Kommunikasjonsplaner 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsplaner 2014"

Transkript

1 Kommunikasjonsplaner 2014

2 Arbeidsliv, kompetanse og rekruttering Arbeidsgiverpolitikk Mål: 1) Støtte opp om Norsk olje og gass mål for tariffoppgjøret og ivareta medlemmenes informasjonsbehov. 2) Løfte fram sentrale saker innen arbeidslivsområdet Tiltak: Det er hovedoppgjør i Informasjon til medlemsbedriftene og kommunikasjon om våre posisjoner eksternt er viktig. Det utarbeides en strategi for intern informasjon hvor det avklares hvem som involveres til hvilke tidspunkt, aktørbildet er komplekst. Lønnsoppgjøret innebærer også ekstern mediainformasjon, og strategiske veivalg blir viktige. Målet for forhandlingene er å ha en god dialog med motparten, og få et resultat vi er fornøyd med. I dette må vi få frem så vel de teknisk som verdibaserte elementene i oppgjøret. Eks, hva tilbyr vi i kroner og hva betyr det for hvem. Deretter må vi få frem oss som en del av norsk arbeidsliv, hvorfor vi er i mot tariffestet pensjon, hvorfor støtter vi frontfagene mm. Vi har en utfordring som arbeidsgivere med god betalingsevnen, men hvor det samfunnsmessige ansvaret, og vår konkurransesituasjon i forhold til utlandet er større. Holden utvalget Det skal jobbes mer nettsaker/pressesaker om ulike områder: sysselsetting, utdanning, yrker, geografisk fokus mm Kjønnssammensetningen i arbeidslivet er interessant, og relevant for vår næring. Vi vil profilere kvinner i bransjen gjennom Female Future og Jenter for realfag. Faglig kobles dette opp mot «retainment» og «employer branding» fokus Utfordring 2014 Lønnsoppgjøret Utarbeide strategier for å takle permittering rekrutteringsdiskusjonen Jobbe frem budskap som viser hvilken del av kostnadsbildet som egentlig om lønn, og hva som er det store bildet når det gjelder kostnadsnivået på sokkelen konsekvensene av kostnadsnivået Kompetanse og rekruttering Mål: 1) Øke ungdommens kunnskap og interesse for fag og studieretninger som er viktige for olje- og gassnæringens utvikling 2) Kommunisere industrien som langsiktig, internasjonal bransje med spennende og viktige arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter for dem med relevant kompetanse. Tiltak: -Bransjen har et spleiselag om ny utstilling på Teknisk museum. Åpningen av denne må skje på en «synlig» måte slik at utstillingens anvendelighet for skoler i regionen blir tydelig. -Nettstedet verdensklasse skal det jobbes videre med, og det skal bl a blogges. Tettere kobling mellom nettstedet og domenet på Facebook med nesten følgere. - Utdanningsmesser i byene Bergen, Oslo, Lillestrøm, Trondheim, Bodø og Tromsø.

3 - Bruke MMI undersøkelsen i media, fortsetter tendensen fra 2012 er ungdom er positive og vet mer - Kommunisere mer om yrkesfag, både som viktig utdanning for industrien og som viktig grunnutdanning for ingeniører. - Lage fakta hefte om miljø, rettet mot ungdom - Jobbe med informasjon rundt y-vei Nord prosjektet, særlig bedriftsrettet informasjon - Jentedagen i mars er en god måte å skape publisitet, jf kvinneperspektivet over Viktige saker i 2014: -lavere rekrutteringspress i bedriftene/hold fokus! -Ulike deler av landet har ulike utdanningsutfordringer fokus Nord Norge? -Hvordan å bruke hvilke sosiale medier som informasjonskanaler?

4 Miljø Hovedutfordring 1) Kunnskapsnivået er for lavt og legger grobunn for myter som er vanskelig å få bukt med fordi også miljøorganisasjoner og forskningsinstitusjoner bidrar til å opprettholde disse. 2) Økt oppmerksomhet om våre produkters totalvirkning på klimaet og mindre på våre hjemlige utslippskutt, er en fordel for oss (mtp gass/kull), men har så langt ikke medført aksept for det virkelige problemet, som er kullets økende andel. 3) En fundamental og idealistisk motstand mot norsk olje-/gassektor har bredt om seg det siste året, og en økende del av debatten handler om hvorvidt redusert utvinning er et godt klimatiltak Mål 1) Øke kunnskapsnivået i relevante 1 målgrupper om olje- og gassindustriens miljøarbeid og miljøresultater, betydning og rolle i klima og energisammenheng. 2) Tydeliggjøre hvordan norsk naturgass er en viktig energikilde for Europa en energikilde som reduserer CO2-utslippene i EU og er en helt sentral del av klimaløsning. 3) Bygge Norsk olje og gass som en tydelig, faktabasert og troverdig miljøekspert ved å gå offensivt inn i miljø- og klimadiskusjonen Tiltak: Mål 1: Mål 2: Mål 3: Øke proaktiviteten for å få på saker i media om vårt miljøarbeid og -resultater. Utarbeide en minifilm til viral bruk som forklarer den store sammenhengen i Spisse industriens miljøbudskap slik at de kommer tydelig frem i alle Styrke dialogen og samarbeidet med fiskerinæringen gjennom kontaktmøter, Lofotakvariet, Ett hav. Holde tett kontakt med medlemmene og bistå i miljørelaterte saker som omhandler petroleumsfellesskapet. Bistå NOFO i utvikling av presentasjonsmateriell, for å få frem oljevernfaglig informasjon i media og innen kommunikasjons- og medierådgiving energi/klimabildet Bruke egne kanaler til å sette agenda for miljødebatten Utarbeide spørsmål/svar og faktaark til nettsiden vår Bruke hendelser og arrangementer som mulighetsrom til å kommunisere gassbudskapet ( f eks IPCC, klimaforhandlinger ++) kanaler og målgrupper Opprette nye journalistkontakter og vedlikeholde eksisterende ved å styrke relasjonene Sørge for beredskap i mulige negative saker, slik at vi kan være i forkant. Bygge og styrke interne talspersoner som kan nyansere mediebildet Viktige saker: - Klima spesielt EU (gass/kull/fornybar), CCS, modne felt (IOR), IPCC, kortlivede klimadrivere 1 Viktigste målgrupper er, i tillegg til det den brede befolkning, politiske miljø og media: Miljøforvaltningen, forskningsinstitusjoner (HI, Cicero, CICEP), OD, KyV, fiskeriorganisasjonene, relevante miljøorganisasjoner

5 - Arktis iskanten (fagprosjekt), olje i is - Elektrifisering avgjørelse om Utsira (Q1), - vil ha mye å si for andre prosjekter og vår policy om elektrifisering - Føre var prinsippet (Naturmangfoldloven) - Seismikk ny modell prøves ut på nyåret - Oljevernberedskap felles aksjonsledelse med Kystverket (KyV), olje i is, Beredskapskonferansen - Nullutslipp, kjemikalier og brannskum - Forum for miljøovervåking

6 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og drift Denne delen av kommunikasjonsstrategien har utgangspunkt i hovedpunktene Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og Drift, rammebetingelser og kostnader i Norsk olje og gass arbeidsprogram for Mål: 1) Arbeide for at Norsk olje og gass og petroleumsindustrien framstår som en troverdig representant for petroleumsindustrien i saker som omhandler helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift. 2) Øke kunnskapen om drift og HMS-tilstanden i olje- og gassnæringen blant politikere, statsadministrasjonen, media og allmennheten. 3) Markere Norsk olje og gass som en proaktiv part i samfunnsdebatten innen helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift. 4) Fortsette trenden med at Norsk olje og gass er den organisasjonen media naturlig henvender seg til i saker innen fagområdet, ved å være aktiv og utadrettet i mediearbeidet. 5) Bidra til økt gjennomslagskraft for Norsk olje og gass arbeid innen regelverk, standardisering og kostnadsutvikling. Tiltak: - Være proaktiv overfor media/fordringshavere med saker av betydning for medlemsbedriftene - Sørge for at Norsk olje og gass til enhver tid er aktive i samfunnsdebatten i saker som er viktig for industrien. Arbeide for å være i forkant der vi ser et potensial for negativ mediedekning - Legge vekt på forholdet mellom sikker og effektiv drift og kostnadsdrivende tiltak i kommunikasjonen med omverdenen - Utarbeide forslag til strategi for Arktis-kampanje, som gir oss en mer proaktiv rolle i samfunnsdebatten - Se på muligheten til å utvikle nye kanaler hvor HMS-arbeidet blir belyst (rapporter, databaser, storytelling) - Bidra til god kontakt mellom HMS og drift-miljøene i Norsk olje og gass og politikere sentralt, regionalt og lokalt (i samarbeid med samfunnskontaktene). Følge opp gjennom møter med sentrale Stortingspolitikere - Være tett på medlemsselskapene i saker innen fagområdet for å sikre at Norsk olje og gass tilbyr kommunikasjonsfaglig støtte der det er nødvendig - Spre informasjon om de ulike prosjektene innen fagområdet gjennom relevante kanaler - Opprettholde og utvide journalistkontakt og nettverk, gjerne i form av miniseminarer (sammen med selskapene)

7 Viktige saker: - Regelverk; livbåtsaken mulig kostnadsdrivende og lite risikoreduserende regelverksforslag fra Ptil - Arktis/nordområdene; følge opp og være proaktiv i debatten - HMS-regelverksendringer; følge opp høringssvar og de endringene som er foreslått - Storulykkerisiko (gasslekkasjer og brønnhendelser): Være proaktiv og oppdatert med status i forkant av RNNP. Synliggjøre hva Norsk olje og gass gjør innen områdene - Helse og arbeidsmiljø; synliggjøre Norsk olje og gass arbeid innen området - Trepartssamarbeidet: Pleie aktiv kontakt med arbeidstakerorganisasjonene - Følge opp Norsk olje og gass arbeid med ny strategi for standardisering.

8 Næringspolitikk Hovedutfordringer: Mål: 1. Høy og økende aktivitet (med nye funn) og åpning av Barentshavet sørøst, har bidratt til mindre forståelse for tilgang til nytt areal. 2. Fallende forståelse for parallelle aktiviteter for å opprettholde produksjonen på mellomlang sikt (finne og bygge ut nye felt, økt utvinning fra eksisterende felt og tilgang til nytt areal). 3. Petroleumsnæringens betydning i norsk økonomi a. Økt bruk av oljepenger over statsbudsjettet b. Olje- og gassnæringens andel av investeringene i Norge c. Olje- og gassnæringen «fortrenger» annen (ny) industri d. Olje- og gassnæringen er alene skyld i kostnadsutviklingen/ lønnspresset i Norge. e. Olje- og gassnæringen «tar» alle de flinke menneskene. f. Økt fokus på rammevilkårene, spesielt petroleumsskatten. g. Oppbremsing i norsk økonomi og mindre aktivitet i næringen 4. Økt nasjonalt og internasjonalt fokus på nordområdene/ arktisk (iskanten) og negative virkninger med olje- og gassvirksomhet i disse områdene. 5. Økte kostnader for olje- og gassindustrien. Overskridelser. Kontrakter ut av landet. 6. Klimaspørsmålet, og betydningen for aktiviteten på norsk sokkel. Hva skal vi leve av etter oljen? 7. Nytt Storting med mange nye representanter. Mindretallsregjering. 1. Øke den generelle kunnskapen om norsk olje- og gassnæring i relevante grupper. 2. Tydeliggjøre hva som sikrer norsk sokkels konkurransekraft; stabile og forutsigbare rammevilkår, tydelige politiske føringer, fokus på kostnader og tilgang på nytt areal gjennom konsesjonsrunder og åpning av nye områder. 3. Vise hvordan aktiviteten i olje- og gassnæringen bidrar til arbeidsplasser og samfunnsutvikling i hele landet, med spesielt fokus på nordområdene. 4. Være aktiv i den offentlige debatten om olje- og gassnæringens betydning for norsk økonomi. Tiltak: - Rapport «Grensesprengerne» - om teknologioverføringer ifbm årskonferansen Vurdere oppdatering av «Industribyggerne» - Utarbeide «arktisk-strategi»/ kampanje (med HMS-avd og miljø avd) - Utarbeide ny strategi i forhold til Lofoten, Vesterålen og Senja. - Kontaktmøter med reiselivsnæringen - Opprette nye journalistkontakter og vedlikeholde eksisterende. Møter med nyhetsredaksjoner - Konjunkturrapport 2014

9 Viktige saker: - Iskanten/ arktisk - MMI/ Synovate-undersøkelsen - TFO 2014/ 23. konsesjonsrunde - Standardkontrakter - Oppfølging av «Offshoreverft-rapport» - Fiskale rammevilkår/ overgangsregler/ endringer i petroleumsskattesystemet - Oppfølging av Åm og Reiten-utvalget - Petroleumsnæringens betydning i norsk økonomi

10 Samfunnskontakt Mål: 1. Aktivt arbeide med å styrke kontakten med myndigheter og politiske miljøer, bygge relasjoner og vektlegge dialog som arbeidsform overfor politiske miljøer og andre samfunnsaktører. 2. Prioriterte stortingskomiteer i forhold til Norsk olje og gass kommunikasjonsarbeid er Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Kirke-, utdannings, - og forskningskomiteen. Olje- og gassnæringen er en sektorovergripende næring, det er derfor viktig å bidra til økt kunnskap også hos de stortingspolitikere som ikke har daglig og direkte befatning med olje- og gassvirksomhetssaker. Norsk olje og gass ønsker å øke arbeidet rettet inn mot unge politikere både på stortinget, i regjeringsapparatet og i ungdomspartiene. Norsk olje og gass skal ha jevnlig og aktiv dialog med aktuelle fylkes- og lokalpolitikere. 3. Norsk olje og gass forholder seg til flere departementer og tilsynsmyndigheter. Norsk olje og gass vil videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot disse instansene. En tett dialog er nødvendig for å oppnå felles mål og for å få satt næringens synspunkter og problemstillinger på kartet. Tiltak: - Gjennomføre kontaktmøter med politikere og andre målgrupper - Arbeide målrettet overfor ungdomspartiene og aktuelle ungdomspolitikere - Tilrettelegge ONS-besøk for stortingspolitikere annen hvert år - Styrke kontakten med partienes ledelse og rådgivere - Styrke kontakten inn mot stortingskomiteene når aktuelle saker skal belyses - Ha en aktiv pådriverrolle og oppfølging i forhold til myndighetene i viktige saker for næringen - Videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot departementene - Videreutvikle og styrke kommunikasjonen mot tilsynsmyndighetene - Delta på relevante arenaer og møteplasser i de delene av landet der petroleumsrelatert verdiskaping er viktig for regionen. Viktige saker: - Nytt Storting med mange nye representanter. - Kontaktmøter med parlamentariske partigrupper. - Kontaktmøter med energi- og miljøkomiteen, finanskomiteen, næringskomiteen og arbeid- og sosialkomiteen. - Møter med stortingsbenkene - Følge opp prosjekt «Få stortingsrepresentanter ut offshore» - Tilrettelegge ONS-besøk for stortingspolitikere og ungdomspolitikere. - Norsk olje og gass årskonferanse 2014, Sandefjordkonferansen - Kontaktmøter med departementer - Arrangere tradisjonelle dialogmøter i Hordaland, Sørlandet, Møre og i Nord-Norge.

11 - Gjennomføre et eget kontaktmøte med de mest sentrale nord-norske ungdomspolitikerne i Bodø, evt. annet egnet sted i nord. - Arrangere eget kveldsarrangement for de unge etter NHOs årskonferanse. - Videreutvikle møtearenaen som er etablert med reiselivet i nord. - Kontakt med politikere i det daglige. Bidra til at Norsk olje og gass er en interessant partner for politikerne. Når politikere og politiske miljøer ber oss om bistand og innspill skal vi levere. - Møte viktige stakeholdere for norsk olje- og gassnæring på ulike konferanser og møtearenaer i hele Norge.

12 Nettsted og publikasjoner Norsk olje og gass primære kommunikasjonskanal mot omverdenen er nettstedet som i løpet av et år har unike brukere og nær sidevisninger. Nettstedet og publikasjoner skal avspeile Norsk olje og gass interesse- og satsingsområder. Den enkelte informasjonssjef skal sørge for at nettsidene under sitt ansvarsområde er oppdatert, og sørge for at det blir produsert nyhetssaker innen sitt fagområde. Nettredaktøren har ansvar for at norskoljeoggass.no hele tiden er oppdatert slik at våre viktigste målgrupper og medlemsbedriftene hele tiden finner oppdatert og relevant informasjon. Skriftlig materiale gitt ut av Norsk olje og gass skal til enhver tid være oppdaterte og aktuelle. Det skal jevnlig foretas en vurdering av hvilke produkter Norsk olje og gass skal utarbeide og formen på disse produktene. Publikasjoner 2013: Tittel Publisering Olje- og gassåret 2013 Februar 2014 Teknologioverføringsrapporten 20. mars 2014 Miljørapport 2014 Juni 2014 Konjunkturrapport 2014 November 2014 Styrets beretning 2014 Januar 2015 Norsk olje og gass-publikasjoner lages på norsk og engelsk. Nytt forslag på Olje- og gassåret 2013: Lage en animasjonsfilm med de viktigste hendelsene for Norsk olje og gass. Nettsider: Norsk olje og gass nettsider ble redesignet og forbedret i løpet av På grunn av stor mengde informasjon og økt behov for å få flere elementer på forsiden er målet for 2014 å forbedre bruken av nettsiden ytterligere. 1. Løfte frem den aktuelle debatten (legge ut våre kronikker/kommentarer etc som vi publiserer) 2. Vise frem de sosiale mediene med live feeds fra Twitter og Facebook (og LinkedIn?) 3. Løfte frem Spørsmål-svar-funksjon 4. Legge til et par ekstra artikkelbokser for å møte behov fra pågående prosjekter (f.eks støy og hydrokarbonlekkasje) 5. Undersøke muligheten for kommentarfelt under nyhetsartikler 6. Kalenderfunksjon livefeed fra kalenderen vår

13 Flere forslag: Printknapp Nyhetsarkiv under pressesiden Fjern Gros telefonnummer Titler på den enkelte medarbeideren Infosjefene skal ligge på hvert område de representerer Sosiale medier Norsk olje og gass skal ha et aktivt forhold til sosiale medier, og overvåke samtalen på nett slik at viktige saker for næringen blir fanget opp. Sosiale medier er viktig å bygge opp som alternative publiseringskanaler til tradisjonelle medier. I løpet av 2013 er Norsk olje og gass blitt mer aktiv i debatten på sosiale medier. Per 28. nov 2013 er status for antall følgere på rene Norsk olje og gass-kontoer følgende: Twitter: 4048 (2723 per 8. feb 2013) Facebook: 1833 (457 per 8. feb 2013) LinkedIn: 603 (300 per august 2013) Klout-scoren (som viser innflytelsen på nettverket) til Norsk olje og gass var 43 i februar I slutten av november 2013 var Klout-scoren økt til 54. Det er et mål å få en betydelig økning på Facebook og LinkeIn som er de to sosiale mediekanalene med dårligst oppslutning. LinkedIn gir et høyt antall visninger på en lav følgerbase, noe som indikerer et større potensial enn Facebook. Tilstedeværelsen på Instagram (implementert høsten 2013) og Flickr videreutvikles.

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå Styrets beretning 2010 1 OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening Styrets Styrets beretning beretning 2010 2007 - fremtiden skapes nå 2 Styrets beretning 2010 Styrets beretning

Detaljer

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 1 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET 2011 3 INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Politiske uttalelser

Politiske uttalelser Politiske uttalelser Innhold Nærings- og klimapolitisk uttalelse Markedsadgang...4 Finanspolitikk...4 Handlingsregelen...5 Statlig eierskap...5 Næringsrettet forskning og utvikling...5 Klima og miljø...5

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017. Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden

28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017. Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden 28. 8. 2015 STRATEGI 2015-2017 Etter strategisjekk 2015 halvveis i strategiperioden Finans Norges samfunnsrolle og visjon Finans Norge skal legge til rette for en effektiv, lønnsom og moderne finansnæring

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer