Fremtidens 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land"

Transkript

1 Fremtidens 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land - anbefalinger fra forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" INNHOLD 1. Innledning Hvorfor en kommunal 1.-linjetjeneste for næringsdrivende? Bakgrunn- og grunnlagsmaterialet linjetjenesten og andre kommunale aktiviteter i fht. næringsvirksomhet linjetjenesten for næringsdrivende Arb. opp mot næringsliv som ikke er 1.-linje, men ordinære oppgaver linjetjenesten for næringsdrivende vs. Opptur Søndre Land Anbefalt organisering av 1.-linjetjenesten i SL f.o.m Anbefalinger: Oppgaver, ressursbruk og org. f.o.m Anbefalt avsetting i stillingsressurs og beløp summert: Oversikt over dagens ressursbruk og anbefalt ressursbruk f.o.m. 2016: Noen relevante erfaringer fra Opptur Søndre Land Erfaringer fra "1.-linjetjenesten" i tiden med Opptur Søndre Land... 9

2 1. Innledning 1.1. Hvorfor en kommunal 1.-linjetjeneste for næringsdrivende? Sammenhengene mellom god næringsutvikling og god samfunnsutvikling er mange. Det mest åpenbare er at vekst i arbeidsplasser gir grunnlag for flere innbyggere i kommunen. Søndre Lands 1.-linjetjeneste for næringsdrivende har ennå ikke funnet sin "faste form". I perioden med Opptur Søndre Land, har Opptur i samarbeid med kommuneorganisasjonen bidratt til å kartlegge behovene og utvikle 1.-linjetjenestetilbudet. Dette har gitt grunnlaget for anbefalingene i dette notatet. Søndre Land ønsker å bli en "næringsvennlig kommune". Anbefalingene for kommunens 1.- linjetjenesten i dette notatet ansees som virkemiddel for å nå følgende mål i Kommuneplanens Samfunnsdel (s. 7-8): utvikle kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon til å bli et fortrinn i utviklingen av næringslivet i kommunen. ha en positiv utvikling på NHOs nærings-nm. ha god oversikt over ledige næringsbygg og næringsarealer. samarbeide og kommunisere godt internt i næringssaker og med næringslivet. gi god veiledning til nye og eksisterende bedrifter. ( bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen.) Ved å tilrettelegge og serve folk som vil skape seg inntektsgivende virksomhet selv, kan kommunen bidra til å skape arbeidsplasser i Søndre Land Det vil bidra til å øke bo- og næringslivsattraktiviteten også for folk med høyere utdanning (særlig de som kan jobbe via internett). Ressursbruk på 1.-linjetjensten bør således betraktes som utgift til inntekts ervervelse; jo mer virksomhet i det private næringsliv, jo flere innbyggere som tar med /skaper sin egen virksomhet, jo flere innbyggere, jo mer overføringer og skatteinngang til kommunen til å ivareta sine tjenestetilbud som bo- og servicekommune. 1.2 Bakgrunn- og grunnlagsmaterialet Anbefalingene nedenfor er utarbeidet på grunnlag av erfaringene fra: SLKs 1.linjetjeneste før Opptur Søndre Land, SLKs eksisterende 1.linjetjenestes samarbeid med Opptur Søndre Land, Opptur Søndre Land (fra prosjektene "Legge til rette for nyetablerere/gründere" (2013), "Kompetanseheving og utvikling for næringsdrivende" (2014/2015), "FP Næringsvennlig kommune" ( ), "FP Søndre Land Næringshage" ( ) og "FP Nettverksbygging"). henvendelser Opptur har fått (erfaringer om hva som er blitt etterspurt). Anbefalingene er også utarbeidet på bakgrunn av: Rådmannens notat/skisse for 1. linj.tj. i Søndre Land (notat av ), UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

3 sammenligninger med oppgaver og ressursbruk som planlegges i hhv. kommunene Nordre Land (udatert notat) og Gjøvik (notat av ); NL 1,5 årsverk, G 2-4 personer, Notat fra Landsbyen Næringshage ( ). forestående omorganisering av Næringsrådet i Gjøviksregionen (notat av ). I tillegg har drøftingsmøter med SLKs administrasjon (rådmann, sjef for arealforvaltning, sjef for lokalsamfunn, samfunnsplanlegger, fagkonsulent, skogbrukssjef, Landsbyen Næringshage (Per Rognerud, Ole Helmer Bjørlien), Opptur-styret, representanter for Søndre Lands Næringsliv, og drøftinger med andre (næringsdriv., kommunestyrerep.) spilt en sentral rolle i utarbeidelsen. Hovedkonklusjon: Det som synes ganske klart ut fra alle ovennevnte kilder, er at 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land bør styrkes radikalt på lokalt nivå når omstillingsprogrammet avsluttes linjetjenesten og andre kommunale aktiviteter i fht. næringsvirksomhet linjetjenesten for næringsdrivende Kommunens 1.-linjetjeneste (1LT) er / skal være en fast tjeneste som ivaretar næringsdrivende i den første fasen når de henvender seg til kommunen. 1LT bedriver oppfølging av etablere og bedrifter i Søndre Land i form av informasjonsformidling, videreformidling og samarbeid, tilrettelegging samt søknadsveiledning og saksbehandling. 1. linjetjenestens oppgaver 1. Informasjonsformidling - Orientering på nettsider og i nyhetsbrev om støtteordninger, prosjekter mv. - Formidling av invitasjoner arr./kurs o.l. - informasjon om ledige næringslokaler og næringstomter (nettsidefunksjon) Kontakt m/ bedrifter/etablere i første fase 2. Videreformidling og samarb. Etablereroppfølging (jf. notat LN) Samarb./kommunikasjon - 2. linjetjenesten (Næringsrådet)* - øvrige virkemiddelapparatet (IN m.fl.) - kompetansemiljøer (f.eks. NCE Raufoss, Treklyngen Hønefoss, HiG mv.) - Næringshageprogrammet (SIVA, Landsbyen Næringshage) Dette for å kunne henvise videre fra 1. linj. Kobling - næringsdriv. imellom - næringsliv og kommuneorg. 3. Tilrettelegging - lokal nettverksbygging nær.liv (arrangementer/kurs/bedriftskrokoster mv.) - kontinuerlig oppdatering av bedriftsregister UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

4 4. Søknadsbehandling Søknadsveiledning (komm. tilskuddsord.) Saksbehandling (polit./adm. behandling - lokale fond ordninger) 2.2. Arb. opp mot næringsliv som ikke er 1.-linje, men ordinære oppgaver Det er mange oppgaver innen næring/bo og service som utføres av kommunen gjennom lovpålagte oppgaver, og tjenester. Arealforvaltning har to ansatte på landbruk som forvalter mange statlige tilskuddsordninger som fastsettes via landbruksoppgjøret, søknader om IBU midler til Innovasjon, SMIL, NMSK osv. Kartlegging av ressursgrunnlaget vårt (skog og jord) ligger også her i form av skogbruksplanlegging og ansvar for AR5. Hjorteviltforvaltning er også noe som retter seg mot jakt som næringsveg. I dag er også salg/markedsføring av nærings- og boligtomter lagt til ansatt på landbruk, i tillegg til forvaltning av kommunale arealer i samarbeid med TDR og BYGG. Arealforvaltning jobber også med planlegging utvikle kommunens egne bolig- og næringsområder. Byggesak og oppmåling er direkte tjenesteyting både til næringsdrivende og de som ønsker å bo i kommunen. Teknisk drift har ansvar for veg og VA. Utbygging og vedlikehold har avgjørende betydning for næringstomter og boligtomter. Kultur bidrar direkte og indirekte til omstillingsarbeidet og jobber samtidig fast med arrangementer som støtter oppunder kommunen som bo og servicekommune. Stab har ansvar for skjenke- og serveringsbevilling og det å være kommunens første ansikt utad gjennom servicetorget. Ordfører og rådmann yter VIP service til større bedrifter. Andrelinjetjeneste defineres som en tjeneste som kan serve større bedrifter/ miljøer, regionalt næringsråd, Innovasjon, mm. Denne tjenesten betaler Søndre Land kommune for via Gjøvikregionens næringsråd i dag. Det er uklart hva kommunen direkte får ut av dagens tjenester. Regionrådet driver i disse dager og ser på en ny organisering av andrelinjetjenesten for Gjøvikregionen. Gjøvik- og Ringerikeregionens Turistkontor kan også inngå som en del av andrelinjetjenesten for Søndre Land kommune. Søndre Land kommune har også faste årlige utgifter til de tjenestene vi mottar fra turistkontoret linjetjenesten for næringsdrivende vs. Opptur Søndre Land Det må presiseres at 1.lj.tj. ikke skal regnes som en del omstillingsarbeidet ihht. OFKs direktiver, og følgelig skal anbefalingene her i for fremtidens 1. linjetjeneste i Søndre Land strengt tatt heller ikke regnes som en del av videreføringen av omstillingsarbeidet, men en sak som må sees for seg. UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

