PVN Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby"

Transkript

1 Datatilsynets referanse: 11/ /MAB PVN Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Personvernnemndas avgjørelse av 23. oktober 2012 (Eva I. E. Jarbekk, Arve Føyen, Tom Bolstad, Leikny Øgrim, Gisle Hannemyr, Jostein Halgunset, Ørnulf Rasmussen) 1 Innledning Personvernnemnda har ved oversendelse fra Datatilsynet mottatt klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby. 2 Saksgang Datatilsynet ble gjort oppmerksom på saken ved henvendelse fra slettmeg.no. Slettmeg.no hadde stilt spørsmål til VG/Nettby om hva som ville skje med personopplysningene da Nettby ble nedlagt. Slettmeg.no fikk svar fra Nettby På bakgrunn av svaret ba Datatilsynet om en redegjørelse fra VG vedrørende hvilket behandlingsgrunnlag VG hadde for videre lagring av personopplysningene. Datatilsynet mottok svar fra VG. Datatilsynet ba på nytt om en redegjørelse for behandlingsgrunnlaget i brev av Brevet ble også sendt Nasjonalbiblioteket til orientering. VG svarte Datatilsynet i brev av I brev av varslet Datatilsynet vedtak mot VG om sletting av personopplysningene fra Nettby. Datatilsynet mottok tilsvar til varselet VG la til grunn personopplysningsloven 28 annet ledd som hjemmel for fortsatt lagring av personopplysningene i Nettby. Nasjonalbiblioteket fremholdt samme syn i brev av Det ble gjennomført et møte mellom Datatilsynet, Nasjonalbiblioteket og VG med det formål å avklare det rettslige grunnlaget for Nasjonalbibliotekets eventuelle overtakelse av materialet fra Nettby. Nasjonalbiblioteket mente at det ikke hadde et selvstendig rettslig grunnlag for overtakelse av personopplysningene. Datatilsynet fattet vedtak : "Personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby skal slettes snarest og senest innen 1. desember 2011". I e-post av bekreftet VG at personopplysningene ville slettes. Beslutningen ble trukket tilbake i e-post av etter medieomtale og debatt i media. Datatilsynet mottok en formell klage på tilsynets vedtak i brev av

2 Saken ble oversendt Personvernnemnda , som mottok saken Klager ble orientert om dette i brev fra nemnda datert , med frist til uttalelse innen Klager sendte sine kommentarer til saken ved advokat Jon Wessel-Aas i brev til Personvernnemnda av Nemnda kontaktet Datatilsynet i e-post av og ba om en klargjøring av Datatilsynets syn på unntaket i personopplysningsloven 28 annet ledd. Datatilsynet besvarte henvendelsen i brev av Personvernnemnda rettet en ny henvendelse til Datatilsynet og til klager og ba om en uttalelse vedrørende Nettbys alternative forslag. Datatilsynet kom med sin uttalelse i brev av Klager besvarte henvendelsen i e-post av og Datatilsynet kommenterte klagers e-post i e-post av Klager besvarte i e-post av Nettbys alternative forslag ble trukket. Personvernnemnda rettet en henvendelse til Nasjonalbiblioteket, med kopi til VG og Datatilsynet, med spørsmål om pliktavleveringsloven. VG besvarte brevet i brev av og Nasjonalbiblioteket besvarte i brev av Både VG og Nasjonalbiblioteket uttalte at slik som saken har utviklet seg, vil det materialet som VG nå ønsker bevart være omfattet av pliktavleveringsloven. Datatilsynet kommenterte forholdet til pliktavleveringsloven i brev av VG kommenterte Datatilsynets brev i brev datert Faktum VG drev tidligere et nettsamfunn kalt Nettby. Nettby ble etablert i 2006 og var i årene Norges største nettsamfunn med mer enn registrerte medlemmer og betydelig aktivitet. Nettby var i hovedsak et nettsamfunn brukt av ungdom over hele landet. Deltakerne opprettet profiler, la ut bilder, samtalte med andre, skrev dagbøker etc som en såkalt "web 2.0". Web 2.0 er definert av Personvernkommisjonen i NOU 2009:1 som "Sosiale nettsteder hvor det finnes en teknisk tilrettelegger som sørger for å tilrettelegge publiseringsflater som kan fylles med brukerskapt innhold, som gjerne analyseres med tanke på spisset markedsføring og lignende. Her finnes det også innhold som genereres automatisk basert på medlemmenes aktiviteter, men uten noen egentlig redaksjon". Nettsamfunnet lå ikke åpent tilgjengelig på nettet. Man måtte registrere seg for å kunne se nettstedets innhold og delta i kommunikasjonen. Slik registrering var åpen for alle. Selve nettsamfunnet var delt i både åpne og mer lukkede fora. Deler av opplysningene og aktiviteten til den enkelte medlem var tilgjengelig for alle, mens andre deler kun var tilgjengelig for den eller de medlemmene som vedkommende valgte å gjøre det tilgjengelig for. Tjenesten ble nedlagt 26. desember Da var Facebook blitt det dominerende nettsamfunnet på verdensbasis. Tjenesten Nettby har etter dette vært inaktiv og utilgjengelig for medlemmene, men dataene er ikke blitt fysisk slettet av VG. 4 Klagers anførsler

3 Klager har anført at personopplysningene som stammer fra Nettby har allmenn historisk interesse og potensielt stor samfunnsarkeologisk verdi. VG mener at informasjonen fra Nettby gir et unikt tidsbilde av ungdomskulturen i Norge i perioden og vil ha interesse for forskere i lang tid fremover. Det gir et unikt kulturhistorisk materiale i en digital brytningstid. Det vil neppe komme en så stor norsk variant av et nettsamfunn igjen. VG anfører at personopplysningsloven 28 annet ledd gir rettslig grunnlag for lagring av en "redigert versjon av databasen for kulturhistoriske/vitenskapelige formål, forutsatt at lagringen i henhold til avtale på nærmere vilkår mellom VG og Nasjonalbiblioteket, skjer hos Nasjonalbiblioteket, med klare innsynsbegrensninger". VG anfører at samfunnets interesse i at opplysningene lagres klart overstiger de ulemper lagring kan medføre for den enkelte. VG mener at de vil være behandlingsansvarlig for videre behandling av personopplysningene som stammer fra Nettby, men mener at personopplysningsloven 28 ikke er i veien for at opplysningene lagres hos Nasjonalbiblioteket. Klager legger til grunn at Datatilsynet kan gi VG konsesjon for videre lagring av opplysningene, og at Nasjonalbiblioteket vil være en databehandler. VG anfører at informasjonen som stammer fra Nettby vil kunne lagres videre dersom noen av personopplysningene slettes; profilopplysningene, private meldinger, private deler av dagbøker og kalendere. VG mener at ettersom de øvrige opplysningene i Nettby var tilgjengelige for allmennheten, og det i brukervilkårene fremgikk at disse opplysningene kunne brukes til markedsføring av Nettby, illustrerer dette at medlemmene aksepterte vid offentlighet om innholdet. Medlemmene aksepterte også at innhold på den delen av Nettby som er relevant i denne saken, var tilgjengelig for alle på internett og for indeksering i allmenne søkemotorer. Dette er ikke argumenter som i seg selv gir adgang til videre lagring, men som er tunge argumenter i den avveiningen som skal foretas etter 28 annet ledd. Det pekes på at lignende momenter trekkes frem av personvernkommisjonen i NOU 2009:1, når man i pkt drøfter behovet for å revidere pliktavleveringsloven, med sikte på å tilpasse den en ny, digital virkelighet. En slik revisjon er under utredning i Kulturdepartementet. Dette er blant annet motivert av et ønske om å bevare deler av den offentlige digitale kulturarv. VG er ikke enig i at VG utelukkende kan være behandlingsansvarlig for videre formål som er saklig begrunnet i VGs virksomhet. VG mener at loven må tolkes slik at det er formålet med videre lagring som er avgjørende, ikke hvorvidt dette formålet ellers ligger innenfor den behandlingsansvarliges daglige virksomhet. Ordlyden i 28 annet ledd inneholder ikke et slikt tilleggskriterium. Det er utelukkende formålet, og samfunnets interesse, som angis som kriterier. Når loven åpner for et slikt unntak fra sletteplikten, kan adgangen til å sette vilkår kunne brukes slik at så vel formålet som samfunnets interesse og de berørte personverninteressene, ivaretas på best mulig måte. VG mener at dette best kan skje ved at det er Nasjonalbiblioteket som oppbevarer databasen, i tråd med formålet og på en måte som sikrer personverninteressene.

4 VG åpnet for en alternativ løsning under saksforberedelsen, ble denne ble senere trukket. Tilbake står det som ble anført i den opprinnelige klagen av og ytterligere kommentert i brev av VG fastholder at det kan og bør gis adgang til slik fortsatt lagring på vilkår (blant annet med klausulering i for eksempel 60 år), under henvisning til personopplysningsloven 28 annet ledd. Spørsmål om på hvilke vilkår forskere skal gis tilgang en gang om 60 år, må løses nærmere når den tid kommer. Det essensielle sett fra VGs (og Nasjonalbibliotekets) side, er at databasen med de offentlige delene av dette kulturhistorisk unike materialet Norges første, store "web 2.0"-samfunn finnes bevart, når forskere om for eksempel 60 år vil studere det. Dette alternativet ble senere trukket. Klager reagerer på at Datatilsynet trekker inn "privat kommunikasjon mellom borgerne" og henviser til ekomlovgivningen. VG skal ikke lagre de private opplysningene og kommunikasjonen. Det som ønskes lagret, er det innholdet i de fora/områdene som med medlemmenes frie vilje var offentlig tilgjengelig på Nettby, og blant annet også tilgjengelig for indeksering i søkemotorer. VG anførte først at pliktavleveringsloven ikke kommer til anvendelse i dette tilfellet, slik den er utformet i dag, men endret standpunkt senere i saksbehandlingen. I siste brev fra VG anføres det at de deler av Nettby som VG ønsker å lagre omfattes av pliktavleveringsloven. Ansvarlig redaktør for Nettby var redaktøren for VG Nett Torry Pedersen. Dagens redaktør for VG Nett, Espen Egil Hansen, overtok etter Torry Pedersen og derved også redaktøransvaret for Nettby. 5 Datatilsynets vurdering Datatilsynet påpeker at Nettby ble nedlagt i desember Deltakerne mistet da kontroll med personopplysningene som var registrert i Nettby. Dette gjelder profilopplysningene, samtaler med andre, bilder, meninger, dagbøker, kalendere, lenker med mer. I over et år har disse opplysningene ligget lagret, uten at de registrerte har hatt muligheten til å bestemme over sine egne opplysninger. I henhold til personopplysningsloven 3 annet ledd gjelder ikke loven for behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private gjøremål. Da Nettby var i drift, var det mulig å se det slik at en del av behandlingen av personopplysningene på Nettby var foretatt for private formål, slik at det falt utenfor loven. Når Nettby nå er lagt ned, mister deltakerne muligheten til å administrere og bruke sine profiler. Det private formålet har derfor falt bort. Videre lagring av personopplysninger som stammer fra Nettby må ha et behandlingsgrunnlag. VG er behandlingsansvarlig, jf 2 nr 4. De deler av VGs opprinnelige behandling av medlemmers personopplysninger som ikke var foretatt til private formål, falt innenfor personopplysningsloven 8 bokstav a). En slik behandling forutsetter likevel at medlemmene får god informasjon om hvilke opplysninger som registreres, hva formålet med registreringen er, og hvor lenge opplysningene skal lagres, jf 19. Det følger av personopplysningsloven 11 bokstav c) at personopplysninger ikke skal brukes til senere formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker. I bestemmelsens siste ledd finnes unntak fra formålsbegrensningen såfremt opplysningene skal brukes til historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i behandlingen til disse formålene klart overstiger ulempene for den

5 registrerte. I 11 bokstav b) står det likevel at personopplysninger bare skal nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet. Datatilsynet kan ikke se at videre lagring av personopplysningene fra Nettby av hensyn til historiske formål kan være saklig begrunnet i VGs virksomhet. Det finnes andre aktører som skal ivareta det historiske aspektet for eksempel ved å ta vare på innhold fra internett. Disse aktørene har egne begrensede hjemler i lov og forskrift for dette. Nasjonalbiblioteket har bekreftet at de ikke har selvstendig rettslig grunnlag for overtakelse av personopplysningene fra Nettby. Pliktavleveringsloven kommer ikke til anvendelse på dette tilfellet. Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre opplysningene lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, jf 28. Når Nettby ikke lenger eksisterer, og det ikke foreligger annet behandlingsgrunnlag for videre oppbevaring av opplysningene, skal personopplysningene slettes. Det er ikke lenger saklig formål for lagring av opplysningene. VG anfører i sin klage at brukervilkårene til Nettby sier at VG kan bruke deler av Nettby til markedsføring. Datatilsynet kan ikke se at et avtalevilkår om bruk til markedsføring gir rettslig grunnlag til å behandle personopplysningene til et annet formål, nemlig lagring for historiske formål, jf 11 bokstavene b) og c). I klagen har VG foreslått å slette private meldinger og profilopplysninger og lagre resten av informasjonen fra nettsamfunnet. Datatilsynet mener at man likevel vil sitte igjen med mange personopplysninger, blant annet i kommunikasjonen mellom medlemmene, bilder, oppdateringer mm. Det er stor forskjell på å legge ut opplysninger man når som helst kan fjerne, redigere eller supplere, og det å miste kontrollen over opplysningene. Datatilsynet har redegjort nærmere for personopplysningsloven 28 annet ledd. Tilsynet påpeker at grunnvilkårene i 11 må være oppfylt før lovens 28 annet ledd kan vurderes. Slik Datatilsynet ser det oppfyller ikke VG vilkåret i 11 bokstav c) om at personopplysninger bare skal nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet. Ettersom dette grunnvilkåret ikke er oppfylt, mener Datatilsynet at det ikke er relevant å vurdere unntak fra slettebestemmelsen i personopplysningsloven 28 annet ledd. I den grad 28 annet ledd likevel skal vurderes, mener Datatilsynet at hensynene bak denne bestemmelsen i den konkrete saken allerede er ivaretatt i pliktavleveringsloven og Datatilsynets konsesjon til Nasjonalbiblioteket. VG har ikke et formål som er saklig begrunnet i sin virksomhet til fortsatt å oppbevare personopplysningene som stammer fra Nettby, og ønsker at Nasjonalbiblioteket skal overta disse. Nasjonalbiblioteket har normalt anledning til dette innenfor rammene av pliktavleveringsloven og konsesjonen fra Datatilsynet. I denne saken har Nasjonalbiblioteket selv sagt at de ikke har et rettslig grunnlag for overtagelsen av materialet innenfor disse rammene. Datatilsynet mener at problemstilling nummer to, nemlig spørsmålet om hvorvidt VG kan levere ut opplysninger til forskningsformål, ikke kan løses før det er tatt endelig stilling til hovedproblemet, nemlig hvorvidt VG har adgang til å råde over angjeldende opplysninger. Det er dette spørsmålet som er oversendt til behandling i Personvernnemnda.

6 Tilsynet mener at VG ikke har rettslig grunnlag for behandling som går utover drift og vedlikehold av det sosiale nettsamfunnet. Det opprinnelige formålet er opphørt i og med nedleggelsen av Nettby, hvilket innebærer at opplysningene i utgangspunktet skulle ha vært slettet i henhold til personopplysningslovens 28 første ledd. VG kan derved ikke råde over opplysningene heller ikke gjennom å gi andre "tilgang" til opplysningene, slik det skisseres fra VG. Tilsynet mener at interesseavveiningen etter 28 annet ledd vanskelig kan slå ut i VGs favør. Det vises til at materialet omfatter privat kommunikasjon mellom borgerne, som generelt skal gis god beskyttelse, jf blant annet hensikten bak ekomlovgivningen. Datatilsynet mener at denne beskyttelsen ikke kan vike for et udefinert fremtidig forskningsformål, i direkte strid med de registrertes berettigede forventninger om konfidensialitet. Datatilsynet minner også om at forskning på sensitive personopplysninger normalt vil utløse konsesjonsplikt, og mener det må tas høyde for at dette materialet også omfatter sensitive personopplysninger. Tilsynet har ikke mottatt noen konsesjonssøknad som omfatter bruk av dette materialet til forskningsformål. Det er heller ikke avklart hvem som skal være behandlingsansvarlig for den påtenkte forskningen. Tilsynet forutsetter imidlertid at det gis anledning til å foreta førsteinstansbehandling av en eventuelt "konsesjonsvurdering" blant annet for å muliggjøre klagesaksbehandling i nemnda, jfr. personopplysingslovens 43, 1. setning. Oppsummert mener Datatilsynet at VG ikke kan levere ut personopplysninger som de i utgangspunktet ikke har rettslig har adgang til å råde over, og som derfor skulle ha vært slettet. En eventuell konsesjon til forskning gis i første instans av Datatilsynet, etter søknad fra den behandlingsansvarlige. En eventuell konsesjon vil uansett ikke etablere et rettslig grunnlag for VGs utlevering av disse opplysningene til forskningsinstitusjonen. Når det gjelder forholdet til pliktavleveringsloven, mener Datatilsynet at dersom loven kommer til anvendelse vil dette kun være for de delene av Nettby som var tilgjengelig for alle på Internett, ikke for de delene som krevde innlogging på nettsamfunnet. Datatilsynet problematiserer hvem som kan være forpliktet til avlevering etter pliktavleveringsloven og legger til grunn at VG ikke hadde et redaktøransvar for innholdet i Nettby. Datatilsynet mener at Nasjonalbiblioteket ikke nødvendigvis har kompetanse etter pliktavleveringsloven til å pålegge VG å utlevere informasjon som VG ikke selv har skapt/publisert og ikke lenger har et rettslig grunnlag for å lagre. 6 Personvernnemndas merknader Personvernnemnda skal først drøfte hvorvidt det foreligger hjemmel for fortsatt lagring av materialet hos VG. Hovedregelen er at den behandlingsansvarlige ikke skal lagre opplysningene lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, jf 28 første ledd. Nettby er nedlagt og formålet med behandlingen foreligger derfor ikke lenger. Nemnda er enig med Datatilsynet i at det ikke foreligger annet behandlingsgrunnlag for videre oppbevaring av opplysningene. Når det gjelder lagring for historiske formål, jf 28 annet ledd, kan nemnda ikke se at annet ledd kommer til anvendelse i denne saken fordi det har foreligget avleveringsplikt som dermed oppfyller samfunnets behov for lagring for historiske formål. Nemnda skal begrunne dette nedenfor.

7 Nemnda er således kommet til at det ikke foreligger hjemmel for fortsatt lagring. Materialet skal da slettes, jf personopplysningsloven 28 første ledd. Imidlertid er nemnda av den oppfatning at deler av materialet er omfattet av "lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument" (pliktavleveringsloven). Det nettbaserte forumet Nettby var et lukket forum, noe som kunne tilsi at det ikke var allment tilgjengelig. Det fremgår imidlertid følgende av brukervilkårene for Nettby, jf brev av fra klager: "Nyheter som du skriver i åpne grupper vil være tilgjengelig for alle som er knyttet til internett og vil også kunne bli indeksert av søkemotorer som f.eks Google.com." Nemnda forstår dette slik at det fantes en åpen del av Nettby som var tilgjengelig for alle som var tilknyttet internett, og dermed "tilgjengeleg for allmenta" jf pliktavleveringsloven 3 og 4. Det betyr at dette materialet uten hinder kunne bli indeksert av søkemotorer, inkludert Nasjonalbibliotekets søkemotor. Når det gjelder denne åpne delen av Nettby, er nemnda således av den oppfatning at disse dokumentene omfattes av pliktavleveringsloven. Pliktavleveringsloven 3 og 4 omfatter "edb-dokumenter" som er "gjort tilgjengeleg for allmenta" og disse skal således lagres av Nasjonalbiblioteket. Dette kan gjøres ved at dokumenteier overleverer edb-dokumentene til Nasjonalbiblioteket i to eksemplar, jf pliktavleveringsloven 4. VG kan med andre ord brenne to CD-ROM av den åpne delen av databasen og pliktavlevere i henhold til loven. Når det gjelder de ikke-åpne delene av Nettby, som ikke var åpent tilgjengelig på internett, men var tilgjengelig for Nettbys anslagsvis borgere, så kan det diskuteres hvorvidt dette var gjort "tilgjengeleg for allmenta" og "utanfor ein privat krins", jf pliktavleveringsloven 3 annet ledd, der det står: "Eit dokument er gjort tilgjengeleg for allmenta når - eksemplar av dokumentet vert bode fram for sal, utleige eller utlån, eller når dokumentet på annan måte vert spreidd utanfor ein privat krins, - informasjonen i dokumentet vert gjord tilgjengeleg utanfor ein privat krins gjennom framføring, framsyning, kringkasting, direktekopling e.l." Det springende punkt vil da være om personer er å anse som en "privat krins". Jon Bing har kommentert definisjonen i pliktavleveringsloven 3 annet ledd i artikkelen "Oversikt over bibliotekretten" i NOU 1991:14 - Bibliotek i Norge. For kunnskap, kultur og informasjon. Bing uttaler om definisjonen: Dette må antas å falle sammen med det åndsverkloven kaller "offentliggjørelse", og representerer i prinsippet en viss begrensning i forhold til den tidligere pliktavleveringsloven, hvor også mangfoldiggjøring innen en privat krets ble fanget opp. Åndsverkloven 8 definerer offentliggjørelse slik: Et åndsverk er offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen er gjort tilgjengelig for allmennheten. Et kunstverk er offentliggjort også når opphavsmannen har overdratt eksemplar av verket og dette er gjort tilgjengelig for allmennheten i medhold av 19, 20, 23, 23a og 24. Verket gjøres med andre ord tilgjengelig for allmennheten når det gjøres tilgjengelig utenfor det private område. Privat krets i åndsverklovens forstand er imidlertid tolket snevert. For

8 eksempel uttales det i Ot prp nr 15 ( ) Om lov om endringer i åndsverkloven mm, pkt : "M.h.t. noter gjelder fortsatt at kopiering for bruk under kor- eller orkesterøvelser ikke anses som privat bruk fordi den aktuelle krets ikke er privat." Dersom man er medlem av et kor, vil altså ikke koret være en privat krets. Etter dette er nemnda kommet til at Nettby, med sine opptil borgere, ikke kan sies å være en privat krets, slik begrepet er blitt tolket av lovgiver i ulike sammenhenger. Dette gjelder særlig fordi kretsen var så stor at den neppe kan kalles "privat" i en naturlig språklig forståelse av ordet "privat" og fordi det ikke fantes noe hinder for at enhver som ønsket det kunne melde seg inn og bli "borger" av Nettby. Nemnda mener derfor at også de dokumentene som var tilgjengelig for alle andre borgere av Nettby (men ikke de helt private deler) var å anse som "tilgjengeleg for allmenta" og derfor omfattet av pliktavleveringsloven. Nemnda skal bemerke at PVN ikke er til hinder for at nettsider omfattes av pliktavleveringsloven. I PVN uttaler nemnda seg om automatisk innsamling med robot, noe som er regulert av konsesjon nettopp fordi det ikke er hjemlet i pliktavleveringsloven. Uttalelsene i PVN er imidlertid ikke til hinder for at edbdokumenter på internett pliktavleveres i to eksemplarer slik loven foreskriver. Nemnda er derfor kommet til den konklusjon at det foreligger avleveringsplikt for de dokumenter VG ønsker å lagre i denne saken, det vil si innholdet i de åpne fora/områdene som var åpen for indeksering i søkemotorer, og de deler som ikke var åpen for indeksering, men som var tilgjengelig for samtlige borgere av Nettby, jf pliktavleveringsloven 1 og 3 og 4. Avleveringsplikten må oppfylles før materialet slettes av utgiver (VG). Personvernnemnda skal avslutningsvis bemerke at den ikke uten videre er enig med Datatilsynet i at Nettby, så lenge nettstedet var i drift, ikke var omfattet av personopplysningsloven. Datatilsynet viser til personopplysningsloven 3, annet ledd, det vil si at loven ikke gjelder for behandling for rent private eller personlige formål. Dette er tale om personopplysninger som legges åpent ut på internett, jf brukervilkårene, og andre opplysninger som deles med anslagsvis personer, noe som klart er utenfor den private krets. Nemnda viser i den forbindelse til sak C-101/01 "Bodil Lindqvist mot Åklagarkammaren i Jönköping", der det ble lagt til grunn at unntaket ("private formål") ikke gjelder for personopplysninger som er "tilgjängliga för ett ubestämt antall personer". Datatilsynet har uttalt seg om Lindqvist-dommen på følgende måte: En konsekvens av EF-domstolens tolkning er at de som lager private hjemmesider med opplysninger om andre personer må forholde seg til reglene i personopplysningsloven. Personvernnemnda tar ikke stilling til dette, men ser at ansvarsforholdet rundt håndtering av personopplysninger i sosiale medier reiser prinsipielt viktige spørsmål som trenger en avklaring. 7 Vedtak

9 Klagen tas ikke til følge. Det materialet som omfattes av pliktavleveringsloven må avleveres i samsvar med loven. VG plikter å slette alt materiale i Nettby etter at den delen som er omfattet av pliktavleveringsloven er avlevert.

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Næringslivets

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com

Nemnd for Internett. Andreas Galtung. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett. Ved advokat. www.galtung.com Nemnd for Internett Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett Ved advokat Andreas Galtung www.galtung.com Oslo, oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bemerkninger... 3 1.1 Konklusjon...

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer