SKAL BASERES PÅ FØLGENDE VERDIER... 3 1.2 ANSVAR OG OPPFØLGING...

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Kommunikasjonsstrategi for det nordiske miljøsamarbeidet NA2013:917 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-917

Detaljer

De partiene som i valgkampen hadde oljemotstand og klimakamp høyest oppe på sin agenda var SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

De partiene som i valgkampen hadde oljemotstand og klimakamp høyest oppe på sin agenda var SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Stortingsvalget 2013, og veien videre i det politiske arbeidet I dette notatet oppsummeres Stortingsvalget 2013 sett fra Norsk olje og gass perspektiv (punktene 1-3). Deretter beskriver vi de viktigste

Detaljer

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi Petromedia News medieplan for 0 Fokus på energi Digitale medier 0 Petro.no Fra 0 så er oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte kan finne all

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer