WEB INTERN KOMMUNIKAJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WEB INTERN KOMMUNIKAJON"

Transkript

1 Disse tekstene er forslag til ulike forskningsprosjekter og samarbeid mellom bedrifter og akademia. Forslagene ble fremmet under workshop-delen av Partnerforums retorikkonferranse Det er tekstene vi lever av, 22. mars De er kategorisert etter tema. E-POST Finnes det "kulturstudier" med utgangspunkt i e-postanalyser? Vil rolle- og relasjonsbevissthet kunne erstatte "e-post regler"? Kan e-kommunikasjon styrke fellesskap i løst koblede system? Forskningsprosjekt på tidsbruk: E-posten, en tidstyv? Hvor mye tid bruker vi? Bruken av blindkopier og bedriftskultur: Intrigekultur? Elektronisk kommunikasjon påvirker muligheten for å delta/kommunisere med andre. Hvem faller utenfor? E-postkorrespondansen mellom departement i forberedelse av en sak: Hva slags form har e-postene? Hvordan bli tydeligere? Formelt eller uformelt? Når bør man sende brev i stedet for e-post? Gå gjennom inngående e-post til dep., sjekke hvor mange av disse som har svar liggende på nettsiden. Brukes til utviking av nettstedet. Tekstanalyse av tekst på nettsted og tekst i svarbrev. NAV. Den svært oppstykkede, spesialiserte organisasjonen finner sin koordinerende utfordring i det enkelte lokale NAV-kontor. I møtepunktet med den enkelte bruker skal vi fremstå som både en samlet, lokal forvaltning (kommune+stat) og som en enhetlig statlig forvaltning (NAV-kontor, hjelpemiddelsentral, arbeidslivssenter, forvaltningsenhet, utenlandskontoret m.fl.) Intranettet er viktig felles virtuell møteplass. Hvordan vil e-post styrke og utvikle internkommunikasjon som skal sikre helhetsbildet? Jeg vil gjerne studere tiltaleformer i e-post. E-post-skriftspråkets utvikling ved en virksomhet. Å lære å bruke det nye mediet: Hva har vi lært? F.eks Kundekommunikasjon i teleorganisasjoner. Statoil: flommen av e-post. Rolle/relasjonsbevissthet. Prosjekt i Departement. Lage kjøreregler for bruk av e-post i et departement, inkl. ved fjernarbeid. Forholdet bedrifts-/virksomhets- og privat e-post. Hva er gjennomsnittet på en arbeidsplass av privat og jobbrelatert e-post? Legger vi brevskriving til jobben? Sikkerhetsaspektet ved e-post. Massespredning av sensitive opplysninger. Hva vet vi om feilsendinger? Hvordan unngå inflasjon i "oppslagstavle-e-post"? E-post. Fra "leketøy" til "virksomhetskritisk" ofte uten at en har laget retningslinjer. Hvordan legge opp til arkivrutiner for e-post som ikke oppleves som et unødvendig tidsspille. Et stort selskap som Statoil har problemer med intern kommunikasjonsflyt i den forstand at det sendes så mange e-poster med info, mer eller mindre relevant for den enkelte, at info-situasjonen blir svært uoversiktelig.

2 WEB Etablering av regjeringen.no FAD har etablert nytt intranettet Hvordan kommuniserer departement på nett med brukerne? Kritisk gjennomgang, av fagpersoner, av våre kampanjer/nettsted et.c. Er rørkommunikasjonen på regjeringen.no god nok, eller bidrar den til flere henvendelser heller enn det motsatte? Studere/utvikle brukermetodikk som skiller mellom det å informere og å tilby/formidle tjenester på nett. Er det to typer interaktivitet? Jeg vil gjerne evaluere en nettside med modelleserblikket. NAV. Arbeids- og velferdsetaten her en sterk strategisk vekting i sin Kanalstrategi = elektronisk samhandling med bruker. Hvordan klarer NAV å hente fram og benytte brukerens egen kompetanse/ressurser i en ny elektronisk samhandling. Brukeren som ekspert i egen sak. Jeg vil gjerne drive følgeforskning om webmøter. Intranett som kommunikasjonskanal for omstillingsinformasjon. Bidra til hensiktsmessig utvikling av intranettet, hvordan dette kan brukes til å legge ut tekster, hvilke linker man bør ha et.c. Det trengst stor kunnskap i forlag som utviklar læreverk, om nettstadutvikling. Dvs nettstader som skl byggja på lærebøker og ha eit pedagogisk innhald (som vender seg mot elevane). Dette gjeld både tekstforståing, kommunikasjonsforståing og kunnskap om format, visuelle ting ++. Samarbeid på tvers av fagmiljø må til! T.d. gjennom kurs, evaluering av konkrete nettstader, forskningssamarbeid... Forskning på leseveier og modelleser for nettet. Forskning på effekten av mission statements markedsføring og internasjonal organisasjonsbygging. NAV satser på å frigjøre personalressurser gjennom å få brukerne til å henvende seg på web (ikke ved oppmøte eller telefon). Spørsmål: Hvordan sikre at brukere med høy alder eller dårlig norsk ikke ekskluderes? Hvordan må web-løsningen utformes for å virke betryggende og tilstrekkelig informativ for brukere som vil vite hva de har krav på? Analyse av såkalte "nettmøter" mellom offentlige etater og brukerne. Undersøke om regjeringen.no har blitt en god hjemmeside - bedre enn odin.no var? Har organisasjonen en plan og et bevisst forhold til bruk av web? I så fall, hvilken plan og hvilket forhold? INTERN KOMMUNIKAJON Modale markører i framsatt kritikk under medarbeidersamtaler. Jeg vil gjerne observere og evaluere jobbintervjuer i samarbeid med samtaleforskere og hodejegere. Møtespråk. Evnt. analyse av kommunikasjon mellom ledere og underordnede i møtesituasjon/i interne møter. Viktigheten av god/riktig kommunikasjon mellom IT-seksjonen og interne kunder.

3 Studenter kan delta på møter (interne) og se på samtaleformer, uttrykksformer - fanges poengene opp? Blir punktene oppsummert? Invitere studenter til organisasjoner for å analysere kommunikasjonsprosesser - internt og utad; på ulike nivåer internt. Oppfatter vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte medarbeidersamtalen på samme måte? Forventninger og resultat. Jeg vil gjerne ha en analyse - med forslag til forbedringer - av underlagsdokumentene på HF/UiO. Høflighetsfraser i medarbeidersamtaler. Jeg vil gjerne analysere en organisasjons verdier gjennom semiotiske tekststudier. Hvordan bruke språket bevisst i forhandlinger? Retninglinjer for god ledelse. Hva signaliseres gjennom språkbruken. Vet vi noe om Mission Statements når de vi ønsker å nå med det innholdet vi legger i dem? Akademia trenger selv å bli forsket på; hva er vår (UiOs) kommunikasjonsstrategi? Hvordan kommuniserer vi internt og eksternt? Krisekommunikasjon. Fra akutt krisehåndtering til vanlig kriseberedskap. EKSTERN KOMMUNIKASJON Retorikk og argumentasjon. Analyse av språkbruk i "vanskelige" saker. Eks. klima vs. olje-/gassutvinning og oljeselskapenes argumentasjon. Eller myndighetenes vs. motstandernes argumentasjon og språkbruk vedr. dypvannsdeponiet i Oslo, Malmøykalven. Den politiske talen som et sluttprodukt av et departements faglige virksomhet. Gjennomgå brev fra finansdept. til Stortinget, f.eks over ulike perioder/ulike budsjett. Event. fordelt etter tema og sammenlignet med FiNs svar til enkeltpersoner om samme spørsmål. Hvordan virker språk i tekstlig formelle kommunikasjonskanaler, som brev, på omdømmet og folks holdninger til organisasjonen. Vi trenger en systematisk gjennomgang av maler for brev rettet mot brukere. Hvilken språkstil skal vi ha? Hvordan kan forvaltningen slippe løs kreativitet hos den enkelte, og samtidig fremstå seriøst og innenfor nødvendige formelle grenser? F.eks. når det gjelder stillingsannonser (modellesere). Forskere kan se på utgående notater/brev f.eks over ett år, og peke på forbedringspotensiale i forhold til argumentasjon/retorikk, språk og tydelighet for leseren. Analyse av språket, inkl. tiltak, i Statens Vegvesen; spesielt skriftlig. Få student til å vurdere saksbehandlers førsteutkast til brev mot utgående brev fra finansdepartementet: a) er det bedre forklart? b) er løsningen bedre? c) står eventuelle forbedringer i forhold til ekstra ressursbruk? Byråkratbrev: Direktiv vs. argumentativ språkbruk i departement. Røverspråket i min sektor. Spesialspråket - hva gjør det med brukerne, og med de andre.

