Fremtidens 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land"

Transkript

1 Fremtidens 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land - anbefalinger fra forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" INNHOLD 1. Innledning Hvorfor en kommunal 1.-linjetjeneste for næringsdrivende? Bakgrunn- og grunnlagsmaterialet linjetjenesten og andre kommunale aktiviteter i fht. næringsvirksomhet linjetjenesten for næringsdrivende Arb. opp mot næringsliv som ikke er 1.-linje, men ordinære oppgaver linjetjenesten for næringsdrivende vs. Opptur Søndre Land Anbefalt organisering av 1.-linjetjenesten i SL f.o.m Anbefalinger: Oppgaver, ressursbruk og org. f.o.m Anbefalt avsetting i stillingsressurs og beløp summert: Oversikt over dagens ressursbruk og anbefalt ressursbruk f.o.m. 2016: Noen relevante erfaringer fra Opptur Søndre Land Erfaringer fra "1.-linjetjenesten" i tiden med Opptur Søndre Land... 9

2 1. Innledning 1.1. Hvorfor en kommunal 1.-linjetjeneste for næringsdrivende? Sammenhengene mellom god næringsutvikling og god samfunnsutvikling er mange. Det mest åpenbare er at vekst i arbeidsplasser gir grunnlag for flere innbyggere i kommunen. Søndre Lands 1.-linjetjeneste for næringsdrivende har ennå ikke funnet sin "faste form". I perioden med Opptur Søndre Land, har Opptur i samarbeid med kommuneorganisasjonen bidratt til å kartlegge behovene og utvikle 1.-linjetjenestetilbudet. Dette har gitt grunnlaget for anbefalingene i dette notatet. Søndre Land ønsker å bli en "næringsvennlig kommune". Anbefalingene for kommunens 1.- linjetjenesten i dette notatet ansees som virkemiddel for å nå følgende mål i Kommuneplanens Samfunnsdel (s. 7-8): utvikle kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon til å bli et fortrinn i utviklingen av næringslivet i kommunen. ha en positiv utvikling på NHOs nærings-nm. ha god oversikt over ledige næringsbygg og næringsarealer. samarbeide og kommunisere godt internt i næringssaker og med næringslivet. gi god veiledning til nye og eksisterende bedrifter. ( bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen.) Ved å tilrettelegge og serve folk som vil skape seg inntektsgivende virksomhet selv, kan kommunen bidra til å skape arbeidsplasser i Søndre Land Det vil bidra til å øke bo- og næringslivsattraktiviteten også for folk med høyere utdanning (særlig de som kan jobbe via internett). Ressursbruk på 1.-linjetjensten bør således betraktes som utgift til inntekts ervervelse; jo mer virksomhet i det private næringsliv, jo flere innbyggere som tar med /skaper sin egen virksomhet, jo flere innbyggere, jo mer overføringer og skatteinngang til kommunen til å ivareta sine tjenestetilbud som bo- og servicekommune. 1.2 Bakgrunn- og grunnlagsmaterialet Anbefalingene nedenfor er utarbeidet på grunnlag av erfaringene fra: SLKs 1.linjetjeneste før Opptur Søndre Land, SLKs eksisterende 1.linjetjenestes samarbeid med Opptur Søndre Land, Opptur Søndre Land (fra prosjektene "Legge til rette for nyetablerere/gründere" (2013), "Kompetanseheving og utvikling for næringsdrivende" (2014/2015), "FP Næringsvennlig kommune" ( ), "FP Søndre Land Næringshage" ( ) og "FP Nettverksbygging"). henvendelser Opptur har fått (erfaringer om hva som er blitt etterspurt). Anbefalingene er også utarbeidet på bakgrunn av: Rådmannens notat/skisse for 1. linj.tj. i Søndre Land (notat av ), UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

3 sammenligninger med oppgaver og ressursbruk som planlegges i hhv. kommunene Nordre Land (udatert notat) og Gjøvik (notat av ); NL 1,5 årsverk, G 2-4 personer, Notat fra Landsbyen Næringshage ( ). forestående omorganisering av Næringsrådet i Gjøviksregionen (notat av ). I tillegg har drøftingsmøter med SLKs administrasjon (rådmann, sjef for arealforvaltning, sjef for lokalsamfunn, samfunnsplanlegger, fagkonsulent, skogbrukssjef, Landsbyen Næringshage (Per Rognerud, Ole Helmer Bjørlien), Opptur-styret, representanter for Søndre Lands Næringsliv, og drøftinger med andre (næringsdriv., kommunestyrerep.) spilt en sentral rolle i utarbeidelsen. Hovedkonklusjon: Det som synes ganske klart ut fra alle ovennevnte kilder, er at 1. linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land bør styrkes radikalt på lokalt nivå når omstillingsprogrammet avsluttes linjetjenesten og andre kommunale aktiviteter i fht. næringsvirksomhet linjetjenesten for næringsdrivende Kommunens 1.-linjetjeneste (1LT) er / skal være en fast tjeneste som ivaretar næringsdrivende i den første fasen når de henvender seg til kommunen. 1LT bedriver oppfølging av etablere og bedrifter i Søndre Land i form av informasjonsformidling, videreformidling og samarbeid, tilrettelegging samt søknadsveiledning og saksbehandling. 1. linjetjenestens oppgaver 1. Informasjonsformidling - Orientering på nettsider og i nyhetsbrev om støtteordninger, prosjekter mv. - Formidling av invitasjoner arr./kurs o.l. - informasjon om ledige næringslokaler og næringstomter (nettsidefunksjon) Kontakt m/ bedrifter/etablere i første fase 2. Videreformidling og samarb. Etablereroppfølging (jf. notat LN) Samarb./kommunikasjon - 2. linjetjenesten (Næringsrådet)* - øvrige virkemiddelapparatet (IN m.fl.) - kompetansemiljøer (f.eks. NCE Raufoss, Treklyngen Hønefoss, HiG mv.) - Næringshageprogrammet (SIVA, Landsbyen Næringshage) Dette for å kunne henvise videre fra 1. linj. Kobling - næringsdriv. imellom - næringsliv og kommuneorg. 3. Tilrettelegging - lokal nettverksbygging nær.liv (arrangementer/kurs/bedriftskrokoster mv.) - kontinuerlig oppdatering av bedriftsregister UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

4 4. Søknadsbehandling Søknadsveiledning (komm. tilskuddsord.) Saksbehandling (polit./adm. behandling - lokale fond ordninger) 2.2. Arb. opp mot næringsliv som ikke er 1.-linje, men ordinære oppgaver Det er mange oppgaver innen næring/bo og service som utføres av kommunen gjennom lovpålagte oppgaver, og tjenester. Arealforvaltning har to ansatte på landbruk som forvalter mange statlige tilskuddsordninger som fastsettes via landbruksoppgjøret, søknader om IBU midler til Innovasjon, SMIL, NMSK osv. Kartlegging av ressursgrunnlaget vårt (skog og jord) ligger også her i form av skogbruksplanlegging og ansvar for AR5. Hjorteviltforvaltning er også noe som retter seg mot jakt som næringsveg. I dag er også salg/markedsføring av nærings- og boligtomter lagt til ansatt på landbruk, i tillegg til forvaltning av kommunale arealer i samarbeid med TDR og BYGG. Arealforvaltning jobber også med planlegging utvikle kommunens egne bolig- og næringsområder. Byggesak og oppmåling er direkte tjenesteyting både til næringsdrivende og de som ønsker å bo i kommunen. Teknisk drift har ansvar for veg og VA. Utbygging og vedlikehold har avgjørende betydning for næringstomter og boligtomter. Kultur bidrar direkte og indirekte til omstillingsarbeidet og jobber samtidig fast med arrangementer som støtter oppunder kommunen som bo og servicekommune. Stab har ansvar for skjenke- og serveringsbevilling og det å være kommunens første ansikt utad gjennom servicetorget. Ordfører og rådmann yter VIP service til større bedrifter. Andrelinjetjeneste defineres som en tjeneste som kan serve større bedrifter/ miljøer, regionalt næringsråd, Innovasjon, mm. Denne tjenesten betaler Søndre Land kommune for via Gjøvikregionens næringsråd i dag. Det er uklart hva kommunen direkte får ut av dagens tjenester. Regionrådet driver i disse dager og ser på en ny organisering av andrelinjetjenesten for Gjøvikregionen. Gjøvik- og Ringerikeregionens Turistkontor kan også inngå som en del av andrelinjetjenesten for Søndre Land kommune. Søndre Land kommune har også faste årlige utgifter til de tjenestene vi mottar fra turistkontoret linjetjenesten for næringsdrivende vs. Opptur Søndre Land Det må presiseres at 1.lj.tj. ikke skal regnes som en del omstillingsarbeidet ihht. OFKs direktiver, og følgelig skal anbefalingene her i for fremtidens 1. linjetjeneste i Søndre Land strengt tatt heller ikke regnes som en del av videreføringen av omstillingsarbeidet, men en sak som må sees for seg. UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

5 Det er imidlertid gode grunner til at det kan synes vanskelig å skille mellom 1.-linjetjenesten på den siden og Opptur Søndre Land på den andre, og at arbeidet med forstudiet "Videreføring av omstillingsarbeidet også har generert anbefalinger for fremtidens 1.-linjetjeneste. Det synes derfor formålstjenlig å redegjøre nærmere for dette. 1.-linjetjenesten før Opptur Før Oppturs tilblivelse foresto Gjøvikregionens Næringsråd 1.-linjetjenesten for næringsdrivende i Søndre Land, en ordning som SLK sa opp i 2010, det samme år som Søndre Land fikk omstillingsstatus. Det antas at Landsbyens Næringshage foresto 1.- linjetjenesten for Søndre Land Tabell: Oversikt over SLKs kostnader knyttet til næringsutvikling mv. År Gjøvikreg. Næringsråd Landsbyen Næringshage Opptur SLK årlig kost i sum OM fra OFK Dekket av OM (sept. 2010) OM reduseres??? Som vi ser av tabellen betalte SLKGjøvikregionen næringsråd (GN) kr mer i 2009 da avtale om GNs ivaretagelse av 1.-linjetjenesten for Søndre Land var gjeldene, enn året etter (2010) da denne avtalen ble sagt opp. I 2010 utførte LN ca for dette I foresto Landsbyen Næringshage (LN) ved Per Rognerud arbeidet frem mot omstillingsstatus og første tildeling fra OFK samt prosjektledelse av omstillingsprogrammet i planleggingsfasen, Det antas at Landsbyen Næringshage også foresto 1.-linjetjenesten for Søndre Land i denne perioden. Som vi ser av tabellen betalte SLK LN ca. kr mer i 2011 da LN antas å ha forestått 1LT for SL var en overgangsfase, og det antas at grensegangen mellom 1LT-tjeneste arbeid og arbeid opp mot omstillingsstatus ikke var tydelig opptrukket. Grovt sett kan man si at SLK har brukt i underkant av på "out sourcing" av 1LT før Opptur Søndre Land var i drift. SLK ansatte en egen prosjektleder som tiltrådde , og tok da over 1LT for Søndre Land regnes som Oppturs første driftsår. 1.-linjetjenesten under Opptur I 2012 ivaretok prosjektleder i OSL 1LT, men denne ordningen er ikke tillatt (av OFK som fastsetter betingelsene for omstillingsprogrammet) ettersom "Hensikten med omstillingsmidler til kommuner/regioner er at midlene skal initiere og virke som et supplement til den kommunale oppgave med å styrke og bevare lokale arbeidsplasser" (Tilsagnsbrev fra OFK Saknr UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

6 717/11). Følgelig ble 1LT tatt ut av Opptur for 2013 og overlatt til fagkonsulent ved avd. for arealforvaltning A.C. Sand. I 2013 var en av opptur-strategiene ihht. handlingsplanen d.å. tilskuddsordningen "Legge til rette for nyetablere og gründere". Denne ordningen ble av observatøren fra OFK vurdert å ligge for nær 1.-linjetjenestens oppgaver, og ble derfor, til tross for stor suksess, ikke videreført til I 2014 fikk Opptur i stedet strategien og tilskuddsordningen "Kompetanseheving og utvikling for næringsdrivende" ( ). Siden 2013 har kommunens 1LT ved fagkonsulent Anette Sand og programleder for Opptur Søndre Land hatt et tett samarbeid om håndteringen av henvendelser fra næringslivet til komm.org., med bl.a. faste samråingsmøter annen hver uke, koordinering/fordeling av søknader til de ulike ordningene under SLKs og Oppturs forvaltning. Dette samarbeid har avdekket hvilke tjenester det er behov for lokalt og gitt en pekepinn om hvor mye pågang det er (altså hvor mye tidsbruk som det er behov for ifht. næringsdrivende, og hva som etterspørres på lokalt nivå). Andre Opptur-prosjekter av relevans er "Forprosjekt Søndre Land Næringshage" ( ) og "Forprosjekt Nettverksbygging" (2015, pågående). 4. Anbefalt organisering av 1.-linjetjenesten i SL f.o.m Organiseringen er anbefalt på grunnlag av dagens ressurser og kompetanse i kommuneorganisasjonen, erfaringer fra Opptur Søndre Lands ressursbruk på arb.oppgavene og prosjektene "Søndre Land Næringshage" og "Nettverksbygging" (begge i samarb. med LN), samt notat fra Landsbyen Næringshage ( ). 1. linjetjenesten anbefales organisert som et team i kommunens avdeling for Arealforvaltning, bestående av en team-koordinator (og førstekontakt) som jobber tett med og trekker inn / videresender til SLK fagkonsulent A.C. Sand (som idag), SLK skogbrukssjef Struksnæs, eller andre i komm. org. med relevant kompetanse/nettverk innen aktuelt bransje (f.eks. byggsak, kultur), samt avd.leder i SLN/ LN (se under). Det anbefales at en del av arbeidsoppgavene i 1.-linjetjenesten legges til en "avdelingsleder" i SLN fordi det vil: øke "drop-in"-kapasiteten overfor næringslivet. styrke SLN som møteplass og ressurssenter for næringslivet i det daglige. være hensiktsmessig for nettverksbygging (som er essensielt og tidkrevende) det er langt større sannsynlighet for interaksjon mellom næringsdrivende i SLN, enn på Rådhuset. UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

7 5. Anbefalinger: Oppgaver, ressursbruk og org. f.o.m Av tabellen under ser vi at eksisterende 1LT og Opptur Søndre Land (i perioden ) til sammen har brukt tilsvarende 74,5 % stilling på oppgaver som bør inngå i kommunens 1LT. Når anbefalingen er å øke ressursbruken ytterlige i fremtiden på en del av de listede 1LToppgaver, er det ut fra at vi mener at ressursbruken har så langt har vist seg å ikke være tilstrekkelig til å ivareta de aktuelle oppgavene på en tilfredsstillende måte. I forhold til andre oppgaver, gjøres det p.t. et grunnarbeid i regi av OSL slik at oppgavene vil kreve mindre ressursbruk i fremtiden Anbefalt avsetting i stillingsressurs og beløp summert: - 20,5 % stilling eksisterer allerede i SLK og fortsetter som før. - Avsetter til SLN /LN tilsvarende 39,5 % stilling, hvorav 5 % LN sentralt (etablereroppfølgning), resten til designert avd.led. SLN ca 2 dager pr. uke. (100% = => kr ) - SLK øker sine interne ressurser med 25 % stilling. - SLK setter av kr til årlig drift/utvikl. (nettsider, konferansedeltagelse ansatte, arr. nær.) Til sammen avsette kr % stilling i kommuneorganisasjonen i tillegg per år f.o.m UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

8 5.2. Oversikt over dagens ressursbruk og anbefalt ressursbruk f.o.m. 2016: 1. linjetjenesten I dag Anbefales i fremtiden SLK Opptur St. % Beløp Org. OPPGAVER/TJENESTER 1.lj. (fast) (prosjekt midler) 1. Informasjonsformidling 4 % 6,5 % 20 % - Orientering på nettsider og i nyhetsbrev om støtteordninger, prosjekter mv. - Formidling av invitasjoner arr./kurs o.l. - informasjon om ledige næringslokaler og næringstomter 1 % 1,5 % 10 % (2 d/m) SLN 7,5% /SLK 2,5% økt Kontakt m/ bedrifter/etablere i første fase 3 % 5 % 10% SLK økt (SLN) 2. Videreformidling og samarb. 6,5 17,5 % 30 % % Etablereroppfølging 1 % 5 % 5% LN/SLN (jf. notat LN) Samarb./kommunikasjon - 2. linjetjenesten (Næringsrådet)* - øvrige virkemiddelapparatet (IN m.fl.) - kompetansemiljøer (f.eks. NCE Raufoss, Treklyngen Hønefoss, HiG mv.) - Næringshageprogrammet (SIVA, LN) Dette for å kunne henvise videre fra 1.LT Kobling - næringsdriv. imellom - næringsliv og kommuneorg. 2,5 % 2,5% 10 % (2 d/m) 3% 10% 15 % (3 d/m) 5% SLK økt SLN 5% SLN 12% 3. Tilrettelegging 0 20 % 10 % - lokal nettverksbygging nær.liv (arr/kurs ) - kontinuerlig oppdatering av bedriftsreg %** (prosj) 10 % (2 d/m) SLN 10% 4. Søknadsbehandling 10 % 10 % 25 % søknadsveiledning (komm. tilskuddsord.) 5 % 10 % 15 % SLK økt (3 d/m) saksbehandling 5% 0 10 % SLK økt (polit./adm. behandling - lok. fond ord. (2 d/m) SUM 20,5 54 % % Til sammen 74,5 % 85 % kr *I dette er 2. linjetjenesten forstått som Killis forslag til omorg. av Gjøvikregionens næringsråd av = næringsarbeid på regionalt nivå. Bør Landsbyen næringshage også betrkates som 2. linjetj.? (jf. notat fra LN) ** Eget prosjekt juni-des 2015 som vil legge grunnlaget for videreføring dette arbeidet med mindre ressursbruk. SLK UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

9 6. Noen relevante erfaringer fra Opptur Søndre Land Ø I programperioden ( ), har det vært stor pågang av henvendelser om bistand på ulike hvis fra næringsdrivende potensielle, nyetablerte og etablerte tidvis flere enn programmet har hatt kapasitet til å håndtere. Ø Erfaringene tilsier at det er stor etterspørsel etter oppgavene listet i tabellen i foregående kapittel på lokalt i nivå (dvs. fysisk i Søndre Land). Ø Søndre Lands næringsdrivende ønsker personlig kontakt, nærhet, personlig oppfølging lokalt (jf. gruppeintervju med representanter for næringslivet ifb. med forprosjekt NVK). Ø De fleste (potensielle) næringsdrivende som henvender seg til kommunen har i hovedsak et lokalt marked/nedslagsfelt. Ø Behov for / etterspørsel etter "megler" / "kommunikasjonsfasilitator" når saksprogresjon går i lås / stopper opp > finne veien videre, "finne frem til de rette å få hjelp av / å henvende seg til", både ifht. 3. sektor og næringsliv. Flere "caser", særlig saker / anliggende hvor "tverrfaglighet" er nødvendig. Denne funksjonen vurderes som av vesentlig betydning for omdømmebyggingen. Ressursbruk på dette er i tatt med i anbefalingene. 7. Erfaringer fra "1.-linjetjenesten" i tiden med Opptur Søndre Land Ø Det er skapt større forventninger til at kommunen skal gi økonomisk støtte til prosjekter og etablering i alle typer næring og frivillige organisasjoner. Ø 1.-linjetjeneste må ha mer tid til å møte etablerere, bedrifter som ønsker utvikling, eller hjelp på annen måte enn det dagens førstelinje har kapasitet til. Ø Det presiseres at dersom kommunen ikke hadde prioritert å omstille næringsarbeidet sitt og startet Opptur, ville kommunen ha hatt en førstelinjetjeneste med tilnærmet null kapasitet til å ta vare på etablerere og bedrifter i Søndre Land. Ø Uten hjelp av Opptur til etablerermøter, hjelp til søknadsskriving osv., ville ikke førstelinjetjenesten med dagens ressurstilfang fungert. UTKAST til notat: Fremtidens 1.-linjetjenesten i Søndre Land - Anbefalinger

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND Rapport fra Opptur Søndre Lands forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" 15.09.15 UTKAST til Notat om "Videreføring av omstillingsarbeidet"

Detaljer

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND Sluttrapport fra Opptur Søndre Lands forstudie og forprosjekt "Videreføring av omstillingsarbeidet" 27.12.16 Sluttrapport forstudie og

Detaljer

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen Regiontinget 8.11 2013 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Handlingsplan 2016 plan for videreføring av omstillingsarbeidet Opptur Søndre Land 28.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og forutsetninger... 2 3. Attraktiv bokommune...

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Strategisk Næringsplan. Tolga kommune TILTAK OG HANDLINGSDEL

Strategisk Næringsplan. Tolga kommune TILTAK OG HANDLINGSDEL Strategisk Næringsplan Tolga kommune TILTAK OG HANDLINGSDEL - 2017 Forkortelser: : Tolga kommune RR: Regionrådet HFK: Hedmark Fylkeskommune FM: Fylkesmann SVV: Statens vegvesen RA: Riksantikvaren DR: Destinasjon

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009.

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009. HANDLINGSPLAN 2009 4.utkast januar 2009. 1 FORORD Båtsfjord FISKERIHOVEDSTADEN har gjennom årtier vært et globalt handelssted. Gjennom eksport av fisk og andre marine produkter er vi en del av den internasjonale

Detaljer

Næringsvennlig kommune

Næringsvennlig kommune Næringsvennlig kommune www.regionalomstilling.no Prosjektverktøy utviklet av IN for omstillingskommuner Fase 1 Forstudie, kartlegging og analyse - Kartlegging av lokale bedrifters tilfredshet med kommunens

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Protokoll. Møte i styret for Omstillingsprogrammet. Tid og sted: Mandag kl på Messa, Nammo. Til stede: Leif Waarum, styreleder

Protokoll. Møte i styret for Omstillingsprogrammet. Tid og sted: Mandag kl på Messa, Nammo. Til stede: Leif Waarum, styreleder Protokoll Møte i styret for Omstillingsprogrammet Tid og sted: Mandag 15.6. 2016 kl. 14-1530 på Messa, Nammo Til stede: Leif Waarum, styreleder Bjørn Fauchald Arild N. Ødegaard Emma Østerbø Rolf Selmer

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016

MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016 MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016 Ringsaker kommune Areal på 1.280 kvadratkilometer 33.700 innbyggere i kommunen Brumunddal: 10.000 innbyggere Moelv: 4.500 innbyggere Halvparten av innbyggerne

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Omstilling - Lierne kommune Handlingsplan Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar Vedtatt av kommunestyret: 16. februar - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Næringsplan

Næringsplan Næringsplan 2015 2016 Hobøl kommune Politisk behandlet: Hovedutvalg for plan og utvikling 24.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Formål Denne næringsplanen er et strategisk plandokument for hvordan Hobøl

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Sluttrapport. fra. Opptur Søndre Land

Sluttrapport. fra. Opptur Søndre Land Sluttrapport fra Opptur Søndre Land Søndre Land kommunes omstillingsprogram 2011 2016 22.01.17 Sluttrapport Opptur Søndre Land 2 Innhold 1. OMSTILLINGSPROGRAMMETS RAMMER, FASER OG ORGANISERING... 3 1.1.

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

RINDAL KOMMUNE PLANPROGRAM

RINDAL KOMMUNE PLANPROGRAM RINDAL KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028 Vedtatt lagt ut til høring, kommunestyret 13.12.2017 1 Oppdragsnavn: Planprogram kommuneplanens samfunnsdel for Rindal kommune Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE

SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE Utvikling SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE 1 Til våre kunder! MNS Utvikling er en avdeling i Midtre Namdal samkommune opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

Arbeidsplasser i Valdres Valdresrådet 19/ Arne Erik Fønhus Daglig leder, Valdres Næringshage as

Arbeidsplasser i Valdres Valdresrådet 19/ Arne Erik Fønhus Daglig leder, Valdres Næringshage as Arbeidsplasser i Valdres Valdresrådet 19/12.2012 Arne Erik Fønhus Daglig leder, Valdres Næringshage as Region/ kommune 0540 Sør-Aurdal 0541 Etnedal 0542 Nord-Aurdal 0543 Vestre Slidre 0544 Øystre Slidre

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2016

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2016 OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN Handlingsplan 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 3 Status pr. 31.12.2014...s. 3 Programstatusvurdering 2014. s. 4 Om handlingsplanen..s. 4 Mål for Omstillingsprogrammet

Detaljer

Tilskuddet utgjør omtrent 33 % av den totale finansieringen. Tilskuddet gjelder for perioden Hamar,

Tilskuddet utgjør omtrent 33 % av den totale finansieringen. Tilskuddet gjelder for perioden Hamar, Saknr. 5523/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN - TILSKUDD 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAM FOR TROMS

OMSTILLINGSPROGRAM FOR TROMS OMSTILLINGSPROGRAM FOR TROMS 2014-2018 Mål og strategier for omstillingsarbeid i Troms Vedtatt i fylkesrådssak 78/14 Foto forside: Ola Røe 1 Vedtak i fylkesrådet 6.5.2014 sak 78/14: Fylkesrådet har behandlet

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

PLAN for rullering av NÆRINGSPLAN. for. Åsnes kommune. Vedtatt i Utvalg for næring og miljø

PLAN for rullering av NÆRINGSPLAN. for. Åsnes kommune. Vedtatt i Utvalg for næring og miljø PLAN for rullering av NÆRINGSPLAN for Åsnes kommune Vedtatt i Utvalg for næring og miljø 20170904 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 3.1

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 12.02.2015 Tid: 09:30 NB! Mrk. tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli gitt en orientering om sak 27/11 ved Helge Øye, konstituert fylkeskultursjef i Oppland fylkeskommune.

MØTEINNKALLING. Det vil bli gitt en orientering om sak 27/11 ved Helge Øye, konstituert fylkeskultursjef i Oppland fylkeskommune. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.05.2011 Tid: Kl. 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan. Revidert mars 2014, oppdatert feb. 2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan. Revidert mars 2014, oppdatert feb. 2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013 2015 Revidert mars 2014, oppdatert feb. 2015 1 Innhold Bakgrunn for omstillingsarbeidet i Søndre Land... 2 Del I: Status per desember 2012... 3 Demografisk utvikling

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Møtereferat styremøte omstillingsmidler

Møtereferat styremøte omstillingsmidler Møtereferat styremøte omstillingsmidler 05.09.2012 Tid og sted: Raufoss Industripark, bygning 1 0830-1230 Leif Waarum, Ordfører styreleder (fra kl. 1000) Bjørn Fauchald, Rådmann styremedlem (møteleder)

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 06.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 41/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,.

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,. Søknad Utmarksforvaltning Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune Prosjektbeskrivelse For Åfjord kommune,. Åfjord, 15.10.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Ønsket situasjon

Detaljer

Regnskap for driftsmidler Gjøvikregionen 2015 Til disposisjon pr ,81. Regnskap for partnerskapsmidler Gjøvikregionen 2015

Regnskap for driftsmidler Gjøvikregionen 2015 Til disposisjon pr ,81. Regnskap for partnerskapsmidler Gjøvikregionen 2015 Regnskap for driftsmidler Gjøvikregionen 2015 Til disposisjon pr 1.1.2015 190 842,81 Utgifter 2015 Lønn og sosiale utgifter m/sykep ref 1 033 367,29 Andre driftsutgifter 309 676,14 Avsetning til fond 25199720

Detaljer

Fornying og modernisering

Fornying og modernisering Fornying og modernisering - Samhandling mellom kompetansemiljøet på Raufoss og Vestre Toten kommune - Rådmann Bjørn Fauchald - Presentasjon for kommunal- og forvaltningskomiteen Raufoss, 9. oktober 2014

Detaljer

Raufoss Water & Gas 1

Raufoss Water & Gas 1 Prosjekter 2011 Raufoss Water & Gas 1 Prosjektmål: "Kompetanseheving av de medarbeiderne som ble overtatt fra Raufoss Metall" RWG gjennomførte aktivitetene med suksess og sikret 17 medarbeidere i ca halvannet

Detaljer

Strategisk næringsplan. Bardu kommune. Del 2: Handlingsdel

Strategisk næringsplan. Bardu kommune. Del 2: Handlingsdel Strategisk næringsplan Bardu kommune 2011 Del 2: Handlingsdel Høringsutkast per oktober 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. SUKSESSKRITERIER 3 3. TILTAKSOMRÅDER 3 3.1 FORSVAR 4 3.2 HANDEL OG SERVICE

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Ringsaker kommune. Areal på kvadratkilometer Ca innbyggere i kommunen. Brumunddal: innbyggere Moelv: 4.

Ringsaker kommune. Areal på kvadratkilometer Ca innbyggere i kommunen. Brumunddal: innbyggere Moelv: 4. Tekst Tekst 6.700 hytter* *249 nye byggemeldte hytter i 2015 Ringsaker kommune Areal på 1.281 kvadratkilometer Ca 34000 innbyggere i kommunen Brumunddal: 9.500 innbyggere Moelv: 4.200 innbyggere Halvparten

Detaljer

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø Prosjekt Kommunedialog i Nordland Bodø 02.10.13. Prosjekt Kommunedialogen i Nordland Fylkesmannen har startet i august 2010 et prosjekt som var planlagt å gå ut 2012. Det ble forlenget. Mål: Å heve kvaliteten

Detaljer

Rapport fra 2. halvår 2015 OPPTUR SØNDRE LAND. revidert versjon ( ) Programår 6 av 6

Rapport fra 2. halvår 2015 OPPTUR SØNDRE LAND. revidert versjon ( ) Programår 6 av 6 Rapport fra 2. halvår 2015 revidert versjon OPPTUR SØNDRE LAND (16.08.15 15.01.15) Programår 6 av 6 Målene med omstillingsarbeidet styrke næringsgrunnlaget i kommunen bli en bedre og mer attraktiv bokommune

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2015 Unge forskere i Sauda på studietur til Tromsø november 2014. Valgfagprosjekt 2014-2015. Et samarbeid mellom Sauda ungdomsskole og Sauda omstilling. Innhold

Detaljer