5 Det er imidlertid gode grunner til at det kan synes vanskelig å skille mellom 1.-linjetjenesten på den siden og Opptur Søndre Land på den andre, og at arbeidet med forstudiet "Videreføring av omstillingsarbeidet også har generert anbefalinger for fremtidens 1.-linjetjeneste. Det synes derfor formålstjenlig å redegjøre nærmere for dette. 1.-linjetjenesten før Opptur Før Oppturs tilblivelse foresto Gjøvikregionens Næringsråd 1.-linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land, en ordning som SLK sa opp i 2010, det samme år som Søndre Land fikk omstillingsstatus. Det antas at Landsbyens Næringshage foresto 1.- linjetjenesten for Søndre Land Tabell: Oversikt over SLKs kostnader knyttet til næringsutvikling mv. År Gjøvikreg. Næringsråd Landsbyen Næringshage Opptur SLK årlig kost i sum OM fra OFK Dekket av OM (sept. 2010) OM reduseres??? Som vi ser av tabellen betalte SLKGjøvikregionen næringsråd (GN) kr mer i 2009 da avtale om GNs ivaretagelse av 1.-linjetjenesten for Søndre Land var gjeldene, enn året etter (2010) da denne avtalen ble sagt opp. I 2010 utførte LN ca for dette I foresto Landsbyen Næringshage (LN) ved Per Rognerud arbeidet frem mot omstillingsstatus og første tildeling fra OFK samt prosjektledelse av omstillingsprogrammet i planleggingsfasen, Det antas at Landsbyen Næringshage også foresto 1.-linjetjenesten for Søndre Land i denne perioden. Som vi ser av tabellen betalte SLK LN ca. kr mer i 2011 da LN antas å ha forestått 1LT for SL var en overgangsfase, og det antas at grensegangen mellom 1LT-tjeneste arbeid og arbeid opp mot omstillingsstatus ikke var tydelig opptrukket. Grovt sett kan man si at SLK har brukt i underkant av på "out sourcing" av 1LT før Opptur Søndre Land var i drift. SLK ansatte en egen prosjektleder som tiltrådde , og tok da over 1LT for Søndre Land regnes som Oppturs første driftsår. 1.-linjetjenesten under Opptur I 2012 ivaretok prosjektleder i OSL 1LT, men denne ordningen er ikke tillatt (av OFK som fastsetter betingelsene for omstillingsprogrammet) ettersom "Hensikten med omstillingsmidler til kommuner/regioner er at midlene skal initiere og virke som et supplement til den kommunale oppgave med å styrke og bevare lokale arbeidsplasser" (Tilsagnsbrev fra OFK Saknr UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

6 717/11). Følgelig ble 1LT tatt ut av Opptur for 2013 og overlatt til fagkonsulent ved avd. for arealforvaltning A.C. Sand. I 2013 var en av opptur-strategiene ihht. handlingsplanen d.å. tilskuddsordningen "Legge til rette for nyetablere og gründere". Denne ordningen ble av observatøren fra OFK vurdert å ligge for nær 1.-linjetjenestens oppgaver, og ble derfor, til tross for stor suksess, ikke videreført til I 2014 fikk Opptur i stedet strategien og tilskuddsordningen "Kompetanseheving og utvikling for næringsdrivende" ( ). Siden 2013 har kommunens 1LT ved fagkonsulent Anette Sand og programleder for Opptur Søndre Land hatt et tett samarbeid om håndteringen av henvendelser fra næringslivet til komm.org., med bl.a. faste samråingsmøter annen hver uke, koordinering/fordeling av søknader til de ulike ordningene under SLKs og Oppturs forvaltning. Dette samarbeid har avdekket hvilke tjenester det er behov for lokalt og gitt en pekepinn om hvor mye pågang det er (altså hvor mye tidsbruk som det er behov for ifht. næringsdrivende, og hva som etterspørres på lokalt nivå). Andre Opptur-prosjekter av relevans er "Forprosjekt Søndre Land Næringshage" ( ) og "Forprosjekt Nettverksbygging" (2015, pågående). 4. Anbefalt organisering av 1.-linjetjenesten i SL f.o.m Organiseringen er anbefalt på grunnlag av dagens ressurser og kompetanse i kommuneorganisasjonen, erfaringer fra Opptur Søndre Lands ressursbruk på arb.oppgavene og prosjektene "Søndre Land Næringshage" og "Nettverksbygging" (begge i samarb. med LN), samt notat fra Landsbyen Næringshage ( ). 1. linjetjenesten anbefales organisert som et team i kommunens avdeling for Arealforvaltning, bestående av en team-koordinator (og førstekontakt) som jobber tett med og trekker inn / videresender til SLK fagkonsulent A.C. Sand (som idag), SLK skogbrukssjef Struksnæs, eller andre i komm. org. med relevant kompetanse/nettverk innen aktuelt bransje (f.eks. byggsak, kultur), samt avd.leder i SLN/ LN (se under). Det anbefales at en del av arbeidsoppgavene i 1.-linjetjenesten legges til en "avdelingsleder" i SLN fordi det vil: øke "drop-in"-kapasiteten overfor næringslivet. styrke SLN som møteplass og ressurssenter for næringslivet i det daglige. være hensiktsmessig for nettverksbygging (som er essensielt og tidkrevende) det er langt større sannsynlighet for interaksjon mellom næringsdrivende i SLN, enn på Rådhuset. UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

7 5. Anbefalinger: Oppgaver, ressursbruk og org. f.o.m Av tabellen under ser vi at eksisterende 1LT og Opptur Søndre Land (i perioden ) til sammen har brukt tilsvarende 74,5 % stilling på oppgaver som bør inngå i kommunens 1LT. Når anbefalingen er å øke ressursbruken ytterlige i fremtiden på en del av de listede 1LToppgaver, er det ut fra at vi mener at ressursbruken har så langt har vist seg å ikke være tilstrekkelig til å ivareta de aktuelle oppgavene på en tilfredsstillende måte. I forhold til andre oppgaver, gjøres det p.t. et grunnarbeid i regi av OSL slik at oppgavene vil kreve mindre ressursbruk i fremtiden Anbefalt avsetting i stillingsressurs og beløp summert: - 20,5 % stilling eksisterer allerede i SLK og fortsetter som før. - Avsetter til SLN /LN tilsvarende 39,5 % stilling, hvorav 5 % LN sentralt (etablereroppfølgning), resten til designert avd.led. SLN ca 2 dager pr. uke. (100% = => kr ) - SLK øker sine interne ressurser med 25 % stilling. - SLK setter av kr til årlig drift/utvikl. (nettsider, konferansedeltagelse ansatte, arr. nær.) Til sammen avsette kr % stilling i kommuneorganisasjonen i tillegg per år f.o.m UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

8 5.2. Oversikt over dagens ressursbruk og anbefalt ressursbruk f.o.m. 2016: 1. linjetjenesten I dag Anbefales i fremtiden SLK Opptur St. % Beløp Org. OPPGAVER/TJENESTER 1.lj. (fast) (prosjekt midler) 1. Informasjonsformidling 4 % 6,5 % 20 % - Orientering på nettsider og i nyhetsbrev om støtteordninger, prosjekter mv. - Formidling av invitasjoner arr./kurs o.l. - informasjon om ledige næringslokaler og næringstomter 1 % 1,5 % 10 % (2 d/m) SLN 7,5% /SLK 2,5% økt Kontakt m/ bedrifter/etablere i første fase 3 % 5 % 10% SLK økt (SLN) 2. Videreformidling og samarb. 6,5 17,5 % 30 % % Etablereroppfølging 1 % 5 % 5% LN/SLN (jf. notat LN) Samarb./kommunikasjon - 2. linjetjenesten (Næringsrådet)* - øvrige virkemiddelapparatet (IN m.fl.) - kompetansemiljøer (f.eks. NCE Raufoss, Treklyngen Hønefoss, HiG mv.) - Næringshageprogrammet (SIVA, LN) Dette for å kunne henvise videre fra 1.LT Kobling - næringsdriv. imellom - næringsliv og kommuneorg. 2,5 % 2,5% 10 % (2 d/m) 3% 10% 15 % (3 d/m) 5% SLK økt SLN 5% SLN 12% 3. Tilrettelegging 0 20 % 10 % - lokal nettverksbygging nær.liv (arr/kurs ) - kontinuerlig oppdatering av bedriftsreg %** (prosj) 10 % (2 d/m) SLN 10% 4. Søknadsbehandling 10 % 10 % 25 % søknadsveiledning (komm. tilskuddsord.) 5 % 10 % 15 % SLK økt (3 d/m) saksbehandling 5% 0 10 % SLK økt (polit./adm. behandling - lok. fond ord. (2 d/m) SUM 20,5 54 % % Til sammen 74,5 % 85 % kr *I dette er 2. linjetjenesten forstått som Killis forslag til omorg. av Gjøvikregionens næringsråd av = næringsarbeid på regionalt nivå. Bør Landsbyen næringshage også betrkates som 2. linjetj.? (jf. notat fra LN) ** Eget prosjekt juni-des 2015 som vil legge grunnlaget for videreføring dette arbeidet med mindre ressursbruk. SLK UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

9 6. Noen relevante erfaringer fra Opptur Søndre Land Ø I programperioden ( ), har det vært stor pågang av henvendelser om bistand på ulike hvis fra næringsdrivende potensielle, nyetablerte og etablerte tidvis flere enn programmet har hatt kapasitet til å håndtere. Ø Erfaringene tilsier at det er stor etterspørsel etter oppgavene listet i tabellen i foregående kapittel på lokalt i nivå (dvs. fysisk i Søndre Land). Ø Søndre Lands næringsdrivende ønsker personlig kontakt, nærhet, personlig oppfølging lokalt (jf. gruppeintervju med representanter for næringslivet ifb. med forprosjekt NVK). Ø De fleste (potensielle) næringsdrivende som henvender seg til kommunen har i hovedsak et lokalt marked/nedslagsfelt. Ø Behov for / etterspørsel etter "megler" / "kommunikasjonsfasilitator" når saksprogresjon går i lås / stopper opp > finne veien videre, "finne frem til de rette å få hjelp av / å henvende seg til", både ifht. 3. sektor og næringsliv. Flere "caser", særlig saker / anliggende hvor "tverrfaglighet" er nødvendig. Denne funksjonen vurderes som av vesentlig betydning for omdømmebyggingen. Ressursbruk på dette er i tatt med i anbefalingene. 7. Erfaringer fra "1.-linjetjenesten" i tiden med Opptur Søndre Land Ø Det er skapt større forventninger til at kommunen skal gi økonomisk støtte til prosjekter og etablering i alle typer næring og frivillige organisasjoner. Ø 1.-linjetjeneste må ha mer tid til å møte etablerere, bedrifter som ønsker utvikling, eller hjelp på annen måte enn det dagens førstelinje har kapasitet til. Ø Det presiseres at dersom kommunen ikke hadde prioritert å omstille næringsarbeidet sitt og startet Opptur, ville kommunen ha hatt en førstelinjetjeneste med tilnærmet null kapasitet til å ta vare på etablerere og bedrifter i Søndre Land. Ø Uten hjelp av Opptur til etablerermøter, hjelp til søknadsskriving osv., ville ikke førstelinjetjenesten med dagens ressurstilfang fungert. UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND Rapport fra Opptur Søndre Lands forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" 15.09.15 UTKAST til Notat om "Videreføring av omstillingsarbeidet"

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020

OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 OMSTILLINGSPLAN FOR HURUM 2014-2020 Endelig versjon 30. april 2014 Omstillingsplan 2014-2020 Hurum kommune Side 1 Innhold 1. STATUS OG PROGNOSER FOR HURUM KOMMUNE...3 1.1 Sammendrag...3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst

Telemarksforsking-Bø. EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst Av Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø Jon Ivar Stakkeland TF-notat nr 2/2007 1.

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/09

SNF-rapport nr. 08/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål av Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 4251: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål Prosjektet er finansiert av Ål kommune SAMFUNNS-

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy Sammendrag Omstillingsprogrammet har gjennomført forprosjektet Boligsatsing i Karlsøy. Bakgrunnen til igangsetting av forprosjektet var at kommunen ikke kom med i

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Gjennomgang av kommunal eiendomsforvaltning

Gjennomgang av kommunal eiendomsforvaltning Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2013 12511/2013 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 06.03.2013 Gjennomgang av kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer