WEB INTERN KOMMUNIKAJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEB INTERN KOMMUNIKAJON"

Transkript

1 Disse tekstene er forslag til ulike forskningsprosjekter og samarbeid mellom bedrifter og akademia. Forslagene ble fremmet under workshop-delen av Partnerforums retorikkonferranse Det er tekstene vi lever av, 22. mars De er kategorisert etter tema. E-POST Finnes det "kulturstudier" med utgangspunkt i e-postanalyser? Vil rolle- og relasjonsbevissthet kunne erstatte "e-post regler"? Kan e-kommunikasjon styrke fellesskap i løst koblede system? Forskningsprosjekt på tidsbruk: E-posten, en tidstyv? Hvor mye tid bruker vi? Bruken av blindkopier og bedriftskultur: Intrigekultur? Elektronisk kommunikasjon påvirker muligheten for å delta/kommunisere med andre. Hvem faller utenfor? E-postkorrespondansen mellom departement i forberedelse av en sak: Hva slags form har e-postene? Hvordan bli tydeligere? Formelt eller uformelt? Når bør man sende brev i stedet for e-post? Gå gjennom inngående e-post til dep., sjekke hvor mange av disse som har svar liggende på nettsiden. Brukes til utviking av nettstedet. Tekstanalyse av tekst på nettsted og tekst i svarbrev. NAV. Den svært oppstykkede, spesialiserte organisasjonen finner sin koordinerende utfordring i det enkelte lokale NAV-kontor. I møtepunktet med den enkelte bruker skal vi fremstå som både en samlet, lokal forvaltning (kommune+stat) og som en enhetlig statlig forvaltning (NAV-kontor, hjelpemiddelsentral, arbeidslivssenter, forvaltningsenhet, utenlandskontoret m.fl.) Intranettet er viktig felles virtuell møteplass. Hvordan vil e-post styrke og utvikle internkommunikasjon som skal sikre helhetsbildet? Jeg vil gjerne studere tiltaleformer i e-post. E-post-skriftspråkets utvikling ved en virksomhet. Å lære å bruke det nye mediet: Hva har vi lært? F.eks Kundekommunikasjon i teleorganisasjoner. Statoil: flommen av e-post. Rolle/relasjonsbevissthet. Prosjekt i Departement. Lage kjøreregler for bruk av e-post i et departement, inkl. ved fjernarbeid. Forholdet bedrifts-/virksomhets- og privat e-post. Hva er gjennomsnittet på en arbeidsplass av privat og jobbrelatert e-post? Legger vi brevskriving til jobben? Sikkerhetsaspektet ved e-post. Massespredning av sensitive opplysninger. Hva vet vi om feilsendinger? Hvordan unngå inflasjon i "oppslagstavle-e-post"? E-post. Fra "leketøy" til "virksomhetskritisk" ofte uten at en har laget retningslinjer. Hvordan legge opp til arkivrutiner for e-post som ikke oppleves som et unødvendig tidsspille. Et stort selskap som Statoil har problemer med intern kommunikasjonsflyt i den forstand at det sendes så mange e-poster med info, mer eller mindre relevant for den enkelte, at info-situasjonen blir svært uoversiktelig.

2 WEB Etablering av regjeringen.no FAD har etablert nytt intranettet Hvordan kommuniserer departement på nett med brukerne? Kritisk gjennomgang, av fagpersoner, av våre kampanjer/nettsted et.c. Er rørkommunikasjonen på regjeringen.no god nok, eller bidrar den til flere henvendelser heller enn det motsatte? Studere/utvikle brukermetodikk som skiller mellom det å informere og å tilby/formidle tjenester på nett. Er det to typer interaktivitet? Jeg vil gjerne evaluere en nettside med modelleserblikket. NAV. Arbeids- og velferdsetaten her en sterk strategisk vekting i sin Kanalstrategi = elektronisk samhandling med bruker. Hvordan klarer NAV å hente fram og benytte brukerens egen kompetanse/ressurser i en ny elektronisk samhandling. Brukeren som ekspert i egen sak. Jeg vil gjerne drive følgeforskning om webmøter. Intranett som kommunikasjonskanal for omstillingsinformasjon. Bidra til hensiktsmessig utvikling av intranettet, hvordan dette kan brukes til å legge ut tekster, hvilke linker man bør ha et.c. Det trengst stor kunnskap i forlag som utviklar læreverk, om nettstadutvikling. Dvs nettstader som skl byggja på lærebøker og ha eit pedagogisk innhald (som vender seg mot elevane). Dette gjeld både tekstforståing, kommunikasjonsforståing og kunnskap om format, visuelle ting ++. Samarbeid på tvers av fagmiljø må til! T.d. gjennom kurs, evaluering av konkrete nettstader, forskningssamarbeid... Forskning på leseveier og modelleser for nettet. Forskning på effekten av mission statements markedsføring og internasjonal organisasjonsbygging. NAV satser på å frigjøre personalressurser gjennom å få brukerne til å henvende seg på web (ikke ved oppmøte eller telefon). Spørsmål: Hvordan sikre at brukere med høy alder eller dårlig norsk ikke ekskluderes? Hvordan må web-løsningen utformes for å virke betryggende og tilstrekkelig informativ for brukere som vil vite hva de har krav på? Analyse av såkalte "nettmøter" mellom offentlige etater og brukerne. Undersøke om regjeringen.no har blitt en god hjemmeside - bedre enn odin.no var? Har organisasjonen en plan og et bevisst forhold til bruk av web? I så fall, hvilken plan og hvilket forhold? INTERN KOMMUNIKAJON Modale markører i framsatt kritikk under medarbeidersamtaler. Jeg vil gjerne observere og evaluere jobbintervjuer i samarbeid med samtaleforskere og hodejegere. Møtespråk. Evnt. analyse av kommunikasjon mellom ledere og underordnede i møtesituasjon/i interne møter. Viktigheten av god/riktig kommunikasjon mellom IT-seksjonen og interne kunder.

3 Studenter kan delta på møter (interne) og se på samtaleformer, uttrykksformer - fanges poengene opp? Blir punktene oppsummert? Invitere studenter til organisasjoner for å analysere kommunikasjonsprosesser - internt og utad; på ulike nivåer internt. Oppfatter vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte medarbeidersamtalen på samme måte? Forventninger og resultat. Jeg vil gjerne ha en analyse - med forslag til forbedringer - av underlagsdokumentene på HF/UiO. Høflighetsfraser i medarbeidersamtaler. Jeg vil gjerne analysere en organisasjons verdier gjennom semiotiske tekststudier. Hvordan bruke språket bevisst i forhandlinger? Retninglinjer for god ledelse. Hva signaliseres gjennom språkbruken. Vet vi noe om Mission Statements når de vi ønsker å nå med det innholdet vi legger i dem? Akademia trenger selv å bli forsket på; hva er vår (UiOs) kommunikasjonsstrategi? Hvordan kommuniserer vi internt og eksternt? Krisekommunikasjon. Fra akutt krisehåndtering til vanlig kriseberedskap. EKSTERN KOMMUNIKASJON Retorikk og argumentasjon. Analyse av språkbruk i "vanskelige" saker. Eks. klima vs. olje-/gassutvinning og oljeselskapenes argumentasjon. Eller myndighetenes vs. motstandernes argumentasjon og språkbruk vedr. dypvannsdeponiet i Oslo, Malmøykalven. Den politiske talen som et sluttprodukt av et departements faglige virksomhet. Gjennomgå brev fra finansdept. til Stortinget, f.eks over ulike perioder/ulike budsjett. Event. fordelt etter tema og sammenlignet med FiNs svar til enkeltpersoner om samme spørsmål. Hvordan virker språk i tekstlig formelle kommunikasjonskanaler, som brev, på omdømmet og folks holdninger til organisasjonen. Vi trenger en systematisk gjennomgang av maler for brev rettet mot brukere. Hvilken språkstil skal vi ha? Hvordan kan forvaltningen slippe løs kreativitet hos den enkelte, og samtidig fremstå seriøst og innenfor nødvendige formelle grenser? F.eks. når det gjelder stillingsannonser (modellesere). Forskere kan se på utgående notater/brev f.eks over ett år, og peke på forbedringspotensiale i forhold til argumentasjon/retorikk, språk og tydelighet for leseren. Analyse av språket, inkl. tiltak, i Statens Vegvesen; spesielt skriftlig. Få student til å vurdere saksbehandlers førsteutkast til brev mot utgående brev fra finansdepartementet: a) er det bedre forklart? b) er løsningen bedre? c) står eventuelle forbedringer i forhold til ekstra ressursbruk? Byråkratbrev: Direktiv vs. argumentativ språkbruk i departement. Røverspråket i min sektor. Spesialspråket - hva gjør det med brukerne, og med de andre.

4 Politikernes taler: Noe annet og mer enn bare byråkratenes språk? Jeg vil gjerne analysere standardbrev for avslag. Jeg vil gjerne studere all skriftlig verbaltekst som møter meg i det offentlige rom på en arbeidsplass. Analyse av utgående vedtaksbrev: finnes det en samordnet "tone"? Jeg vil gjerne studere prosessen fram mot en statsrådstale, selve talen og mottakeren. Hvor går grensen mellom "forvaltningsspråk" og for uformell tone? Forutsatt: Målsetning om forståelighet for mottaker. Hjelp til å lage en språkprofil som reflekterer virksomhetens identitet og gjør kommunikasjonen tydelig. Hvordan kommer en bedrifts Mission Statement til syne i medarbeidersamtaler? Hva skjer med en bedrifts Mission Statements etter en krise? Teknikker for å unngå tvetydighet i forskrifter og regelverk. Bruk av standardbrev. I hvor stor grad er den formelle kommunikasjonen (skriftlig) styrt av "standardbrev"? La unge kommunikasjonsstudenter lage forslag til alternative måter å presentere informasjon på i våre info-kanaler. Gjennomføre forskning/ hospitering ved organisasjonen for å kartlegge/studere hvordan vi kommuniserer muntlig og skriftlig med brukerne og hvordan det oppfattes av brukerne. Få rådgivning i hvordan formulere info. og enkeltvedtak til den enkelte på en personlig, individuell og praktisk gjennomførbar måte. Kontaktpunktene ved trafikant- og kjøretøytekniske oppgaver og spørsmål: Kontakten mellom kunde og Statens veivesen: personlig ved oppmøte, telefonisk til kundesenteret, elektronisk via nettsiden (www.vegvesen.no,minside.no) og andre kanaler, samt i brevform (f.eks. per kontroll). Stikkord: tilgjengelighet, tilrettelegging osv. Akademia trenger selv å bli forsket på; hva er vår (UiOs) kommunikasjonsstrategi? Hvordan kommuniserer vi internt og eksternt? Krisekommunikasjon. Fra akutt krisehåndtering til vanlig kriseberedskap. PROSJEKT Civita kan drøfte samarbeidsprosjekter med både forskere og studenter, særlig innenfor feltet politisk kommunikasjon og politisk retorikk. Høgskolen i Vestfold er interessert i praksisplasser for studenter på masterutdanning i faglitterær skriving (skriving i arbeidslivet). Høgskolen i Vestfold trenger kontakt med bedrifter og offentlige instanser som har lyst til å utveksle erfaringer om tekstskaping i arbeidslivet - i forbindelse med master i faglitterær skriving (der en av modulene er tekster i arbeidslivet). Retorskolen.no? Det kunne vært interessant å utvikle kurs i retorikk/retoriske øvelser som et samarbeid mellom Universitetsmiljøene. Praktiske workshops; kurs for politikere, lærere, prester, journalister osv. basert på øvelser fra antikken. Synes det burde være mer samarbeid mellom de ulike retorikkmiljøene på universitetene i Norge. Kunne f.eks vært debattlag som ble trent opp av retorikkmiljøene eller utvikling av kurs. Partnerforum planlegger Nettverk i Retorikk fra Om interesse: vi tar gjerne

5 imot innspill til ønskede problemstillinger. Større fokus på kommunikasjon i lederutdanning, ikke bare fokus på samtalene, men også på tekstkompetanse. Utvide dette seminaret til et større lederutviklingskurs, f.eks. med 6 studiepoeng. Må markedsføres mot et bredere publikum: enten 1) åpent spesialkurs, eller 2) bransjespesifikt/bedriftstilpasset kurs. Kursnavn: "Retorikk og kommunikasjon i arbeidslivet" Utplasseringsplasser fra UiO/BI til departementene som et ledd i kurs/utdannelse på Masternivå. "Lunsjforedrag" om bevisstgjøring om språkbruk Seminar eller forskningsprosjekt om språkbruk i skatte- og avgiftslovgivningen; loven forarbeider, brev osv. Praksisplasser for tekst/kommunikasjon. Synliggjøre kompetanse/bevisstgjøre arbeidsgivere om nytten av kommunikativ kompetanse. Skrivekurs i forhold til vedtak, tekster til Stortinget, lovtekster et.c. Vi trenger: bidrag til kompetanseheving når det gjelder språkbruk, men hvordan? Masterstudenter: blir raskt krevende. Mye av det vi skriver er uoffisielt. Skille mellom tekst som skal ut av huset og interne dokumenter (uoffisielle). Kurs for den enkelte. Jeg har ansvar for å arrangere en årlig lederkonferranse, og også seminarer for ansatte i departementet. Vil være interessert i "gjenbruk" av noen av innlederne på våre seminarer. Kurs/bevisstgjøring på områder som saksbehandlerprosa, e-postbruk m.v. for byråkrater (kan muligens ordnes internt). Akademia og arbeidsliv må utnytte kontakten bedre. Konkret: Deltidsstudenter i full jobb - knytte forskning til studentenes praksis. (Utdanningsledelse, ILS, UiO... har store muligheter her! Rektorer og lærere i skolen). Kom til oss! i NAV, NDU og NAV Dir. med hele programmet for konferransen. Akademia må bidra til bevisstgjøring i offentlig forvaltning. Skap dikusjon/vær innledere på seminarer/konferranser. - om kommunikasjon og makt - om H. Arendts filosofi om byråkratiet. "Sakbehandlerprosa" v. E. Engebretsen og "Tone of Voice" v. H. Bunæs Eklund var veldig bra. Burde kunne holde kurs på NAV. Drift og Utvikling. Felles tilbud til saksbehandlere ved alle avdelinger. Studentene er mer enn villige til å skrive oppgaver som er nyttige for noen. Bedrifter bør bli flinkere til å sende "oppdrag" til UiO, som igjen kan formidle dette videre til studentene, som så kan "søke" på oppdrag. Mange byråkrater trenger nok noen tips for ikke å drukne i byråkratspråket, og huske hvordan man skrev da man selv var i akademia. Mer konferranser som dette.

6 Hospiteringsordninger mellom akademia og bedrift/organisasjon/institusjon Bistand fra akademia med faglig påfyll og råd til bedrifter/org./ inst. osv. - også korte, faglig avgrensede områder. Akademia må være mer offensive: hva kan dere hjelpe med? Komme og holde relevant innlegg på Skattelovavdelingens seminar 18. juni. Bevisstgjøring om roller i møtet mellom byråkratiet og brukerne. Skrivekurs er stor mangelvare hos oss. Kursing i skriving av masteroppgve og dr.grad fra tidlig i studiet ville vært meget nyttig både m.h.p. prosessen underveis og endepunktet. Praksisplasser for studenter: Vi tar ofte imot studenter fra UiO og er også åpen for studenter fra BI. Rett en konkret henvendelse til oss, så kan vi ha en dialog om det. Kan våre institusjoner samarbeide om etter- og videreutdanning der kommunikasjon/retorikk inngår som element i behandling av andre temaer (f.eks. i ressursforvaltning, prosessledelse o.a.)? Kurs/seminar: bruk av/bevisstgjøring i bruk av e-post i saksbehandling. Prosjektbank (for offentlig/privat og akademia). Partnerforum i flere regioner (vest-, sør-, nord- og midt-norge). ORGANISATORISK Hva slags opplæring får en nytilsatt saksbehandler i kommunikasjon? Hvordan sosialiseres saksbehandlere inn i organisasjonens skriftkultur? Kritisk forskning på internkommunikasjon i departementene. Forslag til problemstilling: I hvilken grad forhindrer linjen de ansattes kreativitet og mulighet til å endre egen arbedssitusjon? Utdanning til taushet eller til reelle kommunikative ferdigheter? Om utdanning i muntlige ferdigheter for minoritetsspråklige. Jeg kan tenke meg et lite prosjekt der senterets tekster blir vurdert og reformulert i forhold til våre verdier (vi har utarbeidet en konsepthåndbok). Prosjekt i departement. 1. Kartlegge bruken av ulike kommunikasjonsmidler i et departement. 2. I hvilke sammenhenger fremmer de ulike kommunikasjonsmidler. Læring, dialog og resultatoppnåelse? Jeg vil gjerne studere samspill og konflikt mellom ulike kommunikasjonskanaler. Vi trenger: bidrag til kompetanseheving når det gjelder språkbruk, men hvordan? Masterstudenter: blir raskt krevende. Mye av det vi skriver er uoffisielt. Skille mellom tekst som skal ut av huset og interne dokumenter (uoffisielle). Tiltak som

7 bedrer organisasjonens strategi og grep. Fra oppgaveløser i linjeorganisasjon til prosjektmedarbeider i leverandørorganisasjon - hvilket språk og hvilke endringer kan understøtte en slik prosess? Internkommunikasjon: investering eller bortkastet tid? Effektiviseringsmåling. Undersøke hvordan man kan opprette en fast møteplass for norsk næringsliv og myndighetene (NHD), hvor bedriftene deler sin erfaring fra internasjonal virksomhet. Hva er merverdien for norsk næringspolitikk, og hva er merverdien for bedriftene? Hvordan skulle eventuelt en slik møteplass struktureres? Kvalitetssikring av f.eks handlingsrutiner i brukerhåndbok. Samarbeid. I hvor stor grad samarbeider saksbehandlere om skriveoppgaver, og hvordan foregår responsen/språkvasken/diskusjonen om form og innhold? SPRÅKHISTORIE Forvaltningens språkform - utvikling over tid. JUS De rettslige aspektene ved e-post på avveie. E-postenes rettslige status. Offentlige og private instanser som har meldt sin interesse for samarbeid med akademia Berit Nereng, Senter for videreutdanning, universitetet for miljø- og biovitenskap. Ingjerd Johansen, Kommunal- og arbeidsdepartementet. tlf: Trafikkdirektør i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Eva Solvi. Tlf: Finansdepartementet. Tlf: BI Corporate Vibeke Aamodt, Enhet for inntektssikring, NAV Drift og utvikling. G. Støre, NAV, NDU tlf: Statens vegvesen, Vegdirektoratet. tlf: Kontaktpunkter: Infodir. Sissel Fallen, og adm.avd v/personal. Kristin Clemet, Civita. Statens vegvesen, Vegdirektoratet / ;

8 Johannes Fjose Berg, Kunnskapsdepartementet tlf: Statens Forurensningstilsyn, Kristin Kinck Rannem Eva Nordvik, Miljøverndepartementet tlf: NAV Drift og utvikling, informasjonsleder Irene Ekeli, Kommunaldepartementet. Kristin Morken, KRD

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Styresak 02/13 Ambulanse Midt-Norge HF 24.01.2013 v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Bakgrunn: Master i Informatikk, NTNU Videreutdanning

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Hvordan møter vi mediene?

Hvordan møter vi mediene? MEDIEHÅNDTERING Hvordan møter vi mediene? Det du ikke klarer å overbevise deg selv om vil du neppe klare å overbevise andre om Jeg kjenner saken jeg skal intervjues om Jeg er trygg på min rolle Jeg sier

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

Møte styringsgruppe 31. mars 2008

Møte styringsgruppe 31. mars 2008 Møte styringsgruppe 31. mars 2008 Saksliste: 1. Organisering av intern og ekstern informasjon knyttet til 2. Høringsuttalelsen til Stjernøutvalgets innstilling 3. Rapport fra møte i Oslofjordalliansen

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Partnerforum 2015 Hva er Partnerforum? Medlemsoversikt Formål Organisering Arrangementstyper eksempler fra 2014 Bidragsyteroversikt

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester Deres ref: Vår ref: Dato: 25.06.10 Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester DEL 1. Informasjon og betingelser 1. Innbydelse Senter for IKT i utdanningen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 Styrearbeid i SiT Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 1 Evaluering av 2014 Hva har vi lykkes med i 2014? Godt driftsresultat Moholt 50/50 Campus Christiania SHoT Salg av Akademika Trondheimsmodellen KTI

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HVILKE TILTAK ER VIKTIGE FOR DEG SOM LEDER? JARLE EID, DEKAN PSYKOLOGISK FAKULTET Medieoppfølging, kommunikasjon og samfunnskontakt Informasjonsmedarbeider

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVEM SKRIVER VI SAKER FOR? Seminar 31. mai 2017

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVEM SKRIVER VI SAKER FOR? Seminar 31. mai 2017 SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVEM SKRIVER VI SAKER FOR? Seminar 31. mai 2017 Målet for mine 30 minutter er - å få en felles forståelse og enighet om hvem som er målgruppene for saksframlegg å mobilisere et felles

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR

Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Hvorfor IHR? Mål 4 i Strategi 2020: UiO skal forvalte sine samlede ressurser

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Evaluering av kurs Digital innlevering og eksamen i Fronter Vår 2012

Evaluering av kurs Digital innlevering og eksamen i Fronter Vår 2012 Evaluering av kurs Digital innlevering og eksamen i Fronter Vår 2012 Tab: Edit Tab: Preview Selected tab: Statistics Tab: General Tab: Summary Selected tab: Graph 1. Hvordan vurderer du formidlingsevnene

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Neste møte i okt 2016: jobb med utvikling av rolleavklaringer. Se på muligheter for å utvide språkpraksisplasser

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Læringsmål i muntlige ferdigheter Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tolga kommunes informasjonsstrategi

Tolga kommunes informasjonsstrategi Tolga kommunes informasjonsstrategi 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn, forankring og verdigrunnlag s. 3 1.1 Planens oppbygging og forankring s. 3 1.2 Verdigrunnlaget for informasjonsarbeidet og ytringsfrihet

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan 2014-2015 1 Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan.

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Norsk for elever med samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen

Norsk for elever med samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen Norsk for elever med samisk som førstespråk - veiledning til læreplanen Eksempel 3: Skrive en digital tekst med hyperkoplinger 5. 7. årstrinn I læreplanen blir begrepet sammensatte tekster brukt i forbindelse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Med utgangspunkt i Gelx Utviklingen går fort vanskelig å følge med Økt fokus på standardisering vs arbeidsglede To av tre medarbeidere opplever

Detaljer