4 Politikernes taler: Noe annet og mer enn bare byråkratenes språk? Jeg vil gjerne analysere standardbrev for avslag. Jeg vil gjerne studere all skriftlig verbaltekst som møter meg i det offentlige rom på en arbeidsplass. Analyse av utgående vedtaksbrev: finnes det en samordnet "tone"? Jeg vil gjerne studere prosessen fram mot en statsrådstale, selve talen og mottakeren. Hvor går grensen mellom "forvaltningsspråk" og for uformell tone? Forutsatt: Målsetning om forståelighet for mottaker. Hjelp til å lage en språkprofil som reflekterer virksomhetens identitet og gjør kommunikasjonen tydelig. Hvordan kommer en bedrifts Mission Statement til syne i medarbeidersamtaler? Hva skjer med en bedrifts Mission Statements etter en krise? Teknikker for å unngå tvetydighet i forskrifter og regelverk. Bruk av standardbrev. I hvor stor grad er den formelle kommunikasjonen (skriftlig) styrt av "standardbrev"? La unge kommunikasjonsstudenter lage forslag til alternative måter å presentere informasjon på i våre info-kanaler. Gjennomføre forskning/ hospitering ved organisasjonen for å kartlegge/studere hvordan vi kommuniserer muntlig og skriftlig med brukerne og hvordan det oppfattes av brukerne. Få rådgivning i hvordan formulere info. og enkeltvedtak til den enkelte på en personlig, individuell og praktisk gjennomførbar måte. Kontaktpunktene ved trafikant- og kjøretøytekniske oppgaver og spørsmål: Kontakten mellom kunde og Statens veivesen: personlig ved oppmøte, telefonisk til kundesenteret, elektronisk via nettsiden (www.vegvesen.no,minside.no) og andre kanaler, samt i brevform (f.eks. per kontroll). Stikkord: tilgjengelighet, tilrettelegging osv. Akademia trenger selv å bli forsket på; hva er vår (UiOs) kommunikasjonsstrategi? Hvordan kommuniserer vi internt og eksternt? Krisekommunikasjon. Fra akutt krisehåndtering til vanlig kriseberedskap. PROSJEKT Civita kan drøfte samarbeidsprosjekter med både forskere og studenter, særlig innenfor feltet politisk kommunikasjon og politisk retorikk. Høgskolen i Vestfold er interessert i praksisplasser for studenter på masterutdanning i faglitterær skriving (skriving i arbeidslivet). Høgskolen i Vestfold trenger kontakt med bedrifter og offentlige instanser som har lyst til å utveksle erfaringer om tekstskaping i arbeidslivet - i forbindelse med master i faglitterær skriving (der en av modulene er tekster i arbeidslivet). Retorskolen.no? Det kunne vært interessant å utvikle kurs i retorikk/retoriske øvelser som et samarbeid mellom Universitetsmiljøene. Praktiske workshops; kurs for politikere, lærere, prester, journalister osv. basert på øvelser fra antikken. Synes det burde være mer samarbeid mellom de ulike retorikkmiljøene på universitetene i Norge. Kunne f.eks vært debattlag som ble trent opp av retorikkmiljøene eller utvikling av kurs. Partnerforum planlegger Nettverk i Retorikk fra Om interesse: vi tar gjerne

5 imot innspill til ønskede problemstillinger. Større fokus på kommunikasjon i lederutdanning, ikke bare fokus på samtalene, men også på tekstkompetanse. Utvide dette seminaret til et større lederutviklingskurs, f.eks. med 6 studiepoeng. Må markedsføres mot et bredere publikum: enten 1) åpent spesialkurs, eller 2) bransjespesifikt/bedriftstilpasset kurs. Kursnavn: "Retorikk og kommunikasjon i arbeidslivet" Utplasseringsplasser fra UiO/BI til departementene som et ledd i kurs/utdannelse på Masternivå. "Lunsjforedrag" om bevisstgjøring om språkbruk Seminar eller forskningsprosjekt om språkbruk i skatte- og avgiftslovgivningen; loven forarbeider, brev osv. Praksisplasser for tekst/kommunikasjon. Synliggjøre kompetanse/bevisstgjøre arbeidsgivere om nytten av kommunikativ kompetanse. Skrivekurs i forhold til vedtak, tekster til Stortinget, lovtekster et.c. Vi trenger: bidrag til kompetanseheving når det gjelder språkbruk, men hvordan? Masterstudenter: blir raskt krevende. Mye av det vi skriver er uoffisielt. Skille mellom tekst som skal ut av huset og interne dokumenter (uoffisielle). Kurs for den enkelte. Jeg har ansvar for å arrangere en årlig lederkonferranse, og også seminarer for ansatte i departementet. Vil være interessert i "gjenbruk" av noen av innlederne på våre seminarer. Kurs/bevisstgjøring på områder som saksbehandlerprosa, e-postbruk m.v. for byråkrater (kan muligens ordnes internt). Akademia og arbeidsliv må utnytte kontakten bedre. Konkret: Deltidsstudenter i full jobb - knytte forskning til studentenes praksis. (Utdanningsledelse, ILS, UiO... har store muligheter her! Rektorer og lærere i skolen). Kom til oss! i NAV, NDU og NAV Dir. med hele programmet for konferransen. Akademia må bidra til bevisstgjøring i offentlig forvaltning. Skap dikusjon/vær innledere på seminarer/konferranser. - om kommunikasjon og makt - om H. Arendts filosofi om byråkratiet. "Sakbehandlerprosa" v. E. Engebretsen og "Tone of Voice" v. H. Bunæs Eklund var veldig bra. Burde kunne holde kurs på NAV. Drift og Utvikling. Felles tilbud til saksbehandlere ved alle avdelinger. Studentene er mer enn villige til å skrive oppgaver som er nyttige for noen. Bedrifter bør bli flinkere til å sende "oppdrag" til UiO, som igjen kan formidle dette videre til studentene, som så kan "søke" på oppdrag. Mange byråkrater trenger nok noen tips for ikke å drukne i byråkratspråket, og huske hvordan man skrev da man selv var i akademia. Mer konferranser som dette.

6 Hospiteringsordninger mellom akademia og bedrift/organisasjon/institusjon Bistand fra akademia med faglig påfyll og råd til bedrifter/org./ inst. osv. - også korte, faglig avgrensede områder. Akademia må være mer offensive: hva kan dere hjelpe med? Komme og holde relevant innlegg på Skattelovavdelingens seminar 18. juni. Bevisstgjøring om roller i møtet mellom byråkratiet og brukerne. Skrivekurs er stor mangelvare hos oss. Kursing i skriving av masteroppgve og dr.grad fra tidlig i studiet ville vært meget nyttig både m.h.p. prosessen underveis og endepunktet. Praksisplasser for studenter: Vi tar ofte imot studenter fra UiO og er også åpen for studenter fra BI. Rett en konkret henvendelse til oss, så kan vi ha en dialog om det. Kan våre institusjoner samarbeide om etter- og videreutdanning der kommunikasjon/retorikk inngår som element i behandling av andre temaer (f.eks. i ressursforvaltning, prosessledelse o.a.)? Kurs/seminar: bruk av/bevisstgjøring i bruk av e-post i saksbehandling. Prosjektbank (for offentlig/privat og akademia). Partnerforum i flere regioner (vest-, sør-, nord- og midt-norge). ORGANISATORISK Hva slags opplæring får en nytilsatt saksbehandler i kommunikasjon? Hvordan sosialiseres saksbehandlere inn i organisasjonens skriftkultur? Kritisk forskning på internkommunikasjon i departementene. Forslag til problemstilling: I hvilken grad forhindrer linjen de ansattes kreativitet og mulighet til å endre egen arbedssitusjon? Utdanning til taushet eller til reelle kommunikative ferdigheter? Om utdanning i muntlige ferdigheter for minoritetsspråklige. Jeg kan tenke meg et lite prosjekt der senterets tekster blir vurdert og reformulert i forhold til våre verdier (vi har utarbeidet en konsepthåndbok). Prosjekt i departement. 1. Kartlegge bruken av ulike kommunikasjonsmidler i et departement. 2. I hvilke sammenhenger fremmer de ulike kommunikasjonsmidler. Læring, dialog og resultatoppnåelse? Jeg vil gjerne studere samspill og konflikt mellom ulike kommunikasjonskanaler. Vi trenger: bidrag til kompetanseheving når det gjelder språkbruk, men hvordan? Masterstudenter: blir raskt krevende. Mye av det vi skriver er uoffisielt. Skille mellom tekst som skal ut av huset og interne dokumenter (uoffisielle). Tiltak som

7 bedrer organisasjonens strategi og grep. Fra oppgaveløser i linjeorganisasjon til prosjektmedarbeider i leverandørorganisasjon - hvilket språk og hvilke endringer kan understøtte en slik prosess? Internkommunikasjon: investering eller bortkastet tid? Effektiviseringsmåling. Undersøke hvordan man kan opprette en fast møteplass for norsk næringsliv og myndighetene (NHD), hvor bedriftene deler sin erfaring fra internasjonal virksomhet. Hva er merverdien for norsk næringspolitikk, og hva er merverdien for bedriftene? Hvordan skulle eventuelt en slik møteplass struktureres? Kvalitetssikring av f.eks handlingsrutiner i brukerhåndbok. Samarbeid. I hvor stor grad samarbeider saksbehandlere om skriveoppgaver, og hvordan foregår responsen/språkvasken/diskusjonen om form og innhold? SPRÅKHISTORIE Forvaltningens språkform - utvikling over tid. JUS De rettslige aspektene ved e-post på avveie. E-postenes rettslige status. Offentlige og private instanser som har meldt sin interesse for samarbeid med akademia Berit Nereng, Senter for videreutdanning, universitetet for miljø- og biovitenskap. Ingjerd Johansen, Kommunal- og arbeidsdepartementet. tlf: Trafikkdirektør i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Eva Solvi. Tlf: Finansdepartementet. Tlf: BI Corporate Vibeke Aamodt, Enhet for inntektssikring, NAV Drift og utvikling. G. Støre, NAV, NDU tlf: Statens vegvesen, Vegdirektoratet. tlf: Kontaktpunkter: Infodir. Sissel Fallen, og adm.avd v/personal. Kristin Clemet, Civita. Statens vegvesen, Vegdirektoratet / ;

8 Johannes Fjose Berg, Kunnskapsdepartementet tlf: Statens Forurensningstilsyn, Kristin Kinck Rannem Eva Nordvik, Miljøverndepartementet tlf: NAV Drift og utvikling, informasjonsleder Irene Ekeli, Kommunaldepartementet. Kristin Morken, KRD

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Sosiale medier i forvaltningen Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Forord Hva kjennetegner forvaltningens bruk av sosiale medier? Hvilke muligheter og utfordringer møter forvaltningen når den tar i bruk

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere?

Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere? En kartlegging av valg, organisering og samordning av publikumskanaler i syv innbyggerrettede statlige virksomheter Rapport 2012:12 ISSN 1890-6583

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer