Kunsten å ile langsomt...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å ile langsomt..."

Transkript

1 Kunsten å ile langsomt... Norgesuniversitetets IKT-monitor og den digitale hverdagen i norsk høyere utdanning Janne Wilhelmsen, Norgesuniversitetet Yngve Troye Nordkvelle, Høgskolen i Lillehammer Kirsti Rye Ramberg, NTNU NFF-konferansen, 18. november 2009

2 Bakgrunn for foredraget Norgesuniversitetets IKT monitor Viten om organisering Erfaringer fra eget arbeid

3 Monitoren: Hvem har svart? 188 instituttledere (fra 188 ulike inst/avd) 701 fagansatte (samtlige fagområder representert) 5686 studenter (fra 178 ulike inst/avd) Svarene er vektet etter fordelingen i populasjonen

4 Studenters tidsbruk Gjennomsnittlig tidsbruk Privat: 10,4 Til studieformål 9,4 I undervisningen: 1,9 Totalt: 21,7 t/u Datamaskiner brukes altså lite i undervisningen, og mer til studieformål hjemme enn på studiestedet ECAR-undersøkelsen USA: 19,6 t/u (online activities for school, work and recreation)

5 Studenters bruk Flertallet av studenter bruker daglig/ukentlig: Tekstbehandling Søkemotorer som Google og lignende Forelesningsplansjer Flertallet av studenter bruker sjelden/aldri: Digitale læringsressurser Presentasjonsprogram Nyere verktøy som blogg, wiki, webasert tekstbeh.

6 E-post Mest brukte kommunikasjonsform for ansatte, men ikke for studenter Nesten alle fagansatte bruker e-post ukentlig eller oftere Over halvparten av studentene bruker e-post månedlig eller sjeldnere

7 Et generasjonsskille i valg av kommunikasjonsform? Daglig/ukentlig bruk

8 Digitale læringsplattformer/lms LMS brukes i de fleste studier 85 % av studentene svarer at LMS brukes på det studiet de tar nå 86 % av de fagansatte svarer at de har tilgang til et LMS Funksjoner som formidling av informasjon og fagstoff, samt innlevering av oppgaver dominerer Diskusjonsforum og samskrivingsverktøy brukes så å si ikke

9 Digitale mapper Halvparten av de fagansatte bruker digitale mapper i emner de underviser Mappene inneholder i hovedsak tekst Mapper brukes mest i sin enkleste form, som samlemapper. Vurderingsmapper er mindre utbredt

10 Forhold som påvirker bruk Studentenes arbeidsmåter Fagansattes tilrettelegging Strategiske satsinger og organisatorisk forankring

11 Studentenes arbeidsmåter og IKT Samarbeid generelt, samskriving, å gi tilbakemelding på medstudenters oppgaver Studenter som samarbeider ofte med andre bruker IKT hyppigere og mer variert Kommunikasjon og tekstproduksjon

12 Fagansattes tilrettelegging Fagansatte oppgir å tilrettelegge for bruk av IKT i noe større grad enn studentene opplever at det blir tilrettelagt Kan tilrettelegges for IKT-bruk i større grad enn det gjøres i dag, eksempelvis Digitale læringsressurser Verktøy for samarbeid og samskriving Hva påvirker tilretteleggingen?

13 Ansattes holdninger til IKT IKT forenkler tilgang til fagstoff IKT gjør det lettere å følge opp studenter IKT gjør samarbeid med kolleger lettere Ledelsen bør legge til rette for og oppfordre til at IKT tas i bruk i undervisn Fokus på IKT fører til at utenomfaglige forhold får for stor oppmerksomhet Passer meget godt Passer ganske godt

14 Holdninger - tilrettelegging Det er en sammenheng mellom fagansattes tilrettelegging for bruk av IKT og deres holdninger Men er det andre forhold som påvirker tilrettelegging, som alder og kjønn? Kan vi for eksempel snakke om et digitalt generasjonsskille blant de fagansatte?

15 Fagansattes tilrettelegging for bruk av IKT og alder 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % under 39 år år over 50 år lite tilrettelegging middels tilrettelegging høy tilrettelegging

16 Fagansattes tilrettelegging for bruk av IKT og alder 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % under 39 år år over 50 år lite tilrettelegging middels tilrettelegging høy tilrettelegging

17 Ingen sammenheng Mellom fagansattes tilrettelegging og alder Mellom fagansattes tilrettelegging og kjønn Andre mulige forklaringsforhold på den varierende IKT-bruken?

18 Strategi De fleste læresteder har en strategi eller handlingsplan for bruk av IKT i undervisning og studier Kjenner du til om ditt lærested har en overordnet strategi eller handlingsplan for bruk av IKT i undervisning og studier? Nei, jeg kjenner ikke til at temaet er nevnt i overordnede strategier el handlingsplaner Ja, temaet inngår som del av andre strategier/ handlingsplaner Ja, mitt lærested har en overordnet plan for dette

19 Har instituttet en strategi for bruk av IKT i undervisning og læring? Ja, vi har satsingsområder og/el prosjekter 61 Ja, inngår i våre handlingsplaner 57 Ja, inngår i våre strategier 56 Nei, vi har ikke en slik strategi 10 Nei, men vi jobber med å utforme en

20 Innhold i strategier og planer Bruk av IKT i undervisn og læring 85 Digitale bibliotekressurser Opplæring og kompetanseheving Bruk av IKT i adm oppg Retningslinjer for kildebruk LMS/digital læringsplattform Normer for sikker IKT bruk 33 Digitale mapper Digitale læringsressurser Kjenner ingen

21 Hvordan arbeider ledelsen med IKT? Vi oppfordrer fagansatte til å ta i bruk IKT IKT-bruk vurderes når utd kvalitetssikres 7 39 Våre ansatte pålegges å bruke IKT 8 28 IKT-kompetanse viktig v/rekruttering 8 26 Personal og medarbeidersamtaler 5 14 Økonomiske insentiver Passer meget godt Passer ganske godt

22 Sammenheng strategisk innhold og virkemidler De som omtaler flest temaer i sin strategi eller handlingsplan, har også tatt i bruk flere virkemidler for å implementere IKT Strategiske satsinger gjør en forskjell?

23 Forhold som fremmer bruk av IKT: Hvilket forhold tror dere lederne vurderer som viktigst? Klare visjoner, strategier el handlingsplaner Engasjement og støtte fra ledelsen Økt kompetanse og interesse for å bruke IKT Ildsjeler og engasjerte medarbeidere Pedagogisk bruk av IKT integrert i fagplaner Obligatorisk opplæring Frikjøp av tid til læring og utvikling Økonomiske ressurser/finansiering utv.prosj. Innføring av digitale vurderingsformer

24 Forhold som fremmer bruk av IKT - ledere vs fagansatte Ildsjeler og engasjerte medarbeidere Kompetanse og interesse fagansatte Engasjement og støtte fra ledelsen Kompetanse og interesse studenter Økonomiske ressurser/finansiering Visjoner, strategier, handlingsplaner Bruk av IKT integrert i fagplaner Obligatorisk opplæring fagansatte Frikjøp av tid til læring og utvikling Digitale vurderingsformer Fagansatte Ledere

25 Å ile langsomt... De fleste studenter og fagansatte bruker IKT, men det er store variasjoner Hvor ofte og hvordan IKT brukes Forskjeller mellom institusjonstyper og fagområder, men også innenfor De fleste har tatt i bruk IKT som administrativt verktøy, noen har tatt steget videre Uutnyttet potensial IKT som verktøy i læringsprosess Studentaktiviserende læringsformer Samarbeid mellom studenter

26 Å ile langsomt... Minst forpliktende virkemidler og fremmere skårer høyest blant lederne Behov for å ta organisatoriske grep... Anerkjenne at aktiv ledelse er viktig Øke bevisstheten omkring det pedagogiske utviklingsarbeidet Har vi ilt på rett vei/i riktig retning? Kan vi ile fortere, eller skal vi fortsatt ile langsomt?

27 Hvilke organisatoriske grep Forskjellen på store og små organisasjoner Kjennskapen til strategier er større jo nærmere sentralorganisasjonen man sitter Jo nærmere man sitter sentralorganisasjonen, jo mindre operativ er man Oppretting av egne organ for pedagogisk bruk av IKT styrker kompetansen og øker nedslagsfeltet Distribuert på avdelinger eller samlokaliserte?

28 ud

29 Ildsjelenes dilemma Ildsjelene har gjennomslagskraft Og får støtte Autonomi og fantasi inspirerer Ildsjelene ønsker strategier Som kan hemme deres autonomi Ildsjeler på strategiske steder kan oppnå mye Ildsjeler vs røkla

30 Ledelsesgrep som virker LMS er innført og brukes i stort monn Brukerstøtte har fått mange utforminger Driftsdimensjonen er ivaretatt, men utvikling av bruk er avhengig av vedvarende og tett samarbeid mellom IT/støtte og fagavdeling Standard programvare benyttes i utstrakt grad Men uten de store løft

31 Er det frelse i et LMS? Var det rimelig å forvente at innføring av LMS skulle endre tradisjonelle undervisnings- og læringsmetoder? Men det er eksempler på at dette har skjedd Er det ønskelig å forlate tradisjonelle måter å lære og undervise på? Undervurderer vi den undervisningsadministrative effekten av et LMS i jakten på et pedagogisk vidundermiddel?

32 Teknologioptimisme Det ligger et stort potensial i bruk av IKT i undervisning, læring og kompetanseutvikling. Utdanningssystemet må legge opp utdanningstilbudene slik at dette potensialet kan realiseres. St. meld. nr om Kvalitetsreformen (Gjør din plikt Krev din rett) Tidligere var svaret LMS, nå er det sosiale medier/web 2.0

33 Web 2.0/Sosiale medier. Nytt vidundermiddel? 12% av ungdom bruker mer enn 3 timer per dag på sosiale nettsteder (Aftenposten 09.11). Bruker de tiden til læring?

34 Bruker de tiden til læring? Aftenposten nettutgave

35 Effektiv undervisningsadministrasjon frigir tid Hva med de undervisningsadministrative oppgavene hvis vi forlater it s learning og Fronter? Det er vel nettopp disse som har sikret LMS-ene suksess. Leverandørene av LMS integrerer sosiale medier i sine plattformer. Får vi da endelig det IKTverktøyet vi ønsker oss?

36 Ledelse, strategi og ledelse igjen Ledelsen formulerer strategier Men er beskjedne i oppfølging Instrumentelle motiver og trender fører an Strategiene er løst koblet til andre virkemidler Kvalitetssystem Vuderingsformer/eksamen Studieplandesign Hvordan øke status for undervisning og digital tilrettelegging?

37 Hvilke grep kan tas for å øke undervisningens status? Økt fokus på utdanning: en internasjonal og nasjonal trend: - OECDs AHELO ( Pisa for Universities ) - EUs nye klassifisering av høyere utdanning - Norges satsing på senter for fremragende utdanning

38 Terningkast for forelesere, eks Rate my professor. Noe for Norge? I went on rate my professor to see how my Math teacher fared with other students. I quickly find out that I am not alone. Out of 80 reviews, he recieved the lowest rating

39 Fremhev det beste av den gode undervisningen

40

41 Og det vi tilbyr, blir sett: Kilde: NTNU/MMS/Hallén

42 Og studentene slutter ikke å gå på forelesninger Kilde: NTNU/MMS/Hallén

43 En trussel for leverandører av utdanningstilbud? Nei, tilbudet gir bare adgang til lærematerialet Skal du ha tilgang til undervisningen, må du være registrert som student

44 Internasjonale forbilder? The University of Melbourne Initiative Brede og allmene BA-studier Flerfaglighet, kommunikative ferdigheter, studentfokus Samling av it, bibliotek, multimedia, osv. Triple Helix filosofi Binder undervisning, forskning og samfunnsoppgaver E-scholarship E-læring, e-portfolio, studentaktiv deltakelse i forskning med partnere gjennom e-læringsomgivelser karriereutvikling

45 og vyene var??? Best i verden? Senter for framifrå utdanning E-scholarship Profesjonalisering av den kombinerte stillingen Likeverd mellom undervisning, forskning og samfunnsoppgavene Kunnskapsprosesser og det lærende samfunn

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

+ + + 20 14 MI Pro 001 + QTS2 QTS3 QTS3 QTS3 WEBID. 1 Prosjekt. 2 Listegrunnlag. 3 Dato. TYPE1 Type institusjon 1. TYPE2 Type institusjon 2.

+ + + 20 14 MI Pro 001 + QTS2 QTS3 QTS3 QTS3 WEBID. 1 Prosjekt. 2 Listegrunnlag. 3 Dato. TYPE1 Type institusjon 1. TYPE2 Type institusjon 2. + + Prosjekt 400290 Skjemanummer QTS2 Starttidspunkt................................................................................................... QTS3 Startdato...........................................................................................

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Janne Wilhelmsen Lars-Erik Støver Anne Iversen Norgesuniversitetet, januar 2005

Detaljer

Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier. Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes

Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier. Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes Er vi i bevegelse? Betingelser og begrunnelser for bruk av digitale verktøy og medier Janne Wilhelmsen og Hilde Ørnes Betingelser for bruk Organisatoriske Individuelle Strategi Muligheter Virkemidler Begrunnelser

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Kunsten å ile langsomt. Et problemnotat om organisering av pedagogisk bruk av IKT i norsk høyere utdanning

Kunsten å ile langsomt. Et problemnotat om organisering av pedagogisk bruk av IKT i norsk høyere utdanning Kunsten å ile langsomt Et problemnotat om organisering av pedagogisk bruk av IKT i norsk høyere utdanning Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2010 2 Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf. 400

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?"

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?" Master i skoleledelse NTNU 2011 Forord Dette har vært en spennende, men også til tider krevende læringsprosess.

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 Innhold: 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 2.1 Delmål... 3 3. Ledelse og styring... 4 4. IKT-funksjoner... 4 5. Infrastruktur... 5 5.1

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning.

Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning. IKT i norsk utdanning Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning. Utdanning.no alt på ett sted Utdanning.no

Detaljer

På vei mot god digital praksis

På vei mot god digital praksis Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning På vei mot god digital praksis Bruk av ipad i undervisningen Rune Torsteinsen PED 3902 Masteroppgave

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer